„Praktyczne aspekty prawnej
ochrony firm innowacyjnych”
CZĘŚĆ I:
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
CZĘŚĆ II:
UMOWY ORGANIZACY...
Istota problemu ochrony interesu prawnego
podmiotu prawa własności intelektualnej:
Za obiektywnie określoną rynkową wart...
CZĘŚĆ I:
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
1. Źródła norm prawnych regulujących kwestie ochrony
innowacyjnych przedsięwzięć biz...
1. Podstawowe źródła norm prawnych
regulujących ochronę innowacyjnych
przedsięwzięć biznesowych.
●ustawa Kodeks cywilny...
2. Dobra własności intelektualnej
a) projekty wynalazcze:
- wynalazki
- wzory użytkowe
- wzory przemysłowe
- topograf...
3. Prawa własności przemysłowej mające
wartość komercyjną
a) prawa wyłączne
- patent
- prawo ochronne na wzór użytkowy...
4. Wycena wartości komercyjnej prawa
własności przemysłowej
5. Modele indywidualnych decyzji w
przedmiocie komercjalizacji praw własności
przemysłowej
Obowiązuje ogólna zasada swo...
5. Modele indywidualnych decyzji w
przedmiocie komercjalizacji praw własności
przemysłowej (cd.)
●przeniesienie prawa: ...
6. Literatura przedmiotu i źródła wiedzy o
ochronie innowacyjnych przedsięwzięć
biznesowych
●Monografie (przykładowe): ...
Praktyczne aspekty prawnej ochrony firm
innowacyjnych – czesc I - preznetacja
Andrzej Piotowski (siranen)
- Przesiębior...
of 11

Preznetacja ochrona innowacji - cz i

Polish Law - Trademark and Patent Law. All in clean way - be the enterprise leader in Poland.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Preznetacja ochrona innowacji - cz i

 • 1. „Praktyczne aspekty prawnej ochrony firm innowacyjnych” CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE CZĘŚĆ II: UMOWY ORGANIZACYJNO-OBLIGACYJNE JAKO INSTRUMENT OCHRONY INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆNBIZNESOWYCH CZĘŚĆ III: UMOWY OBLIGACYJNE JAKO INSTRUMENT OCHRONY INNOWACYJNYCH PRZESIĘWZIĘĆ BIZNESOWYCH
 • 2. Istota problemu ochrony interesu prawnego podmiotu prawa własności intelektualnej: Za obiektywnie określoną rynkową wartość dobra (prawa) intelektualnego uzyskać możliwie jak największą subiektywnie trwałą i zagwarantowaną korzyść majątkową lub niemajątkową. Optymalna pozycja prawna podmiotu prawa własności przemysłowej : ●jak największy udział w zyskach i masie likwidacyjnej; ●jak najmniejszy udział w stratach (łącznie z wyłączeniem strat); ●brak odpowiedzialności za zobowiązania spółki; ●jak największy i trwały wpływ na sprawy spółki i skład osobowy organów spółki; ●decydujący wpływ na rozporządzanie przez spółkę prawem własności intelektualnej stanowiącym wkład (aport) do spółki; ●brak istotnych barier do wyjścia ze spółki wraz z wniesionym prawem własności intelektualnej; ●zagwarantowany zwrot prawa własności intelektualnej wniesionego do spółki w przypadku wyjścia ze spółki, rozwiązania spółki.
 • 3. CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 1. Źródła norm prawnych regulujących kwestie ochrony innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. 2. Dobra własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej mające wartość komercyjną. 3.Prawa własności przemysłowej mające wartość komercyjną. 4. Wycena wartości komercyjnej praw własności przemysłowej. 5. Modele indywidualnych decyzji w zarządzaniu i komercjalizacji praw własności przemysłowej. 6.Literatura i źródła wiedzy o ochronie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych.
 • 4. 1. Podstawowe źródła norm prawnych regulujących ochronę innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych. ●ustawa Kodeks cywilny; ●ustawa Kodeks spółek handlowych; ●ustawa Prawo własności przemysłowej; ●ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne; ●ustawa o ochronie baz danych; ●ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; ●akty wykonawcze do ww. ustaw (rozporządzenia); ●rozporządzenia i dyrektywy UE: ●(rozporządzenia: w sprawie znaków towarowych, w sprawie wspólnotowych wzorów przemysłowych, w sprawie oznaczeń geograficznych i pochodzenia produktów; dyrektywy: w sprawie ochrony baz danych, w sprawie topografii układów scalonych, w sprawie ochrony programów komputerowych, w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnicznych); ●międzynarodowe konwencje i umowy: ●(Konwencja paryska, Konwencja o ustanowieniu ŚOWI, Układ o współpracy patentowej, Konwencja o patencie europejskim, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności przemysłowej)
 • 5. 2. Dobra własności intelektualnej a) projekty wynalazcze: - wynalazki - wzory użytkowe - wzory przemysłowe - topografie układów scalonych - projekty racjonalizatorskie b) oznaczenia: - znaki towarowe i usługowe - nazwy geograficzne - oznaczenia pochodzenia c) utwory: - dzieła literackie - dzieła naukowe - dzieła artystyczne
 • 6. 3. Prawa własności przemysłowej mające wartość komercyjną a) prawa wyłączne - patent - prawo ochronne na wzór użytkowy - prawo ochronne na znak towarowy - prawo z rejestracji wzoru przemysłowego - prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego - prawo z rejestracji topografii układu scalonego b) prawa służące do uzyskania praw wyłącznych - prawo do uzyskania patentu - prawo do uzyskania praw ochronnych - prawo do uzyskania prawa z rejestracji c) prawa zapewniające pierwszeństwo do uzyskania prawa wyłącznego
 • 7. 4. Wycena wartości komercyjnej prawa własności przemysłowej
 • 8. 5. Modele indywidualnych decyzji w przedmiocie komercjalizacji praw własności przemysłowej Obowiązuje ogólna zasada swobody umów (art. 353¹ KC): „Strony zawierające umowę mogą ułożyć swój stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się: - naturze stosunku - ustawie - zasadom współżycia społecznego.”
 • 9. 5. Modele indywidualnych decyzji w przedmiocie komercjalizacji praw własności przemysłowej (cd.) ●przeniesienie prawa: ● - umowy ostateczne: sprzedaż, zamiana, darowizna ● - umowy powiernicze; ●utrzymanie prawa i pobieranie pożytków: ●- umowy obligacyjne i prawnorzeczowe ●- umowy spółki (organizacyjno-obligacyjne); ●utrzymanie prawa z opcją przeniesienia prawa: ●- umowy warunkowe ●- umowy bezwarunkowe.
 • 10. 6. Literatura przedmiotu i źródła wiedzy o ochronie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych ●Monografie (przykładowe): ● 1. Byczko Sz., Trzmielak D., ● Zagadnienia własności intelektualnej w transferze technologii; 2011 ● 2. Grzesiczak M., Szwec A., Zioło K., ●Umowy jako prawne narzędzia transferu technologii; 2011. ●Podręczniki (przykładowe): ● 1. Traple E. (praca zbiorowa), ●System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, 2007; ● 2. Poźniak -Niedzielska M., ● Prawo autorskie i prawa pokrewne, 2007; ● 3. Barta J., Markiewicz R., ●Prawo autorskie, 2008; ● 4. Du Vall M., ●Prawo patentowe, 2008; ● 5. Promińska U.,(red.),
 • 11. Praktyczne aspekty prawnej ochrony firm innowacyjnych – czesc I - preznetacja Andrzej Piotowski (siranen) - Przesiębiorca PL i EU - Programista/Grafik - Wiedza + Prawo + Know’How CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE CZĘŚĆ II: UMOWY ORGANIZACYJNO-OBLIGACYJNE JAKO INSTRUMENT OCHRONY INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆNBIZNESOWYCH CZĘŚĆ III: UMOWY OBLIGACYJNE JAKO INSTRUMENT OCHRONY INNOWACYJNYCH PRZESIĘWZIĘĆ BIZNESOWYCH

Related Documents