ZORGPADEN IN DE EERSTELIJNS
GEZONDHEIDSZORG
- zicht op implementatie
In voor zorg! congres - 16 december 2013
Geert van R...
Even voorstellen
 Geert van Rooij

Huisarts Centrum Huisartsen Schiedam
 Ariane Hamming


Coördinator Gezondheids...
Programma
1. Meebewegen is een kunst: inspelen op een
veranderende omgeving
2. Samenwerking in het inloopcentrum
3. Aanlei...
1. Meebewegen in een
veranderende omgeving
Ontwikkelingen:
Behoefte aan zorg die kwalitatief en
goedkoop wordt ingericht:...
Uitdagingen
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede organisatie van de
eerstelijnszorg
Zorgverzekeraars komen vo...
Uitdagingen 1e lijn
Oplossing is gelegen in een centralere rol van buurtgerichte geïntegreerde
eerstelijns zorg
Buurtgeric...
2. Succesvol initiatief
inloopcentrum Schiedam
De praktijk is fysiek (in)gericht om toegankelijkheid en laagdrempeligheid ...
Kleine kwalen spreekuur, voorlichting, WMO consultatie, gezondheid- en leefstijladvies,
taakgedelegeerde handelingen Arts ...
Waarom werkt het?
Het centrum is een laagdrempelige voorziening voor behandeling en vragen over eenvoudige
zorg- en welzij...
Sprekende resultaten CHS
Het succesvolle initiatief CHS heeft geleid tot:
• 4% tot 5% minder verwijzingen naar 2e lijnszor...
3. Aanleiding ontwikkeling zorgpaden
Terug naar… ?
Bereiken wij de juiste burgers?
Motie Hamer
 Integrale aanpak wonen, zorg en welzijn stimuleren.
 Te beginnen in de 40 aandachtswijken
 Met extra inzet...
Samenwerking tussen:

Huisartsenpraktijken Damzicht en Centrum

Thuiszorgorganisatie Careyn

Algemeen Maatschappel...
Doel en beoogde resultaten van het
project:
“Verbeteren van een integrale aanpak tussen wonen, zorg en
welzijn door meer w...
Herpositionering van de
wijkverpleegkundige
 Eerstelijnsverpleegkundige in 1 team samenwerkend met
huisartsenvoorziening
...
4. Ontwikkeling werkmethodiek
Wat doen we feitelijk
 Via dit project worden eerstelijnsverpleegkundigen
vanuit Careyn thuiszorg ingezet in de huisartse...
Zorgpad
Wat zit in een Zorgpad ?
 Omschrijving van het probleem
 Tot hoe ver deskundigheden reiken
 Richtlijn tijdsinvestering:...
Zorgpaden die zijn ontwikkeld
Werkwijze
 Eerstelijnsverpleegkundigen vanuit thuiszorg ingezet in de
huisartsenpraktijken
 Eerstelijnsverpleegkundige w...
Hoe sturen we ze op stap ?
 Met gerichte vraagstelling huisarts
 Met achtergrondkennis van die huisarts / inzage in HIS
...
De werkmethodiek
Ondersteunende instrumenten
 Werken met de iPad
(protocollen, richtlijnen, zorgpaden, vertaaltool,
meetinstrumenten, inlo...
Criteria voor succes

Profiel van de professional

Capaciteit

Goede onderlinge relatie

Toegang tot dezelfde s...
5. Totstandkoming handleiding
Aanpak
Subsidie ZonMw voor samenwerking Nivel, Curenz & CC
Literatuuronderzoek & panelonderzoek
Procesevaluatie werkmeth...
Impressie handleiding
Handleiding downloaden
De werkmethodiek
 Inmiddels al 1070 keer gedownload via website
 Tijdens congres 2012 zo’n 800 ex...
6. Implementatie voorbeelden
Intensieve ondersteuning via
subsidietraject
 Vivent thuiszorg, Den Bosch
 STMG thuiszorg en huisartsenpraktijk Presikha...
Inmiddels aan de slag bij:
 Zichtbare Schakels Den Haag
 Zichtbare Schakels Amsterdam en Cordaan thuiszorg
 Zichtbare S...
7. Tips & vragen
Boodschap die wij graag
meegeven
 Ga werken aan de hand van zorgpaden, benut hiervoor
de handleiding (toepasbaar in ieder...
Digitale versie handleiding
Gratis verkrijgbaar via:
www.eerstelijnszorgpaden.nl
Met dank aan de betrokken
organisaties:
Najaarscongres 2013 - Zorgpaden in de eerstelijn: zicht op implementatie
Najaarscongres 2013 - Zorgpaden in de eerstelijn: zicht op implementatie
Najaarscongres 2013 - Zorgpaden in de eerstelijn: zicht op implementatie
of 41

Najaarscongres 2013 - Zorgpaden in de eerstelijn: zicht op implementatie

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Zorgpaden in de eerstelijn: zicht op implementatie

 • 1. ZORGPADEN IN DE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG - zicht op implementatie In voor zorg! congres - 16 december 2013 Geert van Rooij Ariane Hamming Annemarie Schaap
 • 2. Even voorstellen  Geert van Rooij  Huisarts Centrum Huisartsen Schiedam  Ariane Hamming   Coördinator Gezondheidscentra Zuid Nederland/Coördinator Geïntegreerde Eerstelijnszorg Annemarie Schaap  Adviseur CC zorgadviseurs
 • 3. Programma 1. Meebewegen is een kunst: inspelen op een veranderende omgeving 2. Samenwerking in het inloopcentrum 3. Aanleiding ontwikkeling zorgpaden 4. Ontwikkeling werkmethodiek 5. Totstandkoming handleiding 6. Implementatie voorbeelden 7. Tips en vragen
 • 4. 1. Meebewegen in een veranderende omgeving Ontwikkelingen: Behoefte aan zorg die kwalitatief en goedkoop wordt ingericht: •Toename zorgvraag door toename van het aantal ouderen en chronisch zieken. •Scheve verhouding zorgvraag / aanbod deskundigheid (veel handelingen door te zware deskundigen uitgevoerd). •Hogere eisen aan kwaliteit en transparantie. •Onhoudbare kostengroei van de zorg, (vooral in 2e lijn). •Weinig / onvoldoende investering in preventie. •Gebrekkige / onvoldoende (eenduidige) toegankelijkheid van zorg, welzijn, en woning (en woonomgeving). • Eigen kracht & zelfzorg: mantelzorg en zelfmanagement daadkrachtig organiseren in de afwikkeling van eigen problemen. • Substitutie van specialistische zorg naar de eerstelijn en binnen de eerstelijn van huisartsen naar praktijkondersteuners. • Eenduidige & laagdrempelige toegankelijkheid van zorg, welzijn en woning (en woonomgeving). • Zorg dicht bij huis (op wijkniveau). •Preventie, vroegtijdig inspelen op specifieke gezondheidsrisico’s bij de lokale bevolking.
 • 5. Uitdagingen Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een goede organisatie van de eerstelijnszorg Zorgverzekeraars komen voor de uitdaging: •Eerstlijnszorg beter organiseren, beter afstemmen op vraag en samenwerkingsverbanden (GEZ) stimuleren. •Zorgkosten beheersbaar maken door verlagen schadelast (substitutie). •Gunst verzekerde behouden door hogere servicegraad (bereikbaarheid en kwaliteit). Gemeenten komen voor de uitdaging: • Coördinatie van professionals die in de wijk een functie vervullen t.a.v. zorg- en welzijnsvraagstukken. • Regievoering lokale infrastructuur, goed samenwerkende eerstelijnszorg is een belangrijke kapstok voor taakstelling van gemeenten. • Contracteren van partijen die gemeenschappelijke visie hebben op wijkgericht werken. VWS via portaal: • Beleidsrealisatie: het veld faciliteren om zich (op lokaal niveau) efficiënt in te richten. • Realiseren omslag naar een vraag gestuurd (preventief) stelsel (van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag). • Beter kunnen inspelen op wat patiënten willen en belangrijk vinden, binnen de structuur en de financiering van de gezondheidszorg (VWS, 2001a).
 • 6. Uitdagingen 1e lijn Oplossing is gelegen in een centralere rol van buurtgerichte geïntegreerde eerstelijns zorg Buurtgerichte geïntegreerde eerstelijns zorg vraagt om: • Een gestructureerde bundeling van krachten (preventie, zorg en welzijn) • Meer innovatief vermogen van de zorg dicht bij huis • Ondernemerschap: het zien van nieuwe kansen door behandelaars en zorgaanbieders. • Een draaischijf voor het organiseren (runnen van de business) financieel / governance / structuur / rechtsvorm Het ontbreekt nu nog aan: • Focus op samenwerking • Gevoel bij integreren zorg en welzijn • Voldoende uitgerust zijn om chroniciteit af te wikkelen (case management, zorgplannen etc.) • Gevoel bij taakdelegatie (zaken over laten indien goed geprotocolleerd aan zorgpersoneel) • Benutten van meerwaarde uit preventie Het inrichten van een inloopcentrum kan functioneren als katalysator van het buurt gericht werken.
 • 7. 2. Succesvol initiatief inloopcentrum Schiedam De praktijk is fysiek (in)gericht om toegankelijkheid en laagdrempeligheid bevorderen: • Openheid • Informatief • Huiskamereffect Organisatievorm is een maatschap waarin de volgende disciplines werkzaam zijn • Huisartsen • Doktersassistenten (DA), DA+ (werkt in groene kaart / dossier patiënt) • Praktijkondersteuner (POH-S, POH-GGZ) /nurse practitioner (NP) • Facilitair medewerker • (Praktijk)manager Organisatie van het centrum voorziet in: • Multidisciplinair triagesysteem • Bereikbaarheid van de huisarts door interne beschikbaarheid (te allen tijde) van een huisarts voor andere disciplines • Directe toegankelijkheid cliëntendossiers voor alle disciplines van het inloopcentrum • Acuut beeld / afhandeling diagnostiek is ook ter plekke mogelijk (vb. bloed prikken)
 • 8. Kleine kwalen spreekuur, voorlichting, WMO consultatie, gezondheid- en leefstijladvies, taakgedelegeerde handelingen Arts > VPK, inloopfunctie, bloed prikken, uitleen hulpmiddelen, zelfzorgadvies, raad bij niet pluis gevoel etc.. 15.000 contacten met bezoekers per jaar
 • 9. Waarom werkt het? Het centrum is een laagdrempelige voorziening voor behandeling en vragen over eenvoudige zorg- en welzijnsvragen en staat voor: • Binnen zonder afspraak (ook buiten kantoortijden) • Geen kosten verbonden aan bezoek • Geen wachttijden (gem binnen 12 min. Geholpen – Bron TNO onderzoek 2013) • Via taakdelegatie en protocollering zorgvraag op adequate manier beantwoorden • Maar ook taakdelegatie van formele naar informele zorg (eerste – nulde lijns) / zelfredzaamheid) • In contact met klant / burger preventief informeren • Directe beschikbaarheid (à la minuut) doorverwijzing / toegeleiding naar huisarts (direct oproepbaar) • Diagnostische mogelijkheid eerste lijn direct beschikbaar stellen • Vroegtijdige signalering, diagnose en behandeling • Voorkomen van uitstel gedrag (in vroeg stadium in kunnen grijpen door juiste diagnose) • Via preventie kunnen komen tot kostenbeheersing
 • 10. Sprekende resultaten CHS Het succesvolle initiatief CHS heeft geleid tot: • 4% tot 5% minder verwijzingen naar 2e lijnszorg • 50% verschuiving van verrichtingen huisarts maar POH en DA (40% minder consulten per HA) • Kortere wachttijd voor de patiënt • 20% verbetering bedrijfsresultaat door efficiëntere bedrijfsvoering • Hogere patiënttevredenheid • Efficiëntere inzet van deskundigheid arts Financieel heeft dit geleid tot: • Daling arbeidskosten (DA € 4 tegen HA € 14,50 per consult) • Meer rendement praktijk (10 % hoger resultaat) • Aanzienlijke daling van de schadelast per verzekerde En kan modulair worden uitgebreid in de zorgketen door: • Met behulp van taakherschikking de specifieke deskundigheid van de eerstelijnszorg beter wordt benut doordat de patiënt sneller bij juiste deskundige terecht komt (gezamenlijke triage)
 • 11. 3. Aanleiding ontwikkeling zorgpaden
 • 12. Terug naar… ?
 • 13. Bereiken wij de juiste burgers?
 • 14. Motie Hamer  Integrale aanpak wonen, zorg en welzijn stimuleren.  Te beginnen in de 40 aandachtswijken  Met extra inzet wijkverpleegkundige functie.  Hiermee de verbinding tussen vraag en aanbod te optimaliseren.  Passend bij behoefte kwetsbare burger (<SES)  Inzet verpleegkundigen mag geen financieringsgrond hebben (WMO-AWBZ-ZvW)
 • 15. Samenwerking tussen:  Huisartsenpraktijken Damzicht en Centrum  Thuiszorgorganisatie Careyn  Algemeen Maatschappelijk werk  Gemeente Schiedam  GGZ Bouwman  Riagg  Woningbouworganisatie Woonplus  Argos thuiszorg (casemanager)
 • 16. Doel en beoogde resultaten van het project: “Verbeteren van een integrale aanpak tussen wonen, zorg en welzijn door meer wijkverpleegkundigen in de krachtwijken” Doelstelling 1  Het aantal klantcontacten is 900 (Oost), 1100 (Nieuwland) op jaarbasis. Doelstelling 2  Ruim 10% van deze bewoners zal gedurende de subsidieperiode de gezondheid als beter gaan ervaren. Doelstelling 3  Tevredenheid van de ketenpartners is een 8.
 • 17. Herpositionering van de wijkverpleegkundige  Eerstelijnsverpleegkundige in 1 team samenwerkend met huisartsenvoorziening  Samen dragen zij zorg voor naadloze overgangen in de domeinen wonen, zorg en welzijn d.mv. casemanagement  Streven: preventie, zorg en nazorg optimaal  Taken verpleegkundige naast haar zorgtaken: contact leggen, signaleren en doorverwijzen
 • 18. 4. Ontwikkeling werkmethodiek
 • 19. Wat doen we feitelijk  Via dit project worden eerstelijnsverpleegkundigen vanuit Careyn thuiszorg ingezet in de huisartsenpraktijken  Verpleegkundigen uit de thuiszorg en huisartsenvoorziening werken samen. In één team.  Huisarts is veelal toegeleider voor 1ste huisbezoek (1ste jaar huisarts enige verwijzer)  Aldaar “uitrol” van één van de zorgpaden
 • 20. Zorgpad
 • 21. Wat zit in een Zorgpad ?  Omschrijving van het probleem  Tot hoe ver deskundigheden reiken  Richtlijn tijdsinvestering: thuis en/of later op praktijk  Verwijsmogelijkheden lokaal  Rapportage
 • 22. Zorgpaden die zijn ontwikkeld
 • 23. Werkwijze  Eerstelijnsverpleegkundigen vanuit thuiszorg ingezet in de huisartsenpraktijken  Eerstelijnsverpleegkundige werkt onder verantwoordelijkheid van huisarts  Huisarts zet verpleegkundige in  Eerstelijnsverpleegkundige is zelfstandig werkende professional: koppelt terug aan arts  Arts en verpleegkundige maken gebruik van Schiedamse zorgpaden
 • 24. Hoe sturen we ze op stap ?  Met gerichte vraagstelling huisarts  Met achtergrondkennis van die huisarts / inzage in HIS  Met kennis van zorgpaden waarlangs ze de betreffende problematiek kan benaderen.  Met ondersteuning taal & cultuur
 • 25. De werkmethodiek
 • 26. Ondersteunende instrumenten  Werken met de iPad (protocollen, richtlijnen, zorgpaden, vertaaltool, meetinstrumenten, inlog in HIS of thuiszorgdossier, excel, word, citrix, printfunctie, FDF lezen/bewerken)  Deskundigheidsbevordering door hiatenbox Waarin casus, hiaat en toegevoegde waarde verpleegkundige wordt vermeld, besproken in casuïstiekbesprekingen
 • 27. Criteria voor succes  Profiel van de professional  Capaciteit  Goede onderlinge relatie  Toegang tot dezelfde systemen  Goede relatie met andere zorgverleners  Actuele beschrijving sociale kaart  Slimme ICT  Commitment
 • 28. 5. Totstandkoming handleiding
 • 29. Aanpak Subsidie ZonMw voor samenwerking Nivel, Curenz & CC Literatuuronderzoek & panelonderzoek Procesevaluatie werkmethodiek Schiedam Beschrijving methodiek middels stappenplan Toetsing door professionals Toepassing handleiding in de praktijk
 • 30. Impressie handleiding
 • 31. Handleiding downloaden De werkmethodiek  Inmiddels al 1070 keer gedownload via website  Tijdens congres 2012 zo’n 800 exemplaren uitgedeeld  Geïnteresseerden zijn o.a.:         Huisartsen Wijkverpleegkundigen Zorgverzekeraars Ziekenhuizen VVT organisaties GGZ organisaties Hogescholen Welzijnsorganisaties
 • 32. 6. Implementatie voorbeelden
 • 33. Intensieve ondersteuning via subsidietraject  Vivent thuiszorg, Den Bosch  STMG thuiszorg en huisartsenpraktijk Presikhaven, Arnhem  ELANN en TSN thuiszorg Groningen  Zichtbare Schakel Rotterdam en OSER  Vierstroom thuiszorg Gouda  Zichtbare Schakels Vlaardingen  Icare thuiszorg en huisartsenpraktijk Sirius, Klazienaveen
 • 34. Inmiddels aan de slag bij:  Zichtbare Schakels Den Haag  Zichtbare Schakels Amsterdam en Cordaan thuiszorg  Zichtbare Schakels Utrecht Overvecht  Careyn thuiszorg in de wijken Buitenhof, Tanthof en Voorhof, Delft  Thuiszorg Carint Reggeland Hengelo  Huisartspraktijk Mikulski Zoeterwoude en Thuiszorg Activite  Transmuraal Centrum en project Goudsbloem Gouda
 • 35. 7. Tips & vragen
 • 36. Boodschap die wij graag meegeven  Ga werken aan de hand van zorgpaden, benut hiervoor de handleiding (toepasbaar in iedere wijk)  Organiseer de thuiszorg vanuit de huisartsenvoorziening met één informatie-systeem  Eerstelijnsverpleegkundigen, verreik elkaars kennis en vaardigheden door te werken vanuit 1 eerstelijns team.  Casemanagement kan rol vervullen van ZS  Buurtbudget WMO, AWBZ en ZVW voor integrale samenwerking.
 • 37. Digitale versie handleiding Gratis verkrijgbaar via: www.eerstelijnszorgpaden.nl
 • 38. Met dank aan de betrokken organisaties:

Related Documents