Actuele
beleidsontwikkelingen
Hervorming langdurige
zorg
Groei van de vraag
RIVM: “aantal chronisch zieken neemt toe” (14 nov 2013)
•
o 5,3 miljoen Nederlanders chronisch ziek (...
Groei zorguitgaven
3
Ontwikkeling sociale zekerheid, onderwijs en zorg
25,0
Onderwijs
Collectieve
zorg
20,0
Sociale
zekerheid
% BBP
15,0
...
Ontwikkeling staatsschuld (x mln euro)
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1900 1910 ...
Zorg: grootverbruiker van overheidsgeld
Een jaar koningshuis
kost 39 miljoen
•Dat is 0,2 dagen zorg
Een jaar cultuur kost...
Zorg: ook internationaal gezien grote uitgave
7
Voorbeeld: veel intramurale plaatsen
8
Vernieuwing niet nieuw….
9
Regeerakkoord Rutte II: Bruggen slaan
10
Waarom herziening ondersteuning en zorg?
1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg
2. Meer voor elkaar zorgen
3. Financiël...
Ondersteuning en zorg gaat over mensen
12
Visie op langdurige ondersteuning en zorg
Uitgangspunten:
1. Uitgaan van wat mensen wel kunnen
2. Eerst kijken naar eigen ...
Vertaling naar beleid
De visie vertaalt naar beleid:
1. Participeren in eigen omgeving met steun via de Wmo
2. Samenhangen...
Waar staat HLZ? (timeline)
5 nov 2012: Start Kabinet Rutte II
24 april 2013: zorgakkoord
25 april 2013: eerste HLZ brief a...
Vertaald in maatregelen
16
Vertaald in maatregelen
17
Gemeenten
Vertaald in maatregelen
18
Zvw
Vertaald in maatregelen
19
Wlz
Doorkijk
Bespreking HLZ-brief 6 nov in Tweede Kamer (18 dec)
Indiening wetgeving Wmo 2015, Wlz en op onderdelen Zvw
Transi...
Transitie: uitgangspunten
• Transitie is gezamenlijke opgave
• Brieven Hervorming langdurige zorg en wetgeving
• HLZ trans...
BVKZ
Opbouw van transitie-documenten
a. Brief aan de kamer
- Opgave per domein, en samenhang is nodig
- Facilitering transitie
...
Transitieplan per domein
• Drie wetten
• Drie transitie opgaven
• Zvw/WLZ (ZN, VWS), WMO (VNG, VWS)
Strekking inhoud in de...
Domeinoverstijgende agenda
Risico’s en kansen op overstijgende onderwerpen:
- Continuiteit ondersteuning en zorg
- Integra...
Facilitering transitie
• Samenwerking betrokken partijen (zie hierna)
• Een ondersteuningsstructuur met kamers:
• Wmo (Tra...
Landelijke overlegstructuur tijdens transitie
1. Opdrachtgeversoverleg: VWS, ZN, VNG
2. Cockpit overleg: NPCF, CG-raad, pl...
Uw vragen
28
of 28

Najaarscongres 2013 - VWS: Actuele ontwikkelingen Hervorming Langdurige Zorg

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaarscongres 2013 - VWS: Actuele ontwikkelingen Hervorming Langdurige Zorg

 • 1. Actuele beleidsontwikkelingen Hervorming langdurige zorg
 • 2. Groei van de vraag RIVM: “aantal chronisch zieken neemt toe” (14 nov 2013) • o 5,3 miljoen Nederlanders chronisch ziek (2011) o Eén of meer chronische ziekten: stijging 17% in 8 jaar: o Multimorbiditeit: stijging 26% (1,9 mln Nederlanders) Stijging door vergrijzing, eerdere diagnose en betere behandeling Voorspelling (2025, % tov 2003) • o o o 2 Hartfalen Beroerte COPD 263.000 (47%) – Dementie 329.000 (44%) – Coronaire ziekten 438.000 (39%) – Diabetes 148.000 (45%) 959.000 (42%) 807.000 (33%)
 • 3. Groei zorguitgaven 3
 • 4. Ontwikkeling sociale zekerheid, onderwijs en zorg 25,0 Onderwijs Collectieve zorg 20,0 Sociale zekerheid % BBP 15,0 10,0 5,0 4 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 0,0
 • 5. Ontwikkeling staatsschuld (x mln euro) 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 5
 • 6. Zorg: grootverbruiker van overheidsgeld Een jaar koningshuis kost 39 miljoen •Dat is 0,2 dagen zorg Een jaar cultuur kost 914 miljoen •Dat is 5 dagen zorg 6 Een jaar integratie van nietwesterse immigranten kost 293 miljoen •Dat is 1,7 dagen zorg Alle beleidsambtenaren op Rijksniveau kosten per jaar 910 miljoen •Dat is 5 dagen zorg
 • 7. Zorg: ook internationaal gezien grote uitgave 7
 • 8. Voorbeeld: veel intramurale plaatsen 8
 • 9. Vernieuwing niet nieuw…. 9
 • 10. Regeerakkoord Rutte II: Bruggen slaan 10
 • 11. Waarom herziening ondersteuning en zorg? 1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 2. Meer voor elkaar zorgen 3. Financiële houdbaarheid langdurige zorg 11
 • 12. Ondersteuning en zorg gaat over mensen 12
 • 13. Visie op langdurige ondersteuning en zorg Uitgangspunten: 1. Uitgaan van wat mensen wel kunnen 2. Eerst kijken naar eigen mogelijkheden 3. Voor wie niet meer zelfredzaam kan zijn, is er altijd ondersteuning of zorg 4. De meest kwetsbaren hebben recht op 13
 • 14. Vertaling naar beleid De visie vertaalt naar beleid: 1. Participeren in eigen omgeving met steun via de Wmo 2. Samenhangende zorg in de Zvw 3. Recht op zorg voor kwetsbare mensen via de kern-AWBZ 14
 • 15. Waar staat HLZ? (timeline) 5 nov 2012: Start Kabinet Rutte II 24 april 2013: zorgakkoord 25 april 2013: eerste HLZ brief aan de kamer 10/13 juni 2013: nota overleg in de kamer 6 november: tweede HLZ brief aan de kamer (verzorging) 18 december: Algemeen Overleg aan de kamer Begin 2014: aanbieding wetsvoorstellen en transitieplannen 15
 • 16. Vertaald in maatregelen 16
 • 17. Vertaald in maatregelen 17 Gemeenten
 • 18. Vertaald in maatregelen 18 Zvw
 • 19. Vertaald in maatregelen 19 Wlz
 • 20. Doorkijk Bespreking HLZ-brief 6 nov in Tweede Kamer (18 dec) Indiening wetgeving Wmo 2015, Wlz en op onderdelen Zvw Transitieplan Communicatieplan o Verdere uitwerking samenwerking gemeenten en verzekeraars o Verdere uitwerking innovatie o Verdere uitwerking monitoring, proeftuinen etc o Enz…. 20
 • 21. Transitie: uitgangspunten • Transitie is gezamenlijke opgave • Brieven Hervorming langdurige zorg en wetgeving • HLZ transitie betreft VVT, GHZ en GGZ, en betreft AWBZ, WMO en Zvw • Financiële kaders: - majeure ombuigingen die pijnlijk zullen zijn Verzachting door afspraken zorgakkoord • Afspraak met partijen uitwerking brief van 6 november 21
 • 22. BVKZ
 • 23. Opbouw van transitie-documenten a. Brief aan de kamer - Opgave per domein, en samenhang is nodig - Facilitering transitie b. Transitieplannen per domein - Zvw - WMO - WLZ c. Domeinoverstijgende agenda - Waar de domeinen elkaar raken 23
 • 24. Transitieplan per domein • Drie wetten • Drie transitie opgaven • Zvw/WLZ (ZN, VWS), WMO (VNG, VWS) Strekking inhoud in de plannen: - Mijlpalen wet- regelgeving (en welke partij wat doet) - Financieel kader - Bekostiging - Toegang - PGB - Eigen bijdragen - Overgangsrecht - Informatievoorziening - Clientonderzoek 24
 • 25. Domeinoverstijgende agenda Risico’s en kansen op overstijgende onderwerpen: - Continuiteit ondersteuning en zorg - Integrale zorg en ondersteuning - Langer zelfstandig thuiswonen - Verantwoorde verschuiving op de arbeidsmarkt - Informatie voorziening - Fraude 25
 • 26. Facilitering transitie • Samenwerking betrokken partijen (zie hierna) • Een ondersteuningsstructuur met kamers: • Wmo (Transitiebureau VWS-VNG) • Zvw • Wlz Instrumentarium: • Handreikingen, factsheets, modellen • erai • Proeftuinen • IVZ • Communicatie en voorlichting • Monitoring (NCPF/CG-Raad voor clientenkant) 26
 • 27. Landelijke overlegstructuur tijdens transitie 1. Opdrachtgeversoverleg: VWS, ZN, VNG 2. Cockpit overleg: NPCF, CG-raad, platform GGZ, VNG, ZN, BTN, Actiz, GGZnl, VGN, VWS 3. Expertise overleg: NPCF, CG-raad, VNG, ZN, BTN, Actiz, GGZnl, VGN, VWS, ANBO, RIBW-alliantie, NOV, platform GGZ, MO groep, platform VG, Aedes, Federatie Opvang, Verenzo, Mezzo, anderen. 27
 • 28. Uw vragen 28

Related Documents