Dialoogtafel
In voor Zorg!-najaarscongres
16 december 2013
Voorstellen
Bram van de Langenberg
Bestuurder IVT Thuiszorg
Ronnie van Gaal
Senior Beleidsmedewerker Gemeente ‘s-Hertogenb...
Contractering 2014-2016
Gemeente „s-Hertogenbosch:
Geen europese aanbesteding;
Rust en zekerheid voor cliënten, medewerke...
Rust en duidelijkheid
“Rust en zekerheid voor cliënten, medewerkers en organisaties”
Tijdig anticiperen op rijksbezuinigin...
Financieel
“Wegnemen financiële prikkel tot omzetmaximalisatie”
Resultaatafspraak is een ‘schoon en leefbaar huis’;
Vast ...
Participatie
“Participatiedoelstelling mede vormgeven”
Betrekken familie en mantelzorg bij cliëntsituatie;
Afspraken over...
Social Return
“Uitvoering geven aan Social Return in een krimpmarkt”
Hulp bij het Huishouden biedt werkgelegenheid aan gro...
Aanbieders
Keuze voor drie verschillende zorgaanbieders:
Organisatie
Vestiging
Werkgebied
Marktaandeel
WMO
Aandeel in
...
IVT thuiszorg
Hulp bij het Huishouden / V&V / Kraamzorg
Geörienteerd op regio ‘s-Hertogenbosch
Omvang WMO Den Bosch: 200 ...
Lokale binding
Lokaal belang = gezamenlijk belang !!!
Wederzijdse afhankelijkheid
Grote kennis lokale markt
Intensieve rel...
Relatie IVT-gemeente DB
Intensieve relatie sinds invoering WMO in 2007
Periode 2010-2013 preferente aanbieder
Uitvoering k...
Risico
Kwetsbaar ivm afhankelijkheid van één grote opdrachtgever
Segmentering bij inkoop (de hele stad is ons werkgebied)
...
Dialoog
Onderwerp:
“Lokaal ondernemerschap binnen de WMO”
1. Welke belangrijke voor- en nadelen heeft de
bekostigingssyste...
Einde presentatie!
of 14

Najaarscongres 2013 - IVT Thuiszorg: Lokaal ondernemerschap binnen de Wmo

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaarscongres 2013 - IVT Thuiszorg: Lokaal ondernemerschap binnen de Wmo

 • 1. Dialoogtafel In voor Zorg!-najaarscongres 16 december 2013
 • 2. Voorstellen Bram van de Langenberg Bestuurder IVT Thuiszorg Ronnie van Gaal Senior Beleidsmedewerker Gemeente ‘s-Hertogenbosch Onderwerp: “Lokaal ondernemerschap binnen de WMO”
 • 3. Contractering 2014-2016 Gemeente „s-Hertogenbosch: Geen europese aanbesteding; Rust en zekerheid voor cliënten, medewerkers en organisaties; Wegnemen financiële prikkel tot omzetmaximalisatie; Participatiedoelstelling mede vormgeven; Uitvoering geven aan Social Return in een krimpmarkt.
 • 4. Rust en duidelijkheid “Rust en zekerheid voor cliënten, medewerkers en organisaties” Tijdig anticiperen op rijksbezuiniging met behoud van kwaliteit en continuïteit. Toepassing gesloten systematiek van bestuurlijk aanbesteden. Afspraken voor drie jaar vastgelegd; Vaststelling gezond basistarief waarmee cao VVT gevolgd kan worden; Afbouwschema m.b.t. inzet Hulp bij het Huishouden in periode 2014-2015; Belangrijk neveneffect: tijdige duidelijkheid en zekerheid voor gecontracteerde thuiszorgaanbieders. Zij kunnen hierdoor anticiperen op personele mutaties en onnodig collectief ontslag voorkómen.
 • 5. Financieel “Wegnemen financiële prikkel tot omzetmaximalisatie” Resultaatafspraak is een ‘schoon en leefbaar huis’; Vast basistarief en vast aantal klokuren per cliënt Zorgaanbieders indiceren zelf benodigde inzet van Hulp bij het Huishouden; Gemeente monitort kwaliteit en resultaat hulpverlening.
 • 6. Participatie “Participatiedoelstelling mede vormgeven” Betrekken familie en mantelzorg bij cliëntsituatie; Afspraken over aandeel van familie/mantelzorg bij realiseren eindresultaat een ‘schoon en leefbaar huis’; Respijtzorg als vangnet voor incidentele afwezigheid familie/mantelzorg; Betrekken sociale netwerk en wijknetwerk ikv welzijn cliënt.
 • 7. Social Return “Uitvoering geven aan Social Return in een krimpmarkt” Hulp bij het Huishouden biedt werkgelegenheid aan grote groep laaggeschoolde medewerkers; Volume uren Hulp bij het Huishouden daalt in periode 2013-2015 met 25%; Voorkomen draaideureffect; Invulling tweeledig: - bij werving, selectie en opleiding specifiek werven uit WWB/Participatiewet/Sw; - brede benadering, inkoop diensten bij werkontwikkelbedrijf, stages, maatschappelijke projecten.
 • 8. Aanbieders Keuze voor drie verschillende zorgaanbieders: Organisatie Vestiging Werkgebied Marktaandeel WMO Aandeel in omzet WMO organisatie IVT thuiszorg Den Bosch Lokaal 45 % 85 % PanteinVivent Uden/ Den Bosch Regionaal 50 % 35 % T-zorg Uden Landelijk 5% 1%
 • 9. IVT thuiszorg Hulp bij het Huishouden / V&V / Kraamzorg Geörienteerd op regio ‘s-Hertogenbosch Omvang WMO Den Bosch: 200 medewerkers / 1.070 cliënten / 133.000 uur Omzet WMO Den Bosch: € 3,2 miljoen / Totaal omzet IVT € 7,6 miljoen
 • 10. Lokale binding Lokaal belang = gezamenlijk belang !!! Wederzijdse afhankelijkheid Grote kennis lokale markt Intensieve relatie lokale samenwerkingspartners Brede maatschappelijke verbondenheid Grote investeringsbereidheid
 • 11. Relatie IVT-gemeente DB Intensieve relatie sinds invoering WMO in 2007 Periode 2010-2013 preferente aanbieder Uitvoering kleinschalige pilots: • Opzetten boodschappendienst, was- en strijkservice • Inzet medewerkers WSW • BBL-traject allochtone medewerkers • Re-integratie WW/WWB ism Gemeentelijk Werkbedrijf • Pilot ‘resultaatgerichte financiering hulp bij het huishouden’ 2014: voortrekkersrol Zorgcoöperatie Hulp bij het Huishouden
 • 12. Risico Kwetsbaar ivm afhankelijkheid van één grote opdrachtgever Segmentering bij inkoop (de hele stad is ons werkgebied) Reputatieschade in de stad: slechts één kans om het goed te doen
 • 13. Dialoog Onderwerp: “Lokaal ondernemerschap binnen de WMO” 1. Welke belangrijke voor- en nadelen heeft de bekostigingssystematiek obv vast basistarief en vast aantal klokuren per cliënt? 2. Hoe om te gaan met Social Return in een krimpmarkt? 3. Wat zijn belangrijke kansen en bedreigingen voor lokale zorgorganisaties? 4. Wat zijn belangrijke stimulansen of belemmeringen voor ontwikkelen lokaal ondernemerschap?
 • 14. Einde presentatie!

Related Documents