Portal de la transparència
Imma Castelló Segovia
Número de registre: 2015 - 094234
Fonaments normatius
• A nivell estatal, Llei 19/2013 de 9 de
desembre, de transparència, accés a la
informació pública i b...
Llei catalana 19/2014
Ha entrat en vigor
l'1 de juliol de 2015
En matèries relatives a
transparència i per als ens
que int...
Definició de transparència
• És l'acció proactiva de
l'Administració cap al ciutadà per
donar a conéixer informació
relati...
Definició de portal de la transparència
• Instrument bàsic i general per a facilitar a la
ciutadania la informació de form...
Característiques del portal de la transparència
Integrat amb el Portal de la Transparència de la Generalitat
Pot ser acces...
Continguts del portal de la transparència
Matèries de regulació de la
transparència: articles del 5 al 17
•Informació inst...
Solucions tecnològiques
Solució del
consorci AOC
•Avantatges
•Compliment de la llei catalana
•Cost subvencionable
•Manteni...
Etapes del projecte
Definició de
requeriments
• Missió del projecte
• Calendari
• Documentació de dades
i processos a comp...
Definició de requeriments
• La missió del projecte és que el
ciutadà diposi d'un portal de la
transparència amb les
carate...
Planificació
0
5
10
15
20
25
30
35
40
TASQUES COMUNES TASQUES DE BASE DE DADES TASQUES DE GESTOR DE
CONTINGUTS
TASQUES DE ...
Disseny tecnològic: arquitectura física
Tallafocs
Entorn de
desenvolupament Entorn de producció
Servidor Web
Tomcat/Jboss
...
Disseny tecnològic: arquitectura lògica
SISTEMA INTEGRAL D’INFORMACIÓ I CONEIXEMENT
Gestor de
continguts
Indexador
de
cont...
Disseny tecnològic: arquitectura del programari
• Aquitectura en tres capes: Model-Vista-Controlador
Controlador
Vista Mod...
Disseny funcional: identificació dels usuaris
Usuari intern
• Intranet
• Diversos departaments involucrats
• Responsables ...
Disseny funcional: base de dades
T_MATERIA T_SUBMATERIA T_DOCUMENTS_MATERIA
T_REGISTRE_GRUPS_INTERES T_CODI_CONDUCTA
T_PER...
Disseny funcional: pantalles i continguts
Precs i preguntes
Portal de la transparència
of 19

Portal de la transparència

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Portal de la transparència

 • 1. Portal de la transparència Imma Castelló Segovia Número de registre: 2015 - 094234
 • 2. Fonaments normatius • A nivell estatal, Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. • A nivell autonòmic, Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • 3. Llei catalana 19/2014 Ha entrat en vigor l'1 de juliol de 2015 En matèries relatives a transparència i per als ens que integren l'Administració local, entra en vigor l'1 de gener de 2016.
 • 4. Definició de transparència • És l'acció proactiva de l'Administració cap al ciutadà per donar a conéixer informació relativa als seus àmbits d'actuació i les seves obligacions. • La informació ha de ser – clara – actualitzada – avaluable
 • 5. Definició de portal de la transparència • Instrument bàsic i general per a facilitar a la ciutadania la informació de forma integrada de totes les administracions públiques. • Plataforma electrònica de publicitat a Internet que permet l'accés a tota la informació disponible sobre els ens públics. • Conté els enllaços a les seus electròniques de les administracions i entitats que s'hi integren.
 • 6. Característiques del portal de la transparència Integrat amb el Portal de la Transparència de la Generalitat Pot ser accessible o formar part de la seu electrònica de l’ens local Conté un cercador per a un accés fàcil i ràpid Conté enllaços a les seus electròniques dels ens locals depenents Conté mecanismes d’alerta de les dades que s’han actualitzat Compleix les recomanacions de la Iniciativa d’Accessibilitat Web per a persones amb discapacitat Inclou: • El registre de grups d’interès • Els canals de participació • Els grups participatius en tràmit
 • 7. Continguts del portal de la transparència Matèries de regulació de la transparència: articles del 5 al 17 •Informació institucional i d'estructura administrativa organitzativa (article 9). •Informació sobre gestió econòmica comptable, pressupostària i patrimonial (article 11). •Informació de rellevància jurídica (article 10). •Informació sobre personal: plantilla, la relació dels llocs de treball i el règim retributiu (article 11). •Informació sobre els plans, els programes i les memòries generals, programació i planificació (article 12). •Informació sobre convenis (article 14). •Informació sobre convocatòries i l'atorgament de les subvencions i els ajuts públics (article 15). •Informació estadística i geogràfica. •Informació sobre procediments administratius relacionats amb l'exercici de les seves competències. Informes i estudis. •Les matèries i les actuacions la plublicitat de les quals s'estableixi per norma. •I qualsevol matèria d'interès públic, i les informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de l'exercici del dret d'accés a la informació pública. Altres accions relacionades amb les obligacions de transparència •Subministrar informació al Registre de grups d'interès: articles 45 a 53. •Publicitat de les condicions d'accés d'un alt càrrec: article 57. •Publicitat de les declaracions de béns patrimonials i d'interessos dels alts càrrecs: article 56.2 •Publicitat de propostes i suggeriments: article 61. •Publicitat de l'activitat contractual: disposició addicional vuitena. •Publicitat de l'activitat convencional: disposició addicional novena. Altres matèries •Dret d'accés a la informació pública (articles 26 i 27). •Avaluació permanent dels serveis públics (article 60). •Publicitat dels instruments i formes de participació i col·laboració ciutadana (article 66). •Publicitat de la participació ciutadana en l'elaboració de normes (article 69).
 • 8. Solucions tecnològiques Solució del consorci AOC •Avantatges •Compliment de la llei catalana •Cost subvencionable •Manteniment garantit •Inconvenients •Risc temps d’implantació •Dependència amb aquesta entitat Solució del Ministeri d'Hisenda i Administra- cions Públiques •Avantatges •Manteniment garantit •Inconvenients •No compleix amb totes les obligacions que demana la llei catalana Solucions de mercat •Avantatges •Posta en marxa abans del desembre de 2015 •Manteniment garantit •Garantia de compliment amb la llei •Incovenients •Cost econòmic •Cal comprovar que siguin basades en la llei catalana •Dependència amb un proveïdor extern Solució de desenvolupa- ment propi •Avantatges •Desenvolupament a mida •No es depèn d'un proveïdor o ens extern •Inconvenients •L' organització ha de disposar de les persones i recursos per al seu desenvolupament en les dates previstes •Cal assumir el manteniment
 • 9. Etapes del projecte Definició de requeriments • Missió del projecte • Calendari • Documentació de dades i processos a complir pel sistema • Infraestructura del sistema • Personal i característiques Planificació • Especificació de tasques • Distribució de tasques als recursos • Calendari d'activitats Execució • Disseny tecnològic • Disseny funcional • Implementació • Implantació Tancament • Període d’observació i possibles correccions • Documentació del projecte
 • 10. Definició de requeriments • La missió del projecte és que el ciutadà diposi d'un portal de la transparència amb les caraterístiques i continguts que proposa la Llei catalana 19/2014 Objectius •1 de gener de 2016 Calendari • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern • Guia sobre l'aplicació de la Llei 19/2014 que facilita la Generalitat Documentació • Sistema integral d'informació i coneixement • Una base de dades (ex: Oracle 11g) • Un gestor de documents (ex: Alfresco) • Un sistema de fitxers • Un gestor de continguts (ex: JBoss) per a publicar pàgines web. • Dos entorns: • Desenvolupament • Producció Infraestructura •Rols: •Cap de projecte •Arquitecte •Analista / dissenyador •Programador •Especialistes en processos de: •Backoffice •Frontoffice Personal i característiques
 • 11. Planificació 0 5 10 15 20 25 30 35 40 TASQUES COMUNES TASQUES DE BASE DE DADES TASQUES DE GESTOR DE CONTINGUTS TASQUES DE GESTOR DOCUMENTAL ESTIMACIÓ EN JORNADES ESTIMACIÓ EN JORNADES
 • 12. Disseny tecnològic: arquitectura física Tallafocs Entorn de desenvolupament Entorn de producció Servidor Web Tomcat/Jboss Servidor Web Tomcat/Jboss1 Servidor Web Tomcat/Jboss2 Servidor de Base de dades Oracle 11g Servidor del Gestor documental Alfresco Servidor de fitxers Clúster de Base de Dades Oracle 11g Clúster del Gestor documental Alfresco Clúster de fitxers Internet/Intranet
 • 13. Disseny tecnològic: arquitectura lògica SISTEMA INTEGRAL D’INFORMACIÓ I CONEIXEMENT Gestor de continguts Indexador de continguts Paraules clau Altres aplicacions plugins BD relacional Gestor documental Internet Sistema de fitxers Webservices Via obertaAccés a altres administracions Intranet Usuaris interns Ciutadà
 • 14. Disseny tecnològic: arquitectura del programari • Aquitectura en tres capes: Model-Vista-Controlador Controlador Vista Model Gestió d’events i comunicacions Interfície d’usuari Lògica de negoci
 • 15. Disseny funcional: identificació dels usuaris Usuari intern • Intranet • Diversos departaments involucrats • Responsables d’afegir i actualitzar documents Ciutadà • Internet • Pot cercar, consultar, navegar i sol·licitar participació des del portal
 • 16. Disseny funcional: base de dades T_MATERIA T_SUBMATERIA T_DOCUMENTS_MATERIA T_REGISTRE_GRUPS_INTERES T_CODI_CONDUCTA T_PERSONA T_ALT_CARREC T_DOCUMENTS_ALT_CARREC 1 1 T_SOLLICITUDS_INF_PUBLICA T_PARTIC_CIUT_EN_NORMES T_PROPOSTES_CIUTADANES T_ENQUESTES T_DOCUMENTS_ENQUESTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N N N N 1 T_INICIATIVES_CIUTADANES 1 N
 • 17. Disseny funcional: pantalles i continguts
 • 18. Precs i preguntes

Related Documents