Priorităţile Autorităţii Naţionale pentru Calificări în dezvoltarea sistemului naţional de calificări Ana-Maria Nisioiu, e...
<ul><li>ANC este o instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţ...
Misiunile şi atribuţiile ANC (1) <ul><li>Elaborează, implementează şi actualizează Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC)...
Misiunile şi atribuţiile ANC (2) <ul><li>Coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a ad...
Misiunile şi atribuţiile ANC (3) <ul><li>Participă la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea şi recunoaş...
Proiectele naţionale ale ANC (1) (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 1622/ Dezvoltarea unui sistem op...
Proiectele naţionale ale ANC (2) (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 64075/ Universitatea pentru viit...
Proiectele naţionale ale ANC (3) (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 33627/ Noi competenţe sociale pe...
Proiectele europene ale ANC (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>LLP - Building Bridges between EQF and E...
Proiecte strategice pentru implementarea Cadrului N aţional al Calificărilor din Învăţământul Superior Cadrul Naţional al...
Titlul: Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilo r din învăţământul superior di n România Contract : POSD...
Obiectiv specific 1 Dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior – CNCIS și c...
Rezultate <ul><li>Un num ă r de 500 de calific ă ri (325 nivel licen ță ș i 175 nivel masterat) d escri se î n ter...
Titlu: Dezvoltarea capacit ăţ ii de implementare a sistemului de calific ă ri din î nv ăţă m â ntul superior Contract:...
Obiectiv specific 1 Actualizarea instrumentelor specifice Cadrului Na ţ ional al Calific ă rilor din Inv ăţă m â ntul Su...
<ul><li> Grupul Ţintă : </li></ul><ul><li> - personal al Ministerului Educatiei, Cercetarii , Tineretului şi Sport...
<ul><li>DOCIS: </li></ul><ul><li>Universitatea din Bucureşti </li></ul><ul><li>Universitatea Politehnica din Bucureşti </l...
<ul><li>Activităţi: </li></ul><ul><li>Achizi ţ ionarea unei platforme de e-learning pentru formarea de evaluatori de comp...
<ul><ul><ul><ul><ul><li>DOCIS DECIS </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ghidul metodologic de evaluare a competen ţ ...
Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etajul 2, cam. 164 -166, secto...
of 20

Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea

Priorităţile Autorităţii Naţionale pentru Calificări în dezvoltarea sistemului naţional de calificări
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Education      


Transcripts - Prezentarea ANC - Ana-Maria Nisioiu, Mihaela Udrea

 • 1. Priorităţile Autorităţii Naţionale pentru Calificări în dezvoltarea sistemului naţional de calificări Ana-Maria Nisioiu, expert ANC Mihaela Udrea, expert ANC
 • 2. <ul><li>ANC este o instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi s-a înfiinţat în acest an (2011) prin reorganizarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) şi a Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA); </li></ul><ul><li>Înfiinţarea ANC reprezintă una din primele măsuri care s-au luat o dată cu aprobarea Legii Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/ 2011. </li></ul>Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări (ANC)
 • 3. Misiunile şi atribuţiile ANC (1) <ul><li>Elaborează, implementează şi actualizează Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) în concordanţă cu Cadrul European al Calificărilor (EQF) pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii; </li></ul><ul><li>Realizează tehnic, gestionează şi actualizează periodic Registrul Naţional al Calificărilor (RNC), Registrul Naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor (RNFFPA) şi Registrul Naţional al Evaluatorilor de Competenţe Profesionale (RNECP); </li></ul><ul><li>Coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale (SO) şi a standardelor de pregătire profesională (SPP); </li></ul><ul><li>Coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor ; </li></ul>
 • 4. Misiunile şi atribuţiile ANC (2) <ul><li>Coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor; </li></ul><ul><li>Coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale; </li></ul><ul><li>Propune MECTS elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor; </li></ul><ul><li>Participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor; </li></ul><ul><li>Promovează dialogul social, sprijină şi coordonează activitatea comitetelor sectoriale; </li></ul>
 • 5. Misiunile şi atribuţiile ANC (3) <ul><li>Participă la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale împreună cu MECTS şi MMFPS ; </li></ul><ul><li>Participă la elaborarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile împreună cu MECTS şi alte ministere; </li></ul><ul><li>Concepe, implementează şi participă la derularea unor programe sau proiecte finanţate din fondurile structurale sau de coeziune ale UE pentru îndeplinirea misiunilor sale; </li></ul><ul><li>Publică manuale şi ghiduri de bune practici, lucrări de sinteză în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor. </li></ul>
 • 6. Proiectele naţionale ale ANC (1) (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 1622/ Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din Romania – DOCIS; </li></ul><ul><li>ID 61152/ Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări din învăţământul superior – DECIS; </li></ul><ul><li>ID 53132/ Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România - IMI PQ NET România; </li></ul><ul><li>ID 58160/ Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – SIMCE; </li></ul>
 • 7. Proiectele naţionale ale ANC (2) (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 64075/ Universitatea pentru viitor în societatea comunicării ; </li></ul><ul><li>ID 62718/ Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii ; </li></ul><ul><li>ID 3153/ Implementarea şi validarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC): de la calificări la programe de formare profesională continuă (FPC) – CNC-FPC; </li></ul><ul><li>ID 3954/ Asigurarea calităţii în sistemul de formare profesională continuă din România – CALISIS; </li></ul><ul><li>ID 30462/ Dezvoltarea resurselor umane in sistemul de formare profesionala continua prin dezvoltarea si susţinerea de programe pentru formarea si perfecţionarea formatorilor furnizorilor publici si privaţi de formare profesionala continua, in scopul creşterii calităţii si alinierii la cerinţele legislaţiei in acest domeniu - FPC-FORMATOR. </li></ul>
 • 8. Proiectele naţionale ale ANC (3) (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 33627/ Noi competenţe sociale pentru delegaţii sindicali– LIDERO; </li></ul><ul><li>ID 40539/ Consolidarea capacităţii unui Comitet Sectorial pentru o implicare activă în asigurarea calităţii în formarea profesională continuă atât în domeniul reprezentat, cât şi transectorial, inclusiv prin utilizarea soluţiilor TIC pentru managementul şi administrarea propriilor activităţi şi grupuri de lucru dar şi pentru fundamentarea deciziilor factorilor interesaţi. </li></ul>
 • 9. Proiectele europene ale ANC (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>LLP - Building Bridges between EQF and EHEA – HEQ BRIDGES ; </li></ul><ul><li>LLP - EQF-adapted educational elements in a predictable framework of change – PREDICT ; </li></ul><ul><li>LLP - Common grounds for referencing NQFs and SQFs to the EQ F – SQF NQF ; </li></ul><ul><li>NCP - Activities of EQF National Coordination Points with a view to implement the EQF at national level . </li></ul>
 • 10. Proiecte strategice pentru implementarea Cadrului N aţional al Calificărilor din Învăţământul Superior Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior CNCIS
 • 11. Titlul: Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilo r din învăţământul superior di n România Contract : POSDRU /2/1.2/S/2 Obiectiv general: Modernizarea sistemului de calificări din Învăţământul Superior, compatibilizarea cu spaţiul european şi corelarea cu cerinţele pieţei muncii. Perioada de implementare: noiembrie 2008 – octombrie 2011
 • 12. Obiectiv specific 1 Dezvoltarea și implementarea Cadrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior – CNCIS și corelarea lui cu instrumentele deja existente pe piața educației și a muncii Obiectiv specific 2 Crearea și implementarea Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior – RNCIS Obiectiv specific 3 Realizarea unui studiu privind corespondența dintre calificările universitare și cerințele pieței muncii din România
 • 13. Rezultate <ul><li>Un num ă r de 500 de calific ă ri (325 nivel licen ță ș i 175 nivel masterat) d escri se î n termeni de rezultate ale î nv ăță rii conform Metodologiei CNCIS (O.M. 4430/2009); </li></ul><ul><li>Registrul Na ț ional al Calific ă rilor din Î nv ăță m â ntul Superior (RNCIS) – www.rncis.ro – lansat public în ianuarie 2011; </li></ul><ul><li>Un studiu sociologic privind corespondența dintre calificările universitare și cerințele pieței muncii “ Absolvenţi recenţi pe piaţa muncii ” - lansat public în ianuarie 2011; </li></ul><ul><li>R aport de autocertificare a compatibilităţii CNCIS faţă de Cadrul Calificărilor pentru Spaţiul European al Învăţământului Superior – lansat în dezbatere publică în aprilie 2011. </li></ul>
 • 14. Titlu: Dezvoltarea capacit ăţ ii de implementare a sistemului de calific ă ri din î nv ăţă m â ntul superior Contract: POSDRU / 86/ 1.2/S/ 61152 Obiectiv general: Dezvoltarea si implementarea sistemului naţional de calificări din învăţământul superior in vederea creşterii capacităţii de a furniza calificări adaptate cerinţelor în schimbare ale pieţei muncii . Perioada de implementare: octombrie 2010 – septembrie 2013
 • 15. Obiectiv specific 1 Actualizarea instrumentelor specifice Cadrului Na ţ ional al Calific ă rilor din Inv ăţă m â ntul Superior î n vederea cre ş terii capacit ăţ ii de asigurare a managementului acestuia; Obiectiv specific 2 Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de evaluare a competenţelor specifice calific ă rilor ob ţ inute î n î nv ăţă m â ntul superior; Obiectiv specific 3 Realizarea unui studiu privind corespondența dintre calificările universitare și cerințele pieței muncii din România .
 • 16. <ul><li> Grupul Ţintă : </li></ul><ul><li> - personal al Ministerului Educatiei, Cercetarii , Tineretului şi Sportului ; </li></ul><ul><li> - membri ai comisiilor si structurilor de conducere din universitati si facultati ; </li></ul><ul><li> - studenti; </li></ul><ul><li>p ersonalul implicat in dezvoltarea </li></ul><ul><li>ş i managementul calificarilor ş i al CNCIS la nivel de sistem , de universitate sau de facultate; </li></ul><ul><li>- membri ai partenerilor sociali ş i ai comitetelor sectoriale ; </li></ul><ul><li>- personal implicat î n dezvoltarea programelor de studii universitare . </li></ul><ul><li> </li></ul>
 • 17. <ul><li>DOCIS: </li></ul><ul><li>Universitatea din Bucureşti </li></ul><ul><li>Universitatea Politehnica din Bucureşti </li></ul><ul><li>Comisia Naţională pentru Calificările profesionale din Franţa </li></ul><ul><li>DECIS: </li></ul><ul><li>Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca </li></ul><ul><li>Universitatea din Piteşti </li></ul><ul><li>Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti – AMIER </li></ul><ul><li>Asociaţia pentru Transfer de Cunoştinţe din România – ATCR </li></ul><ul><li>  Institutul de Tehnologie din Dublin, Irlanda </li></ul>Parteneri
 • 18. <ul><li>Activităţi: </li></ul><ul><li>Achizi ţ ionarea unei platforme de e-learning pentru formarea de evaluatori de competenţe şi calificări şi formarea de formatori şi evaluatori; </li></ul><ul><li>Revizuirea procedurii de evaluare a calificărilor în vederea adăugării unei funcţii suplimentare RNCIS pentru evaluarea on-line; </li></ul><ul><li>Elaborarea unui ghid metodologic pentru evaluarea competenţelor; </li></ul><ul><li>Elaborarea a 325 de standarde de evaluare a competenţelor specifice calificărilor corespunzătoare programelor de studii de nivel licenţă; </li></ul><ul><li>Realizarea unei analize privind definerea calificărilor din învăţământul superior în concordanţă cu nevoile pieţei muncii; </li></ul><ul><li>Elaborarea unei analize privind posibila corelare RNCIS-COR-CAEN; </li></ul><ul><li>Activităţi de diseminare şi valorificare a RNCIS şi CNCIS. </li></ul>
 • 19. <ul><ul><ul><ul><ul><li>DOCIS DECIS </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Ghidul metodologic de evaluare a competen ţ elor – valorific ă m etodologia CNCIS, grila de descriere a calificarilor, RNCIS; </li></ul><ul><li>RNCIS va fi îmbunătăţit prin ad ă ugarea unei solu ţ ii informatice care s ă permit ă gestionarea on-line a î ntregii proceduri de evaluare ş i inscriere a unei noi calific ă ri ; </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Studiul sociologic realizat în proiectul DOCIS, împreună cu RNCIS, ajută la îndeplinirea obiectivului de stabilire a unei corelaţii între calific ă rile ş i competen ţ ele ob ţ inute prin studii de licen ţă (RNCIS), ocupa ţ iile de pe pia ţ a muncii (Nomenclatorul COR) ş i activit ăţ ile specifice economiei na ţ ionale(CAEN); </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Grilele de descriere a calific ă rilor din î nv ăţă m â ntul superior care men ţ ioneaz ă doar standardul minimal de performan ţă vor fi revizuite şi îmbunătăţite prin elabora rea de s tandarde de evaluare a competentelor p â n ă la nivelul maximal . </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 • 20. Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etajul 2, cam. 164 -166, sector 1, Bucureşti, 010155 Tel.: + 40 21 315 78 46 Fax: + 40 21 315 78 55 E-mail: office@acpart.ro; office@cnfpa.ro Web: www.acpart.ro; www.cnfpa.ro Mulţumim pentru atenţie!