การพยาบาลผู้ป่วยใส่
Port A Cath
วิทยากร
Katekanok Kamonmarttayakul, MSN, RN
Oncology & Oncological Clinical Research Nurse
Head of Oncology Center
Wanassa...
Workshop Objectives
1. วัตถุประสงค์การใส่ Port A Cath
2. ประเภทของ Port A Cath
3. ขั้นตอนการใส่ Port A Cath
4. การทาหัตถกา...
วัตถุประสงค์การใส่ Port A Cath
Port A Cath(Implantable Venous Access Systems)
 Port-a-Cath ™ is used for patients who nee...
ประเภทของ Port A Cath
1.a titanium portal with a self-sealing
silicone septum and a catheter made of
either silicone or po...
องค์ประกอบของ Port A Cath
PFMmedical
ขั้นตอนการใส่ Port A Cath
 under local anesthesia
percutaneous puncture of the
subclavian vein or by surgical
cutdown on...
Position of Port A Cath Implantation
PARINYA DAMRONGPOKKAPUN, RN
ONCOLOGY NURSE
การทาหัตถการทาง Port A Cath
การทาหัตถการทาง Port A Cath
1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
2.การฉีดยา (INTRAVENOUS PUSH) เข้าทาง PORT
3. ...
1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วัสดุอุปกรณ์ จานวน
1. Sterile Dressing pack
2. Sterile Gloves
3. 2% Chlor...
1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
1) ตรวจสอบชื่อ-สกุล และวัน เดือน ปี เกิดของ
ผู้ป...
1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
3) เตรียมผู้ป่วยในห้องที่เป็นส่วนตัว พร้อมจัดท่าใ...
1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
6) เตรียม 0.9% Sodium chloride และ
Heparin soluti...
1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
9) นาSyringe 10 ml. ที่มี 0.9% Sodium
chloride ปร...
1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
10) เตรียมSyringe ที่บรรจุด้วย Heparin ใน
0.9% So...
1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
12) ปูผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง(Aperture) -เพื่อกาหน...
1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
16) แจ้งผู้ป่วยให้ทราบว่ากาลังจะแทงเข็มPort
โดยใ...
1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
18) เปิด Clamp และ Check blood return โดยดึง
Syr...
1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
21) เมื่อ0.9% Sodium chloride ใกล้จะหมด
ให้รีบ Cl...
1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
24) ใช้ Sterile Gauge กดบริเวณรอยเข็ม
2-3 นาที จ...
2. การฉีดยา (INTRAVENOUS PUSH) เข้าทาง PORT
วิธีการ หลักการและเหตุผล
1-21 ทาตามวิธีการสวนล้างPort ด้วย Heparin
22) โดยหลัง...
3. การให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง
(CONTINUOUS DRIP) เข้าทางPORT
วิธีการ หลักการและเหตุผล
1-21 ทาตามวิธีการสวนล...
3. การให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง
(CONTINUOUS DRIP) เข้าทางPORT
วิธีการ หลักการและเหตุผล
24) ปิดด้วยtransparen...
4. การยุติการให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะๆ
(DISCONTINUING INFUSION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
1) ล้...
4. การยุติการให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะๆ
(DISCONTINUING INFUSION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
4) ปล...
4. การยุติการให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะๆ
(DISCONTINUING INFUSION)
วิธีการ หลักการและเหตุผล
7) ใน...
5. การเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ ( BLOOD SAMPLING )
A. ในกรณีที่ไม่ได้ให้สารน้าอยู่
วิธีการ หลักการและเหตุผล
1-19ทาตามวิธีการสว...
5. การเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ ( BLOOD SAMPLING )
A. ในกรณีที่ไม่ได้ให้สารน้าอยู่
วิธีการ หลักการและเหตุผล
21) CLAMP สาย แล้ว...
5. การเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ (BLOOD SAMPLING)
B. กรณีที่ให้สายน้าหยดอย่างต่อเนื่อง
วิธีการ หลักการและเหตุผล
1) ยุติการให้สา...
5. การเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ (BLOOD SAMPLING)
B. กรณีที่ให้สายน้าหยดอย่างต่อเนื่อง
วิธีการ หลักการและเหตุผล
4) เปลี่ยน SYRI...
WANASSADA WONGYUDTHA, RN
ONCOLOGY NURSE
การพยาบาลผู้ป่วยใส่ Port A Cath
ปัญหาและการแก้ไข
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
ปฎิบัติอย่างเข้มงวดในเรื่อง ASEPTIC TECHNIQUE
• AIR EMBOLISM
• รวมทั้งป้ องกั...
 ใช้ ASEPTIC TECHNIQUE ทุกขั้นตอน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะแทงเข็ม เพราะเป็นทาง
ที่จะนาเชื้อโรคเข้าไปได้
 หมั่นตรวจดูบริเว...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 ถ้ามีไข้ ให้รายงานแพทย์ เพราะอาจเกิดจากการติดเชื้อ
หรือถูกต่อต้านจากเนื้อเย...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 การเปลี่ยน IV set ต่างๆ
เปลี่ยนสาย I.V. ทุก 48-72 ชั่วโมง
เปลี่ยนสาย I.V....
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 เปลี่ยน DRESSING และเข็มทุก 7 วัน มักจะเปลี่ยน
พร้อมๆ กัน เว้นเสียแต่ว่า DR...
ป้ องกันการย้อนกลับของเลือดเข้า PORT ซึ่งหากเกิดลิ่ม
เลือดขึ้น จะทาให้เกิดการอุดตัน และเป็นแหล่งที่มาของการติด
เชื้อ นั่น...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 เข็ม HUBER POINT ชนิด ที่ไม่มี EXTENSION SET ห้าม
คาเข็มโดยให้หัวเข็ม NEEDL...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 ใช้ INFUSION PUMP หากต้องการควบคุมอัตราการหยด
ของยา และสารน้า ทั้งนี้ความดั...
 ละลายยาผงให้เข้ากันดีกับตัวทาละลาย เพื่อป้ องกัน
การตกตะกอนใน PORT และ CATHETER ซึ่งจะทาให้เกิด
การอุดตันได้
 ควรรู้ว่า...
 ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อพบว่ายา หรือสารน้าไม่ไหล อัตราการไหลลดลง
ฉีดยา หรือสารน้าเข้าไม่ได้ หรือเตรียมเก็บเลือดไม่ได้
ค...
3. ตรวจดูบริเวณ PORT และรอบๆ ว่ามี บวม แดง หรือมี
อาการแน่นอึดอัดหน้าอก หรือไม่
4. ตรวจดูตาแหน่งเข็ม ให้แน่ใจว่าปลายเข็มกร...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
5. หากเก็บเลือดสาหรับตรวจไม่ได้ ให้ผู้ป่วยเปลี่ยนท่า
เช่น ให้นอนตะแคง นั่ง อา...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
การแก้ไขเมื่อมีการอุดตัน หรืออุดตันบางส่วน
เป็นหน้าที่ หรืออยู่ในความดูแลของแ...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
การอุดตันที่เกิดจากลิ่มเลือด เมื่อค้นพบสาเหตุว่าเกิดจาก
ลิ่มเลือดแล้ว แพทย์อา...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
หากไม่สาเร็จ แพทย์อาจให้ใช้ UROKINASE
(หรือสารประเภทเดียวกัน) โดยทั่วไปใช้อัต...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 หากพบว่าการอุดตันเกิดจากตะกอนของยา หรือสารน้า
แพทย์อาจให้ประคบร้อน เพื่อ ช่...
การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 หากไม่สามารถแก้ปัญหาการอุดตันได้ จาเป็นต้อง
ผ่าตัดเอา PORT ออก เพราะถ้าทิ้ง...
Port a cath By Oncology Center Bangkok Phuket Hospital
Port a cath By Oncology Center Bangkok Phuket Hospital
Port a cath By Oncology Center Bangkok Phuket Hospital
Port a cath By Oncology Center Bangkok Phuket Hospital
Port a cath By Oncology Center Bangkok Phuket Hospital
Port a cath By Oncology Center Bangkok Phuket Hospital
of 56

Port a cath By Oncology Center Bangkok Phuket Hospital

บรรยายที่โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต 27/06/2014
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Port a cath By Oncology Center Bangkok Phuket Hospital

 • 1. การพยาบาลผู้ป่วยใส่ Port A Cath
 • 2. วิทยากร Katekanok Kamonmarttayakul, MSN, RN Oncology & Oncological Clinical Research Nurse Head of Oncology Center Wanassada Wongyudtha, RN Oncology Nurse Parinya Damrongpokkapun, RN Oncology Nurse
 • 3. Workshop Objectives 1. วัตถุประสงค์การใส่ Port A Cath 2. ประเภทของ Port A Cath 3. ขั้นตอนการใส่ Port A Cath 4. การทาหัตถการทาง Port A Cath 5. การพยาบาลผู้ป่วยใส่ Port A Cath 6. ปัญหาและการแก้ไข
 • 4. วัตถุประสงค์การใส่ Port A Cath Port A Cath(Implantable Venous Access Systems)  Port-a-Cath ™ is used for patients who need repeated long term intravenous drug therapy.  In many cases other forms of venous access have become difficult or impossible. (Janes Royle, Davies and Gannon 2008).  Parenteral delivery of medications, fluids, and nutritional solutions and for the sampling of venous blood
 • 5. ประเภทของ Port A Cath 1.a titanium portal with a self-sealing silicone septum and a catheter made of either silicone or polyurethane 2. a plastic and titanium portal with a self-sealing silicone septum and a catheter made of either silicone or polyurethane 3.a plastic portal with a self sealing silicone septum and a catheter made of either silicone or polyurethane
 • 6. องค์ประกอบของ Port A Cath
 • 7. PFMmedical
 • 8. ขั้นตอนการใส่ Port A Cath  under local anesthesia percutaneous puncture of the subclavian vein or by surgical cutdown on a suitable vein  Tip positioned in the superior venacava The portal is sutured to the underlying fascia Catheter tip placement is confirmed by chest x-ray.
 • 9. Position of Port A Cath Implantation
 • 10. PARINYA DAMRONGPOKKAPUN, RN ONCOLOGY NURSE การทาหัตถการทาง Port A Cath
 • 11. การทาหัตถการทาง Port A Cath 1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) 2.การฉีดยา (INTRAVENOUS PUSH) เข้าทาง PORT 3. การให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง (CONTINUOUS DRIP) เข้าทางPORT 4. การยุติการให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง หรือ เป็นระยะๆ (DISCONTINUING INFUSION) 5. การเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ (BLOOD SAMPLING)
 • 12. 1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วัสดุอุปกรณ์ จานวน 1. Sterile Dressing pack 2. Sterile Gloves 3. 2% Chlorhexidine /70% Alcohol impregnated swab (Chloraprep)/Povidone-iodine 4. Non coring needle (e.g. Huber or Gripper needle) 20/22 G 5. Mask 6. Heparine solution (1:100 IU/ml) in syringe 10 ml 7. 0.9% Sodium chloride in syringe 10 ml 8. 0.9% Sodium chloride in syringe 20 ml 9. Tape and gauze or transparent dressing 10. Aperture 1 set 2 paired ชนิดใดชนิดหนึ่ง 1 set 1 piece 5 ml 3 ml 20 ml 1 set 1 piece
 • 13. 1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 1) ตรวจสอบชื่อ-สกุล และวัน เดือน ปี เกิดของ ผู้ป่วย พร้อมแจ้งผู้ป่วยและญาติให้ทราบถึงหัตถการ และเหตุผลในการล้างPort -เพื่อยืนยันตัวผู้ป่วยและการทา หัตถการถูกต้องถูกคน 2) อธิบายการเตรียมความพร้อมก่อนทาหัตถการ ให้ผู้ป่วยเซ็นต์ใบยินยอมทาหัตถการ(Inform consent) พร้อมบันทึกในรายงานการพยาบาล -เพื่อเตรียมร่างกายและจิตใจ ผู้ป่วย
 • 14. 1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 3) เตรียมผู้ป่วยในห้องที่เป็นส่วนตัว พร้อมจัดท่าให้ ผู้ป่วย อยู่ในลักษณะที่สุขสบายและสามารถทาหัตถการ ได้สะดวก เช่น นอนยกศีรษะสูง 30-45 องศา หรือนั่ง บนเก้าอี้ที่มีพนักพิง -เพื่อความสุขสบายของผู้ป่วยและ ความสะดวกในการทาหัตถการ 4) ล้างมือแบบ Hygienic hand washing -เพื่อป้ องกันการติดเชื้อ 5) เปิด Set dressingและเปิดอุปกรณ์ต่างๆลงไปใน Set โดยยึดหลัก Sterile techniqueพร้อมตรวจเช็ค Expired date - เพี่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
 • 15. 1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 6) เตรียม 0.9% Sodium chloride และ Heparin solution ไว้ในตาแหน่งที่ง่ายต่อการ หยิบใช้ -ในกรณีทาหัตถการคนเดียว จะทาให้หยิบ ของสะดวกและลดความเลี่ยงในการปนเปื้อน เชื้อโรค 7) ใส่ถุงมือ Sterile คู่ที่ 1 - ป้ องกันการติดเชื้อ 8) ใช้ Syringe 10 mlและ20 ml ต่อกับ Needle No.18 เพื่อดูด 0.9% Sodium chloride ประมาณ 3-5 ml.และ 20 ml. ตามลาดับ ใน กรณีนี้ให้ใช้ Sterile Gauge หยิบจับของที่อยู่ นอก Set dressing -ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ
 • 16. 1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 9) นาSyringe 10 ml. ที่มี 0.9% Sodium chloride ประมาณ 3-5 ml. ต่อเข้ากับ Non coring needle พร้อมกับ Prime สายไล่ Air ออกจากเข็มและ Syringe แล้ว Clamp สายไว้ - เพื่อตรวจสอบการใช้งานของ Non coring needle และ Extension set ที่ต่อกับเข็ม - ป้ องกันการเกิด Air embolism
 • 17. 1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 10) เตรียมSyringe ที่บรรจุด้วย Heparin ใน 0.9% Sodium chloride 100 Unit/ml จานวน 5 ml 11) เช็ดทาความสะอาดผิวหนังบริเวณ Port ด้วย 2% Chlorhexidine (ตามนโยบาย โรงพยาบาล) โดยเช็ดวนออกนอกจาก ตาแหน่งที่จะเจาะเข็ม (Septum) เป็นรัศมี ประมาณ 8 cms. ประมาณ 2-3 ครั้ง จากนั้น รอให้แห้ง -เพื่อให้น้ายาสามารถออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคได้ หมด
 • 18. 1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 12) ปูผ้าสี่เหลี่ยมเจาะกลาง(Aperture) -เพื่อกาหนดพื้นที่Sterile 13) ถอดถุงมือ Sterile คู่ที่ 1 ออกและใส่คู่ใหม่ -ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ 14) ถอดปลอกพลาสติกที่หุ้มปลายNon coring needle ออก จับปีกเข็มด้วยมือข้างที่ถนัด 15) มืออีกข้างตรึง Port ด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลางหรือนิ้วชี้และนิ้วกลางดังรูป - เพื่อหาตาแหน่งของPort และยึด ตาแหน่งของPortให้อยู่กับที่ ป้ องกัน การเคลื่อนย้ายขณะเจาะเข็ม
 • 19. 1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 16) แจ้งผู้ป่วยให้ทราบว่ากาลังจะแทงเข็มPort โดยให้ผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆ และกลั้นหายใจไว้ ชั่วขณะ -เพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าอกยกตัว ทาให้ มองเห็นและคลาบริเวณPortได้ชัดเจนขึ้น 17) จับNon coring needle ตั้งฉากกับผิวหนัง บริเวณ Septum 90 องศา กดเข็มจนกระทบกับ ฐานPort แจ้งให้ผู้ป่วยหายใจได้ตามปกติ
 • 20. 1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 18) เปิด Clamp และ Check blood return โดยดึง Syringe ดูว่ามีเลือดไหลเข้ามา Flow ดีหรือไม่ -เพื่อทดสอบว่าเข็มยังคงอยู่ใน หลอดเลือดและไม่มีการอุดตันของ สาย 19) หากเลือดไหล flow ดี ให้ดูดเลือดทิ้งประมาณ 3-5 ml จากนั้นให้ Clamp สายพร้อมกับปลดSyringe ออก ใช้ Sterile Gauge รองบริเวณข้อต่อเสมอ -เพื่อป้ องกันลิ้มเลือดที่อาจเกิดขึ้น ในPort เข้าไปในระบบไหลเวียน เลือด -เพื่อป้ องกันอากาศเข้าไปใน Port และป้ องกันการย้อนกลับของเลือด 20) ต่อ Syringe ที่บรรจุ 0.9% Sodium chloride 20 ml และปลด Clamp พร้อมค่อยๆฉีด 0.9% Sodium chloride 20 ml สังเกตรอบๆ Port ว่ามีบวมแดงหรือไม่ และสอบถามผู้ป่วยว่ามีอาการปวดบริเวณPortหรือไม่ -เพื่อประเมินตาแหน่งเข็มว่าอยู่ใน Port และไม่มีการ leak ของสารน้า
 • 21. 1.การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 21) เมื่อ0.9% Sodium chloride ใกล้จะหมด ให้รีบ Clamp สาย ขณะ Push syringe แล้ว ปลด Syringeออก -เพื่อป้ องกันการไหลย้อนกลับของเลือด อาจ ทาให้เกิดการอุดตันของสาย 22) ต่อด้วยSyringeที่บรรจุด้วย Heparin ใน 0.9% Sodium chloride 100 Unit/ml จานวน 5 ml เปิดClampแล้วฉีดจนหมด และ Clamp สายไว้ -เพื่อป้ องกันการอุดตันของเลือดใน Port 23) ตรึง Port ด้วยนิ้วมือเหมือนเดิม ค่อยๆ ดึงเข็มออกด้วยแรงที่คงที่ - ถ้าใช้แรงค่อยเกินไปหรือใช้แรงไม่เท่ากัน อาจทาให้ดึงเข็มไม่ออก
 • 22. 1. การสวนล้าง PORT ด้วย HEPARIN (HEPARINIZATION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 24) ใช้ Sterile Gauge กดบริเวณรอยเข็ม 2-3 นาที จากนั้นปิดรอยเข็มด้วย พลาสเตอร์ -ปิดตาแหน่งรูเข็ม ป้ องกันการติดเชื้อ 25) เก็บอุปกรณ์และลงบันทึกทางการ พยาบาล
 • 23. 2. การฉีดยา (INTRAVENOUS PUSH) เข้าทาง PORT วิธีการ หลักการและเหตุผล 1-21 ทาตามวิธีการสวนล้างPort ด้วย Heparin 22) โดยหลังจากปลด Syringeที่บรรจุ 0.9% Sodium chloride แล้ว ให้เปลี่ยนเป็น Syringe ของยาที่จะให้ หากมียาหลายชนิด หลังการ ให้ยาแต่ละชนิดจะต้องฉีดล้างด้วย 0.9% Sodium chloride 3-5 ml ทุกครั้ง - เพื่อป้ องกันยาแต่ละตัวทาปฏิกิริยาต่อกัน 23) เมื่อให้ยาครบแล้วให้ฉีด 0.9% Sodium chloride 5 ml แล้วตามด้วยHeparin ใน 0.9% Sodium chloride 100 Unit/ml จานวน 5 ml
 • 24. 3. การให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง (CONTINUOUS DRIP) เข้าทางPORT วิธีการ หลักการและเหตุผล 1-21 ทาตามวิธีการสวนล้างPort ด้วย Heparin พร้อมกับเตรียมต่อชุดให้สายน้าหรือขวดยาที่ จะให้โดยไล่อากาศออก 22) โดยหลังจากปลด Syringeที่บรรจุ 0.9% Sodium chloride ออกแล้ว ให้ต่อด้วยชุดให้ สารน้า -เพื่อป้ องกันยาแต่ละตัวทาปฏิกิริยาต่อกัน 23) หากมีช่องว่างเหลืออยู่ระหว่างผิวหนัง กับหัวเข็มให้ใช้Sterile Gauge รองเข็มเพื่อ เป็นการพยุงเข็ม -เพื่อป้ องกันการเลื่อนของเข็ม Port
 • 25. 3. การให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง (CONTINUOUS DRIP) เข้าทางPORT วิธีการ หลักการและเหตุผล 24) ปิดด้วยtransparent dressing/พลา สเตอร์ใสปิดแผล และปรับ rate สารน้า - เพื่อช่วยยึดป้ องกันการเคลื่อนของเข็มและ สามารถมองเห็นผิวหนังบริเวณรอบๆ Port ได้
 • 26. 4. การยุติการให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะๆ (DISCONTINUING INFUSION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 1) ล้างมือแบบ Hygienic hand washing - ป้ องกันการติดเชื้อ 2) ปิด CLAMP ที่ EXTENSION SET ของเข็ม และที่ชุดสายน้า - เพื่อป้ องกันอากาศเข้าไปใน PORT และ ป้ องกันเลือดไหลย้อนกลับ 3) ใช้ไม้พันสาลีชุบ 2% Chlorhexidine (หรือ ตามนโยบายโรงพยาบาล) เช็ดบริเวณรอยต่อ - เพื่อฆ่าเชื้อและป้ องกันการติดเชื้อ
 • 27. 4. การยุติการให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะๆ (DISCONTINUING INFUSION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 4) ปลดชุดสายให้สารน้าออกจาก EXTENSION SET ของเข็มแล้วต่อด้วย SYRINGE ที่บรรจุ ด้วย 0.9% Sodium chloride 20 ml สาหรับฉีดล้างภายในสาย 5) FLUSH ด้วย Heparin ใน 0.9% Sodium chloride 100 Unit/ml จานวน 5 ml แล้วปิด CLAMP -เพื่อป้ องกันการอุดตันภายในสายPort 6) หากยังคงต้องให้ยาเป็นระยะนาควรใช้ STERILE CAP ของเข็ม HUBER POINT ชนิด WINGED EXTENSION SET ปิดบริเวณ ข้อต่อ
 • 28. 4. การยุติการให้ยา หรือสารน้าโดยการหยดอย่างต่อเนื่อง หรือเป็นระยะๆ (DISCONTINUING INFUSION) วิธีการ หลักการและเหตุผล 7) ในกรณีที่ยุติการให้สารน้า ให้แกะแผ่นใส ปิดแผล เช็ดรอบๆเข็ม ด้วย 2% Chlorhexidine (หรือตามนโยบายโรงพยาบาล) ปิดด้วย Sterile gauge - เพื่อลดความสี่ยงของการติดเชื้อ
 • 29. 5. การเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ ( BLOOD SAMPLING ) A. ในกรณีที่ไม่ได้ให้สารน้าอยู่ วิธีการ หลักการและเหตุผล 1-19ทาตามวิธีการสวนล้างPort ด้วย Heparin 20. ดูดเลือดออกประมาณ 3 CC เลือดที่ ดูดออกมานี้ เพราะมี HEPARIN ปนอยู่ ใช้ส่ง ตรวจไม่ได้ -ป้ องกันอากาศเข้าไป
 • 30. 5. การเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ ( BLOOD SAMPLING ) A. ในกรณีที่ไม่ได้ให้สารน้าอยู่ วิธีการ หลักการและเหตุผล 21) CLAMP สาย แล้วเปลี่ยน SYRINGE ขนาดที่จะเตรียม เลือดส่งตรวจเปิด CLAMP เก็บเลือดตามจานวนที่ต้องการ 22) CLAMP สาย แล้วเปลี่ยนเป็น SYRINGE ที่บรรจุด้วย NORMAL SALINE 20 CC เปิด CLAMP แล้วค่อยๆ ฉีด NORMAL SALINE จนหมด 23) FLUSH ด้วย HEPARINIZED SALINE 100 Unit/CC เพื่อป้ องกันการอุดตัน ภายใน สาย จานวน 5 CC แล้วถอดเข็ม HUBER POINT ออก
 • 31. 5. การเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ (BLOOD SAMPLING) B. กรณีที่ให้สายน้าหยดอย่างต่อเนื่อง วิธีการ หลักการและเหตุผล 1) ยุติการให้สารน้า ปิด CLAMP ที่ WINGED EXTENSION SET ที่เข็มและ ที่ชุดให้สารน้า 2) ปลดชุดให้สารน้าออก KEEP STERILE ชุด ให้สารน้าไว้ เพื่อให้ต่อ 3) เปิด CLAMP ที่ WINGED EXTENSION SET ต่อ SYRINGE ค่อยๆ ฉีด NORMAL SALINE ก่อนประมาณ 5 CC
 • 32. 5. การเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ (BLOOD SAMPLING) B. กรณีที่ให้สายน้าหยดอย่างต่อเนื่อง วิธีการ หลักการและเหตุผล 4) เปลี่ยน SYRINGE ขนาดที่จะต้องเก็บ เลือดส่งตรวจ ตามจานวนที่ต้องการ 5) FLUSH ต่อด้วย NORMAL SALINE 20 CC 6) จากนั้นต่อชุดให้สารน้า และปรับอัตรา การไหล ของสารน้า -เพื่อทดสอบว่าไม่มีการอุดตันภายในเส้น เลือด ก่อนจะต่อชุดให้สารน้า
 • 33. WANASSADA WONGYUDTHA, RN ONCOLOGY NURSE การพยาบาลผู้ป่วยใส่ Port A Cath ปัญหาและการแก้ไข
 • 34. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath ปฎิบัติอย่างเข้มงวดในเรื่อง ASEPTIC TECHNIQUE • AIR EMBOLISM • รวมทั้งป้ องกัน และเฝ้ าระวังภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น การอุดตันจากลิ่มเลือดหรือตะกอนของยา หรือสารน้า ที่เข้ากันไม่ได้
 • 35.  ใช้ ASEPTIC TECHNIQUE ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะแทงเข็ม เพราะเป็นทาง ที่จะนาเชื้อโรคเข้าไปได้  หมั่นตรวจดูบริเวณ PORT และรอบๆ ทุกเวร ว่ามี บวม แดง ปวด การขยายของหลอดเลือดฝอย รอบๆ PORT การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 • 36. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath  ถ้ามีไข้ ให้รายงานแพทย์ เพราะอาจเกิดจากการติดเชื้อ หรือถูกต่อต้านจากเนื้อเยื่อในร่างกาย ซึ่งในกรณีนี้แพทย์จะ ให้ผ่าตัดเอา PORT ออก แขนบวม แดง อาจเกิดจากภาวะ THROMBOSIS
 • 37. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath  การเปลี่ยน IV set ต่างๆ เปลี่ยนสาย I.V. ทุก 48-72 ชั่วโมง เปลี่ยนสาย I.V. สาหรับ TPN ทุก 24 ชั่วโมง VOLUTROL หรือ SOLUSET สาหรับหยดยาให้ เปลี่ยนได้ทุก 5 วัน Blood set ควรเอาออกทันทีเมื่อให้เสร็จแล้ว  STERILE-CAP ควรเปลี่ยนทุก 48 ชั่วโมง 
 • 38. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath  เปลี่ยน DRESSING และเข็มทุก 7 วัน มักจะเปลี่ยน พร้อมๆ กัน เว้นเสียแต่ว่า DRESSING หลวมหลุด ซึ่งอาจทา ให้เข็มเคลื่อนออกมาเกิด BLOOD CLOT ปลาย CATHETER ได้ ให้เปลี่ยนได้ตามจาเป็น หาก DRESSING เป็น ผ้าก็อซ ควรเปลี่ยนทุก 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบายของ โรงพยาบาล  ควรเปลี่ยนบริเวณที่แทงเข็มบน PORT อย่าแทงซ้าจุด เดียวกันบ่อยๆ
 • 39. ป้ องกันการย้อนกลับของเลือดเข้า PORT ซึ่งหากเกิดลิ่ม เลือดขึ้น จะทาให้เกิดการอุดตัน และเป็นแหล่งที่มาของการติด เชื้อ นั่นคือ ไม่ปล่อยให้ยา หรือสารน้าหยุดนานเกินไป การ FLUSH ด้วย HEPARIN ตามอัตราส่วน และจานวนอย่างถูกวิธี ใช้เข็มชนิดที่มี EXTENSION SET ต่อเข้ากับ SYRINGE และ CLAMP เวลาเปลี่ยน SYRINGE หลายชนิด จะช่วยป้ องกัน AIR EMBOLISM ได้ดีขึ้น การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 • 40. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath  เข็ม HUBER POINT ชนิด ที่ไม่มี EXTENSION SET ห้าม คาเข็มโดยให้หัวเข็ม NEEDLE เปิดโล่งสัมผัสอากาศ ส่วนเข็ม ชนิดที่มี EXTENSION SET ให้ปิด CLAMP ไว้ ควรใช้ SYRINGE ขนาด 10 CC ขึ้นไป เพื่อช่วยลด แรงดันต่อ CATHETER เพราะแรงดันที่สูงมากๆ อาจทาให้ CATHETER แตกได้
 • 41. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath  ใช้ INFUSION PUMP หากต้องการควบคุมอัตราการหยด ของยา และสารน้า ทั้งนี้ความดันต้องไม่เกินกาหนดที่ PORT และ CATHETER รับได้  ตรวจดู BLOOD RETURN ทุกครั้ง ก่อนให้ยาเคมีบาบัด ชนิดที่มีฤทธิ์ทาลายเนื้อเยื่อ (VESICANTS)
 • 42.  ละลายยาผงให้เข้ากันดีกับตัวทาละลาย เพื่อป้ องกัน การตกตะกอนใน PORT และ CATHETER ซึ่งจะทาให้เกิด การอุดตันได้  ควรรู้ว่ายา หรือสารละลาย หรือสารน้าใด ที่เข้ากัน ไม่ได้ (INCOMPATIBLE) เพราะปัญหาการอุดตันของ PORT ที่มักจะแก้ไขไม่ได้ เกิดจากสาเหตุของตะกอนของ สารเหล่านี้ การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 • 43.  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพบว่ายา หรือสารน้าไม่ไหล อัตราการไหลลดลง ฉีดยา หรือสารน้าเข้าไม่ได้ หรือเตรียมเก็บเลือดไม่ได้ ควรปฎิบัติดังนี้ 1. ถามผู้ป่วยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนมีปัญหา เพื่อหา สาเหตุ 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ในการให้ยา และสารน้าทั้งหมดว่า มี จุดบกพร่องที่ใด เช่น สายหักงอ ขวดสารน้าไม่มีการระบาย อากาศ หรือท่อระบายอากาศอุดตัน การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 • 44. 3. ตรวจดูบริเวณ PORT และรอบๆ ว่ามี บวม แดง หรือมี อาการแน่นอึดอัดหน้าอก หรือไม่ 4. ตรวจดูตาแหน่งเข็ม ให้แน่ใจว่าปลายเข็มกระทบกับฐาน ของ PORT ห้ามโยกเข็ม การเคลื่อนของเข็มออกมา เป็น เหตุให้ปลายเข็มอยู่นอก SEPTUM เกิดการย้อนกลับของ เลือดมาเข้า PORT และอาจทาให้เกิดการรั่วของยา และ สารน้าออกมาบริเวณ SUBCUTANEOUS TISSUE ได้ การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath
 • 45. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath 5. หากเก็บเลือดสาหรับตรวจไม่ได้ ให้ผู้ป่วยเปลี่ยนท่า เช่น ให้นอนตะแคง นั่ง อาจช่วยแก้ไขได้ในกรณีที่ปลาย CATHETER ชนผนังหลอดเลือด 6. IRRIGATE เบาๆ ด้วย NORMAL SALINE 10-20 CC ห้าม PUSH แรงๆ เพราะ หากมีลิ่มเลือด หรือFIBRIN SHEET ขนาดใหญ่ จะทาให้เกิด EMBOLISM ได้ หากไม่ สาเร็จให้รายงานแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
 • 46. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath การแก้ไขเมื่อมีการอุดตัน หรืออุดตันบางส่วน เป็นหน้าที่ หรืออยู่ในความดูแลของแพทย์ ซึ่งการอุดตันนี้ เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น CATHETER ขดหรือหักงอ โดยแพทย์จะทาการปรับ CATHETER ใหม่ หรือลองให้ ผู้ป่วยเปลี่ยนท่า สาเหตุใหญ่ๆ ของการอุดตันมักเกิดจากลิ่ม เลือด และตะกอนของสารที่ค้างอยู่ใน PORT
 • 47. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath การอุดตันที่เกิดจากลิ่มเลือด เมื่อค้นพบสาเหตุว่าเกิดจาก ลิ่มเลือดแล้ว แพทย์อาจจะ IRRIGATE ด้วย HEPARIN ตามอัตราส่วนที่แพทย์ต้องการ เช่น 1000 UNITS ใน NORMAL SALINE 1CC จานวน 1-2 ซีซี หรืออาจให้หยด HEPARIN อย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีการอุดตันบางส่วน โดยใช้เข็มขนาดใหญ่ที่สามารถนาเอา CLOT ออกมาได้ เช่น เบอร์ 19 หรือ 20
 • 48. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath หากไม่สาเร็จ แพทย์อาจให้ใช้ UROKINASE (หรือสารประเภทเดียวกัน) โดยทั่วไปใช้อัตราส่วน 5000 UNITS ใน NORMAL SALINE จานวน 1 ซีซี ใส่ใน PORT ทิ้งไว้ประมาณ 5-15 นาที ค่อยๆดูดออก หากไม่ออก ทิ้งไว้อีก 5-15 นาที สลับกันเช่นนี้ หรืออาจจะใช้วิธีการหยด อย่างต่อเนื่องก็ได้
 • 49. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath  หากพบว่าการอุดตันเกิดจากตะกอนของยา หรือสารน้า แพทย์อาจให้ประคบร้อน เพื่อ ช่วยให้ตะกอนนั้น ละลายตัวดี ขึ้น หรือใส่สารละลายเพื่อเข้าไปปรับสมดุลกรด-ด่าง เช่น ใส่ HYDROCHLORIC ACID ในกรณีที่เกิดจากตะกอนของ เกลือแร่ SODIUM BICARBONATE ในกรณีที่เกิดจากตะกอนของยา ETHYL ALCOHOL ในกรณีที่เกิดจากตะกอนของไขมัน
 • 50. การพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Port A Cath  หากไม่สามารถแก้ปัญหาการอุดตันได้ จาเป็นต้อง ผ่าตัดเอา PORT ออก เพราะถ้าทิ้งไว้ ลิ่มเลือด หรือ ตะกอนเหล่านี้อาจเป็นแหล่งที่มาของการติดเชื้อ

Related Documents