119
Kurgu Dergisi
S: 15, 119-133, 1998
pORNOGRAFiNiN
SiNEMA VE KADIN UZERiNDEKi
YANSIMASI
Ar§.Gor. S.Serhat SERTER*
6ZET
P...
120
zihniyeti isi kokunden hallettigini zannederken bir baska tuzaga, hem de
en acimasizma dii~tiigiiniin farkma bile vara...
121
statukoyu korumak degildir. Statiikoyu koruma gorevml tam olarak
yuklenmis film ise, bu baglamda "porno"(seks) filmidi...
122
PORNOGRAFiYE OLAN TEMEL YAKLASIMLAR
Pornografik filmlerde cinselligin somut, acik-secik gusterilmesine
karst toplumsal...
123
toplumsal ozelliklerinden yoksun bnakrlrms cinsel aktiviteler olarak
tanimlar.
Bircok feminist pornografiyi, cinsler a...
124
Williams Raporu, pornografik filmlerin izleyicileri vahsete
yonlendirdigini du§undugu icin, film sansiir kurulunun oze...
125
Pornografide yapilan baska bir simflama da, temeli Amerika olan
Hard-core ve Soft-core pornografidir. Bu terimler sunu...
126
Pornografi, kitle iletisiminin pazanndaki degismelerden dolayi
once, sadece "mustehcen" ya da "erotik" olmayi asarak p...
127
duserken, bu "fantazya" dunyasmm icinde yer alan siddet ogesine aynlan
yer de artmaktadir, Eskiden, kitle iletisirn ar...
128
Mulvey, izleyicinin narsist bir gozetleme (scopophilic) durtusune
sahip oldugunu soyler. Izleyici perdede gordiigu fig...
129
Fetisizmde, fetis nesne veya onun goriintiisii cinsel bir tahrik saglar.
Freud bu duruma sadece erkeklerde rastladigrm...
130
alrmsnr, sanki yerine baska birsey konmus ve daha once penise yonelen
ilgiyi miras alrmstir (17).
Cercekte fetisizm il...
131
Laura Mulvey'in bahsettigi fetis formlann sunumu, bize bugiinkii
pornografiyi haurlaur. Giinkii fetisizrnin bazi yaprl...
132
Pornografik sunumlarda yer alan fallus kadmlara, izleyiciler
arasmdaki erkekler tarafmdan temin edilir. Yani bu fall u...
133
sunumlan gormek, onlar hakkmda konusmak bile yasaklanmistrr. Bu
yontern toplum tarafindan kabul gormu~, ama yanhs bir ...
of 15

Pornografinin sinema-ve-kadın-uzerine

Porno felsefesi
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pornografinin sinema-ve-kadın-uzerine

 • 1. 119 Kurgu Dergisi S: 15, 119-133, 1998 pORNOGRAFiNiN SiNEMA VE KADIN UZERiNDEKi YANSIMASI Ar§.Gor. S.Serhat SERTER* 6ZET Pornografi kavramiru tarnrnlamak <;;ogu zaman bazt zorluklan da beraberinde getirir. Bu, sinemada da benzer durumlara neden olur. Calismada oncelikle erotik ve pornografik film karsrthklari kurularak, bu kavramlar aciklanmaya cahsilrms ve pornografiye olan yaklasimlar temel ahnarak filmlerdeki pornografinin "siddet", "rontgencilik" ve "fetisizm" kavramlan ile olan iliskisi irdelenmistir. Arasurmaci, sonucta, pornografi ve sunumlanna karst onyargisiz bir sekilde yaklasilmasi gerektigini savunmaktadir. Cinsellik, hem toplumumuzda hem de diger toplumlarda cok rahat bir sekilde ac,;lga vurulmus bir kavram degildir. 0, her zaman varolmustur ama, bazi smirlamalarr da her zaman zorunlu tutmustur, Cinselligi dogal dogrultusundan cikarip bastirdrgimz ya da kisitladigrmz zaman farkh yerlerden akmaya baslar ve bu akisi kontrol altma almak cok zordur. Toplumda yalmzca, cinsellik hakkmda koriusmak degil, aym zamanda cinselligi aciklayan ve anlatan belirgin tammlann varhgi da yasaklanmisur. Ama cinsellik bu tip kisitlamalarla onune gec,;ilebilecek birsey degildir. Ornegin cinselligin en siki sekilde denetlendigi Osmanh Harem'ini ele alahm. Kucuk yaslarda hadrrn edilmis harernagalarr, haremin labirenti andiran koridorlannda yasamlari pahasma da olsa cesitli yontemlerle cariye ya da gozdelerle iliskiye girrni§lerdir. Osmanh * Anadolu Universitesi, Iletisim Bilimleri Fakultesi
 • 2. 120 zihniyeti isi kokunden hallettigini zannederken bir baska tuzaga, hem de en acimasizma dii~tiigiiniin farkma bile varamamis ya da gormezden gelmistir (1). Cinselligin drsavurulmast toplumda krsi tlanmca ve cinsellik toplumda konusulmasi "ayip" ya da "yasak" bir kavram olunca, iliskilerin carpikhgr, sevimsizligi yalmzca kapah kapilar ardmda kalmaz, kendisini cesitli yollarla disavurrna yolunu arar. Iste, pornografinin ortaya cikmasmm asil nedeni de budur. Ellis, pornografinin bazi yasaklanmis simgeleri iiretmek ve onlan pazarlamak amaciyla geli~tigini soyler. Uzmanlar pornografiyi, gelismekte olan porno endiistrisinin dogasmdan itibaren baslayan bir cesit sunum, bir simge olarak goriir. Bazilan da, pornografiyi anlamlann yasaklanmis alam olarak tammlar (2). Pornografinin kesin ve dogru bir tarnrrnm yapmak zordur. Bunu yapmanm en giivenilir yolu, "Erotik Film" in tamrmrn yapmak ve onun pornografik filmlerle olan farkim aciklamaknr. EROTiK VE PORNOGRAFiK FiLM Erotik film, western ya da gangter filmi gibi degismez kurallan ve tekrar karsimiza cikan kliseleri olan bir janr degildir, Erotik film, mesajmi iletebilmek icin komediden gerilime kadar akla gelebilecek her degisik anlatim bicimini kullamr. Ama eger bir tamm yapmak gerekirse ~oyle denebilir : Erotik film, maddilestirilrnis gostergenin bilincdismdan gelerek bilince nrmandigr, baska bir deyisle, erotik gostergenin, ortiik bir bilincaltr durumundan, ben buradayim bilinciyle ortaya l;lktlgl filmdir (3). Erotik film ciplakhgm, cinsel iliskinin, erotik seriiven ve sapkmhklann olusturdugu bir komposizyondur. Erotik film, erotigi gerl;ekten ozgiir kilacak bir tasanm, iitopya ya da kurtulus projeleri iiretmez; dnsel fantezilerimizi erotik tasanmlar olusturmaya yonlendirmez, tersine sadece gosterir. Erotik filmlerin gorevi mevcut 1 B. Evren (1997, 9 Haziran). "Bir Bilete iki Porno". Radikal Gazetesi. s.22. 2 J. Ellis (1992). "On Pornography". The Sexual Subject: A Screen Reader in Sexuality. London: Routledge, s.147. 3 B. Roloff & G. Seeblen (1996). Erotik Sinema. istanbul: Alan Yaymcihk, s.9.
 • 3. 121 statukoyu korumak degildir. Statiikoyu koruma gorevml tam olarak yuklenmis film ise, bu baglamda "porno"(seks) filmidir. Pornografik filmIer, ashnda bir butiin olarak hie de "erotik" olmayan bir etki yapan ve asil dertIeri, ciplakhk tabusunun yikrlmasi bicimimde ozetlenebilecek ciplak-beden kiiltiirii filmleridir. iIgine,: bir mistik hava tasryan bu filmIer cogunlukla, insani herhangi bir sekilde cinsellik uzerine diisfmdurebilecek, cinsellik ile iliskili uzak ya da yakm en kucuk ayrmuyr degerlendirmemize destek verebilecek unsurlara yer vermez(4). Pornografik filmlerde, sahte bir felsefi soylern ya da sahte bir tannbilimsel soylern, cinselligin sergilenmesinin bir aracr konumundadir. Erotik filmin tam tersine, pornografik filmlerde cinsellik bir tur caresizligin ve umutsuzlugun adi olup crkrmsur. Bu filmlerde cinsellik, modern insanm boslugunun, Tann'ya olan uzakhgmm bir parcasidir. Insan, icinde Tanrr'run olmadigi, ama boslugunun hissedildigi bir alanda yalruz ve caresizdir. Bu durumdaki bir insam , artik cinsellik de kurtaramaz.. Erotik bir film giizel, icten ve dostca oldugu yerde bile, hazzm yarancisi degil gostericisidir, gosterilmi~ hazdir veya hatta yetersizliklerin, acilann da gosterilmesidir. Fakat, icerdigi felsefi boyutlar ne olursa olsun pornografik filmlerin verdigi mesa], filmlerde ciplak bir bedenin, hatta apacik bir cinsel birlesme sahnesinin gostertlerek, film boyunca inatla, seksin iyice iflah olmaz, e,:iiriik, hastamsi bir il iski o ldugunu vurgulamaktir(5) . Pornografik filmlerde yapay karakterler, yapay bir olay orgiisii ve rastgele secilmis mekanlar yer ahr. Giinkii bu filmlerde temel amac, izleyiciye cinselligi ve her tur cinsel iliskiyi en ince ayrmtisiyla yalnizca sunmaknr. Bir filmde olmasi gereken diger anlatim ozelllklerinin pek bir oriemi yoktur. Fakat erotik film cinselligi, belli bir olay orgusu icinde, belli karakterler kullanarak ve bir oykii cercevesinde sunar izleyiciye. Bana gore, erotik ve pornografik film arasmdaki en temel fark budur. 4 A.g.k., 5.295. 5 A.g.k., 5.297.
 • 4. 122 PORNOGRAFiYE OLAN TEMEL YAKLASIMLAR Pornografik filmlerde cinselligin somut, acik-secik gusterilmesine karst toplumsal kesimlerden gelen itirazlar sonueu ortaya cikan bashca 3 yaklasim vardir. Bu yaklasimlarm hepsi, pornografiyi farkh birer nesne olarak tamrnlar. Bu yaklasimlar, sunum tiplerini pornografik olarak siruflanduan tarurnlar uretirler ve sunumun sosyal etkisi ile gorevi konusunda tartismalar yaranrlar. Butun bu yaklasimlar arasmdaki genel toplumsal kabul-gorfirluk, pornografi endustrisinin gt'liltimiizdeki halini yaratrrusur. Simdi, bu 3 temel yaklasirm ele alahm. Isrk Festivali Ellis'in Longford Raporu 'ndan esinlendigi isimle Isik Festivali dcnilen bu yaklasim, Bat! toplumlanndaki kilisenin ve devlet kurumunun tepkisini olusturan muhafazakar yaklasimdir. Bu yaklasima gore, sinemada cinselligin gosterilmesi upki sosyal hayatta oldugu gibi onlenmeli ve 0, tabulann orttugii bir alan olarak korunmahdir. Aksi durumda bu yaklasim kendisini "aklaki bir cokuntumin" tehditi altmda hissedeeektir(6). Bu tutueu kanadm yaklasimina gore, pornografik sunumlar, insarun einsel pratigini dogal olmayan bicimde zorlar ve carprtirlar. Pornografik sunumlann amaci, sadeee izleyieiyi vahsete kiskrrtmaknr. Bu yiizden pornografi, nerede olursa olsun mfimkun oldugunca yasaklanmah ve kesinlikle cocuklardan uzak tutulmahdir, Dinsel soylernin, daha dogrusu din kurumlannm ve burada temellenen ahlaki yaklasimm, pornografik sunumlara karst cikismi bu kurumlasmamn tarihine bakip anlamak mumkundur. Ne val' ki, dinsel ve aklaki yaklasimlar, akla dayah bir elestiriye kapah olduklan icin onlarla tarnsmanin, onlan (urutmeye cahsmanm da bir anlami yoktur. Feminist Yaklasrm Ikinci yaklasim, her ne kadar pornografiye bakis a(ISI farkh olsa da, kendisini muhafazakar yaklasimla iliskili bulan Feminist Yaklasim 'dir. Feminist yaklasim ozelhkle disinin, kadmm onur ve haysiyetini korumayi argumammn temeline yerlestirmis modernist yaklasimdir. Cinselligin bir somuru metasma donu§turuldugunu ileri siiren bu yaklasim pornografiyi, 6 J. Ellis. A.g.k.• s.149.
 • 5. 123 toplumsal ozelliklerinden yoksun bnakrlrms cinsel aktiviteler olarak tanimlar. Bircok feminist pornografiyi, cinsler arasmdaki gene1 "nefret" in bir iiriimi olarak tanunlar. Bu yaklasima gore erkekler pornografinin "oznesi" dir ve pornografi onlann zevki icin firetilir. Kadmlar ise, pornografinin "nesnesi" dir ve birer seks objesi olmak icin kiic;iiltiilmii§lerdir. Toplumdaki cinsellik ve onun sunumlan erkekler tarafmdan pazarlanmaktadrr. kadmlar ise onlann kurbanlarrdir. Cinsiyetler arasmdaki nefreti teme1 alan bu yaklasima gore, her sunum pornografik bir ozellik tasir. Glinkii erkek zevki kadirn cinsel bir obje olarak gormeyi ister (7). Feministlerin pornografiye olan yaklasnrn, kanunlara ve gelenekse1 ahlaki dusimcelere giivenmez. Cunku toplumda kabul goren en etkin sunum tipleri, kadmlan erkeklerin cinse1 aktivitelerinin bir nesnesiymis gibi sunar. Kadmlann cinselliginin erkek zevki icin iiretilmi§ bir "urun" oldugunu diisunen feminist yaklasim, bu yiizden kadmlan bu tipte gosteren tarumlara ve sunumlara karst cikar. Williams Raporu Pornografinin sunumuna, her tiirlii canlandirma ve anlatirn bicimine karst cikan ucuncu yaklasirn ise, John Ellis'in Williams Raporu diye adlandudigr liberal yaklasrrndrr, Bu yaklasim, modern Ban kulturunun izin verdigi sunum yollanrun sadece ve sadece psikanalitik anlamda kaydirrna ve bastirmayi daha da saglam, daha da direncli hale getirdigini sayler. Bu yaklasim, "mahrern" ve "namahrem" arasmdaki aynml cok kesin bir sekilde yaprmstrr. Feminist ve muhafazakar yaklasim bu iki kavrarru birlikte algihyor ve ikisi arasmda bir iliski kuruyordu. Oysa bu yaklasima gore bu iki kavram birbirinden cok farkliydi, cunku her ikisi de degi§ik ozgiirliik kavramlan iceriyordu. Yani, Williams Raporu denilen bu yaklasimm en onemli ozelligi, bireylerin genel olarak toplum icinde diger bireylerle olan iliskilerine bir limit getirmesi ve boylece onlann haklanm koruma altma almasiydr. 7 A.g.k.• s.151.
 • 6. 124 Williams Raporu, pornografik filmlerin izleyicileri vahsete yonlendirdigini du§undugu icin, film sansiir kurulunun ozellikle cocuklari korumak amacryla bu tarz filmleri, icerdikleri pornografik sunumlara gore gruplamasnu sagladl. Boylece British Board of Film Censors filmlere P, PG, XR, X gibi sertifikalar verdi (8). Bu yaklasima gore sinema cok kuvvetli bir aracur. Oyle ki; yakm cekimler, hizh kesmeler, inamlmaz makyajlar ve ozel efektler ile etkili bir miizik genis perdede bir araya gelince, ortaya baska hicbir kitle iletisim aracmm yaratamayacagi bir etki cikmaktadrr. Boylece biz izleyiciler, filmlerde gordugumuz seylerden hangisinin gercek hangisinin ise fantazya oldugunu ayirmakta zorluk cekeriz. PORNOGRAFi KURUMU Muhafazakarlar, feministler ve liberaller kendi pornografi goru§leri dogrultusunda degi§ik tammlar yapmislar ve degislk acrlardan pornografiye yaklasrmslardir. Bu yaklasimlarin hepsi de birbirinden farklrydi ve kendi iclerinde catisryordu. Varolan bu U(,; yaklasim gunumuzde yapilan "yasal mustehcenlik" tamrruyla birlesince ortaya belirli bir endustri cikrms oldu. Bu endiistri ise Pornografi Kurumu idi. ingiltere'de genel kurallar cercevesinde pornografik olarak tammlanan kavramlar sunlardir : • Erkek ve kadmlann genital organlannm (gogusler haric) gosterilmesi. • Acik bir sekilde canlandmlan veya gosterilen cinsel iliski. • Vahset ve igrencllk iceren seks sahneleri (9). Genel amaclari, izleyicinin cinsel zevklerini tatmin etmek olan sunumlar da bu simflamaya girer. Ama son yillarda ortaya cikan ve pin-up denilen (ciplak kadm vucudunun sanatsal fotografi) sunumlar pornografik olarak nitelendirilmez. (Xmku bunlara, artik hemen hergun gazetelerde rastlamlmaktadir. 8 A.g.k., s.155. 9 A.g.k., s.156.
 • 7. 125 Pornografide yapilan baska bir simflama da, temeli Amerika olan Hard-core ve Soft-core pornografidir. Bu terimler sunum sirasmda olusan, meydana gelen gercek veya canlandmlmis seks sahnelerini kapsar, ozel bir anlarm yoktur. Soft-core pornografi halka acik sinemalarda gosterilen filmIer ve bayilerde sanlan magazinlerdir. Fakat hard-core pornografi sadece el altmdan, kacak olarak pazarlamr. Soft-core pornografide escinsel ve lezbiyen iliskiler bulunurken, vahset ve igrenl;,:lik iceren sahnelere yer verilmez. Fakat hard-core pornografide hayvanlar ve cisimlerle cinsel iliskiyi de iceren en vahsi, igrenl;,:, sadist ve mazohist ozellikler tasryan akla gelebilecek her nirlu sahneye bolca yer verilir. Genellikle pornografiye disaridan bir ~iiphe ile bakihr. Pornografi kurumu da kendisini ifade etmek icin bu ~iiphenin l;,:agn~tIrdlgl seyleri somurur. Bu nedenle pornografik magazinlerin kapagmda v,eya filmlerin afisinde her zaman ciplak veya yan-ciplak bir kadm bulunur. Boylece izleyicide bunlann iceriklerinden once l;,:agn~lmlan meydana gelir. Buradan da anlasrhr ki, pornografi kurumu kendini asIa pornografik olarak tanimlarnaz. Bu, ona disaridan atfedilen bir terimdir. Pornografi kurumu, her biri kendine ait farkh pazarlama ve yayilma surecine sahip uygulamalardan olusur. Ornegin, sadece soft-core porno film gosteren sinemalar veya her tiirlii seks materyalini bulabileceginiz, her turlu porno filmi izleyebileceginiz "ozel kulupler" bulunmaktadir. Bunun yanmda, gelisen video pazan da bu alana her nirlu malzemeyi temin ederken, ayhk ortalama tirajlan 150.000-250.000 arasi olan ve sadece ozel dukkanlarda poset icinde saulan pornografik magazinler de pazara biiyuk kar saglarlar. Fakat burada unutulmamasi gereken ve asil onemli olan ~ey, turn bu pornografik uygulamalann ve sunuinlann icinde yogun bir "siddet" ogesinin varolmasi ve bunun insanlan hie de olumlu etkilemedigidir. PORNOGRAFiK SUNUMLARDA YER ALAN ~iDDET Pornografi ve siddetin gosterildigi yaymlann artmasi, bugun yasadigirmz toplum icinde giderek l;,:ogalan bir sorunsah olusturmaktadir. Pornografi ilk once, biiyuk kentlerdeki "saygm" semtlerin dukkanlarirn ve eglence merkezlerini istila etmis, daha sonra da film ve video sayesinde evlerimize kadar girmistir.
 • 8. 126 Pornografi, kitle iletisiminin pazanndaki degismelerden dolayi once, sadece "mustehcen" ya da "erotik" olmayi asarak pornografik bir nitelik almis, sonra da siddet ile cinselligi birlestiren cok daha kapsamh bir pornografi tiirii olan "sado-mazohistik" pomografiye varrmsnr. Oskay pornografide varolan siddet ogesini temel iki kavramla acrklar: sexist bias ve machismo. Cinselcilik (sexism) ve bundan tureyen cinsiyete dayanan taraf tutrnayi ifade eden (sexist bias), kiiltiirel ve toplumsal bir olgudur. Machismo kavrami ise, cinsel gii~llllllgll erkeklige ve ergilligi (virility) erkekce olabilme gururu'nun kaynagi saymaYI ve aym zamanda bir tiir narsizmi ifade etmektedir. Aynca machismo, kadm cinsini erkek icin bir arac saymaYI, kadiru kullanmayi, kadma erkegin istedigi gibi davranabilmesini ve cinsel birlesrriede erkegin doyum saglamak icin kadma siddet kullanabilmesi anlayisrm ifade eder. Yani diyebiliriz ki, "machismo" bugiin "macoluk" diye bildigimiz kavramm ta kendisidir (10). Oskay, bu nedenlerden ottirii pornografik sunumlarda yer alan erotizmin "eros" tan uzaklasrms, cinsel birlesmeye yorielm.eyen, kirbaclama, zincire vurup iskence yapma gibi siddet uygulamasllla dayanan bir durum olmasmm, glmiimiizde pornografinin erotik yammn zayiflamis oldugunun bir isareti oldugunu soylemektedir (11). Boylece giiniimiiz pornografisindeki si d d e t uyg ulamasiyla, pornografide yer alan ask ve cinsellik giderek, eros'tan yoksun olan hasta bir cinsellige (eros karsiti bir cinsellige) donusmustur. Bu da bize, insamn en dogal yam olarak bildigirniz "ask ve cinsellik" in bile giderek daha yogun bir sekilde "kulturel bir yan" haline geldig-ini, yani giderek yok oldugunu gostermektedir. Sid de tiri. hem diiz hem de pornografik olarak evlerimize, kitapcilara, bufelere, bayilere, video kaset satan yerlere kadar girmis olrnasi kisisel bir bozukluk sorunu oldugu kadar, aym zamanda toplumsal bir sorundur. Pornografi ve bunun yaydig: siddet sunumunun yayglllla~ll1aslyla, giiniimiizdeki toplumsal ya~am kosullarinm cok siki bir iliskisi vardlr. ~oyle ki, giiniimllzde insan toplumsal yasamda giderek daha pasif duruma 10 (J. Oskay (1982). Kitle Iletisimiriin Kulturel i~levleri. Ankara: Ankara Universitcsi Siyasal Bilgiler Fakiiltesi YaY1l11an, s.364. I 1 A.g.k.• s.382.
 • 9. 127 duserken, bu "fantazya" dunyasmm icinde yer alan siddet ogesine aynlan yer de artmaktadir, Eskiden, kitle iletisirn araclari ile sunulan en ufak siddet ogesine bile karst cikan toplum, bugiin cizgi filmlerde bile en yogun sekilde sunulan siddeti normal karsilar olmustur, Pornografide sunulan siddet butun siddet gosterimlerinin icindeki en yogun ve en etkin gosterim bicimidir, Giinkii, pornografide cinselligin yerini siddet alnusnr ve saulan (veya tiiketilen) §ey ortadaki yasama uslubudur. Yani gercek, to plum ya§ammm degi§ik yon temlerle hafifletilmesi ve hissedilmez kihnmasidir. Oskay'a gore pornografi sunumlarr, radyo-gazete ve televizyonda verilen haberlerden cok daha etkili bir sekilde, toplumsal sistemden ve onun giindelik hayatm isleyisi icindeki yeniden uretiminden yana bir iletisim tiirii olusturur (12). KADININ PORNOGRAFiDEN ALDIGI HAZ Mulvey geleneksel anlati filmlerince sunulan haz ve hosnutsuzlugu incelerken, geleneksel filmlere ve onlarm sagladlgl hazza karst cikmadan once kurgu, mekan, anlau gibi sinemasal kodlarm ve onlann dis yapilarla olan iliskilerinin kmlmis olmasi gerektigini belirtir. Mulvey'e gore sinemada liC; farkh bakis acisi vardir: 1. Filme yatkm olaylan kaydeden kameranm bakisi. 2. Bitmis filmi izleyen izleyicinin bakrsi. 3. Perdedeki yamlsarnada ortaya cikan karakterlerin birbirlerine bakisi. Anlatisal filmin uzlasimlan, ilk iki bakrsi yalanlar ve onlan iic;iinCliye baglmh kilar. Bunun amaci, daima araya giren kameranm varhgmi tasviye etmek ve izleyicide meydana gelen uzaklastirrcr farkmda olmayi onlemektir(13). 12 A.g.k., s.398. 13 L. Mulvey (1993, Ocak-Subat) "GorseI Haz ve Anlan Sinemasi". 25. Kare. 3, s.20.
 • 10. 128 Mulvey, izleyicinin narsist bir gozetleme (scopophilic) durtusune sahip oldugunu soyler. Izleyici perdede gordiigu figurlerle kendisini ozdeslestirir ve bunlan drsarida varolan "kendisi" imis gibi algrlar. Burada da karsimrza iki kavram cikar: Rontgencilik ve Fetisizm. Mulvey'in tarumladigi fetisizrn, kadmlarm penise olan ihtiyaclanrn reddeder ve bu yuzden kadmm genital organlan He penisi bir fetis nesnesi olarak gostermekten kacmir. Fetis sunum izleyici ve sunulan nesne arasmdaki mesafeyi kaldirmaya cahsirken, rontgencilik ise bu mesafeyi korumak icin ugra§lr. Boylece izleyiciyi sunulana karst guvenli bir ortamda tutrnus olur. Bu da, sinemada kurgunun, mizansenin ve anlatirun gelismesini saglar. Fetisizm ise, surekli olarak bu farki ve mesafeyi azaltmak icin ugra§lr. Mulvey'e gore fetisizm rontgencilikle celismektedir. Cunki), fetisizm hadim etmeyi ve cinsel ayrimcrhgi kabul etmez. Oysa ki, rontgencilik cinsel acidan farkh olmayi onaylayarak, kadmi cinsel bir bakis nesnesi olarak goriir ve boylece onu cezalandmr (14). Kamera kendi bakis acrsiyla izleyicinin bakisirn asil gucunden mahrum birakir. Boylece disi imgenin fetisistik sunumu yamlsamanm buyusunu bozmakla tehdit eder ve perdedeki erotik imge dogrudan izleyiciye ulasrr, Burada ise fetislestirme olgusu devreye girer ve izleyicinin bakismi dondurur. Izleyiciyi sabitlestirerek onun, karsismdaki imgeden uzaklasmasnu onler. Simdi de pornografinin temel yapl taslarmdan birisini olusturan Fetisizm olgusunu ve pornografi ile olan iliskisini, Freud'un bu konuda yazrm§ oldugu 0 unlu makalesiyle birlikte inceleyelim. FETi~tZM VE PORNOGRAFi Freud, kadmlann penis yoklugu cektiklerini ve bu yUzden bu arzularirn vucutlarmm bir parcasryla, bir nesneyle ya da diger duyumlanyla gidermeye cahsnklaruu ve boylece de kadmlann kendi penislerine sahip olma duygusunu yasadrklanm soyler (15). 14 A.g.k.• s.22. 15 S. Freud (1997). Cinsellik Ozerine. Ankara: Oteki Yaymlan, s, 337.
 • 11. 129 Fetisizmde, fetis nesne veya onun goriintiisii cinsel bir tahrik saglar. Freud bu duruma sadece erkeklerde rastladigrm belirtir. Fetisizm bir algilama yaplSl olarak kadmlarda da bulunabilir. Fakat, Freud'un fetisizm kurammm temelini penisin yoklugu veya varhgt olusturur. Penisden yoksun olma, kadmlar icin bir dayanak olan Fallus (Phallus) kavramim olusturur. Freud bu kavrami 50 yil once ortaya atrmsnr. Kadm, penisi andiran ince ve uzun herseyi onun yerine koyar ve bu fallus arzusu kadmdaki fetisizm duygusunu kuvvetlendirir. Buradaki diisunce ~oyle ozetlenebilir: "Evet, kadmm fallusu yoktur. Ancak, kadm icin fetis nesne olan hersey bir fallustur." Burada Shine on the Nose ornegmden soz etmek yerinde olur. Freud'un bir hastasi olan gene bir adam, onu cinsel acidan uyaran yegane seyin partnerinin "burundaki parrlu'{shine on the nose) oldugunu soyler, Gene adam "burundaki parrlnyi" fetisistik bir onko~ul derecesine cikarrmsnr. Bu olaym sasirucr aciklamasi ise ~oyledir: Hasta bir ingiliz evinde dogup biiyiimii~, daha sonra da Almanya'ya gelmis ve burada ana dilini neredeyse tamamen unutmustur. ilk cocukluk yillarma kadar uzanan fetisin Almanca degil de, ingilizce anlasrlmasi gerekmektedir. "Burundaki panlu" ingilizce'de shine on the nose, Almanca'da glanz auf der nose, gercekte ise glance at the nose yani "burna bakis" anlamma gelmektedir. Dolayisiyla fetis olan "burundaki pariln" degil, "burun" un ta kendisidir ve hasta, 0 burnu baskalanrnn algrlamadrgi bir parlakhkla donatrrusnr (16). Freud fetisin, ilk cocuklukta son derece onemli olan ama sonra kaybedilen ozel bir penisin yerine konulmasi oldugunu soyler, Yani fetis, oglan cocugun kadmda (annesinde) olduguna inandigr ve vazgecrnek isternedigi penisin yerine konmasidrr. Dolayisryla, oglan cocuk kadmda (annesinde) penisin olrnadiguu algilar, fakat bu gercegi kabul etmez. <:;Xmkii bir kadm igdi~ edilmisse kendi penisi de tehlike alunda demektir. <:;:ocugun, annesini gozledikten sonra kadmm penisi oldugu inancim aynen korudugu dogru degildir. Cocuk bu inaner hem korumus hem de terketmistir. Evet, onun kafasmda kadmm herseye ragmen bir penisi vardlr, ama bu penis aruk eskisi gibi degildir. Yerini baska birsey 16 A.g.k., s.338.
 • 12. 130 alrmsnr, sanki yerine baska birsey konmus ve daha once penise yonelen ilgiyi miras alrmstir (17). Cercekte fetisizm illaki bakrna'yi gerektirmez; koklanan, duyulan veya hissedilen herhangi bir ~ey de fetis nesne olabilir. Vucudun bazi kisirnlarr, duyumlar ve nesneler genellikle fetis nesne olarak tammlarurlar. Cunku tum kultur, onlan cinsellestirrnistir, Fetisizrne, benzer bir yaklasim da Christian Metz'den gelrnistir. Metz, fetisizrne sinematik aygit, yani kamera ile olan iliskisi acismdan yaklasrrusur. Metz sinemada bazi yonetrnenlerin, kameramanlann ve izleyicilerin "teknik bir fetisizm" sergiledigini belirtir. Bu anlamda kamerayi bir prop, yani bir arac olarak tamrnlar. Cunku bu arac, sey'Ierin yoklugunu reddeder ve bunu karutlamak icin de sey'Ieri yaratir. Ornegin bu arac, penisin yoklugunu kabul etmeyerek onu, arzulanan ve sevilen bir nesne olarak tekrar yaratir (18). Metz' e gore, sinemada teknik malzeme ne anlama geliyorsa, fetisizrnde arzulanan vucut da 0 anlama gelir. Fetis, sinemada teknik performansdir. Sinema fetisisti teknigin gUCl-l ve kapasitesi ile kendinden gec;:er, buyulenir. Filmi izlerken her saniye dusfmur' ve bundan da sinematik bir haz duyar. Fetis, turn viicudu arzulanan bir nesne olarak sunar. Bu baglamda, sinema fetisisti icin teknik ve malzeme de "sinerna aski" m sunmanm ozel bir yoludur. Sinemada fetisizrn, iyi ve guzel olan nesne ile iliskilidir. Fetisin gorevi 0 nesnenin iyiligini yeniden kurrnaktir, Sinemada fetis fiziksel bir durumdadir, yani fetis her zaman bir materyaldir, Metz.'e gore, eger cocuk hala annesinin bir penisi oldugunu zannediyorsa 0 zaman fetise ihtiyacr yoktur. Ama, cocuk aru annesinin bir penisi olmadigrm cok iyi biliyorsa 0 zaman bir fetise ihtiyaci vardrr, Baska bir deyisle fetis sadece bir ret, bir inkar degerine degil, aym zamanda bir bilgi degerine de sahiptir (19). 17 A.g.k.• 8.339. 18 C. Metz., (1975, Summer). "The Imaginary Signifier". Screen. 16,2. 19 A.g.k.• 8.73.
 • 13. 131 Laura Mulvey'in bahsettigi fetis formlann sunumu, bize bugiinkii pornografiyi haurlaur. Giinkii fetisizrnin bazi yaprlari giiniimiiz pornografisinde de yer almaktadrr. Pornografik filmlerde ve fotograflarda kadmm cinsel orgamna ait benzetmeler ve sunumlarm yanmda, bir de lezbiyen davrarnslar yer ahr, Bunlardan en cok rastlamlam "kadmlarm yaptigi mastiirbasyon" dur. Feministler, bu mastiirbasyonun sunulusunu pornografiyi kuvvetlendirdigi icin elestirirler. Fakat konu "lezbiyenlik" olunca hicbirsey soylemezler, cekimser kahrlar. Oysa ki, bu tarz pornografik sahnelere halka acik sinemalarda ve her yerde sanlan pornografik magazinlerde cok kolay rastlamlmaktadir. Bu sunumlarda yer alan fetis nesneler, bir fallus halini almis kadmm temiz ve sade vucudu degildir aruk. Onlar kadmm cinsel zevkidir. Yine de, kadm cinsel zevk sirasmda bir fallusa sahiptir. Fakat kadm orgazm sirasmda fallusu olmadigirn inkar eder. Kadmlan sunulusu pornografik olarak tammlandigi icin, toplumda bu tiir konulardan soz edilemez. Orgazm sirasmda kadm artik bir fallus degildir, 0 artrk fallusa sahiptir. Pornografi sektorunde iiretilen filmIer izleyici iizerinde bir etki saglamak icin, sfirekli olarak kadmlann cinsel haz duydugu sahneleri tekrarlarlar. Erkeklerin cinsel haz duydugu sahneler ise ilgi cekmez, cunku izleyicilerin cogu erkek oldugu icin bu sahneler onlara sikici ve aynca yapay gelir. FilmIer ve fotograflar gibi biitiin pornografik sunumlar, kadmlann orgazm oldugu sahneler etrafmda doner (20). Kadmm duydugu cinsel haz, bir fetis olarak cinsellik iceren sunumlan saglamak amacryla erkek izleyicilere pazarlanrmsnr. Bu nedenle kadirun aldig; cinsel haz, bu hayalet uzanti yani "olmayan penisin varhgi" yiiziinden giiniimiizdeki pornografik sunumlar icinde en etkili fetis haline gelmistir. Toplumda, kadmlann aldigi cinsel hazzm erkeklere bagh olduguna dair bir onyargi vardir, Bu da, kadmm aldigi cinsel hazzm sorgulanmasmi saglar: Kadm kendi fallusunu orgazmda bulur ve 0 orgazm kadma erkek tarafmdan verilir. Erkegin fallusu, kadmm cinsel zevk almasi icin gereken ve daima kabul edilen bir kosuldur. 20 J.Ellis. A.g.k.• s.164.
 • 14. 132 Pornografik sunumlarda yer alan fallus kadmlara, izleyiciler arasmdaki erkekler tarafmdan temin edilir. Yani bu fall us, kadmlann orgazm olmasim saglayan ve ona erkek tarafmdan verilen bir armagandir. Tum bu anlatIlanlardan sonra ortaya "Kadmm cinsel hazzi nedir ?" gibi bir soru cikar. Bu sorunun cevabi pornografik sunumlar icinde yer almaz. Bugunku pornografik filmIer bu sorunun cevabmm crplakhgm ve hazzm dogasmda yattigma inamr (21). Pornografik filmlerde dikkat ve ilgi her zaman kadmlara ve onlann cinselligine cekilir. Erkek izleyicinin cinselllgi her zaman bir koruma altmdadir. Erkeklerin cinsel zevki yeterince incelenrnis varsayihr, bu da erkek izleyicinin guvenligini saglar, Tum bunlar bize ozellikle sinemada, cinselligin pornografik sunumunda bir kararsizhgm olduguna isaret eder. Burada onemli olan, sinemanm pornografik cinselligin sunulusu ve kadmlar (hatta erkekler) icin onerdigi olanaklan gostermek icin izledigi yoldur. BiR SONUe NiYETiNE Burada anlatilan genel yaklasim, pornografiyi cesitli estetik acilardan olusan bir sunumlar arenasi olarak tammlamaya cahsrmsnr. Bu arenanm srrnrlari ahlak, cinsellik, sunum ve bunun gibi pornografik sayilabilecek kavramlarla smirlandmlrmsnr. Eger bu pornografik arenayi, sunumlar uzerindeki estetik bir alan olarak kabul edersek, kanunlan da bu alan icin saglanan kosullar olarak nitelendirebiliriz. Buradaki yaklasrmlar, genel bir kam tarafmdan "pornografi" diye nitelenen ve toplum tarafmdan da kabul gormeyen sunumlan temel alrmstir. Burada bahsedilen turde sunumlann uretilmesi ayn bir endustrinin isidir. Her ne kadar fark edilmemis olsa da, pornografik sunumlarda estetik bir caba ve bir tat vardir. Eger bizim pornografiye olan yaklasrmirmz "Evet, pornografi diye bir ~ey var, ama ben onu gormemezlikten gelmeyi tercih ederim." seklinde olursa, bu estetik tattan yoksun kalrrus oluruz. Malesef pornografi ve sunumlan, sanki istenmeyen bir "uvey" evlatml~ gibi toplumdan dislanrmsur. Toplumda, degil pornografik 21 A.g.k., 5.165.
 • 15. 133 sunumlan gormek, onlar hakkmda konusmak bile yasaklanmistrr. Bu yontern toplum tarafindan kabul gormu~, ama yanhs bir yoldur. Dogru ve aym zamanda zor olan, pornografiye de diger turler gibi onyarglSlz yaklasabilmek, ondaki estetik hazzi tadabilmektir. Su asla unutulmamahdir ki, pornografi bize uzaydan gelmis yaratiklar tarafindan miras birakilmarrusur. 0, insanlann en dogal ve en giizel yanlanndan biri olan "cinsellik ve sevgi" nin bir sonucu olarak ortaya cikrmsnr. Biz ne kadar pornografiyi gormemezlikten gelmeyi ve onu yasaklamayi surdursek de, cok iyi biliyoruz ki, pornografiyi olusturan temel ogeyi hicbir zaman yok sayamayacagtz. insanlar yasadikca varolacak bu oge, bize Tann tarafmdan bahsedilen ve insanhk icin en onemli ozellik sayilan "yasam" m devam etmesini saglayan "ureme" dir. Su cok iyi bilinmelidir ki; cinselligin disavurulmasi bir toplumda kisitlarursa veya yasaklarnrsa, 0 toplumdaki iliskilerin carpikhgi ve sevimsizligi yalrnzca kapah kapilar ardmda kalmaz, basta sinema olmak uzere tum sanat dallanna da bulasir. YARARLANILAN KAYNAKLAR ELLIS, J. (1992): "On Pornography". The Sexual Subject: A Screen Reader in Sexuality. London: Routledge. EVREN, B. (1997, 9 Haziran). "Bir Bilete iki Porno". Radikal Gazetesi. FREUD, S. (1997). Cinsellik Uzerine. Ankara: Oteki Yaymlan. METZ, c. (1975, Summer). "The Imaginary Signifier". Screen. 16,2. MULVEY, L. (1993, Ocak-Subat) "Corsel Haz ve Anlan Sinemasi". 25. Kare. 3. OSKAY, O. (1982). Kitle Iletisiminin Kiilturel i§levleri. Ankara: Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Yaymlan. ROLOFF, B. & G. SEEBLEN. (1996). Erotik Sinema. istanbul: Alan Yaymcihk.