Nasreddin Hoca
Hazırlıyan:
Abdülbâkî GÖLPINARLI
Çizgiler:
A b i d i n DİNO
İ S T A N B U L
B E M Z İ K İ T A B E V İ
93, A...
Y Ü K S E L E N M A T B A A S I
• • İ S T A N B U L — 1 9 6 1 •
Ö N S Ö Z
•• Nasreddin Hoca kimdir? Ne vakit yaşamıştır, nasıl bir adamdır? Hattâ
böyle bir adam yaşamış mıdır? Bütün bu s...
Nasreddin Hoca, eski yazma letâif mecmualarında, Selçıiklular dev­
rinde ve Alâeddin zamanında yaşamış gösterilir (1). Akş...
oğlu Nâsıreddin Mahmûd'dur. Babası, İ291 de ölmüş, Hâce Nâsıreddin
Mahmûd, Kastamonu'da beylik etmiş, sonra Selçukluların ...
mektedir. Fakat zenginliğine, yoksulluğuna âit bir ip-ucu vermemekte­
dir.
*
Bu, XV. ve XVI. yüzyıla aid iki eserde kayıtl...
Hoca'nm bir boğası varmış, yedi köyün ineğine yetermiş. Hükümet,
bir nünrane çiftliği yapmış, bu boğayı satın almış. Gözle...
yok. Ö halde şu kadarını aklımızda tutalım ki efsanevî Nasreddin Hoca,
XV. asrın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu, tarihi...
galelerine de ortaktır. Tarlasını ekip biçmeye, kışlık odununu toplamaya
kendisi gider, küçük bir ücretle ufak-tefek işler...
Ho.ca, bütün bunlarla beraber kendisine epey sıkıntı veren bir aileyi
beslemek mecburiyetindedir. Karısı, vaktini mahalle ...
tacı, saygısız insanlardır; hele incecik duvarlarında bile kulak olan, dam­
larının üstünde, nerdeyse meydanda denecek şek...
de yapılması âdettir ve gözü açık bir molla, bir tatilde para ve yiyecek,
olarak bütün senenin geçimini temin edebilir. Sâ...
lan iyi eden nefesine; yüklemekten halkı men'edemez. Birdenbire sütü
kesilen keçisini iyi etmesini rica eden bir fıkaraya,...
lan kontrol ederken görür ki Hoca, hesapları kül pidesine yazmıştır. Bu­
nunla beraber o, hemşerileri için kellesini tehli...
nin üç bölüğünü alır gibi yapar, bir kısmını, elinin tersiyle iter, filozofa;,
verir gibi bir işarette bulunur. Filozof av...
rüzgâr kesilir. Vakit, harman savurma vakti olduğundan köylüyü bir te­
lâştır alır. İçlerinden biri, Hoca'ya gider, yalvar...
bir muhayyilenin mahsûlü olanları da var. Meselâ Hoca, eşeğine geverfc
yüklemiş. Sonra da bakalım yanar mı diye geveni tut...
"'söylenen ve ilk yazılı şekli, Lâmiî'nin «Lâtâif» inde kayıtlı olan fıkrada,
•Şeyyad Hamza'nın yüzüne dokunan şey, Bahâî'...
İNANIŞLARLA İLGİLİ FIKRALAR
1. Hoca, bir gün karısiyle sofra başına oturmuş. Karısına demî|.v
k i : Hanım, başını aç.
O va...
Katırcılar, Hoca'yı yakalayıp, kimsin sen, ne arıyorsun burdâ? de'r--
ler. Hoca, ahret ehllndenim, dünyayı seyre çıkmıştım...
Hırsız, perişan bir halde bırak efendi, bırak der, sende o dua,
İberide de bu akıl varken kolay kolay kaçamam ben.
•
7. Ho...
ka mıdır, b i l m e m , fakat u y k u getirdiğini b i l i r i m ; ne vakit okutmaya
başlasam bizim mollalar uyur der (4).....
1 6 . ' Hoca'ya, kıyamet ne vakit kopacak diye sormuşlar. Hangi
kıyamet demiş. Hangi kıyamet m i , kaç kıyamet var ki demi...
zâsına gelince Hoca, v a h v a h demiş, o k u m u ş adamsın d a , hiç Tanrı­
nın rahmetinden k a ç ı l ı r ı m ?
Adamcağız...
şunu, kaldır kaldır. Hindi dolması da kalkmış. Ortaya baklava gelmiş.
Efendi, sersem misin be adam diye uşağa çıkışmış, aç...
2 8 . Hoca'yla karısı oruç tutmazlarmış. Fakat kadın, Hoca'nm zo­
ruyla her gece sahur yemeği hazırlar, kalkarlar, beraber...
32. Hoca, uzun bir yoldan gelirken bir hayli yorulur, bir ağaç
gölgesine yan gelip ne olurdu Tanrım der, bir arık eşeğim o...
36. Hoca, bir yere giderken yolda, bir hana konuk olmuş. Ker­
v a n mı kalkmamış, yol m u kapanmış, ne olmuşsa olmuş, hand...
40... Bir Ramazan ayında birisi, Hoca'ya sorar:
— Bugün ayın üçü m ü , dördü mü?
Hoca cevap verir:
— Vallahi b i l m e m ,...
Herkes, kendi âlemindeyken Hoca, dostlarının elbiselerini toplar,
kuzunun kızardığı ateşe atar, güzelce yakar.
Bir müddet ...
dik etsin, gerçekten de efendi, ne de bildin ya, dokunur deyince Ho­
ca, işte o eline dokunan yumuşak şey, benim t dır der...
5
SOSYAL HAYATLA İLGİLİ FİKRALAR
50. Hoca'ya, rüyasında dokuz akçe vermişler, on olmazsa almam
d e r k e n uyanmış.'Avucun...
53. Hoca, Konya/ya gidip bir helvacı dükkânına girer, doğruca
.helva lengerinin önüne gidip y e m e y e başlar. Helvacı, b...
5 8 . Hoca'nm evinde yiyecek adına bîr şey kalmamış. Kuru ek­
meğini alıp göle koşmuş. Gölde, ördekler y ü z ü p duruyormu...
6 3 . Hoca, eşeğini satmak için pazara götürürken bakar ki kuy­
ruğu çam.urlanmış. A r a y ı p şu bulamaz, çakısını çıkarı...
rriış, a kan demiş, kaç keredir ciğer alıyorum, yemek kısmet olmuyor.
Ne oluyor getirdiğim ciğer?
Karısı, sorma efendi dem...
yapıyorsun burda der. Hoca, ne yapayım a kızım der, bâri gurbet e l ­
lerde öleyim de şu ananın elinden kurtulayım d e d i...
Hoca, dim-dik durmada. Birden şaşırıp yüreği çarparak â demiş, sen
burda misin?
Hoca, evet demiş, çalacak bir şey bulamıya...
8 1 . Hoca'dan bir dostu, vâdeyle ödünç para istemiş. Hoca, para
v e r e m e m , çünkü yok demiş, fakat istediğin kadar vâ...
<ca, bir u m u d u m , şu dağın ardında demiş, orda da bulamazsam seyre­
din feryadı bende.
•
86. Hoca merkebini kaybetmiş...
9 0 . Hoca'yı iftara çağırmışlar. Vakit yazmlş. Çorba yerine orta­
ya, bir buzlu hoşaf gelmiş. Fakat muzib ev sahibi, herk...
hamala rastlar, bakar ki sırtında da bir y ü k var, hemen sıvışır. Sonra­
dan Hoca'yı görenler derler ki: Hamalı bulmuştun...
97. Hoca bir gün pazarda küçücük bir kuşun tam oh iki altına
satıldığını görür. Demek ki der, uçar hayvanlar bugünlerde pa...
1 0 1 . Hoca'nm tavuğu kaybolmuş. Bir siyah bez bulmuş, parça par­
ça kesmiş, her parçayı delip bir pilicin boynuna takmış...
şır, bir parmak daha alır. Bir parmak, bir parmak daha d e r k e n kutu
biter. Kpağını kapar, bir tarafa kor. Bir zaman so...
yorsun diye Hoca'yı sıkıştırmışlar. Hoca,, gözlerini süzerek, mavi bon­
cuk", kimdeyse benim gönlüm onda demiş, ikisini de...
kül pidesi verin de yarısını yatak, yarısını yorgan yapayım, mışıl mışıl 4
uyuyayım.
*
115. Hoca'nm bakkala elli üç akçe b...
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
Nasrettin hoca gölpınarlı
of 106

Nasrettin hoca gölpınarlı

Nasrettin hoca gölpınarlı
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nasrettin hoca gölpınarlı

 • 1. Nasreddin Hoca Hazırlıyan: Abdülbâkî GÖLPINARLI Çizgiler: A b i d i n DİNO İ S T A N B U L B E M Z İ K İ T A B E V İ 93, Ankara Caddesi, 93
 • 2. Y Ü K S E L E N M A T B A A S I • • İ S T A N B U L — 1 9 6 1 •
 • 3. Ö N S Ö Z •• Nasreddin Hoca kimdir? Ne vakit yaşamıştır, nasıl bir adamdır? Hattâ böyle bir adam yaşamış mıdır? Bütün bu sorulan kesin olarak cevap­ landırmaya imkân yok bizce. Birçok fıkralar, onu, Temürleng'le çağdaş göstermede. Bir halk riva­ yeti de X. yüzyılın meşhur safîlerinden olup Bağdat'ta asılan Huseyn ibn-i Mansûr-al-Hallâc'la ve XV. yüzyılın ilk senelerinde Halep'te, derisi yüzülmek suretiyle öldürülen Seyyid Nesîmî ile arkadaş saymada. Baba Şücâ' adlı bîr şeyhin dervişiymiş bu üç zat. Şeyhin bir koyunu varmış. Kesermiş, pişirirlermiş, kemiklerini bir araya toplar, Tanrıya niyaz eder­ miş, kemikler birbirine çatılır, etlere bürünür, etler deriyle, deri, yünle örtülür, hayvan dirilirmiş. Bir gün, Huseyn ibn-i Mansûr'la Nesîmî, şeyh yokken koyunu kesmeyi kurmuşlar. Biz de dua ederiz demişler, elbette canlanır. Mansûr, kesmiş, çengele asmış, Nesîmî, derisini yüzmüş. Hoca Nasreddin, bu işlere hiç karışmamış, fakat boyuna bunların hareketle­ rine bakıp gülmüş. Koyunu pişirip yemişler, kemiklerini toplamışlar, duaya koyulmuşlar, fakat dirilmemiş. Bu sıralarda şeyh gelmiş, işi an­ layınca pek canı sıkılmış. Kim kesti demiş. Mansûr, ben kestim, astım deyince dilerim demiş şeyh, kesilesin, aşılasın; kim yüzdü? Nesimî, ben yüzdüm demiş. Şeyh, sen de demiş, yüzülesin. Sonra Nasreddin'e dönüp sen ne yaptın demiş. Nasreddin, ben, boyuna bunlara güldüm demiş. Şeyh, sana da demiş, kıyamete kadar gülsünler. Bâzılarına göre Nasreddin Hoca diye bir adam yoktur. Arapların Cu- ha'sı, Hoca şeklinde, Türklere geçmiştir, hattâ Hoca ile Çuha adlarının yakınlığı da bu.yüzdendir. Bâzılarına göreyse Hoca'nm fıkraları XVI. yüz­ yılda arapçaya çevrilmiş, hattâ bu fıkralara, «Nevâdiru Hâce Nasruddîn Efendi Çuha» adı verilmiştir, buna. karşılık Cuha'nm fıkraları, eski za­ manlarda toplu bir halde yoktur. 9
 • 4. Nasreddin Hoca, eski yazma letâif mecmualarında, Selçıiklular dev­ rinde ve Alâeddin zamanında yaşamış gösterilir (1). Akşehir'deki türbe- sindeki kitabede 386 tarihi var. Türbe, 1908 den sonra tamir edilirken, aynı tarihi taşıyan kırık bir eski kitabe daha bulunmuştur. Mahallî riva­ yetlere göre, Hoca'nm gülünç şahsiyeti, bu kitabede de gösterilmiştir. 386, tersine okunursa Hoca'nm ölüm yılı olan 683 senesi (1284-1285) bulun­ muş olur. Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî'ye ait 655 te (1257), Hacı İbrahim Sultan'a ait 665 te (1266-1267) tanzim edilen iki vakıfnamede, Hoca'nm şâhid oluşu, onun yaşadığı çağı, meydana çıkarmakta ve kitabenin doğruluğunu ispat etmektedir. Gene rivayetlere göre Nasreddin Hoca, 605 te'(1208-1209) Sivrihisar'a tâbi Hortu köyünde doğmuştur. Babası, o köyün imamı Abdullah'tır. Son­ ra imamlık kendisine' kalmış, 635 te (1237-1238) vazifesini, Mehmed adlı birisine bırakıp, Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî'ye intisab etmek üzere Ak­ şehir'e göçmüş ve orda ölmüştür. Burda, Nasreddin Hoca'nm kızma âid olduğu söylenen mezar taşının da Konya'da, Mevlânâ Müzesi'nde bulunduğunu söyliyelim. Türbe avlu­ sunda, «Hadîkatül Ervah» a girilince sağ yandaki duvara dayalı bulunan bu taş, 1367 No. da kayıtlıdır. Sivrihisar'dan gelmiştir. Kırılmış, beş parça olmuş, beton kalıba alınmış, alçıyla tutturulmuş, bâzı yerleri kapanmış­ tır. Yazı altı satırdır ve Selçuk sülüsiyle erkek yazı olarak kazınmıştır. Müze Müdürü Mehmed Önder, bize bu baş taşını haber vermek ve gös­ termek lûtfundâ bulundu; teşekkür ederiz. Kitabeyi yazıyoruz.' Noktalı yerler, kapanan yerlerdir: Allah... Fâtıma Hâtûn binti Hâce Nasruddîn Nusrat iegamnaadahallâhu bi gufrânihî Sab'atu va ışrîne va sab'amia 683 te vefat eden Hoca'nın kızının, 727 de ölmesi gaayet tabiîdir. İsmail Hâmi Danişmend'e göre Hoca, Çobanoğullarmdan Husâmed- din Çoban oğlu Alp-Yürük'ün torunu Muzaffereddin Yavlak-Arslan'm (-1) I. Alâeddin Keykubad, 1210-1219 da, II. Alâeddin, 1249-1257 de, .11. İz- zeddin ve IV. Rükneddin'le beraber hüküm sürmüştür. III. Alâeddin 1298 le 1301 arasında padişahlık etmiştir. 10
 • 5. oğlu Nâsıreddin Mahmûd'dur. Babası, İ291 de ölmüş, Hâce Nâsıreddin Mahmûd, Kastamonu'da beylik etmiş, sonra Selçukluların hizmetine gir­ miş, 1283-1291 de Konya'da bulunmuş, bir aralık saltanat naipliği de yap­ mıştır. * Hoca'nm, en eski fıkrası, Ebül-Hayr-ı Rûmi'nin, Cem Sultan adı­ na yazdığı «Saltuk-Nâme» sindedir. Bu fıkraya göre Hoca, Akşehir'de yatan Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî'nin dervişidir. Pirdaşı Sarı Saltuk,' pî: rini ziyaret için Akşehir'e gelmiş ve Hoca'ya konuk olmuştur. Hoca, Sarı Saltuk'a altın ve. gümüş sahanlarla yemek çıkarmış ve bizzat kendisi hiz­ met etmiştir. Sarı Saltuk, bir aralık, acaba bunlar. Hoca'ya babadan mı kalma, yoksa kendi mi çalışıp kazandı da aldı "diye düşünürken Hoca, onun gönlünden geçeni anlamış, hepsi de demiş, babadan kalma. Benim, ancak üç malım var, onlarla geldim, bu dünyaya, onlarla giderim. Sarı Saltuk, nedir onlar diye sorunca bir y...., iki t... demiş. Sarı Saltuk, böyle olgun bir adam abes söz söylemez. Bu söz, şüphesiz ki bir remiz, amma neyi kasdetti acaba diye düşünürken Hoca, düşünme, düşünme demiş, bu üç şeyle inancı, ameli ve ihlâsı kasdettim. Bu fıkraya göre Hoca, altın ve gümüş kap-kaeak sahibidir ve zengin bir adamdır. Aynı zamanda 1263-1264,te, on-on iki bin göçer-evli Türk­ men'le Rumeli'ye geçen Sarı Saltuk'la pirdaştır. Zâten «Saltuk-Nâme», Sarı Saltuk'u, Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî'riin dervişi sayar. İbn-i Batû- ta'nm kaydına ve ap-açık Bâtınî inançlara sahib olan Barak Baba'nm şeyhi olmasına nazaran San Saltuk Baba'nm, 1240-1241 de eeşhur Babâî isyanını hazırlıyan ve îdam edilen Baba İshak'm ve onun şeyhi Baba İlyas'm kanâatlarını benimsemiş bir adam olduğunda şüphe edilemez (2). Esasen Bektaşî Vilâyet-Nâmesi' (Hacı Bektaş Manâkıbı), onu, 'Hacı Bek- taş halîfesi gösterir. Hoca'nm, yazılı olarak bulduğumuz bu en eski fıkrasından sonra 1531- 32 de ölen Lâmiî'nin «Lâtâif» inde de iki fıkrası var. Bu fıkraların birin­ de XIII.-XIV. yüzyıllarda Anadolu'da yaşayan Şeyyad Iiamza'nm adı geç- (2) Barak Baba'nm, küçücük bir risalesi vardır. Bu risaleyi, önce Hilmi Ziya, Mihrap dergisinde yayınladı (Anadolu Tarihinde Dinî Ruhiyat Müşahede­ leri, İstanbul, 1340, sayı: 13-14). Sonra biz, 1939 da, İstanbul, İkbal Kitabevi ya­ yınlarından olan «Yunus Emre - Hayatı» adlı eserimizde bu risalenin metnini ve şerhini neşrettik. Neşrettiğimiz şerhin Kutb-al-Alevî'nin îarsça şerhinin türk- çeye tercemesi olduğunu sonradan anladık. Yakında Yunus'a ait neşredeeeği- rniz bir monografide bu îarsça şerhle tercemesini bir kere daha gözden geçire­ ceğiz. 11
 • 6. mektedir. Fakat zenginliğine, yoksulluğuna âit bir ip-ucu vermemekte­ dir. * Bu, XV. ve XVI. yüzyıla aid iki eserde kayıtlı üç fıkra, gerçekten de yoksul, yahut zengin, halktan, yahut yüksek zümreden olan Hoca'ya ait midir? Kim iddia edebilir böyle bir şeyi? En eski yazılı fıkraların bile ona aid oluşu, şüpheliyken artık öbür fıkraların Hoca'ya aidiyetini söy­ lemek imkânı kalır mı? Zâten bu fıkraların bir kısmı, Bektaşî'ye bir kıs­ mı, herhangi bir dîvâneye, bir kısmı da, muayyen ve tarihî bir şahsiyete atfedilmede. XIII. yüzyılda yaşayan Hoca'nm, Temür'le buluşup konuş­ masına imkân yok. Meselâ, bir gün hamamda, kul olsam da satılsam kaç para ederim diyen Temür'e, Hoca'nm şu kadar akçe demesi, Temür'ün, yalnız futanı o kadar eder sözünü, zâten ben de ona değer biçmiştim sö­ züyle karşılaması, eski kaynaklarda, Temür'ün çağdaşı ve «İskender-Nâ- me» sahibi, şâir Ahmedî'ye (ölm. 1412) atfedilmiştir. Hoca'nm bâzı fık- ralariyse Arapların meşhur ahmak, fakat sâf ve gülünç tipleri Cuha'ya, Delkak'a, Ebenneka'ya da izafe ediliyor. Bâzı fıkralarsa o kadar mânâsız ve o kadar aptalca ki bunların, artık lâf olsun diye sersem zekâlardan doğduğu meydanda. Görülüyor ki işin içinden çıkmanın imkânı yok, çünkü dış yok ki içinden çıkılsm. Belki iddia edenlerin iddiası doğrudur da Hoca, bir Hâ- cedir, vezir oğlu vezirdir ve bu zat, espritüeldir, hazır-cevaptır, zekîdir, sırasında kendini sâf göstermeyi bilir. Fakat halk, ondan daha zekîdir, daha espritüeldir, daha hazır-cevaptır, onun şöhretini kullanmış, ondan bam-başka bir tip, bir halk tipi yaratmış, onu kendisine mal etmiş, ona sözler söyletmiştir. Belki de Hoca, bir köy imamının oğludur, köy ima­ mıdır, halktandır ve halk, onu o kadar bağrına basmıştır ki zaman-za- man durmamış, boyuna onun dilinden olaylar icad etmiştir, sözler söy­ lemiştir, içini dökmüştür, derdini boğmuştur. Her ne olursa olsun, Hoca, perdecileri olan, harem ağalarının dolaş­ tığı haremlerde, beyaz topuklu, yalın yüzlü hizmetçilerin, nâz ile hırâ- mân olduğu- saraylarda yaşamış bir tip değildir. Hoca, dert çeken, acıkan, ağlayan, bezen, uman, istiyen; inanan ve sırasında inanciyle alay eden, efkârlanan ve sırasında efkârını bir nüktede boğan halktır, hem de tarih boyunca halk. Halk, Hoca'dır. Buna örnek mi istiyorsunuz? İşte bir fıkrası. T e r ü taze, burcu-burcu kokmada: 12
 • 7. Hoca'nm bir boğası varmış, yedi köyün ineğine yetermiş. Hükümet, bir nünrane çiftliği yapmış, bu boğayı satın almış. Gözleri sürmeli, ger­ danı katmerli, tüyleri pırıl-pml bir inek arz etmişler boğaya, başını çe­ virmiş. Ondan güzelini bulmuşlar, koklamış, beğenmemiş. Günler günü bu, böyle gitmiş. Hoca'ya baş-vurmuşîar, ne oldu bu boğaya demişler, yedi köye ye­ terdi, bir döl alamadık-gitti. Gülmüş Hoca, elbette demiş, öyle olacak; hükümet memuru oldu, bugün git, yarım gel diyor. Bu fıkranın, XIII. yüzyılda yaşayan müreffeh bir bey, yahut bir köy imamı Hoca'ya aid olmasına imkân mı var? Demek ki halk, yüzyıllar boyunca Hoca'yla sarmaş-dolaş yaşıyor. O, halkın muhayyilesinde; halk, icab edince öz nefsine bile onun nüktesiyle çatıyor, onun diliyle sözler ediyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun dediği gibi yakın zamanda bir gün Hoca, otobüse, öolmuşa da Mnecek, taksiye de binmek istiyecek mutlaka. Bu son-uca varınca artık Temür meselesini de çözdük demektir. Te­ mür, "büyük bir komutandır, hattâ bilgi erbabını da korur. Onun, îslâm dînini yenileyen bir adam olduğunu söyliyen müdâheneci bilginler bile vardır. Fakat 'gerçek şu: Anadolu, çok çekmiştir Temür'den. Bu sâhib-kı- ran'da-tı halk, gene Hoca'yla -almıştır öcünü. Bilginin resmî cübbesini gi­ yenler, istedikleri kadar Keygatu, Temür olmuştur desinler; iş, bundan ibarettir bizce. Burada sözü, Edmond Saussey'e veriyoruz: «Şehirlerde gelişen, köylü hikâyelerinden daha silik ve göçebe des­ tanlarından dalış, .az dokunaklı olan şehir hikâyelerinin en güzelleri, rea­ list ve güldürücü fıkralardır. Bunların en meşhurları, şöhreti, Türkiye- arm hudutlarını aşan bir şahsiyetim etrafında toplanmıştır. Bu insan, üze­ rinde, karşısındakini çileden çıkaracak bir hile ile safdilliği birleştiren, Türk halk adamının güler-yüzlü mümessili, meşhur Nasreddin Hoca'dır. Nasreddis Hocâ'ıam mezarı Akşehir'dedir. Bir rivayet de Akşehir'i, Hoca'nın vatanı olarak göstermektedir. 'Cumhuriyet, türbe kültünü kal-, dırana kadar Hoca, Akşehirlilerden, bîr evliya muamelesi görmekteydi. Meşhur Nasreddin Hoca'nm yaşamasından şüphe etmemiz için hiçbir se­ bep yoktur. Hakkında, şüpheli bir tarihten başka bir şey bilmediğimiz tarihî Nasreddin Hoca'nm, bizim için hiçbir önemi yoktur. Onun diye an­ latılan fıkralarda -aslında aoele bir tetkik bile bunların hemen hepsini bejynelmilel temlere götürmeye? yetecektir- aranacak hiçbir hakikat esası 13
 • 8. yok. Ö halde şu kadarını aklımızda tutalım ki efsanevî Nasreddin Hoca, XV. asrın başlarında, Osmanlı İmparatorluğu, tarihinin en müthiş buh­ ranlarından birini geçirdiği sırada yaşamıştır. Yukarda da söylediğimiz gibi bu fıkraların çoğu, başka memleketler­ de de tamamiyle bilinen folklor temlerini andırır. Bunların arasında me­ selâ, değirmenci, oğlu ve eşek, palamutla kabak, sahibinin yem yememeyi talim ettirdiği, fakat tam buna alışacağı sırada ölen eşek, bir filozofla işa- retleşerek münakaşa eden Patürge, İskender'i kadınların tesirinden ko­ runmaya davet eden, fakat kendisi, cihangirin nedimesi tarafından eğer- lenip binilen Aristo'nun hikâyeleri, bu fıkralarda aynen bulunur. Bütün bunlar, Avrupa ve Asya insanlığının müşterek malıdır. Bu arada, iptidaî zihniyetin, daha yüksek bir medeniyetin içinde latifeler şeklini almış ka-. .lıntıları olan fıkralara hususî bir yer ayırmak lâzımdır; bu fıkralar, çok eskinin kâinat hakkındaki tasavvurlarını terceme etmiştir. Bunlara Ör­ nek: Her sabah insanlardan bir kısmının bir tarafa, ötekilerin de neden başka tarafa gittiği sorulunca Hoca, eğer hepsi aynı tarafa gitselerdi dün-, ya devrilirdi cevabını evrir. Şehre gelip de yıldızların ve göğün burada da kendi köylerindeki gibi birkaç fersah uzaklıkta olduğunu gören Ho­ ca'nm hayretini anlatan fıkra da aynı çeşittendir. Diğer bâzı fıkralar, gene Türkiye'nin hudutlarını aşmakla beraber daha dar bir sahaya yayılmıştır. Bunlar, Müslümanlığın damgasını taşı­ yan fıkralardır ki hemen hepsi, eski Arap ve Fars külliyatında mev­ cuttur; türbe hikâyeleri, abdest «hikâyeleri ve abdesti bozan hallere dâir hikâyeler gibi. Sonuncular, umumiyetle müstehcen bir karaktere sahip-, tir. Demek oluyor ki Nasreddin Hoca'yı biçmek için kullanılan kumaş, diğer memleketlerin halk kahramanı tiplerini yaratmak için kullanılan kumaşın aynıdır. Bu, Türk halk hikâyelerinin, fıkralardan yaptıkları seç­ melerle, fıkraların çeşitli elemanlarını muayyen ölçülerde kullanmalariy- le ve temleri kendi muhitlerine uydurmalariyle, Hoca'mızda yeni bir şahsiyet yaratmalarına engel olmamıştır. Öyle bir şahsiyet ki, hiçbir za­ man tamamlanıp bitmiş denemez, yüzlerce defa yeni-baştan tasarlanmakta ve yalnız kendini yaratanlara benzemektedir. Gerçekten de fıkraların ço­ ğunda görülen Hoca, memuriyeti, kendini hiçbir zaman zenginleştirmiyen, öte yandan pek de öyle vaktini almıyan, fakir bir köy hocasıdır. Bir yan­ dan, yerine göre mektep hosalığı, naiplik veya sadece imamlık yaparken öte yandan büyücek bir kasabanın yarı köylü, yarı şehirli halkının meş- 14
 • 9. galelerine de ortaktır. Tarlasını ekip biçmeye, kışlık odununu toplamaya kendisi gider, küçük bir ücretle ufak-tefek işleri de seve-seve: yapar. Buna rağmen kıt-kanaat geçinir. Yıllardır helva yemediğini, öğrenin­ ce şaşıran bir adama bunu şöyle izah eder: Un bulunduğu zaman yağ bulunmuyor, yağ bulunduğu zaman şeker bulunmuyor. • • •• Konuştuğu adam, bunların bir araya gelmesi o kadar zor mü? diye sorunca, bâzam hepsi bir araya geliyor, o zaman da ben bulunmuyorum cevabını verir. Bunun içindir ki Hoca, güzel bir yemek için çıkacak fır­ satları dört gözle bekler. Bu fırsatlar, kendiliğinden çıkmazsa ne yapıp yapıp onları icad etmesini bilir. Akla gelmiyeeek usuller kullanmakla da olsa Hoca, bütün ziyafetlere, kendini davet ettirmede ustadır. Eşraftan biri, bir gün Hoca'yı düğün yemeğine davet etmeyi unutmuştur. Hoca, çok acele olduğuun söylediği bir mektupla düğün kapısına eglir; içeri alır­ lar. Ev sahibi zarfı muayene ede-dursun, Hoca, pilâva yanaşır ve kaşık kaşık atıştırmaya başlra.' Ev sahibi, hayretle, iyi ama zarfın üstü yazılı değil der. Hoca, cevap olarak, aceleye geldi, .o kadar aceleye geldi ki içine de yazı yazmaya vakit kalmadı der. Başka seferlerde, mübarek adam, tek­ lifsizce, kendisine ikram edilmiyen şeylere de sahip çıkar. Umumiyetle suç üstünde yakalanır. Çünkü eline çabuk değildir; fakat beklenmiyen ve insanın elini-kolunu bağlıyan hazır-cevaplıkiarı sayesinde, işin içinden sıyrılır. Buğdayını değirmene götürdüğü bir gün, değirmenci, onu,, bir müddet yalnız bırakmıştır; fırsattan faydalanan Hoca, başkalarının çu­ vallarından kendi çuvalına buğday aktarmaya başlar. Ansızın geri gelen değirmenci, ne yapıyorsun diye bağırınca Hoca, bilirsin, ben budalanın biriyim, ne yaptığımı bilmem der. Budalaysan ne diye kendi buğdayını başkasının çuvalına koymuyorsun diyen değirmenciye, ben, alelade bu­ dalayım, senin dediğini yapsaydım iki defa budala olurdum cevabını ve­ rir. Yoksulluk içinde yaşayan Hoca, fayir insanların yaptığı gibi, eşyayı, Sağladığı en yakın faydaya göre değerlendirir; onların sanat kıymetine, onların nâdirlik kıymetine aldırış etmez. Bir gün pazardan geçerken bir papağanın, çok yüksek bir fiyatla mezad edildiğini işitir. Hemen gidip en iyi hindisini yakalar, getirir, fakat hindiye, papağandan çok daha az fiyat verildiğini görünce hayret eder; oysa ki hindinin tüyleri daha gü­ zeldir, kendisi de papağandan daha tavlıdır. Lâkin papağan: konuşuyor elemeleri üzerine Hoca, o konuşursa bu da düşünür cevabını verir. 15
 • 10. Ho.ca, bütün bunlarla beraber kendisine epey sıkıntı veren bir aileyi beslemek mecburiyetindedir. Karısı, vaktini mahalle dedi-kodulariyle ge­ çirmektedir. Karısının çok gezdiğini söyliyen bir adama hocanın verdiği cevap şudur: Aslı olmasa gerek; öyle olsaydı bizim eve de uğrardı. Hoca, müsamahayı en akıllıca ve en ihtiyatlı vaziyet olarak kabul etmiştir. Aile felâketleri, çok erkenden başlamıştır. Evlendikten üç ay sonra bir çocuk sahibi olduğunu görünce, ürkek bir itirazda bulunur. Fa­ kat hiddetlenen karısı, nasıl, ben sana varalı üç ay, sen beni alalı üç ay, etti mi altı ay. Üç ay da senin itiraf ettiğin gibi çocuk karnımda, işte sana dokuz ay deyince Hoca, hakkın var karıcığım, benim bu ince hesap, aklı­ ma gelmedi, affedersin cevabını verir. Zâten eğer bu îzahı kabul etmemiş olsaydı, intikamcı bir elin fırlattığı bir maşa, ödlek Hoca'nm sesini kese­ cekti. Bununla beraber Hoca'nm, bu istibdadın boyunduruğundan' ken­ dini kurtardığı zamanlar da olmuştur. Birinci karısı ihtiyarlayınca genç bir kadınla evlenmiştir. Lâkin gene kabak, Hoca'nm başına patlar. İki kadın, bir yandan aralarında kavga ederler, diğer taraftan da daima Ho­ caya karşı birleşerek dünyayı adamın başına dar ederler. Her gün, Ho­ ca'ya, hangimizi daha çok seviyorsun diye sorarlar. Hoca'yı, cevap ver­ meye mecbur etmek için bir gün, suali şöyle tekrar ederler: İkimiz bir­ den suya düşsek hangimizi daha evvel kurtarırsın? O zaman Hoca, ihti­ yar karısına dönerek, tatlılıkla, sen biraz yüzme biliyorsun, değil mi der. Bunun için yaşlı karısı ölünce Hoca'nm, hiç mi hiç üzülmediğini gö­ renler hayret etmez. Halbuki birkaç gün sonra eşeği ölünce Hoca, deh­ şetli üzülür. Komşular, bu kadarına tahammül edemezler; Hoca'yı ayıp­ larlar. Hoca, soğuk-kanlılıkla izah eder: Karım ölünce hepiniz gelip beni teselli ettiniz, bana üzülme Hoca efendi, sana daha iyisini buluruz dedi­ niz. Halbuki eşeğim öleli kimse gelip de buna benzer bir teselli lâfı etti mi? Üzülmekte haklı değil miyim? Hakikaten birçok fıkralrada Hoca'nm yanında yer alan eşek, hiç sız- lanmıyan, Hoca'nm aklına esen her fanteziye uyan, gazaplarına katlanan sevgili ve tahammüllü bir arkadaştır. Bununla beraber, bu cana yakın hayvan yüzünden, Hoca'nm başına birçok aksilikler gelmiştir. Fakat Ho­ ca'nm canını en çok yakan, hem de sık-sık tekrarlanan, komşuların ikide- birde gelip ondan- eşeğini istemeleri. Birgün eşeği başka birine -verdiğini şöyliyerek, bir komşuyu savmak üzere iken, hayvan ahırda anırmaya başlar. Bunun üzerine komşu, nasıl olur, eşek yok diyorsun, halbuki sesi duyuluyor deyince Hoca, benim gibi bir ak sakallı ihtiyarın sözüne inan­ mıyorsun da ahırdaki eşeğin sözüne inanıyorsun diye cevap verir. Komşular da, ailesi kadar Hoca'nm başına belâdır. Teklifsiz, şama- 16
 • 11. tacı, saygısız insanlardır; hele incecik duvarlarında bile kulak olan, dam­ larının üstünde, nerdeyse meydanda denecek şekilde açıkta yatılan, küçük Anadolu evlerinde zâten insanın istediği gibi kendi evinde bulunmasına imkân olmadığı düşünülürse, komşu saygısızlığının ne dayanılmaz bir hal alacağı tahmin edilebilir. Her gün bir mesele teşkil eden günlük geçim kaygısı, acuze bir karı, neşesiz bir aile ocağı, dar kasaba muhitinde çok ağırlaşan içtimaî baskı gibi âmiller, öyle neşeli bir hayat için gereken şartları vermiyecektir. Fakat Hoca'nm daima kendini mesut sayan ve kolayca teselli bulan bir tabiatı vardır: Bu saadeti ve bu teselliyi de ona, umumiyetle kendinden başka kimsenin bulamıyacağı düşünceler ve izahlar verir. Bir gün rüz­ gâr, cübbesini damdan sokağa uçurur. Hoca hemen secde-i şükrana ka­ panır. Bu hale şaşan karısına, Hoca, hareketini izah etmekte güçlük çek­ mez: Düşün bir kere, ya içinde ben bulunsaydım. Başka bir seferinde çamaşır yıkamaya göle giden karısının yanındadır. Bir aralık bir kuzgun sabunlarını kapar. Karısı hiddetlenir. Hoca sükûnetle, a karı, ne telâş ediyorsun? Varsın, alsın, onun üstü, bizimkinden daha kirlidir cevabını verir. Buna mukabil Hoca, başkalarının da kendisi gibi kolayca avuna- bilmelerini ister; halbuki bu, çok defa insanların yapamayacakları bir iştir. Bir gün on kör, kendilerini ırmağın bir kıyısından öteki kıyısına birer pula geçirmesi için Hoca'yla pazarlık eder. Hoca, bunları taşırken birini düşürür, adamcağızı su alır gider. Körler basarlar feryadı. Hoca der ki: Ne şamatacı heriflersiniz be, ne bağırıyorsunuz? Ben vazgeçtim, bir pul eksik verin. Sâf Nasreddin, basitliğine rağmen, Kur'ân'ı hıfzetmiş, birkaç kelâm ve fıkıh kitabı okumuş, hattâ hayatının bâzı devirlerinde bizzat kendisi de müderrislik etmiş bir hocadır. Aslında, sadece ilim için öyle büyük bir hürmet beslediği görülmez. Karısının bir türlü çocuğunu uyutama- dığını görünce, birtakım fıkıh meseleleri külliyatı olan «Kudûrî» adlı ki­ tabı yüksek sesle okumaya başlar. Hayretle bu hareketinin sebebini soran karısına da, camide bu kitap okunduğu zaman mollaların uyuduğuna ba­ kılırsa çocuğa afyon gibi tesir edeceğini söyler. Günlük geçim kaygısının amansız baskısının pek o kadar duymıyan kelâmcıların çok sevdikleri mücerret (naklî) ilim meselelerinden Hoca Nasreddin nefret eder. Me­ selâ bir gün, ölüyü gömmeye giderken, tabutun sağında mı durmak daha iyidir, solunda mı, arkasında mı, önünde mi meselesini münakaşa eden iki kişiye Hoca'nm verdiği cevap şudur: İçinde bulunma da neresinde bu­ lunursan bulun. Bilgi bahsinde, bilhassa bilginin usta bir adama getire­ ceği faydaları çok takdir eder. Hele talebeliğinde, büyük tatillerdeki cer sej'ahatlerinde bu bilgiden istifade etmeyi bilmiştir. Bu çerlerin, tatiller- Nasreddin Hoca — F. 2 11
 • 12. de yapılması âdettir ve gözü açık bir molla, bir tatilde para ve yiyecek, olarak bütün senenin geçimini temin edebilir. Sâf köylüler, mollanın nak­ lettiği Allah kelâmını kendilerinden geçe-geçe dinlerler., Fakat çok defa. kesenin ağzını açmaktan, bâzan yiyecek bir şey vermekten bile çekinir­ ler. O zaman Molla Nasreddin, zekâsının bütün vasıtalarını harekete ge­ tirir. Bir gün hasis bir kasabanın camisinde vaaz verirken, sırası düşer,. Hazreti İsa'nın, dördüncü kat gökte olduğunu da söyler.. Camiden çıkar­ ken ihtiyar bir kadın, yanma yanaşıp Hoca efendi, derste bir nokta pek merakımı çekti. Hazreti îsâ, dördüncü kat gökte ne yer, ne içer acaba? deyince Hoca'nm tepesi atar. Be vazifesini bilmez kadın;- ben memleke­ tinize gelelf bir ay oluyor. Bir gün olsun, şu zavallı hoca ne yiyor, ne içiyor diye sormadınız. Şimdi benden, dördüncü kat gökte, Tanrı ziya­ fetinde bulunan, her gün türlü türlü cennet taamlariyle beslenen koca­ man bir zât-ı şerifi mi soruyorsun der. Başka bir seferinde şehrin valisi tarafından yemeğe davet edilir. .Vali, Hoca'nm huzurunda, aşçısına bir tabak kaymaklı incir hazırlamasını em­ reder. Sonra Hoca'ya dönüp Kur'ân'dan bir parça okumasını ister. Hoca, incir ve zeytin sûresini okur. Fakat sadece zeytinin adını anar ve incir­ den bahsetmez. Vali, niye inciri unuttun deyince Hoca, inciri unutan ben değilim, sizsiniz cevabını verir. Vali güler ve Hoca'yı bir daha davet eder. Hoca, kadılık vazifesini yaparken de aynı pratik zekâyı ve aynı be­ cerikliliği gösterir. Beyhude kavgaları çabucak halleder. Kebabımın, du­ manından bedava faydalandı diye bir adamı şikâyet eden kebapçıya ma­ lının bedeli yerine para şıkırtısı verdirmesini de bilir. Mizacı, onu, ka-' yıtsız-şartsız iki tarafı anlaştırmaya sürükler. Bir gün görülmekte olan dâvaları için fikir sormaya gelen ve dâvasını anlatan bir şikâyetçiye Nas­ reddin Hoca, tamamen haklısın der. Ertesi gün karşı tarafa da aynı ce­ vabı verir. Komşuların ikisini de dinlemiş olan karısı, ziyaretçi çıkıp git­ tikten sonra, dayanamaz; Hoca'ya çıkışır: Sen kadı isen ben de bunca senedir kadı karışıyım. Bir dâvada hem davacı, hem da hasmı, ikisi bir­ den haklı olamaz deyince Hoca, hiç bozmadan evet karıcığım, sen de hak­ lısın cevabını verir. Realiteden hiçbir zaman uzaklaşmıyan akl-ı selimi ve iğneli zekâ- siyle Hoca'mız, din adamı olmasına rağmen, mutasavvıfları ve keramet sahiplerini sevmez. Bir gün yedinci kat göğün sonuna kadar uçtuğunu söyliyerek kemâlâtmdan bahseden derviş Şeyyad Hamza'ya Hoca, o za­ man, hiç yüzüne gayet yumuşak, yelpaze gibi bir şey dokundu mu diye sorar. Şeyyad, evet Hoca efendi deyince Hoca der ki: İşte o, bizim eşe­ ğin kuyruğudur. Bununla beraber kendisine kerametler; bilhassa hasta- 18
 • 13. lan iyi eden nefesine; yüklemekten halkı men'edemez. Birdenbire sütü kesilen keçisini iyi etmesini rica eden bir fıkaraya, nefes ederim amma sen keçinin iyileşmesini istersen benim nefesime bir de katran ilâve et der. Bütün bunlara rağmen bir fıkra, hiçbir şaka tarafı olmaksızın Ho­ ca'ya karşı çok hasis davranan bir köyün harmanına, Hoca'nm bir ke­ ramet eseri olarak nasıl rüzgârı bırakmadığını anlatmaktadır. Başka bir fıkra da, Hoca'nm ölümünden sonra gösterdiği bir kerameti tespit edi­ yor. Hoca, ölümünden iki yüz yıl sonra türbesini bekliyen bir adama görünmüş, o sırada camide toplanmış olan Müslümanları yanma çağır­ masını söylemiş. Bekçinin davetine hepsi gelmiş, Hoca'yı yerinde görme­ yip bir müddet sonra geri dönünce görmüşler ki caminin kubbesi çökmüş, Hoca bu suretle hemşerilerinden birçoğunun canını kurtarmış. Hoca'mı- 'Kin alışa-geldiğimiz çehresine daha uygun bir şey' varsa o da hakikaten bir mucize gibi görünen haller karşısında aldığı vaziyettir. Böyle ehem­ miyetsiz şeyler, onu şaşırtmak ve o güzelim pratik zekâsını kaybettir­ mek için kâfi değildir. Bir gün birkaç bıldırcın vurur, temizler, kızartır, tencereye kapatır ve dostlarını davet etmeye gider. Bu arada muzibin biri, pişmiş bıldırcınları alır, yerine canlı bıldırcınları koyar. Hoca gelip •de tencerenin kapağını kaldırınca bıldırcınlar uçar. Bir zaman hayret için- ıde kalan Hoca, nihayet şöyle der: Yârabbi, tutalım bıldırcınların hayat­ larını geri verdin, o sevimli hayvancağızları sevindirdin. Ya benim ya­ ğım, tuzum, biberim, odum-ocağım, paralarım, bunca emeklerim ne ola­ cak, bunları nerden alacağız? Dinî vazifesi, Hoca'yı sık-sık kudretli kişilerle münasebete getirir. Bunların karşısında da Hoca, karakterinden bir şey kaybetmez. O, Sezar'a •âid olanı Sezar'a verir. Fakat onun şanından, şatafatından, kudretinden, gözleri kamaşmaz, ona yaranmak için hiçbir lüzumsuz gayret-keşlik gös­ termez ve bu suretle de birçok güçlükleri halletmeye muvaffak olur. Bilhassa Temür istilâsı, vatanına yayıldığı zamanlarda Nasreddin Ho­ ca, eşi bulunmaz bir adam olduğunu ispat etmiştir. Korkunç cihangirin yanında vatandaşlarının, bir koruyucusu olarak bulunabilmek için, Te- mür'ün sofrasına oturmak, sohbetine katılmak gibi tehlikeli bir şeref­ ten kaçınmamıştır. Hoca bâzan hüküdmarm bütün fantezi erine uyar, fa­ kat onurunu kıracak sözlere ve hareketlere, korkmadan mukabele etme­ lini de bilir. Bir gün Temür, sofrasında Hoca'ya sorar: Hoca, seninle eşek arasında ne fark var? Hoca, aramızda iki üç arşınlık mesafe, ya var, ya yok cevabını verir. Daha kötüsü, resmî vazifeler aldığı da vardır. Bir de­ fasında, yedikleri yüzünden vazifesinden atılan ve aldığı vergilerin mak­ buzlarını yutmak cezasına çarptırılan bir subaşmm yerine geçiyor. Nas­ reddin Hoca, bu vazifeyi namusiyle yapar, fakat müthiş hükümdar, hesap- 19
 • 14. lan kontrol ederken görür ki Hoca, hesapları kül pidesine yazmıştır. Bu­ nunla beraber o, hemşerileri için kellesini tehlikeye koyduğu halde, hem- şerileri, Hoca'nm işini çok defa güçleştirirler. Temür'ün Akşehir'i harab eden filini şehirden uzaklaştırması için ricada bulunmak üzere bir heyet toplanır; hükümdarın huzuruna çıkana kadar bu heyetten, Hoca'dan başka kimse kalmaz; Hoca, hemşerilerin bu benciliğini ve korkaklığını Temür- den bir fil daha göndermesini rica etmek suretiyle cezalandırır. Başka defalar Hoca'nm kolunu-kanadını kıran hükümdarın hiçbir kaide ve man­ tık dinlemiyen keyfî hareketleridir. Hoca bir gün, Temür'ün, gece rüya­ sında kendisini tahkir eden bir adamı öldürttüğünü duyar, hemen tası- tarağı toplayıp köyüne kaçar. Saraya dönmesi için kendisine rica eden­ lere, ben elimden geleni yapıyor, padişah katında, her zaman tavassut­ larda bulunuyorum amma gece rüyasına istediğim zaman girmek ve orda. hâdiselerin önünü almak, elimden gelmez. Bununla beraber, onun cihan­ girin katında vatandaşlarını korumak hususundaki güzel vazifesini sonu­ na kadar yaptıığ ve birçok felâketlerin önünü aldığı söylenir. Hiç şüphe yoktur ki Temür'ü Anadolu'da Hoca'yla karşılaştıran fık­ ralar da diğerlerinden daha ziyade hakikat payı taşımazlar. Fakat Türk milletinin, Hoca Nasreddin'in çehresinde bu çeşit çizgiler ilâve ederek,, bu sâf ve iyi adamı, Temür'ün karşısına çıkarmak suretiyle onun portre^- sini tamamlaması manidardır: Nasreddin Hoca, bu fıkralarda hoyrat iktidar ve fütuhat hırsı kar­ şısında, güler yüzlü cesaretin, sakin sebat ve mertliğin, ağır başlılığın ve ihtiyatlı olmanın, neler yapabileceğini gösteren millî bir semboldür.» (3),.. Edmond Saussey'in bu incelemesi, gerçekten de pek değerlidir ve bu? mükemmel yazı, yazılmasaydı, biz de, halkın, asırlar boyunca yartmaktas •devam ettiği bu halk tipini, halk zekâsını, halk tenkidcisini, belki, bu ya­ zıdaki hikâyelerin bir kısmını alarak, belki de bunlara, daha başka hikâ­ yeler katarak bu çeşid ihceliyecektik, bu son-uca varacaktık. Edmond Saussey'in, yazısında naklettiği hikâyelerin bir kısmı, bizim, kitabımıza alınmamıştır. Onları, burda yazıyoruz: § Bir gün bir filozof gelir, bilginlerinize sorularım var der. Hoca'ya baş vururlar. Filozof, Hoca'yla buluşur ve elindeki sopayla yere bir yu­ varlak çizer. Hoca da sopasiyle bu yuvarlağın tam ortasına bir çizgi çizip ikiye böler. Filozof, bu çizgiye a m u t bir çizgi çizince Hoca, eliyle, dâire- (3) Türk Halk Edebiyatı, yazan: Edmond Saussey, türkçeye çeviren: Dr. İl­ han Başgöz, Ankara, Emek Basım-Yayımevi, 1952, s. 62-76. 20
 • 15. nin üç bölüğünü alır gibi yapar, bir kısmını, elinin tersiyle iter, filozofa;, verir gibi bir işarette bulunur. Filozof avueunu, parmakalrmı düz bir tarzda yumarak yere doğru sallar, Hoca, onun aksini yapar. Birbirlerin-- den ayrılırlar. Filozof, bilgininiz, gerçekten de bilgin der; dünya yuvar-- lak diyorlar, ne dersin dedim, hem de ortasında hattı istiva var dedi. Dör­ de böldüm, üç bölüğü su dedi, bir bölüğü kara. Gökten yağan yağmurun, sebebini sordum, sıcaktan sular, tebahhur eder, göğe ağar da sonra su. olur, yağar dedi. Hoca'ya da, ne dedi, ne dedin diye sorarlar. Hoca, herif, oburun biri. der; bir tepsi baklava olsa dedi, yoook dedim, yalnız başına yedirmem,, yarısı senin, yansı benim. Dörde bölsek ne yaparsın dedi, üç bölüğünü ben yerim, bir bölüğünü sana veririm dedim. Üstüne fıstık, üzüm gibi şeyler de serpsek dedi, iyi olur amma dedim ateşi, tam kıvamında olmalı,. küllü ateşle de olmaz, harlı ateşle de. § Bir subaşı, her işini, karısının sözüyle yaparmış. Hoca da müna­ sebet düştükçe adamı iğneler, bu durumu bırakmasını söylermiş. Karısı, Hoca'nm karısiyle ahbapmış. Bir gün tâyin eder ve sen der, o gün, filân; saatte kocanın sırtına bin, filân bağın önünden geç. O gün, subaşmm karısı, kocasiyle, tâyin edilen bağa gider. Hoca'nm karısı da Hoca'yla konuşup cilveleşmeye başlar ve muayyen vakitte, efen- - di der, ne olur, dört ayak ol da sırtına bineyim, şöyle bir dolaştır beni... Hoca razı olur, o bağın civarına doğru sürer Hoca'yı. Hoca, dört ayak, sırtında karısı, koşup yelmiye çalışırken subaşmm • karısı, Hoca'yı gösterip bak der, karının sözüne uyma diyen adama. Hoca bu sözü duyar duymaz subaşma bağırır: Görüyorsun ya hâlimi, bu hâle-, düşmiyesin diye sana öğüt veriyorum ben. • § Hoca, bir kadınla evlenir, üç ay sonra bir çocuğu olur. Hoca, bu. nedir deyince kadın, a efendi der, ben sana varalı üç ay olmadı mı? Sen de beni alalı üç ay, etti mi altı ay? Sen de biliyorsun, çocuğumu üç a y karnımda taşıdım, oldu mu dokuz ay? Dırdırm nedir, on günü mü başı­ ma kakıyorsun? § Hoca, bir köye gider, vaaz eder, namaz kıldırır, köylünün din;: müşküllerim halleder. Fakat ayrılacağı vakit, önceden vermeyi vâdet- tikleri parayı, zahireyi vermezler. Buna içerliyen Hoca, öyleyse der, ben de size rüzgâr vermem. Rüzgârın geldiği tarafa iki kazık çakar, boydan boya, ortasına bir kilim gerer, bir kıyıya geçer, oturur. Gerçekten de 21
 • 16. rüzgâr kesilir. Vakit, harman savurma vakti olduğundan köylüyü bir te­ lâştır alır. İçlerinden biri, Hoca'ya gider, yalvarır, kendi payına düşen zahireyi verir, Hoca, kilimde, onun harmanına doğru bir delik deler. Adam harmanına gidince bakar ki rüzgâr esip durmada,ekinini savurur, işini bitirir. Öbürleri de bunu görünce birer-birer giderler, aynı tarzda Hoca­ dan rüzgâr satın alırlar. § Hoca'nm türbesine hizmet eden adam, bir gün camiye gelip ey halle der, Hoca'yı gördüm, eşeğe biner gibi sandukasının üstüne binmişti. Bana, camiye git, ordakilere söyle, hepsi, hemen buraya gelsin, gelmiyen kendi canına kıyar dedi. Halk, hemen kalkar, Hoca'nm türbesine koşar. Fakat türbedârm dediği gibi Hoca'yı göremezler. Ruhuna Fatiha okuyup ^dönerler. Fakat dönünce bir de bakarlar ki caminin kubbesi göçmüş. Ri­ vayetlere göre bu olay, Hoca'nm Ölümünden iki yüz yıl sonra olmuş. § Temür, bir gün Hoca'yla oturup konuşurken Hoca der, eşekle se­ nin aranda ne fark var? Hoca, Temür'le arasındaki mesafeyi kasdederek, iki üç arşın kadar bir fark der. § Temür, bir gün, birisini çağırıp bire adam der, sen, ne hakla, ne cesaretle beni tahkir edebilirsin? Adamcağız, aman efendim der, ne va­ kit oldu bu iş? Temür, gürler: Dün gece rüyamda ve emreder: — Götürün, öldürün bu herifi. Hoca, bu olayı görür-görmez hemen kalkar, pıhsını-pırtısım toplar, .yola düşer. Kasabalılar, peşine takılıp aman Hoca derler, bâzı defa, senin sayende bu adamın zulmünden kurtuluyoruz. Sen gidersen ne olur hâ­ limiz sonra? Hoca, vallahi der, her şey elimden gelir amma adamın rüyasına gir­ memek, elimden gelmez. Edmond Saüssey'in de dediği gibi bu fıkralar, çok eskiden, bâzı kim­ selere atfedilegelmiştir. Meselâ son fıkra, meşhur Musul hâkimi Kara- kuş'a âid olarak söylenir ve kaçan müftüdür. Fakat biz, bu fıkraları, ki­ tabımıza, bu bakımdan almamış değiliz; nitekim, notlarda işaret ettiiğ- miz gibi Hoca'ya atfedilen fıkraların bir kısmı, Lâmiî'nin «Lâtâif» inde, bir meczuba, bâzı fıkralar da herhangi bir şahsa atfedilmiştir. Bi^, fık­ ralardaki espriye, halk zekâsının alayına, tenkidine, iğnesine baktık. Hiç •şüphe yok ki fıkralar içinde pek manasızları, hattâ aptal bir zihnin, kısır -22 ' >
 • 17. bir muhayyilenin mahsûlü olanları da var. Meselâ Hoca, eşeğine geverfc yüklemiş. Sonra da bakalım yanar mı diye geveni tutuşturmuş. Eşek ür-- küp kaçarken o da yakalayıp söndürmek için eşeği kovalamıyâ başlamış;, yetişemiyeceğini anlayınca bağırmış: — Aklın varsa doğru göle koş. Biz, bu fıkrada aradığımız hiçbir şeyi bulamadık doğrusu. İşte yaz­ madığımız fıkralar, bu çeşitleri. * Nasreddin Hoca, bize neler vermiştir? Sırası gelince bir mecliste,, onun bir fıkrasını anlatırız. En müşkül bir anda, onun bir fıkrası, tenkid; ihtiyacımızı giderir. En içinden çıkılmaz bir zorluğu, onun bir esprisi, gü­ lünç, fakat kolay bir hale getirir. «Dağ yürümezse aptal yürür», «Damdan düşen halden bilir», «Yok, devenin başı». İşte iki ata-sözüyle bir halk deyişi. Üçü de, onun üç fık» rasma .dayanmada. Halktan olsun, aydın zümreden olsun, onun fıkralarını bilmiyen, söylemiyen, dinlemiyen, ondaki espriden zevk aimıyan var mı­ dır? Onun hakkında, halk arasında bir hayli inançlar belirmiş ve kök­ leşmiştir. Akşehir'de, düğün yapılacağı zaman düğün sahibinin, mutlaka Hoca'nm türbesine gidip Hoca'm, filân gün düğünümüz var, mollalarını da al, gel diye Hoca'yı çağırması adetmiş. Böyle yapılmazsa, Hoca, davet, edilmezse, düğünün son-ucu, yomlu olmazmış. Her yanı açık, üstü kapalı ve bir şadırvana benziyen, fakat kapısında koca bir kilid asılı duran tür­ besine bakıp gülmiyenin başına bir hal gelirmiş. Ben de, ninemden, anam-- dan duyduğum iki halk inancını buna katayım: Hangi mecliste olursa olsun, Hoca'nm bir fıkrası söylendi mi, mutlaka altı fıkrası daha söyle­ nir, böylece Hoca, mutlaka yedi fıkrayla anılırmış. Dünyanın hiçbir ânr yokmuş ki Hoca'nm adı, bir bucakta anılmasın. Kitabımızdaki fıkraların bir kısmını, Saltuk-Nâme ve Lâtâif-i Lâmiî-- den, yazma, basma, Hoca'ya ait letâif kitaplarından aldık. Bir kısmıysa- bu kitaplara geçmiyen, hafızamızda kalan, yahut halktan derlenen fık­ ralardır. Şunu da söyliyelim ki bu fıkraları, nasıl gördükse, nasıl okuduksa- ve nasıl duyduksa, hiç değiştirmeden, öylece naklettik. Bunu bilhassa kay­ detmemizin sebebi şu: Fıkraları nakledenler, akıllarına geldiği gibi, lüzumlu, lüzumsuz, de­ ğiştirmeler yapmışlar. Meselâ, Şeyyad Hanrza'yla Hoca arasında geçtiği. 23;
 • 18. "'söylenen ve ilk yazılı şekli, Lâmiî'nin «Lâtâif» inde kayıtlı olan fıkrada, •Şeyyad Hamza'nın yüzüne dokunan şey, Bahâî'rîin (Veled Çelebi İzbu- dak) «Lâtâif-i Hâce Nasreddin Rahmetullahi aleyh» adlı kitabında, Ho- 'ca'nm eşeğinin kuyruğu olmuş ve bundan sonra artık bu fıkrayı nakle­ denler, aslına bakmadan bu düzme rivayeti nakledip durmuşlar. * Kitabımıza aldığımız fıkraları, üç bölüme ayırdık. Birinci bölüm, inançları tenkid eden fıkralar, ikinci bölüm, toplum yaşayışını ilgilendi­ ren, toplum nizamlarını tenkid eden fıkralar. Üçüncü bölümdeki fıkralar, bâzı kere bu bölümlere girebilmekle beraber çoğunluk bakımından, daha ziyade espriye, hazır-cevaplığa, buluşa dayanmada. Fıkraların nakli meselesi de bizce en önemli bir mesele. Anlatan, fazla lâflar eder, teferruata girerse fıkranın .özü, esprisi, bu lâf yığını içinde boğulur-gider. Hele anlatışta, eskiden mîr-i kelâm denen, güzel fıkra an­ latanların üslûbu unutulur da resmî üslûb adı takılan o uydurma, düzme üslûba baş vurulur, fail öne alınır, fiil sona atılır, öbür lâflar araya ka­ tılırsa fıkra, temelinden bozulur. Böyle bir lâf yığınını duyan zekâ hak­ lıdır gıdıkla da güleyim derse. Bozulan, yalnız fıkra mı ya? Bu üslûp, her şeyi mahveder, yakıp yıkar, silip süpürür. Biz, hiçbir yazımızda bu düzme üslûba baş eğmedik, fakat kırık, dev­ rik türkçeye, halk türkçesine, konuşma türkçesine de inadına, bunu ille böyle yapacağız diye de sarılmadık. Fıkraların naklinde, fıkra üslûbuna, halk türkçesine, konuşma diline dikkat ettik biz ve böylece bu kitap geldi meydana. Umduğumuzu yapabildik mi? Bunun kesin hükmünü, okuyucu vere­ cektir. Abdülbâki GÖLPINAKLÎ
 • 19. İNANIŞLARLA İLGİLİ FIKRALAR 1. Hoca, bir gün karısiyle sofra başına oturmuş. Karısına demî|.v k i : Hanım, başını aç. O vakitler, yemekte, kadınlar, başlarını örterlerdi. Kadın, zamane,., göre edebe aykırı olan b u teklifi tuhaf bulmuş. Neden efendi demiş. Hoca, hanım demiş, dinle beni, at şu baş-örtüsünü, aç başını. Karısı, iyi ama efendi demiş, neden açayım, söyle de düşünürüz» açarım, açmam; fakat sebebi ne? Hoca, hanım demiş, şimdi sen başını açarsın, melekler kaçar, b e n . Besmele çekerim, şeytanlar kaçar, şu yemeği biz-bize yeriz,- zâten ben., o kadar kalabalıktan da hoşlanmam. * * 2. Hoca bir g ü n dostlarına, vasiyetim olsun der, ölünce beni, eski bir mezara koyun. Neden diye sorarlar. Der ki: Soru 'melekleri gelince görmüyor musunuz d e r i m , kabrim bile çökmüş; ben çoktan so~ ^ rüya çekildim, cevabımı v e r d i m . 3. Hoca bir.gün mezarlıkta gezinirken, olacak bu ya, ayağ» ka­ yar, eski, çökmüş bir mezara düşer. Kalkıp üstünü başını silkerken bîr­ den alkına gelir, dur bakayım der, şuraya ölü gibi uzanayım, soru m e ­ lekleri gelir mi? Mezara up-uzun uzanır, gözlerini kapar, hülyaya dalar. Tam o sı­ rada uzaktan uzağa çan sesleri duyulmaya başlar. Çan,, h a y v a n , İnsan,: sesleri gittikçe yaklaşır. Hoca, eyvah der, aksi zamana rastladî tecrü­ b e m , galiba kıyamet kopuyor. Dur bakayım, d ü n y a ne halde?. Birden kabirden davranıp kalkar. O sırada da fincan y ü k l ü katır­ lar, mezarın başıpa gelmjşler; hoca, bîrden kabirden fırlayınca ürker­ ler, çifte atmıya, oraya buraya koşmıya.başlarlari Çoğunun y ü k ü dey» rilir, fincanlar, tuzla buz olur.
 • 20. Katırcılar, Hoca'yı yakalayıp, kimsin sen, ne arıyorsun burdâ? de'r-- ler. Hoca, ahret ehllndenim, dünyayı seyre çıkmıştım der. Dur derler» biz sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösterelim. Hepsi birden, ba­ şına üşüşüp Hoca'yı bir iyice döverler, yere serip, katırlarını toplarlar,. Kırılmıyan yükleri yükleyip yollanırlar. Hoca, zorla kendine gelip' kafa-göz, yara-bere içinde, geç vakît- evine döner. Karısı sorar: — Efendi bu ne hal? Hoca, öbür dünyadan geliyorum der. Karısı, yâ, peki ne var, ne yok öbür dünyada diye sorar. Hoca», şu cevabı verir: — Fincancı katırlarını ürkütmezsen karıcığım, hiçbir şey yok. * 4. Hoca bir g ü n , ahırını tamir ederken duvarın temelini kazar,, komşunun ahırına bir delik açılır. Hoca, delikten bakar, bir de ne gör-. sün? Sığırlar, boğalar, danalar. Hemen sevinçle karısına koşar, der k i ; — Karı, Dıkyanos zamanından kalma bir ahir dolusu koca-baş,. hayvan b u l d u m dersem ne müjde verirsin bana? (1). * 5. Hoca bir gün Sivrihisar'a gitmiş. Bakmış ki halk, bir yere b i ­ rikmiş, gözleri ufukta, Ramazan ayı görülecek m i , görülmiyecek mî, dikkatle bakıp durmada. Bu hali gören Hoca, ne' acayip adamsınız siz der, bizim Akşehirliler, bunun araba tekerleği kadarını görürler de b a l ­ larını çevirip bakmazlar. Siz kıl kadar inceciğini göreceğiz diye vakti-, •nizi harcıyorsunuz (2). 6. Hoca, bir gece yatarken damda, bir hırsızın gezindiğini sezer. Karısına, geçen gece g e l d i m , kapıyı çaldım, d u y m a d ı n ; ben de şu duays o k u d u m , A y ışığına yapışıp eve girdim der, bir kısa dua okur. Bacadan duayı dinliyen ve belliyen hırsız, bu söze inanıp duayı okur, elleriyle A y ışığına sarılır, kendini damdan aşağıya koyverir. Pat diye yere düşünce Hoca hemen koşar, hırsızı yakalar, karısına bağir-~ mıya başlar: — Kan, m u m u getir, hırsızı yakaladım. (1) Dıkyanos, rivayete göre üçyüz dokuz yıl uyuyan Âshâb-ı KehPin za-. manındaki hükümdarmış. (2) Eskiden, Ramazanın başlaması hilâlin görülmesiyle anlaşılırdı. 27
 • 21. Hırsız, perişan bir halde bırak efendi, bırak der, sende o dua, İberide de bu akıl varken kolay kolay kaçamam ben. • 7. Hoca, abdest alırken su yetişmemiş, o da sol ayağını yıkama- smış. Namaza dururken sol ayağını kaldırmış, sağ ayağının üstünde dür­ tmüş. Cemâat, ne yapıyorsun Hoca, bu ne biçim namaz deyince ne ya­ lpayım demiş, sol ayağımın abdesti yok (3). * 8. Bir gün Hoca'ya, Hocam derler, senin talihin hangi burç? Ho­ ca, teke der. Bu sözü duyanlar, şaşırıp efendi derler, teke adlı ne bir yıldız var, ne bir burç. Var der Hoca, ben doğunca anam talihime bak­ tırmış, müneccimler (yıldız bilginleri), cediy demişler. İyi a m m a der­ ler, cediy, oğlak demektir, teke değil. Hoca, a bilgisizler der, kaç ya­ şındayım ben? O vakitten beri cediy b ü y ü y ü p teke olmaz mı? * 9. Hoca, Sivrihisar'da hatipken subaşiyle kavga eder, birbirle­ rine selâm vermez olurlar. Bir zaman sonra subaşı ölür. Hoca da cena­ zesine gider. Gömüldükten sonra Hoca'ya, buyurun derler, telkıynini verin. Hoca, başka adam bulun der, benimle küstür, sözümü tutmaz. • 10. Hoca bir g ü n , bir yere giderken bir çobana rastlar. Çoban, Hoca'ya selâm verip bir müşkülüm var der, okumuşa benzersin, kime sorduysam bilemedi; bakalım, sen bilecek misin? Hoca, sor der. Çoban, yeni A y incecik, sonra büyür, tekerlek olur, onbeşihden sonra gene küçülür, sonra kaybolur. O eski A y ı ne yapar­ lar der. Hoca, bu kadarcık şeyi bilemedin mi der, eski A y ı çekerler, uza­ tırlar, şimşek yaparlar, * 1 1 . Hoca, talebesine Kudûrî okuturmuş. Bir g ü n bir kadın gelir, çocuğum uyumuyor, bir muska versen der. Hoca, bir Kudûrî bul. da- yastığının altına koy der. Kadın, efendi, o muska mı ki deyince, mus- (3) Lâmiî'nin «Lâfcâif» inde birisine' atfedilmededir (İst. Ümv. K. Türkçe Y, No, 762, 26 b). 28
 • 22. ka mıdır, b i l m e m , fakat u y k u getirdiğini b i l i r i m ; ne vakit okutmaya başlasam bizim mollalar uyur der (4).. • 12. Hoca'ya sormuşlar: — Cenaze götürürken tabutun önünde mi y ü r ü m e l i , ardında m ı , sağında mı gitmek daha sevap, solunda mı? Cevap vermiş: — İçinde gitmeyin de neresinde giderseniz gidin. 13. Hoca'nm, h ü k ü m e t e bir işi düşer, Bursa'ya gelir. Uğraşır, ça­ balar, işi bir son-uca varmaz. Birisi der ki: Kırk g ü n , sabah namazını Ulu Camide, mihrabın sağ yanında kılar, kırkbirinci g ü n ü dua edersen işin olur. Hoca, adamın dediğini yapar, fakat gene dileğine eremez. Bir de •şunu sınayayım der, Ulu Caminin yanındaki bir küçük mescide gider. Sabah namazını kılıp dua eder. Olacak bu ya, işi, o g ü n oluverir. Hoca h e m e n Ulu Camiye g i d i p kapısından bağırır: — Yazıklar olsun sana, oğlun kadar olamadın! * 1 4 . Hoca'nm, yıkanıp kuruması için ağaca asılı gömleğini y e l , yere düşürmüş. Hoca, bize bir kurban kesmek gerekti demiş. Karısı, neden diye sorunca, neden olacak demiş, Tanrı korusun, ya içinde ben o l a y d ı m . * 15. Hoca, mezarlıkta soyunmuş, gömleğini temizliyormuş. Çıkan şiddetli bir yel, gömleği alır götürür. Hoca, gömleğin ardından seğir- dir. Taştan, taşa koşa-düşe giderken karşıdan gelen birkaç atlı, Hoca'yı görürler, atları ürker, kendileri korkarlar. Dikkat edince gömleksiz bir adam olduğunu anlayıp atlarından inerler, yanına g i d i p kızgın bir hal­ d e , bire adam derler, hortlak gibi ne gezersin bu mezarlıkta? Hoca, adamların öfkesini görüp istifini bozmadan, ne istersiniz benden oğullar der, ben zâten dünyayı terk etmişim, âhiret ehlinde- n i m . Âhireti kirletmiyeyim d i y e çıktım, şuracığa bir abdest bozup gene mezarıma gireceğim, dünya halkiyle bir ilişiğim y o k b e n i m . (4) Kudûrî, dinî bir kitaptır. 29
 • 23. 1 6 . ' Hoca'ya, kıyamet ne vakit kopacak diye sormuşlar. Hangi kıyamet demiş. Hangi kıyamet m i , kaç kıyamet var ki demişler. Hoca,, iki kıyamet var demiş, karım ölürse küçük kıyamet kopar, ben ölür­ sem büyük kıyamet. * 17. Karısı, bir gün Hoca'ya, efendi demiş, abdest ibriğinin d i b i delindi, içinde su kalmıyor, ne yapalım? Hoca, düşündüğün şeye bak a karıcığım der, b u n u n da çaresini bulamazsak yazık bize. Eskiden abdest bozar, sonra abdest alırdık. Bun­ dan sonra ibriğe suyu kor-komaz abdest alırız, sonra abdest bozarız. •* 18. Köylünün biri, uyuz keçisini Hoca'ya getirmiş; nefesin kes­ kindir, bir okuyuver Hocam demiş. Hoca, nefesim keskindir amma kat- ransız tesir etmez. Ben nefes edeyim, sen de nefesime biraz katran ekle, keçiye sür demiş. 19. Hoca, dostlarına, ben ölürsem demiş, beni tepe üstü, diki­ ne g ö m ü n . Sebebini sormuşlar. Kıyamet kopunca demiş, dünyanın altı üstüne gelecek ya, o vakit dos-doğru kalkarım. * 2 0 . Hoca'nm, yıliar yılı biriktirdiği bin akçeyi çalmışlar. Hoca eseflenmiş, meraklanmış, dua etmiş, ilenmiş. Dem geçmiş, devran geç­ miş, bir gün birisi gelip Hoca'ya bin akçe vermiş. Hoca, bu ne deyince, fırtınaya tutulduk, ticaret için bir yere g i d i y o r d u m , yanimda bir hayli mal vardı. Selâmetle kurtulursak Hoca'ya bin akçe nezrim olsun d e d i m . Fırtınayı atlattık, ben de g e l d i m , adağımı yerine getiriyorum demiş. Hoca, bu sözü duyunca, ne acayip işlerin var Tanrım demiş, bizim para nereye gitti, nerden geldi; bu kadar dolambaçlı yola ne lüzum vardı sanki? * 2 1 . Hoca bîr gün evinin penceresinde oturmuş, sokağı seyredi- yormuş. Derken çisenti halinde bir yağmurdur, başlamış. Gittikçe faz­ lalaşmış, sicim g i b i yağarken Hoca, bakmış ki dostlarından biri, cüb- besini çernremiş, koşarcasına evine gidiyor. Tam,- Hoca'nın evinin hî- 30
 • 24. zâsına gelince Hoca, v a h v a h demiş, o k u m u ş adamsın d a , hiç Tanrı­ nın rahmetinden k a ç ı l ı r ı m ? Adamcağız, utanmış, d o ğ r u demiş, yavaşlamış. Yağmur, tepesin­ d e n girmiş, tırnağından çıkmış, evine varmış ki su g i b i . Olacak b u ya, o adam, bir g ü n penceresinden sokağı seyrederken gene yağmur başlamış. Derken bir de ne görsün? Hoca, yel-yeperek, yelken kürek, dolu-dizgin evine koşmada. Hocam demiş adam, hani Tanrının [ahmetinden kaçılmazdı, b u Hal ne? Hoca, sus bire bilgisiz demiş, b e n , Tanrının rahmetinden kaçmı­ y o r u m , yere düşen rahmeti çiğnemiyeyim d i y e koşuyorum. * 2 2 . Hoca'ya- ibr g ü n , acaba dünya kaç arşın demişler. O sırada bir cenaze gidiyormuş. Hoca, tabutu göstererek b u soruyu şuna sorun, o bilir demiş, bak, ölçmüş-biçmiş gidiyor. - * 2 3 . Hoca'yı, Ramazanda iftara çağırmışlar. Oruç bozma zamanı gelince e v sahibi, önce namazı kılalım da sonra bozarız demiş. Hoca ne yapsın, razı olmuş. Mahallenin büyükleri v e imam da davetliymiş. İ m a m , namaza başlamış, davetliler d e imama uymuşlar. i m a m , Fâtiha'yı gayet yavaş o k u m u ş , sûreye sıra gelince «Yâsîn» der-demez Hoca, tövbeler olsun, b u namazı kılamam b e n , her şeyin b i r sırası v a r demiş, namazdan çekilmiş. Meğer i m a m , tenbihliymiş, derhal v e çabucak «Vel Kur'ân-il h a k î m , Allahu ekber» diye rükûa varınca, Ho­ ca, bak, buna* diyecek y o k d e y i p derhal imama uymuş (5). * 24. Zenginlerden biri Hoca'yı iftara çağırmış, ikindi üstü gel d e demiş, camileri gezeriz. Hoca gitmiş, cami cami dolaşmışlar. Zavallı, iyice acıkmış. İftar zamanı e v e gitmişler, öbür davetlilerle beraber ye­ meğe oturmuşlar. Vakit gelmiş, ortaya güzel bir d ü ğ ü n çorbası getirmişler. Ev sahibi, bir kaşık alıp uşağa yahu demiş, kaç kere söyledim, şu aşçıya bir m e ­ ram anlatın, ununu tokaç tokaç bırakmasın. Bu n e rezalet, kaldır şunu. Çorba kalkmış, ortaya nar gibi kızarmış hindi dolması gelmiş. Ev sahibi, ondan da bir y u d u m almış, alır almaz da köpürmüş. Bana kas­ tınız m ı var demiş, kaç kere söyledim, bahar bana dokunuyor. Kaldır (5) Kur'ân'm XXXVI. süresidir. 31
 • 25. şunu, kaldır kaldır. Hindi dolması da kalkmış. Ortaya baklava gelmiş. Efendi, sersem misin be adam diye uşağa çıkışmış, aç karnına demiş, baklava yenir mi? Uşak, baklava tepsisini de kaldırınca Hoca, hemen> bir kaşık almış, sofradan kalkıp odanın köşesindeki tepside duran fıs­ tıklı, üzümlü, etli, kestaneli pilâv lengerinin başına oturmuş, kaştk-ka- şık atıştırmıya başlamış. Ev sahibi, Hocam, ne yapıyorsun deyince aman beyim demiş, bana biraz mühlet verin. Siz, öbür yemeklerin suçlarına göre cezalarını ter- tib edinciyedek ben, bizim şu eski göz-ağrısiyle birazcık görüşeyim, halini hatırını sorayım. Herkes, kahkahadan kırılmış. Tekrar sofraya oturup y e m e ğ e baş­ lamışlar. • * 25. Birisi, Akşehir gölünde gusül edecekmiş, Hoca'ya sorar: — Hocam, gusül ederken ne tarafa döneyim? Hoca şu cevabı verir: — Elbisen ne taraftaysa o tarafa. 26. Hoca, talebeliğinde bir köye gitmiş, vaaz ediyormuş. Vaa­ zında, Isâ Peygamberin, dördüncü kat gökte b u l u n d u ğ u n u söylemiş. Camiden çıkarken ihtiyar bir kadın, Hoca'ya yaklaşıp efendi demiş, derste, Isâ Peygamberin dördüncü kat gökte-olduğunu söylediniz. Aca­ ba iki gözüm, orda ne yer, ne içer ki? Hoca, bir aydır o köydeymiş, halini-hatırını soran da pek yokmuş. Bu soruyu duyunca tepesi atmış, be kadın demiş, köyünüze geleli bir ay o l d u , bir günceğiz olsun, şu adam ne yer, ne içer diye sormadın da şimdi benden, tâ dördüncü kattaki İsa'nın ne y i y i p içtiğini soruyor­ sun, utan be. * 2 7 . Hoca bir g ü n , bir dereden abdest alıyormuş. Sol ayağını da yıkayıp abdestini tamamlamış. Fakat tarh bu sırada pabucunun teki dereye düşmüş, gitmeye başlamış. Hoca ardından koşup tutmak iste­ mişse de'derenin derin bir yerine gelince baka-kalmış. Pabuç, göz g ö r e göre gitmiş. Buna fena halde içerliyen Hoca, nehre arkasını d ö n ü p bir o...muş ve al abdestini demiş, ver pabucumu. 32
 • 26. 2 8 . Hoca'yla karısı oruç tutmazlarmış. Fakat kadın, Hoca'nm zo­ ruyla her gece sahur yemeği hazırlar, kalkarlar, beraberce yerler, ya- tarlarmış. Bundan bîzâr olan kadın, bir g ü n a efendi demiş, öyle de öyle . oruç tutmuyoruz, ne diye beni bu zahmete sokuyorsun? Öyle deme karıcığım demiş Hoca, namaz kılmıyoruz, oruç tut­ muyoruz, sahur da yemezsek Müslümanlığımız nerden belli olacak? * 2 9 . Hâkim, Hoca'yı iftara davet etmiş, yanındaki kâhyasına da. Hoca pek sever demiş, aşçıya söyle de kaymaklı incir tatlısı yapsın. Hoca iftara gitmiş. -Zeytinle iftar edilmiş, yemekler yenmiş, fakat incir tatlısı gelmemiş. Yatsı namazından sonra hâkim, Hoca'ya, bir aşir o k u y u n da neşeyle dinliyelim demiş. Hoca, Kur'ân'm XCIV. sûresi olan v e «İncir ve zeytine and olsun» anlamına gelen «Vettîni vez zeytuni» diye başlıyan sûreyi okumaya başlamış, fakat «incir» anlamına gelen «tîn» i okumayıp «Vezzeytûni» demiş. Hâkim, Hocam demiş, Vettîn'i unuttun. Hoca, onu benden önce demiş, sen unuttun. 3 ü . Hoca, bir g ü n erenlerden olduğunu söylerken birisi der ki: Bir keramet göster öyleyse. Hoca, ne istersin der. A d a m , şu karşıki- dağı çağır der, ayağına gelsin. Hoca, üç kere, gel yâ mübarek diye seslenir. Tabiatiyle dağda bir kıpırtı bile olmaz. Hoca derhal dağa doğru y ü r ü m i y e başlar. A d a m , ne yapıyorsun Hoca der, hani dağ gelecekti, sen mi gidiyorsun? Hoca hem yürür, hem cevap verir: — Bizde gönül, kibir olmaz, dağ yürümezse abdal yürür. 3 1 . Hoca, bir aralık kadılıkta bulunmuştu. Bu sıralarda bir g ü n , yanına birisi gelip der ki: Yayılırken sizin alaca inek, bizim ineği kar­ nından süsmüş, öldürmüş. Hoca, sahibinin suçu yoksa nesne gerekmez. İnekten kan pahası alınmaz ya, der. Gelen adarn, bu sözü duyunca, yanlış söyledim kadı efendi der, ölen sizin inek, öldüren bizimki. Hoca, daha adamın sözü tamamlanmadan, iş çatallaştı şimdi, in­ dirin raftaki şu kara kaplı kitabı der. * Nasreddin Hoca — F. 3 33
 • 27. 32. Hoca, uzun bir yoldan gelirken bir hayli yorulur, bir ağaç gölgesine yan gelip ne olurdu Tanrım der, bir arık eşeğim olsaydı da ayağım yerden kesilseydi. A z bir zaman sonra arkadan bir sipahi yetişir. Yanında da. altı aylık bir tay vardır. Hoca'nm başına dikilip bağırır: — Hey babalık, kendine gel. Öyle tenbel tenbel yatmaktan iş çık­ maz. Kalk da sevaba gir. Tay yoruldu, yüklen şunu sırtına da gidelim. Hoca, özür dilemiye koyuiursa da zâlim adam, Hoca'nm sırtına bir kamçı indirerek kalk pis herif der. Hoca, ister istemez kalkar, tayı yüklenir. A d a m atlı, Hoca yaya, yola koyulurlar. Hoca yavaşladıkça adam, kamçıyı indirir. Vara-vara nihayet sipahinin gideceği köye ula­ şırlar, fakat Hoca da takatsiz bir halde yere yıkılır. Bir zaman kendin­ den geçmiş bir halde yattıktan sonra kendine gelir, başını göğe kal­ dırıp Yârabbi der, ya ben anlatamadım, ya sen yanlış anladın. Ben istedim binecek, sen verdin bindirecek. 3 3 . Hoca'ya komşusu gelip kızından şikâyet ederek muska rnı yazarsın, nefes mı edersin, yoksa nefesi keskin başka bir hoca mı sağ­ lık verirsin, ne yaparsan yap, bıktım usandım densizliğinden der. Hoca, komşu der, beni dinlersen sen ona hoca bulmaya bakma, bir koca bul, bütün densizliği kökünden biter. * 3 4 . Hoca, Akşehir gölünde yıkanacakrmş. Elbisesini soyunurken cebinden bir cönk düşmüş. Gönenler merak edip ne var içinde demiş­ ler. Hoca göstermiş. Bakmışlar ki ölü nasıl yıkanır, cenaze namazı nasıi kılınır, telkin nasıl verilir... gibi şeyler yazılı. Hoca demişler/ ne yaparsın bunlarla? Hoca, bunlar demiş, gönül açmıya yaramaz ya; hocaların geçim ruznâmesi'(6). * 35. Hoca bir g ü n , ezan okunurken aşağıdan müezzine bağırmış: — Ne yapayım babacığım, pek dalsız-budaksız bir ağaca çıkmış­ sın, ben nasıl tırmanıp kurtarayım seni? (6) Günlük hesap ve vukuat defteri. 34
 • 28. 36. Hoca, bir yere giderken yolda, bir hana konuk olmuş. Ker­ v a n mı kalkmamış, yol m u kapanmış, ne olmuşsa olmuş, handa birkaç g ü n kalmış. O sıralarda bir fırtına kopmuş. Konuk o l d u ğ u odanın her tarafı ayrı ayrı gıcırdayıp başka çeşit ses çıkarmıya, ye! estikçe salla­ nıp durmıya başlamış. Hoca korkup hancıya baş vurmuş, aman hancı demiş, bu oda pek harap, her yanı, ayrı bir ses çıkarıyor. Hancı, pişkin bir adammış, hoca. olacaksın efendi demiş, bilmez misin, her mahlûk, kendi dîlince Ulu Tanrıyı tesbth eder. Hoca, biliyorum da ondan korkuyorum ya demiş, ya zikrede-ede coşar, cezbelenir, secdeye kapanıverirse. 37. Hoca hastalanmış, hastalığı da günden güne artmış. Istıraplı günlerinden birinde karısına, karıcığım demiş, git, yüzünü gözünü beze, tak-takıştır, sür-sürüştür, en yeni, en güzel elbiseni giy de gel, yanı­ ma otur. Karısı, a efendi demiş, sen bu haldeyken elim varır da süslene­ bilir m i y i m b e n ; o kadar vicdansız mı sandın beni? Hoca, maksadım o değil hanım demiş, galiba ecelim yaklaştı; Az­ rail gelirse belki sana gönül verir, beni bırakır, seni alır. • 38. Hoca, bir gün vaaz ederken ey cemâat demiş, Tanrıya şük­ redin ki deveye kanad v e r m e d i , yoksa damlarınız çoktan başınıza göç­ müştü. * 39. Hoca, bir Ramazan, kendi kendisine der kî: A y ı n kaçı diye soranlar olur, ben de bilemem. İyisi mi her gün çömleğe bir taş ata­ y ı m da soran olursa faşları sayar, cevap veririm. Gerçekten de bir çömlek peydahlar, her gün bir taş atmaya baş­ lar. Bunu duyan muzibin biri, bir gün gider, çömleğe bir avuç taş bo­ şaltır. Tam o sıralarda birisi, Hoca'ya, bugün ayın kaçı der. Hoca, dur, g i d e y i m , çömleğe bakayım der. Evine gider, çömlekteki taşları sayar. Bakar ki taşlar, tam yüzyirmi tane. A y , bu kadar uzun oimaz der, gelir, soran adama der ki: Bugün ayın kırkbeşi. Adamcağız şaşırır, a Hocam der, hiç ay kırkbeş g ü n olur mu? Hoca, sen gene bana şükret der, çömlek hesabına baksaydık b u ­ gün ayın yüzyirmîsiydi. 35
 • 29. 40... Bir Ramazan ayında birisi, Hoca'ya sorar: — Bugün ayın üçü m ü , dördü mü? Hoca cevap verir: — Vallahi b i l m e m , bugünlerde ay alıp saltığım yok. 4 1 . Hoca, iki hark soğan ekmiş, şu hark demiş, Tanrının, yeti­ şirse Tanrı rızâsı için yoksullara vereceğim; bu da b e n i m . Soğanlar yeşermiş, yetişmiş. Hoca bir gün eline bir somun alıp bahçeye çıkmış. Bakmış ki Tanrıya ayırdığı soğanlar pek güzel, iri, y e m ­ yeşil, Kendininkiler cılız mı,cılız. Sağına-soluna bakınmış, kimsecikler yok. Hemen bir saldırmış, Tanrının harkından iki soğan çıkarmış. To­ zunu toprağını silkerken birdenbire bir gök gürlemiş ki, Hoca'nm ödü patlamış. Hemen soğanları harka atıp başını göğe dikerek gürleme-gür- l.eme demiş, topu-topu iki soğan aldık, ne oldu yâni? * 4 2 . Hoca'nın güzelim bir kuzusu varmış. Hoca, onu pek sever, o da onu eğlendirirmiş. Dostları, Hoca derler, bugün-yarın kıyamet kopacak. Ne yapacaksın bu kuzuyu? Gel, şunu kesip kebab edelim, y e y i p içelim, hiç olmazsa karnımızda olsun. Hoca aldırmaz. Fakat o kadar ısrar ederler ki dayanamz, kuzuyu kestirir, bir seyir yerine gi­ derler. Kuzu kızartılır, yenilir-içilir. Derken arkadaşları soyunurlar, ki­ misi güreşe koyulur, kimisi derede yıkanmıya gider. 36
 • 30. Herkes, kendi âlemindeyken Hoca, dostlarının elbiselerini toplar, kuzunun kızardığı ateşe atar, güzelce yakar. Bir müddet sonra dostlar gelip elbiselerini ararlar, derken yandı­ ğını anlayıp ne yaptın a Hoca derler. Hoca, hiç istifini bozmadan der ki: — Ne yapacaksınız elbiseyi, bugün-yarın kıyamet kopacak. * 4 3 . Muzibin biri, Hoca'ya demiş ki: Hoca, eşeğin kadı oldu. Ho­ ca, hiç istifini bozmadan, tevekkeli değil demiş, u m u y o r d u m ben zâ­ ten; vaaz ederken kulaklarını diker, öyle bir dinlerdi ki beni. * 4 4 . Hoca'ya, «Innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn» un mânasını sor­ muşlar. Vallahi demiş, pek b i l m i y o r u m amma düğünde, dernekte okun­ maz bu âyet, bunu iyi biliyorum yalnız (7). • 4 5 . Hoca'nm küçücük bir ahırı, bir de sevgili eşeği varmış. Bir yandan eşeği rahatsız etmemek için, bir yandan da yoksulluk yüzün­ d e n inek alamazmış. Karısı yalvarmış, ne olurdu efendi demiş, bir inek alsan da' sütünü içsek. Hoca karısını kıramamış, bir inek almış. Fakat bakmış ki eşek ya­ tarsa inek ayakta kalıyor, inek yatarsa eşek. Yârabbi demiş, şu ineğin canını al da.eşeciğim rahata kavuşsun. Bu sıralarda bir g ü n sabahleyin ahıra giden Hoca bir de ne gör­ sün? Sevgili eşeği nalları dikmiş, yatıyor. Pek müteessir olan Hoca, Yârabbi demiş, darılma, bunca yıllık Tan­ rısın amma hâlâ eşekle ineği ayırd edemiyorsun. * 4 6 . Şeyyad Hamza, bir gün Hoca'ya der ki: Behey Hoca, işin g ü ­ cün maskaralıktan ibaret, âlemde hünerin hep bu mu? Hoca, ere bir hüner yeter der, senin nen var? Şeyyad der ki: Be­ nim sözlerim çok, olgunluğuma son yok. Her gece bu âlemden geçer, göklerin tâ sonunadek uçarım, dünys.ya yukardan bakarım, yerde, gök­ te ne varsa' g ö r ü r ü m . Hoca, o sıralarda der, hiç eline samur gibi yumuşak bir şey do­ kunur mu? Şeyyad, ben Hoca'yı tasdik edeyim de der, o da beni tas- (7) Birisi ölünce, ölüm duyulunca okunan âyet. 37
 • 31. dik etsin, gerçekten de efendi, ne de bildin ya, dokunur deyince Ho­ ca, işte o eline dokunan yumuşak şey, benim t dır der (8). * 4 7 . Hoca, bir gün pek acıkmış, parası da yokmuş. Halini an'ıyan biri, Hocam demiş, sıkılma, şu gökleri direksiz tutan Tanrı, seni aç mı kor? Hoca, adama kızgın-kızgın bakıp demiş ki: — Ne, söylersin be adam? Keşke gökleri bin direkli yaraisaydı da tek bana günde bir övün yemek verseydi (9). * 4 8 . Bir aralık silâh taşımak, yasak edilmiş. Hoca, yanında çift kulaklı koca bir yatağan taşırmış. Subaşı, farkına varıp Hoca'yı çevir­ miş, yatağanı göstererek bü ne demiş, silâh yasağından haberin yok mu? Hoca, bu silâh değil demiş, kitaplarda bâzı yanlışlar oluyor, bu­ nunla onları kazıyorum. Subaşı, bu kadar kocaman bıçakla yanlış mı kazınır deyince Ho­ ca, öyle büyük yanlışlar var ki demiş, bu bile küçük geliyor. * 49. Hoca, birkaç bıldırcın almış, güzel bir pilâv yapmış, bıldır­ cınları da kızartıp üstüne koymuş. Dostlarına bir ziyafet çekecekmiş. Muzibin biri, bıldırcınları gizlice almış, pilâv lengerinin üstüne canlı birkaç bıldırcın koymuş. Lenger, sofraya gelince Hoca, buyurun diye kapağını açmış, bıldırcınlar uçup gitmişler. Hoca, Yârabbi demiş, hadi bıldırcınlara can verip sevindirdin, fakat benim yağım, t u z u m , bibe­ rim, odunum ne oiacak, onları kimden alacağım? (8) Lâtâif-i Lâmiî, 18 a. (9) Aynı kitapta bir meczuba atfen, 18 b-19 a. 39
 • 32. 5 SOSYAL HAYATLA İLGİLİ FİKRALAR 50. Hoca'ya, rüyasında dokuz akçe vermişler, on olmazsa almam d e r k e n uyanmış.'Avucunu açıp bakmış ki bom-boş. Hemen gözlerini y u m u p avucunu açmış, razıyım demiş, dokuz olsun, tek verin. * 5 1 . Hoca, bir g ü n bir bahçeye girmiş, eline ne geçtiyse kopa­ rıp yanındaki çuvala doldurmıya başlamış. Bu. sırada bahçıvan çıka-gel- miş, aralarında şu sözler geçmiş: — Ne arıyorsun burda? — Sabahki fırtına beni buraya attı. . — Peki, bunları kim kopardı? - — Tutunayım diye neye elimi attıysam elimde kaldı. — Ya bunları, bu çuvala kim doldurdu? — İşte ben de onu d ü ş ü n ü y o r d u m ya, gel de beraber düşünelim. 5 2 . Hoca, bir gün bir ırmak kıyısında otururken on tane kör ge­ lir. İçlerinden biri, Hoca'ya, adam başına bir pul verelim de der, birer- birer bizi sırtına, bindir, karşıya geçir. Hoca, razı olur. Körleri geçirmiye "başlar. Fakat bir tanesini geçirirken ayağı sürçer, kör, sırtından düşer, t u t u n u p kurtulayım derken derenin gölleşmiş yerine kayar, zavallıyı dere, sürüp götürmiye başlar. Kör, imdat, gidiyorum diye bağırmıya koyulunca derenin iki yanındaki körler de feryadı koparırlar. Hoca, de­ renin götürdüğü körü kurtarmıya çalışır, beceremez. Bir o yandaki, bir ö b ü r yandaki körlere bakar, çaresiz kalıp o da bağırır: — Ne gürültü ediyorsunuz be adamlar? Vazgeçtim hakkımdan, ibir pul eskik verin (10). • (10) Lâtâif-i Lâmiî'de, Merzifonlu Horasanı Dede'ye atfen, 19 b. 41
 • 33. 53. Hoca, Konya/ya gidip bir helvacı dükkânına girer, doğruca .helva lengerinin önüne gidip y e m e y e başlar. Helvacı, be adam der, parasız-pulsuz, teklifsiz-dâvetsiz ne diye lengeri süpürüyorsun? Hoca, hiç aldırmaz, y e m e y e bakar. Helvacı, çaresiz kalır, Hoca'yı rastgele yumruk-sille dövmeye koyulur. Hoca, başını çekerek, gözünü kırparak hem yemeye devam eder, hem de der ki: — Ne iyi adam bu Konyalılar, insana, döve-döve helva yediriyor- lar. • 54. Hoca, bir zamanlar, yumurtaınn dokuzunu" bir akçeye alır, o n u n u , bir akçeye satarmış. A Hocam demişler, bu ne biçim ticaret? Hoca, maksat ticaret değil demiş, dostlar âlış-verişte görsün. 55. Hoca'yı, bir ziyafete çağırırlar. Eski elbisesiyle gider, kimse aldırış, etmez. Hoca, bir kolayını bulup evine koşar, ağır bir kürkü var­ mış, onu giyip gider. Hoca'yı pek ağırlarla, baş köşeye geçirirler. Ye­ mek zamanı gelince sofraya buyur ederler. Hoca, yemek gelince kür­ künün yakasını yemek kabına uzatıp buyur kürküm der. Bu işin hik­ metini soranlara, gördüğü ikramı anlatır ve mademki, der, ikram kürke, yemeği de o yesin. • 56. Hoca, bir g ü n , komşusundan bir kazan ister. İşini bitirdik­ ten sonra kazanın içine bir tencere k o y u p komşusuna götürür. Komşu, tencereyi görünce, Hoca, bu ne der. Hoca, kazan gebeymiş komşu der, d o ğ u r d u . A d a m , pekâlâ der, kazanı, tencereyle beraber alır. Bir zaman sonra Hoca, kazanı gene ister. Fakat bu sefer, geri ver­ mez. Bir hayli gün geçer, komşusu, Hoca'nm evine gidip kazanı ister. Hoca, müteessir bir surette ah komşum der, başın sağ olsun, kazan sizlere ömür. Komşu, a hocam der, hiç kazan ölür mü? Hoca, komşu- cuğum der, d o ğ u r d u ğ u n a inandın da öldüğüne inanmıyor musun? * 5 7 . Hoca'nm karnı pek acıkmış. Sofradaki çorbaya, kaşığını dal­ dırıp hemen ağzına almış, yutmuş. Fakat çorba çok sıcakmış. A ğ z ı , bo­ ğazı müthiş bir surette yanan Hoca, hemen sokağa fırlamış, bağırıp kaçmıya başlamış: — Savulun dostlar, karnımda yangın var. 43
 • 34. 5 8 . Hoca'nm evinde yiyecek adına bîr şey kalmamış. Kuru ek­ meğini alıp göle koşmuş. Gölde, ördekler y ü z ü p duruyormuş. Hoca da ekmeğini suya banıp yemeye başlamış. Hoca'yı gören birisi, ne ya­ pıyorsun demiş. Hoca demiş ki: Ördek çorbası y i y o r u m (11). * 59. Hoca bir gün yanına birkaç karpuz alıp odun kesmiye, dağa gitmiş. Susayınca karpuzun birini kesmiş, bakmış ki tatsız, yere atmış. Bir tanesini daha kesmiş. O da tatsızmış, onu da atmış. Hâsılı tatlısını yemiş, tatsızını 'atmış. Yere atmakla da kanmamış, üstlerine işemiş. Bir m ü d d e t daha odun kesip terlemiş, yorulmuş, susamış. Bu se­ fer, buna değmiş, buna değmemiş diye birer birer, attığı karpuzların hepsini de yemiş. 60. Bir kıtlık zamanında Hoca, bir köye gider. Bakar ki herkes börekler, baklavalar yapmış, yiyip içmede. Hoca, burası ne bolluk yer­ miş, el-âlem açlıktan kırılıyor der. Be adam derler, sen gününü bilmez misin? Bugün bayram. O n u n için halk, varını-yoğunu harcayıp yeme­ de, içmede. Hoca, bu sözü duyunca ah der, keşke her gün bayram olsa da halk sıkıntı çekmese. * • 6 1 . Bir gün Hoca-, sarığını sarar, bozar, yine sarar, bozar. Fakat bir türlü ucunu, arkaya getiremez. Fena halde canı sıkılır. Sarığı, pazara, götürüp mezada verir. A d a m ı n biri, pey sürmiye başlar, üstünde kalır. Parayı verip alacağı sırada Hoca dayanamaz, adamın yanına gidip ku­ lağına fısıldar: — Fazla pey sürüp alma kardeş, bu sarığın ucu, bir türlü arkaya gelmez. * 6 2 . Hoca dağda odun keserken eşeğini kurt yer. Hoca gelirken^ kurt kaçmıya, beri taraftan da bir başka adam, bire koş, kurt kaçıyor diye bağırmıya başlar. Hoca, nafile bağırma be kardeş der, öyle de öyle eşek gitmiş, bâri tok kurt, yokuş yukarı zahmet çekmesin. * (11) Lâtâif-i Lâmiî, bir meczuba atfen, 20 a. 44
 • 35. 6 3 . Hoca, eşeğini satmak için pazara götürürken bakar ki kuy­ ruğu çam.urlanmış. A r a y ı p şu bulamaz, çakısını çıkarıp kuyruğunu ke­ ser, heğbesine kor. Pazarda biri, eşeğe müşteri olur. Fakat kuyruksuz olduğunu görünce almak istemez. Hoca, sen pazarlığa bak der, kuy­ ruk yabanda değil. * 6 4 . Hoca'ya bir köylü, tavşan getirir. Hoca da k ö y l ü y ü , elinden geldiği kadar ağırlar, yedirir, içirir. Ertesi hafta k ö y l ü , gene gelir, hani der, geçen hafta size tavşan getirdiydim. Hoca, köylüyü konuklar, bir çorba içirir, karnını doyurur, getirdiğin tavşanın çorbası diye lâtife de eder. Bir hafta sonra birkaç köylü gelir; onbeş g ü n önce sana tavşan getirenin köyündeniz derler. Hoca onları da ağırlar, konuklar, nesi var­ sa ortaya kor. Hafta başında birkaç köylü daha geiir. Bunları da konuk­ lar, kimlersiniz diye sorar. Sana tavşan getiren köylünün komşusunun komşusuyuz derler. Hoca, önlerine bir tas duru su getirir. Köylüler, şa­ şırırlar, bu ne efendi derler. Hoca, tavşanın suyunun suyu der. * 6 5 . Hoca, bir gece yarısı, kapısının önünde bir gürültü duyar, d i n l e r / a n l a r ki iki kişi kavga etmede. Karısı, yat a efendi, senin nene lâzım derse de dinlemez, gece serinliğinde üşümiyeyim diye sırtma yorganı alır, dur bakalım, işin aslı nedir diye sokağa çıkar. Yahu neye kavga ediyorsunuz demeye kalmaz, adamlardan biri, hocanın sırtından yorganı çekip alır, kaçmaya başlar. Ö b ü r ü de bir başka yana sıvışır. Hoca, baka-kalır. Koşup yakalıyamıyacağını anlar, titriyerek içeriye gi­ rer. Karısı sorar: — Efendi, kavganın aslı neymiş? Hoca cevap verir: — Kavga, bizim yorgan üzerineymiş. Yorgan gitti, kavga bitti. * 66. Bir gece, Hoca'nm karısı, damda bir ayak sesi duyar. Efendi der, kalk, hırsız galiba, eve girecek. Hoca, hiç umursamadan tınma ka­ rıcığım der, girsin. Belki işe yarayacak bir şey bulur. Tek bulsun da elinden alması kolay. * 67. Hoca, birkaç kere ciğer almış. Karısı çar-çur etmiş, akşam­ leyin Hoca'nm önüne gene hamur mancası koymuş. Hoca, dayanama- 45
 • 36. rriış, a kan demiş, kaç keredir ciğer alıyorum, yemek kısmet olmuyor. Ne oluyor getirdiğim ciğer? Karısı, sorma efendi demiş, hep kedi kapıyor. Bu sözü duyan Ho­ ca, h e m e n kalkmış, musandırada duran baltayı sandığa koymuş, kilit­ lemiş, anahtarı cebine atmış. Karısı, ne yapıyorsun efendi demiş, kim­ den saklıyorsun baltayı? Hoca, kediden demiş. Karısı, ayol, kedi baİ- tayı ne yapsın deyince Hoca, ilâhi karı demiş, iki akçelik ciğeri kapan, kırk akçelik baltayı kapmaz mı? * . 6 8 . Hoca ..bir gün karısiyle, göl başında çamaşır yıkamıya gitmiş. •Çamaşırları yığıp işe başlıyacakları sırada bir kara kuzgun gelip sabunu kapmış, havalanmış. Karısı, yetiş efendi, sabunu kuzgun kaptı diye fer­ yadı basmış. Hoca, bir şey yapmıya imkân olmadığını anlayıp telâşlan­ ma karıcığım demiş, baksana, sim-siyah üstü-başı, o bizden kirli, var­ sın temizlensin. • 6 9 . Hoca'nm eşeği susamış, yolda gölü görünce dayanamamış, koşmuş. Fakat vardığı yer, sarp, uçurum bir yermiş. Nerdeyse eşek, o sarp yerden göle düşecekmiş. O sırada bir kurbağa, birden sıçrayınca eşek ü r k ü p geri çekilmiş. Hoca, buna pek sevinmiş. Aferin su kuşu, Hoş ettin bu işi, Ürküttün eşeği, Sevindirdin dervişi demiş ve cebinden birkaç akçe çıkarıp göle atmış, hadi su kuşları de­ miş, alın şu paraları da tatlıca helvaya v e r i n , yeyin. * 70. Hoca, eşeğine binip bağına giderken sıkışır, cübbesini, eşe­ ğ i n üstüne atar, bir siper yere g i d i p hacetini d e f e d e r . Gelince bir de bakar ki, eşeğin üstündeki cübbenin yerinde yeller esiyor. Hemen eşe­ ğin semerini çözüp sırtına.vurur, getir cübbemi, al semerini der. * . 7 1 . Hoca'nm kızı, bir gün mutfağa girer. Bir de ne görsün? Ba-, bası, koca k ü p ü n ardına geçmiş, yatıyor. Efendi baba, bu ne hal, ne 4T
 • 37. yapıyorsun burda der. Hoca, ne yapayım a kızım der, bâri gurbet e l ­ lerde öleyim de şu ananın elinden kurtulayım d e d i m . * 72. Hoca bir g ü n evine birkaç kişi çağırır. Beraberce eve gider­ ler. Karıcığım der, birkaç konuk çağırdım, bir çorba pişir de ağırlıya- lım. Karısı, a efendi der, bilmiyor musun? Evde ne o d var, ne ocak; ne yapacağız şimdi? Hoca, telâşlanma kan der, ver bana çorba tasını. Tası eline alıp konukların yanına gider, der ki: — Ağalar, ayıplamayın. Evde y a ğ , pirinç, odun olsaydı çorba pi­ şirecektik, şu tasla size sunacaktık. * 73. Hoca, birisinin bahçesine girip zerdali ağacına çıkar. Olmuş zerdalileri, birer birer yerken bahçe sahibi gelir. Hoca'ya, orda ne işin var der. Hoca, b ü l b ü l ü m der, ö t ü y o r u m . A d a m , peki, öt öyleyse de dinliyelim der. Hoca, bülbül gibi ötmeye başlar; fakat tabiî gayet kötü, çirkin ve berbat. A d a m , Hoca der, bu ne biçim ötüş? Hoca cevap verir: — Acemi bülbül bu kadar öter. * 74. Hoca dağda odun kesmiş, eşeğine yüklemiş. Baltayla aba­ sını da semerinin üstüne koyup ben demiş, dağ yolundan kestirme g i ­ deceğim, sen düz yoldan gel. Eşeği yalnız bırakıp kendi yola düzülmüş. Eve gelince bakmış ki eşek gelmemiş. Kestirme yoldan geldim ya, bak, o hâlâ gelemedi de­ miş: Fakat akşam olmaya yaklaşmış, eşek hâlâ meydanda yok. Gide­ y i m , bakayım demiş, yolu mu kaybetti yoksa. Gide-gide eşeği bıraktığı yere gelmiş. Bakmış ki eşek, ötlayıp d u ­ ruyor, fakat semerin üstünde ne balta var, ne aba. Hemen semeri çö­ züp sırtına almış, eğilip eşeğin kulağına demiş ki: — Sen hâlâ k o y d u ğ u m yerde, otluyorsun; baltayla abayı getir de semerirıi al. • 75. Hoca'nm evine hırsız girmiş. Hoca, yüke saklanmış. A d a m ­ cağız, evin içini, dışını aramış, çalacak işe yarar bir şey bulamamış. Bu sırada acaba burda bir şey var mı diye y ü k ü açmış. Bakmış ki içerde 48
 • 38. Hoca, dim-dik durmada. Birden şaşırıp yüreği çarparak â demiş, sen burda misin? Hoca, evet demiş, çalacak bir şey bulamıyacağını biliyorum da utancımdan saklandım senden. • 7 6 . Hoca çift sürerken kayış kopmuş. Bağlıyacak bir şey bula­ mamış, sarığını çözüp birkaç kat etmiş, bağlamış. Fakat öküz zorlayın­ ca, tülbent n e kadar dayanacak, yırtılıvermiş. Hoca, hele bak demiş, kayış neler çekiyormuş. • 7 7 . Hoca, bir bostana girip kavun koparırken bekçi görmüş, ne yapıyorsun orda diye bağırmış. Hoca, abdestimi bozuyorum demiş. Bek­ çi gelip hani pisliğin demiş. Hoca, orda duran manda tezeğini göster­ miş. Bekçi, bu manda tezeği demiş. Hoca, be adam demiş, sen bırak­ tın mı ki adam gibi tersliyeyim. * 78. Hoca, bir gece yarısı, ayak sesleri ve fısıltılar duymuş. Ku­ lak verip dinlemiş. Birisi diyormuş, ki: Hoca'nm evine girip kendisini öldürelim, oğlağını kesip y i y e l i m , karısını kaçıralım, malını da çalalım. Bu sözü duyan Hoca, bir-iki kere öksürmüş, adamlar kaçmışlar. Karısı, efendi demiş, galiba korkundan öksürdün. Hoca, sana ne var ki edmiş, çekeceği benimle oğlağa sor. * -. 7 9 . Hoca, evini tamir ettirirken dülgere demiş ki: Döşeme tah­ talarını tavana çak, tavan tahtalarını döşemeye. Dülger, sebebini sor­ muş. Hoca demiş ki: Yakında evleneceğim. İnsan evlenince evin altı üstüne gelir derler, bâri şu tamirde iki masrafı bir edeyim. • 80. ..Hocaya sormuşlar: — Hocam, hiçbir şey icad ettin mi? Ettim, demiş, amma> ben de b e ğ e n m e d i m . Neyi demişler, karla e k m e k yemeyi demiş. Kasreddiu Hoca — F. 4 49
 • 39. 8 1 . Hoca'dan bir dostu, vâdeyle ödünç para istemiş. Hoca, para v e r e m e m , çünkü yok demiş, fakat istediğin kadar vâde vereyim. * 82. Hoca, bir köye konuk olmuş. Birkaç gün sonra heğbesi kay­ bolmuş. Köy ağalarına, bana bakın demiş, heğbemi bulursanız b u l u n , yoksa ben yapacağımı bilirim. Ağaları bir telâştır almış, köylüleri sıkış­ tırmışlar, nihayet heğbe bulunmuş. Ağalardan biri merak edip Hocam demiş, heğbe bulunmasaydı ne yapacaktın bize? Hoca cevap vermiş.- —- Size yapacağım bir şey y o k t u . Evde eski bir kilim vardı, onu bozup heğbe yapacaktım. * 8 3 . Hoca merkebini pazara g ö t ü r ü p tellâla vermiş. Bir müşteri çıkmış, eşeğin dişine bakmak istemiş. Eşek, adamcağızı ısırmış. Bir baş­ kası müşteri olmuş, kuyruğunu kaldırmak istemiş, bir çiftede adamı; yere sermiş eşek. Tellâl bakmış ki kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Hoca: demiş, bu merkep sakar, kimse'almaz b u n u , al götür. Hoca, zâten ben de demiş, satmaya g e t i r m e d i m o n u , herkes g ö r ­ sün d e benim neler çektiğimi anlasın diye getirdim. * 8 4 . Hoca'nm canı ciğer istemiş. Birkaç kuruşu varmış, vermiş, a l ­ mış ciğeri. Eve giderken dostlarından birine rastlamış. Hocam demiş o adam, ciğeri nasıl pişireceksin? Hoca, bilmem demiş. Dostu, bir çeşit ciğer yahnisi tarif etmiş. Hoca d e m i ş ki: Bu uzun s ü r d ü , aklımda k a l ­ maz, bir kâğıt parçasına yazıver. A d a m yazmış. Hoca, bir elinde ciğer, bir e l i n d e pişirme tarifesi, dalgın-dalgın giderken bîr çaylak, süzülüp inmiş, ciğeri kapıp havalanmış. Hoca, bir m ü d d e t koşmuş, bakmış ki koşmakla gökteki kuşu tut­ maya imkân yok. Elindeki tarifeyi havaya doğru sallayıp çaylağa b a ­ ğırmış: — Nafile, ağız tadiyle yiyemiyeceksin, pusula bende. * 8 5 . Hoca, merkebini kaybetmiş, hem a r a r / h e m türkü söylermiş. Görenler, hayrola demişler, ne aypıyorsun Hoca? Eşeğim kayboldu da demiş, onu arıyorum. Peki ama demişler, bu ne biçim eşek arayış? Ho- 50
 • 40. <ca, bir u m u d u m , şu dağın ardında demiş, orda da bulamazsam seyre­ din feryadı bende. • 86. Hoca merkebini kaybetmiş. Hem arar, hem şükredermiş. Arı­ yorsun, iyi demişler, fakat neden şükrediyorsun? Nasıl şükretmiyeyim demiş, ya üstünde ben de olsaydım da beraber yitseydim (12). • 87. Hoca merkebini kaybetmiş. Çarşıda, pazarda, bulana yula- :riyle, semeriyle müjde olarak vereceğim diye bağırırmış. Birisi demiş ki: Hoca, m a d e m k i vereceksin, ne diye.bulmak istersin? Hoca, bire câ­ hil demiş, b u l m a zevkini tatmıyayım mı? • 88. Hoca, namaz kıldırıp vaaz vermek ve birkaç para elde et­ m e k için üç g ü n l ü k bir köye gitmiş, bir ağanın evine konuk olmuş. A ğ a , Hoca'ya bir şey okutmuş, sonra aynı şeyi kendisi okumuş. Hoca'ya bir satır yazı yazdırmış, altına aynı yazıyı kendisi d e yazmış. Sonra da •demiş ki: — Gördün ya, sen o k u d u n , ben de o k u d u m . Sen yazdın, ben de yazdım. Sana ne hacet, aramızda ne fark var? Hoca, d u r demiş, aramızda b ü y ü k bir fark var: Ben üç g ü n l ü k y o l u , yarı aç yaya geldim, sense burda rahat huzur içinde yan geli­ yorsun. * 89. Hoca bir gün hamama gider. Hamamcılar, üstünü, başını yır­ tık pırtık görüp eski bir peştemal verirler. Hoca yıkanıp arındıktan sonra giyinir, çıkarken hamamcının tuttuğu aynaya on akçe kor. O zaman, çok bir para olan on akçeyi gören hamamcılar, şaşırırlar, izzetle, ik­ ramla Hoca'yı yolcu ederler. Ertesi hafta, Hoca gene aynı hamama gider. Hamamcılar, hürmetle karşılarlar, sırmalı havlular verirler, çıkarken koltuğuna girerler, ayağı­ na soğuk sular dökerler. Hoca, giyinip giderken aynaya bir akçe kor. Hamamcılar, şaşırınca der ki: . —*Bu haftaki yıkanmanın parasını geçen hafta vermiştim; b u , ge­ çen haftanın parası. (12) Lâtâif-i Lâmiî, bir meczuba atfen, 18 b. 51
 • 41. 9 0 . Hoca'yı iftara çağırmışlar. Vakit yazmlş. Çorba yerine orta­ ya, bir buzlu hoşaf gelmiş. Fakat muzib ev sahibi, herkesin önüne k ü ­ çücük birer kaşık koydurmuş, kendi önüneyse b ü y ü k bir kepçe. Her­ kes, küçük kaşıklarla içmeye çalışırken ev sahibi, kepçeyi d o l d u r u p çe­ ker, sonra da, oooh, ö l d ü m dermiş. Hoca dayanamamış, efendi hazretleri demiş, şu kepçeyi lû.tfetse- niz de elden, ele bir kere döndürsek, hepimiz de efendimiz gibi birer kere ölsek (13). 9 1 . Hoca bir gün çarşıda gezerken bakmış ki bir kılıç mezada konmuş, tellâl bağırıyor: — Düşmana sallandı mı üç arşın uzar. Bu övüşe kapılanlar, arttırmaya başlarlar. Kılıç üç bin kuruşa sa­ tılır. Hoca, ertesi g ü n ü , mangal maşasını alıp çarşıya koşar, üç bin k u ­ ruşa diye bağırmıya başlar. Merak edenler, maşaya bakarlar, evirirler, çevirirler, görürler ki âdi bir mangal maşası. Hoca derler, bunun ne meziyeti var kî üç bin kuruş istiyorsun? Hoca der ki: — Dünkü kılıç üç arşın uzuyordu ya, bizim kan bana kızdı da bu maşayla üstüme saldırdı mı Tanrı şahit, beş arşın uzar. • * 92. Hoca, bir hamala y ü k verir, yolda giderlerken hamal sırra kadem basar. Hoca arar, tarar, hamalı bulamaz. Tesadüf, o n g ü n sonra (13) Veli Efendizâde'ye de atfedilir. 52
 • 42. hamala rastlar, bakar ki sırtında da bir y ü k var, hemen sıvışır. Sonra­ dan Hoca'yı görenler derler ki: Hamalı bulmuştun, ne diye y ü k ü n ü iste­ medin de kaçtın? Bırakın Allah aşkına der, ben yükten vazgeçtim, ya o n gündür senin y ü k ü n ü taşıyorum, ver on günlük paramı deseydi ne yapardım? * 93. Hoca, körükle ateş yaktıktan sonra körüğün ağzını tıkayıp, yerine asmış. Neden ağzını tıkadın diyenlere, içinde o kadar hava var demiş, zayi mi edeyim? Ben israftan hoşlanmam. 94. Hoca'nm karısı ölmüş. Birkaç g ü n kederlendikten sonra bu yası unutuvermiş. Bir m ü d d e t sonra eşeği ölmüş, günlerce ağlamış, yaslanmış, aylar geçmiş, yüzü gülmemiş. Hoca demişler, karın Öldü, üç gün içinde unuttun. Aylar o l d u , hâlâ- eşeğini anıyorsun, yüzün gülmüyor. Nasıl anmıyayım, nasıl y ü z ü m gülsün demiş, karım ölünce her­ kes geldi, ne yapalım Hoca, Tanrının emri b u , sana daha gencini, daha iyisini alırız dedi. Fakat eşek ölünce yerine kötüsünü alırız bile diyen-' yok. 9 5 . Hasisin biri, Hoca'ya, demek Hocam der, parayı sen de s e ­ viyorsun, fakat neden? Hoca, hemen cevap verir: — Adamı,-'seni-n gibilere muhtaç etmez de ondan. ' * 96. Bir dostu, Hoca'yı yalancı şahitliğe götürür. Dâvâcı, dâva ettiği adamdan buğday istiyormuş. Kadı, Hoca'ya, bu adamın buğda­ yını verdi m i , alacağı var m ı , siz ne dersiniz diye sormuş. Hoca, arpayı- tamamiyle verdi, bir tane bile alacağa y o k demiş. Kadı, söze dikkat e t ­ meden h ü k m ü vermiş. Mahkemeden çıktıkları vakit Hoca'yı şahitliğe g ö t ü r e n , yanıldın,. buğday diyecekken arpa d e d i n , iyi ki kadı dikkat etmedi demiş. Hocas demiş ki: — İşin aslı yalan olduktan sonra ha arpa olmuş, ha b u ğ d a y . 53;
 • 43. 97. Hoca bir gün pazarda küçücük bir kuşun tam oh iki altına satıldığını görür. Demek ki der, uçar hayvanlar bugünlerde para edi­ yor. Bu kuş, on iki altın ederse bizim baba h i n d i , yüz altın eder. Doğru eve koşar, baba hindiyi koitukladığı gibi pazara gider, tellâla verir. Pey sürülmiye başlar, oniki akçede dayanır kalır. Hoca, tellâla, bu ne biçim iş der, daha demincek, küçücük bir kuş, oniki altına satıldı. Bu, ona gpre otuz kırk misli büyük. Tellâl der ki: — Hocam, o d u d u kuşudur, hüneri var, konuşur. Hoca, hiç bozulmadan hemen şu sözü söyler: — O konuşursa bu da düşünür. * 98. Sivrihisar kadısı, içkiye düşkünmüş. Bir g ü n , bağında içmiş, k a v u ğ u n u , binişini bir yana atıp sızmış. Hoca, talebesi Imad'la gezer­ ken kadıyı görmüş. Binişini alıp giymiş. Kadı, ayılınca adamlarına ama­ nın demiş, göz-kulak olun da binişimi k i m d e görürseniz yakalayıp ge­ tirin. O g ü n , binişi, Hoca'nm üstünde görmüşler, tutup kadının yanına götürmüşler. Kadı, bu biniş senin mi demiş. Hoca, hayır demiş, d ü n , talebemle gezmiye çıkmıştık. Bağda bir bilgin g ö r d ü m , sarhoş o l u p sız­ mış. Kavuğu bir yanda, binişi bir yanda. Hırsızlar çalmasın diye bini­ şini sırtıma g i y d i m . Şimdi arıyorum amma o bilgin'sarhoşu bulamıyo­ rum. Siz b u l u n , gösterin, ben vereyim. Bu sözü duyan kadı, kim bilir demiş, hangi edepsizdir; sen güle güle giymene bak Hocam. 9 9 . Hoca, bir kış pek züğürtlemiş. Damındaki sandıkta da arpa azalmış. Hele demiş, şu eşeğin tayınını biraz kısayım, o da b e n i m gibi rıyâzata alışsın. Bu kararı verdikten sonra her g ü n , eşeğin arpasını biraz azaltmıya başlamış. Eşeğin neşesi kaçmış, kulakları düşmüş, pis-pis düşünür ol­ muş. Derken, arpayı, üç günde bir, avuca indirmiş. Bir gün.ahıra gidince bir de bakmış ki zavallı eşek, nalları dikmiş, öbür dünyayı boylamış. Hoca, bunu görünce, çok yazık oldu demiş, tam rıyâzata alışmıştı, ö m r ü vefa etmedi. • * 100. Hoca, kapısının önüne bir ağaç dikmiş, dibine de işeyip g ö ­ rüp göreceğin rahmet, bundan ibaret demiş. • 55.
 • 44. 1 0 1 . Hoca'nm tavuğu kaybolmuş. Bir siyah bez bulmuş, parça par­ ça kesmiş, her parçayı delip bir pilicin boynuna takmış. Bunları gören­ ler, Hoca demişler, bu ne? Analarının demiş, yasını tutuyorlar. * "102, Hoca çift sürerken, bir kaplumbağa bulmuş, bir iple kuşa­ ğına bağlamış, işine koyulmuş. Kaplumbağa, çabalamaya başlayınca, a o ğ u l demiş, ne telâşlanıyorsun? Fena m ı , sen de çiftçilik öğreniyor­ sun. • 1 0 3 . Hoca, eşeğine iki küfe üzüm yüklemiş, evine götürüyor­ muş. Şehre girince çocuklar, başına üşüşüp Hoca demişler, bize birer salkım üzüm ver. Hoca, çocukların çokluğunu görünce her birerine üçer •beşer ü z ü m vermiş. Hoca demişler, bu kadar az verilir mi? Hoca demiş ki: — Çocuklar, küfelerdeki üzümün tadı, bir tanesinin tadının aynı. A z yemekle çok yemek arasında bir fark yok ki. * 1 0 4 . Hoca, rüzgârlı bir havada, deveye binmiş; hem gidermiş, hem de şekerli bulgur unu yemeye çalışırmış; fakat ağzına atarken yel alıp götürürmüş. Rastladığı birisi, ne yiyorsun Hocam demiş. Hoca, ha­ va böyle giderse yel demiş. 105. Hoca, Akşehir gölü kıyısında balık tutuyormuş. Beş on ba­ l ı k tuttuktan sonra canı sıkılır, gitmek ister. Fakat Hoca meşgulken, tut­ t u ğ u balıkları k o y d u ğ u sepete, çocuklar yanaşır, birer-birer çalarlar. Ho­ ca sepeti alınca bakar ki içinde tek bir balık bile yok. Kaldırıp göle fırlatır v e işte görüyorsun ya der, boş g e l d i m , boş g i d i y o r u m , nafile m i n n e t e ne hacet, al, bu da benden sana caba. • Î 0 6 . Hoca'ya birisi, kapalı bir kutu verir, ben gelinciye kadar 'bunu sakla der, gider. A d a m , birkaç g ü n gelmez. Hoca, acaba bırak­ tığı kutuda ne var diye meraka düşer. Açar, bakar ki âlâ süzme bal. 'Bir parmak alır, hoşuna gider. Bir parmak daha alır, derken ağzı kizi­ re
 • 45. şır, bir parmak daha alır. Bir parmak, bir parmak daha d e r k e n kutu biter. Kpağını kapar, bir tarafa kor. Bir zaman sonra k u t u y u veren"ge­ lir, emânetini ister. Hoca hiç aldırış etmeden kutuyu verir. A d a m , k u ­ t u y u hafif bulup kapağını açar, bir de ne görsün? Kutuda bir parmak bile bal yok. Hoca der, hani bu kutudaki bal? Hoca, onu der„ ne sen sor, ne ben söyliyeyim. * 107. Birisi, Hoca'nın şöhretini duymuş; uzak bir y e r d e n kaikmış, Akşehir'e gelmiş. Şehrin dış mahallelerinden birinde, eğriimîş bir d u ­ vara omuzunu dayamış bir adam görmüş. Selâm vermiş, Hoca'yı sor­ muş. A d a m , onun evini benden başka bilen yoktur,- fakat b u duvar y ı ­ kılacak; payanda getirecekler. Duvar yıkılmasın diye omuz v e r d i m , sen benim yerime gel; duvarı omuzla; ben gidip Hoca'yı sana b u l a y ı m de­ miş. Adamcağız, duvarı omuzlamış; öbür adam da çekmiş-gitmiş. Duvara omuz veren beklemiş-beklemiş, gelen-giden yok. Ordarv geçen . pazarcılara seslenmiş,- hâli anlatmış. Pazarcılar, şekiînî-kılığmı sormuşlar; anlatmış. Gülmiye başlamışlar; demişler ki-. — İşte oydu Hoca. 108. Eşeğinin yularını çalmışlar. Hayvanı kulağından t u t u p eve götürmüş. Birkaç gün sonra yularını, bir başka eşeğin başında görünce Allah Allah demiş, bu eşeğin başı bizim amma bedeni nasıl o l m u ş da değişmiş?. * 109. Hoca'nm iki karısı varmış. Bir gün ikisi de, benî nrsî çok seviyorsun, beni mi diye Hoca'yı sıkıştırmaya başlamışlar. Hoca, Skinizi de aynı derecede demişse de sonradan aldığı kadın, hayır demiş, m e ­ selâ Akşehir gölünde kayıkla gezerken kayık devrilse, ikimiz d e g ö l e düşsek önce hangimizi kurtarırsın? Bu soru karşısında Hoca, eski karı­ sına dönerek, sen biraz yüzme bilirsin değil mi demiş. * 110. Hoca'nm iki karısı varmış. Hangimizi daha çok seviyorsun diye Hoca'yı sıkıştınriarmış. Hoca, ikisine de, ayrı ayrı birer m a v i b o n ­ cuk vermiş, sakın demiş, ortağına gösterme, söyleme, bu boncuk, seni daha çok sevdiğime alâmet. Bir g ü n , gene hangimizi daha çok sevi-
 • 46. yorsun diye Hoca'yı sıkıştırmışlar. Hoca,, gözlerini süzerek, mavi bon­ cuk", kimdeyse benim gönlüm onda demiş, ikisini de sevindirmiş. • 1 1 1 . Hoca'nın komşusu, bir gün telâşla gelip aman efendi de­ miş, karımla baldızım kavgaya tutuştular birbirlerini yiyecekler, gel de şunları ayır, bîr öğüt ver. Hoca, kavga, yaş üstüne m i r diye sor­ muş. Hayır deyince, hadi git komşucuğum, rahat et demiş, mademki yaş üstüne değil, onlar, sen buraya gelinciyedek barışmışlardır, şimdi görürsün, can-ciğer olmuşlar-gitmiş. 112. Hoca, Akşehir'den, memleketi olan .Sivrihisar'a gitmiş. Kar­ nı çok acıkmış. Çarşıdan geçerken bir fırından taze: taze, dumanı üs­ tünde, burcu-burcu kokan ekmeklerin çıktığını görmüş. Gidip ekmek­ çiye, bu ekmekler senin mi? demiş. Ekmekçi evet deyince tekrarlamış: — Doğru mu söylüyorsun, hepsi mi senin? Ekmekçi evet demiş, hepsi benim. Hoca gene sormuş: — A m a doğru söyle ayağını ö p e y i m , hepsi mi? Hepsi yahu demiş fırıncı. Hoca, peki demiş, öyleyse yesene, ne duruyorsun? * Î 1 3 . Hoca'nm canı, kaygana istermiş. Bir g ü n bir bakkala g i d i p bakkalbaşı demiş, yumurtan var mı? Bakkal var demiş, hem de g ü n ­ lük. Hoca, peki demiş, yağın, balın da var mı? Bakkal var deyince Ho­ ca demiş k i : — Peki, ne diye kaygana yapıp yemezsin öyleyse? * 114. Hoca, misafirliğe gitmiş. Ev sahipleri, y e m e k yemişlermiş. Hoca'yı da yedi sanmışlar, yemek çıkarmamışlar. O da sıkılmış, bir şey söyliyememiş. Konuşulmuş, görüşülmüş, şerbetler içilmiş, Hoca'yı, öbür odaya götürüp yatağını göstermişler. Allah rahatlık versin deyip git­ mişler. Hoca, aç karnına bir türlü uyuyamamış. Sağa dönmüş, sola dön­ müş, imkânı yok. Kalkıp ev sahiplerinin odasına gitmiş, kapıyı vur­ muş. Hayrola Hocam, ne var demişler. Hoca demiş ki: — Efendim, pufla gibi bir yatak yapmışsınız, rahatım kaçtı, uyu­ yamadım.. Bilirsiniz, biz fıkaralıktan yetişmiş adamlarız. Siz bana bir 58
 • 47. kül pidesi verin de yarısını yatak, yarısını yorgan yapayım, mışıl mışıl 4 uyuyayım. * 115. Hoca'nm bakkala elli üç akçe borcu varmış. Uzun zaman,, bir kolayını bulup verememiş. Hoca bir g ü n , birkaç eşi-dostuy!a çar­ şıdan geçerken bakkal g ö r ü p dükkândan fırlamış, Hoca'nm karşısına, geçip eliyle para işareti yapmıya başlamış, borcunu vermezsen seni ahbabının yanında rezil ederim demek istemiş. Hoca, görmezlikten g e ­ lerek başını başka tarafa döndürmüş. Bakkal o' yana geçmiş, gene aynı işareti yapmış. Herifin, bu hareketi boyuna yapması, Hoca'yı fena hal­ de sinirlendirmiş, dostları da işi anlamışlar. Artık sabrı tükenen hoca, gel buraya diye hiddetle bakkalı çağırmış,- bana bak demiş, benim sana-, ne kadar borcum var? Bakkal, elli üç akçe demiş. Hoca, peki demiş, yarın gel yirmisekiz akçesini al, öbür gün gel, yirmisini daha vereyim,- etti mi kırksekiz, geriye ne aklır? Topu-topu beş akçe. Be hey zâlim , adam, beş akçeceğiz için beni çarşıda, ele-güne karşı rezii temekten., utanmaz mısın? 116. Konya kadısı, rüşvete pek düşkünmüş, hediyeslz hiçbir îş . yapmazmış., Hoca'nm, kadıya bir işi düşmüş. Bir çömlek bal götürmüş. Kadı, balı görünce Hoca'Yıın işini görmüş, ilâmı vermiş. Geceleyin, . gene kendisine hediye edilen kaymakla balı yemek istemiş, fakat bir parmak alınca anlamış ki altı, koyu balçıkla dolu. Hemen Hoca'ya adam yollamış. Gelen adam, Hocam demiş, kadı efendi seni çağırıyor. İlâmın bîr . yerinde bozukluk varmış, onu düzeltecek. Hoca, bu sözü duyunca demiş kî: — Bozukluk ilâmda değil, bal çömleğinde. 117. Bayram gecesi karısı tatlı pişirtmiş. Karı-koca, konuşa-gü- lüşe yemişler, birazı artmış, bunu d a sabaha yeriz deyip kalkmışlar. Uykuları gelince de yatmışlar. Yatmışlar amma Hoca'yı bîr türlü u y k u . tutmamış. Nihayet karısını dürtmüş, karı karı, kalk demiş, aklıma p e k önemli bir şey geldi, durma, kalk. Karısı telâşla kalkıp ne var, hayrois . deyince şu artan tatlıyı getir demiş. Karısı, tabağı getirince çök yanıma demiş. Oturup tabağı bir güzel temizlemişler. Sonra hah demiş, h a y d i , şimdi yatalım, uyuyalım. Hiç olmazsa karnımızda olsun. 59-'