Nahcivan'lı Ünlü Müfessir ve Mutasavvıf  
NAHCİVANΠ
Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE*
 
ÖZET 
(Şeyh Alvan, Alvanu'l Akşehri, Nim...
 
 
 
A Renowned Exegete and Sufi: 
AL‐NAKHCHIVANI 
 
ABSTRACT 
Also known as Sheikh Alwan, Alwan al‐Aq'shahri, Ni'matulla...
Key Words: Nakhchivan, Konya, Rumi, Sufi esoteric exegesis, wahdat al‐wujud, Ibn 
Arabi, Fusus al‐hikam, Shabistari, Gulsh...
olan Tebriz'de yazdığına ve vefatı da Osmanlı döneminin ilim merkezlerinden biri olan Konya 
civarında  gerçekleştiğine  b...
sıyrılan, her hal ü karda kendilerine İlahî nefhalar tecelli eden ve hakkı bekleyen dervişlerin 
hizmetkârıdır.”5
  
Eserl...
Mahmud  Şebüsteri'ye  (M.1288/1340)  ait  eserin  hacimli  bir  açıklamasıdır. 
(Süleymaniye Ktp., Lala İsmail, Nr. 168). ...
2. M. Halil Çiçek, Nimetullah en‐Nahcivanî ve Tefsirdeki Metodu, Van, 1995. 
3. Yaşar  Kurt,  Nahcuvanî  ve  Tasavvufî  Te...
of 7

Nahcivanli ünlü müfessir ve mutasavvif nahcivânî kaddesellâhû sirrahû'l azîz hazretleri

ni’metullâh nahçivânî hazretleri
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nahcivanli ünlü müfessir ve mutasavvif nahcivânî kaddesellâhû sirrahû'l azîz hazretleri

  • 1. Nahcivan'lı Ünlü Müfessir ve Mutasavvıf   NAHCİVANΠ Prof. Dr. Abdulhakim YÜCE*   ÖZET  (Şeyh Alvan, Alvanu'l Akşehri, Nimetullah Baba, Nimetullah Sultan) ve Baba Nimetullah  da denilen Nahcivanî, o zaman Azerbaycan'a bağlı olan Nahcivan'da doğdu. Ancak doğum  tarihi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Nahcivanî eğitimini, Akkoyunlular döneminde  bir ilim merkezi haline gelen Nahcivan'da ve ünlü tefsiri El‐Fevatihu'l‐İlahiyye ve'l‐Mefatihu'l‐ Gaybiyye el‐Mudihatu li Kelimi'l‐Kur'aniyye ve'l‐Hikemi'l‐Furkaniyye'yi yazdığı Tebriz'de yaptı.  Nahcivanî Tebriz'den ayrılıp Anadolu'ya gelerek 1499'da Akşehir'e yerleşti. Vefat tarihi  konusunda bir kesinlik bulunmayan Nahcivanî'nin başta tefsiri olmak üzere beş eseri ve  birkaç risalesi bulunmaktadır. (Tefsirinin en büyük özelliği, Kur'an sûrelerinin başında bulunun  besmeleye, o sûrede geçen konular göz önüne alınarak anlam verilmesidir. Diğer iki özelliği  de ayetlere vahdet‐i vücüd anlayışına uygun işarî manalar verilmesi ve Kur'an'ı baştan sona  işarî mana ile tefsir etmesidir. Aslında ) eserlerinin hepsinde vahdet‐i vücûd anlayışı hâkimdir.  (Meşhur mutasavvıf İbn Arabî'nin en önemli eseri olan Fususu'l‐Hikem'i Farsça'ya tercüme  etmesi ve Gülşen‐i Raz adlı tasavvufî eseri şerh etmesi bu anlayışa olan bağlılığının diğer  göstergeleridir. Nahcivanî'nin Farsça olan eserlerinin akademik bir yaklaşımla ele alınarak  gün yüzüne çıkarılmaları, yayınlanmaları ve tahlil edilerek içerdikleri fikirlerin ilim âlemine  sunulması bu konuda yapılacak önemli işlerdendir. Zira tefsiri dışındaki eserlerinin tamamı  yazma halinde bulunmaktadır. Türkiye'de biri doktora tezi olmak üzere Nahcivanî hakkında  yapılmış on civarında akademik veya serbest çalışma bulunmaktadır. Ancak onu yeterince  tanıtmak için başka akademik çalışmalara da ihtiyaç bulunmaktadır. Mesela beş yüz  civarında eseri bulunduğu söylenen Nimetullah‐i Velinin bazı eserleri, isim benzerliğinden  ötürü kütüphanelerde Nahcivanî adına kaydedilmiştir. Bu durum ancak detaylı akademik  çalışmalarla net bir şekilde aydınlatılabilir. Sonuncusu 1995 tarihinde olmak üzere, üç defa  restore edilen) mezarı, vefat ettiği yer olan Konya Akşehir'dedir. (Nahcivan'da doğup  Konya'da vefat eden Nahcivanî bu yönüyle, geniş anlamda Nahcivan'la Türkiye; daha dar  anlamda Konya ile Nahcivan arasında bir ilim köprüsü olmaya da aday bir müelliftir. Bir  ayağını Mevlana'nın diğer ayağını Nahcivanî'nin oluşturduğu bu ilim ve tasavvuf köprüsünün  ne kadar sağlam ve önemli olduğunu düşünmek ve Nahcivanî'yi bu açıdan da ele almak  gerekir.)  Anahtar Kelimeler: Nahçivan, Konya, Mevlana, İşarî Tefsir, Vahdet‐i Vücûd, İbn Arabî,  Fusûs'l‐Hikem, Şebüsteri, Gülşenî Raz, Baba Nimetullah.  * Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
  • 2.       A Renowned Exegete and Sufi:  AL‐NAKHCHIVANI    ABSTRACT  Also known as Sheikh Alwan, Alwan al‐Aq'shahri, Ni'matullah Baba, Ni'matullah Sultan,  and Baba Ni'matullah, al‐Nakhchivani was born in Nakhchivan, a region in Azerbaijan of the  time. We do not have clear data about his birth year. He had his education in Nakhchivan, a  center of religious studies under the rule of the Aq‐Qoyunlu dynasty, and in Tabriz, where he  wrote his well‐known exegesis called al‐Fawatih al‐ilahiyya wa al‐mafatih al‐ghaybiyya. He  left Tabriz and settled in the Anatolian town Aq'shahir in 1499. There is no certainty about  the year of his death, either.    Together with the mentioned exegesis, Nakhchivani has five books and a few risalas,  small treatises. The most special feature of his exegesis is that the author renders each  basmala found at the beginning of each Qur'nic chapter according to the contents of the  chapter it precedes. Another feature of the work is that all Qur’anic verses are interpreted in  the esoteric (ishari) way of Sufi exegesis and specifically in conformity with the Sufi notion of  wahdat al‐wujud, the unity of being. In fact, this latter notion prevails in all works of  Nakhchivani. His commitment to wahdat al‐wujud is also manifest in the facts that he  translated Fusus al‐hikam, the most important work of Ibn Arabi, to Persian, and that he  wrote a commentary on the Sufi classic Gulshan‐i Raz.    It is significant to discover, in academic manner, the works of Nakhchivani written in  Persian. Except for the exegesis, all other works of him are in manuscript form, so they need  to be edited, published, and introduced to the scientific community. There are about ten  academic and non‐academic studies done in Turkey on Nakhchivani, one of them a PhD  dissertation. But we need other studies to know about him more adequately. For instance,  some of the hundreds of works of Ni'matullah Wali are mistakenly attributed in library  catalogues to Nakhchivani due to the similarity between the two names. This confusion can  be removed by the help of extensive academic studies.    Nakhchivani's grave is in Akşehir, Konya, his place of death. The tomb has been  restored three times with the last in 1995. As born in Nakhchivan and died in Konya,  Nakhchivani can be a bridge of knowledge and wisdom between Nakhchivan and Turkey in  general, and Nakhchivan and Konya in particular. Provided that one pier is Rumi and the  other Nakhchivani, this bridge is so strong and important, and Nakhchivani also deserves to  be studied from this particular point of view.
  • 3. Key Words: Nakhchivan, Konya, Rumi, Sufi esoteric exegesis, wahdat al‐wujud, Ibn  Arabi, Fusus al‐hikam, Shabistari, Gulshan‐i Raz, Baba Ni'matullah  Yaşadığı Dönem  Nahcivanî  Akkoyunlular  döneminde  doğdu  ve  ömrünün  büyük  bir  kısmını  onların  hâkimiyetindeki  topraklarda  geçirdi.  Vefatı  ise  Osmanlı  topraklarında  vuku  buldu.  Bilindiği  gibi  Akkoyunlu  Devleti’nin  kurucusu,  Kutlu  Bey'in  küçük  oğlu  Kara  Yülük  Osman  Bey’dir.  1403'te  de  Diyarbakır'da  hükümdarlığını  ilan  etti.  Torunlarından  Uzun  Hasan  döneminde  Akkoyunlu  Devleti’nin  sınırları  doğuda  Horasan,  batıda  Fırat  Irmağı,  kuzeyde  Kafkaslar  güneyde Umman Denizi'ne kadar uzanan bir imparatorluğa dönüştü.    Sınırlarını genişletmesi ve bu denli güçlenmesi Uzun Hasan’ı Osmanlılarla karşı karşıya  getirdi. Akkoyunlular ile Osmanlılar arasındaki çatışmalar, Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon  Rum  İmparatorluğu  üzerine  yaptığı  sefer  sırasında  başladı.  Zira  Uzun  Hasan  Trabzon  Rum  imparatorunun  kızıyla  evliydi  ve  Osmanlı  ordusunu  durdurmak  için  Trabzon'a  kuvvet  gönderdi.  Gedik  Ahmed  Paşa  komutasındaki  Osmanlı  ordusu  bu  kuvvetlere  yenildi.  Fatih,  1461'de  Trabzon'u  aldıktan  sonra  Akkoyunlular'ın  üzerine  yürüdü.  Uzun  Hasan  Otlukbeli  Savaşı'nda  Fatih  karşısında  ağır  bir  yenilgiye  uğradı.  Bu  yenilgiden  sonra  topraklarındaki  siyasal  ve  askeri  gücünü  büyük  ölçüde  yitirdi  ve  geri  çekilerek  başkenti  Diyarbakır'dan  Tebriz'e taşıdı. Uzun Hasan’ın 1478'de ölmesinden sonra oğulları arasında taht kavgaları çıktı  ve  sonunda  Akkoyunlu  Devleti,  Safevi  hükümdarı  Şah  İsmail  tarafından  1507'de  ortadan  kaldırıldı.    Akkoyunlular zamanında ilim ve fikir hayati da önemli ölçüde gelişmiştir. Özellikle Uzun  Hasan  devrinde  ilim  ve  fennin  yayılmasına  çok  önem  gösterilmiş,  bu  amaçla  ülkenin  her  yanında medrese, imâret ve diğer hayır müesseseleri yaptırılmıştır. İran, Irak, Mavaraünnehir  ve  Türkistan'daki  alim  ve  sanatkârlar  saraya  davet  edilerek  himaye  edilmişlerdir.  Meşhur  matematikçi  ve  astronom  Ali  Kusçu,  hacca  gitmek  üzere  Tebriz'den  geçtiği  sırada  Uzun  Hasan'ın  rica  ve  ısrarı  ile  orada  kalmıştı.  Yine  uzun  süre  Akkoyunluların  sarayında  kalarak  onlar  adına  kitap  yazan bilgin  ve  şair  Celaleddin  Devvanî,  felsefe  konularını  içeren Ahlâk‐i  Celâlî  ile  Uzun  Hasan  dönemindeki  askeri  durumu  anlatan  Arznâme  adli  eserlerini  Uzun  Hasan'a ithaf etmiştir. Ayrıca Haşiye‐i Kadîme ve Risâle‐i Adâlet adli eserlerini ise övgülerini  gördüğü  Uzuzn  Hasan'ın  oğulları  Halil  ve  Yakub  Beyler  adına  yazmıştır.  Uzun  Hasan'ın  medreselerinde  bu  âlimlerden  başka  Tahranlı  Mevlâna  Ebû  Bekir,  yüksek  riyaziyatçı  olan  Mahmud  Can,  alim  ve  edip  Kadı  Muslihuddin  İsa  ve  sonradan  Osmanlıların  hizmetine  geçecek olan ve mühim görevlerde bulunan İdris‐i Bitlisî gibi âlimler hizmet etmişlerdir.    Kısaca Hayatı  İşte Şeyh Alvan, Alvan el‐Akşehrî, Baba Nimetullah, Nimetullah Sultan ve Baba Nimet  gibi isim ve lakaplarla tanınan Nahcivanî, günümüzde özerk bir cumhuriyet olan o zamanlar  Akkoyunlular'ın hakimiyetinde bulunan Nahçivan'da doğdu. Asıl adı Nimetullah b. Mahmud  en‐Nahcivanî  şeklindedir.  Soyu,  ailesi  ve  tahsili  hakkında  fazla  bilgi  bulunmamaktadır.  Akkoyunlular'dan  Uzun  Hasan  ve  oğlu  Sultan  Yakup  dönemlerinde  bir  ilim  beldesi  haline  gelen Nahçivan'da doğduğuna, tefsirini yine Akkoyunlular'ın Diyarbakır'dan sonraki başkenti
  • 4. olan Tebriz'de yazdığına ve vefatı da Osmanlı döneminin ilim merkezlerinden biri olan Konya  civarında  gerçekleştiğine  bakılırsa,  Nahcivanî'nin  ilim  tahsili  için  farklı  beldeleri  dolaştığını  söylemek mümkündür.   Eserlerinde Sufî yönü belirgin olan Nahcivanî'nin Nakşibendî tarikatına mensup olduğu  ve mezhepte Hanefi olduğu aktarılan bilgiler arasındadır. Nitekim müellifi meçhul bir risalede  adı  Nakşibendî  silsilesinin  önemli  isimlerinden  Ubeydullah  Ahrar  (895/1490)'ın  müridleri  arasında  zikredilmektedir.1  Bu  bilgiden  hareketle  bazı  araştırmacılar  tarafından  ona  'diğer  nakşiler'  başlığı  altında  yer  verilmiştir.2  892/1487'de  vefat  eden  Dede  Ömer  Ruşenî'yi3   ölümünden  kısa  bir  süre  önce  ziyaret  eden  Nahcivanî  muhtemelen  Sultan  Yakub'un  ölümünün (895/1490) ardından taht kavgalarına ve Safevî saldırılarına sahne olan Tebriz'den  ayrılıp  Anadolu'ya  gelerek  905/1499'da,  o  zamanlar  Karaman  vilayetine  bağlı  günümüzde  Konya'ya  bağlı  bulunan  Akşehir'e  yerleşmiş,  vefatına  kadar  orada  kalmış  ve  oraya  defnedilmiştir.   Nahcivanî'nin vefat tarihi konusunda farklı rakamlar verilmekle birlikte en uygun tarihin  920 (1514) olduğu kanaati öne çıkmaktadır. Akşehir Köyceyiz mahallesinde Akşehir deresine  hâkim bir tepenin eteklerindeki kabrinin çevresi 1995'te Hayra Hizmet Vakfı Akşehir Şubesi  tarafından yeniden düzenlenmiştir. 1268 (1852) ve 1307 (1889) tarihli kitabelerinden kabrin  daha önce iki defa onarıldığı anlaşılmaktadır.  992'de (1584) III. Murat'ın yaptırdığı tahrirde Nimetullah Nahcivanî adında bir zaviye ile  vakıflar tesis edildiği görülmektedir. Taşköprüzâde, önemli bir tefsiri ve birçok eseri olmasına  rağmen Nahcivanî hakkında çok az bilgi bulunmasının sebebini onun fakirliği zenginliğe tercih  etmesine,  şan  ve  şöhretten  kaçarak  kendisini  gizlemesine  bağlar.  Nahcivanî  eserlerinde,  rüşvet  karşılığı  şer'i  hilelere  başvurarak  insanlara  fetva  veren  ve  dünyalık  peşinde  koşan  fakihler  ile  Müslümanları  bid'atlara  ve  batıl  isteklere  sevk  eden,  haramları  helal  ve  dinin  emrettiği şeyleri haram kılarak şeyhlik iddiasında bulunan sahte şeyhleri ciddi şekilde tenkit  etmiştir.4   Çok mütevazı bir şahsiyete sahip olan müellifimiz buna rağmen yeri geldikçe kendinden  önceki kişilerin hatalarını tenkit etmekten de geri kalmamıştır. O şöyle demektedir: “Allah’a  yemin ederim ki, bu fakir ve hakir, delillerin ve tariflerin eteklerinin eteklerine yapışan, bir  takım kayıtlarla mukayyed olan kimselerden ve varid ile mevruddan söz edip yağmur yüklü  olmayan bulutlar gibi boşu boşuna gürleyen ve vacid ve mevcuda dair anlamsız bir tarzda söz  söyleyen  uyduruk  mutasavvıflardan  değildir.  Bilakis  o,  bütün  şöhretlerden  ve  adetlerden                                                               1  Silsiletu't‐Turûk Fi't‐Tasavvuf, vr.606.  2  Necdet Tosun, Bahaeddin Nakşibend, 284.  3  Aydın  vilâyetinin  Güzelhisar  köyünde  doğdu.  Doğum  tarihi  bilinmemektedir.  Aydınlı  olduğu  için  aydınlık  manasında Rûşenî lakabı ile anılmıştır. 1487 (H.892) senesinde Tebriz’de vefat etti. Kabri, Tebriz’de kendi adına  Uzun  Hasan’ın  hanımı  Selçuk‐Şah  Begüm  tarafından  yapılan  dergâhtadır.  Halvetiyye  tarikatının  Rûşeniyye  kolunun kurucusudur.  4  Fevatih, II, 32.
  • 5. sıyrılan, her hal ü karda kendilerine İlahî nefhalar tecelli eden ve hakkı bekleyen dervişlerin  hizmetkârıdır.”5    Eserleri  Nahcivanî'ye,  bir  kısmı  küçük  risaleler  şeklinde  olan  on  beş  civarında  eser  nisbet  edilmektedir. Türkçe, Arapça ve Farsça’yı iyi bilen Nahcivanî’nin eserlerinde yüksek bir ilmi  seviye  hâkimdir.6  El‐Fevatihu'l‐İlahiyye  adıyla  tanınan  ünlü  tefsiriyle  İhvan  adlı  kitabını  Arapça, diğer eser ve risalelerini de Farsça yazmış, ancak bu eserlerinde de yer yer Arapçayı  kullanmıştır.  Eserlerinin  hemen  tamamı  tasavvufa  dair  olmakla  birlikte  fıkıh,  hadis,  tefsir,  felsefe  ve  kelam  gibi  değişik  ilim  dallarını  ilgilendiren  konulara  da  temas  etmiştir.  Bazı  eserlerini kısaca tanıtmak istiyoruz:  1. El‐Fevatihu'l‐İlahiyye  ve'l‐Mefatihu'l‐Gaybiyye  el‐Mudihatu  li  Kelimi'l‐Kur'aniyye  ve'l‐Hikemi'l‐Furkaniyye   Nahcivanî'nin  tefsirinin  ismi  bu  şekildedir.  Müellif,  Tebriz'de  901  (1495)  yılında  tamamlandığı rivayet edilen iki ciltlik tefsirine vahdet‐i vücûd ve vahdet‐i şuhûda  dair  bir  mukaddime  ile  başlar.  Nahcivanî'nin,  Kur'an'ın  bütün  ayetlerinin  tefsir  edildiği  ilk  tasavvufî  tefsir  olan  bu  eserini  hiçbir  tefsire  başvurmadan  yazdığı  söylenir.  Müellif  her  sureye  içeriğine  uygun  bir  girişle  başlamış  ve  o  sureden  alınacak dersi özetleyen sonuçla bitirmiştir. Eserine zahirî ve tasavvufî (işarî) tefsir  eğilimini  birleştiren  bir  metot  izlemiştir.  Eserin  ayetlerarası  münasebetlere  yer  vermesi  açısından  kaynak  niteliğinde  bir  tefsir  olduğunu  söylemek  mümkündür.  Bununla  birlikte  eser,  rivayet  ve  dirayet  tefsir  örneklerine  az  yer  verdiği  ve  her  fırsatta vahdet‐i vücûd nazariyesini işlediği için tenkit edilmişti. Ancak müellif eserin  girişinde  tasavvufî  neşvede  bir  eser  yazdığını,  ondan  istifade  etmek  isteyenlerin  bunu  göz  önüne  alarak  değerlendirme  yapmaları  gerektiğini  belirtmektedir.  Bazı  sayfalarda dipnot kullanması da tefsirin ayrıcalıklarından birisi olarak zikredilebilir.  Eserin  II.  Cildinin  901  (1495)  müellif  hattı  nüshası  Topkapı  Sarayı  Müzesi  Kütüphanesindedir. (III. Ahmed, nr. 61)  Tefsiru Nimetullah olarak da anılan eser  basılmıştır. (I‐II, İstanbul, 1326). Başka bir dile çevrildiğine dair bilgimiz bulunmayan  ve Vahdet‐i Vücûd ekolünün önemli eserlerinden olan bu tefsir dilimize tercüme  edilmeyi beklemektedir.7    2. Şerhu Gülşen‐i Râz8                                                                 5  Fevâtih, II, 490.  6  Taşköprüzâde, 214.  77  Geniş bilgi ve kaynaklar için bkz: Abdulbaki Turan, Baba Nimetullah Nahcivanî ve el‐Fevatihu'l‐İlahiyye ve'l‐ Mefatihu'l‐Gaybiyye İsimli Tefsiri (Makale), Konya, 1985; M. Halil Çiçek, Nimetullah en‐Nahcivanî ve Tefsirdeki  Metodu  (Müstakil  Kitap),  Van,  1995;  Yaşar  Kurt,  Nahcuvanî  ve  Tasavvufî  Tefsiri  (Basılmamış  Doktora  Tezi),  Samsun, 1998; Abdulkerim Karakuş, Nahcivanî'nin Tasavvufî Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi), Van, 1998.  8  Mahmut Şebüsteri'nin kaleme aldığı Gülşen‐i Râz, tasavvufun vahdet‐i vücud okuluna ait bir eserdir. Veciz bir  üslupla vahdet‐i vücudun temel ilkelerini ortaya koyar. Eserin klasik İslâm ve özellikle tasavvuf edebiyatındaki  tesiri büyük ve sürekli olmuştur. Halveti şeyhlerinden İbrâhim‐i Tennûrî (ö. 1482‐83) yazdığı Gülzâr‐Nâme için
  • 6. Mahmud  Şebüsteri'ye  (M.1288/1340)  ait  eserin  hacimli  bir  açıklamasıdır.  (Süleymaniye Ktp., Lala İsmail, Nr. 168).   3. Tercüme‐i Nakş‐i Fusûs9   Molla  Câmi  (898/1492),  Muhyiddin  İbn  Arabî'nin  meşhur  eseri  Fusûsü'l  ‐Hikem'i  Nakşül‐Fusûs  adıyla  ihtisar  etmiştir.  Nahcîvân’i  de  Arapça  olan  bu  eseri  Farsçaya  tercüme etmiştir. (Süleymaniye Ktp. Pertev Paşa, nr. 615)  4. Hidâyetu’l‐İhvan  Tasavvufî meselelerin ele alındığı eserin tek nüshası Nuriosmaniye kütüphanesinde  kayıtlıdır (nr. 1972)  5. Mecmüa‐i Letaif  Bazı ayetlerin işarî yorumlarını içerir (Nuriosmaniye Ktp. Nr. 4899)    Müellifin Beyzavî'nin Envaru't‐Tenziline bir haşiye yazdığı da belirtilmektedir.    Müellifin  vahdet‐i  vücûd  anlayışı  çerçevesinde  tasavvufî  konuların  ele  alındığı  birer  risale hacmindeki diğer eserleri de şunlardır: Risale‐i Mükaşefe, Istılahat‐i Sufiyye, Hidaye,  Risale‐i  Tahkikat,  Risale‐i  Nikat,  Risale‐i  Vücûd‐i  Mutlak,  Risale‐i  Es'ile  ve'l‐Ecvibe,  Risale‐i  Zikriyye.  Beş  yüz  civarında  eseri  bulunan  Nimetullah‐i  Velinin 10  bazı  eserleri  isim  benzerliğinden ötürü kütüphanelerde Nahcivanî adına kaydedilmiştir.11     Nahcivanî Hakkında Yapılan Bazı Çalışmalar    Ülkemizde,  özellikle  son  dönemde  Nahcivanî  ile  ilgili  bazı  akademik  çalışmalar  da  yapılmıştır. Bunlardan haberdar olduklarımızı şu şekilde sıralayabiliriz:  1. Abdulbaki  Turan,  Baba  Nimetullah  Nahcivanî  ve  el‐Fevatihu'l‐İlahiyye  ve'l‐ Mefatihu'l‐Gaybiyye İsimli Tefsiri, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:  1, Konya, 1985.                                                                                                                                                                                             Gülşen‐i Râz'dan ilham almış, Fusûs'ül‐Hikem şârihi Bosnalı Abdullah da aynı eserden aldığı ilhamla Gülşen‐i  Râz‐ı Ârifan adlı mesnevi tarzında bir eser kaleme almıştır. Aynı şekilde Sarı Abdullah'ın yazdığı beyitlerde de  Gülşen‐i Râz'ın etkisi görülür. Gülşen‐i Raz'ın orijinal metindeki vezin ve mesnevi tarzında Türkçeye ilk tercümesi  XV.  yüzyıl  mutasavvıflarından  Şeyh  Elvan‐ı  Şirazi  (ö.1426)  tarafından  yapılmıştır.  Şeyhülislam  Dâsıtani'nin  Tercüme‐i  Gülşen‐i  Raz'ı,  Cemaleddin  Hulvi'nin  (ö.1654)  Câm‐ı  Dilnüvaz'ı  da  diğer  Türkçe  tercümelerinden  bazılarıdır.  Gülşen‐i  Râz  sufi  edebiyatıyla  ilgilenen  Batılıların  da  dikkatini  çekmiş  ve  Dr.  Tholuch  tarafından  yazılan  "Sufizmus"  adlı  eserde  kitaptan bahsedilmiştir.  Tholuch 1825'te  kitabı  kısmen Almancaya çevirmiştir.  1838'de Hammer Purgrtall tarafından bir başka Almanca çevirisi yapılmış, 1880'de Whinfield tarafından notlarla  birlikte İngilizce'ye çevirisi yapılmıştır. Eserin Türkçe'ye ilk mensur çevirisi Maârif Vekilliği Şark‐İslam Klâsikleri  serisinin 5. kitabı olarak 1944'de Abdülbâki Gölpınarlı tarafından yapılmıştır. Kaynaklar ve geniş bilgi için bkz:  Ahmet Sevgi, Gülşen‐i Râz, DİA, XIV, 253.  9  Fusus'ül Hikem, ünlü sufi Muhyiddin Arabî'nin temel eseridir. Geleneksel tasavvufi eserlerden farklı metafizik  ve teosofik içerikte bir eserdir. Eserde Kur'an‐ı Kerim'de adı geçen 27 peygamber, hikmetin çeşitli yönlerinin  tecessümü olarak ele alınır ve incelenir. Küçük boyutlu olan Fusus'un pek çok şerhi yapılmıştır. İlk Türkçe şerh  Abdullah Bosnevi'ye (ö. 1644), sonuncusu ise Ahmed Avni Konuk'a (ö.1938) aittir. Geniş Bilgi için bkz: Mahmut  Erol Kılıç, Fususu'l‐Hikem, DİA, XIII, 230.  10  Nimetullah‐i Veli ve Nimetullahiye tarikatı için bkz: Mahmud Erol Kılıç, Nimetullah‐i Veli, DİA 33/133‐135.  11  Geniş bilgi ve kaynaklar için bak: Yaşar Kurt, Nimetullah b. Mahmud, DİA, 33 / 132‐133.
  • 7. 2. M. Halil Çiçek, Nimetullah en‐Nahcivanî ve Tefsirdeki Metodu, Van, 1995.  3. Yaşar  Kurt,  Nahcuvanî  ve  Tasavvufî  Tefsiri  (Basılmamış  Doktora  Tezi),  Samsun,  1998. Bu konuda yapılmış en detaylı akademik çalışmadır.   4. Yaşar  Kurt,  Nimetullah  b.  Mahmud,  (Ansiklopedi  Maddesi),  Diyanet  Vakfı  İslam  Ansiklopedisi, XXXIII, 132‐133.  5. Abdulkerim Karakuş, Nahcivanî'nin Tasavvufî Görüşleri (Basılmamış Yüksek Lisans  Tezi), Van, 1998.  Sonuç  Kısaca  Nahcivanî  olarak  bilinen  Nimetullah  b.  Mahmud  en‐Nahcivanî'nin  hayatı  hakkında  daha  fazla  bilgiye  ulaşmak  önemlidir,  ancak  bundan  daha  önemlisi  çoğunluğu  Farsça  olan  eserlerinin  akademik  bir  yaklaşımla  ele  alınarak  gün  yüzüne  çıkarılmaları,  yayınlanmaları ve tahlil edilerek içerdikleri fikirlerin ilim âlemine sunulmasıdır. Diğer taraftan  müellifimiz geniş anlamda Nahcivan'la Türkiye; dar anlamda Konya ile Nahcivan ararsında bir  ilim  köprüsü  olmaya  da  aday  bir  müelliftir.  Bir  ayağını  Mevlana'nın  diğer  ayağını  Nahcivanî'nin oluşturduğu bir köprünün ne kadar sağlam ve önemli olduğunu düşünmek ve  Nahcivanî'yi bu açıdan da ele almak gerektiğini düşünüyoruz.     Kısa Bibliyografya    Abdulbaki  Turan,  Baba  Nimetullah  Nahcivanî  ve  el‐Fevatihu'l‐İlahiyye  ve'l‐Mefatihu'l‐ Gaybiyye İsimli Tefsiri, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, Konya 1985.   Abdulkerim Karakuş, Nahcivanî'nin Tasavvufî Görüşleri (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Van,  1998.  Ahmet Sevgi, Gülşen‐i Râz, DİA, XIV, 253.  M. Halil Çiçek, Nimetullah en‐Nahcivanî ve Tefsirdeki Metodu, Van, 1995;   Mahmud Erol Kılıç, Nimetullah‐i Veli, DİA, XXXIII, 133‐135.  Mahmud Erol Kılıç, Fususu'l‐Hikem, DİA, XIII, 230.  Necdet Tosun, Bahaeddin Nakşibend, 284.  Taşköprizade, eş‐Şekaiku'n‐Numaniyye fi Ulemai'd‐Devkleti'l‐Osmaniyye, İstanbul, 1985.  Yaşar Kurt, Nahcuvanî ve Tasavvufî Tefsiri (Basılmamış Doktora Tezi), Samsun, 1998.   Yaşar Kurt, Nimetullah b. Mahmud, DİA, XXXIII, 132‐133.

Related Documents