T.C.
SELÇUK ÜN VERS TES
SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ
TEMEL SLÂM B L MLER ANAB L M DALI
TASAVVUF B L M DALI
NAZ F HASAN DEDE v...
I
Ç NDEK LER
ÖNSÖZ...........................................................................................................
II
ÖNSÖZ
Bir çok alanda olduğu gibi tasavvuf dalında da Osmanlı ilim adamlarının ciddi
katkıları olmuştur. Geçmiş kültürel...
III
KISALTMALAR
a.g.e. :Adı geçen eser
a.g.m. :Adı geçen makale
a.g.md. :Adı geçen madde
as. :Aleyhi’s-selam
b. :bin
bkz. ...
1
I. BÖLÜM
NAZ F HASAN DEDE’N N HAYATI VE ESERLER
A.I.Yaşadığı Devir:
Nazif Hasan Dede’nin yaşadığı devir olan XIX. Asır O...
2
Tanzimat’la Osmanlı radikal bir yenileşme devresine girmiştir.3
Abdulmecit 1841 yılında
Mısır meselesini çözüme kavuştur...
3
önde gelen efendilerinin, büyük memur ve paşaların Fatih-Aksaray-Laleli semtinde stanbul
şivesinin (ağzının) en makbulu ...
4
nüvesini oluşturmuştur. Encümen-i Daniş’in kuruluşunu müteakip Osmanlı Türkiye’sinde
ilmi ve mesleki cemiyetlerin birbir...
5
Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikatlar da Müslümanlar kadar gayrimüslim okumuş zümrenin
de bağları vardı. Bizzat Yeni ...
6
XIX. asır slam coğrafyasında Balkanlarda döryüz tekke faaliyettedir. Yine XIX.
Asrın başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu b...
7
Öte yandan çocukların ser-tarik (en yetkili halife) veya başka bir tekke şeyhi
nezâretinde seyr-i sulûkünü tamamladıktan...
8
amacıyla, merkezde Şeyhülislâmlığa bağlı Meclis-i Meşâyih, taşrada ise Encümen-i Meşâyih
ihdas edilmiş ve tekke işlerind...
9
Tanzimat bürokrasisi her vesileyle tarîkatların nufuzunu olumlu ve olumsuz tedbirlerle
sınırlamak amacındaydı. Tarîkatla...
10
zînet ve ihtişâmına rağmen kimsesiz hale gelmiştir. Daha sonra Meşrûtiyyeti müteâkip
mebûsân-ı a’yân dâiresi olarak diz...
11
Âlim, şâir, nazîf, gâyet nâzik bir şahsiyettir. Aynı zamanda müzik ve edebiyatla’da
ilgilenmiş ve bu alanlarda’da kendi...
12
Âli Muhammed’e olan sevgi Râfizîlikse bütün insanlar ve cinler şâhid olsunki ben
Râfizîyim.” 67
ve şu şiiriyle cevap ve...
13
Nur-ı Hak âyine-i eşyaya olmuş münakis
Halkın istidâtı mikdari bilinmiş zat Hû
Bir gazelinden:
Serîr-i bezmigâh-ı fakri...
14
Zâhidâ hak içun ol şâhın ki cûd-ı ekmeli
Ahmed-i muhtâr a vahy itdi Kitâb-ı Münzel’i
Mevlevîyim Ahmedîyim Hayderîyim be...
15
Milletim ehl-i hakîkat hâlıkım Rabbim Hudâ
Mezhebim râh-ı mahabbet şart-ı îmâmın fenâ
Kıblem ebrû-yı Muhammed’dir îmânı...
16
Müellif’in güzel bir gazeli:
Dilâ hâlat-ı vasl-ı hem- dem-i cânân olandan sor
Tahassür âteşin pervâne- veş Sûzân olanda...
17
II. BÖLÜM
TA’RÎFÜ’S-SÜLÛK’TE TASAVVUF
A.Eserin Tanıtımı
a) Eserin Yazılış Sebebi
Bu risâle bazı Mevlevî müridlerinin ta...
18
5. Süleymâniye Kütüphanesi (Düğümlü baba), demirbaş numarası 00255, tasnif
numarası 297. 7, 51 sayfa, matbu eser, 1277,...
19
d) Eserin Uslûbu
Eser nazım ve nesrin karışık olduğu yani nazım ve nesirlerle yazılmış klasik bir
tasavvufî risâledir. ...
20
B.Ta’rîfü’s-Sülûk’te Ele Alınan Konular
B.I.Zühd
Zühd; Soğuk ve ilgisiz davranmak, rağbet etmemek, yüz çevirmemek anlam...
21
Dünyaya meyletmek ve istemek, dolayısıyla ahiretten gafil olmak, cehalet ve ahmaklıktan
başka bir şey değildir.102
Müel...
22
Kelâbâzî 385/995, fakr konusundaki sûfîlerin görüşlerini şu şekilde sıralamaktadır:
Ebû Muhammed Cerîrî: “Fakr, mevcut ...
23
kalbi istilâ etmesiyle kulun kalbinde Allah sevgisi ve muhabbeti dışında bir şeyin
kalmamasıdır. Kulun kalbinde bu faki...
24
girdiği kalbi, hatta insanın vucüdünü öyle kaplar.122
Kur’an-ı Kerîm’de “Allah’ın insanı,
insanın da Allah’ı sevmesinde...
25
kendisinin rızâ hâlinde olması gibi. Bu durumda kul, fıtrî isteklerine karşı gelerek ilmin
gerektirdiğini yapar. Allah ...
26
sebebiyle, Allah’ın lutf-u ilâhîsi neticesinde vusûl metebesine nâil olurlar. Onlar, Allah’ın
kendine cezp ettiği “mecz...
27
B.IV. Hz. Peygamberin çocuk sevgisi
Her konuda i’tidali esas alan Hz. Peygamber, küçüğü korurken, onlara merhameti
emre...
28
B.V.Riyâzet ve Mücâhede
Riyâzet; eğitme, terbiye ve ıslah etme, boyun eğdirme, çekici ama zararlı şeyleden
uzak kalmaya...
29
Nefis ve şeytan her zaman dünya hayatında insanın aldanmasına ve doğru yoldan
ayrılmasına sebep olmuşlardır. Müellifimi...
30
almaması gerekenleri bilecek bir kalbe sâhip değildir. Çünkü onda nefis, tab ve hevâ vardır.
şte bunlardan kurtulup , k...
31
ona sorar ve kendisine konuşmak üzre bir fırsat verirse ancak, istenilen hususta konuşabilir.
Şeyhinin huzurunda buluna...
32
fenerini eline alıp ve rehberi olan mürşidinin izinden çıkmayarak, onun mürakebesi altında
onun gösterdiği ve işâret et...
33
o merkebin kulaklarını tut ve: Yâ şeyh! diye gözünü aç şeklinde tenbihde bulunmuş. O
derviş, şeyhinin tenbih ettiği üzr...
34
Fenâ halini yaşayan sûfî seyr-ü sulûkünü, tasavvufû terbiyesiyle ilgili yolculuğnu
tamamlamış olur. Fenâ halinin devamı...
35
Seyr-ü sülûk esnasında sâlikin nefsinde meydana gelen değişmeler göz önüne
alınarak, nefisle ilgili mükkemele doğru bir...
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415
of 101

Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415

TA’RÎFÜ’S-SÜLÛK (İlâhi Âleme Dönüş Bilgisi) NAZÎF HASAN DEDE
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Na zi f hasan dede ve ta’rîfü’s-sülûk adli eseri 217415

 • 1. T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TEMEL SLÂM B L MLER ANAB L M DALI TASAVVUF B L M DALI NAZ F HASAN DEDE ve TA’RÎFÜ’S-SÜLÛK ADLI ESER (YÜKSEK L SANS TEZ ) DANIŞMAN: DOÇ.DR.HÜLYA KÜÇÜK HAZIRLAYAN: FAT H B LG N 014244061002 KONYA-2007
 • 2. I Ç NDEK LER ÖNSÖZ................................................................................................................... II KISALTMALAR ................................................................................................... III I. BÖLÜM: NAZ F HASAN DEDE’N N HAYATI VE ESERLER A.I.Yaşadığı Devir.................................................................................................. 1 A.II.Yaşadığı Devirde Tasavvuf ............................................................................ 4 A.III.Hayatı ............................................................................................................ 9 A.IV. lmi Şahsiyeti................................................................................................. 10 A.V. Tassavufi Kişiliği............................................................................................ 11 A.VI.Eserleri .......................................................................................................... 12 II. BÖLÜM: TA’RÎFÜ’S-SÜLÛK’TE TASAVVUF A.Eserin Tanıtımı................................................................................................... 17 B.Ta’rîfi’s-Sülûk’te Ele Alınan Konular............................................................... 20 B1. Zühd ................................................................................................................. 20 B.II. Fakr................................................................................................................ 21 B.III.Muhabbet ve lâhî Aşk.................................................................................. 23 B.IV.Hz. Peygamberin Çocuk Sevgisi ................................................................... 27 B.V.Riyâzet ve Mücâhede ...................................................................................... 28 B.VI.Mürşid-i Kâmil.............................................................................................. 29 B.VII.Fenâ.............................................................................................................. 33 B.VIII. Vahdet-i Vücûd.......................................................................................... 35 B.IX. lim ve Marifet............................................................................................... 43 B.X.Tasavvuf ve siyaset lişkisi.............................................................................. 46 EK.1:TA’RÎFÜ’S-SÜLÛK’UN METN ............................................................... 48 EK.2:TA’RÎFÜ’S-SÜLÛK METN ’N N LAT N ZES ....................................... 57 SONUÇ................................................................................................................... 76 LUGATÇE ............................................................................................................. 78 B BL YOĞRAFYA................................................................................................ 94
 • 3. II ÖNSÖZ Bir çok alanda olduğu gibi tasavvuf dalında da Osmanlı ilim adamlarının ciddi katkıları olmuştur. Geçmiş kültürel mirasımızı ortaya çıkarmak ve insanların istifadesine sunmak bizim için öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu sebeple bu alana yapılan en küçük katkı bile bizim için çok büyük bir değer ifade etmektedir. Yüksek lisans tez çalışması için konu ararken, Konya Yusuf Ağa Kütüphanesinde, XIX. Asırda yaşamış olan stanbul’daki Beşiktaş Mevlevîhânesi postnişini Hasan Nazif Dede’nin müellifi olduğu Ta’rifü’s-Sülûk adlı risalesi ile karşılaştık. Bu güne kadar mektum olan bu risaleyi gün yüzüne çıkarmak ve ilim dünyasına küçük de olsa bir katkıda bulunmak istedik. Klasik bir tasavvuf risalesi olan ve yine içerisinde bir kısım klasik tasavvufî konuların işlendiği bu eserin ele aldığı konuların tamamını ilmî objektiflik ilkesi gereği, olduğu gibi aktarmaya çalıştık. Yine bunun yanında anlatılan rivayetleri de tasavvuf ilminin kriterlerine göre belli başlı klasik tasavvuf kaynaklarından faydalanarak inceledik ve konuların daha iyi anlaşılması için gayret sarfettik. Çalışmamızın birinci bölümünde Nazif Hasan Dede’nin yaşadığı XIX. asrı, bu devrin siyâsî, sosyal, kültürel yönlerini, yaşadığı devirde ki tasavvufu, bu devre damgasını vurmuş olan mutasavvıfları ve ilm adamlarını, Nazif Hasan Dede’nin hayatını, çocukluğundan itibâren ilme ve tasavvufa olan ilgisini, tasavvufî kişiliğini ve de eseri olan Ta’rifü’s-Sülûk adlı risalesini inceledik. kinci bölümde ise; Ta’rifü’s-Sülûk’te izlediği metodu, eserin genel özelliklerini, konuları işleyiş yöntemini ve bu eserde ele aldığı zühd, fakr, mürşid-i kâmil, muhabbet ve ilâhî aşk, ilim, riyâzet ve mücâhede, fenâ, vahdet-i vücûd gibi konuları çeşitli tasavvufî kaynaklar eşliğinde ele aldık. Daha sonra ekte; Ta’rifü’s-Sülûk’ün metnini ve metnin latinizesini vererek çalışmamızı tamamlamış olduk. Bu risâleyi okurken bana yardımcı olan, değerli tenkitleriyle çalışmamda bana yön veren ve yardımlarını esirgemeyen Sayın Hocam Doç. Dr. Hülya KÜÇÜK’e teşekkürü bir borç bilirim. Fatih B LG N 2007 Konya
 • 4. III KISALTMALAR a.g.e. :Adı geçen eser a.g.m. :Adı geçen makale a.g.md. :Adı geçen madde as. :Aleyhi’s-selam b. :bin bkz. :Bakınız D A. :TDV slam Ansiklopedisi Haz. :Hazırlayan Hz. :Hazreti st. : stanbul kv. :Kerremellahu vecheh MEB. :Milli Eğitim Bakanlığı nşr. :Neşr eden ö. :Ölümü ra. :Radiyallahü anh s. :Sayfa sav. :Sallallahu aleyhi vesellem trs. :Tarihsiz thk. :Tahkik v. :Vefat tarih vb. :ve benzeri vs. :ve saire
 • 5. 1 I. BÖLÜM NAZ F HASAN DEDE’N N HAYATI VE ESERLER A.I.Yaşadığı Devir: Nazif Hasan Dede’nin yaşadığı devir olan XIX. Asır Osmanlı toplumunda büyük değişimlerin yaşandığı, hemen hemen her alanda büyük gelişmelerin ve çarpıcı değişimlerin olduğu bir devredir. Değişim ve batılılaşma toplumun bütün kesimlerinde gözle görülür bir şekilde kendini göstermektedir. Nazîf Hasan Dede hayatında beş Osmanlı padişahını görmüştür. Bunlar: Üçüncü Selim (1789-1807), Dördüncü Mustafa (1807-1808), kinci Mahmud (1808-1839), Abdulmecid (1839-1861), Abdulaziz (1861-1876). Müellifin yaşadığı devir siyası olaylar bakımından çok hareketli ve hararetli bir devirdir. Bu dönemde Osmanlı hem dış dünya ile hem de içerideki olaylarla haddinden fazla meşgul olmuştur. III. Selim’in padişahlığında; Osmanlı-Rus savaşı (1789-1792); Osmanlı- Fransız savaşı devleti yıpratmıştır. Yine Arabistan’daki ve Mısır’daki karışıklıklar, Sırp ihtilali (1806) gibi olaylar devletin başını çok ağrıtmıştır. Osmanlı 1806’da yine Ruslarla yine savaşa girmiş, 1807 yılında Kabakçı ihtilaliyle uğraşmıştır.1 III. Selim’den sonra (29 Mayıs 1807)’de IV. Mustafa tahta çıkmıştır. Kabakçı isyani padişahı çok uğraştırmış ve toplumdaki huzuru etkilemiştir. (28 Temmuz 1808) yılında II. Mahmut tahta geçmiş. Onun padişahlığında da iç ve dış olaylar hızını kesmemiştir. 1809-1812 yılları arasında Türk-Rus savaşları olmuş ve bu savaşlar (28 Mayıs 1812) yılında imzalanan Bükreş anlaşmasıyla son bulmuştur. Arabistan’daki isyanlar, Tepedelenli Ali Paşa isyanı, Yunan ihtilalinin çıkması (1821) ve Osmanlı- ran arasındaki savaş (1821-1823) devleti meşgul etmiştir. Sonunda 1826 yılında Yunan ihtilali geçici olarak bastırılmıştır. Bu dönemin en önemli olaylarından biri de Yeniçeri ocağının kaldırılmasıdır.2 Bu dönemde yine Osmanlı- Rus ilişkileri gerilmiş, Ruslar 1827’de Nevarin baskınını gerçekleştirmişlerdir. 1828-1829 yıllarında Osmanlı-Rus savaşları yaşanmış ve Edirne anlaşmasıyla (1829) savaş nihayet bulmuştur. Fransa 1830 yılında Cezayir’i işgal etmiş, Mısır’da ise Mehmet Ali Paşa 1831’de Osmanlı’ya karşı isyan etmiştir. 1 Temmuz 1839’da II. Mahmud ölmüş yerine Sultan Abdulmecid geçmiştir. Bu padişah imparatorluktaki yenileşme ve Tanzimat hareketini başlatmıştır. Onun tahta geçişinden dört ay sonra ilan edilen 1 Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, I-VIII, stanbul, 1994, c. V, s. 103. 2 Öztuna, a.g.e., V, 112..
 • 6. 2 Tanzimat’la Osmanlı radikal bir yenileşme devresine girmiştir.3 Abdulmecit 1841 yılında Mısır meselesini çözüme kavuşturmuştur. 1853 yılında Osmanlı-Rus ilişkileri yine gerilmiş, Silistre kuşatması ve Kırım savaşı meydana gelmiştir. Bu dönemin en mühim olaylarından biri de Islahat fermanını yayınlanmasıdır (1856). Tanzimat fermanından on altı yıl sonra yayınlanan bu fermanla Sultan Abdulmecit Osmanlı tarihinin en önemli ictimai hareketlerinden birini gerçekleştirmiştir.4 1861 yılında Sultan Abdulmecit ölmüş, O’nun yerine Sultan Abdulaziz tahta geçmiştir.5 Sivil, asker olsun XIX. Yüzyıl Osmanlı aydını büyük imparatorluğu bir ucundan öbür ucuna kadar gezerek, görerek öğrenir ve erken olgunlaşırdı. Siviller de askerler de benzer konuları işleyip benzer şeyleri öğrenerek laik eğitimden geçerlerdi. Taşra hayatında mualim ve zabit beraberliği XIX. Yüzyıl aydın eğitiminin ve kültürünün temelini ve çatısını oluştururdu.6 Bu Yüzyılda büyük şehirlerin fiziki dokusunda ve yaşam biçiminde gözle görülebilecek derecede büyük değişim vardır. Şeyhülislamlıktan başka belli başlı resmi bina tanımayan stanbul’un bir bölümü nezaretler, devlet daireleriyle donandı. stanbul’un her yerinde kârgir okullar, karakollar gibi XIX. Yüzyılın mimari zevkine yansıtan yapılar yükseldi. XIX. Yüzyılda boğazın iki yakasında, Adalarda, Çamlıca ve Kadıköyde sayfiye hattı başladı. Büyük şehirlerde varlıklı, orta halli ve fakirlerin oturduğu semtler birbirinden ayrılmaya başladı. Beyrut, zmir, Selanik gibi zengin liman şehirleri de istanbul’la birlikte aynı değişim sürecine girdiler. XIX. Yüzyılda stanbul devamlı kaldırım, suyolu inşaatı ve genişletilen caddelerle bir şantiye görünümü aldı. Başarılamasa bile stanbul ilk defa plana göre düzenlenmek isteniyordu. Karaköy ve Eminönü köprü ile bağlandı. Şehirde iskeleler arası vapur seferleri başladı. Beyoğlu taksime doğru gelişti. XX. Yüzyılın başında ise Gümüşsuyu ve Ayaspaşa gibi semtler her dilden ve dinden zegin stanbulluların apartman yaşamına geçtiği bölgeydi.7 Geleneksel Osmanlı şehrindeki mahalle henüz sınıf ve statü farkına göre biçimlenmiş bir mekan değildi. Bir paşanın konağı karşısında küçük bir evkaf katibinin aşı boyalı küçük evi, ilmiye ricalinden bir efendinin kâşanesinin yanı başında mahalle suyolcusunun kulübesi bulunur, bütün bu insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, belirli bir sosyal dayanışma, saygı ve himaye kuralları içinde yaşarlardı. XIX. Yüzyılın stanbul’unda henüz ilmiye sınıfının 3 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1983, c. V, s. 191. 4 Karal, a.g.e., c. VI, s. 1-27. 5 Öztuna, a.g.e., V, 137-208. 6 lber Ortaylı, mparatorluğun En Uzun Yüzyılı, stanbul , 2006, s. 242-244. 7 Ortaylı, a.g.e, s.248.
 • 7. 3 önde gelen efendilerinin, büyük memur ve paşaların Fatih-Aksaray-Laleli semtinde stanbul şivesinin (ağzının) en makbulu konuşuluyordu. Kasımpaşa sakinlerinin şivesi, Karagümrük mahallesinin gelenekleri küçümsenirdi. Yangınların silip süpürdüğü şehirde zengin konakları ahşap da olsa yangın duvarları ve geniş bahçelerle çevriliyor veya kârgir bina mimarisi genişliyordu. Gerçekte XVIII. Yüzyıldan beri Osmanlı mimarisi Avrupa’nın etkisi altındaydı. XVIII-XIX. Yüzyıl stanbul’unun bazı kasr ve köşkleri, Nuruosmaniye Camii, Selimiye Kışlası gibi yapılar Osmanlı barok mimarisinin örnekleri diye betimlenir. Osmanlı baroko denilen mimarinin özellikleri XVIII-XIX. Yüzyıllarda sadece başkente değil, taşradaki bazı kamusal yapılarda ve ayan konaklarında bile görülür.8 XIX. Yüzyılda Tanzimat adamının tarihe bakışında ve bilgi edinmede belli bir senkronizasyonu kavradığı gibi, yaşadığı dünyayı bir ölçüde kendi dilinin ve dininin boyutları dışında da anlamak ve öğrenmek aşamasına ulaştığı görülmektedir. Bu dönemde Osmanlı müzeciliği ilk adımlarını atıyordu. Ahmet Vefik Bey (Paşa) ve Safvet Paşa’nın maarif nazırlıkları zamanında, vilayetlerde eski eser toplama faaliyeti daha da hızlandı. Bir yandan da müzelerin ilk katalogları da hazırlanmaya başlanmıştı.Eski eser merakı sanıldığından daha geniş bir çevreye yayılmıştı. Ağustos 1880’de bu günkü Arkeoloji Müzesi (Müze-yi Hümayun) açıldı.9 Tanzimat toplumunun aydını ansiklopedisyen olma isteğindedir. Devlet adamından yazarına bu toplumun seçkinleri tiyatrodan gazeteye, mimariden filolojiye ve doğa bilimine kadar her konuya el atma ve düzenleme çabasındadır. Buraya kadar portresini çizmeye çalıştığımız Osmanlı aydını aslında devletin maaşlı kadrosunu oluşturan memurlardı. Arkalarında uzun bir siyasal düşün ve örgütlenme geleneği yoktu. Bu anlamda XIX. Yüzyılda imparatorlukta bir aydın grubu doğdu diyebiliyoruz. Bu aydın grubu ön planda Türk aydınlarını, bir kısmı da imparatorluktan kopan ulusların, ulusal aydın grubunun öncü grubunu oluşturmaktadır.10 Bu dönemde toplumun artan ihtiyaçlarına dayalı olarak cemiyetleşme sahasında ilk teşebbüsler başlamış ve 1851 yılında, yüksek rütbeli devlet adamlarının üye oldukları Encümen-i Daniş adlı bir kurul devlet tarafından resmen meydana getirilmiştir. Encümen-i Daniş, o güne kadar slam dünyasında benzeri görülmemiş bir kurumdu. Şekil ve usullerle ilgili bazı benzerliklere ek olarak, hedef ve gayeleri bakımından da 1635’de Fransa’da kurulan Academie Française’e benzeyen Encümen-i Daniş Osmanlı ilmi ve mesleki cemiyetlerinin ilk 8 Ortaylı, a.g.e, s. 248-249. 9 Ortaylı, a.g.e, s.254. 10 Ortaylı, a.g.e, s. 254-256.
 • 8. 4 nüvesini oluşturmuştur. Encümen-i Daniş’in kuruluşunu müteakip Osmanlı Türkiye’sinde ilmi ve mesleki cemiyetlerin birbiri ardına oluştukları gözlenir.11 A.II.Yaşadığı Devirde Tasavvuf: Nazif Hasan Dede’nin yaşadığı XIX. Asır Tasavvufî yönden çok hareketli ve renkli bir asırdır. Tarikat ve Tekkelerin faaliyetleri, Tanzimat döneminin tekke ve tarikatlar üzerindeki etkisi, Nakşibendi ve Mevlevîlerin diğer tarikatlar üzerinde kontrol görevini üstlenmesi, Osmanlı devtetinin tarikatları yakın tâkibe alması bu dönemin en belirgin ve göze çarpan özellikleridir12 . Bu asırda da farklı ilim dallarında eser veren ve velûd sayılabilecek mutasavvıfların sayısı azınsanmayacak kadar çoktur. Yine bu dönemin farklı bir özelliği “sâmit kitap” (eser) yerine, “mütekellim kitap” (talebe) yazmayı tercih eden meşâyihin sayısı da oldukça fazladır.13 “XIX. Yüzyılda stanbul ve büyük liman şehirlerinde sosyal hayat yeni bir şekil aldı. Kadınlar eğitim görüyordu. Yüksek sınıfın kadını toplum hayatına giriyordu. Gazete ve dergi okunuyordu, asıl önemlisi roman okunuyordu. Bazı tekkelere kadınlar da devam ediyordu. Eczane ve doktorun yanında eski gelenekler de sürüyordu. stanbul halkı Beyoğlu’ndaki hekimden üfürükçüye, oradan eczaneye taşınır olmuştu. Boğazdaki mehtap sefâları, sayfiyedeki köşklerde kadınlı erkekli saz-söz meclisleri gibi yeni hayat bildiği gibi devam ediyordu. Alafrangalık laik eğitimin ve laik börokrasinin derece derece benimsediği bir hayat tarzıydı. Eski devirde ince yaşam, ulema sınıfının büyüklerine özgüydü, şimdi ise sivil börokrasi modern ve pahallı yaşam biçimine öncülük ediyordu. Osmanlı aydınları medreseli- mektepli diye ikiye ayrılmıştı. Yavaş yavaş mektepli ve alaylı ayırımı da başlayacaktı. Diploma ve düzenli eğitim XIX. Yüzyıl Osmanlı adamının hayatını gençlik yıllarında etkileyen ve yol ayrımını belirleyen iki kuvvetli toplumsal kurumdu. Osmanlı aydının bu dönemde çok okuyup yazdığını söylemek güçtü. 1822-1842 arasında 250 kadar eserin basıldığı, bütün Tanzimat döneminde basılı kitabın birkaç bini geçmediği bilinmekteydi. Osmanlı aydını klasik dönemin bazı geleneklerini de atmadı. Günün mücadelesi, Avrupa edebiyatının izlenmesi, giderek Batı siyasal düşüncesine ilgi yanında, tarikatlara ilgi de vardı. Arasıra bir tekkenin havasına sığınıp bir tür tecerrütle (meditasyon) hayatın çalkantılarından uzaklaşmak, tekke şiiri ve tasavvufun tarihi ile ilgilenmek yani hayat tarzının bir parçasıydi. 11 Ekmeleddin hsanoğlu, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, stanbul, 1999, c. I, s. 345-46 12 Hür Mahmut Yücer, “XIX. Asırda Anadoluda Tasavvuf”, Tasavvuf lmî ve Akademik araştırma Dergisi, sa: 11,(Temmuz-Aralık) 2003, ss. 469-478: 470. 13 Yücer, “a.g.m”., s. 470.
 • 9. 5 Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikatlar da Müslümanlar kadar gayrimüslim okumuş zümrenin de bağları vardı. Bizzat Yeni Osmanlılar denen muhalif grubun Bektaşiliğe liberal bir nitelik atfedip sempati duydukları biliniyordu. 14 Bu devirde yaşayan mutasavvıflardan ilk akla gelenler şunlardır: Köstendilli Süleyman Şeyhi 1235/182015 , Abdullah ed-Dıhlevî 1240/182416 , Hâlid-i Bağdâdî 1242/182717 , Ahmed b. dris 1253/183718 , Kuşadalı brahim Halvetî 1262/184519 , Ahmed Kuddûsî 1265/184920 , Muhammed b. Ali es-Senûsî 1276/1859, Mehmet Tevfik Bosnevî 1283/186621 , mam Şâmil 1288/1871, Harîrîzâde Mehmed Kemâleddin Efendi 1299/188222 , Emir Abdulkadir Cezâîrî 1300/188323 , Muhammed Nûrü’l-Arâbî 1305/188724 , Harputlu shak Efendi 1309/189125 , Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî 1311/189326 , Ahmed b. Şerkâvî 1316/189827 , mdâdüllah Tehânevî 1318/189928 14 Ortaylı, a.g.e., s.242-243. 15 Halvetî şeyhidir. Yirmi altı tane çalışma bırakmış bir mutasavvıftır. En önemli eseri: 1.Bahrü’l-Velâye 2. Tarîh-i Köstendil. Machiel Kıel, “Köstendil”, D A, c. XXVI, stanbul, 1988, , s. 277, 277-279. 16 Nakşibendî’ye tarîkatının Hâlidîye kolunun kurucusu. Hâlid-i Bağdâdî’nin şeyhidir. ki tane risalesi vardır. Îzâhu’t-Tarîka, Makamât-ı Mazhariyye. Süleyman Uludağ, “Abdullah ed-Dıhlevî”, D A, c.I, stanbul, 1988, s. 94, 94-95. 17 Nakşibendî’ye tarîkatının Hâlidîye kolunun kurucusudur. Eserleri: 1. Divân (Farsça, Arapça, Kürtçe şiirlerinden oluşur)2. Risâle fî sbâti’r-Rabıta 3. Buğyetü’l-Vacit fî Mektûbâti’l-Mevlânâ Hâlid. “Hâlîd-i Bağdâdî”, D A, c.XV, stanbul, 1988, s.285, 283-285. 18 Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, Ankara, 2001, s. 406. 19 Halvetî-Şa’bânî tarîkatının Kuşadavîye kolunun kurucusudur. Bilinen bir eseri yoktur. Ama müritlerinin terbiyesi amacıyla yazdığı mektuplar onun düşünce dünyasını anlamamızda en önemli kaynaklardır. Vefatından sonra bu mektuplar mensupları tarafından derlenmiştir. Bu mektuplar Milli Kütüphane ile (A. Yazmaları nr. 480, 518) Millet Kütüphanesi’nde (Ali Emirî Efendi, Şeri’ye nr. 1173) bulunmaktadır. Nihat Azamat, “Kuşadalı brahim Halvetî”, D A, , c. XXVI, stanbul, 1988, s. 469, 468-470. 20 Hâlidiyye tarîkatı şeyhlerindendir. Bozkırlı Memiş Efendi’nin halîfesidir. Eseri: Hidâyetü’l-Mürtâb fî Fezâili’l- Ashâb (Arapça bir eserdir. Sahabe hakkındaki yanlış düşünce ve değerlendirmeleri tashih etmek maksadıyla, sahâbe ile ilgili hadislerden deliller getirilerek yazılmış olup konuya ait Sunnî anlayışı ortaya kaymaktadır.) smail L. Çakan,“Ahmed Kuddûsî”, D A, c.II, stanbul, 1988, s. 97. 21 Halvetî-Şa’bânî şeyhi. Belli başlı bir eseri yoktur ama irşad faaliyetine başladığı 1847 yılından 1865’e kadar müridlerine yazmış olduğu on üç mektubu ve tarihsiz beş mektubu bulunmaktadır. Tarihsiz olan beş mektubu Yaşar Nuri Öztürk tarafından sadeleştirilmiş, metinleri ile birlikte birlikte yayımlanmıştır. ( stanbul, 1981) Azamat, “Mehmed Tevfik Bosnevî”, D A, c. XXVIII, stanbul, 1988, s. 538, 538-539. 22 Şazelî şeyhi. Meşhur eseri: 1.Tıbyânü Vesâili’l-Hekâik fî Beyâni Selâsili’t-Terâik (Dörtyüzden fazla kaynak kullanarak telif ettiği üç büyük ciltten oluşan eser bir tarîkatler ansiklopedisi mahiyetindedir.) 2. Cevâhir-ü Mülûki’l-Âliyye fî Bevâhir-i Sülûki’ş-Şâzeliyye (Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî’nin hayatı ve Şâzelîye tarîkatının esaslarına dairdir.) 3. Esrârü’l-Mâin fî Şerhi Esmâi’l-Erbeîn 4. Rûşen-i Dilnüvâz. Yakup Çiçek,“Harîrîzâde”, D A, c. XVI, s. 192, 192-193. 23 Cezâyirli alim Muhammed b. Abdulkadir b. Mühyiddîn el-Hasenî el-Cezâyirî. Eserleri: 1. Tühfetü’z-Zâ’ir fî Meâ’şiri’l-Emîr 2. kdü’l-Ecyâd. Nâsıruddin Saîdûnî, “Cezâyirî”, D A, c.VII, stanbul, 1988, s.482, 482-483. 24 III. Dönem Melâmiliğin kurucusudur. Eserleri: 1. Şerh-i Divân-ı Niyâzî (Sohbetlerinde tutulan notlarından derlenmiştir) 2. Letâifü’t-Tahkikât fî Şerhi’l-Vâridât (Şeyh Bedrettin’in Vâridât’ının Arapça şerhidir) 3. Şerh-u Akâid-i Nesefiyye adlı eserleri mevcuttur. Azamat, “Muhammed Nûrü’l-Arâbî”, c.XXX, stanbul, 1988, s. 560, 560-563. 25 Aşkar, a.g. e., s. 412. 26 Nakşibendî- Hâlidî şeyhlerinden alim ve mutasavvıf biridir. Eserleri: 1. Câmiü’l-Usûl 2. Rûhü’l-Ârifîn 3. Râmûzü’l-Ehâdis 4. Levâniü’l-Ukûl 5. Câmiü’l-Menâsik alâ Ehseni’l-Mesâlik 6. Necâtü’l-Ğâfilîn. rfan Gündüz, “Gümüşhânevî”, D A, c. XIV, stanbul, 1988, s. 277, 276-277. 27 Aşkar, a.g. e., s. 407.
 • 10. 6 XIX. asır slam coğrafyasında Balkanlarda döryüz tekke faaliyettedir. Yine XIX. Asrın başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Karadeniz sahillerinde tarikat ve tekkelere pek rastlanmazken, asrın ikinci yarısında itibaren özellikle Hâlidiyye’nin yaygınlaşması ile birlikte Anadolu’daki hemen hemen her bölgede bu tür faaliyetlere rastlanmıştır. Nitekim stanbul’da 300, Anadolu’da ise 350 tekkenin faaliyette olduğunu öğreniyoruz.29 Tarikat ve tekke faaliyetlerinin en yoğun olduğu merkez önceki üç asırda olduğu gibi yine stanbul’dur. Bunu Bursa, Edirne, Kastamonu, Amasya, Kütahya, Konya, Denizli, Nazilli, Bolu, Çanakkale, Manisa ve Erzurum gibi şehirler izlemektedir. Bu dönemde bazı sebeplerle vakıfların kontrolü Evkaf nezaretine tarikat erbabının işleri de Meclis-i Meşâyih’e bağlanmıştır ve bu çift başlı idârî düzenleme tekke vakıflarına müdahaleyi artırmıştır. Ömrünü tamamlayarak yıkılan ve tarihe karışan dergahlar ve yıkılan tarikat yapılarının yenilenememesinin nedenleri arasında en önemli sebepler depremler, yangınlar ve savaşlardır.30 Bu döneme dâir yapılan eleştirilerin aksine tekkeler çürümemiş tarikat kurumu da bozulmamıştır. Sadece devtlet-i aliyenin kuruluş dönemindeki belli başlı güzergâhlarda veya ıssız bölgelerde kurulan ve müştemilâtıyla külliye niteliğindeki çok fonksiyonlu merkezler; biraz şekil değiştirmiş ancak öz düşünce ve anlayış bakımından önceki asırlara göre fazla bir değişiklik olmamıştır.31 1811, 1836 ve 1847 tarihli düzenlemelerle ilgili padişah fermanları ile Meclis-i Meşâyih’in kuruluşuna dair 1868 tarihli karar tekkelerin bozulduğu veya seviye kaybettiği gibi düşünceleri akla getirmiş ama bu olayı daha ziyade bir tekkelerin tekâmülü ve şekil değiştirmesi olarak yorumlamak daha doğru olur.32 Ama bu konuda Şunları da söyleyebiliriz: Her kurumda olduğu gibi tekkelerde de uygulanan “babadan oğula verâset usûlünün” zararlı olduğu kanaati yaygınlaşmış, ancak bu uygulamanın çoğu kez “mutlak” değil “mukayyed” olduğu ve belirli şartlara bağlandığı kaydedilmiştir.33 28 Hindistanlı mutasavvıf. Eserleri: 1. Ziyâü’l-Kulûb ( mdâdüllah Cistiyye tarîkatının âdâb, erkân ve ezkârına dâir bu en meşhûr eserini Farsça olarak telif etmiştir) 2. rşâd-ı Mürşid 3. Vahdetü’l-Vücud 4. Havâşî ber Mesnevî-i Mevlânâ-ı Rûm adlı eserleri vardır. Nisar Ahmad Faruqi, “ mdâdüllah Tehânevî”, D A, c. XXII, stanbul, 1988, s. 222-224: 224. 29 Yücer, “a.g.m”, s. 470. 30 Yücer, “a.g.m”, s. 470. 31 Yücer, “a.g.m”, s. 470. 32 Yücer, “a.g.m”, s. 470. 33 Yücer, “a.g.m”, s. 471.
 • 11. 7 Öte yandan çocukların ser-tarik (en yetkili halife) veya başka bir tekke şeyhi nezâretinde seyr-i sulûkünü tamamladıktan sonra meşîhate geçtiğine bakılırsa, biraz önce ifâde edilen “evlâdiyye usûlü”nün (tekke şeyliğinin babadan oğula geçmesinin) niçin mukayyed hale getirildiği daha iyi anlaşılmıştır. Az da olsa bazı şeyhlerin, Şeyhülislâmlık makâmı tarafından ehliyetsiz ve kifayetsiz bulunmaları nedeniyle görevden uzaklaştırıldıkları ve vakfiye gelirlerinden mahrum bırakıldıkları görülmektedir.34 1826’da, hem yeniçeriler hem de Bektaşi tarîkatı büyük bir felaket ile karşılaştı: Sultan II. Mahmud, devlet düzeninde gerçekleştirmeyi planladığı bir seri reform içerisinde, orduyu da ıslaha karar verdi ve “Muallem Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye” adıyla yeni bir ordu kurdu. Yeni ordunun ilan edilmesi, o zamanlar çoğu yeniçeriliğin getirdiği bazı ayrıcalıklardan faydalanmaktan başka işlevi olmayan esnaftan oluşan yeniçerilerin isyanına sebep oldu. Bektaşi babaları halkı bu isyana katılmaları için teşvik ediyorlardı. Muhtemelen bu sebepten dolayı bir çoğu sürgün edilmişti zaten. Sultan II. Mahmud halk desteğinden yoksun olan yeniçerileri kışlalarında vurdu.35 Bektaşî tekkelerine vazifelendirilen şeyhler yalnız Nakşî şeyhleri değildir. Bazı Bektaşî tekkelerine Kâdiriye ve Bedeviye gibi değişik tarîkatlara mensup meşâyihin de postnişîn oldukları görülmektedir.36 Diğer yandan yasaklı yıllarda da Bektaşîlerin faaliyetlerini sürdükdükleri, yeni atanan postnişînlerin âyinlerine müdahale etmedikleri, onlarla iyi geçindikleri ve aralarında çıkan anlaşmazlıkların ise daha çok tekke emlâkinin tasarrufuna ilişkin olduğunu da görüyoruz.37 Bazı Kâdirî, Rifâî ve Sa’dîler arasında Bektaşî muhiplerinin olması, Hâdîkatü’s- Süadâ’nın okutulması, on Muharrem Aşûre günü Sünbülî Âsitâne’sinde de büyük ihtifaller ile kutlanılması ve buna benzer unsurlar, tarikatlar arası iletişimde köprü vazifesi görmüştür. Ancak asrın sonlarına doğru yasaklı yılların getirdiği yabancılaşma, siyası olaylar ve kurulan cemiyetler nedeniyle bu köprüler zarar görmüş, Bektaşîliğin kapanmasıyla da diyalog ortamı yok olmuştur.38 XIX. asra gelindiğinde ise ülkenin her tarafında hızla artan tekkeleri ve herhangi bir merkeze bağlı kalmadan faaliyet gösteren şeyhleri kontrol etmek ve kayıt altında tutmak 34 Yücer, “a.g.m”, s. 470. 35 Hülya Küçük, Sultân Veled ve Maârif’i, Konya, 2005, s. 33. 36 Yücer, “a.g.m”, s. 474. 37 Yücer, “a.g.m”, s. 474. 38 Yücer, “a.g.m”, s. 475.
 • 12. 8 amacıyla, merkezde Şeyhülislâmlığa bağlı Meclis-i Meşâyih, taşrada ise Encümen-i Meşâyih ihdas edilmiş ve tekke işlerinden bu kurullar sorumlu tutulmuştur.39 Osmanlı sultanlarından bazılarının da tarikatlarle ilişkisi vardı. ddialara göre Sultan II. Beyazit, Sultan I. Selim ve Sultan Abdulaziz 1861-1876, gibi bazı Osmanlı padişahları Bektaşi idiler.40 Bektaşî-Yeniçeri ilişkisi istisna edilecek olursa, herhangi bir tarîkat veya tekkenin devlet aleyhinde bulunmadığı, ancak idarecileri hayra ve doğruya teşvik ettiği, toplumun her kesimine manevî destek ve motivasyon sağladığı görülmektedir. Bu dönemde savaşa katılan, maddi destek sağlayan ve geri hizmetlerde çalışan tarîkat erbâbı da bulunmaktadır.41 XIX. Asrın ulemâ-tasavvuf münasebetleri açısından slam Tarihi boyunca en uyumlu dönem olduğu sayılabilir. Bu asırdaki on üç şeyhülislâmdan yedisinin bir tarîkat şeyhine bağlı; ikisinin ise halife düzeyinde oldukları kaydedilmiştir.42 Yine bu dönemde medrese ve kütüphane kuran ve kurulmasına yardımcı olan şeyhler ile bulunduğu bölgede bir eğitim geleneği oluşturan tarîkat erbâbı da bulunmaktadır. Ayrıca tarîkat mensubu ilim adamları ile ilmiye mesleğinde yükselerek müderrislik, kadılık, müftülük gibi resmî görevler yapan meşâyih de bulunmaktadır.43 XIX. asır meşâyihinin, az sayıdaki ümmî şeyhler istisnâ edilirse hemen hemen hepsinin medrese eğitimi aldığı ve hatta bir kısmının ilmiye pâyesinin zirvesi olarak kabul edilen Rumeli Kazaskerliğine kadar yükseldiği görülür. Yine bir genelleme yapılırsa bu dönemde eser veren tarîkat erbâbının daha çok Nakşîbendiye, Halvetiye ve Mevlevîye’ye mensup oldukları söylenebilir. 44 XIX. asırdaki hemen hemen her tarîkat müntesibi edebiyat ve şiirle uğraşmış ve hatta bunlardan bir kısmı divân oluşturmuştur. Özellikle Mevlevîler, önceki asırda olduğu gibi bu asırda da şiir ve mûsikide temâyüz etmiştir. 45 Özetle bu dönemde tarîkat ve tekkeler sözlü-yazılı kültür tarihimizin en önemli unsuru olmuşlar, tasavvuf erbâbı da eğitim-öğretim, bilim ve sanatta zirveyi teşkil etmiş ve tarîkatlar devlet adamından halka kadar hemen hemen her kesimin ruhuna tesir ederek toplumu yoğurmuş ve kaynaştırmıştır.46 39 rfan Gündüz, “Yeniçeri Ocağının lgasından Sonra Meydana Gelen Bazı Tasavvufî Gelişmeler”, lam Araştırma Dergisi, c. II, sa. I, ( Ocak-Haziran 1997), ss.3-15: 10. 40 Küçük, a.g.e., s. 32. 41 Yücer, “a.g.m”, s. 477. 42 Yücer, “a.g.m”, s. 477. 43 Yücer, “a.g.m”, s. 477. 44 Yücer, “a.g.m”, s. 477. 45 Yücer, “a.g.m”, s. 478. 46 Yücer, “a.g.m”, s. 478.
 • 13. 9 Tanzimat bürokrasisi her vesileyle tarîkatların nufuzunu olumlu ve olumsuz tedbirlerle sınırlamak amacındaydı. Tarîkatların içinde Babıâli’nin veya sarayın yakın bulup zamana ve zemine göre onurlandırdıkları oluyordu. Aslında medrese mensupları da, tarîkat ehli de birinci büyük savaşa kadar toplumsal hayattaki ağırlıklarını ve bağımsızlıklarını koruyabilmişlerdir. Osmanlı modernleşmesi medreseyi ve tekkeyi tüm gayretine rağmen hükümetin tam kontrülü altına alamamış, hayat alanlarını daraltmayı tercih etmiştir.47 A.III.Hayatı: Şeyh Nazîf Hasan Efendi meşhur âlim Şeyh Nazîf Mevlevî’dir. Mora Yenişehrinin Oganlı kasabasındandır. Muhaddisînden Hacı Halil Efendi’nin oğludur. Dedesi Mahmûd Efendi’dir. 1208/1793-94 tarihinde dünya’ya gelmiştir.48 Aslında müellifimizin ismi; bilgi bulabildiğimiz kaynaklarda üç farklı şekilde verilmiştir. Kimi yerde Nazif Hasan Efendi,49 kimi yerde Nazif Hüsnü Efendi, kimi yerde de Nazif Ahsan Efendi olarak zikredilmiştir.50 Biz de esas olarak müllifin yazmış olduğu eser olan Ta’rifü’s-Sülûk adlı eserinde geçen ismi olan Nazif Hasan Dede’yi aldık. Bursalı Mehmet Tahir Nazîf Hasan Dede’nin ölüm tarihi’ni 1277/1882 olarak verir ve kabrinin Bahâriye Mevlevîhânesinde olduğunu belirtir.51 Şeyh Nazîf Efendi merhûmun Hüseyin Fahreddîn isminde bir oğlu ve Avnî Bey nâmında bir dâmâdı vardır. Babası vefat ettiğinde Hüseyin Fahreddîn Efendi yedi- sekiz yaşlarındadır. Altı sene sonra 1283/1866-67 tarihinde Sultan Azîz pâdişahken mevlevîhânenin olduğu yerde bir saray yapılmaya başlanmıştır. Mevlevîhênin Maçka’ya nakli kararlaştırılmış, Maçka’da Mevlevîhâne inşaatı 1286/1869-70 senesinde tamamlanmış, bu nakil esnâsında Beşiktaş mevlevîhânesinde gömülü olan büyük velîlerin kabirlerine dokunulmamıştır.Bu kabirlerin üzerine saray inşaa edilerek türbe mahalli sandukalarıyla birlikte muhâfaza edilmiştir. Yalnız Şeyh Nazîf Efendi’nin naâşı Maçka’ya nakledilerek oraya gömülmüştür. Beş sene sonra bügün hâla mevcut olan Maçka Mevlevîhânesinin olduğu mahallede silah deposunun inşâsı kararlaştırılınca, buradan da Mevlevîhânenin nakli lazım gelmiş ve Eyyüp’te Bahâriye’deki Mevlevîhânesi inşâ olunmuş, çaresiz Şeyh Nazîf Efendi’nin naâş’ı ikinci defa kabrinden çıkarılıp Bahâriye’ye nakl edilmiştir. Fakat Mevlevîhâne mahalline inşâ olunan Ortaköy sarayında Sultân Abdulazîz ve halîfeleri rahat edememişler, orası dillere destan olan 47 Ortaylı, a.g.e., s. 136-137. 48 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri (sad. A. Fikri Yavuz, smail Özen), stanbul, 1975, c. I, s. 169 49 Edirneli Hayri Efendi, Şerh-i Ta’rifi’s-Sülûk, stanbul, 1276, s. 3 50 Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, (Haz: Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz), stanbul, 2006, c. V, s. 189. 51 Bursalı, a.g.e., c.I, s. 169
 • 14. 10 zînet ve ihtişâmına rağmen kimsesiz hale gelmiştir. Daha sonra Meşrûtiyyeti müteâkip mebûsân-ı a’yân dâiresi olarak dizayn edilmiş daha sonra çıkan büyük bir yangınla o muhteşem saray yanmıştır.52 LM HAYATI VE ESERLER A.IV. lmi Şahsiyeti: Vassaf’ın ifâdesiyle, gâyet zeki ve gayretli olan Nazif Hasan Efendi çocukluğundan îtibâren ilim tahsiline başlamış, çeşitli ilim dallarında kendini çok iyi yetiştirmiş ve Yenişehir’de Horasânî Azîz Efendi Medresesinde müderris olmuştur.53 Nazif Hasan Dede ilme önem veren bir ilim aşığıdır. Altmış bir yaşına kadar ilim öğrenmekle meşgul olmuş, Tasavvufa gönül veren sâlikin de ilme gereği gibi değer vermesini istemiş, sâlikin sadece bâtınî terbiye almasının yeterli olmadığını, zâhirî terbiyeyi de alması gerektiğini belirtmiştir. Ancak bu şekilde hem zâhirî hemde bâtınî terbiye alınarak noksanlıkların tamamlanabileceğini savunmuştur. O’na göre en güzel şey insanların hiçbir ilmi ayırmadan kendilerine yarayacak her türlü şeyi öğrenmeleridir. 54 Nazif Hasan Dede faydasız ve mâlayâ’ni şeylerden uzak durulması gerktiğine ve uzak durulmadığı takdirde bunların insanı fesâda götüreceğine inanan, insanın sadece sözlerinde, sohbetlerinde değil, bütün hal ve hareketlerinde bu faydasız işleri bırakması gerektiğini savunan bir tebliğcidir.55 . O’na göre her şeyin lâzım olduğu bir mahal vardır. Sâlik başına gelen kötü şeyleri izâle edebilmek için bu hileli şeyleri de öğrenmeli bu sâyede iki âlemdeki saadetini sağlamalıdır. 56 Nazif Hasan Dede bir şey hakkında bilgili olmanın câhil olmaktan öncelikli ve daha iyi olduğunu özelikle vurgulayarak ilme büyük değer atfetmiştir.57 Müellif dil bilmenin de önemli olduğunu savunmuştur.58 Özetle söylemek gerekirse Nazif Hasan Dede bilgiden ve ilimden aslâ vazgeçilmemesi ni savunan ve bu bilginin de yerinde ve zamanında kullanılması gerektiğini belirten bir ilim âşığıdır.59 52 Vassâf, a.g.e., c. V, s. 192-193; M. Baha Tanman, “Beşiktaş Mevlevîhânesi”, D A, c. IV, stanbul, 1992, s. 554. 53 Vassâf, a.g.e,c. V s. 189. 54 Nazîf Hasan Dede, (v.1276/1862), Ta’rîfü’s-Sülûk, stanbul, 1275,10/b. 55 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 10/b. 56 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 17/a. 57 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 18/a. 58 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 18/b. 59 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 18/b.
 • 15. 11 Âlim, şâir, nazîf, gâyet nâzik bir şahsiyettir. Aynı zamanda müzik ve edebiyatla’da ilgilenmiş ve bu alanlarda’da kendini isbat etmiş bir Mevlevî âlimidir.60 Mevlevî tarîkatının âriflerinden Nazif Hasan Dede mûsîkî ilminde ihtisas sahibi olmanın yanında neyzenlikte’de zamanın üstadı olarak değerlendirilmiştir.61 A. V. Tasavvufi Kişiliği: Küçük yaşında Mevlevîliğe karşı ilgi duymuş ve mevlevîliğe intisap etmiştir. Hicâz’a gidip geldikten sonra medresenin yanında bir Mevlevîhâne inşâsına muvaffak olarak 1269/1852-53 senesinde Muhammed Saîd Hemdem Çelebi’den sonra Beşiktaş mevlevîhânesine şeyh olmuştur.62 Bahariye Mevlevihânesi, Rintlikle, Alevîlikle meşhurdu. Gölpınarlıya göre Şeyh Nazîf bir Bektaşi’den daha aşırı bir Alevî olduğu gibi, oğlu Hüseyin Fahrettin Dede de aynı meşrepte idi ve Alevîlikte ikisi en ileri Mevlevîlerdendi.63 Nazîf Dede, ehl-i beyt yanlısı şiir ve düşüncelerinden dolayı Abdulbâki Gölpınarlı tarafından tamamen alevî meşrep biri olarak gösterilmiştir.64 Aslında tasavvuf tarihine bir bütün olarak bakıldığında, sûfîlerin genellikle, Hz. Peygamber’den sonra Hz. Ali’yi ve ona atfedilen rivayetleri belli düşünce ve uygulamalarında dayanak olarak benimsedikleri görülür. Onlar, diğer râşid halifeleri ve ashabın önde gelenlerini saygıyla anmalarına ve yer yer belli konularda örnek göstermelerine rağmen Hz. Ali’ye ve Ali evladına farklı bir konum tayin etmişlerdir. Durum kişiden kişiye ve zamanla tarikattan tarikata değişiklik arz etmişse de, genel görünüm bu minval üzeredir.65 Tasavvuf ehli Hz. Peygambere ve dolayısıyla onun ehl-i beytine büyük sevgi beslemiş, bu sevgi, meseleleri akıldan ziyade hisleriyle yorumlayan tasavvuf ehlinin bakışlarını da büyük oranda tesiri altına almıştır.66 Nazif Hasan Dede’nin rivâyetlerinde Hz. Ali’ye yer vermesi, ona olan sevgisini her fırsatta belirtmesi onun gerçekte bir “Ali muhibbi” olduğunu göstermektedir. Zaten müellif bu konuda kendisini savunmuş, Hz. Ali ve Ehl-i beyt’e olan sevgisini sık sık dile getirmesinden dolayı kendisini Râfizîlikle suçlayanlara ise mâm-ı Şafiî’nin şu sözüyle: “Eğer 60 Vassâf, a.g.e,c. V s. 189. 61 Bursalı, a.g.e, c. I,s. 169-170. 62 Vassâf, a.g.e., c. V, s.188 63 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, stanbul, 1983, s. 229. 64 Gölpınarlı, a.g.e., s. 229-232. 65 Salih Çift, “Gazalî Öncesi Mutasavvıfların Hz. Ali ve Ehl-i Beytle lgili Görüşleri”, Marife bilimsel birikim dergisi, sa. I,( bahar 2005), ss. 165-174: 165. 66 Çift, “a.g.m”, s. 174.
 • 16. 12 Âli Muhammed’e olan sevgi Râfizîlikse bütün insanlar ve cinler şâhid olsunki ben Râfizîyim.” 67 ve şu şiiriyle cevap vermiştir: Bende-i Âl-i Abâ’yım, Hayderîyim Hayderî Ey Nazîf bu yolda kurbân eyledim cân u seri Hâsılı ber- muktezâ-yı meşreb-i Peygamberî ’tikâdım böyle “nahnü kasemnâ” dan beri68 1270/1854 târîhinde Beşiktaş Mevlevîhânesi’nin Postnişin’i olarak stanbul’a gelerek dokuz sene kadar burada şeyhlik makamında bulunmuş ve 1287/1861-62 senesinde yetmişbir yaşında Âhirete irtihal eylemiş sonra’da kendin’den önce vefat eden Mevlevî Şeyhlerin’nin yanına gömülmüştür. (Kaddasa’llahu sırrahû)69 Hazret-i Mevlânâ’dan i’tibâren silsile-i tarîkleri şöyledir: Hz. Mevlânâ 672/1273, Husâmeddin Çelebi 682/1283, Sultan Veled 713/1312, Ulu Ârif Çelebi 721/1320, Muzaffer Çelebi 743/1342, Cemâleddin Çelebi 917/1509, Abdulkâdir Çelebi, Ahmed Efendi, Sultân-ı Dîvânî Muhammed Efendi 968/1560, Mustafa Efendi, Hızır Şâh Efendi 927 /1526, Muhyî Efendi, Müstebân Çelebi, Muhammed Efendi, Mustafa Efendi, Ârif Efendi 1051/1642, Âdem Dede Efendi 1061/1653, Abdülhalîm Çelebi 1087/1679, Müstebân Çelebi, Ârif Çelebi, Ebûbekir Çelebi 1046/1638, Hasan Emîr Dede, Süleymân Efendi 1076/1666, Muhammed Saîd Hemdem Çelebi 1273/1858, Şeyh Nazîf-i Mevlevî 1276/186270 A. VI.Eserleri: Nazîf Hasan Dede’nin içerisinde çeşitli dînî ve tasavvufî konuları anlattığı, zamanındaki bir takım meselelere çözüm getirmesi amacıyla ele aldığı ve Mevlevî tarikati silsilesini beyân eden ve konumuz olan matbu Ta’rîfü’s-Sülûk adlı bir eseri ile Bahr-ı Hakîkât isminde matbu olmayan levhaları (şiirleri) vardır. O’na ait Bahr-ı Hakîkat adlı risâleyi bulamadık ama şiirlerine Hüseyin Vassaf’ın Sefîne-i Evliya ve Bursalı Mehmet Tahir’in Osmanlı Müellifleri adlı eserlerinde karşılaştık Müellif’in mısra ve şiirlerinden örnekler verirsek :Azîz-i Mısr vuslatı sûziş-i firkat nedir bilmez Anı tenhânişîn-i külbey-i ahzan olandan sor 67 Edirneli Hayrî, a.g.e., , s.51. 68 Vassâf, a.g.e., c. V, s.188. 69 Vassâf, a.g.e., c. V, s.188; Tanman, “a.g.m”, s. 554. 70 Vassaf, a.g.e., c. V, s.188
 • 17. 13 Nur-ı Hak âyine-i eşyaya olmuş münakis Halkın istidâtı mikdari bilinmiş zat Hû Bir gazelinden: Serîr-i bezmigâh-ı fakri bir câne vermezler Değil her câne yahu belki her cânâne vermezler Efendi umma sen ab-ı hayatı badeden hisse Anı insana tahsis ettiler hayvane vermezler.71 Nazîf Hasan Dede’nin Şiirlerinden: Hakikat şehrine kesdirme yollardan gitmek istersen Tarîk-i aşka gel bâb-ı Nazîf-i Mevlevî’den gir72 Biz mâsivâyı hiçe sayan Mevlevîleriz Yâr ile cânı câna katan Mevlevîleriz73 Zevk-i kudûm ü nây ve safâ-yı semâ’la Tîr-i niyâzı arşa atan Mevlevîleriz74 Deryâ-yı zâtı mevc-i sıfâtıyle bir görüp Mecrâ-yı kesreti kapatan Mevlevîleriz75 Mevc-i suverde za’fla çün bir agâh olup Ma’nada havz-ı feyze batan Mevlevîleriz76 Devrân-ı lütf-ı Hazret-i Monlâ’da ey Nazîf Kevn ü mekânı hiçe satan Mevlevîleriz77 71 “Mefâ’ilün, Mefâ’ilün, Mefâ’ilün, Mefâ’ilün” Bursalı, a.g.e., c. I, s. 169-170. 72 “Mefâ’ilün, Mefâ’ilün, Mefâ’ilün, Mefâ’ilün” 73 “mef’ûlü, fâ’ilâtü, mefâ’ilü, fâ’ilün” 74 “mef’ûlü, fâ’ilâtü, mefâ’ilü, fâ’ilün” 75 “mef’ûlü, fâ’ilâtü, mefâ’ilü, fâ’ilün” 76 “mef’ûlü, fâ’ilâtü, mefâ’ilü, fâ’ilün”
 • 18. 14 Zâhidâ hak içun ol şâhın ki cûd-ı ekmeli Ahmed-i muhtâr a vahy itdi Kitâb-ı Münzel’i Mevlevîyim Ahmedîyim Hayderîyim ben belî Bana bestir bir Hüdâ ve bir Nebî ve bir Velî78 ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻥ‬‫ا‬‫ﻡ‬‫ا‬79 Meclis-i rûz-i ezelde çünki ikrârım budur Din ü îmânım budur günlümde esrârım budur Zinde oldukça vucûdüm dilde ezkârım budur Cân fedâ itdikde hem âhir ki güftârım budur80 ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻥ‬‫ا‬‫ﻡ‬‫ا‬ Cûylar, taşlar, ağaçlar, kûhlar, hâmûnlar Nuhu felek, cinnü melek, bahrü semek, nev-i beşer Sâkinân-ı arş ü ferş ü necm ü şems ü kamer Hep lisân ı kâl ü hâl ile bu beyti zikr ider81 ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻥ‬‫ا‬‫ﻡ‬‫ا‬ Ma’ni-i hükm-i Rasûl ü çünki iz’ân eyledim Dildeki cem’iyyet i vehmi perişân eyledim Mezheb-i irfânımı âfâka i’lân eyledim Ey Muhammed ümmeti ben böyle îmân eyledim.82 ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻥ‬‫ا‬‫ﻡ‬‫ا‬ 77 “mef’ûlü, fâ’ilâtü, mefâ’ilü, fâ’ilün” 78 “Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilün” 79 “Yüce Allah’tan başka ilah, Muhammed (sav)’den başka peygamber, Ali (ra)’dan başka kahraman (genç) yoktur.” 80 “Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilün” 81 “Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilün” 82 “Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilün”
 • 19. 15 Milletim ehl-i hakîkat hâlıkım Rabbim Hudâ Mezhebim râh-ı mahabbet şart-ı îmâmın fenâ Kıblem ebrû-yı Muhammed’dir îmânım Murtezâ Dîn-i slâm âşikârâdir ne lâzım ihtifâ83 ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻥ‬‫ا‬‫ﻡ‬‫ا‬ Bende-i Âl-i Abâ’yım, Hayderîyim Hayderî Ey Nazîf bu yolda kurbân eyledim cân u seri Hâsılı ber- muktezâ-yı meşreb-i Peygamberî ’tikâdım böyle “nahnü kasemnâ” dan beri84 ‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫ﻥ‬‫ا‬‫ﻡ‬‫ا‬ Mushaf-ı sırr-ı Hudâdır sûret-i cânânımız Fehm iden ma’nâsını oldu vâkıf-ı esrâr-ı Zât85 Rûy u zülfü sûre-i Nûr u Duhân tefsîridir La’l-ı âlinden kinayetdir Nazîf âb-ı hayât86 ●●● Derd-i elem-i cevr ile nây eyleyüp efgân Esrâr-ı Hudâ söylemede âşıka her ân Ey dil olayım dirsen eğer mazhar-ı irfân Allah içün “Allah” diyelim “Hû” diyelim Hû87 ●●● Duydun mu aceb nâydan esrâr-ı Ali’yi Bildin mi Nazîf nükte-i hubb-ı ezelîyi Ârif olayım dirsen eğer sırr-ı hafîyi Allah içün “Allah” diyelim “Hû” diyelim Hû88 83 “Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilün” 84 “Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilün” 85 “Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün” 86 “Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilâtün, Fâ’ilün” 87 “Mefûlü, mefâ’îlü, mefâ’îlü, faûlün” 88 “Mefûlü, mefâ’îlü, mefâ’îlü, faûlün”
 • 20. 16 Müellif’in güzel bir gazeli: Dilâ hâlat-ı vasl-ı hem- dem-i cânân olandan sor Tahassür âteşin pervâne- veş Sûzân olandan sor89 Görüp hâl-i perîşânım ben bî-hûde ta’n itme Bu emri bir de gel mülk-i dile sultân olandan sor90 Azîz-i mısrı, vuslat sûziş-ı firkat nedir bilmez Anı tenhâ-nişîn-i külbe-i ahzân olandan sor91 Seher zevkın ne bilsün hutf- gân-ı pister-i gaflet Füyûzât-ı sabâhı haste-i hicrân olandan sor92 Reh-i vuslatda cânân dilersen cân nisâr itmek Nazîf tîğ-ı aşka ser virüp kurbân olandan sor93 Eserde Tâhirü’l-Mevlevî’nin 1350/1951/94 bazı beyitlerine’de yer verilmiştir. Mesela: Tâhirü’l-Mevlevîye âit şöyle bir beyti kaydetmiştir: Ne bilsün zek-i tîğ-i gamze-i dil-dârı gafiller Onu pîş-i nigâh-ı yârda kurbân olandan sor95 89 “Mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün” 90 “Mefâ’îlü, mefâ’îlü, mefâ’îlü, mefâ’îlü” 91 “Mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün” 92 “Mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün” 93 “Mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün” 94 Tahirü’l-Mevlevî (Tahir Olgun), Divan Edebiyatı’nın en son mümessillerinden biridir. Altmıştan fazla eseri vardır. En önemlileri; Şerh-i Mesnevî, Mir’ât-ı Hz. Mevlânâ, Edebiyat Lugatı, Detaylı bilgi için bkz. Tâhirü’l- Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, stanbul, 1971, s. 7-13. Tâhirü’l-Mevlevî, 1951’de stanbulda ölmüştür. Mezarı Yenikapı Mevlevîhâne bahçesi bitişiğindeki Hâmûşân mezarlığındadır. Detaylı bilgi için bkz. M. Orhan Bayrak, stanbul’da Gömülü Meşhur adamlar, stanbul, 2002. s. 77. 95 “Mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün, mefâ’îlün” Vassâf, a.g.e., c. V, s. 190-192.
 • 21. 17 II. BÖLÜM TA’RÎFÜ’S-SÜLÛK’TE TASAVVUF A.Eserin Tanıtımı a) Eserin Yazılış Sebebi Bu risâle bazı Mevlevî müridlerinin tasavvufa dair bir kısım meseleleri çözmesi için Nazîf Hasan Dede’den bir eser kaleme almasını istemeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Nazîf Hasan Dede’nin ta’biriyle: Ehl-i derde bu dahî olsun nazîfen bir eser Himmet-i pîr ile tekmîl oldu Ta’rîfü’s-Sülûk96 Bu eser tasavvuf ehlinin bazı sorularına cevap olması için ve bir takım müşkillerinin çözülmesi için kaleme alınmış bir risâledir. b) Eserin Yazma ve Basma Nüshaları a. Elyazmalar: 1. Süleymâniye Kütüphanesi (Yazma bağışlar), demirbaş numarası 0031383, tasnif numarası 297. 75, 51 sayfa, yazma eser. 2. Süleymâniye Kütüphanesi (Hacı Mahmud Efendi), demirbaş numarası 002357, tasnif numarası 297. 7, 179 varak, 196×130, 160×70 mm, talik eser. 3. Süleymâniye Kütüphanesi (Hacı Mahmud Efendi), demirbaş numarası 002648, tasnif numarası 297. 7, 23 varak, 214×132, 150×78 mm, nesih eser, 1275, stanbul. 4. Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi, demirbaş numarası 021533, tasnif numarası 000, 18 varak, yazma eser. 5. Nûru Osmaniye Kütüphanesi, demirbaş numarası 002345, tasnif numarası 297. 7, 51 sayfa, yazma eser. b. Matbular: 1. Süleymâniye Kütüphanesi (Ayasofya), demirbaş numarası 001799, tasnif numarası 297. 7, 51 sayfa, matbu eser, 1276, stanbul. 2. Süleymâniye Kütüphanesi (Hacı Mahmud Efendi), demirbaş numarası 002565, tasnif numarası 297. 7, 51 sayfa, matbu eser, Edirneli Hayri Efendi’nin Şerhi, 1276, stanbul. 3. Süleymâniye Kütüphanesi ( zmirli . Hakkı), demirbaş numarası 001233, tasnif numarası 297. 7, 51 sayfa, matbu eser, Edirneli Hayri’nin çevirisi, 1276, stanbul. 4. Süleymâniye Kütüphanesi (Hamidiye), demirbaş numarası 000642, tasnif numarası 297. 7, 58 sayfa, matbu eser, Edirneli Hayri’nin şerhi1276, stanbul. 96 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 19/a.
 • 22. 18 5. Süleymâniye Kütüphanesi (Düğümlü baba), demirbaş numarası 00255, tasnif numarası 297. 7, 51 sayfa, matbu eser, 1277, stanbul, mukavva cilt. 6. Süleymâniye Kütüphanesi (M. Arif, M. Murad), demirbaş numarası 000018, tasnif numarası 297. 7, 49+2 sayfa, matbu eser, 1277, stanbul, meşin cilt. 7. Süleymâniye Kütüphanesi (Tahir Ağa Tekke), demirbaş numarası 00414, tasnif numarası 297. 7, 58 sayfa, 1277, stanbul stihkam Alayları Litoğrafyası Matbaası, mukavva cilt. 8. Süleymâniye Kütüphanesi (M. Arif, M. Murad), demirbaş numarası 00017, tasnif numarası 297. 7, 49+2 sayfa, matbu eser, mukavva cilt, 1277, stanbul. 9. Süleymâniye Kütüphanesi (Zühdi Bey), demirbaş numarası 000471, tasnif numarası 297. 7, 51 sayfa, matbu eser, 1276, stanbul Matbaa-i Âmire, mukavva cilt. 10. Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi, demirbaş numarası 001492, tasnif numarası 000, 51 sayfa, matbu eser, 1276, stanbul. 11. Millet Kütüphanesi (Ali Emiri Şeyhi), demirbaş numarası 000841, tasnif numarası 297. 3, 51 sayfa, matbu eser, 1276, stanbul. 12. Millet Kütüphanesi (Ali Emiri Şeyhi), demirbaş numarası 000842, tasnif numarası 297. 3, 58 sayfa, matbu eser, Edirneli Hayri şerhi, 1276, stanbul. Bizim incelediğimiz nüshalar: Kayseri Râşid Efendi kütüphanesinde 021533 demirbaş ve 297.7 tasnif numarası ile kayıtlı olan 18 varaklık Ta’rifi’s-Sülûk adlı asıl nüsha ve Konya Yusufağa kütüphanesinde bu eserin şerhi olan Edirneli Hayrî’ye âit 9611 demirbaş ve 297.7 tasnif numarası ile kayıtlı 58 sayfalık Şerh-i Ta’rifi’s-Sülûk adlı Türkçe nüshalardır. Müellif’in ismi buradaki kayıtlarda Nazif Hüsnü Dede olarak geçmektedir. Eser’in aslı yazma olup, şerhi stanbul askerî matbaasında fersûde ciltle basılmıştır.Yusufağa kütüphanesine12.02.1962 tarihinde Abidin, Rıfat, Ziya, Ahmedi Ziya adlarıyla vârisleri oldukları kayda geçen dört zât tarafından hediye edilmiştir. c) Eserin Kaynakları Eserde bir konu anlatılırken delil olarak getirilen Kur’an-ı Kerîm ayetleri, Peygamberimiz (s.a.v) Hadîs-i şerîfleri, Hz. Ali (ra)’nin sözleri ve Mesnevî-i Şerîf’den alınan Mevlânâ hazretlerinin sözlerine sık sık yer verilmiş, eğer mesele anlatımında bunların hepsi delil olarak getirilmiş ve bu hiyerarşik sıra takip edilmiştir. Bazen de müellif anlattığı bir meseleye sadece yukarıda zikrettiğimiz kaynaklardan birini delil olarak getirmiştir.
 • 23. 19 d) Eserin Uslûbu Eser nazım ve nesrin karışık olduğu yani nazım ve nesirlerle yazılmış klasik bir tasavvufî risâledir. Nazîf Hasan Dede, yazmış olduğu on sekiz sayfalık bu risâlesinde özellikle tasavvufî konular olmak üzere, çeşitli dîni konulara değinmiş ve bunları kendi uslûbuna göre anlatmaya çalışmıştır. Risâlesindeki konuları sistematik bir şekilde sıralamamış ve konuları önemine göre düzenlememiştir. Kendisine has bir metodla konulara yaklaşmış, üzerinde durduğu hususlara ve olaylara kısa kısa değinmiş ve bu hususları Kur’an-ı Kerîm’den âyetlerle, Peygamberimiz (s.a.v)in Hadîs-i şerîfleriyle, Hz. Ali (ra)’ın sözleriyle, Mevlânâ hazretlerinin Mesnevî’sinden aldığı sözler ve beyitlerle desteklemiştir. Müellif eserinde klasik tasavvufî konulara değinmiş, bu konuları anlatırken de yer yer kısa hikaye ve hâdiselerden bahsetmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v)den, Hz. Mûsa (as)’dan, Hz. Yusuf (as)’dan, Firavun’dan, Şeytan’dan, meşhur mutasavvıflardan olan Hallâc-ı Mansûr 309/907 ve Muhyiddîn-i Ârâbî’ 638/1240‘ den kıssalar ve olaylar anlatmış ve bu anlatıkları ile konuyu özetleyerek anlattığı konunun sonunu bağlamıştır. Nazîf Hasan Dedenin risâlesi şiirle başlamış, risâlenin muhtelif bölümlerinde şiirlere yer verilmiş ve yine risâlesi biterken de şiirle bitmiştir. Eserin her yerinde hemen hemen her sahîfesinde şiirler bulunmaktadır. Bu yönüyle eser müellifin şâirlik yönünün de kuvvetli olduğunu göstermektedir. Müellifin meselelere delil olarak getirdiği Hadîs-i şerîfler çoğunlukla meşhur tasavvufî kaynaklarda kullanılan, başka bir ta’birle mutasavvıflar arasında çok yaygın ve meşhur olan Hadîs-i şerîflerden oluşmuştur. Bu yüzden mu’teber hadis kitaplarında müellifin risâlesinde kullandığı rivayetlerden çok azına rastlanılmaktadır. Hatta bir kısım rivayetlerin kaynaklarını tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Müellifin sahabe kuşağından sadece Hz. Ali (ra) ’yi zikretmesi, Âyet-i kerîme ve Hadîs-i şerîflerden sonra en önemli kaynak olarak Hz. Ali (ra)’yi göstermesi ayrıca işâret edilmesi gereken hususlardan birisidir. Muhtemeldir ki araştırıldığında aynı konularda başka sahabîlere âit çok sayıda rivâyete tasavvuf kaynaklarında rastlamak mümkündür. Ancak müellifimizin sadece Hz. Ali (ra)’den nakilde bulunmuştur. Bu da onun Hz. Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e ne kadar büyük bir sevgi beslediğini göstermektedir. Abdulbaki Gölpınarlı eser hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır: Şeyh Nazîf’in eserindeki bütün izahlar umûmidir. Ancak ehl-i beyt ve bilhassa Ali sevgisi bu risâlede ön plandadır.97 97 Gölpınarlı, a.g.e., , s. 195.
 • 24. 20 B.Ta’rîfü’s-Sülûk’te Ele Alınan Konular B.I.Zühd Zühd; Soğuk ve ilgisiz davranmak, rağbet etmemek, yüz çevirmemek anlamlarına gelmektedir. Tasavvuf’ta; Âhirete yönelmek için dünyadan el-etek çekmek, Hakk’a yönelmek için dünyadan da ahiretten de el-etek çekmek, elde mevcut olsa bile gönülde mal ve mülk sevgisine yer vermemektir.98 Tasavvufta dünyaya ve Allah’ın dışındaki şeylere (mâsivâya) gönlü bağlamamak önemli bir esas olarak görülmüş, geçici, aldatıcı dünya hayatı’nın âhiret hayatına kıyasla çok değersiz olduğu vurgulanmış ve zühd ahyatı tavsiye edilmiştir. Zühd, herhangi bir şeye duyulan isteği tamamen düşürmek, ona karşı aslâ istek duymaz hâle gelmektir. Sûfiyye dilinde zühd: Allah’tan başka her şeyi gönülden çıkarmak, onlara hiç değer vermemek; varlıklarına sevinmemek, yokluklarına üzülmemektir.99 Bu cihân uyku ve hayal mesâbesindedir. Bu konuda Câbir b. Abdillah hazretleri (ra)dan gelen rivâyet şöyledir: “Bir gün Rasûlüllah hazretleri ile beraberdim. O esnada beyaz yüzlü ve güzel saçlı, üzerinde beyaz kaftanı olan bir kimse geldi ve “selâm senin üzerine olsun Allah’ın Rasûlü” dedi. Nebîyy-i mükerrem hazretleri (s.a.v) onun selâmına selâm ile karşılık verdikten sonra, adam Hz. Peygamber’e “ey Allah’ın Rasûlü! Dünya nedir?” diye sordu. Rasûlüllah (s.a.v) “Uyuyanın uykusu gibidir” diye cevapladı. Bunun üzerine o kimse, Peygamber hazretlerine dedi ki “ey Allah’ın Rasûlü dünya ile ahiretin arası ne kadardır?” Allah Rasûlü cevapladı: “Göz açıp kapayıncaya kadardır.” O adam, bu cevaptan sonra, Hz. Peygamber (as)’nin huzurlarından ayrıldı. Hz. Peygamber sonra ashâbına yönelerek: “Bu kimse Cebrâil’dir. Sizi dünyada zâhit kılmak ve ahirete rağbet ettirmek için gelmiştir” dedi..100 Yine o kimse yukarıda geçen hadiste belirtildiği gibi “Ey Allah’ın Rasûlü” dünya ile ahiret arası ne kadardır?” diye kendisine sorulmuş Rasûlüllah da: “Göz açıp kapayıncaya kadardır” buyurmuşlardır. Bu durum dünyanın hızla geçici olduğuna, kıyametin ise son derece yaklaşmış olduğuna delâlet eder. Nitekim Allah-u Teâla şöyle buyurur: “Kıyametin kopması ise, göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah her şeye kâdirdir.”101 Peygamber (s.a.v)’den sorusunun cevabını alan adam cevaptan sonra Hz. Peygamber’in huzurundan ayrıldı. Hz. Peygamber sonra ashâbına yönelerek: “Bu kimse Cebrâil’dir. Sizi dünyada zâhid kılmak ve ahirete râğbet ettirmek için gelmiştir” ded. Böylece dünyanın hızlı bir şekilde geçip gittiğini, bir uyku ve hayalden ibaret olduğunu belirtti. 98 Uludağ, a.g.e., s.593. 99 Süleyman Ateş, slâm Tasavvufu, stanbul, 1992, s.275. 100 Münâvî, (1031/1621) Feyzü’l-Kadîr, I-VI, Beyrut, trs, c. V, s. 56. 101 Nahl 16/77.
 • 25. 21 Dünyaya meyletmek ve istemek, dolayısıyla ahiretten gafil olmak, cehalet ve ahmaklıktan başka bir şey değildir.102 Müellifimiz Nazif Hasan Dede dünya ve Allah dışındaki şeylere duyulan aşırı sevgiyi insanı helâka götüren bir sebep olarak zikretmiştir. Dünya sevgisinin ve mâsivânın gönlü meşgul etmemesi gerekir. Zenginlik sülûke mâni değildir. Allah dostlarına dünya ve âhiretin haram olarak buyurulması onların murâdının ancak Cemâlüllah olmasıdır. Bu anlamda ilahî sevginin dışındakilere gönülde yer verilmemesi gerektiğı belirtilmiş ve Harun Reşid’in şu kıssası anlatılmıştır: Harun Reşid’in kırk tane câriyesi varmış. Bir gün her birisi için türlü kumaşlar ile dolu kırk bohça yaptırmış ve câriyelerini çağırttırmış. Her birisine hangi bohçayı isterseniz elinizi o bohçanın üzerine koyun o bohça onun olsun demiş. Câriyelerden her biri bir bohçanın üzerine elini koymuş yalnız içlerinden bir tanesi hiçbir bohçaya iltifat etmemiş, elini Harun Reşid’in dizine koymuş. Bunun üzerine Harun Reşid niçin böyle yaptın diye sormuş? O da: Ben sizi istiyorum, başka bir isteğim yoktur demiş. Harun Reşid câriyenin bu cevabından çok hoşnut olmuş ve onu özel haremine almış, kendisine en yakın câriyesi yapmış, kendisine bir çok ihsanda bulunmuştur. Câriye bu davranışı sebebiyle padişahın hareminde hem o bohçalar gibi nice bohçalara sahip olmuş hem de padişahın en yakını olmuştur. Sâlik de dünya ve ukbâyı terk ederek “ ‫د‬‫ا‬‫ا‬ ” (Senden başka maksadım yoktur.) diyerek çalışıp yüce makamlara ulaşmak zorundadır. 103 Dünya hayatına aldanan ve dünya malıyla kibirlenenler, dünyada ben azîzizm, ben şerefliyim, ben zenginim diyenlere riyâ göstererek göteriş yapanlarla Allah-u Teâla alay etmiş ve şöyle buyurmuştur: 104 “ ‫ا‬‫ؤ‬‫و‬‫ه‬‫ن‬ ” (Allah onlarla alay ediyor ve azgınlık içinde şaşkın şaşkın dolaşmalarına (şimdilik) müsaade ediyor.) Bu âyet-i celile üzre kıyâmet gününde Allah-u Teâla onları alaya alarak ey azîz ve kerîm olanlar! Tadın azabı diyecektir. 105 Her insan huzûr-u ilâhî de hekettiği karşılığı alacaktır.106 B.II.Fakr Fakr; Hâcet, ihtiyaç,107 yoksulluk, dervişlik, sâlikin hiçbir şeye mâlik ve sâhip olmadığının şuûrunda olması, her şeyin gerçek mâlik ve sâhibinin Allah olduğunu idrak etmesi anlamlarına gelir.108 102 smâil Ankaravî, (1041/1631) , Hadislerle Tasavvuf ve Mevlevî Erkânı (Şerh-i Ahâdis-i Erba’în), (Haz. Semih Ceyhan), stanbul, 2001, s. 123-125. 103 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s.13/b-14/a. 104 Bakara 2/15. 105 Al-i mran 3/54. 106 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s.14/b. 107 bn Manzur, (711/1310), Lisânü’l-Arab, Beyrut, 1990, I-XV, c. V, s. 60. 108 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, stanbul, 1999, s. 184.
 • 26. 22 Kelâbâzî 385/995, fakr konusundaki sûfîlerin görüşlerini şu şekilde sıralamaktadır: Ebû Muhammed Cerîrî: “Fakr, mevcut olanı kaybetmemek için mevcut olmayanı taleb etmemektir.” demiştir. Bu söz, farzları yerine getirmekten, âciz kalma korkusu bulunmadıkça rızık talebinde bulunmamak ma’nâsına gelir.Yine bu konuda bn Cellâ: “ htiyaçları bile olsa başkalarını kendilerine tercih ederler”109 âyetinde işâret edildiği üzre fakr, bir şeye sâhip olmamandır, sâhip olduğun zaman da bu şeyin senin olmamasıdır” demiştir.(Fakr, hiçbir şeye mâlik olmaman, mâlik olunca da başkalarına faydalı olmak için mâlik olmandır, daha doğrusu mâlik olmamandır.” Diğer bir mutasavvıf olan Ebû Muhammed Rüveym b. Muhammed de; “Fakr, varolan her şeyi yok etmek ve yok olan tüm şeyleri terk etmektir, (elde olanı başkasına vermek, olmayanı taleb etmemektir) demiştir.110 smali Ankaravî 1041/1631, bu konuyla ilgili olarak Hz. Peygamber’den “fakirlik insanlara göre bir kusurdur ama kıyamet gününde Allah’a göre bir ziynettir” hadisini aktardıktan sonra şunları ifâde etmektedir: “Fakr kelimesi yokluğa delalet eder ve fakir ise bir şeyi olmayan kimsedir.111 Bu hadisin anlamı şudur: “Fakirlik insanlara göre bir ayıp ve kusurdur ama kıyamet gününde Allah’a göre canin ziyneti ve akan ruhun güzelliğidir.” Miskinler ve fakirler kıyamet gününde Allah dostlarıdırlar. Bu kimselerin mahabbetleri gönüllerin ışığı, cennetlerin anahtarıdır. Nitekim Sevgili Peygamberimiz:”Her şeyin bir anahtarı varıdr. Cennetin anahtarı ise fakirleri ve düşkünleri sevmektir. Zira onlar kıyamet gününde Allah ile bir aradadırlar” buyurmuştur.112 Ruhlar âleminde peygamberler, velîler, fakirler ve sâlihler ile tanışık olanlar, bu âleme geldiklerinde hem peygamberler ve velîlere tabi olurlar, hem de fakirler ve sâlihler ile sohbette bulundular. Ezel âleminde fakirler ve sâlihlerle ülfet ve ünsiyet kurmadılar. Aksine kendileri gibi kimselere ilgi duyup sevgi beslediler. Fakirlerle sohbette bulunmaktan kaçınıp, dünya ehliyle dostluk yaptılar.113 Müellifimize göre fakirlik; insanoğlunun dünyaya sahip olduğu halde kendini her hangi bir şeye mâlik görmemesidir. Peygamberimiz (s.a.v) 114 “ ‫ا‬‫ى‬ ” (Fakirlik benim övgümdür.) hadîsiyle kastedilen fakr-ı zâhirî değil fakr-ı ma’nevî olduğunu belirtmiştir. Manevî fakirlik’ten kasdedilen şeyse; kalbde mâsivâdan bir şeyin bulunmaması, ilâhî nûr’un 109 Haşr 59/9. 110 Kelâbâzî, Ebû Bekir Muhammed b. shak Buhârî, (385/995), et-Ta’arruf li Mezheb-i Ehli’t-Tasavvuf, (Haz. Süleyman Uludağ), stanbul, 1992, s. 145. 111 smail Ankaravî, Minhâcü’l-fukarâ (Nşr. Saadettin Ekinci), stanbul, 1996, s. 32. 112 Ankaravî, a.g.e., s.32. 113 Ankaravî, a.g.e., s. 101-102. 114 Hadis için bkz. Aclûnî, smâil b.Muhammed el- Cerrâhî, (1126/1778), Keşfü’l-Hafâ ve Müzîü’l- lbas, I-II, Beyrut, 1988, c. II, s. 828.
 • 27. 23 kalbi istilâ etmesiyle kulun kalbinde Allah sevgisi ve muhabbeti dışında bir şeyin kalmamasıdır. Kulun kalbinde bu fakirlik hâli tam anlamıyla gerçekleşmediği zaman Rasûlüllah’ın: “Fakirlik Allahtandır.” ile “Fakirlik dünya ve âhirette yüz karalığıdır.” Sözlerindeki sırlara müttalî olamaz ve tam anlamıyla fakirliği anlayamaz. Anlayamayınca da fakirlik sırrına eremez ve amacına ulaşamaz. 115 Nitekim rızâ makâmını bulamayan ve Rasûlullah’ın: “fakirlik küfre yakın olayazdı.” Sözğndeki hakîkati anlayamayan bazı insanların fakirlikten usanarak nedir benim çektiğim diye ağlayıp sızlamaları onların Allah’a itirazıdır. Bunları birbirinden ayırt etmek insan için gereklidir. nsan ma’nevi fakirliği iyi anlamalı, zâhiri fakirlikten ayırmalı ve başına gelen musîbetlere sabretmelidir.116 B.III. Muhabbet ve lahi Aşk Muhabbet; sevgi, anlamına gelir. Allah’ın kulunu, kulun Allah’ı sevmesi demektir.117 Aşk; aşırı sevgi, sevginin son mertebesi, sevginin insanı tam olarak hükmü altına alması demektir. Sûfîler’e göre aşk; sevginin en son mertebesi ve en mükemmel şeklidir.118 Aşk kelimesi Kur’an-ı Kerîm’de zikredilmemiştir. bnü’l-Arabî’nin beyanına göre ise kinâye yoluyla ifâde edilmiştir.119 Bu sebeple olacak, ilk zâhitler bu kelimeyi kullanmayıp daha çok mahabbet kelimesini kullanmışlardır. Aşk kelimesini bir tasavvuf ıstılahı olarak ilk önce Ebû Hüseyin Nûrî kullanmıştır. O, mühib (seven) kelimesiyle sevdiğine kavuşan kişiyi, âşık kelimesiyle de henüz sevgiliye kavuşamamış kişiyi kastetmektedir. 120 Tasavvuf erbâbı’nın büründüğü bir takım his ve heyecan halleri mevcuttur. Dînî hayatın bir bilgi yönü, birde his ve heyecan yönü vardır. şte ilâhî aşk mutasavvıfların bu his ve heyecanları’nın en coşkulu şekilde yaşadığı hallerdendir. Sûfîler, asıl gâyelerinin Hz. Peygamber (as)’e benzemek daha doğru bir ifâde ile ona uymak olduğunu vurgularlar. Peygamberimiz de “Muhammed Rabbine âşık oldu” dedirtecek kadar Allah aşkını açığa vururdu.”121 Sûfîlere göre kâinâtın ilk yaratılışında aşk (ışk) ve mahabbet vardır. Aşk, sarmaşık manasına gelen “ışk” kelimesinden alınmıştır. Sarmaşık, sarıldığı yeri nasıl kaplarsa, aşk da 115 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 5/a-5/b 116 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 5/a-5/b. 117 Uludağ, a.g.e., s. 341. 118 Uludağ, a.g.e., s. . 119 Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatlar, stanbul, 1997, s. 205. 120 Kara, a.g.e., s.171. 121 Küçük, a.g.e., s. 35.
 • 28. 24 girdiği kalbi, hatta insanın vucüdünü öyle kaplar.122 Kur’an-ı Kerîm’de “Allah’ın insanı, insanın da Allah’ı sevmesinden bahseder. Esasen O bizi sevmeseydi biz O’nu sevemezdik. Allah hem seven hem de sevilendir. “Ey müminler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah öyle bir toplum getirecek ki O, onları sever, onlar da O’nu severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda mücâdele ederler, hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah’ın bir lutfudur onu dilediğine verir.”123 “Müminler en çok Allah’ı severler.”124 Bu ayetler ilâhî aşkın coşkunluğuna ve taşkınlığına işâret etmektedir. Şu ayet ise Allah aşkının yolunu göstermektedir: “Deki eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.”125 Bazı sûfîler, kul için âşık kelimesini kullanmayı uygun bulundukları halde, Allah’ın kula âşık olması anlamına Allah için âşık kelimesini kullanmayı uygun bulmamışladır. Bazı sûfîler ise kul için de âşık kelimesini kullanmazlar. Çünkü aşk bir şeyi idrak etmekle kemale ulaşır. Halbuki Allah’ın zatı idrak edilemez. Bu düşüncelere rağmen değil kulun âşık olması, Allah’ın âşık olması bile daha sonra sûfîler tarafından işlenmiştir.126 Allah ile kul arasındaki aşk ve sevgiyi konu edinen şu hadis tasavvufun dayandığı temellerden biridir: “kul nâfile ibâdetlerle bana yaklaşır. O kadar çok yaklaşır ki artık ben onu severim, onu sevince de gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, konuşan dili olurum. Artık o benimle görür, işitir, tadar ve konuşur. Benden bir şey isterse onu mutlak yerine getiririm. Bana sığınırsa kendisini korurum.”127 Sûfîlerin aşk ve mahabbet anlayışları insana bakışlarını da tesir etmiştir. nsani ilişkilere bu aşk açısından bakmışlar, insana da âşık olmuşlardır. Bu aşk sevgi ve bütünlüğü getirmiştir. Aşk menfilikleri eritmiş, nefsî ihtiras ve kötülükleri devre dışı bırakarak gönüllerde yaşayan kopmaz bir bağ olmuştur. Aşk gelince eksiklikler bitmiştir.128 Ebû Zur’a Tâhir b. Ebu’l-Fadl’ın el- rbâd b. Sâriye’den rivâyet ettiği bir hadise göre Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle duâ ederdi: “Yâ Rabbi, sana olan sevgimi, kendime, gözüme, kulağıma, âileme, malıma ve soğuk suya olan sevgimden daha ziyâde kıl! Bu hadiste Hz. Peygamber, Cenâb-ı Hakk’tan sanki katıksız bir sevgi istemiştir. Katıksız sevgi ise; Allah Teâla’yı yürekten sevmektir. Kul, bazen hâlinin şartlarını, ilmin hükmü ile yerine getiren bir durumda olabilir. Tabii fıtratı ise o anda ilminin zıddını ister. Fıtratı istemediği halde 122 Eraydın, a.g.e., s. 203. 123 Maide 5/54. 124 Bakara 2/165. 125 Al-i mran 3/31. 126 Kara, a.g.e., s.172. 127 Buhari, Ebû Abdillah Muhammed b. smail, (256/870), es-Sahîh, I-VIII, stanbul, 1992, Rekâik, 38. 128 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarîkatlar, stanbul 1999, s. 176.
 • 29. 25 kendisinin rızâ hâlinde olması gibi. Bu durumda kul, fıtrî isteklerine karşı gelerek ilmin gerektirdiğini yapar. Allah ve Rasûlünü îman hükmü ile severken, çoluk çocuğunu da fıtratının hükmü ile sevebilir. Avârifte Enes b. Mâlik (ra)’dan rivayet edeilen bir hadîs-i şerifte Resulüllah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Üç şey kendisinde bulunan kimse imanın lezzetini tadar. Allah ve Resûlü, kendisine her şeyden en sevgili olması; sevdiğini yalnız Allah için sevmek, Allah Teâle kendisini küfürden kurtarmışken, ateşten atılmaktan korkar gibi küfre dönmekten kaçınmak.”129 Muhabbetin değişik tezâhürleri vardır. nsandaki muhabbet sâikleri çok çeiştilidir. Ruhun muhabbeti, kalbin muhabbeti, nefsin muhabbeti, aklın mahabbeti, gibi. Rasûlüllah (s.a.v)’ın hadis-i şerifte, âile, mal ve soğuk suyu zikretmesinin manası, Allah’a muhabbet ile diğer şeylere kayan muhabbet damarlarını tıkamak ve böylece Allah’a olan muhabbeti hâkim kılmak, demektir. Böylece kul, Allah’ı, kalbi, rûhu ve yüreği ile sever de Allah sevgisi fıtratında ve tabiatında da soğuk su sevgisinden daha üstün hâle gelir. Bu, havassa âit safa bir sevgidir. Havass bununla ve bu sevginin nûriyle, fitrî ve cibillî vasıfların arasına dalabilir. Bu vasıflar ona zarar vermez. Böylece sevgi kurb makamlarına varan ve orada yerleşen rûhun müşâhedeleriyle zât sevgisine dönüşür.130 Tasavvufi terbiyede sevilecek olan tek varlık Allah’tır. Gönüllerde O’nun aşkından başka bir aşk barınmamalıdır. Bu konu tasavvuf kitaplarında gayret (kıskanma) ıstılahi ile açıklanır. Bunun aksi de söz konusudur. Yani derviş, en çok seven kişinin kendisi olmasını ister, sevgilisinin başkları tarafından sevilmesini istemez. “Ne zaman rahata kavuşacaksın?” şeklindeki bir soruya Şiblî şu karşılığı vermiştir: “O’nu benden başkasının hatırılmadığını ve zikretmediğini gördüğüm zaman.”131 Tasavvufî eğitimin nefis mertebelerini katetmek suretiyle tamamlanmasına “nefsânî yol” veya “riyâzet ve mücâhede yolu” denir. Diğer bir yolu da “ruhânî yol” veya “aşk ve cezbe yolu” dur. Bu şekilde Hakk’a vasıl olanlar diğer yolda olduğu gibi uzun ve yorucu riyâzet ve mücâdelelerde bulunmadan, kalplerinde yanan Allah aşkı ve ruhlarındaki saflık 129 Buhari, man, 14; Müslim, Ebu’l-Hüseyin Müslim b. Haccâc, (261/875), es-Sahih,I-VI, stanbul1992, man, 67; Tirmizî, Muhammed b. Îsa, (279/892), es-Sünen, I-V, Beyrut, trs, man, 10; Neseî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb, (303/914), es-Sünen, I-II, stanbul, 1992, man, 2/4; bn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid el- Kazvinî, (275/889), es-Sünen, I-II, stanbul, 1975, Fiten, 23 130 Sühreverdî (v. 632/1240), Ebû Hafs Şihâbüddîn Ömer, Avârifü’l-Meârif, (Haz. H. Kamil Yılmaz, rfan Gündüz), stanbul, 1989, s. 626-627. 131 Kara, a.g.e., s. 177.
 • 30. 26 sebebiyle, Allah’ın lutf-u ilâhîsi neticesinde vusûl metebesine nâil olurlar. Onlar, Allah’ın kendine cezp ettiği “meczûb-i ilâhî” derler.132 Tasavvufî düşüncede âlemin yaratılmasına sebep muhabbettir. Allah bilinmeyene muhabbet etmiş ve bilinmesi için halkı yaratmış, halk tarafından bilinmiş, sevilmiş ve yaratıklarını da sevmiştir. Mevlânâ’ya göre bu muhabbetin en yüce zirvesi Hz.Peygamber’de görülmüştür. Ona göre Hz. Peygamber aşktı ve aşkta tekti.133 Nazîf Hasan Dede’ye göre içinde aşk olmayan hiçbir şey yoktur. Hareket eden şeylerin hepsinde bir nebze aşk vardır. Aşka ibtilâ olan mûris dert ve belâya düçar olur ve mahbûbuna ulaşmak için dünyayı, mâsivâyı ve dünya ehlini bir kenara bırakarak kendisini Allah aşkına hasreder. Âlemi ve Adem’i meşgul eden ve her şahıs üzerinde etkili olan ve her husûsatı hareketlendiren ve renklendiren şey aşktır. Müellifin kast ettiği aşk ilahî aşktır. 134 Hallâc-ı Mansûr’un şehit edilme sebebi de ilahî aşktır. O “ ‫ا‬‫ا‬ ” dediği için şehit edilmiştir. Ama Mansûr’un“ ‫ا‬‫ا‬ ” demesiyle Firavun’un “ ‫ا‬‫ا‬ ” demesi bir değildir. Zîra Allah dostları kendisini veya bütün dünyayı fâni görüp bâki olanın sadece Allah-u Teâla olduğunu bilir. Ama Firavun kendisine rubûbiyet vasfı vererek bunu nefsine muhsus kılmış ve varlık davasına düşmüş biridir..135 Hallâc-ı Mansûr’a verilen güç sebebiyle Mansûr bütün küffarı îmana getirmenin mümkün olduğu müşâhadesine kapılmış ve şöyle düşünmüştür: Ben Hz. Peygamber (s.a.v) in ümmeti ve onun yüce risâletinin bir zerresi olmama rağmen bende bu kuvvet var. Niçin Peygamberimiz (s.a.v) efendimiz hazretleri bütün âlemleri îmana getirmedi. Mansûr’un bu düşüncesi üzerine Peygamber efendimiz hazretleri zuhûr etmiş ve ya Mansûr! Sen hikmet-i ilâhiyeyi mi sorguluyorsun? diye Mansûr’u azarlamıştır.136 Yine Muhyiddîn-i Arabî bir gün sahrâda yolculuk yaparen bir çok ruhun toplandığın görmüş ve yanlarına giderek bu toplantı neyin nesidir diye sormuştur. Kendisine verilen cevap: Mansûr’un yapmış olduğu hata sebebiyle cümle ruhlar ve peygamberler ve Allah dostlarının ruhları Peygamberimiz (s.a.v) ruhundan onun affı için niyaza geldiler demiştir. şte ilahî aşk Mansûr’u ve onun gibi Allah dostlarını zâhirde bazen bu şekilde hatâ etmelerine sebep olabilmektedir.137 132 Osman Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, stanbul, 1998, s. 140. 133 Dilaver Gürer, Abdülkâdir Geylânî Hayatı, Eserleri, Görüşleri, stanbul, 1999, s. 269. 134 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 11/b. 135 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 11/b. 136 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 12/a. 137 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 12/a-12/b.
 • 31. 27 B.IV. Hz. Peygamberin çocuk sevgisi Her konuda i’tidali esas alan Hz. Peygamber, küçüğü korurken, onlara merhameti emrederken, büyükleri ihmal etmemiştir. Bilakis büyüklere saygıyı küçüklere sevgi ile birlikte zikrederek bunların birbirinden ayrılmaz olduğunu gözler önüne sermiştir. Onun konuyla ilgili bir sözü şöyledir: “Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” Küçükler sevgiye, yaşlılar da saygıya, her iki kesim de ilgiye ve bakıma muhtaçtır. şte bu sözüyle Hz. Peygamber, bu iki toplum kesimine karşı gençlere ve yetişkinlere önemli sorumluluk ve görev yüklemiştir. Bu iki hususa, yani küçüklere sevgi, büyüklere saygı hususuna birlikte riayet etmeyen kimselere ağır ithamda bulunmuştur.138 Çocuklara derin bir sevgi ve şefkat besleyen Hz. Peygamber, onları ciddiye alıp seviyelerine inmeyi ve problemlerini dinleyerek yönlendirmeyi öğütlemiştir. O, çocukları kucağına alır, öper ve okşardı. Bir defasında Hz. Peygamber torunu Hasan’ı öperken yanında oturan Akra’ b. Hâbis onu görür ve “Siz çocukları öper misiniz? Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim” der. Bunun üzerine Hz. Peygamber ona “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz” der. “Yine siz çocukları öper misiniz? Biz öpmeyiz diyen bir kişiye “Allah senin kalbinden merhameti kaldırdıysa ben ne yapabilirim” buyurur. Çocukları hoş tutmuş ve onların isteklerini yerine getirmeye önem vermiştir. Namaz kılarken ve hutbe okurken bile bu tutumunu değiştirmemiştir. Kaynaklar, torunu kucağında iken namaza geldiğini, çocuğu bırakıp namaza durduğunu, secde de iken çocuğun sırtına binmesi üzerine de secdeyi uzattığını; kızları Zeyneb’in kızı Ümâme’yi namazda omzuna aldığını nakleder.139 Müellif bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v)’in şu hadisini zikretmiştir: “ ‫ﺡ‬ ‫ﺹ‬‫و‬‫ف‬‫ﺡ‬‫آ‬ ”140 (Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimize saygı duymayan bizden değildir.) Buna göre her zaman büyüklerin küçükler üzerine merhamet etmesi, küçüklerin de büyüklere karşı saygı ve ta’zîm etmesi ve saygıda kusur etmemesi gerekir. Eğer büyükler sahip oldukları tecrübe ve güç ile küçükleri korurlarsa ve küçükler de büyüklerin makamlarına ve konumlarına saygı duyarlarsa o zaman terakki ve mutluluk hasıl olmuş olur. Aksi halde toplumun saadet ve huzuruna halel gelmiş olur.141 138 brahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara, 2005, s. 343. 139 Sarıçam, a.g.e., s. 334. 140 Tirmizi, Muhammed b. Îsa, (279/892) , es-Sünen, I-V, Beyrut, trs, Birr, 15; Ebû Davûd, (275/888), es- Sünen, I-IV, Beyrut, trs, Edeb, 66. 141 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 19/a.
 • 32. 28 B.V.Riyâzet ve Mücâhede Riyâzet; eğitme, terbiye ve ıslah etme, boyun eğdirme, çekici ama zararlı şeyleden uzak kalmaya, zor ama faydalı şeyler yapmaya kendini alıştırmadır. Riyâzet sâlikin canının istediği şeyi yapmaması, nefsiyle zıtlaşması, nefsinin arzuladığı şeyi yapmaması, arzu etmediği şeyi yapması, kısacası nefs ile cenk etmesidir. Riyâzet sayesinde sâlik nefsine hakim olur, aşağı arzularını dizginler, kendisini disiplin altına sokar.142 Mücâhede; savaşmak, mücadele etmek anlamındadır. a) Şeriatçe istenen fakat nefse zor gelen şeyleri nefs-i emmareye yükleyerek, onunla savaşmak b) Nefsi ezmek, etkisiz hale getirmek, hatta ölmeden evvel öldürmek, çile çekmektir. Mücâhedenin üç gayesi vardır: a) Takva sahibi omak için yapılır. Bu mücâhede şeriatın emirlerine tam olarak riayet etmek ve kalbi temiz tutmak için nefsi disiplin altına alma esasına dayanır. Buna verâ’ adı da verilir. b) stikâmet üzere olmak için yapılır. Fatihâ’da: “Sırât-ı Müstakîm’e ilet bizi” ifadesi bu hususu ifade eder. c) Keşf ve ilham sahibi olmak için yapılır. slam bu maksatla nefsi mücâhede yapmaya teşvik etmez.143 Tasavvufta insanı dînin kerih gördüğü, yapılmasını tavsiye etmediği ve yapıldığında Allah’ın rızâsına uygun düşmeyen fiil ve davranışlara sürükleyen duygu, düşünce, zevk, emel, gâye, v.s. kaynağına genellikle “nefis” ismi verilmiş ve onunla ömür boyu mücâdele içerisinde bulunmak gerktiği belirtilmiştir. Nefis Rabb’e giden yolda insanın sürekli karşısına çıker ve onu engellemeye çalışır. Ancak burada bahsedilen nefis, her türlü kötülüğü emredici anlamındaki nefs-i emâredir ve nefislerin büyük bir kısmını da bu mertebedeki nefisler oluşturur.144 Şeytan da insana dînin kötü gördüğü şeyi vesvese yoluyla telkin eden, nefs-i emmâre üzerinde etkili olan ve iki âlemde insanoğlu’nun saadetine engel olmaya çalışan da bir diğer düşmanıdır. Nefsin mâhiyetinin ne olduğunu “bilgi ve idrâkine Allah’ın onu nitelemesi ile erişilebileceğini belirten Muhasibî, nefsi kötülüğü buyuran, günaha çağıran ve sürükleyen şey diye tarif eder. Nefs bundan başka kibir, riyâ, kendini başkalarından üstün görme, kendini beğenme, haset, tamah, hırs, dünyada ebedî kalma arzusu, dünyaya aşırı bir şekilde bağlanma gibi ahlâkî bir çok hastalıklarla ma’lûldür. Ancak insan nefsi “köle” den çok farklıdır. Yani bütün bu gayr-i ahlâkî niteliklerin bilincindedir. “Çünkü köle, kendisine yöneltilen bir buyruk (istek) taki iyiliği (hayrı) fark edemez. Ama nefs, kendisinden istenen buyruktaki şimdi veya uzak vadedeki iyiliği idrâk edebilir.” şte köle ile nefis arasındaki fark budur. 142 Uludağ, a.g.e., s. 439. 143 Uludağ, a.g.e., s. 382. 144 Gürer, a.g.e., s.260.
 • 33. 29 Nefis ve şeytan her zaman dünya hayatında insanın aldanmasına ve doğru yoldan ayrılmasına sebep olmuşlardır. Müellifimiz de bu konuda şu kıssayı anlatır: Bir kişiyi şeytan sabah namazına kaldırır. O kimse kendisini kaldıran şeytana sen kimsin diye sorar. Cevabında şeytan olduğunu anlayınca o kişi şaşırarak sen böyle hayırlı iş yapar mısın? diye sorar. Şeytan da evet hayırda bulunurum ama yine insanlar bana lânet ederler diye sözü uzatır ve konuşmanın nihayetinde güneş doğup namazın vakti geçer. O kimse ne uyku uyuyabilmiş ne de namaz kılabilmiştir. şte bu şekilde nefis ve şeytan insanı haktan saptırarak günah ve kötü olan şeyleri mübah ve iyi olarak gösterir ve insanı Allah yolundan alıkoyar. Müellife göre insanın dışında ne var ise içinde de onun bir misli vardır. nsanın en büyük düşmanı olan nefis ona galip gelerek onu yenmek ve onu gaflet içinde bırakmak ister. Peygamberimiz bir gazâdan dönerken söyledikleri şu hadisinde 145 “ ‫ر‬‫د‬ ‫ا‬‫ﺹ‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫”ا‬ (Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.) buyurmuşlardır. Burada Hz. Peygamber (s.a.v) büyük cihadla nefis ile mücâdeleyi kastetmiştir. Nefis nefsini riyâzetle öldürmelidir. nsan nefsine gemi takıp, nefsinin istediği şeyeri yapmamakla nefs-i mutmainneye ulaşmalıdır. 146 “ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ار‬‫ا‬‫ر‬‫را‬ ” (Ey mutmain olmuş nefis! Sen O’ndan O’da senden razı olarak Rabbine dön.) Çünkü nefs-i emmâre mertebesinde kalırsa ve vaktini hoş geçirmek için istediği her şeyi yaparsa hakka vasıl olamaz. 147 nsanoğlu nefsi sebebiyle meleklerden üstün olduğu gibi yine o nefsi sebebiyle hayvanlardan daha aşağı konuma da düşebilir. Peygamberimiz meâlen: “Allah melekleri yarattı ve onlara aklı verdi; hayvanları yarattı ve onlara şehvet verdi; Âdem’i yarattı ona aklı ve şehvet verdi. Kimin aklı şehvetine galip gelirse o meleklerden daha yüksek; kimin şehveti de aklına galip gelirse o hayvanlardan daha aşağıdadır.” buyurmuşlardır.”148 Müellif bu hadis- i şerif’in konuyu anlatmada yeterli ve güzel bir delil olduğunu söyledikten sonra nefsin ıslah edilmeye muhtac olduğunu, o’nun ıslâhının da bir mürşid-i kâmile tam anlamıyla bağlanarak gerçekleşebileceğini belirtir.149 B.VI.Mürşid-i Kâmil nsan sosyal ve beşerî bir varlık olması sebebiyle dünya ve hayat ile iç içedir. Fakat ondan terk etmesi, almaması gereken kısımlar vardır. Ne var ki, o, dünyadan alması ve 145 Hadis için bkz. Aclûnî, a.g.e., c. I, s. 424. 146 Fecr 89/27-78. 147 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 7/a-7/b 148 Müellifin hadîs olarak verdiği bu rivayete yaptığımız araştırmalar neticesinde ulaşamadık. 149 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 8/a.
 • 34. 30 almaması gerekenleri bilecek bir kalbe sâhip değildir. Çünkü onda nefis, tab ve hevâ vardır. şte bunlardan kurtulup , kalp sâhibi olabilmesi için kişi, erbâb-ı kulûbün sohbetine gitmeli, hikmeti bilen, Allah’ın hükmüyle amel eden, onunla hem kendini hem de etrafını süsleyen, ilim öğreten ve nasihat veren bir şeyh edinmelidir.150 Tasavvufta geçerli olan kabûle göre, her mürîdin, bir şeyhten tasavvufî edeb öğrenmasi gerekir. Üstâdı bulunmayan kimsenin kurtuluşa ermesi mümkün değildir. Bu konuda en çok söylenen söz, Beyazıd el-Bistâmî’nin: “Üstâdı olmayanın imamı şeytandır” sözüdür.151 Mürîd, irâde sâhibi demektir. Tasavvuf ıstılahında ise bu kelime, basit bir irâdeden daha derin bir anlam kazanmıştır. Mürîd, beşeriyet arzu ve isteklerini Hakk’ın arzunda yok edip Hakk’ın bekâsıyla bâkî olmak isteyen kimse demektir ki sonunda mürîd, “nefsinin hiçbir irâdesi kalmayan, Hakk’ın irâdesinde boğulup kaybolan kişi” olur. şte mürîd, bu olgunluk düzeyine varmak için kâh mürşid, kâh hekîm, kâh imâm diye adlandırılan olgun bir insanın sohbetinde bulunmalıdır.152 Kuşeyrî 465/1072, de bu konu hakkında şu rivâyeti aktarır: “Üstad Ebû Ali Dakkâk (ra)’ın şöyle dediğini işittim: Her ayrılışın başlangıcı muhalefettir. Üstad demek ister ki: Şeyhine muhâlefet eden kimse artık onun tarîkatı üzerinde devam edemez. Aynı bölgede yaşama hâli onları bir araya toplasa da aradaki alâka ve râbıta kesilir. Bir kimse bir şeyh ile sohbet eder, ona mürîd olur, sonra kalbi ile ona itiraz ederse sohbetteki ahdini bozmuş olur. Onun için de üzerine tevbe vâcip olur. Halbuki: Şeyhler, hoca ve üstadlara itiatsizliğin ve saygısızlığın tevbesi yoktur, derler. (Yani şeyh kusurlu mürîdini affedemez, behemehâl te’dip ve tecziye eder, af şeyhin otoritesini ve itibarını sarsar.) Sühreverdî Avârifü’l-Meârif adlı eserinde bu konuyla ilgili olarak şunları zikreder: “Mürîdlerin şeyhleriyle beraberken uymaları gereken edep, sûfîlere göre en önemli hususlardan biridir. Onlar, bu konuda Rasûlüllah (s.a.v) ve ashâbına uyarlar153 . Cenâb-ı Hakk: “Ey iman edenler! Allah’ın ve Rasûlünün huzurunda (sözde ve işde) öne geçmeyin. Allah’tan korkun. Çünkü Allah hakkıyla işiten, (Her şeyi) bilendir.” buyurur.154 Şeyhinin önünde diz çöken mürîdinin de aynı şekilde şeyhine tam anlamıyla tâbi olması gerekir. Şeyhin huzurunda dâima sükût etmeli, onun izni olmadıkça gerekli ortam bulunmadıkça güzel de olsa her hangi bir söz söylememeli, onu dikkatlice dinlemelidir. Şeyh 150 Gürer, a.g.e, s.242. 151 Küçük, a.g.e, s.120. 152 Ateş, a.g.e., s. 113-114. 153 Sühreverdî, a.g.e., s. 505 154 Hucurât 49/1.
 • 35. 31 ona sorar ve kendisine konuşmak üzre bir fırsat verirse ancak, istenilen hususta konuşabilir. Şeyhinin huzurunda bulunan mürîd, deniz kenarında durup Cenâb-ı Hakk tarafından kendisi için takdîr edilen rızkın sahile vurmasını bekleyen kişi gibi olmalıdır. Şeyhinin sözlerinden gelecek feyzi böylesine dikkatli bir şekilde beklemek mürîdin en önemli görevidir. Bu tür bekleyiş mürîdin irâdesini taviye ve talebinin tahakkukunu te’mîn eder. Allah’ın fazlından kendisine gelecek nasîbi artırır. Aksi halde mürîdin mürşidin sözü yerine, kendisini talebinden uzaklaştıracak sözlere yönelmesi ve kendi sözüne bakması, onu mürşidinden feyz dile makamından terakkisini köreltecek bir cinâyet olan nefsine pay çıkarma makamına döndürür.155 Sühreverdî mürîd ile mürşid arasındaki ilişkileri ayetler ve sahabeden örneklerle bu şekilde açıklamıştır156 Mürîdin yolundan gideceği bir şeyhe ve üstaza kesin ihtiyacı vardır. Çünkü dini yolu kapalı, şeytanın yolları ise çok açıktır. Şeyhi olmayının şeytan kendi yollarına sevkeder. Bekçisiz olarak tehlikeli bölgelere giren, kendisini tehlikeye atmış olur. Kendi kendisini yönetmeye kalkan, kendi biten ağaç gibi çabucak kurur. Bir süre yeşerip yaşasa da meyve vermez.157 Müellifimiz de sâlik olan kişinin her şeyden önce kendisine rehberlik edecek bir mürşid-i kâmile ihtiyacı olduğunu ve ihtiyaç sâhibi olmayan hiçbir kulun bulunmadığını belirtmiştir. şte bu şekilde efendi hizmetkâra, hizmetkâr da efendiye hasta hekime, hekim hastaya, mürîd mürşide, mürşid mürîde muhtaçtır. Mürîd olmasa mürşid kimi irşâd edecektir. Allah-u Teâla’nın hikmeti mûcibince her şey birbirine muhtaçtır. Sadece ihtiyaç sahibi olmayan Allah-u Teâla’dır. 158 Şimdi sâlik yolcudur. Mürşid ise bu yolda sâlik için bir rehberdir. Nasıl ki rehbersiz yol bulunamaz ve maksûda vâsıl olunamaz ise sâlik de mürşidsiz amacına ulaşamaz ve yolunu bulamaz. Örneğin bir kişi gece vakti bir şehre gitmek isterse yollarda da yırtıcı hayvanlar ve tehlikeler olsa ve de yolunu bilmese o kişi iki şeye muhtaçtır: Birincisi fener, ikincisi rehberdir. Burada kastedilen fener şerîat, zikredilen yol ise tarîkat, rehber de mürşididir. Mürîdin gideceği yer ise hakîkat şehridir. Kişi eğer sadece feneri alıp hedeflediği yere gitmek isterse mu mümkün olmaz. Veya feneri eline alıp rehbersiz gidecek olsa yolda onu nefis ve şeytan misâli yırtıcı hayvanlardan koruyacak yoktur. Veyâhut bunun aksine rehberi olup feneri olmasa rehberini göremez. Bu yüzden de talep ettiği yere varamaz. Özetle şeriat 155 Sühreverdî, a.g.e., s. 506. 156 Sühreverdî, a.g.e., s. 505-517. 157 Gazalî, Ebû Hamid Muhammed bn Muhammed, (505/1116), hyâü Ulûmi’d-dîn, Kâhire, 1992,, c. III, s. 97. 158 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 6/a.
 • 36. 32 fenerini eline alıp ve rehberi olan mürşidinin izinden çıkmayarak, onun mürakebesi altında onun gösterdiği ve işâret ettiği yolları takip ederek hakîkat şehrine sağ selamet ulaşır ve sabah olup güneş doğar. 159 nsan’ın nefsini ıslah etmede ve felâha ulaşmada mürşid-i kâmile ihtiyâcı vardır.Bu anlamda mürşid-i kâmile ulaştığında ise ona tam anlamıyla ona tâbi ve teslim olmalıdır. Müellif Peygamberimiz (s.a.v)’in 160 “ ‫ا‬‫آ‬‫ا‬ ” hadisini bu konuya delil olarak getirmiş, dervişin mürşidine tam anlamıyla mütâbaat etmesini ve O’nu rehber kabul etmesini gerekli görmüştür.161 Müellife göre bir mürşide bağlanmadan önce sâlik Rasûlüllah (s.a.v) ın üzerine çok salavat getirip, dünyevî şeylerden uzaklaşıp, gönlünü Hz. Peygamber (s.a.v) bağlar ve ona teveccüh eder ve devamlı onunla meşgul olursa o kimse için uyanıkken müşahede mümkün olmaz ise de uykusunda o kimseye Peygamberimiz (s.a.v) müşahede olunur ve o kimseye bir mürşid-i kâmil’i işaret eder. Müellif Peygamberimizin şu hadîsini zikreder: 162 “ ‫را‬ ‫م‬ ‫ا‬‫را‬‫ن‬‫ن‬ ‫ا‬ ” (Kim beni rüyasında görürse beni görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime girimez.) Ve bu Hadîs-i şerîf üzre rüyasında Resûlüllahı gören dervişin onun işaret ettiği mürşide ittibâ etmesi ve o mürşide bağlanarak yoluna devam etmesi gerekir. Hakîki bir mürşide bağlanamayan mürîd bu kusur ve hatayı kendisinde aramalı ve hatasını bularak onu izâle etmelidir.163 Bir mürşid-i kâmile bağlanan mürid ona tam anlamıyla teslîmiyet ile tâbi olmalı o mürşidin emrettiği şeyleri yapmalı yasakladığı şeylerden de kaçınmalıdır. Sâlik mürşidi hangi tarîkatten olursa olsun bütün tarîkat ehlini hep bir bilerek mürşidine tam anlamıyla bağlanmalıdır.164 Mürîdin hiçbir sebeple ve hiçbir zaman mürşidine itiraz etmesi câiz değildir. Mürşidine itiraz eden kimseler hiçbir şekilde kurtuluşu bulamazlar. Sâlik gördüğü bütün noksanlıkları kendi noksanlıkları olarak anlamalı ve mütabaatı tam olmalıdır. Zira kişinin eksikliğini bilmesi gibi bir güzellik olamaz. Sâlike düşen görev noksanı gördüğü zaman onu gidermesi, izâle etmesidir. Bir sâliğin her ne kadar bilgisi ve müşâhedesi açılmış ise de daha tam anlamıyla hayvâniyetten kurtulamamıştır. Müellif bunu şu örnekle açıklar: Derviş rüyasında hep bir eşek görmekteymiş. Derviş bu durumu mürşidine açıklamış ve mürşidi ona 159 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 6/a-6/b. 160 bn Hıbban, (807/1405), Mevâridü’z-Zemân ilâ Zevâid-i bn Hıbban, I-VIII, Suriye, 1990, c. II, s. 39. 161 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 8/a. 162 bn Adî el-Cürcânî, (365/977), el-Kâmil fi’d-Duafâ , I-VII, Beyrut, 1988, c. VII, s. 221. 163 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 8/b. 164 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 9/a.
 • 37. 33 o merkebin kulaklarını tut ve: Yâ şeyh! diye gözünü aç şeklinde tenbihde bulunmuş. O derviş, şeyhinin tenbih ettiği üzre yaparak gözünü açtığında bakmış ki tuttuğu kendi kulaklarıymış. Şeytan dervişi bu şekilde aldatmaktaymış. Ama sâlike düşen görev; burada çalışıp çabalayarak hayvâniyet sıfatından kurtularak insâniyeti bulmaktır. Özetle kişi bütün dikkatini mürşidinin emrettiği hususlara vermeli ve diğer şeylerle ilgilenmemelidir. Yani mürîd mürşidinin emrinden bir adım bile dışarı çıkmayarak, ondan gerek zâhirî gerekse bâtınî terbiyeyi iyi almalı ve kensini iyi yetiştirmelidir.165 Arılar bile başlarında beyleri olmadan toplanmazlar ve arıların beyleri hangi tarafa giderse gitsin diğer arılar da beylerini takip ederler ve onu asla terk etmezler. Eğer arılar başlarında beyleri olmazsa bal dahi yapamazlar. Bu sâlik için güzel bir örnektir. Sâlik bu kevni ayetten örnek almalı ve hiçbir zaman mürşidinin mütabaatından ayrılmamalıdır.166 B.VII.Fenâ Fenâ; Yokluk, hiçlik, kulun fiilini görmemesi hâli anlamlarına gelmektedir.167 Fenâ- Bekâ ile ilgili en yaygın tarif Ebû Yakup Nehrecûrî’ye aittir. Muhyiddin b. Arabî ve Seyyid Şerif Cürcânî de bu tarifi benimsemiştir. Şöyle ifâde edilebilir: Fenâ, kulun varlığını görmekten fâni olması, bekâ ise bütün hükümlerde Allah’ın varlığını müşâhede etmesi demektir. 168 Sûfîler bu terimlere bir çok yorum ve izah getirmişlerdi. Bunlardan bir kısmı şöyledir: Kötü huy ve davranışlardan fânî, ilimle baki olmak; gafletten fânî zikirle baki olmak; Allah’ın dışında bir varlığa hürmet etmekten fânî, Allah’a ta’zimde baki olmak vs. Mahv-isbat ıstılahları da yakın mânalar taşır. Rahman süresinin 26-27. âyetlerinden alınan bu ikili terimi, ilk sûfîlerde görmemekteyiz. 169 Fenâ hali bir mânevi sorhoşluk ve kendinden geçme hali olduğu için cem’, gaybet, sek, mahv gibi diğer bazı tasavvuf ıstılahlarıyla da benzerlikler gösterir. Fakat fenâ bu hallerin en mükemmel ve sonuncusu olarak kabul edilir. 170 Fenâ halini tevhidin başlangıcı, bekâ halini devamlı olarak Cenâb-ı Hakk’ın cemal ve güzelliğini müşahede etme şeklinde tarif edenler de olmuştur.171 165 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 9/b-10/a. 166 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 13/a. 167 Uludağ, a.g.e., s.188. 168 Kara, a.g.e., s. 163. 169 Kara, a.g.e., s. 161 170 Kara, a.g.e., s. 162. 171 Kar, a.g.e., s. 162.
 • 38. 34 Fenâ halini yaşayan sûfî seyr-ü sulûkünü, tasavvufû terbiyesiyle ilgili yolculuğnu tamamlamış olur. Fenâ halinin devamı, kulluk vazifelerini yapmaya engel olduğundan bekâ haline, normal hale dönme esastır. Kuşeyrî, Risâle’sinde cemu’ll-cem’ konusunu işlerken fark-ı sâni adıyla bir başka ıstılahtan daha söz etmektedir. Bu da sûfînin fenâ halinin, farz ibâdetleri yerine getirebilecek kadar kısa sûreler için ortadan kalkması demektir. Bu bir nevi bekâdır.172 Bir başka tabirle fenâ, kulun fiilini görememe hâlinde bulunmasıdır. Üç türlü fenâ hâli vardır: 1. Fenâ fi’l- Kusûd: kulun kendi irâde ve isteğine göre değil, Allh’ın irâde ve isteğine göre hareket etmesi, Allah’ın irâdesinde yok olmasıdır. 2. Fenâ fi’ş-Şuhûd: Allah’tan başka bir şey görmeme, aşkın ve vecdin tesiyle, her şeyi Allah’ın tecellîsi olarak görme. 3. Fenâ fi’l-Vücûd: varlıkta fânî olmak, her şeyi Allah olarak görmek, Allah olarak bilmek.173 Fenâ -Bekâ halinin bazı yönleri yazar sûfîler tarafından tenkit edilmiştir. Serrâc ve Kelâbâzî bunlardandır. Emir ile nehyi aynı gören bir fenâ hali, insanı Allah’ta fizik olarak yok oluşu fikri sürekli olarak tenkit edilmiştir. 174 Daha sonraki asırlarda özellikle tarîkatlar döneminde fenâ fillah’ın yanında başka ıstılahlar da ortaya çıkmıştır. Bunların en meşhur üç tanesini şöyle sıralayabiliriz: 1. Fenâ fi’ş-Şeyh: Mürîdin devamlı olarak şeyhini düşünmesi ve onda yok olması. 2. Fenâ fi’l-Pir: Birinci merhaleyi tamamlayan mürîde şeyhi fenâ fi’l-Pir’in usulünü öğretir. Onu pirin etkisine terk eder. Mürîd, şeyhinin yardımıyla piri düşünmeye başlar, fen fi’l-Pir mertebesine ulaşır. 3.Fenâ fi’r-Rasûl: Üçüncü merhalede Resûlde fânî olmak vardır. Düşüncenin bu notaya teksîfi ile mürîd Hz. Peygamber’in yolunda ve onun tasiyelerinde yok olur. Bu hal bir nevi O’nu sevmekte yok olmaktır. 175 Hz. Peygamber’i sevmek Allah’ı sevmenin birinci basamağıdır. Onun için fenâ fi’r- Rasûl’ün neticesi fenâ fillah’tır.176 Fenâ dışındaki tasavvufî eğitim yolu olarak gösterilen etvâr-ı seba’yı ise şu şekilde açıklayabiliriz: 172 Kara, a.g.e., s. 162. 173 Küçük, a.g.e., s. 68. 174 Kara, a.g.e., s. 164. 175 Kara, a.g.e., s. 165. 176 Kara, a.g.e., s. 166.
 • 39. 35 Seyr-ü sülûk esnasında sâlikin nefsinde meydana gelen değişmeler göz önüne alınarak, nefisle ilgili mükkemele doğru bir derecelendirme yapılmıştır. Yedi mertebeden müteşekkil olan bu derecelendirmenin her bir mertebesinde sâlikin nefsinin sâhip olduğu özellikler değişik yönleriyle izah edilmiş ve her mertebede hangi ismin zikrine devam edeceği tarîkatlarce tesbit edilmiştir. Bu mertebelerin her biri Kur’an-ı Kerîm’deki bir âyetten mülhem olarak isimlendirilmiştir. Bu mertebelerden nefs-i emmâre ve nefs-i râziyenin özellikleri şunlardır: Nefs mertebelerinin sayısı, ilk dönemlerden itibaren öngörülen makam sayısına göre değişiklik arzetmiştir. Mesela Gazalî, Atâullah skenderî, Ragıb el-Isfehânî, Necmeddin-i Kübrâ ve Şihabüddin Sühreverdî gibi mutasavvıflar üçlü (emmâre, levvâme, mutmainne); Hâkim-i Tirmizî ve Eşrefoğlu Rûmî gibi mutasavvıflar dörtlü (emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne); Osmanlı mutasavvıfları ise genellikle yedili tasnifi (emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râziye, marzıyye, kâmile (sâfiye)) benimsemişlerdir.177 Seyr-ü sülûk ve nefis mertebelerini katetmek ilimden öteye yaşamaya, tecrübeye ve zevke dayanmaktadır. Şartlarını bilfiil yaşamadan bu mertebeleri elde etmek mümkün değildir.onları okuyarak öğrenmek, onları elde etmek yani “kâmil insan” olmak anlamına gelmez. Kısacası tasavvufun “kâl” ilmi olmayıp hâl ilmi olmasının sırrı buradadır. Ve bu iş, başından sonuna kadar çok büyük gayret, sabır ve mücâhede ister. Ayrıca, mürşidsiz de kolay kolay başarılamaz.178 Nazîf Hasan Dede’ye göre her tarîkatın kendi özelliklerine ve icâplarına göre seyr-ü sülukte (tasavvufî eğitimde) kedine göre bir yöntemi ve yolu vardır. Bazı tarîkatlar etvâr-ı seba’, bazısı letâif-i hamse üzerine, bazı tarîkatlar ise fenâ yolundan giderler. Fenâ mahv, manasınadır. Nitekim, fenâ fi’ş-Şeyh, fenâ fi’r-Rasûl, fenâ fillah hep mahv anlamına gelmektedir. Bu yöntemleri neticesinde tasavvufî maksadına ulaşmış ve istenen asıl hedefe varılmıştır.179 B. VIII. Vahdet-i Vücûd Vahdet-i Vücûd denildiğinde ilk akla gelen Mühyiddîn ibn Arabî 6381240, dir. Eserleri arasında en önemli olanları, el-Futûhâtü’l-Mekkiyye’si ve Fusûsu’l-Hikem’dir. Onun eserlerinde çok karmaşık bir dil ve uslûbla sunduğu, hatta adını koymadığı ‘Vahdet-i Vücûd’ terimi aslında bn Arabî tarafından kullanılmış bir tabir değildir. Onun kitaplarında, sadece, “vücûdün hepsi birdir”, “vücûdda ancak Allah vardır”, gibi cümlelere rastlamak mümkündür. 177 Ramazan Muslu, “Halvetîye’de Atvâr-ı Seba’ Yazma Geleneği ve Sofyalı Bâlî’nin Atvâr-ı Seba’ Risalesi”, Tasavvuf ilmî ve akademik araştırma dergisi, sa. 18, (Ocak-Haziran 2007), ss. 43-49: 44. 178 Türer, a.g.e., s. 140. 179 Nazîf Hasan Dede, a.g.e., s. 9/b.

Related Documents