7 6 0 0 6 , Ó Ê Ð À ¯ Í À
Ì . ² Â À Í Î - Ô Ð À Í Ê ² Â Ñ Ü Ê
Â Ó Ë . ÂÎ Â × È Í Å Ö Ü Ê À , 225
ÒÅ Ë . (03422) 6-18-75, 9...
M
M
8Êîòåëüíÿ
²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Ñåêöiÿ ¹1Ñåêöiÿ ¹1
²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Ñåêöiÿ ¹1Ñåêöiÿ ¹1
2 2 2 2
S = 3 888 ì, S...
²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Ñåêöiÿ ¹2Ñåêöiÿ ¹2
2 2 2 2
S = 3 888 ì, S = 3 061 ì , S = 540 ì , S = 287 ì, Í = 5,5 ìçàãàë...
²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Ñåêöiÿ ¹3Ñåêöiÿ ¹3
²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Ñåêöiÿ ¹3Ñåêöiÿ ¹3
11
22
33
44
55
ÁÁ ÂÂ Ã...
1
2
3
4
5
Á
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
9000900090009000
 Ã...
²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Ñåêöiÿ ¹5Ñåêöiÿ ¹5
2
ÀÏÊ Ñåêö³ÿ 5 â³äì. +0.000 S = 1104 ìçàãàëüíà
Ã
Â
Á
Á
ÃÃ
ÂÂ
ÁÁ
2
ÀÏÊ Ñåêö³ÿ 5 â³äì. +3.300 S = 1104ìçàãàëüíà
2
ÀÏÊ Ñåêö³ÿ...
²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Êîìïëåêò 2ÌÊîìïëåêò 2Ì
ÊÎ Ì Ï Ë Å Ê Ò 1ÌÊÎ Ì Ï Ë Å Ê Ò 1Ì
ÊÎ Ì Ï Ë Å Ê Ò 2ÌÊÎ Ì Ï Ë Å Ê Ò 2...
²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
Êîìïëåêò 1ÌÊîìïëåêò 1Ì
A Á Â Ã Ä Å
1
2
3
4
5
6
Êîìïëåêò 1Ì â³äì. +0.000 (âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåí...
Êîìïëåêò 2ÌÊîìïëåêò 2Ì
²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ
1 2 3 4 5 6
12000 12000 12000 12000 12000
A
Á
Â
Ã
Ä
1200012000120001...
of 11

Prez r ukr_red_vedmedia (през. альбом)

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prez r ukr_red_vedmedia (през. альбом)

 • 1. 7 6 0 0 6 , Ó Ê Ð À ¯ Í À Ì . ² Â À Í Î - Ô Ð À Í Ê ² Â Ñ Ü Ê Â Ó Ë . ÂÎ Â × È Í Å Ö Ü Ê À , 225 ÒÅ Ë . (03422) 6-18-75, 9-32-55 Ô À Ê Ñ . ( 0 3 4 2 2 ) 9 - 3 9 - 4 5 W W W . R O D O N . C O M . U A E-MAIL: RODON@RODON.COM.UA
 • 2. M M 8Êîòåëüíÿ
 • 3. ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹1Ñåêöiÿ ¹1 ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹1Ñåêöiÿ ¹1 2 2 2 2 S = 3 888 ì, S = 2 629 ì , S = 378 ì , S = 395 ì, Í = 5,5 ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à åíåðã äîï. ïðèì³ùåíü âèð. ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 1 â³äì. +0.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 2 S = 4 100 ì, S = 2 130 ì, S = 600 ì , S = 875 ì, Í = 3,0 ìçàãàëüíà òåõ.ïîâåðõ îô³ñ. äîï. ïðèì³ùåíü âèð. ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 1 â³äì. +6.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 S = 4 100 ì, S = 3 690 ì, S = 410 ì, Í = 5,5 ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à äîï. ïðèì³ùåíü âèð. ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 1 â³äì. +9.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) Ñåêö³ÿ 1 â³äì. +3.000 (îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 S = 1 800 ì , S = 369 ì ,çàãàëüíà îô³ñ. ïðèì³ùåíü 2 S = 212 ì , Í = 3,0 ìäîï. ïðèì³ùåíü ïðèì³ùåíü
 • 4. ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹2Ñåêöiÿ ¹2 2 2 2 2 S = 3 888 ì, S = 3 061 ì , S = 540 ì , S = 287 ì, Í = 5,5 ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à êîðèäîð³â äîï. ïðèì³ùåíü âèð. ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 2 â³äì. +0.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 2 2 S = 4 104 ì, S = 0 000 ì , S = 326 ì, S = 1 188 ì, S = 540 ì, Í = 3,0 ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à îô³ñí³ òåõ. ïðèì³ùåíü äîï. ïðèì³ùåíü ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 2 â³äì. +6.000 (òåõ.ïîâåðõ, îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) Òåõíîëîã³÷í³ ïðèì³ùåííÿ Ñåêö³ÿ 2 â³äì. +9.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 S = 4 104 ì, S = 3 615 ì , S = 489 ì, Í = 5,5 ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à äîï. ïðèì³ùåíü ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 2 â³äì. +3.000 (îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 S = 700 ì , S = 320 ì , S = 132 ì ,çàãàëüíà îô³ñ. ïðèì³ùåíü äîï. ïðèì³ùåíü 2 S = 97 ì , Í = 3,0 ìêîðèäîð³â ïðèì³ùåíü ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹2Ñåêöiÿ ¹2 2 2 2 2 S = 3 888 ì, S = 3 061 ì , S = 540 ì , S = 287 ì, Í = 5,5 ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à êîðèäîð³â äîï. ïðèì³ùåíü âèð. ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 2 â³äì. +0.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 2 2 S = 4 104 ì, S = 0 000 ì , S = 326 ì, S = 1 188 ì, S = 540 ì, Í = 3,0 ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à îô³ñí³ òåõ. ïðèì³ùåíü äîï. ïðèì³ùåíü ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 2 â³äì. +6.000 (òåõ.ïîâåðõ, îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) Òåõíîëîã³÷í³ ïðèì³ùåííÿ Ñåêö³ÿ 2 â³äì. +9.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 S = 4 104 ì, S = 3 615 ì , S = 489 ì, Í = 5,5 ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à äîï. ïðèì³ùåíü ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 2 â³äì. +3.000 (îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 S = 700 ì , S = 320 ì , S = 132 ì ,çàãàëüíà îô³ñ. ïðèì³ùåíü äîï. ïðèì³ùåíü 2 S = 97 ì , Í = 3,0 ìêîðèäîð³â ïðèì³ùåíü
 • 5. ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹3Ñåêöiÿ ¹3 ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹3Ñåêöiÿ ¹3 11 22 33 44 55 ÁÁ  Ãà ÄÄ ÅÅ ÆÆ ÈÈ 11 22 33 44 55 11 33 55 11 22 33 44 55 2 2 2 2 S = 3 888 ì, S = 2 065 ì, S = 54 ì, S = 822 ì,çàãàëüíà âèðîáíè÷à îô³ñí³ åíåðã. 2 2 S = 620 ì , S = 165 ì, Í = 5,5 ìêîðèäîð³â äîï. ïðèì³ùåíü âèð. ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 3 â³äì. +0.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 2 S = 4 104 ì, S = 293 ì, S = 2 720 ì, S = 794 ì, Í = 3,0 ìçàãàëüíà îô³ñí³ òåõ. ïðèì³ùåíü äîï. ïðèì³ùåíü ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 3 â³äì. +6.000 (òåõ.ïîâåðõ, îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) Ñåêö³ÿ 3 â³äì. +9.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 S = 4 104 ì, S = 3 560 ì , S = 544 ì, Í = 5,5 ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à äîï. ïðèì³ùåíü ïðèì³ùåíü Ñåêö³ÿ 3 â³äì. +3.000 (îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 S = 1 170 ì , S = 345 ì ,çàãàëüíà îô³ñ. ïðèì³ùåíü 2 S = 607 ì , Í = 3,0 ìäîï. ïðèì³ùåíü ïðèì³ùåíü
 • 6. 1 2 3 4 5 Á 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 9000900090009000 Â Ã Ä Å Æ È Ê Ë Ì Í Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Â²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹4Ñåêöiÿ ¹4 1 2 3 4 5 Á 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 9000900090009000 Â Ã Ä Å Æ È Ê Ë Ì Í Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Â²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹4Ñåêöiÿ ¹4 2 2 2 2 S = 1128ì S = 101ì S = 337ì S = 440ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à îô³ñ. äîï. Â Ã Ä Å Æ È Ê Ë Ì Í Ï Ð ÑÁ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 9000900090009000 Àíòðåñîëü 1 2 3 4 5 Á Â Ã Ä Å Æ È Ê Ë Ì Í Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ÖÀ 1 2 3 4 5 Á Â Ã Ä Å Æ È Ê Ë Ì Í Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ÖÀ 2 2 2 S = 4104ì S = 3588ì S = 542ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à äîï. 2 2 2 2 S = 4104ì S = 2740ì S = 230ì S = 698ìçàãàëüíà òåõ.ïîâ. îô³ñ. äîï. Ñåêö³ÿ 4 â³äì. +0.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) Ñåêö³ÿ 4 â³äì. +6.000 (òåõ.ïîâåðõ, îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) Ñåêö³ÿ 4 â³äì. +9.000 (îô³ñí³ òà âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) Ñåêö³ÿ 4 â³äì. +3.000 (îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ) 2 2 2 2 2 S = 3888 ì S = 2376ì S = 140ì S = 554ì S = 810ìçàãàëüíà âèðîáíè÷à ñêë. äîï. åíåðã. Í = 5,5 ìâèð. ïðèì³ùåíü Í = 3,0 ìâèð. ïðèì³ùåíü Í = 3,0 ìâèð. ïðèì³ùåíü Í = 5,5 ìâèð. ïðèì³ùåíü
 • 7. ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹5Ñåêöiÿ ¹5
 • 8. 2 ÀÏÊ Ñåêö³ÿ 5 â³äì. +0.000 S = 1104 ìçàãàëüíà à  Á Á Ãà  ÁÁ 2 ÀÏÊ Ñåêö³ÿ 5 â³äì. +3.300 S = 1104ìçàãàëüíà 2 ÀÏÊ Ñåêö³ÿ 5 â³äì. +6.000 S = 1104ìçàãàëüíà 2 ÀÏÊ Ñåêö³ÿ 5 â³äì. +10.300 S = 1104ìçàãàëüíà Ãà  ÁÁ 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 2015 16 92000 ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ñåêöiÿ ¹5Ñåêöiÿ ¹5 1 ã å æ í ê ë ì í ï ð ñ ò ó ô õ 6000 6000 2 4 5,6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,16 17 19 20 ã å æ í ê ë ì í ï ð ñ ò ó ô õ 6000 6000 2 4 5,6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,16 17 19 20 ³äì³òêà +6,600 2 S = 9276ìçàãàëüíà ³äì³òêà 0,000 2 S = 9276ìçàãàëüíà 1
 • 9. ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Êîìïëåêò 2ÌÊîìïëåêò 2Ì ÊÎ Ì Ï Ë Å Ê Ò 1ÌÊÎ Ì Ï Ë Å Ê Ò 1Ì ÊÎ Ì Ï Ë Å Ê Ò 2ÌÊÎ Ì Ï Ë Å Ê Ò 2Ì Êîìïëåêò 1ÌÊîìïëåêò 1Ì
 • 10. ²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Êîìïëåêò 1ÌÊîìïëåêò 1Ì A Á Â Ã Ä Å 1 2 3 4 5 6 Êîìïëåêò 1Ì â³äì. +0.000 (âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 S = 900ì , Í = 6,0 ìâèðîáíè÷à âèð. ïðèì³ùåíü A Á Â Ã Ä Å 6 7 8 9 6 7 8 9 6 7 8 9 ÀÏÊ - Êîìïëåêò 1Ì â³äì. +0.000 2 S = 450ìçàãàëüíà 2 S = 107ìñêëàä 2 S = 38ìîô³ñ 2 S = 167ìäîï. 2 S = 128ìêîð. ÀÏÊ - Êîìïëåêò 1Ì â³äì. +3.300 2 S = 450ìçàãàëüíà 2 S = 137ìîô³ñ 2 S = 185ìäîï. 2 S = 121ìêîð. ÀÏÊ - Êîìïëåêò 1Ì â³äì. +6.600 2 S = 450ìçàãàëüíà 2 S = 299ìîô³ñ 2 S = 121ìêîð.
 • 11. Êîìïëåêò 2ÌÊîìïëåêò 2Ì Â²ÄÊÐÈÒÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ 1 2 3 4 5 6 12000 12000 12000 12000 12000 A Á Â Ã Ä 12000120001200012000 1 2 3 4 5 6 12000 12000 12000 12000 12000 A Á Â Ã Ä 12000120001200012000 11 22 33 44 55 66 77 88 3000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 A Á  à 600060006000 A Á  à 600060006000 A Á  à 600060006000 ÀÏÊ - Êîìïëåêò 2Ì â³äì. +0.000 2 S = 504ìçàãàëüíà 2 S = 47ìñêëàä 2 S = 202ìâèðîá. 2 S = 86ìäîï. 2 S = 169ìêîð. ÀÏÊ - Êîìïëåêò 2Ì â³äì. +3.300 2 S = 504ìçàãàëüíà 2 S = 250ìîô³ñ 2 S = 86ìäîï. 2 S = 168ìêîð. ÀÏÊ - Êîìïëåêò 2Ì â³äì. +6.600 2 S = 504ìçàãàëüíà 2 S = 162ìîô³ñ 2 S = 144ìâèðîá. 2 S = 127ìêîð. 2 S = 71ìäîï. Êîìïëåêò 2Ì â³äì. +0.000 (âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 S = 3 024ìçàãàëüíà 2 S = 2 544ìâèðîá. 2 S = 372ìåíåðã. Êîìïëåêò 2Ì â³äì. +6.600 (âèðîáíè÷³ ïðèì³ùåííÿ) 2 S = 3 024ìçàãàëüíà 2 S = 2 880ìâèðîá. 2 S = 144ìåíåðã.

Related Documents