ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони ...
Нестресовий тест 5 і більше акцеле- 2-4 акцелерацій 1 акцелерація або(реактивність сер- рацій ЧСС амплі- ...
1. Сповільнений кровоплин – зниження діастолічного компоненту, спів- відношення амплітуди систоли до діастоли, ст...
- критичні зміни кровоплину у артеріях пуповини (нульовий та реверс- ний).Лікування - До 30 тижнів вагітності лікув...
Для діагностики дистресу плода під час пологів використовуються наступніметоди:1. Аускультація серцебиття плода – визначен...
< 100 дистрес кесаревий розтин хвилеподібна 10-25 задовільна спостереженняВаріабе...
- Наявність густого меконію в амніотичній рідині у поєднані з патологічними змінами серцевого ритму плода є показанням дл...
Амбулаторний нагляд за станом плода Госпіталі...
Nakaz №900
of 9

Nakaz №900

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nakaz №900

  • 1. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2006 № 900 Клінічний протокол з акушерської допомоги ДИСТРЕС ПЛОДА ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПІД ЧАС ПОЛОГІВ Терміни “хронічна гіпоксія плода” та “гостра гіпоксія плода” не є клінічни-ми, оскільки для діагностики цих станів у рутинній лікарській практиці не вико-ристовуються показники кисневого забезпечення плода (метаболічний ацидоз).Справжні причини порушень серцевої діяльності плода, його біофізичного профі-лю та пуповинного кровотоку встановити за допомогою сучасних неінвазивнихметодів дослідження неможливо. Тому усі порушення функціонального стануплода у теперішній час позначають терміном “дистрес плода”. Поняття “хронічна гіпоксія плода” (компенсована, субкомпенсована і деко-мпенсована), “гостра гіпоксія”, “загроза гіпоксіі або асфіксії” не застосовуються. ДИСТРЕС ПЛОДА ПРИ ВАГІТНОСТІ Шифр МКХ: О36.3 Для діагностики дистресу плода при вагітності використовуються наступніметоди: 1. Аускультація серцевої діяльності (з 20 тижнів вагітності) – визначеннячастоти серцевих скорочень плода за одну хвилину: - фізіологічний норматив – 110-170 уд/хв - частота серцевих скорочень більше ніж 170 уд/хв та менше ніж 110 уд/хвсвідчить про дистрес плода. 2. Біофізичний профіль плода (БПП) (з 30 тижнів вагітності) - оцінюєтьсясума балів окремих біофізичних параметрів (дихальні рухи плода, тонус плода,рухова активність плода, реактивність серцевої діяльності плода на нестресовийтест (НСТ), об’єм навколоплодових вод) (див.таблицю 1) (С) - модифікований БПП поєднує нестресовий тест з індексом амніотичноїрідини.Таблиця 1. Оцінка результатів визначення показників біофізичного профі- лю плода Параметри Бали 2 1 0
  • 2. Нестресовий тест 5 і більше акцеле- 2-4 акцелерацій 1 акцелерація або(реактивність сер- рацій ЧСС амплі- ЧСС амплітудою відсутність її за 20цевої діяльності тудою не менше 15 не менше 15 хв. спостереженняплода після його уд./хв., тривалістю уд./хв., тривалістюрухів за даними не менше 15 с, не менше 15 с,КТГ) пов’язаних із ру- пов’язаних із ру- хами плода за 20 хами плода за 20 хвилин спостере- хвилин спостере- ження ження нДихальні рухи Не менше одного Не менше одного ДРП тривалістюплода (ДРП) епізоду ДРП три- епізоду ДРП три- менше 30 с. або їх валістю 60 с. і валістю від 30 до відсутність за 3 хв. більш за 30 хв. 60 с. за 30 хв. спо- спостереження спостереження стереженняРухова активність Не менше 3 гене- 1 або 2 генералізо- Відсутність гене-плода ралізованих рухів ваних рухів за 30 ралізованих рухів за 30 хв. спостере- хв. спостереження женняТонус плода Один епізод і бі- Не менше одного Кінцівки в розги- льше розгинань із епізоду розгинання нальному поло- поверненням у із поверненням у женні згинальне поло- згинальне поло- ження хребта та ження за 30 хв. кінцівок за 30 хв. спостереження спостереженняОб’єм навколоплі- Води визначають- Вертикальний ро- Тісне розташуван-дних вод ся у матці, верти- змір вільної ділян- ня дрібних частин кальний діаметр ки вод більше 1 плода, вертикаль- вільної ділянки см, але не менше 2 ний діаметр віль- вод 2 см і більше см ної ділянки менше 1 смОцінка БПП 7-10 балів – задовільний стан плода; 5-6 балів – сумнівний тест (повторити через 2-3 дні) 4 балів і нижче – патологічна оцінка БПП (вирішити питання про термінове розродження)3. Доплерометрія швидкості кровоплину в артерії пуповини (відображає станмікроциркуляції у плодовій частині плаценти, судинний опір якої відіграє основ-ну роль у фетоплацентарній гемодинаміці) (A). Діагностичні критерії: - Нормальний кровоплин – високий діастолічний компонент на доплерог- рамі по відношенню до ізолінії, співвідношення амплітуди систоли до діасто- ли, становить не більше 3. - Патологічний кровоплин:
  • 3. 1. Сповільнений кровоплин – зниження діастолічного компоненту, спів- відношення амплітуди систоли до діастоли, становить більше 3. 2. Термінальний кровоплин (свідчить про високу вірогідність антената- льної загибелі плода) - Нульовий – кровоплин у фазі діастоли припиняється (на доплерограмі від- сутній діастолічний компонент) - Негативний (реверсний, зворотний) – кровоплин у фазі діастоли набуває зворотного напрямку (на доплерограмі діастолічний компонент нижче ізолі- нії).Діагностика 1) Аускультація серцевої діяльності плода при кожному відвідуванні лікаря- акушера-гінеколога або акушерки. 2) При визначені частоти серцевих скорочень більше ніж 170 уд/хв та менше ніж 110 уд/хв, що свідчить про дистрес плода, є потреба у проведенні оцін- ки біофізичного модифікованого, або розширеного біопрофіля плода. 3) При патологічному БПП проводиться доплерометрія кровоплину в артерії пуповини. При нормальному кровоплину в артерії пуповини необхідне по- вторне БПП через 24 години. 4) При патологічному кровоплину в артерії пуповини – госпіталізація до поло- гового стаціонару III рівня надання допомоги.Тактика ведення вагітності з дистресом плода (див. рис.1): 1. Лікування супутніх захворювань вагітної, які призводять до виникненнядистресу плода. 2. Поетапне динамічне спостереження за станом плода. 3. Амбулаторне спостереження і пролонгування вагітності до доношеноготерміну можливо при нормальних показниках біофізичних методів діагностикистану плода. 4. При сповільненому діастолічному кровоплину в артеріях пуповини слідпровести дослідження біофізичного профіля плода (БПП): - при відсутності патологічних показників БПП необхідно провести повто-рну доплерометрію з інтервалом 5-7 днів; - при наявності патологічних показників БПП, слід проводити доплеромет-рію щонайменше 1 раз на 2 дні та БПП щоденно. 5. Виявлення погіршання показників плодового кровоплину (виникненняпостійного нульового або негативного кровообігу в артеріях пуповини) є пока-занням для екстреного розродження шляхом операції кесаревого розтину. 6. Госпіталізація вагітної до пологового будинку чи відділення патології ва-гітних показана, якщо за даними дослідження БПП і/або доплерометрії кровопли-ну має місце: - патологічна оцінка БПП (6 балів і нижче); - повторна (через добу) сумнівна оцінка БПП (7-8 балів); - сповільнений діастолічний кровоплин в артеріях пуповини;
  • 4. - критичні зміни кровоплину у артеріях пуповини (нульовий та реверс- ний).Лікування - До 30 тижнів вагітності лікування супутніх захворювань у жінки, які призве- ли до виникнення дистресу плода. - Після 30 тижнів вагітності найбільш ефективним і виправданим методом лі- кування дистресу плода є своєчасне оперативне розродження (А).Розродження 1. Через природні пологові шляхи можливо проводити (під кардіомонітор- ним контролем за станом плода) при: - нормальному або сповільненому кровоплині у артеріях пуповини, якщо немає дистресу плода (оцінка БПП 6 балів і нижче); 2. Показанням для екстреного розродження шляхом кесаревого розтину піс- ля 30 тижнів вагітності є: - критичні зміни кровоплину в артеріях пуповини (нульовий та ревер- сний); - гострий дистрес плода (патологічні брадікардія та децелерації ЧСС) незалежно від типу кровоплину (нормальний чи сповільнений) у арте- ріях пуповини під час вагітності; - патологічний БПП (оцінка 4 б. і нижче) при відсутності біологічної зрілості шийки матки.Профілактика 1. Виявлення факторів ризику ЗРП та проведення динамічного контролю запацієнтками цієї групи; 2. Дотримання режиму дня та раціональне харчування; 3. Відмова від шкідливих звичок (тютюнопаління, вживання алкоголю то-що). ДИСТРЕС ПЛОДА ПІД ЧАС ПОЛОГІВШифр МКХ-10: О68Мета спостереження за плодом під час пологів полягає у своєчасному визначеннідистресу плода, ознаками якого є: - Патологічна частота серцевих скорочень (понад 170 уд./хв. або нижче 110 уд./хв.)Примітка: У нормі є допустимим тимчасове уповільнення серцебиття плода умомент скорочення матки, що зникає після розслаблення матки. - Наявність густо забарвлених меконієм навколоплідних вод
  • 5. Для діагностики дистресу плода під час пологів використовуються наступніметоди:1. Аускультація серцебиття плода – визначення частоти серцевих скороченьза одну хвилину.Методика аускультації під час пологів - Підрахування серцевих скорочень плода проводять за повну хвилину - кожні 15 хвилин протягом активної фази і кожні 5 хвилин протягом другого періоду пологів; - Обов’язково проводять аускультацію до і після перейми або потуги; - За наявності аускультативних порушень серцебиття плода проводять кардіо- токографічне дослідження.2. Кардіотокографія (КТГ) – синхронний електронний запис серцевого ритмуплода і маткових скорочень упродовж 10-15 хвилин. - При аналізі КТГ оцінюють такі параметри: базальна ЧСС (БЧСС), варіабель- ність ЧСС (амплітуда і частота осциляцій), наявність і тип тимчасових змін БЧСС у вигляді прискорення (акцелерація) чи уповільнення (децелерація) сер- цевого ритму. - За наявності патологічних параметрів ЧСС, що свідчать про загрозливий стан плода, пропонується вести безперервний запис КТГ упродовж всього періоду пологів.Діагностичні критерії: - При нормальному стані плода для КТГ характерно: БЧСС у межах від 110 до 170 уд./хв. (нормокардія), варіабельність (ширина запису) – 10-25 уд./хв. з час- тотою осциляцій 3-6 цикл./хв. (хвилеподібний тип), наявність акцелерацій ЧСС та відсутність децелерацій. - При дистресі плода у пологах на КТГ зазвичай виявляється одна чи кілька па- тологічних ознак: тахікардія чи брадікардія, стійка монотонність ритму (ши- рина запису 5 уд./хв. і менше), ранні, варіабельні та особливо пізні децелерації з аплітудою понад 30 уд./хв. - Ознака дистресу плода, що загрожує його життю (див. таблицю 2):Таблиця 2. Оцінка результатів КТГ під час пологів та тактика ведення поло- гів Показник Градації Оцінка Рекомендація стану плода І період пологівБазальна час- нормокардія 110-170 задовільна спостереженнятота серцевих 171-180 припустима моніторинг ЧССскорочень, тахікардія > 180 дистрес кесаревий розтин(уд./хв.) брадікардія 109-100 припустиа моніторинг ЧСС
  • 6. < 100 дистрес кесаревий розтин хвилеподібна 10-25 задовільна спостереженняВаріабельність, звужена 5-9 припустима моніторинг ЧСС(уд./хв.) 3-4 припустима моніторинг ЧСС монотонна 2 і менше дистрес Кесарів розтин відсутні задовільна спостереження ранні < 50 припустима моніторинг ЧСС > 50 дистрес Кесарів розтинДецелерації відсутні задовільна спостереження(амплітуда, пізні < 30 припустима моніторинг ЧССуд./хв.) > 30 дистрес Кесарів розтин відсутні задовільна спостереження варіабельні < 50 припустима моніторинг ЧСС > 50 дистрес Кесарів розтин ІІ період пологівБазальна час- нормокардія 110-170 задовільна спостереженнятота 171-190 припустима моніторинг ЧСС тахікардіясерцевих ско- > 190 дистрес екстракція плодарочень, 109-90 припустима моніторинг ЧСС(уд./хв.) брадікардія < 90 дистрес екстракція плода хвилеподібна 10-25 задовільна спостереженняВаріабельність, звужена 5-9 припустима моніторинг ЧСС(уд./хв.) 3-4 припустима моніторинг ЧСС монотонна 2 і менше дистрес екстракція плода відсутні задовільна спостереження ранні < 60 припустима моніторинг ЧСС > 60 дистрес екстракція плодаДецелерації відсутні задовільна спостереження(амплітуда, пізні < 45 припустима моніторинг ЧССуд./хв.) > 45 дистрес екстракція плода відсутні задовільна спостереження варіабельні < 60 припустима моніторинг ЧСС > 60 дистрес екстракція плодаПоказанням для екстреного розродження є досягнення хоча б одним показ-ником КТГ рівня, що свідчить про дистрес плода, що підтверджено записомна плівці.Про несприятливий прогноз свідчить також: - уповільнення серцевого ритму плода на піку децелерації нижче 70 уд./хв. незалежно від виду та амплітуди децелерації щодо БЧСС; - Перехід пізніх чи варіабельних децелерацій у стійку брадікардію.3. Визначення меконію у навколоплідних водах при розриві плідного міхура:
  • 7. - Наявність густого меконію в амніотичній рідині у поєднані з патологічними змінами серцевого ритму плода є показанням для термінового розродження при головному передлежанні плодаПримітка: Наявність незначних домішок меконію в навколоплідних водах не вказує на дистрес плода, але свідчить про необхідність ретельного спостереження за ста- ном плодаТактика ведення пологів 1. Уникати положення роділлі на спині; 2. Припинити введення окситоцину, якщо він був раніше призначений; 3. Якщо причиною патологічної частоти серцебиття плода є стан матері не-обхідно провести відповідне лікування; 4. Якщо стан матері не є причиною патологічного серцевого ритму плода, ачастота серцевих скорочень плода залишається патологічною на протязі трьохостанніх перейм, треба провести внутрішнє акушерське дослідження для визна-чення акушерської ситуації та з’ясування можливих причин дистресу плода. 5. При визначені дистресу плоду необхідне термінове розродження: - у першому періоді пологів –кесарів розтин; - у другому періоді: - при головному передлежанні – вакуум-екстракція або акушерські щипці; - при сідничному – екстракція плода за тазовий кінець.Начальник відділу охорониздоров’я матерів та дітей Н.Я. Жилка
  • 8. Амбулаторний нагляд за станом плода Госпіталізація до закладу охорони здоров’я III рівня Аускультація серцебиття плода для додаткового обстеження і вибору тактики ведення вагітності Нормальна Патологічна ЧСС ЧСС (>170 уд/хв., <110 Доплерометрія кровотоку в артерії пуповини двічі на тиждень(110 -170 уд/хв.) уд/хв.) Нормальний Сповільнений Нульовий або реверсний Модифікований БПП Розширений БПП щоденно Патологічний Патологічний Нормальний Нормальний Сумнівний (≤ 4 б.) - (7 –10 б.) (5 – 6 б.) дистрес плода Нормаль- ний Розширений (7 –10 б.) Пролонгування вагітності або дострокове Екстрене роз- БПП Сумнівний розродження в залежності від акушерської родження (5 – 6 б.) ситуації та терміну вагітності Патологічний Оцінка зрілості шийки матки (≤ 4 б.) Зріла Не зріла Пролонгування вагітності до фізіологічного терміну Самостійні роди під контролем КТГ Кесарів розтин Рис. Алгоритм акушерської тактика при дистресі плода

Related Documents