МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ Н А К А З 29.08.2006 № 584 Про за...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ 29.08.2006 м. Київ ...
Затверджено Наказ МОЗ України ...
ВступПитома вага передчасних пологів в Україні становить біля 5%. Водночас 10-12%новонароджених в Україні мають масу тіла ...
показники фізичного розвитку менші за відповідні для даного гестаційного віку (< 10перцентиля за перцентильними таблицями)...
3.Організація медичної допомоги новонародженій дитині з малою масою тіла принародженніПри передчасних пологах або пологах ...
3.1.9. Під час проведення контакту “шкіра-до-шкіри” і після першого прикладання до грудей(але не пізніше першої години жит...
показань. Тому догляд і лабораторні обстеження в пологовій кімнаті відразу післянародження відповідають вимогам пунктів 3....
Крик: - голосний або середньої потужності, емоційний.Шкіра в залежності від терміну гестації: - рожева, гладка, може бу...
- край селезінки пальпується під реберною дугою.Статеві органи: - у хлопчиків калитка може бути порожньою або яєчка мо...
Таблиця 3. Оцінка ступеню важкості дихального дистресу за модифікованою шкалою DownesКіль- Частота дихань Наявність ...
11) У разі розвитку гіпотермії ( температура тіла дитини < 36,5°С) негайно розпочати заходи щодо зігрівання дитини: ...
3.5.4. Профілактика і корекція гіпоклікемії.Нормальним слід вважати рівень глюкози крові 2,6 ммоль/л – 5,5 ммоль/л. Для ко...
смоктанням і руховою активністю дитини, не вважаються патологічними і не потребують лікування, але потребую...
Рівень глюкози у крові у дитини з малою масою тіла ≤ 2,6 ммоль/л але > 2,2 ммоль/л ≤ 2,2 ммоль/...
4. Спільне перебування матері та новонародженої дитини з малою масою тіла принародженні4.1. Організаційні умови забезпечен...
5.3. Після вилучення новонароджений передається лікарем-акушером-гінекологом акушерців стерильну попередньо підігріту суху...
5.15. Прикладання дитини до грудей здійснюється після того, як стан породіллі за висновкомлікаря-акушера-гінеколога дозвол...
7. Годування новонародженої дитини з малою масою тіла при народженні7.1. Вибір методу годування (Табл. 5)7.1.1. Новонародж...
- 15-20 ккал/кг/добу для забезпечення екскреторної діяльності та стабілізації маси тіла дитини; - таким чин...
7.4. Грудне вигодовування7.4.1. Основні принципи грудного вигодовування новонародженої дитини з малою масоютіла при народж...
7.5. Годування дитини з чашки7.5.1. Якщо дитина не може вигодовуватись грудьми за станом свого здоров’я або станомздоров’я...
Рис. 5. Введення орогастрального (А) і назогастрального (В) зондів для вигодовування дитини змалою масою тіла при народжен...
Рис. 6. Замірювання довжини зонда: орогастрального (А) і назогастрального (В)7.6.4. Методика годування через зонд.1) Візьм...
8. Щеплення дитини з малою масою тіла при народженні8.1. Загальні положення8.1.1. Щеплення дитини здійснюється за поінформ...
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila
of 47

Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nakaz 584 - dity z maloyu masoyu tila

 • 1. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ Н А К А З 29.08.2006 № 584 Про затвердження Протоколу медичного догляду зановонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні м. Київ
 • 2. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ 29.08.2006 м. Київ № 584Про затвердження Протоколумедичного догляду зановонародженою дитиною з малоюмасою тіла при народженні На виконання доручення Президента України від 6 березня 2003 року№1-1/252, та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я та Академіїмедичних наук України від 11 вересня 2003 року №423/59 „Про затвердженняскладу робочих груп з розробки протоколів надання медичної допомоги дітям іматерям за спеціальностями”, з метою уніфікації вимог до обсягів і якостімедичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла принародженні Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Протокол медичного догляду за новонародженоюдитиною з малою масою тіла при народженні (далі - Протокол)(додається). 2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим,начальникам Головних управлінь охорони здоров’я Дніпропетровської,Львівської, Харківської та Черкаської, управління охорони здоров’я тамедицини катастроф Одеської, управління охорони здоров’я та курортівВінницької та управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій,Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київськоїта управління охорони здоров’я Севастопольської міських державнихадміністрацій, керівникам лікувально-профілактичних закладів,підпорядкованих МОЗ України: 2.1. Забезпечити впровадження в діяльність закладів охорони здоров’яПротоколу. 2.2. Щороку до 1 січня надсилати до Міністерства пропозиції тазауваження до Протоколу. 3. Департаменту організації та розвитку медичної допомоги населеннювносити зміни до Протоколу. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністраохорони здоров’я Гайдаєва Ю.О. В.о.Міністра О.М.Орда
 • 3. Затверджено Наказ МОЗ України Від 29.08.2006 № 584 Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженніСучасні принципи перинатальної допомоги базуються на концепції ВООЗ щодо ефективноїдопомоги при вагітності, пологах та народженні дитини.Протокол медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла принародженні, розроблений з метою забезпечення практичної допомоги медичному персоналущодо застосування сучасних ефективних технологій ведення новонароджених з малоюмасою тіла при народженні, підвищення ефективності догляду та виходжування цієїкатегорії новонароджених.Протокол базується на даних досліджень з доказаною ефективністю з використаннямсистематичних оглядів, рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) та іншихнадійних досліджень, отриманих із електронних баз даних, даних періодичної літератури зоцінкою їх рівня доказовості, а при їх відсутності – на клінічному досвіді розробниківпротоколу.При розробці рекомендацій та прийнятті рішень використовувалися формальні методиузгодження оцінок (метод голосування).Шкала рівнів доказовості досліджень, що лягли в основу клінічних рекомендацій:А (I) – окреме високоякісне РКД, систематичний огляд РКД та/або високоякісний мета-аналіз. Рекомендації цього рівня є найбільш достовірними і науково обґрунтованими.В (II-III) - високоякісний систематичний огляд когортних досліджень або досліджень„випадок-контроль”, високоякісне когортне дослідження або дослідження „випадок-контроль”. Рекомендації цього рівня мають високий рівень достовірності та можуть бутипідґрунтям для прийняття клінічного рішення.С (IV) - дослідження серії випадків, когортне дослідження або дослідження „випадок-контроль” без рандомізації. Рекомендації цього рівня використовуються для обґрунтуванняпевних клінічних рішень за відсутності доказів рівня А (I) і В (II-III).D (V) – експериментальні дослідження або думка експертів. Рекомендації цього рівнявикористовуються для прийняття клінічних рішень в разі, якщо дослідження рівнів А (I), В(II-III), С (IV) не проводилися з етичних або інших причин.При здійсненні медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла принародженні використовуються методики та технології усіх рівнів з обов’язковимурахуванням дотримання поінформованої згоди матері. 1
 • 4. ВступПитома вага передчасних пологів в Україні становить біля 5%. Водночас 10-12%новонароджених в Україні мають масу тіла при народженні менш ніж 2500,0 грамів. Слідвідзначити, що захворюваність дітей цієї категорії перевищує в 3 рази захворюваністьновонароджених з масою тіла при народженні більше 2500 грамів, тому що саменовонароджені з малою масою тіла при народженні мають підвищений ризик порушенняадаптації та розвитку патологічних станів, що зумовлює необхідність контролю тавідповідної корекції щодо: - дотримання нормальної температури тіла; - становлення та стабілізації дихання і кровообігу; - забезпечення оптимального вигодовування; - метаболічних розладів; - інфекцій; - попередження патологічних наслідків жовтяниці.Цілі та завдання клінічного протоколу1. Покращення якості надання медичної допомоги новонародженим з малою масою тіла принародженні.2. Оптимізація методик медичного догляду за новонародженим з малою масою тіла принародженні.3. Зниження захворюваності і смертності новонароджених з малою масою тіла принародженні.Цільова групаПротокол призначено для медичних працівників (лікарів та середнього медичногоперсоналу), які надають допомогу новонародженим.1. Визначення1.1. Новонароджена дитина з малою масою тіла при народженні - дитина з масою тіла принародженні менш ніж 2500 г (ВООЗ): - мала маса тіла при народженні: < 2500 грамів; - дуже мала маса тіла при народженні: < 1500 грамів.1.2. Недоношена новонароджена дитина - дитина, яка народилася у термін вагітності з 22-гоповного до 37 повного тижня (154-259 повних діб, рахуючи від першого дня останньогонормального менструального циклу) незалежно від маси тіла та зросту дитини принародженні.1.3. Новонароджена дитина з затримкою внутрішньоутробного розвитку - дитина, яканародилась у термін вагітності від 37 повних тижнів вагітності (від 259 повної доби ) і має 2
 • 5. показники фізичного розвитку менші за відповідні для даного гестаційного віку (< 10перцентиля за перцентильними таблицями).1.4. Недоношена новонароджена дитина з затримкою внутрішньоутробного розвитку -дитина, яка народилась передчасно у термін вагітності до 37 повного тижня (154- 259 доби)та має показники фізичного розвитку менші за відповідні для даного гестаційного віку (<10перцентиля за перцентильними таблицями).1.5. Новонароджена дитина з малою масою тіла при народженні, яка підлягає фізіологічномудогляду - це дитина, яка має термін гестації не менш ніж 32 тижні та масу тіла принародженні не менш ніж 1500 грамів, на момент огляду та оцінки стану має наступні ознаки: - адекватно дихає або кричить; - частота дихань 30-60 за хвилину та відсутні клінічні прояви дихальних розладів; - частота серцевих скорочень 100-160 за хвилину; - рожевий колір шкіри та слизових оболонок; - адекватна рухова активність; - задовільний або помірно знижений м’язовий тонус; - має здатність смоктати або годуватися з чашки (обов’язкова наявність ковтального рефлексу); - за умови адекватного догляду має температуру тіла 36,5 – 37,5°С; - відсутні вади розвитку, які потребують термінового медичного втручання; - відсутні клінічні прояви інфекції.2. Основні проблеми новонародженої дитини з малою масою тіла при народженніСлід визначити основні проблеми новонародженої дитини з малою масою тіла принародженні з метою попередження і своєчасної діагностики розладів адаптації тапатологічних станів (Табл. 1) під час здійснення догляду за нею.Таблиця 1. Основні розлади адаптації та патологічні стани у дітей з малою масою тіла принародженні Недоношений новонароджений Новонароджений з затримкою внутрішньоутробного розвитку 1. Респіраторний дистрес-синдром 1. Гіпотермія 2. Гіпоглікемія 2. Гіпоглікемія 3. Гіпотермія 3. Проблеми з вигодовуванням 4. Проблеми з вигодовуванням 4. Гіпербілірубінемія 5. Гіпербілірубінемія 5. Інфекції 6. Інфекції 6. Поліцитемія 7. Апное 7. Вроджені аномалії розвитку 8. Гіпокальціемія 8. Гіпокальціемія 9. Анемія 3
 • 6. 3.Організація медичної допомоги новонародженій дитині з малою масою тіла принародженніПри передчасних пологах або пологах з пренатально діагностованою затримкоювнутрішньоутробного розвитку плода обов’язкова присутність лікаря– педіатра-неонатологата наявність підготовленого обладнання для надання медичної допомоги новонародженому.3.1. Пологова зала3.1.1. За умови терміну гестації 34-36 тижнів і задовільного стану дитини при народженні(Табл. 2) акушерка викладає дитину на груди або живіт матері та обсушує сухою і теплоюпелюшкою голову та тулуб дитини, потім вкриває іншою сухою теплою пелюшкою, вдягаєшапочку і шкарпетки та накриває спільною з матір’ю ковдрою [А]1. У недоношенихновонароджених з гестаційним віком 32-33 тижні питання про викладання на груди абоживіт матері вирішується індивідуально в кожному випадку в залежності від стану дитини.3.1.2. Після закінчення пульсації або через 1 хвилину (але не раніше) акушерка перетинаєпуповину [А].3.1.3. На кінці 1 та 5 хвилини лікар-педіатр-неонатолог здійснює оцінку стану дитини зашкалою Апгар (під час контакту “шкіра-до-шкіри”).3.1.4. Спостереження за дитиною триває протягом перебування дитини в контакті „шкіра-до-шкіри” в пологовій кімнаті. Спостереження за дитиною здійснює лікар-педіатр-неонатолог, аза його відсутності лікар-акушер-гінеколог, акушерка, або медсестра. Спостерігають закольором шкіри і слизових оболонок, характером і частотою дихання, частотою серцевихскорочень (ЧСС), руховою активністю кожні 15 хвилин протягом першої години, потімщонайменше кожні 30 хвилин протягом другої години відповідно до Протоколу медичногодогляду за здоровою новонародженою дитиною.3.1.5. Контакт “шкіра-до-шкіри” триває не менше 2 годин в разі стабільного клінічного станудитини.3.1.6. При виявленні пошукового і смоктального рефлексів (дитина відкриває рот, повертаєголівку, проявляє підвищену рухову активність) акушерка допомагає здійснити першеприкладання дитини до грудей матері. Якщо дитина не виявляє ознак пошукового ісмоктального рефлексів, необхідно здійснити прикладання дитини до грудей матері з метоюколонізації флорою матері і стимуляції лактації.3.1.7. Лікар-педіатр-неонатолог надає матері інформацію про особливості спостереження задитиною.3.1.8. Через 30 хвилин після народження під час контакту „шкіра до шкіри” необхідновиміряти температуру тіла дитини електронним термометром в аксилярній області та занестидані у форму спостереження (карту розвитку новонародженого) [А]. Температуру тіладитини слід контролювати щонайменше кожні 30 хвилин під час перебування в пологовійкімнаті, потім в динаміці кожні 4-6 годин в першу добу [А]. 1 Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.04.2005 року № 152 „Про затвердження Протоколу медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною” 4
 • 7. 3.1.9. Під час проведення контакту “шкіра-до-шкіри” і після першого прикладання до грудей(але не пізніше першої години життя дитини) після відповідної обробки рук акушеркапроводить новонародженому однократну профілактику офтальмії із застосуванням 0,5%еритроміцинової або 1% тетрациклінової мазі відповідно до інструкції про застосування [С].3.1.10. У разі виявлення будь-яких патологічних ознак (Табл.2) огляд дитини проводитьсялікарем-педіатром-неонатологом негайно. Якщо адаптація дитини в умовах контакту “шкіра-до-шкіри” перебігає без ускладнень, повний лікарський огляд проводиться на тепломупеленальному столі під променевим теплом через дві години після народження дитини.3.1.11. Акушерка після відповідної обробки рук клемує пуповину; вимірює та зважує дитину;одягає в повзуни, розпашонку, шапочку, шкарпетки, рукавички (можна використовуватичистий домашній одяг).3.1.12. Алгоритм обробки дитини та пуповинного залишку проводиться згідно пункту1.9 протоколу „Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною”.3.1.13. Дитина передається матері і переводиться до післяпологового відділення в контакті«шкіра-до-шкіри» або в кувезі, або у ліжечку з підігрівом [А].3.1.14. Медична допомога недоношеним новонародженим в пологовій кімнаті і операційній згестаційним віком менше 32 тижнів надається згідно з Протоколом первинної реанімаціїновонароджених.Таблиця 2. Оцінка адаптації новонародженої дитини з малою масою тіла після народження таалгоритм дій лікаря Ознака Фізіологічні показникиЧастота серцевих скорочень 100-160 за хвилинуЧастота дихання 30-60 за хвилинуХарактер дихання Відсутній експіраторний стогін і втяжіння податливих ділянок грудної кліткиКолір шкіри і слизових оболонок Відсутній центральний ціанозПоложення Флексорне або полуфлексорне (помірна гіпотонія)Рухи Активні або помірно знижені (помірна гіпотонія)3.2. Тепловий ланцюжокУсі кроки теплового ланцюжка для дитини з малою масою тіла при народженні і/абогестаційним віком > 32 тижнів відповідають 10 крокам пункту 2 Протоколу медичногодогляду за здоровою новонародженою дитиною. Водночас догляд за дитиною з малоюмасою тіла при народженні потребує більш ретельного дотримання теплового режиму тачастішого контролю температури тіла дитини [А].3.3. Рутинні медичні втручання3.3.1. Діти з масою тіла > 1500 грамів і терміном гестації > 32 тижнів без ознак захворюванняпри народженні не потребують ніяких діагностичних лабораторних обстежень за відсутності 5
 • 8. показань. Тому догляд і лабораторні обстеження в пологовій кімнаті відразу післянародження відповідають вимогам пунктів 3.1 - 3.5 протоколу „Медичний догляд заздоровою новонародженою дитиною”.3.3.2. Визначення рівня глюкози крові проводиться обов’язково новонародженим з масоютіла при народженні 1500 г і менше в перші 4-6 годин однократно, а також дітям зклінічними ознаками гіпоглікемії. Повторне визначення рівня глюкози крові проводитьсявідповідно до клінічного стану дитини та результатів попереднього дослідження.3.4. Лікарський догляд за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні3.4.1. Первинна лікарська оцінка стану новонародженої дитини з малою масою тіла принародженні: - первинна оцінка стану новонародженого з малою масою тіла при народженні (Табл. 2) здійснюється лікарем- педіатром-неонатологом відразу після народження дитини; - у разі виявлення будь-яких патологічних ознак первинний лікарський огляд дитини проводиться лікарем- педіатром-неонатологом негайно.3.4.2. Первинний лікарський огляд новонародженого з малою масою тіла при народженні упологовій залі: - у разі, якщо адаптація новонародженого з малою масою тіла при народженні в умовах контакту “шкіра-до-шкіри” перебігає без ускладнень, повний лікарський огляд проводиться на теплому пеленальному столі під променевим теплом через дві години після народження дитини перед переведенням у палату спільного перебування матері та дитини; - перед оглядом дитини лікар здійснює миття рук та знезараження фонендоскопа. Фонендоскоп перед використанням треба зігріти. Результати огляду необхідно занести до карти розвитку новонародженого; - лікар, який здійснив первинний лікарський огляд, записує результати огляду в медичній документації, інформує батьків про стан здоров’я дитини на момент огляду.3.4.3. Лікарський огляд новонародженого здійснюється посистемно, не допускаючипереохолодження дитини:Поза дитини: - флексорна або напівфлексорна: голова дещо приведена до грудей, руки помірно зігнуті в ліктьових суглобах, ноги помірно зігнуті в колінних та кульшових суглобах (Рис.1). А ВРис.1. Нормальна фізіологічна поза недоношеного (А) і доношеного (В) новонародженого 6
 • 9. Крик: - голосний або середньої потужності, емоційний.Шкіра в залежності від терміну гестації: - рожева, гладка, може бути вкрита густою змазкою, видимі вени; у новонароджених з терміном гестації, що наближається до 37 тижнів, може відмічатись поверхневе лущення і / або висипання і мало вен; - пушкового волосся багато, воно тонке, вкриває в більшості випадків спину і розгинальні поверхні кінцівок; у новонароджених з терміном гестації, що наближається до 37 тижнів, відмічаються ділянки без лануго; - шкіра на підошвах з ледь помітними червоними рисками або відмічається лише передня поперечна складка; у новонароджених з терміном гестації, що наближається до 37 тижнів, складки займають 2/3 поверхні; - потоншена або відсутня підшкірно-жирова основа.Голова: - брахіоцефалічна або доліхоцефалічна (залежить від положення плода в пологах), але кругліша, ніж у доношеної дитини; кістки черепа тонкі; шви і тім’ячка відкриті; - обвід голови від 24 см до 32 см в залежності від терміну гестації.Вуха: - помірно закручені, м’які, повільно розправляються; - у новонароджених з терміном гестації, що наближається до 37 тижнів вуха добре закручені, м’які, швидко розправляються.Грудна залоза: - ареола плоска, сосок не виступає над поверхнею шкіри; - у новонароджених з терміном гестації, що наближається до 37 тижнів, ареола виступає над рівнем шкіри, сосок 1-2 мм.Грудна клітка: - симетрична, нижня апертура розвернута, хід ребер – косий; - обвід грудної клітки коливається від 21 см до 30 см в залежності від терміну гестації; - рухи грудної клітки симетричні з частотою 30-60 за хвилину.Легені: - при аускультації потрібно оцінити дихання за ступенем інтенсивності, висоті тону та рівномірності; - в нижніх відділах легенів дихання може бути помірно ослабленим.Серце: - частота серцевих скорочень в нормі становить 100-160 за хвилину.Неврологічний статус: - помірно знижені м’язовий тонус і спонтанна рухова активність (Рис. 1); - дрібний та непостійний тремор кінцівок і підборіддя, дрібний та непостійний горизонтальний ністагм, помірне зниження рефлексів при задовільному загальному стані дитини є транзиторними і не потребують спеціальної терапії.Живіт: - округлої форми, приймає участь в акті дихання, м‘який при пальпації; - печінка виступає на 1-2 см з під краю реберної дуги; 7
 • 10. - край селезінки пальпується під реберною дугою.Статеві органи: - у хлопчиків калитка може бути порожньою або яєчка можуть знаходитись у верхній частині каналу; у новонароджених з терміном гестації, що наближається до 37 тижнів, в калитці знаходиться одно або обидва яєчка, але вони можуть легко ховатися в пахові кільця при натискуванні на них; - у дівчаток великі статеві губи не повністю прикривають малі, клітор виступає.Пахова ділянка: - пульс на стегновій артерії пальпується та перевіряється на симетричність.Анальний отвір: - візуально визначають наявність анусу.Кісткова система: - розведення в кульшових суглобах повне або надмірне.3.4.4. Новонародженим з малою масою тіла при народженні необхідно визначатигестаційний вік за шкалою Балард з 12 до 36 годин життя (Додаток 1).Висновок3.4.5. У разі фізіологічної адаптації новонародженого (Табл. 2), яка перебігає в умовахраннього необмеженого контакту матері та дитини, можливості раннього початку грудноговигодовування, відсутності вроджених вад розвитку або інших порушень в стані дитини, зврахуванням результатів лікарського огляду, дитину можна вважати здоровою на час огляду.3.5. Оцінка ризиків та запобігання розвитку патологічних станів3.5.1. Дихальні розлади:1) Для визначення наявності дихальних розладів необхідно спостерігати за новонародженим в умовах контакту „шкіра-до-шкіри”, інкубатора або під джерелом променевого тепла (щоб уникнути охолодження), оцінюючи частоту дихань, наявність експіраторного стогону, колір шкіри і слизових оболонок кожні 15 хвилин протягом першої години після народження і кожні 30 хвилин протягом другої години.2) Оцінювання за шкалою Довнеса або Сільвермана (Табл. 3) проводять після народження дитини не рідше, ніж кожні 3 години, а після отримання нульового результату (0 балів) – двічі протягом наступних 2 годин. У разі відсутності ознак дихального дистресу (0 балів) протягом 3 наступних годин оцінювання слід припинити, забезпечити спільне перебування та вигодовування дитини грудним молоком, ретельне спостереження за дитиною, консультування матері щодо догляду за дитиною.3) У разі появи ознак дихальних розладів необхідно відразу оцінити дитину за шкалою Довнеса або Сільвермана (Табл. 3) та класифікувати важкість дихального дистресу. У разі виявлення респіраторного дистресу помірного і важкого ступеню необхідно надати невідкладну медичну допомогу відповідно до сучасних вимог ведення дитини з розладами дихання та перевести дитину до неонатологічного відділення. 8
 • 11. Таблиця 3. Оцінка ступеню важкості дихального дистресу за модифікованою шкалою DownesКіль- Частота дихань Наявність Втяжіння Експіраторний Характеркість за хвилину ціанозу ділянок грудної стогін дихання прибалів клітки аускультації Відсутній при Дихання 0 < 60 диханні Відсутні Відсутній вислуховується 21% О2 добре Присутній, але Вислуховується Змінене або 1 60 - 80 зникає при Помірні за допомогою ослаблене диханні стетоскопа 40% О2 2 > 80 або апное Присутній, але Різко зникає при Значні Вислуховуються ослаблене або диханні на відстані не > 40% О2 вислуховується3.5.2. Профілактика та лікування гіпотермії:1) Обов’язковою умовою для попередження гіпотермії у новонароджених з малою масою тіла при народженні є постійний контроль за температурою в приміщенні (наявність кімнатного настінного термометра обов’язкова в кожній палаті) [А].2) В першу добу життя нормальною температурою тіла дитини є 36,5-37,5°С. В наступні дні оптимальною є температура тіла в межах 36,8-37,2°С. Слід уникати розвитку у дитини як гіпотермії, так і гіпертермії.3) Новонароджений з малою масою тіла при народженні потребує додаткового тепла і більш ретельного контролю температури тіла [А].4) Заходи збереження тепла включають використання теплих кімнат, методу „кенгуру”, інкубаторів, ламп-обігрівачів, ліжок-грілок і матраців-грілок. Доцільно використовувати догляд за методом „мами-кенгуру” (Додаток 3).5) Інкубатори слід використовувати тільки для хворих новонароджених або для новонароджених з дуже низькою масою тіла.6) При використанні обігрівальних апаратів (інкубатори, столи з підігрівом, ліжечка з підігрівом та лампи променевого тепла) треба пам’ятати, що новонароджені при цьому повинні бути одягнені в розпашонку, шапочку, шкарпетки і повзуни і мати стабільний клінічний стан.7) При виходжуванні новонароджених в інкубаторах необхідно контролювати температуру тіла дитини щонайменше кожні 4-6 годин і регулювати температуру всередині апаратів в межах 30-37°С (Табл. 4). У разі наявності сервоконтролю вважати обов’язковим його використання.8) Контроль температури тіла дитини рутинно проводиться щонайменше 4 рази на добу, у випадках нестабільної температури частіше.9) Новонародженим з масою тіла ≤ 1500 грамів слід проводити контроль температури тіла щонайменше кожні 3 години.10) Результати термометрії записуються до карти розвитку новонародженого. 9
 • 12. 11) У разі розвитку гіпотермії ( температура тіла дитини < 36,5°С) негайно розпочати заходи щодо зігрівання дитини: - розпочати контакт „шкіра-до-шкіри” [А]. Не дозволяється користуватись грілками для обігрівання дитини; - перевірити температуру в приміщенні. У разі низької температури в приміщенні обігріти його додатковими обігрівачами; - перевірити рівень глюкози крові. У разі гіпоглікемії розпочати корекцію цього стану згідно пункту „Профілактика і корекція гіпоглікемії” цього протоколу; - продовжити грудне вигодовування дитини [А]. У разі неможливості вигодовування грудьми слід годувати дитину зцідженим грудним молоком за допомогою альтернативних методів; - провести контрольне вимірювання температури тіла через 15-30 хвилин після проведених заходів. При отриманні результату менше 36,5°С продовжити зігрівання дитини і вимірювання температури тіла кожні 15-30 хвилин до стабілізації температури тіла дитини та отриманням двох послідовних результатів вимірювання температури тіла дитини > 36,5ºС; - у подальшому контролювати температуру тіла дитини слід щонайменше кожні 4-6 годин [А].Таблиця 4. Рекомендована температура для створення нейтрального температурного середовища вінкубаторі Маса тіла Температура в інкубаторі в 0 С принародженні, грами 35°С 34°С 33°С 32°С Після 5 тижнів у разі роз- < 1500 0 - 10 діб 11 – 21 доби 3 – 5 тижнів витку будь-якого захворю- вання 0 – 10 діб 10 діб – Після 4 тижнів у разі роз-1500 -2000 4 тижні витку будь-якого захворю- вання 0 – 10 діб 11 діб – Після 3 тижнів у разі роз-2000 -2500 3 тижні витку будь-якого захворю- вання3.5.3. У разі розвитку важкої гіпотермії (температура тіла ≤ 35°С): - негайно розпочати заходи щодо зігрівання дитини (див. вище); - припинити ентеральне годування і почати довенне введення 10% розчину глюкози із розрахунку фізіологічної потреби дитини; - контролювати температуру тіла кожні 15 хвилин після проведених заходів до стабілізації температури тіла дитини та отримання двох послідовних результатів вимірювання температури тіла дитини > 36,5ºС [А]; - паралельно з заходами щодо зігрівання перевірити рівень глюкози в крові; у разі розвитку гіпоглікемії розпочати корекцію цього стану згідно пункту „Профілактика і корекція гіпоглікемії” цього протоколу. У разі відсутності гіпоглікемії слід визначати рівень глюкози в крові щонайменше кожні 8 годин протягом 3 діб; - розпочати ентеральне харчування після стабілізації стану дитини і досягнення температури тіла > 35°С. 10
 • 13. 3.5.4. Профілактика і корекція гіпоклікемії.Нормальним слід вважати рівень глюкози крові 2,6 ммоль/л – 5,5 ммоль/л. Для контролю зарівнем глюкози крові необхідна наявність в кожному закладі охорони здоров’я глюкотесту(глюкометру) з метою зниження ризику ускладнень інвазивних втручань.1) Для профілактики розвитку гіпоглікемії годування дитини треба розпочати як можна раніше після народження і проводити його часто (не менше 8 разів на добу як вдень, так і вночі).2) В перші 2-4 години життя дитини відбувається фізіологічне зниження рівня глюкози в крові, тому контрольне вимірювання рівня глюкози треба проводити не раніше ніж через 4 години після народження і не раніше 30 хвилин після останнього годування. При появі симптомів гіпоглікемії таких як судоми, апное, гіпотонія, погане смоктання, пригнічення або млявість негайно визначити рівень глюкози крові та розпочати медичну допомогу відповідно до даного протоколу.3) Контроль рівня глюкози крові дитині, яка знаходиться на грудному вигодовуванні та має задовільний стан, рутинно не проводиться.4) Визначення рівня глюкози крові проводиться обов’язково новонародженим з масою тіла при народженні 1500 г і менше в перші 4-6 годин однократно, а також дітям з клінічними ознаками гіпоклікемії. Якщо вміст глюкози крові > 2,6 ммоль/л, подальші обстеження цим новонародженим слід проводити кожні 3 години до отримання 2 послідовних результатів рівня глюкози крові > 2,6 ммоль/л.5) Рівень глюкози в крові рекомендується вимірювати глюкотестом. У разі отримання результату ≤ 2,6 ммоль/л необхідне лабораторне визначення рівня глюкози в крові.6) У разі отримання результату рівня глюкози в крові <2,6 ммоль/л, але >2,2 ммоль/л необхідно збільшити частоту годувань дитини, продовжити ретельне клінічне спостереження і провести контроль рівня глюкози в крові глюкотестом через 30 хвилин після годування з послідуючим лабораторним підтвердженням рівня глюкози в крові.7) Новонародженим, які мають при першому вимірюванні рівень глюкози ≤ 2,6 ммоль/л і клінічні прояви гіпоглікемії або ≤ 2,2 ммоль/л незалежно від наявності клінічних ознак гіпоглікемії, треба розпочати корекцію гіпоглікемії (Рис. 2): - негайно розпочати довенне введення 10% розчину глюкози із розрахунку 2 мл/кг (200 мг/кг) струминно у периферичну вену протягом 5-10 хвилин, потім перевести на інфузію 10% розчину глюкози із швидкістю 6-8 мг/кг/хвилину та продовжити годування дитини; - через 30 хвилин від початку корекції гіпоклікемії перевірити рівень глюкози. Якщо він > 2,6 ммоль/л, інфузію слід припинити та продовжити годування дитини. Контроль рівня глюкози проводити до отримання двох послідовних результатів рівня глюкози в крові більше 2,6 ммоль/л з інтервалом в 30 хвилин. Далі треба спостерігати за дитиною; - якщо при повторному вимірюванні рівень глюкози залишається ≤ 2,2 ммоль/л або дитина має клінічні симптоми гіпоглікемії, повторити струминне введення 10% розчину глюкози із розрахунку 2 мл/кг (200 мг/кг) протягом 5-10 хвилин, потім знову перевести на інфузію 10% розчину глюкози із швидкістю 6-8 мг/кг/хвилину та обов’язково продовжити годування дитини. Повторне вимірювання рівня глюкози в крові провести через 30 хвилин.3.5.5. Апное у новонародженої дитини з малою масою тіла при народженні.Апное – це зупинка самостійного дихання тривалістю понад 3 секунди.1) Недоношені новонароджені схильні до епізодів апное. Чим менше термін гестації і маса тіла дитини (< 32 тижнів гестації і < 1500 грамів), тим частіше ці епізоди.2) Рідкі і короткочасні спонтанні періоди апное (тривалістю не більш за 20 секунд та не більш 2 епізодів на добу) без брадикардії і цианозу, які пов’язані з годуванням, 11
 • 14. смоктанням і руховою активністю дитини, не вважаються патологічними і не потребують лікування, але потребують ретельного спостереження. Лікар-педіатр- неонатолог повинен обов’язково навчити матір заходам щодо виявлення цього стану і надання первинної допомоги дитині з апное.3) Виникнення більш ніж 2 епізодів апное на добу, або апное тривалістю понад 20 секунд, або будь-якого апное з брадікардією та ціанозом є показанням для переведення в палату або відділення інтенсивної терапії новонароджених і початку інтенсивної терапії.4) Допомога дитині при апное: - якщо дитина перестала дихати, слід негайно провести тактильну стимуляцію вздовж спини дитини протягом 10 секунд. Якщо дитина після проведеної стимуляції не почала дихати, негайно розпочати штучну вентиляцію за допомогою мішка і маски; - проконтролювати температуру тіла дитини. У разі виникнення гіпотермії, негайно розпочати необхідні дії щодо корекції цього стану; - проконтролювати рівень глюкози крові. У разі виникнення гіпоглікемії негайно розпочати необхідні дії щодо корекції цього стану; - доцільно регулярно профілактично змінювати положення тіла дитини і ретельно слідкувати за нею; - необхідно навчити матір спостерігати за дитиною та проводити початкові кроки допомоги (тактильна стимуляція) у разі апное. 12
 • 15. Рівень глюкози у крові у дитини з малою масою тіла ≤ 2,6 ммоль/л але > 2,2 ммоль/л ≤ 2,2 ммоль/л Дитина має клінічні прояви гіпоглікемії Ні Так Розпочати довенне введення 10% розчину Негайно розпочати або продовжити глюкози 2 мл/кг (200 мг/кг) струминно у годування дитини (в разі неможливості периферичну вену протягом 5-10 хвилин , смоктання годувати зцідженим молоком з потім перевести на інфузію із швидкістю чашечки або через зонд). 6-8 мг/кг/хвилину та продовжити годування дитини. Перевірити рівень глюкози крові через 30 хвилин ≤ 2,6 ммоль/л але > 2,2 ммоль/л і дитина не Рівень глюкози крові залишається має клінічних проявів гіпоглікемії ≤ 2,2 ммоль/л і дитина має клінічні прояви гіпоглікемії Необхідно збільшити частоту годувань та Повторити струминне введення 10% об’єм їжи та контролювати рівень глюкози розчину глюкози 2 млкг протягом крові кожні 3 години до отримання 2 5-10 хвилин, потім знову перевести на послідовних результатів рівня глюкози інфузію через перфузор із швидкістю крові > 2,6 ммоль/л . 6-8 мгкгхвилину та обов’язково продовжити годування дитини. Перевірити рівень глюкози крові через 30 хвилинРис. 2. Алгоритм дій медпрацівників у разі виникнення гіпоглікемії 13
 • 16. 4. Спільне перебування матері та новонародженої дитини з малою масою тіла принародженні4.1. Організаційні умови забезпечення спільного перебування матері та новонародженоїдитини з малою масою тіла при народженніОрганізаційні умови спільного перебування відповідають положенням пункту 5 протоколу„Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною”.4.2. Особливості догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла принародженні4.2.1. Щоденний огляд новонародженої дитини з малою масою тіла при народженніпроводить лікар-педіатр-неонатолог в присутності матері або членів родини в комфортнихдля дитини умовах (дитина не спить, спокійна) та при забезпеченні основних кроківтеплового ланцюжка. Результати огляду записуються у вигляді щоденника до карти розвиткуновонародженого (ф 097/о).4.2.2. Зважування.1) Дитина обов’язково щоденно зважується не менше одного разу на добу.2) Зважування необхідно проводити в один і той час.3) Приміщення, де проводиться зважування, повинно бути теплим; ваги повинні бути накриті теплою пелюшкою.4) Якщо дитина почала стабільно набирати вагу (20-30 грамів за добу), зважувати її необхідно кожну другу добу протягом тижня, а потім один раз на тиждень до досягнення маси тіла дитини 2500 грамів.4.2.3. Вимірювання температури тіла дитини.1) Температура тіла дитини вимірюється щонайменше 4 рази на добу електронним термометром в аксілярній ділянці, а у разі виникнення проблем - частіше.4.2.4. Обробка пуповинного залишку.1) Пуповинний залишок ведеться відкритим сухим способом [А]. Методологія догляду за пуповинним залишком відповідає всім положенням пункту 8 протоколу „Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною”.4.2.5. Догляд за шкірою.1) Загальні положення та організаційні умови здійснення догляду за шкірою відповідають положенням пункту 9 протоколу „Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною”.5. Догляд за новонародженою дитиною з малою масою тіла при народженні післяоперації кесаревого розтину5.1. В операційній забезпечується температура не нижче, ніж 28°С, без протягів з вікон чидверей. Включається до початку операції підігрів на пеленальному столику i лампапроменевого тепла.5.2. До початку операції акушерка готує набір, до якого входять 3 стерильні пелюшки,стерильні шапочка, шкарпетки, повзунки, розпашонки, ковдра, і викладає його в операційнійна пеленальний стіл під лампу променевого тепла. 14
 • 17. 5.3. Після вилучення новонароджений передається лікарем-акушером-гінекологом акушерців стерильну попередньо підігріту суху пелюшку. Потім акушерка викладає дитину напеленальний столик з підігрівом під лампу променевого тепла і проводить ретельне таішвидке обсушування новонародженого сухою стерильною попередньо підігрітоюпелюшкою і відкидає вологу пелюшку.5.4. Первинна лікарська оцінка стану дитини здійснюється лікарем-педіатром-неонатологомна підігрітому пеленальному столі під лампою променевого тепла за ознаками адаптації(Табл. 2).5.5. Після оцінки стану дитини акушерка одягає її і вільно сповиває в теплу ковдру. Далідитина знаходиться в умовах додаткового обігрівання (відкритий або закритий інкубатор)згідно з режимом відповідно до маси тіла і стану дитини (Табл. 4) під спостереженнямлікаря-педіатра-неонатолога.5.6. Спостерігають за кольором шкіри і слизових оболонок, характером і частотою дихання,частотою серцевих скорочень (ЧСС), руховою активністю кожні 15 хвилин протягом 1години, потім щонайменше кожні 30 хвилин протягом 2 години.5.7. У разі виявлення будь-яких патологічних ознак (Табл. 2) повний огляд дитинипроводиться лікарем-педітром-неонатологом негайно.5.8. На кінці 1 та 5 хвилини лікар- педіатр-неонатолог здійснює оцінку стану дитини зашкалою Апгар.5.9. За наявності можливостей здійснення контакту “шкіра-до-шкіри” дитини з батьком [В](окрема палата, що розташована поруч з операційною) при забезпеченні умов дотриманнятеплового ланцюжка дитина переводиться з операційної до індивідуальної палати, дездійснюється контакт “шкіра-до-шкіри” дитини з батьком. Температура в цій палаті повиннабути не менше 28ºС.5.10. У разі проведення епідуральної анестезії роділлі і стабільного клінічного стану дитини,здійснюється контакт «шкіра до шкіри» з матір’ю [B].5.11. Через 15 хвилин після народження акушерка вимірює температуру тілановонародженого i записує до карти розвитку новонародженого. Далі температуру тіладитини слід вимірювати щонайменше кожні 30 хвилин протягом 2 годин.5.12. Не пізніше кінця першої години після народження дитини акушерка проводить профі-лактику офтальмії із застосуванням 0,5 % еритроміцинової або 1% тетрациклінової мазі [C].5.13. Перед переведенням новонародженого разом з матірю до палати спільногоперебування або за місцем перебування матері лікар-педіатр-неонатолог в операційнійздійснює лікарський огляд новонародженого за схемою обєктивного посистемного огляду,оцінює його стан, про що робить запис у карті розвитку новонародженого. Одночасноакушерка зважує дитину, вимірює довжину тіла, обвід голови i грудної клітки і проводитьобробку пуповини згідно з положенням пункту 9 протоколу „Медичний догляд за здоровоюновонародженою дитиною”.5.14. Після цього акушерка, зберігаючи теплі умови транспортування, переводить дитину допалати спільного перебування (в теплому ліжечку, теплому інкубаторі) і передає підспостереження медичної сестри. 15
 • 18. 5.15. Прикладання дитини до грудей здійснюється після того, як стан породіллі за висновкомлікаря-акушера-гінеколога дозволяє це здійснити і дитина може смоктати груди.5.16. Якщо дитина не може смоктати груди, треба негайно розпочати зціджування грудногомолока та годування дитини з чашечки. Після того, як дитина розпочинає смоктати груди,треба продовжувати зціджувати молоко та догодовувати з чашечки до моменту встановленняактивного смоктального рефлексу та постійної позитивної динаміки маси.5.17. Перше прикладання до грудей та наступні годування за вимогою дитини, догляд зановонародженим здійснюється за допомогою медичної сестри.5.18. Температура тіла дитини вимірюється щонайменше 4 рази на добу, а при необхідності –частіше.6. Профілактичні заходи6.1. Профілактика геморагічної хвороби новонародженого (ГХН)6.1.1. Вітамін К1 внутрішньом’язово вводиться в першу добу після народження одноразововсім новонародженим з малою масою тіла при народженні в кількості 1,0 мг [А].6.1.2. При наявності пероральної форми вітаміну К1 рекомендується доза препарату 2 мг, якувводять в першу та сьому доби життя дитини [В].6.2. Профілактичне призначення вітамінів А і Е6.2.1. Новонароджені з малою масою тіла при народженні >1500 грамів не потребуютьрутинного призначення вітамінів А і Е [А].6.2.2. Своєчасне та повноцінне вигодовування дитини грудним молоком запобігає розвиткудефіциту вітамінів А і Е.6.3. Профілактичне призначення вітаміну Д6.3.1. З кінця 1 тижня життя дитини при встановленому ентеральному годуванні слідрозпочати профілактичне введення вітаміну Д в дозі 400-800 МО щоденно.6.3.2. У разі годування сумішшю додатково призначати вітамін Д, щоб отримати загальнудобову дозу 800 МО.6.4. Профілактичне призначення заліза6.4.1. Новонародженим з масою тіла при народженні < 1800 грамів і терміном гестації< 32тижні з початку 3 тижня життя при встановленому ентеральному годуванні і до кінця 1хронологічного року життя дитини рекомендовано призначення 2-4 мг/кг елементного залізавнутрішньо на добу щоденно.6.4.2. У разі необхідності паралельно з введенням елементного заліза може бути призначеновведення фолієвої кислоти із розрахунку 50 мкг/добу щоденно. 16
 • 19. 7. Годування новонародженої дитини з малою масою тіла при народженні7.1. Вибір методу годування (Табл. 5)7.1.1. Новонароджені з терміном гестації 36 тижнів і більше.1) У цих новонароджених смоктання, ковтання та дихання координовані, тому ці діти можуть смоктати груди без догодовування.7.1.2. Новонароджені з терміном гестації 34-35 тижнів.1) Смоктальний рефлекс та активне смоктання з’являються на цей термін гестації, тому більшості новонароджених з цим терміном гестації не потрібно догодовування з чашечки.2) Такі новонароджені потребують ретельного спостереження та регулярного зважування.7.1.3. Новонароджені з терміном гестації 30 – 33 тижні.1) Більшість дітей з цим терміном гестації може вигодовуватись з чашечки, деякі діти можуть вже починати смоктати груди.2) Якщо дитина розпочинає смоктати груди, треба догодовувати її з чашечки, щоби бути впевненим в тому, що дитина отримала повний добовий об’єм годування.3) Такі новонароджені потребують ретельного спостереження та регулярного зважування.7.1.4. Новонароджені з терміном гестації до 30 тижнів.1) Для більшості цих дітей годування через зонд є основним методом вигодовування, хоча деякі з них можуть їсти з чашечки або ложки.2) Раціональним є комбінація годування з чашечки та через зонд.3) У разі якщо дитина добре годується з чашки, годування через зонд потрібно припинити або обмежити.4) Такі новонароджені потребують ретельного спостереження та регулярного зважування. Таблиця 5. Вибір засобу годування новонароджених Внутрішньоутробний термін Засіб ентерального годування гестації До 30 тижнів Через зонд 30-33 тижнів Через зонд або з чашечки 34-35 тижнів Годування грудьми або з чашечки > 36 тижнів Годування грудьми7.2. Умовні періоди розвитку недоношеного новонародженого після народження7.2.1. І -й період: перехідний - триває від народження дитини до 7 доби життя.1) У цей період дитина може втрачати від 10% (якщо маса при народженні 1500 -2500 грамів) до 15% (якщо вага при народженні < 1500 грамів) маси тіла в ранньому неонатальному періоді, тому завданням цього періоду є забезпечення дитини харчовими речовинами в тому об’ємі, який запобігатиме катаболізму.2) Необхідно враховувати шляхи втрат калорій при розрахунку необхідної добової кількості харчування: - 50 ккал/кг/добу для забезпечення обміну речовин та забезпечення роботи серця, мозку, печінки; - 5-10 ккал/кг/добу для забезпечення рухової активності дитини; 17
 • 20. - 15-20 ккал/кг/добу для забезпечення екскреторної діяльності та стабілізації маси тіла дитини; - таким чином, загальні витрати калорій на добу для забезпечення життєдіяльності дитини становлять, щонайменше, 75 ккал/кг/добу.7.2.2. ІІ-й період: стабілізації - триває з 7 доби життя до моменту виписки дитини зпологового стаціонару.1) Внутрішньоутробно плід з терміном гестації 24-36 тижнів в середньому щодобово набирає 15/г/кг/добу, тому завданням цього періоду є забезпечення такої ж прибавки маси тіла у дитини.2) Таким чином в середньому дитина: - з терміном гестації < 32 тижнів повинна за тиждень набирати від 150 до 200 грамів (15-20 г на добу); - з терміном гестації 33-36 тижнів повинна набирати від 200 до 250 г за тиждень (25 г на добу); - з терміном гестації 37-40 тижнів повинна набирати від 250 до 300 г за тиждень (30 г на добу);3) Така динаміка маси тіла забезпечується при вживанні дитиною не менше, ніж 120-140 ккал/кг/добу за рахунок грудного молока (Додаток 2).7.2.3. ІІІ-й період: нормалізації - триває з моменту виписки з пологового будинку/ лікарнідо 1 року життя або більше.1) Завданням цього періоду є досягнення показників росту та розвитку доношеної дитини.7.3. Забезпечення необхідною кількістю калорій7.3.1. Розмір шлунку новонародженої дитини становить приблизно 20 мл/кг маси тіла, томукількість молока, яку може утримати новонароджений з малою масою тіла при народженніна одне годування, значно менша в порівнянні з доношеним новонародженим (Табл. 6).7.3.2. Для того, щоб забезпечити дитину з малою масою тіла при народженні необхідноюкількістю калорій потрібно: - розрахований об’єм молока дати дитині, щонайменше, за 8-12 (кожні 2 або 3 години) годувань; - годувати дитину і вдень і вночі; - якщо дитина не проявляє активності щодо годування кожні 2-3 години, мати має обов’язково розбудити її і нагодувати. Таблиця 6. Приблизний об’єм шлунку в залежності від маси тіла дитини Маса тіла, грами Об’єм шлунку, мл 900 18 1000 20 1250 25 1500 30 1750 35 2000 40 2500 50 18
 • 21. 7.4. Грудне вигодовування7.4.1. Основні принципи грудного вигодовування новонародженої дитини з малою масоютіла при народженні не відрізняються від принципів грудного вигодовування здоровоїдоношеної новонародженої дитини і відповідають положенням пунктів 7.1-7.3 протоколу„Медичний догляд за здоровою новонародженою дитиною”.7.4.2. Грудне вигодовування новонародженого з малою масою тіла при народженні слідрозпочинати як можна раніше залежно від стану дитини [А].7.4.3. Не рекомендується використовувати розчини глюкози, фізіологічний розчин дляпершого годування новонародженого з малою масою тіла при народженні [А].7.4.4. При проведенні грудного годування також необхідно оцінити ознаки правильногоприкладання дитини до грудей: - підборіддя дитини торкається грудей; - рот дитини широко відкритий; - нижня губа дитини вивернута назовні; - дитина більше захоплює нижню частину ареоли.7.4.5. На початку грудного годування необхідно оцінити: - здатність дитини до ссання; - якість ссання (чи кашляє і захлинається дитина під час годування); - наявність зригувань або блювання під час годування або після нього: дитина може кашляти і захлинатися із-за зниженого м’язового тонусу, а зригування можливі через наявність гастроезофагального рефлексу і схильність до заковтування повітря при смоктанні, тому матері і персоналу необхідно ретельно стежити за цими ознаками під час і після годування.7.4.6. У разі, коли дитина кашляє або зригує під час годування, пропонують матері годуватидеякий час у вертикальній позиції (Рис. 3 А і В): мати підтримує грудну залозу і підборіддядитини рукою, задня стінка шиї і горло дитини повинні знаходитись вище соска.7.4.7. Годування дитини з малою масою тіла при народженні може продовжуватись довше,ніж доношеної і мати наступний вигляд: швидке смоктання → уповільнення темпу →ковтання → відпочинок → повторення циклу.7.4.8. Для впровадження ефективного грудного вигодовування новонароджених з малоюмасою тіла необхідно як можна раніше розпочати виходжування дитини за методом „мами-кенгуру” (Додаток 3). А ВРис. 3. Годування дитини в вертикальній позиції 19
 • 22. 7.5. Годування дитини з чашки7.5.1. Якщо дитина не може вигодовуватись грудьми за станом свого здоров’я або станомздоров’я матері, або вона отримує мало молока під час грудного годування, необхіднозабезпечити годування дитини з чашки (Рис.4).7.5.2. Практичні аспекти годування дитини з чашки.1) Налийте в чашку необхідну розраховану кількість молока (Додаток 2).2) Покладіть дитину на коліна в напіввертикальне положення.3) Піднесіть чашку до губ дитини і нахиліть її так, щоби молоко торкнулось губ дитини. В цей час дитина спробує всмоктати молоко і почне його „хлебтати” язиком.4) Не вливайте молоко в рот дитині: підносьте чашку так, щоби молоко лише торкалось губ дитини.5) Не припиняйте годування самі: дочекайтесь, коли дитина закриє очі і перестане „хлебтати” молоко самостійно.6) Оцініть кількість з’їденої дитиною їжі та сплануйте/розрахуйте кількість молока на наступне годування.Рис. 4. Годування дитини з чашки7.6. Годування дитини через зонд7.6.1. У разі неможливості грудного вигодовування або годування з чашки, необхіднорозпочати годування дитини через зонд.7.6.2. Використовують наступні способи введення зонду:1) Орогастральний (Рис.5 А).2) Назогастральний у разі, якщо у дитини відсутні дихальні розлади (Рис. 5 В). 20
 • 23. Рис. 5. Введення орогастрального (А) і назогастрального (В) зондів для вигодовування дитини змалою масою тіла при народженні7.6.3. Практичні аспекти годування через зонд.1) Введення зонду - це стерильна процедура, яка вимагає дотримання належних вимог.2) Слід підготувати необхідне обладнання та матеріали для введення зонду: - зонд для дитини: з вагою < 2000,0 грамів № 5-F, з вагою > 2000,0 грамів - №8-F; - стерильні шприци 2 мл і 5 мл для аспірації вмісту шлунку; - сантиметрову стрічку; - лейкопластир; - ножиці; - для ін’єкцій або стерильний розчин NaCl 0,9%; - чашку з грудним молоком.3) Обробіть руки та надягніть стерильні рукавички.4) Заміряйте довжину зонда: - орогастрального: від кута рота до мочки вуха і мечоподібного відростка (схематичне зображення на Рис. 6 А); - назогастрального: від кінчика носа до мочки вуха і мечоподібного відростка (схематичне зображення на Рис.6 В).5) Змочіть кінчик зонда стерильною водою для ін’єкцій або стерильним розчином NaCl 0,9%.6) Помірно зігніть шию дитини і повільно введіть зонд на відміряну довжину через рот або ніздрю.7) В разі, якщо зонд не проходить легко через ніздрю, витягніть його і спробуйте ввести в іншу ніздрю.8) В разі невдачі введіть зонд через рот. Ніколи не прикладайте зусиль для проштовхування зонда для запобігання травми.9) Зафіксуйте зонд за допомогою лейкопластиря (рис. 5 А і В).10) Перевірте місце знаходження зонду. Для цього шприцом введіть у зонд 1-2 мл повітря і стетоскопом вислуховуйте над шлунком рух повітря по зонду. Якщо шум вислуховується – кінчик зонда знаходиться в шлунку. В разі відсутності шуму повітря – негайно витягніть зонд і повторіть процедуру.11) Недоцільно встановлювати нового зонду на кожне годування, тому що це підвищує ризик травми, інфікування та апное; при дотриманні всіх положень зонд може функціонувати до 3 діб. 21
 • 24. Рис. 6. Замірювання довжини зонда: орогастрального (А) і назогастрального (В)7.6.4. Методика годування через зонд.1) Візьміть стерильний шприц і витягніть з нього поршень.2) Приєднайте шприц до зонду і налийте в нього розраховану кількість зцідженого грудного молока.3) Допоможіть матері правильно покласти дитину: рот дитини повинний бути на рівні соска і відкритий.4) Шприц з молоком тримайте на відстані 5-10 сантиметрів над дитиною.5) Продовжуйте годування протягом не менше 10-15 хвилин.6) Під час годування молоко повинно повільно стікати з шприца.7) Регулюйте швидкість стікання молока під час годування, поступово змінюючи відстань між шприцом і дитиною (піднімаючи і опускаючи його).8) Не використовуйте введення молока під тиском!9) При годуванні через зонд ретельно спостерігайте за станом дитини: кольором шкіри і слизових оболонок, частотою і характером дихання.10) Під час годування через зонд можливе прикладання дитини до грудей в залежності від її клінічного стану (Рис.7).11) Як тільки дитина почне „підсмоктувати” зонд, необхідно якомога скоріше перейти на годування дитини з чашки або грудьми.Рис. 7. Прикладання дитини до грудей під час годування через зонд 22
 • 25. 8. Щеплення дитини з малою масою тіла при народженні8.1. Загальні положення8.1.1. Щеплення дитини здійснюється за поінформованою згодою матері.8.1.2. Щеплення дитини з малою масою тіла при народженні, яка народилась з масою 2000грамів і більше, проводиться в звичайні строки згідно хронологічного віку дитини тазвичайними дозами вакцин (не зменшеними) в залежності від клінічного стану дитини.8.1.3. Усі дані про проведене щеплення (дата, доза, серія, термін придатності) вносяться докарти розвитку новонародженого та виписку.8.1.4. У медичних документах слід вказати характер і терміни загальних і місцевих реакцій,якщо вони мали місце.8.1.5. Перед випискою з пологового будинку проводиться інформування матері щодонеобхідності подальшої імунізації дитини згідно з діючим календарем щеплень в Україні2.8.1.6. Щеплення проводиться відповідно до інструкції щодо введення вакцини спеціальнопідготовленим медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів.8.1.7. Щеплення новонароджених проводять безпосередньо у палаті після огляду дитинилікарем-педіатром-неонатологом з письмовим обґрунтуванням призначення вакцинації вісторії розвитку новонародженого.8.1.8. Для щеплення немовлят використовуються вакцини, зареєстровані і дозволені дозастосування в Україні.8.2. Щеплення новонароджених з малою масою тіла при народженні протигепатиту B8.2.1. Дітям, народженим від матерів з невизначеним або позитивним HBsAg статусом,щеплення проводиться протягом 12 годин після народження незалежно від маси тіла і станудитини [А].8.2.2. При наявності специфічного імуноглобуліну проти гепатиту В рекомендованоодночасне його введення з вакциною в іншу ділянку тіла.8.2.3 Новонародженим, які народились з масою тіла < 2000 грамів від матерів з негативнимHBsAg статусом, вакцинація проводиться при досягненні дитиною маси тіла 2000 грамів абочерез 1 місяць.8.2.4. Новонародженим, які народились з масою тіла > 2000 грамів від матерів з негативнимHBsAg статусом щеплення проводиться в звичайному хронологічному порядку: першещеплення в першу добу життя дитини.2 Наказ МОЗ України № 48 від 03.02.2006 „Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні таконтроль якості і обігу медичних імунобіологічних препаратів” 23

Related Documents