U V O D N O P R E D AVA N J ESvjetlovodne mreže kaoinfrastruktura financirana iz EUfondovaF I B E R W E E K 2 0 1 3S U P E...
Uvod2  Izuzetno puno mreža izgrađeno tokom zadnjih 130godina - svaka specializirana za određene usluge  Internet unio zn...
FTTH/B u Europi (sredinom 2012.)3Izvor: FTTH Council Europe, 2012
Update: financiranje iz EU fondova4  2012.(1)  za Hrvatsku rezervirano 9,1 milliardi eura u EUfondovima za razdoblje 2014...
EU smjernice za financiranje širokopojasnihmreža javnim sredstvima5  2009. stare NGA smjernice (EU Guidlines IP/09/1332 o...
Osobne teze6  Realizacije svjetlovodnih mreža je izazov u područjuinfrastrukture a ne u području telekomunikacije  Sve d...
Program današnjih predavanja7  Preduvjet za korištenje sredstva iz fondova, moraju se definiratibijela/siva/crna područja...
Zahvaljujem na pažnji!8Mail: igor (dot) brusic (at) gmail (dot) com
of 8

FiberWeek_2013_Uvod

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - FiberWeek_2013_Uvod

  • 1. U V O D N O P R E D AVA N J ESvjetlovodne mreže kaoinfrastruktura financirana iz EUfondovaF I B E R W E E K 2 0 1 3S U P E TA R , 2 3 . - 2 5 . T R AVA N J 2 0 1 3 .D R . I G O R B R U S I Ć
  • 2. Uvod2  Izuzetno puno mreža izgrađeno tokom zadnjih 130godina - svaka specializirana za određene usluge  Internet unio značajne promjene:(1)  IP u stanju prenjeti sve usluge preko jedne mreže(2)  nestalo je udaljenosti(3)  novi ponuđivači usluga(4)  “ugroženi” etablirani modeli poslovanja(5)  stalna potreba za većim brzinama pristupa  Izazov: potreba za novom pristupnominfrastrukturom ali kako / tko financira?!
  • 3. FTTH/B u Europi (sredinom 2012.)3Izvor: FTTH Council Europe, 2012
  • 4. Update: financiranje iz EU fondova4  2012.(1)  za Hrvatsku rezervirano 9,1 milliardi eura u EUfondovima za razdoblje 2014.-2020.(2)  za izgradnju širokopojasnih mreža planirano 9,2milliardi eura u sklopu CEF fonda(3)  NGA smjernice iz 2009. godine  2013.(1)  za izgradnju širokopojasnih mreža odobreno samo 1milliarda eura(2)  za Hrvatsku rezervirano 11,7 milliardi eura u EUfondovima za razdoblje 2014.-2020.(3)  nove NGA smjernice
  • 5. EU smjernice za financiranje širokopojasnihmreža javnim sredstvima5  2009. stare NGA smjernice (EU Guidlines IP/09/1332 od 17.09.2009.)(1)  definicija bijelih (nepokrivenih), sivih (samo jedan ponuđivač) i crnih (višeponuđivača) NGA područja(2)  financiranje javnim sredstvima dozvoljeno za bijela, moguća za siva a nijedozvoljena za crna područja(3)  priznat scenarij grada Amsterdama (investiranje javnih sredstava pod tržišnimuvjetima)  2013. nove NGA smjernice (EU Guidlines 2013/C 25/1 od 26.01.2013.)(1)  tehnološki neutralno: “super-fast” NGA može biti i bežično(2)  “ultra-fast” NGA (>100 Mbit/s): dozvoljava se financiranje javnim sredstvima i ugradovima(3)  step change: financiranje javnim sredstvima samo ako je veliki skok u brzinipristupa za korisnika(4)  jačanje otvorenih mreža: zaista otvorena mreža koja omogućava konkuretnostponuđivača usluga(5)  transparetnost: publikacija dokumenata, centralna web stranica sainfrastrukturnim katastrom te izvještavanje komisiji
  • 6. Osobne teze6  Realizacije svjetlovodnih mreža je izazov u područjuinfrastrukture a ne u području telekomunikacije  Sve dok nemamo svjetlovodnu pristupnu mrežu,bavit ćemo se nedostatnim internetom - samosvjetlovodni priključak je prava širokopojasna mreža  Hrvatska pristupom ima jedinstvenu priliku korištenjafondova – o nama ovisi u kojoj mjeri ćemo uspjeti urealizaciji svjetlovodnih mreža
  • 7. Program današnjih predavanja7  Preduvjet za korištenje sredstva iz fondova, moraju se definiratibijela/siva/crna područja  Latorova studija za MPPI iz 2012.:Tomislav Majnarić  Za investicije je bitan regulatorni okvir  HAKOM uklanja zapreke:Vladimir Žuti  Slovenija već godinama koristi EU fondove za izgradnjusvjetlovodnih mreža  Koja su njihova iskustva: Miran Mihačević  Hrvatska planira državnu svjetlovodnu mrežu  Gdje, kako i kada:Božo Zeba  Grad Zagreb planira realizirati 200.000 svjetlovodnih priključaka Zašto, kako i kada: Ivan Ivanković  Grad Rijeka je pokrenuo projekt e-Županije za razvojtelekomunikacijske infrastrukture na području Županije  Zašto,kako i kada: Boris Krstanović  Za kraj: okrugli stol sa svim predavačima
  • 8. Zahvaljujem na pažnji!8Mail: igor (dot) brusic (at) gmail (dot) com

Related Documents