Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола <br />ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА<br />МАГИСТЕРСКИ ТРУДЕ-УЧЕЊЕ: ДИНАМИЧКИ Г...
ВОВЕД<br />Традиционалното образование се заснова на образовната парадигма, која се нарекува модел на репродукција на знае...
ВОВЕД<br />Идејата на трудот е да се добие подобра визуелизација на геометриските конструкции на триаголник, со вклучување...
1. Геометријата како специфична научна дисциплина<br />Геометријата како научна дисциплина има своја многу долга и богата ...
1.1. Поим за геометриски конструкции<br />Ако во геометриска задача се бара да се нацрта некоја геометриска фигура што ќе ...
Конструктивни задачи за триаголник<br />http://geogebramkd.wikispaces.com/Конструкции+со+Геогебра<br />Основни конструкции...
2. Информациски и комуникациски технологии (ИКТ) и образованието<br />ИКТ денес се дел од елементарната писменост.<br />Ин...
2. Информациски и комуникациски технологии (ИКТ) и образованието<br />ИКТ во математичкото образование: го подобрува начин...
Дигитални алатки во наставата по интерактивна геометрија<br />Терминот „интерактивна геометрија“ се користи за софтвер кој...
Програма Геогебра<br />Компјутерската програма Геогебра е образовна програма за динамичка геометрија со елементи на алгебр...
Програма Геогебра<br />За изработка на примерите во овој труд, се користи само геометрискиот прозорец од Геогебра.<br />П...
Зошто баш Геогебра<br />освен што е бесплатна, спаѓа во подобрите програми од својата класа<br /> изработена е многу проф...
Зошто баш Геогебра<br /> на многу едноставен начин генерира HTML документ со динамичен цртеж (аплет) и опис на конструкциј...
3. Дефиниција на е-учење<br />Под е-учење вообичаено се подразбира изведување на образовниот процес со помош на информацис...
Поим за интерактивни наставни материјали<br />Интерактивните материјали во наставата подразбираат наставни материјали, зад...
4. Изработка на интерактивни наставни материјали, според принципите на инструкцискиот дизајн<br />Инструкцискиот дизајн пр...
При изработката на овој труд, се користи ADDIE моделот на инструкциски дизајн, кој ги опфаќа следниве фази:<br />
4.1. АНАЛИЗА<br />Преку анализата:<br />се дефинираат целите за учење и кои знаења ќе ги стекнат учениците со употреба на ...
4.2. ДИЗАЈН<br />Дизајнот го опфаќа планирањето на образовните цели на учењето, содржините на лекциите, методата на подучу...
4.2. ДИЗАЈН<br />Наставните содржини се дизајнирани со помош на т.н. storyboard, кој претставува графичка и текстуална пре...
Мапа на веб сајтот со наставни содржини, изработена со помош на Microsoft Visio<br />
Скица со дизајн на страниците со геометриски конструкции<br />
Скица со дизајн на страниците со геометриски конструкции - прв дел<br />
Скица со дизајн на страниците со геометриски конструкции - втор дел<br />
4.3. РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА<br />Практичниот дел од овој магистерски труд, е работен во неколку фази:<br /> <br />1. Изр...
4.3. РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА<br />5. Изработка на квизови за проверка на знаењето со помош на програмата Articulate Quiz...
4.3. РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА<br />Сите изработени веб страници, се поставени на сервисот WikispacesWiki и претставуваат е...
4.4. ЕВАЛУАЦИЈА<br />Фазата на евалуација се врши во текот на целиот процес на изработка на интерактивните наставни матер...
4.4. ЕВАЛУАЦИЈА<br />Со цел да се направи евалуација на целата апликација, изработена е анкета со 16 прашања, која е дост...
ЗАКЛУЧОК<br />Употребата на ИКТ во наставата по математика (геометрија), може да го подобри процесот на предавање од стран...
ЗАКЛУЧОК<br />Интерактивните примери кои се изработени за потребите на овој труд, укажуваат на потенцијалната поврзаност п...
Учењето треба да биде такво, да она што е понудено се сфати како вреден поклон, а не како напорна должност.<br />	Алберт А...
of 35

IKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnik

Презентација за одбраната на магистерска тема: „е-учење: Динамички геометриски конструкции на триаголник со геогебра“ од Дијана Цапеска-Богатиноска, Технички факултет, Битола, Р.Македонија
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      News & Politics      


Transcripts - IKT vo Obrazovanie - Konstrukcija na triagolnik

 • 1. Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола <br />ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА<br />МАГИСТЕРСКИ ТРУДЕ-УЧЕЊЕ: ДИНАМИЧКИ ГЕОМЕТРИСКИ КОНСТРУКЦИИ НА ТРИАГОЛНИК СО ГЕОГЕБРА<br />Ментор:<br />Проф. д-р Линда Стојановска<br />Кандидат:<br />Дијана Цапеска Богатиноска, дипл. ел. инж<br />Битола, 2010<br />
 • 2. ВОВЕД<br />Традиционалното образование се заснова на образовната парадигма, која се нарекува модел на репродукција на знаењето.<br />На современото образование му е потребен нов модел на учење - модел на изградба на знаењето, кој ги третира наставниците и учениците како партнери во заедничката изградба на база на знаење која треба да се усвои.<br />Современата настава воопшто, не може да се замисли без современите дидактички помагала, како што се компјутерите и информациско-комуникациските технологии.<br />
 • 3. ВОВЕД<br />Идејата на трудот е да се добие подобра визуелизација на геометриските конструкции на триаголник, со вклучување на софтверски алатки за изведување на конструкциите, како надополнување на класичната настава; <br />Основнатацелнаовојтруд е, сопомошнабесплатниот, open-source динамичкиматематичкисофтверГеогебра,дасеизработатосновнии посложени геометриски конструкциина триаголник и иститедасепоставатнасервисотWikispaces;<br />Генералната цел на овој труд е придонес кон поголема застапеност на компјутерските и интернет технологиите во наставата по математика, поконкретно наставата по геометрија.<br />
 • 4. 1. Геометријата како специфична научна дисциплина<br />Геометријата како научна дисциплина има своја многу долга и богата историја. Нејзините почетоци датираат од најстарите човечки цивилизации.<br />Индуктивни и дедуктивни методи<br />Најсистематично дело од областа на геометријата од античко време кое е зачувано во целост има наслов „Елементи“, а го напишал старогрчкиот математичар Евклид (околу 365-270 год. п.н.е.)<br />Евклидска и неевклидска геометрија<br />
 • 5. 1.1. Поим за геометриски конструкции<br />Ако во геометриска задача се бара да се нацрта некоја геометриска фигура што ќе исполнува однапред дадени услови, велиме дека е тоа конструктивна задача.<br />Конструкција на некоја геометриска фигура само со помош на линијар и шестар се вика геометриска конструкција, или накратко конструкција.<br />Геометриските конструкции се познати и под името Евклидски конструкции<br />
 • 6. Конструктивни задачи за триаголник<br />http://geogebramkd.wikispaces.com/Конструкции+со+Геогебра<br />Основни конструкции на триаголник се конструкциите кои се изведуваат врз основа на три дадени негови основни елементи, меѓу кои има барем една страна.<br />Конструкциите на триаголник со три дадени елементи, меѓу кои освен основни има и други негови елементи: висина, симетрала или медијана, се нарекуваат посложени конструктивни задачи за триаголник.<br />Процесот на решавање на секоја конструктивна задача, а особено на посложените, се состои од четири етапи: анализа, конструкција, доказ и дискусија.<br />
 • 7. 2. Информациски и комуникациски технологии (ИКТ) и образованието<br />ИКТ денес се дел од елементарната писменост.<br />Информатичка писменост - способност за користење на компјутерот и компјутерските програми;<br />Информациска писменост - увидување од потребата од информации и пронајдување начин како да се пронајдат, проценат и искористат најдобрите и најновите информации;<br />Информатичката писменост е битен предуслов за информациската писменост.<br />
 • 8. 2. Информациски и комуникациски технологии (ИКТ) и образованието<br />ИКТ во математичкото образование: го подобрува начинот на предавање и го зголемува разбирањето на нејзините основни концепти од страна на учениците; промовира поголема соработка помеѓу учениците и дава брза и прецизна повратна информација. <br />Експеримент во наставата - овозможува учениците самостојно, низ експериментирање, да дојдат до нови сознанија, идеи и решенија на проблемите, што претставува и цел на практичниот дел на овој магистерски труд.<br />
 • 9. Дигитални алатки во наставата по интерактивна геометрија<br />Терминот „интерактивна геометрија“ се користи за софтвер кој му овозможува на корисникот да креира точки, прави и кружници, а со тоа и геометриски конструкции и потоа да манипулира со нив со помош на едноставни кликнувања со глушецот.<br />Софтверот овозможува визуелизација на геометриските концепти - ученикот нацртаните геометриски фигури не ги доживува како статички објекти, туку како множество објекти кои се меѓусебно поврзани со геометриски релации: пример.<br />Компјутерски програми наменети за наставата по геометрија: The Geometer’s Sketchpad, Cabri Geometry, Cinderella, Euklides, DrGeo, Geonext, GeoGebraи други.<br />
 • 10. Програма Геогебра<br />Компјутерската програма Геогебра е образовна програма за динамичка геометрија со елементи на алгебра и анализа, чиј автор е Др. Маркус Хохенвартер (МarkusHohenwarter).<br />Создадена е со цел да им помогне на учениците подобро да ја разберат математиката.<br />Геогебра има три начини за прикажување на математичките објекти: графички приказ (геометриски прозорец), алгебарски приказ и табеларен приказ.<br />
 • 11. Програма Геогебра<br />За изработка на примерите во овој труд, се користи само геометрискиот прозорец од Геогебра.<br />Пишувана е во компјутерскиот јазик Јава, што дава можност за едноставно креирање на сопствени образовни интерактивни материјали кои се поставуваат на интернет, таканаречени веб страници со аплет.<br />Геогебра претставува динамичка табла за презентирање на математичките содржини.<br />
 • 12. Зошто баш Геогебра<br />освен што е бесплатна, спаѓа во подобрите програми од својата класа<br /> изработена е многу професионално <br /> потполно е преведена на македонски јазик<br /> многу добро ја „покрива“ програмата по математика во нашите основни и средни училишта<br /> повеќе од другите програми ги поврзува геометријата и алгебрата<br /> едноставна е за употреба и од страна на наставникот и од страна на учениците<br /> ученикот може да ја користи од 5-то одделение во основното образование, па се до факултет<br />
 • 13. Зошто баш Геогебра<br /> на многу едноставен начин генерира HTML документ со динамичен цртеж (аплет) и опис на конструкцијата<br /> програмата е мала и може да работи и на компјутери со послаби карактеристики<br /> популарна е во пошироката веб заедница – на страницата geogebra.org, под линкот GeoGebraWiki, може да се најде изобилство на образовни материјали или да се постават сопствени материјали.<br /> добитник е на повеќе награди: EASA 2002, Learnie Award 2003, Digita 2004, Comenius 2004, Learnie Award 2005, Trophes du Libre 2005…<br />
 • 14. 3. Дефиниција на е-учење<br />Под е-учење вообичаено се подразбира изведување на образовниот процес со помош на информациско-комуникациските технологии.<br />Во вообичаеното поимање на образованието како интеракција на релациите ученик-содржина-наставник, треба да се вклучи и технологијата.<br />Е-учење се нарекува и самостојна употреба на припремените наставни материјали кои ученикот може да ги изведува и на некоја друга локација, надвор од училницата.<br />Е-учењето кое се употребува како надополнување на наставата која се изведува во училницата, се нарекува „мешано“ или „хибридно учење“.<br />
 • 15. Поим за интерактивни наставни материјали<br />Интерактивните материјали во наставата подразбираат наставни материјали, задачи, вежби, примери и комуникација (наставник-ученик, ученик-ученик, компјутер-ученик) со помош на компјутерите и технологијата.<br />Интерактивно – она што ги вклучува луѓето кои работат заедно и влијаат едни врз други. Компјутерско значење:она што има константен премин на информации во двете насоки помеѓу компјутерот и корисникот.<br />
 • 16. 4. Изработка на интерактивни наставни материјали, според принципите на инструкцискиот дизајн<br />Инструкцискиот дизајн претставува процес во кој се применуваат теориите на учење и педагошките теории, како и различни принципи, техники и методи на изведување на наставата, за да можат што поуспешно да се планираат и изработат материјали за учење и да се обликува процесот на подучување и учење во наставата, во овој случај наставата по математика, поконкретно геометрија.<br />Во е-образованието, инструкцискиот дизајн го структуира текот на образовниот процес.<br />
 • 17. При изработката на овој труд, се користи ADDIE моделот на инструкциски дизајн, кој ги опфаќа следниве фази:<br />
 • 18. 4.1. АНАЛИЗА<br />Преку анализата:<br />се дефинираат целите за учење и кои знаења ќе ги стекнат учениците со употреба на понудените наставни материјали (ќе научат да прават основни и сложени геометриски конструкции на триаголник). <br />се утврдуваат карактеристиките на учениците-учесници во наставата и нивните образовни потреби (целна група – ученици од 6-то одделение во основните училишта во Македонија). <br />се дефинираат потребните образовни ресурси (средства, финансии, технологија) за изведување ваков вид настава (училница опремена со компјутери со Интернет конекција).<br />
 • 19. 4.2. ДИЗАЈН<br />Дизајнот го опфаќа планирањето на образовните цели на учењето, содржините на лекциите, методата на подучување, начинот на проверка на знаењето, онлајн технологија за прикажување на содржината итн.<br />Образовните цели се јасен и објективен опис на она што учениците ќе го научат, разберат или можат да го направат, после совладување на секоја образовна единица.<br />
 • 20. 4.2. ДИЗАЈН<br />Наставните содржини се дизајнирани со помош на т.н. storyboard, кој претставува графичка и текстуална презентација на сите информации кои ќе се наоѓаат на екраните на апликацијата, која ја разработува почетната идеја и претставува комбинација на описи, цртежи, блок дијаграми кои ги опишуваат сите елементи на апликацијата – текст, звук, анимација, видео материјали, копчиња и сл. и како се тие меѓусебно групирани. <br />http://geogebramkd.wikispaces.com/Општо+за+триаголникот<br />Секој storyboardсе состои од два дела:<br />1. Мапа -во облик на дијаграм ги прикажува односите кои постојат помеѓу модулите на содржината, т.е. помеѓу веб страниците кои ги содржат поединечните наставни материјали.<br />2. Скици и описи на секоја поединечна веб страница<br />
 • 21. Мапа на веб сајтот со наставни содржини, изработена со помош на Microsoft Visio<br />
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25. Скица со дизајн на страниците со геометриски конструкции<br />
 • 26. Скица со дизајн на страниците со геометриски конструкции - прв дел<br />
 • 27. Скица со дизајн на страниците со геометриски конструкции - втор дел<br />
 • 28. 4.3. РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА<br />Практичниот дел од овој магистерски труд, е работен во неколку фази:<br /> <br />1. Изработка на Геогебра аплети за секоја поединечна задача и нивно поставување на веб серверот;<br />2. Изработка на YouTube аудио-визуелни презентации за начинот на изведување на конструкциите со помош на Геогебра, за секоја поединечна задача. Видео материјалите кои се поставени на YouTube се изработени со помош на софтверот Camtasia Studio;<br />3. Изработка на YouTube аудио-визуелна презентации за начинот на изработка на конструкциите на хартија. Овие видео материјали се снимени со помош на дигитална камера;<br />4. Изработка на работни листови за наставникот во Microsoft Word, кои исто така се достапни и во pdfформат, и нивно поставување на веб серверот;<br />
 • 29. 4.3. РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА<br />5. Изработка на квизови за проверка на знаењето со помош на програмата Articulate QuizMakerи нивно поставување на веб серверот;<br />6. Креирање на страниците и изработка на основната структура (основен дизајн) на секоја поединечна html страница директно на сервисот Wikispaces, што подразбира дизајнирање на страницата на начин кој е дефиниран во делот Дизајн;<br />7. Имплементирање на претходно изработените Геогебра аплети, YouTube видео материјали, Word и pdfдокументи и квизови во форма на plugin-и во претходно изработените страници;<br />8. Поврзување на сите изработени страници во една функционална целина, со вметнување на навигација во секоја од нив.<br />
 • 30. 4.3. РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА<br />Сите изработени веб страници, се поставени на сервисот WikispacesWiki и претставуваат една функционална наставна целина;<br />WikispacesWiki претставува најголем сервис за бизнис и образовна интернет комуникација на светот ;<br />Wiki (вики) претставува веб-локација (website), која им овозможува на посетителите да додаваат и уредуваат нивна сопствена содржина на страниците од веб-локацијата;<br />Wikispacesе популарен вики, кој нуди и бесплатен пристап за образовни цели (т.н. Basic пакет со еден работен простор, до 100 корисници и до 2GB простор);<br />Работен простор е множество датотеки и страници, кои се зачувани во некоја поддомена од Wikispaces.<br />Работниот простор кој се користи за изработка на наставните материјали за овој магистерски труд е: http://geogebramkd.wikispaces.com/<br />
 • 31. 4.4. ЕВАЛУАЦИЈА<br />Фазата на евалуација се врши во текот на целиот процес на изработка на интерактивните наставни материјали и нивно поставување на интернет;<br />На крај е извршено тестирање и оценување на изработените материјали, како од технички, така и од образовен аспект;<br />Тестирање од технички аспект - дали сите елементи работат заедно;<br />Тестирање од образовен аспект - дали се постигнати целите на апликацијата.<br />
 • 32. 4.4. ЕВАЛУАЦИЈА<br />Со цел да се направи евалуација на целата апликација, изработена е анкета со 16 прашања, која е доставена до неколку наставници и ученици од повисоките одделенија од основните училишта;<br />Пополнетите анкетни листови и дополнителните сугестии и коментари, пред се од страна на наставниците, ми дадоа квалитетна повратна информација за постигнатите цели и од технички и од образовен аспект.<br />
 • 33. ЗАКЛУЧОК<br />Употребата на ИКТ во наставата по математика (геометрија), може да го подобри процесот на предавање од страна на наставникот и да ја зголеми способноста на учениците за разбирање на основните концепти;<br />ИКТ го поттикнуваат критичкото размислување на учениците, со што се развива нивната интелектуална независност;<br />Воведувањето на софтвер за динамичка геометрија во наставата го подобрува учењето кај учениците.<br />
 • 34. ЗАКЛУЧОК<br />Интерактивните примери кои се изработени за потребите на овој труд, укажуваат на потенцијалната поврзаност помеѓу учениците и технологијата, која води кон трансформација на начинот на учење на математиката;<br />За успешно воведување на ваков тип настава во училиштата, потребно е да се исполнат неколку основни предуслови: хардверска и софтверска опременост на училниците и информатичка писменост на наставниците и учениците. <br />
 • 35. Учењето треба да биде такво, да она што е понудено се сфати како вреден поклон, а не како напорна должност.<br /> Алберт Ајнштајн<br />Ви благодарам за вниманието!!!<br />

Related Documents