Pressupost 2008 DE L’AJUNTAMENT DE VIC
Respondre a la crisi <ul><li>Mesures que caldria adoptar per part de l’Ajuntament per tal d’afrontar la crisi esconòmica a...
<ul><li>Mesures del govern municipal de Vic: </li></ul><ul><li>Menys inversió social: Disminueixen partides de serveis so...
Menys inversió social <ul><li>UN PRESSUPOST QUE INVERTEIX MENYS </li></ul><ul><li>L’Increment del 8% del pressupost signi...
Menys inversió social <ul><li>MENYS INVERSIÓ EN ELS SERVEIS SOCIALS I L’ATENCIÓ A LES PERSONES </li></ul><ul><li>Disminuei...
<ul><li>MENYS INVERSIÓ EN ELS SERVEIS SOCIALS I L’ATENCIÓ A LES PERSONES </li></ul><ul><li>Disminució de la despesa d’Habi...
<ul><li>L’AJUNTAMENT DE VIC CONTRACTA MÉS DE 23 CÀRRECS DE CONFIANÇA QUE ENS COSTEN MÉS DE 600.000 EUROS ANUALS </li></ul>...
<ul><li>Es detallen menys les partides per tal que no es coneguin els destinataris finals dels recursos. </li></ul><ul><l...
<ul><li>“ En aquesta legislatura invertirem 197 M € en inversions” Josep Burgaya </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>FALS!...
of 9

Pressupost 2008

presentació grup municipal d'ICV-EUiA de Vic de les raons per a votar NO al pressupost municipal
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Pressupost 2008

  • 1. Pressupost 2008 DE L’AJUNTAMENT DE VIC
  • 2. Respondre a la crisi <ul><li>Mesures que caldria adoptar per part de l’Ajuntament per tal d’afrontar la crisi esconòmica actual: </li></ul><ul><li>Major inversió social: Increment en la “despesa social” que ha de garantir les cobertures socials tradicionals del municipi, més l’aplicació més ambiciosa possible de les noves Lleis d’autonomia personal, de serveis socials i d’igualtat. </li></ul><ul><li>Contenció de la despesa: Acord polític de reducció dels crèdits disponibles en algunes partides del capítol 1 (despeses de personal), del capítol 2 (béns i serveis) i del capítol 4 (transferències/subvencions). </li></ul><ul><li>Mesures de xoc: Pla de contenció/reducció de despesa financera, congelació de sous als càrrecs polítics i eventuals, reducció de publicitat i propaganda, pla d’estalvi energètic, congelació de la plantilla pel 2009. </li></ul>
  • 3. <ul><li>Mesures del govern municipal de Vic: </li></ul><ul><li>Menys inversió social: Disminueixen partides de serveis socials s’incrementa la de personal </li></ul><ul><li>Despesa desmesurada en personal eventual: Augmenten els càrrecs de confiança i les contribucions extraordinàries. </li></ul><ul><li>Increment de la despesa en publicitat </li></ul><ul><li>Manca de transparència </li></ul>Què fa l’ajuntament de vic ?
  • 4. Menys inversió social <ul><li>UN PRESSUPOST QUE INVERTEIX MENYS </li></ul><ul><li>L’Increment del 8% del pressupost significa... </li></ul><ul><li>Una major augment de la despesa en personal però </li></ul><ul><li>Una disminució de l’activitat </li></ul><ul><li>Una major despesa en comunicació, protocol i publicitat: 438.000 € </li></ul><ul><ul><li>Revista municipal </li></ul></ul><ul><ul><li>Càtering </li></ul></ul><ul><ul><li>Imatge Corporativa </li></ul></ul><ul><li>Personal gabinet d’alcaldia: de 90.510€ el 2008 277.654 pel 2009 </li></ul>
  • 5. Menys inversió social <ul><li>MENYS INVERSIÓ EN ELS SERVEIS SOCIALS I L’ATENCIÓ A LES PERSONES </li></ul><ul><li>Disminueix la inversió en Joventut un 30% en ple desplegament del PLJ </li></ul><ul><li>Disminueix el percentatge d’inversió en atenció a les dones </li></ul><ul><li>Disminueix el percentatge de promoció de la Salut </li></ul><ul><li>L’ajuda a Cooperació pel Desenvolupament no arriba al 0,7% </li></ul><ul><ul><li>Passa del 0,4% al 0,3% </li></ul></ul><ul><li>La consignació de Participació és igual a </li></ul>
  • 6. <ul><li>MENYS INVERSIÓ EN ELS SERVEIS SOCIALS I L’ATENCIÓ A LES PERSONES </li></ul><ul><li>Disminució de la despesa d’Habitatge: de 60.000 a 50.000 pel 2009 </li></ul><ul><li>Menys diners per les polítiques de Barris </li></ul><ul><li>Retallada en el transport urbà: de 650.000€ a 509.000€ pel 2009 </li></ul><ul><li>Un 10% menys d’inversió en Medi Ambient </li></ul><ul><li>Disminució en noves tecnologies: de 180.000€ a 60.000€ pel 2009 </li></ul>Menys inversió social
  • 7. <ul><li>L’AJUNTAMENT DE VIC CONTRACTA MÉS DE 23 CÀRRECS DE CONFIANÇA QUE ENS COSTEN MÉS DE 600.000 EUROS ANUALS </li></ul>23 CÀRRECS DE CONFIAN Ç a
  • 8. <ul><li>Es detallen menys les partides per tal que no es coneguin els destinataris finals dels recursos. </li></ul><ul><li>No s’han lliurat els Pressupostos dels Organismes Autònoms (IMPEVIC, IMAC, IME) </li></ul><ul><li>La utilització de mecanismes per contractar personal eventual sense que computin com a tals </li></ul><ul><li>L’ús intensiu d’operacions extrapressupostàries i modificacions de crèdit no ajuden a millorar la qualitat democràtica </li></ul>Manca de transparència
  • 9. <ul><li>“ En aquesta legislatura invertirem 197 M € en inversions” Josep Burgaya </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>FALS! </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Menys recursos disponibles </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Mens sensibilitat social </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Minva la capacitat inversora </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Poca transparència i poc control </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Política de personal nefasta </li></ul></ul></ul></ul></ul>Promeses incomplertes

Related Documents