Bærum idrettspark Den politiske historien om parken
Kommunestyret (sak 072/04) <ul><li>Prosjektplan for Rud/Hauger videreføres i kommunal regi </li></ul><ul><li>Økonomisk kon...
Sektorutvalg levekår 2005 (026/05) <ul><li>Konkurransegrunnlaget for idrettsparken på Rud Hauger utarbeides, og konkurrans...
Kommunestyret sak (080/05)(HP) <ul><li>Svømmehall Rud-Hauger bevilges kr 70 millioner kroner i år 2007 over kommunens kapi...
Formannskapet (sak 197/05) <ul><li>Reguleringsmessige forhold tilsier at det er vanskelig å realisere fullfinansiert idret...
Sektorutvalg levekår (sak 028/06) <ul><li>Sektorutvalg levekår legger til grunn formannskapets enstemmige vedtak den 21/12...
Sektorutvalg levekår (2006) <ul><li>Badeanlegget bør inneholde et 50 m basseng med mulighet for oppdeling og heving/senkin...
Kommunestyret (sak 023/06) <ul><li>Arbeidet med å realisere badeanlegget videreføres i tråd med sektorutvalgets innstillin...
Levekårsutvalget (sak 058/06) <ul><li>Prosjektet finansieres innenfor en total investeringsramme på kr 717 millioner krone...
Formannskapet (sak 163/06) <ul><li>Vedtok innstilling fra Levekårsutvalget </li></ul><ul><li>Tillegg : Som en del av energ...
Levekårsutvalget (sak 066/07) <ul><li>Statusrapport tas til orientering med følgende tillegg: </li></ul><ul><li>Det foruts...
Formannskapet (sak 137/07) <ul><li>Innstilling og vedtak i Sektorutvalg levekår tas til orientering. </li></ul>
Sektorutvalg levekår (094/07) <ul><li>Forprosjekt for Bærum idrettspark utarbeides med bakgrunn i Byggeprogrammet del I me...
Formannskapet (193/07) <ul><li>Sektorutvalg levekårs innstilling vedtas enstemmig </li></ul>
of 14

Politisk historie

Oversikt over politiske vedtak om Bærum Idrettspark
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Entertainment & Humor      Business      


Transcripts - Politisk historie

 • 1. Bærum idrettspark Den politiske historien om parken
 • 2. Kommunestyret (sak 072/04) <ul><li>Prosjektplan for Rud/Hauger videreføres i kommunal regi </li></ul><ul><li>Økonomisk konsekvensanalyse vedtas utført </li></ul><ul><li>En halv million avsettes til arbeidet </li></ul>
 • 3. Sektorutvalg levekår 2005 (026/05) <ul><li>Konkurransegrunnlaget for idrettsparken på Rud Hauger utarbeides, og konkurranse gjennomføres slik at både alternativene med og uten badeland vurderes av tilbyderne. </li></ul><ul><li>Konkurransematerialet må vise og angi muligheter for etappevis utbygging. </li></ul><ul><li>Tilbakeførte merverdiavgiftsmidler kanaliseres til prosjektet </li></ul><ul><li>Kostnadene til planlegging og gjennomføring (inntil kr 750 000) dekkes innenfor HPs avsatte investeringsmidler til idrettsanlegg. </li></ul><ul><li>Sektorutvalg levekår skal ha en orientering av konkurransegrunnlaget før det sendes ut. </li></ul><ul><li>Andre fasiliteter som f.eks overnattingsmuligheter bør vurderes inn i prosjektet </li></ul>
 • 4. Kommunestyret sak (080/05)(HP) <ul><li>Svømmehall Rud-Hauger bevilges kr 70 millioner kroner i år 2007 over kommunens kapitalbudsjett. </li></ul><ul><li>Det bevilges 5 millioner kroner til driftsutgifter svømmehall Rud-Hauger fra og med år 2008 </li></ul><ul><li>Sektorutvalg levekår tilføyde: </li></ul><ul><ul><li>Rådmannen bes komme tilbake med en sak om mulighetene for å få til et 50 meters svømmebasseng. </li></ul></ul>
 • 5. Formannskapet (sak 197/05) <ul><li>Reguleringsmessige forhold tilsier at det er vanskelig å realisere fullfinansiert idrettspark på Rud-Hauger basert på utnyttelse av store deler av kommunens eiendom til bolig/næring. </li></ul><ul><li>Det utarbeides et forprosjekt for realisering av svømmehall og idrettshall i kommunal regi. </li></ul>
 • 6. Sektorutvalg levekår (sak 028/06) <ul><li>Sektorutvalg levekår legger til grunn formannskapets enstemmige vedtak den 21/12.2005, sak 197/05 om at det skal utarbeides et forprosjekt for realisering av svømmehall og idrettshall i kommunal regi </li></ul>
 • 7. Sektorutvalg levekår (2006) <ul><li>Badeanlegget bør inneholde et 50 m basseng med mulighet for oppdeling og heving/senking av bunnen </li></ul><ul><li>Et basseng på med stup 1-10 m. </li></ul><ul><li>Det skal bygges en helse-/velvære-avdeling </li></ul><ul><li>Detaljering av svømmeanlegget vil gi grunnlag for vurdering av utbyggingsalternativer med kostnadsoverslag, inntektssmuligheter, samt driftsforutsetninger </li></ul><ul><li>Sektorutvalg levekår understreker at det er viktig å komme i gang med Rud-Hauger idrettspark så raskt som mulig </li></ul>
 • 8. Kommunestyret (sak 023/06) <ul><li>Arbeidet med å realisere badeanlegget videreføres i tråd med sektorutvalgets innstilling </li></ul><ul><li>Idrettshallene settes snarest ut på tilbud ut fra den kravspesifikasjon som kommunen har fått utarbeidet og som er i tråd med SRHIs program </li></ul>
 • 9. Levekårsutvalget (sak 058/06) <ul><li>Prosjektet finansieres innenfor en total investeringsramme på kr 717 millioner kroner </li></ul><ul><li>Rådmannen legger frem egen sak om driftsmodell for anlegget </li></ul><ul><li>Tilrettelegge for mosjonsrettet svømming/bading </li></ul><ul><li>Svømmetrening/konkurransearena </li></ul><ul><li>Stupetrening </li></ul><ul><li>Helse/velvære – bruk </li></ul><ul><li>Opplevelsesbad/”badeland” </li></ul><ul><li>Plassering på tomten av bade/svømmeanlegget i forhold til de øvrige hallene samt avklaring om integrering av fellesfunksjoner i anleggene, bør skje snarest, slik at realiseringen av ”tørrhallene” kan komme i gang </li></ul><ul><li>Det ferdige anlegget skal tilfredsstille gjeldende krav til hovedanlegg. </li></ul>
 • 10. Formannskapet (sak 163/06) <ul><li>Vedtok innstilling fra Levekårsutvalget </li></ul><ul><li>Tillegg : Som en del av energiforsyningen til anlegget gjøres det en vurdering av de økonomiske og miljømessige konsekvenser av å benytte jordvarme </li></ul>
 • 11. Levekårsutvalget (sak 066/07) <ul><li>Statusrapport tas til orientering med følgende tillegg: </li></ul><ul><li>Det forutsettes at bade-/svømmeanlegget får tilstrekkelig garderobekapasitet </li></ul><ul><li>Utvalget ber om at aktuelle parter vektlegger arbeidet med driftskonsept for idrettsanleggene </li></ul><ul><li>Utvalget ber om at arbeidet med regulering og videre detaljering av prosjektet gis høy prioritet med sikte på en tidligst mulig realisering av anleggene </li></ul>
 • 12. Formannskapet (sak 137/07) <ul><li>Innstilling og vedtak i Sektorutvalg levekår tas til orientering. </li></ul>
 • 13. Sektorutvalg levekår (094/07) <ul><li>Forprosjekt for Bærum idrettspark utarbeides med bakgrunn i Byggeprogrammet del I med bruttoareal på 25 400 m2. </li></ul><ul><li>Rådmannen bes arbeide videre med spørsmål om mål og brukergrupper for Bærum idrettspark </li></ul><ul><li>Tilgjengeligheten med kollektivtransport til Bærum idrettspark skal tas hensyn til ved nytt stoppested for T-bane og busslommer. </li></ul><ul><li>Det må tas hensyn til drenering. Både takvann og avrenning fra parkeringsplasser og veier må utføres på en slik måte at man ivaretar naturlig tilsig av vann på området. </li></ul>
 • 14. Formannskapet (193/07) <ul><li>Sektorutvalg levekårs innstilling vedtas enstemmig </li></ul>

Related Documents