Lääkäri Hysni Aliu Psykiatrian
erikoistuva
Harjavallan sairaala
Pori 14.10.2013
EETTISET NÄKÖKOHDAT
 Tutkimuksen laatuun liittyvät eettiset näkökohdat
 Tutkittavien vapaaehtoisuuden varmistaminen ja
i...
Tutkimuksen laatuun liittyvät eettiset
näkökohdat.
Tutkimus on tehtävä parhaalla mahdollisella
tavalla.
 Tarpeeton , huo...
Tutkijan velvollisuus on siis pyytää
neuvoa ja kritiikkiä kollegoilta kaikissa
tutkimus vaiheessa.
Tutkimustulosten tulk...
Tutkimussopimuksia on noudettava tietosisällön,
tietojen luottamuksellisuuden ja rahankäytön
osalta.
Tutkimus tulokset o...
Tutkittavien vapaaehtoisuuden
varmistaminen ja informointi
Jokaiselta tutkittavalta on hankittava vapaasta
tahdosta annet...
Tieto tutkimuksesta on annettava tutkittaville
selkämuotoisena.
Tällöin osa tietoa voidaan jättää kertomatta
edellyttäen...
Tutkittavien fyysisen ja psyykkisen
koskemattomuuden suojaaminen
Tutkittaville mahdollisesti aiheutuva psyykkinen
tai fyy...
Haastattelututkimuksissa on aina korostettava
hienovaraisuutta.
Diagnoosin kertominen on hoitavan lääkärin ja
potilaan v...
Tietosuojaan liittyvät näkökohdat
Tutkija ei saa kertoa mitään tutkittavien
tuloksista ulkopuolisille , ei työnantajalle ...
Eettiset toimikunnat
Eettisiä toimikuntia on perustettu käsittelemään
lähinnä tutkimuksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ...
On myös tärkeää että ulkopuoliset ja
maalikkojäsenet ovat täysin riippumattomia.
Maalikkojäsen esim ei saisi olla tutkim...
Eettinen toimikunta tarvitsee ainakin
seuraavat tiedot tutkimushankkeesta
Valmis tutkimussuunnitelma
Tutkijoiden oma arv...
Tutkijoiden välinen etiikka
Toisen tutkijan ideaa ei saa varastaa eikä hänen
töitään saa plagioida.
Julkaisun viiteluett...
Esimies ei saa sensuroida tutkijaa eikä
muutenkaan estää julkaisemista , esimerkiksi
siksi että tutkimuksen tulokset eivä...
Esimiehellä on lukuisia eettisiä velvoitteita
alaisiaan kohtaan
Alkuperäisen tutkimus idean keksijä ja tutkimuksen
henkis...
Epärehellisyys tutkimuksessa
Suomessa Tutkimuseettinen neuvottelukunta on
määritellyt , mitä on tieteellinen epärehellisy...
Kiitos
of 18

EETTISET NÄKÖKOHDAT Pori 14 10.2013 Tutkijakoulu verzioni final

TUTKIMUKSEN LAATUUN LIITTYVÄT EETTISET NÄKÖKOHDAT
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - EETTISET NÄKÖKOHDAT Pori 14 10.2013 Tutkijakoulu verzioni final

 • 1. Lääkäri Hysni Aliu Psykiatrian erikoistuva Harjavallan sairaala Pori 14.10.2013
 • 2. EETTISET NÄKÖKOHDAT  Tutkimuksen laatuun liittyvät eettiset näkökohdat  Tutkittavien vapaaehtoisuuden varmistaminen ja informointi  Tutkittavien fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden suojaaminen  Tietosuojaan liittyvät näkökohdat  Eettiset toimikunnat  Tutkijoiden välinen etiikka  Epärehellisyys tutkimuksessa
 • 3. Tutkimuksen laatuun liittyvät eettiset näkökohdat. Tutkimus on tehtävä parhaalla mahdollisella tavalla.  Tarpeeton , huonosti suunniteltu , huonosti toteutettu tai julkaisematta jäänyt tutkimus ovat kaikki esimerkkejä epäeettisestä toiminnasta. Aiheen pitää olla relevantti ja tutkimuksen pitää tuottaa uutta tietoa. Tutkimus pitää olla laadukas että sitä syntyy käyttökelpoisia tietoa .
 • 4. Tutkijan velvollisuus on siis pyytää neuvoa ja kritiikkiä kollegoilta kaikissa tutkimus vaiheessa. Tutkimustulosten tulkintaan liittyy myös eettisiä näkökohtia. Tulokset ei pidä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä . Tulosten tulkinnassa pitää myös olla objektiivinen eikä omia ennakkokäsityksiä saa suosia.
 • 5. Tutkimussopimuksia on noudettava tietosisällön, tietojen luottamuksellisuuden ja rahankäytön osalta. Tutkimus tulokset on aina julkaistava , muuten aikaa , rahaa ja tutkittavia on käytetty väärin. Vapaata julkaisemista rajaavia tutkimussopimuksia ei pidä solmia, myös sellaiset tulokset jotka eivät miellytä rahoittajaa, taustatahoja esimiehiä tai tutkijaa itseään on julkaistava, edellyttäen että tulokset ovat luotettavia. Julkaisussa on aina ilmoitettava rahoittaja sekä sidosryhmät.
 • 6. Tutkittavien vapaaehtoisuuden varmistaminen ja informointi Jokaiselta tutkittavalta on hankittava vapaasta tahdosta annettu, tietoon perustuva kirjallinen suostumus. Tutkittava pitää saada riittävästi tietoa ymmärtääkseen mihin hän suostuu. Tutkittavan suostumus ei poista tutkijan vastuutta tutkimuksen eettisestä toteutuksesta ja tutkittavien turvallisuudesta. Kirjeiden ja lomakkeiden kääntäminen tutkittavien kielelle on jo eettisistä syistä välttämätöntä .
 • 7. Tieto tutkimuksesta on annettava tutkittaville selkämuotoisena. Tällöin osa tietoa voidaan jättää kertomatta edellyttäen , että sillä ei ole merkitystä eettiseltä kannalta esim: joskus tutkimuksen harhattomuudenkannalta on välttämätöntä, ettei tutkittaville kerrota tutkimuksen kysymyksen asettelusta. Jos tutkimuksessa paljastuu vakavampi sairaus on suositeltavaa välittää tieto tutkimusryhmän lääkärijäsenen kautta tai tutkittavan suostumuksella hoitavalle lääkärille. Silloin ei saa viivytellä.
 • 8. Tutkittavien fyysisen ja psyykkisen koskemattomuuden suojaaminen Tutkittaville mahdollisesti aiheutuva psyykkinen tai fyysinen epämukavuus tai haitta on minimoitava. Hoitokokeilussa ei aina ole eettisesti hyväksyttävä käyttää lumehoitoa vaan uutta hoitoa verrataan vakiintuneeseen hoitoon. Jos jompikumpi hoito osoittautuu selvästi paremmaksi , koe on keskeytettävä eettisistä syistä heti , kun asia on varmistettu riittävän suurella todennäköisyydellä.
 • 9. Haastattelututkimuksissa on aina korostettava hienovaraisuutta. Diagnoosin kertominen on hoitavan lääkärin ja potilaan välinen asia eikä ulkopuolinen tutkija saa sekaantua siihen. Vaitiolovelvollisuutta on noudatettava ehdottomasti. Kun tutkittavasta otetaan näytteitä , niistä ei saa tutkia muita asioita kuin mitä mistä tutkittavien kanssa on sovittu esimerkiksi HIV-vasta-aineita , veren alkoholipitoisuutta, huumeiden pitoisuuksia eritteissä ja geenimuutoksia .
 • 10. Tietosuojaan liittyvät näkökohdat Tutkija ei saa kertoa mitään tutkittavien tuloksista ulkopuolisille , ei työnantajalle , kollegoille eikä perhepiirille. Kaikki henkilöitä tunnistava kirjallinen tai atk- aineisto on suojattava , esimerkiksi lukitusten, käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Myös yksittäisiä työpaikkoja koskevia tietoja on pidettävä luottamuksellisina.
 • 11. Eettiset toimikunnat Eettisiä toimikuntia on perustettu käsittelemään lähinnä tutkimuksiin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja valvomaan tutkimuslaitoksen tutkimustoimintaa. Eettisen toimikunnan lausuntoa tarvitaan mm. pyydettäessä tutkimuslupaa sosiaali- ja terveys ministeriöltä. Toimikunnan jäsenet eivät voi käsitellä omia tutkimusaloitteitaan. ET – ssa . On yleensä puheenjohtajan ja tutkijoiden edustajien lisäksi yksi tai useampia laitoksen ulkopuoliasia ja maallikkojäseniä .
 • 12. On myös tärkeää että ulkopuoliset ja maalikkojäsenet ovat täysin riippumattomia. Maalikkojäsen esim ei saisi olla tutkimuslaitoksen johtaja tai aktiivitutkijansihteeri. Vaikeissa tapauksissa kahden tai useamman tutkimuslaitoksen ET-nnat voisivat olla yhteistyössä ja käsitellä toisensa suunnitelmia silloin, kun eettisyys on ongelmana.
 • 13. Eettinen toimikunta tarvitsee ainakin seuraavat tiedot tutkimushankkeesta Valmis tutkimussuunnitelma Tutkijoiden oma arviointi eettisistä näkökohdista Kuvaus tutkimuksessa käytettävistä varotoimista Kuvaus tutkimuksen tietosuojajärjestelyistä Tutkittaville jaettava kirjallinen tieto Tutkittavien suostumuslomake
 • 14. Tutkijoiden välinen etiikka Toisen tutkijan ideaa ei saa varastaa eikä hänen töitään saa plagioida. Julkaisun viiteluettelossa on mainittava , mistä tieto on peräisin , eikä muiden havaintoja saa esittää omina löydöksinä. Jos tutkimus on tehty ryhmätyönä , kaikkien siihen osallistuvien nimet on mainittava julkaisussa. Sen sijaan julkaisuntekijäksi ei saa kirjoittaa kenenkään nimeä ilman asianomaisen suostumusta.
 • 15. Esimies ei saa sensuroida tutkijaa eikä muutenkaan estää julkaisemista , esimerkiksi siksi että tutkimuksen tulokset eivät sovi hänen omaan ajatusmaailmansa tai että ne voivat varantaa tulevaa rahoitusta . Esimies ei myöskään saa vaatia nimeään julkaisuun ilman aktiivista työpanosta . Esimies ei myöskään saa painostaa alaistaan antamaan julkaisemattomia tuloksia käyttöönsä esim kongressiesitelmää varten .
 • 16. Esimiehellä on lukuisia eettisiä velvoitteita alaisiaan kohtaan Alkuperäisen tutkimus idean keksijä ja tutkimuksen henkisen sisällön kehittäjä omistaa periaatteessa tutkimusaineiston. Tutkimus tiimin sisällä voidaan sopia siitä , kuka saa hyödyntää tutkimusaineiston eri osasia. Tutkija ei saa todistaa tieteellisiä asioita oikeudessa vastoin parempaa tietämystään ( ja rahallista korvausta vastaan ) . Kaikki sidonnaisuudet on aina ilmoitettava tieteellisen artikkelin julkaisemisen yhteydessä .
 • 17. Epärehellisyys tutkimuksessa Suomessa Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määritellyt , mitä on tieteellinen epärehellisyys ja laatinut ohjeet siitä , miten sitä pitäisi käsitellä. Neuvottelukunnan mukaan epärehellisyydellä (tieteellinen huijaus , tieteellinen vilppi ) tutkimustyössä tarkoitetaan ” havaintojen / tulosten sepittämistä , väärentämistä tai plagiointia . Tutkijoilla , tutkimusryhmän tai yksikönjohtajalla ja tutkimuslaitoksen johtajalla on vastuu epärehellisyyden ehkäisystä.
 • 18. Kiitos

Related Documents