PRESSUPOST 2012
INGRESSOS 2012 : 6.099.850 € Taxes i ...
INGRESSOS CORRENTS 2012: 4.528.850 € Ingressos Impostos directes, 862,600.00 €patrimonial...
INGRESSOS DIRECTES 2012: Impost 862.600 €act.econ.(IAE), 35,000.00 € ...
TAXES 2012: 326.250 € Multes-Sa...
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2012 : 3.289.500 € ...
FINANCIACIÓ INVERSIONS 2012: 1.571.000 € GENCAT-Cultura, 60,000.00 € ...
DESPESES 2012 : 6.099.850 € ...
DISTRIBUCIO DESPESA CORRENT 2012 : 4,528,850 € ...
EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 2012 : 4,528,850 €Desp.(Cap.9) 69,700.00 1% Desp(Cap.1 a 4) 4,459,150.00 ...
PLA DINVERSIONS 2012 Pressupost Conveni ...
INCORPORACIÓ ROMANENTS AFECTATS PEL 2012 CONVENI ESGLÈSIA PIEROLA 40.914,09 REVISIÓ ...
INVERSIONS PEL 2012 : 5.469.921,82 € Inversions...
PRESSUPOST 2012 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS HOSERPI SLCOMPTE INGRESSOS IMPORT ...
CONSOLIDAT PRESSUPOST 2012 INGRESSOS CONSOLIDATS 2012 RESUM PER CAPITOLS Capítol ...
of 15

Pressupost 2012

Pressupost 2012 Ajuntament dels Hostalets de Pierola.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      


Transcripts - Pressupost 2012

 • 1. PRESSUPOST 2012
 • 2. INGRESSOS 2012 : 6.099.850 € Taxes i altres Impostos indirectes, 38,000.00 € ingressos, 326,250.00 € Ingressospatrimonials, 12,500.00 € Passius financers, 560,000.00 € Impostos directes, 862,600.00 € Transferènciescorrents, 3,289,500.00 € Transferències de capital, 1,011,000.00 €
 • 3. INGRESSOS CORRENTS 2012: 4.528.850 € Ingressos Impostos directes, 862,600.00 €patrimonials, 12,500.00 € Impostos indirectes, 38,000.00 € Taxes i altres ingressos, 326,250.00 € Transferènciescorrents, 3,289,500.00 €
 • 4. INGRESSOS DIRECTES 2012: Impost 862.600 €act.econ.(IAE), 35,000.00 € Immobles rústics, 7,600.00 € Plusvàlues, 15,000.00 €Impost vehicles, 155,000.00 € Immobles Urbans(IBI), 650,000.00 €
 • 5. TAXES 2012: 326.250 € Multes-Sancions, 4,500.00 €Comp.TELEFONICA, 12,000.00 € Altres taxes admves., 22,850.00Aprof.FECSA, 15,000.00 € € Recollida Exp.Documents, 14,000.00 € Escombreries, 53,000.00 € Llar dInfants, 55,000.00 € Execucions sub., 75,000.00 € Serveis Piscina M., 31,000.00 € Cementiri, 3,300.00 € Servei Urbanisme, 5,500.00 € Act.Esportives- Prevent.Incendis, 18,000.00 € culturals, 11,100.00 € Mediambient- Prot.Animals, 6,000.00 €
 • 6. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2012 : 3.289.500 € Fons.Coop.Local.GENCAT, 85,000. 00 € Altres Tranf. GENCAT, 14,000.00 € Transf. DIBA, 54,500.00 € Retorn Canon Selectiva. Altres., 4,000.00 € CCA., 25,000.00 € Ferrocarils GENCAT, 12,000.00 €Transf.Act. Socials CESPA , 160,000.00 € Transf. Estat Central, 400,000.00 € Sub.Llar dInfants, 55,000.00 € Transf.Corrents EMB, 135,000.00 € Transf. CESPA, 1,400,000.00 € Transf. ECOPARC, 945,000.00 €
 • 7. FINANCIACIÓ INVERSIONS 2012: 1.571.000 € GENCAT-Cultura, 60,000.00 € Agència de Residus, 238,019.00 €Prèstec, 560,000.00 € GENCAT PUOSC, 120,000.00 € DIBA, 282,000.00 € FEDER , 224,000.00 € CESPA 2009, 86,981.00 €
 • 8. DESPESES 2012 : 6.099.850 € Amortitzacions Prèstecs 69,700.00 Despeses Personal 1% 1,339,300.00 Inversions Reals 22% 1,571,000.00 26%Transf. Corrents 622,350.00 10% Interessos Prèstecs Despeses Corrents 6,000.00 2,491,500.00 0% 41%
 • 9. DISTRIBUCIO DESPESA CORRENT 2012 : 4,528,850 € Gestió Deute 100,700.00 2% Seguretat Ciutadana Ad.General i serveis 239,500.00 912,250.00 5% 20% Urbanisme i Mant. 924,000.00 21% Òrgans Govern 151,500.00 3% Esports150,650.00 3% Cultura 440,800.00 10% Medi Ambient 690,800.00 15% Educació 573,400.00 P.Econòmica i Noves Tec. Acció social 13% 200,400.00 144,850.00 5% 3%
 • 10. EQUILIBRI PRESSUPOSTARI 2012 : 4,528,850 €Desp.(Cap.9) 69,700.00 1% Desp(Cap.1 a 4) 4,459,150.00 Ing.(Cap.1 a 5 ) 49% 4,528,850.00 50%
 • 11. PLA DINVERSIONS 2012 Pressupost Conveni Incorporació CESPA ( Total Import INVERSIONS AL PRESSUPOST 2012 inversions Generalitat DIBA FEDER PRÈSTECS Romanents 2009) projectes 2012 2012 PUOSC 2011PROJECTE TURÍSTIC RUTES CAN ROVIRALTA 284.000,00 € 60.000,00 € 224.000,00 € 164.555,35 € 448.555,35 €REPARACIO VESTIDORS POLIESPORTIU 120.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00 €REHABILITACIO EDIFICI C/ ESGLESIA, 4 CENTRESERVEIS 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €ET. SECTOR CAN VALLS 212.000,00 € 212.000,00 € 212.000,00 €SOTERRAMENT LINIA ELECTRICA RONDA PONENT 40.000,00 € 40.000,00 € 1.766,69 € 41.766,69 €CONSTRUCCIÓ DEIXALLERIA RESIDUS INFAMABLES 30.000,00 € 6.981,00 € 23.019,00 € 30.000,00 €CLAUSURA ABOCADOR ANTIGA DEIXALLERIA 215.000,00 € 215.000,00 € 215.000,00 €SENYALITZACIO RUTES TURÍSTIQUES MUNICIPI 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €ADQUISICIO TERRENYS 560.000,00 € 560.000,00 € 560.000,00 €REDACCIÓ PROJECTE REHABILITACIÓ PISCINAMUNICIPAL 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 €REDACCIÓ PROJECTE REHABILITACIÓ CEMENTIRIMUNICIPAL 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €REDACCIÓ PROJECTE SOTERRAMENT CONTENIDORSBROSSA 4.800,00 € 4.800,00 € 4.800,00 €REDACCIÓ PROJECTE REHABILITACIÓ EDIFICIESCOLES VELLES 11.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €REDACCIO PROJECTE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIAHOSTALETS 16.100,00 € 16.100,00 € 16.100,00 €REDACCIO PROJECTE POLIESPORTIU PAVELLÓCOBERT 7.600,00 € 7.600,00 € 7.600,00 € 1.571.000,00 86.981,00 180.000,00 520.019,00 224.000,00 560.000,00 166.322,04 1.737.322,04 Import Romanents Suplement MODIFICACIO CRÈDIT INVERSIONS 2012 projectes Crèdit extra TOTAL 2011 crèdit 2012ADQUISICIO ORDINADORS 12.233,03 € 233,03 € 12.000,00 € 12.233,03 €REFORMES ANTIC ESCORXADOR MAGATZEM 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €MUNICIPALAMPLIACIO XARXA WIFI AL MUNICIPI 9.924,00 € 4.924,00 € 5.000,00 € 9.924,00 €MAGATZEM POLIVALENT PLAÇA ALZINES+ CAMP DE 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €TIRPROGRAMA TRANSCRIPCIO PLENS 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €TRANS. CAPITAL CAN TERMENS 35.754,00 € 20.000,00 € 15.754,00 € 35.754,00 €PISCINA MUNICIPAL : Adequació temporada 2012 66.189,78 € 2.170,92 € 64.018,86 € 66.189,78 €SISTEMA CCTV EDIFICI AJUNTAMENT 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €ADQUISICIO VEHICLE ADF 10.125,00 € 10.125,00 € 10.125,00 €REDACCIÓ PROJECTE REFORMES ACCESSIBILITAT 9.246,00 € 9.246,00 € 9.246,00 €ZONA URBANA 210.471,81 € 27.327,95 € 96.772,86 € 86.371,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 210.471,81 € TOTAL INVERSIONS PEL 2012 1.947.793,85
 • 12. INCORPORACIÓ ROMANENTS AFECTATS PEL 2012 CONVENI ESGLÈSIA PIEROLA 40.914,09 REVISIÓ NORMES URBANÍSTIQUES- POUM. Inici treballs 2012 71.110,61 ARRANJAMENT CARRERS ELADI CONDE 1.746.958,03 FRANGES DE PROTECCIÓ URBANITZACIONS 56.680,91 REDACCIÓ PROGRAMA ADEQUACIÓ SERRA ALTA 296.725,76 ARRANJAMENT XARXA AIGUA 182.757,97 ACABATS LLAR DINFANTS ELS JARDINETS 40.226,90 LLAR DINFANTS SERRA ALTA 216.256,36 ARRANJAMENT CAL MARISTANY I AJUNTAMENT VELL 2.170,95 INVERSIONS FOMENT RECOLLIDA SELECTIVA F.ORG., 7.282,28 CAN ROVIRALTA . REDACCIO MOD.PUNTUAL NNSS. 9.765,82 MOBILIARI AULA DE MÚSICA 1.774,83 MOBILIARI ALBERG CENTRE PALEONTÓLOGIC 15.637,27 ACTUACIONS MAS DEN PI 657.023,23 CARROSSES DE REIS 6.000,00 CÀMERES DE TV CAMP DE FUTBOL 3.000,00 ARRANJAMENT CARRER CAN FOSALBA 30.000,00 PAVIMENTACIÓ DE LA RONDA PONENT 120.000,00 MOBILIARI DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 4.908,65 TRANSFERÈNCIA CAPITAL ( Can Rovira) 12.934,31 3.522.127,97
 • 13. INVERSIONS PEL 2012 : 5.469.921,82 € Inversions Pressupost. 2012 1,571,000.00 € 29%Incorporació Romanents Afectats 3,522,127.97 € 64% Mod. Crèdit Inversions 376,793.85 € 7%
 • 14. PRESSUPOST 2012 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS HOSERPI SLCOMPTE INGRESSOS IMPORT COMPTE DESPESES IMPORT 70000VENDES AIGUA NUCLI URBA 27.850,00 7080000DEVOLUCIONS VENDES 1.800,00 70001VENDES ESCOMESA DAIGUA 3.100,00 DEVOLUCIONS VENDES 1.800,00 70002VENDA AIGUA SERRA ALTA 11.000,00 6000000COMPRAS MERCADERIES 1.500,00 70003QUOTES MANTENIMENT 42.000,00 6000002COMPRA AIGUA 65.000,00 70008ASSOCIACIÓ PROP.CAN TERMENS 1.980,00 NOVA TARIFA ATLL 6.000,00 70009DOT. I MANT.URB.CAN FOSALBA SCCL 2.372,00 CANON AIGUA GENERALITAT 95.000,00 70010FACTURACIÓ REP.XARXA AIGUA 1.100,00 6000003ROBA LABORAL 8.000,00 70011VENDES MATERIAL XARXA AIGUA 103,00 6000004COMPRA JARDINERIA 5.000,00 70012VENDA MATERIAL DIVERS 700,00 APROVISIONAMENTS 180.500,00 70013XARXA DAIGUA CAN ROVIRA DE LESTELA 15.500,00 CANON AIGUA GENERALITAT 95.000,00 6400000SALARIS HOSERPI 360.000,00 INGRESSOS TOTAL AIGUA : 200.705,00 6420000SEGURETAT SOCIAL 114.000,00 DESPESES DE PERSONAL 474.000,00 FACTURACIÓ JARDINERIA 75.000,00 FACTURACIÓ NETEJA 160.000,00 RENTING CAMIÓ AUSA 15.400,00Fins al 2014 FACTURACIÓ CARRERS 390.000,00 RENTING DUMPER AUSA 15.400,00Fins al 2014 FACTURACIÓ MANT. VARIS 175.000,00 REPARACIÓ VEHICLES 9.500,00 INGRESSOS AJUNTAMENT : 800.000,00 MANTENIMENT INFORMÀTICA 2.000,00 MANTENIMENT VIALS I CAMINS 30.000,00 6650000INGRESSOS FINANCERS 140,00 REPARACIONS I MANT.XARXA AIGUA 20.000,00 6600001INTERESSOS AMB EMPRESES DEL GRUP 755,00 XARXA DAIGUA CAN ROVIRA DE LESTELA 15.500,00 4301. DESPESES FINANCERES HABITATGES (interessos) 111.000,00 REPARACIONS I MANT.INSTL.MUNICIPALS 50.000,00 DESPESES FINANCERES HABITATGES (CAPITAL) 42.500,00 (NETEJA EDIFICIS COL.LEGIS+LLAR DINFANTS) 55.000,00(Reducció partida neteja = 106.0000 al 2011) IBI I TAXA ESCOMB. 2012 6.700,00 REPARACIÓ I MANT. MAQUINARIA 3.000,00 INGRESSOS FINANCERS 161.095,00 MANTENIMENT SENYALITZACIÓ 2.000,00 (interessos mensuals prom.habitatges). ARRANJAMENT I MILLORA XARXA ELECTRICA 1.000,00 SERV.PROFESSIONALS INDEPENDENTS 5.000,00 SERV.ENGINYERIA XARXA AIGUA 2.200,00 ANÀLISI AIGUA 1.500,00 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2012: 1.161.800,00 ASSISTÈNCIA JURÍDICA 5.000,00 PRIMAS ASSEGURANCES 1.500,00 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 7.100,00 ENERGIA ELECT. DIPÒSITS AIGUA 14.000,00 CARBURANT VEHICLES 15.000,00 TELEFONIA MÒBIL 2.000,00 ALTRES SERVEIS 2.000,00 MATERIAL OFICINA 300,00 SEGELLS CORREUS 400,00 DESPLAÇAMENTS 600,00 DIETES 1.600,00 BUGADERIA I NETEJA 4.500,00 DESPESES NOTARIA 2.000,00 GESTORIA 11.100,00 DESPESES AUDITORIA 4.300,00 DESPESES MISSATGERIA 100,00 DESPESES VIGILÀNCIA I SALUT 1.100,00 QUOTA ANUAL PREVENCIÓ RISCOS LAB. 1.600,00 DESPESES EXPLOTACIÓ SERV.EXTERIORS 301.700,00 IBI I TAXA ESCOMB. HABITATGES 6.700,00 ITP AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALUNYA 17.800,00 INTERESSOS ITP AG. TRIBUTÀRIA CATALUNYA 600,00 CONTRIBUCIÓ ESP. ABAT ESCARRÉ 7.300,00 DIVERSOS 1.000,00 TRIBUTS 33.400,00 ALTRES DESPESES 800,00 INTERESSOS DEUTES ENTITATS CRÈDIT 1.000,00 INTERESSOS DEUTE LA CAIXA 5.300,00 AMORT. CAPITAL PRÉSTEC ICO LA CAIXA 9.800,00 AMORT. CAPITAL HABITATGES 42.500,00 DESPESES FINANCERES INTERESSOS HABITATGES 111.000,00 DEPESES FINANCERES 169.600,00 TOTAL PRESSUPOST DE DESPESA 2012 : 1.161.800,00
 • 15. CONSOLIDAT PRESSUPOST 2012 INGRESSOS CONSOLIDATS 2012 RESUM PER CAPITOLS Capítol Denominació Import (euros) 1 Impostos directes 869.300,00 € 2 Impostos indirectes 38.000,00 € 3 Taxes i altres ingressos 512.350,00 € 4 Transferències corrents 3.305.000,00 € 5 Ingressos patrimonials 123.500,00 € 6 Alienació inversions reals 7 Transferències de capital 1.011.000,00 € 8 Actius financers 42.500,00 € 9 Passius financers 560.000,00 € TOTAL 6.461.650,00 € DESPESES CONSOLIDADES 2012 RESUM PER CAPITOLSCap. Denominació Import (euros)1 Despeses de personal (1) 1.813.300,00 Despeses de béns corrents i serveis2 (2) 2.187.100,003 Despeses financeres (interessos)(3) 130.400,004 Transferències corrents 622.350,006 Inversions reals (4) 1.586.500,009 Passius financers (amortitzacions)(5) 122.000,007 Transferències de capital8 Actius TOTAL 6.461.650,00

Related Documents