Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
Tuaàn 1: Ngaøy soaïn:
15/08/2014
Tiết 1 Ngày dạy: ...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- HS döïa vaøo hieåu bieát caù nhaân, baøi giaûng,...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
+ Cuøng nhau lao ñoäng kieám thöùc aên. Chuû yeáu ...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
+ Ñeán cuoái thôøi ñaù cuõ, ngöôøi tinh khoân xuaá...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
5 Cũng cố, dặn dò :
- Cũng cố,
Kieåm tra hoaït ñoä...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- Moác thôøi gian quan troïng cuûa quaù trình xuaá...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
quan heä hôïp quaàn – coäng ñoàng; nguyeân taéc
va...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
thuyû baét ñaàu bò phaù vôõ.
+ Thay ñoåi trong gia...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa quaù trình hình thaønh xa...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
ñaâu? ÑKTN coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên
g...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
+ N1: nguoàn goác, vai troø cuûa noâng daân
coâng ...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- Baûn ñoà theá giôùi hieän nay.
- Tranh aûnh veà ...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
+ N3: nguyeân nhaân ra ñôøi cuûa toaùn hoïc? Nhöõn...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
Tuaàn 5 Ngaøy
soaïn:10/09/2014
Tiết 5 Ngày dạy: 17...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
3. Giôùi thieäu baøi môùi:
Hy laïp vaø Roâ-ma goàm...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- N2: toå chöùc cuûa thò quoác?
HS thaûo luaän vaø...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
HY LAÏP VAØ ROÂ-MA ( TT)
I – Muïc tieâu baøi hoïc:...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán th...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
loài
e . Nguyên nhân phát triển
- Do sự phát triển...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- Thaáy ñöôïc tính chaát phi nghóa cuûa caùc cuoäc...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
vaøo khoaûng theá kyû V TCN coù taùc duïng gì?
- G...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
phaùt trieån vöôït baäc hôn tröôùc. Chính
quyeàn p...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- Thaáy ñöôïc tính chaát phi nghóa cuûa caùc cuoäc...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
sinh nhaän bieát maàm moáng kinh teá tö baûn
ñaõ n...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
Thieân, nhöõng thaønh töïu veà thô Ñöôøng,
tieåu t...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- Baûn ñoà töï nhieân Aán Ñoä.
- Löôïc ñoà coå ñaï...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
-HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù =>
-Nhoù...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
Tuaàn: 10 Ngaøy
soaïn:10/10/2014
Tieát: 10 Ngày dạ...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- Vai troø cuûa vöông trieàu Guùp-ta veà chính trò...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
--------------------------------------------------...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
…………………………………………………………………………………………………………………
………………...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN LỊCH SỬ ...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
sang xã hộ có giai cấp – thôøi coå ñaïi.
Câu 3
Văn...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
…………………………………………………………………………………………………………………
………………...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
Giuùp hoïc sinh bieát quaù trình hình thaønh vaø p...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
nghóa cuûa söï aûnh höôûng ñoù?
-HS traû lôøi. GV ...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
- Caùc nhoùm thaûo luaän traû lôøi, boå
sung. GV n...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc:
Baûn ñoà c...
Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc
2014- 2015
Öu theá cuûa con soâng meâ coâng.
- GV trình baøy ...
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
Nam hoc 2012 2013
of 150

Nam hoc 2012 2013

Published on: Mar 5, 2016


Transcripts - Nam hoc 2012 2013

 • 1. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 Tuaàn 1: Ngaøy soaïn: 15/08/2014 Tiết 1 Ngày dạy: 20/08/2014 Phaàn moät LÒCH SÖÛ THEÁ THÔØI NGUYEÂN THUYÛ, COÅ ÑAÏI VAØ TRUNG ÑAÏI Chöông I XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUYÛ Baøi 1: SÖÏ XUAÁT HIEÄN LOAØI NGÖÔØI VAØ BAÀY NGÖÔØI NGUYEÂN THUYÛ I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh caàn hieåu đđược nguồn gốc con người , quá trình chuyển biến từ vượn cổ thành người tối cổ, người tinh khôn. 2. Tö töôûng: Giaùo duïc loøng yeâu lao ñoäng vì lao ñoäng khoâng nhöõng naâng cao ñôøi soáng cuûa con ngöôøi maø coøn hoaøn thieän con ngöôøi. 3. Kyõ naêng: Reøn luyeän kyõ naêng söû duïng SGK, kyõ naêng phaân tích, ñaùnh giaù vaø toång hôïp veà nhöõng ñaëc ñieåm tieán hoaù cuûa loaøi ngöôøi trong quaù trình hoaøn thieän mình ñoàng thôøi thaáy söï saùng taïo vaø phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. II – THIEÁT BÒ VAØ TAØI LIEÄU DAÏY – HOÏC: - Moâ hình, tranh aûnh veà ngöôøi toái coå, ngöôøi tinh khoân, caùc coâng cuï ñoà ñaù cuõ, ñaù môùi. - Caùc maåu chuyeän veà thò toäc, boä laïc. III – TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY – HOÏC: 1. Ổån ñònh toå chöùc lôùp 2. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà chöông trình lòch söû lôùp 10. Yeâu caàu vaø höôùng daãn phöông phaùp hoïc taäp boä moân ôû nhaø, ôû lôùp. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: GV hoûi: chöông trình lòch söû chuùng ta ñaõ hoïc ôû THCS ñöôïc phaân chia thaønh maáy thôøi kyø? Keå teân caùc thôøi kyø ñoù? Hình thaùi cheá ñoä xaõ hoäi gaén lieàn vôùi moãi thôøi kyø? Xaõ hoäi loaøi ngöôøi vaø loaøi ngöôøi xuaát hieän nhö theá naøo? Ñeå hieåu ñieàu ñoù, chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng 1: laøm vieäc caù nhaân - GV keå chuyeän nguoàn goác daân toäc Vieät Nam (Traêm tröùng nôû traêm con), neâu caâu hoûi: Loaøi ngöôøi töø ñaâu maø ra? Caâu chuyeän treân coù yù nghóa gì? 1. Söï xuaát hieän loaøi ngöôøi vaø ñôøi soáng baày ngöôøi nguyeân thuyû: - Loaøi ngöôøi do moät loaøi 1
 • 2. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - HS döïa vaøo hieåu bieát caù nhaân, baøi giaûng, SGK traû lôøi. - GV daãn daét tranh luaän, choát yù: + Töø xa xöa con ngöôøi ñaõ muoán lyù giaûi veà nguoàn goác cuûa mình, song chöa ñuû cô sôû khoa hoïc neân ñaõ göûi gaém ñieàu ñoù vaøo thaàn thaùnh. + Ngaøy nay, khoa hoïc phaùt trieån ñaëc bieät laø khaûo coå hoïc vaø coå sinh vaät hoïc ñaõ tìm ñöôïc baèng cöù noùi leân söï phaùt trieån laâu daøi cuûa sinh giôùi, töø ñoäng vaät baäc thaáp ñeán ñoäng vaät baäc cao maø ñænh cao laø quaù trình chuyeån bieán töø vöôïn thaønh ngöôøi. Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc theo nhoùm. - GV nhaän ñònh: con ñöôøng chuyeån bieán töø vöôïn ñeán ngöôøi dieãn ra raát daøi. Böôùc phaùt trieån trung gian laø ngöôøi toái coå. GV chia lôùp thaønh 2 nhoùm vaø giao vieäc: + N1: Thôøi gian, ñòa ñieåm tìm ñöôïc daáu tích loaøi ngöôøi? Tieán hoaù trong caáu taïo cô theå ngöôøi? + N2: Ñôøi soáng vaät chaát vaø quan heä xaõ hoäi cuûa ngöôøi toái coå? - HS: töøng nhoùm tìm yù traû lôøi, thaûo luaän thoáng nhaát yù kieán ghi treân giaáy. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû cuûa mình. - GV yeâu caàu nhoùm khaùc boå sung, nhaän xeùt, choát yù: + Thôøi gian tìm thaáy daáu tích ngöôøi toái coå 4 trieäu naêm tröôùc ñaây. + Ñòa ñieåm ôû Ñoâng Phi, Giava, Baéc kinh, Thanh Hoaù Vieät Nam. + Söï tieán hoaù cô theå: ñi hoaøn toaøn baèng hai chaân, ñoâi tay töï do caàm naém, kieám thöùc aên, hoäp soï lôùn hôn, ñaõ hình thaønh trung taâm phaùt aâm trong naõo.... + Bieát cheá taïo coâng cuï: laáy maûnh ñaù hay hoøn cuoäi gheø vôõ taïo thaønh moät maët cho saéc vöøa tay caàm -> rìu ñaù (ñoà ñaù cuõ). + Bieát laøm ra löûa (moät phaùt minh quan troïng) -> caûi thieän cuoäc soáng töø aên soáng ñeán aên chín. vöôïn coå chuyeån bieán thaønh. Chaëng ñaàu cuûa quaù trình hình thaønh naøy coù khoaûng 6 trieäu naêm tröôùc ñaây. - Baét ñaàu khoaûng 4 trieäu naêm tröôùc ñaây tìm thaáy daáu veát Ngöôøi toái coå ôû moät soá nôi nhö Ñoâng Phi, Inñoâneâxia, Trung Quoác, Vieät Nam. - Ñôøi soáng vaät chaát cuûa ngöôøi nguyeân thuyû: + Cheá taïo coâng cuï ñaù(ñoà ñaù cuõ). + Laøm ra löûa. + Tìm kieám thöùc aên, saên baét – haùi löôïm. - Quan heä xaõ hoäi cuûa ngöôøi toái coå ñöôïc goïi laø baày ngöôøi nguyeân thuyû. 2
 • 3. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 + Cuøng nhau lao ñoäng kieám thöùc aên. Chuû yeáu saên baét vaø haùi löôïm. + Quan heä hôïp quaàn xaõ hoäi, coù ngöôøi ñöùng ñaàu, coù phaân coâng lao ñoäng giöõa nam nöõ, cuøng chaêm soùc con caùi, soáng quaây quaàn theo quan heä ruoät thòt goàm 5 – 7 gia ñình. Soáng trong hang ñoäng hoaëc maùi ñaù, leàu baèng caønh caây... hôïp quaàn ñaàu tieân => baày ngöôøi nguyeân thuyû. Hoaït ñoäng 3: Caû lôùp. - GV duøng aûnh, bieåu ñoà ñeå giaûi thích giuùp HS hieåu chaéc hôn: tranh ngöôøi toái coå, aûnh coâng cuï ñaù, bieåu ñoà thôøi gian. + Veà hình daùng: tuy coøn nhieàu daáu tích vöôn treân ngöôøi nhöng ngöôøi toái coå khoâng coøn laø vöôïn. + Ngöôøi toái coå ñaõ laø Ngöôøi vì ñaõ bieát cheá taùc coâng cuï. + Thôøi gian: /----------------------------------/-------------------------/---------------/------> 4 Tr naêm 1 tr naêm 4 vaïn naêm 1 vaïn naêm Hoaït ñoäng 1: laøm vieäc theo nhoùm. - GV qua quaù trình lao ñoäng cuoäc soáng con ngöôøi ngaøy caøng phaùt trieån hôn. Con ngöôøi töï hoaøn thieän quaù trình hoaøn thieän mình, taïo ra böôùc nhaûy voït töø vöôïn thaønh ngöôøi toái coå. Ta tieáp tuïc tìm hieåu böôùc thöù hai cuûa quaù` trình naøy. - GV giao vieäc cho hai nhoùm: + N1: Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän khi naøo? Böôùc hoaøn thieän veà hình daùng vaø caáu taïo cô theå ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo? + N2: Söï saùng taïo cuûa ngöôøi tinh khoân trong vieäc cheá taïo coâng cuï lao ñoäng baèng ñaù vaø nhöõng tieán boä khaùc trong cuoäc soáng lao ñoäng vaø vaät chaát? - HS tìm yù traû lôøi, ñaïi dieän nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung, GV nhaän xeùt choát yù: 2. Ngöôøi tinh khoân vaø oùc saùng taïo: - Khoaûng 4 vaïn naêm tröôùc ñaây Ngöôøi tinh khoân xuaát hieän. Hình daùng vaø caáu taïo cô theå ñaõ hoaøn thieän nhö ngöôøi ngaøy nay. - OÙc saùng taïo laø söï saùng taïo cuûa Ngöôøi tinh khoân trong coâng vieäc caûi tieán coâng cuï ñoà ñaù vaø bieát cheá taùc theâm nhieàu coâng cuï môùi. + Coâng cuï ñaù: ñaù cuõ => ñaù môùi (gheø – maøi nhaün – ñuïc loã tra caùn). + Coâng cuï môùi: lao, cung teân. + Nơi tìm thấy dấu tích ở khắp các châu lục 3. Cuoäc caùch maïng ñaù môùi: - 1 Vaïn naêm tröôùc ñaây 3
 • 4. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 + Ñeán cuoái thôøi ñaù cuõ, ngöôøi tinh khoân xuaát hieän, caáu taïo cô theå nhö ngöôøi ngaøy nay, xöông nhoû, tay kheùo leùo, hoäp soï phaùt trieån, traùn cao, maët phaúng, lôùp loâng khoâng coøn, xuaát hieän nhöõng maøu da khaùc nhau... + Söï saùng taïo cuûa ngöôøi tinh khoân: bieát gheø hai maët saéc hôn cuûa maûnh ñaù thaønh nhieàu kieåu, nhieàu loaïi khaùc nhau, bieát khoan loã hay naác tra caùn => coâng cuï ña daïng, phuø hôïp vôùi töøng coâng vieäc lao ñoäng, trau chuoát vaø coù hieäu quaû hôn – Ñoà ñaù môùi. + Saùng taïo nhieàu coâng cuï khaùc: laøm lao, cung teân, löôùi ñaùnh caù, ñoà goám. Ñôøi soáng vaät chaát naâng leân. Con ngöôøi rôøi hang ñoäng ra ñònh cö ôû nhöõng ñòa ñieåm thuaän lôïi. Cö truù nhaø cöûa trôû neân phoå bieán. Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc caù nhaân vaø caû lôùp. -GV: Cuoäc caùch maïng ñaù môùi laø moät thuaät ngöõ khaûo coå hoïc nhöng raát thích hôïp vôùi thöïc teá phaùt trieån cuûa con ngöôøi, con ngöôøi ñaõ coù moät böôùc tieán daøi: cö truù nhaø cöûa, soáng oån ñònh vaø laâu daøi. Söï tích luyõ kinh nghieäm keùo daøi tôùi 3 vaïn naêm. Töø 4 vaïn naêm tôùi 1 vaïn naêm tröôùc` ñaây môùi baét ñaàu thôøi ñaù môùi. - GV hoûi: Coâng cuï ñaù môùi coù ñaëc ñieåm gì khaùc vôùi coâng cuï ñaù cuõ? - HS traû lôøi, GV nhaän xeùt choát yù: Ñaù môùi laø coâng cuï ñöôïc gheø saéc vaø maøi nhaün, tra caùn duøng toát hôn, söû duïng thaønh thuïc cung teân. -GV hoûi:thôøi ñaïi ñaù môùi, cuoäc soáng con ngöôøi coù bieán ñoåi nhö theá naøo? - HS traû lôøi, GV nhaän xeùt choát yù: + Sang thôøi ñaïi ñaù môùi, cuoäc soáng con ngöôøi ñaõ coù nhöõng thay ñoåi lôùn lao. Töø haùi löôïm, saên baét ñaõ bieát troàng troït vaø chaên nuoâi. + Bieát laøm saïch da thuù ñeå che thaân cho aám vaø cho “coù vaên hoaù”. + Bieát laøm ñoà trang söùc. + Bieát ñeán aâm nhaïc. thôøi kyø ñaù môùi baét ñaàu. - Cuoäc soáng con ngöôøi ñaõ coù nhöõng thay ñoåi lôùn lao, con ngöôøi bieát: + Troàng troït, chaên nuoâi. + Laøm saïch taám da thuù che thaân. + Laøm coâng cuï. => Cuoäc soáng no ñuû hôn vaø vui hôn, bôùt leä thuoäc vaøo thieân nhieân. 4
 • 5. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 5 Cũng cố, dặn dò : - Cũng cố, Kieåm tra hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh qua caùc caâu hoûi: - Nguoàn goác loaøi ngöôøi, nguyeân nhaân quyeát ñònh quaù trình tieán hoaù cuûa loaøi ngöôøi? - Theá naøo laø ngöôøi toái coå? Cuoäc soáng vaät chaát vaø xaõ hoäi cuûa ngöôøi toái coå? - Nhöõng tieán boä kyõ thuaät khi ngöôøi tinh khoân xuaát hieän? - Khaùi quaùt thaønh sô ñoà: /-----------------/--------------------------------------------------------------------/-------------------------/-----------> 4 tr naêm 1 tr naêm 4 vaïn naêm 1 vaïn naêm Ngöôøi toái coå ñi thaúng ñöùng Ngöôøi tinh khoân Ñaù môùi Ñaù cuõ sô kyø: Ñaù cuõ haäu kyø (ñaù maøi) - Daën doø: - Naém ñöôïc baøi cuõ. Ñoïc tröôùc baøi môùi vaø traû lôøi caâu hoûi trong SGK *************  *************** Ruùt kinh nghieäm giôø daïy ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Tuaàn 2: Ngaøy soaïn: 24/08/2014 Tiết 2 : Ngày dạy: 27/08/2014 Baøi 2: XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUYÛ I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc : - Hieâåu ñöôïc ñaëc ñieåm toå chöùc thò toäc, boä laïc, moái quan heä trong toå chöùc xaõ hoäi ñaàu tieân cuûa loaøi ngöôøi. 5
 • 6. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - Moác thôøi gian quan troïng cuûa quaù trình xuaát hieâän kim loaïi vaø heä quaû xaõ hoäi cuûa coâng cuï kim loaïi. - Biết được nguyên nhân và quá trình tan rã của của xã hội thị tộc 2. Veà tö töôûng, tình caûm: Xaây döïng moät thôøi ñaïi Ñaïi Ñoàng trong vaên minh. 3. Veà kyõ naêng : Reøn kyõ naêng phaân tích, ñaùnh giaù toå chöùc xaõ hoäi thò toäc, boä laïc; kyõ naêng phaân tích vaø toång hôïp quaù trình ra ñôøi cuûa kim loaïi, nguyeân nhaân, heä quaû cuûa cheá ñoä tö höõu. II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: - Tranh aûnh. - Maåu chuyeän ngaén veà sinh hoaït cuûa thò toäc, boä laïc. III– Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1. Oån ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Caâu 1: Laäp nieân bieåu thôøi gian veà quaù trình tieán hoaù töø vöôïn thaønh ngöôøi? Moâ taû ñôøi soáng vaät chaát vaø xaõ hoäi cuûa ngöôøi toái coå? - Caâu2:Taïi sao noùi thôøi ñaïi ngöôøi tinh khoân cuoäc soáng cuûa con ngöôøi toát hôn, ñuû hôn, ñeïp hôn vaø vui hôn? 3. Giôùi thieäu baøi môùi: từ khi Người tinh khôn xuất hiện, thị tộc hình thành là bước đầu tiên của xã hội loài người 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Kieán thöùc caàn naém vöõng Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp vaø caù nhaân - GV gôïi nhôù laïi nhöõng tieán boä, söï hoaøn thieän con ngöôøi thôøi ñaïi ngöôøi Tinh khoân => xaõ hoäi baày ngöôøi nguyeân thuyû. GV tieâáp tuïc trình baøy söï phaùt trieån cuûa baày ngöôøi nguyeân thuyû veà soá löôïng, doøng maùu...=> hôïp thaønh moät toå chöùc chaët cheõ hôn laø thò toäc – ngöôøi “cuøng hoï”, toå chöùc xaõ hoäi ñaàu tieân cuûa loaøi ngöôøi. - H: theá naøo laø thò toäc? Moái quan heä trong thò toäc? - HS traû lôøi; GV choát yù, ñònh nghóa thò toäc. - GV moâ taû cuoäc soáng thò toäc qua nhöõng caâu chuyeän keå coù phaân tích hình thaønh 3 khaùi nieâäm:hôïp taùc lao ñoäng, höôûng thuï baèng nhau, 1. Thò toäc – boä laïc: a) Thò toäc: - Thò toäc laø nhoùm hôn 10 gia ñình coù chung moät doøng maùu. - Quan heä trong thò toäc coâng baèng bình ñaúng, cuøng laøm cuøng höôûng. Lôùp treû toân troïng cha meï, oâng baø vaø cha meï oâng baø thöông yeâu chaêm soùc taát caû con chaùu cuûa thò toäc. b) Boä laïc: - Boä laïc laø taäp hôïp moät soá thò toäc soáng cuøng nhau vaø coù cuøng moät nguoàn goác toå tieân. - Quan heä giöõa caùc thò toäc trong 6
 • 7. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 quan heä hôïp quaàn – coäng ñoàng; nguyeân taéc vaøng: cuûa chung, laøm chung, vieäc chung, ôû chung moät nhaø. . Hoaït ñoäng 2: laøm vieäc caù nhaân -H: döïa treân hieåu bieát veà thò toäc, ñònh nghóa theá naøo laø boä laïc? Ñieåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa thò toäc vaø boä laïc? - HS traû lôøi.GV nhaän xeùt vaø choát yù: + Ñieâåm gioáng: cuøng chung moät doøng maùu. + Ñieåm khaùc: toå chöùc lôùn hôn. Quan heä trong boä laïc laø söï gaén boù giuùp ñôõ chöù khoâng phaûi hôïp söùc kieám aên. Hoaït ñoäng 1: Theo nhoùm -GV: cho HS tìm hieåu quaù trình tìm ra kim loaïi, caùch söû duïng vaø hieäu quaû cuûa coâng cuï kim loaïi. - N1: tìm moác thôøi gian con ngöôøi tìm thaáy kim loaïi? Vì sao laïi caùch xa nhau nhö theá? - N2: söï xuaát hieän coâng cuï baèng kim loaïi coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi saûn xuaát? - HS hoäi yù traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù. Caàn phaân tích roõ khoaûng thôøi gian tìm thaáy ñoàng ñoû ñeán ñoàng thau roài ñeán saét laø raát xa nhau (giaûi thích). Nhaán maïnh yù nghóa cuûa vieäc phaùt minh ra coâng cuï baèng kim loaïi. Hoaït ñoäng 1: caû lôùp vaø caù nhaân - GV: phaân tích heä quaû cuûa coâng cuï baèng kim loaïi => saûn phaåm thöøa; nhöõng ngöôøi coù quyeàn tìm caùch chieám ñoaït saûn phaåm thöøa ñoù => phaù vôõ “nguyeân taéc vaøng”cuûa xaõ hoäi nguyeân thuyû. - H: vieäc chieám ñoaït saûn phaåm thöøa ñaõ taùc ñoäng ñeán xaõ hoäi nguyeân thuyû nhö theá naøo? - HS traû lôøi. Giaùo vieân choát yù: + Tö höõu xuaát hieän, xaõ hoäi bình ñaúng nguyeân boä laïc laø thöông yeâu gaén boù, giuùp ñôõ laãn nhau. 2. Buoåi ñaàu thôøi ñaïi kim khí: a) Quaù trình tìm vaø söû duïng kim loaïi: - Con ngöôøi tìm vaø söû duïng kim loaïi: + Khoaûng 5500 naêm tröôùc ôû Taây AÙ, Ai Caäp – ñoàng ñoû. +Khoaûng 4000 naêm tröôùc – ñoàng thau. + Khoaûng 3000 tröôùc – saét. b) Heä quaû: - Tính vượt trội của của nguyên liệu đồng và sắt so với đá xương và sừng . - sự tiến bộ của kỹ thuật chế tác công cụ :kỹ thuật luyện kim , đúc đồng và sắt.nhiều loại hình công cụ mới:lưỡi cuốc, lưỡi cày sắt . -Sản xuất phát triển:nông nghiệp dùng cày,thủ công nghiệp,năng xuất lao động tăng, làm xuất hiện một lượng sản phẩm thừa thường xuyên. - Quan hệ xã hội công xã thị tộc phụ hệ thay thế cho thị tộc mẫu hệ. 3. Söï xuaát hieän tö höõu vaø xaõ hoäi coù giai caáp: - Moät soá ngöôøi lôïi duïng chöùc quyeàn chieám ñoaït cuûa chung => tö höõu xuaát hieän. - Gia ñình phuï heä thay theá cho thò toäc. - Do quá trình chiếm hữu của cải dư thừa và khả năng lao động của mỗi gia đình khác nhau làm xuất hiện kẻ giàu người nghèo, xã hộ nguyên thủy chuyển dần sang xã hộ có giai cấp – thôøi coå ñaïi. - nguyên nhân sức sản xuất phát triển làm xuất hiện của cải dư thùa thường xuyên 7
 • 8. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 thuyû baét ñaàu bò phaù vôõ. + Thay ñoåi trong gia ñình: vai troø cöûa ngöôøi ñaøn oâng ñöôïc ñeà cao => gia ñình phuï quyeàn thay theá thò toäc maãu heä. + Khaû naêng lao ñoäng cuûa moãi gia ñình cuõng khaùc nhau -> giaøu ngheøo => giai caáp ra ñôøi 5. Cũng cố, dặn dò: - Cuûng coá : - Theá naøo laø thò toäc – boä laïc? - Nhöõng bieâán ñoåi lôùn lao cuûa ñôøi soáng saûn xuaát – quan heä xaõ hoäi cuûa thôøi ñaïi kim khí? -. Daën doø: - Traû lôøi caâu hoûi: 1- So saùnh ñieâåm gioáng vaø khaùc nhau giöõa thò toäc – boä laïc. 2- Do ñaâu maø coù tö höõu? Xaõ hoäi ñaõ bieâán ñoåi nhö theá naøo khi xuaát hieän tö höõu? 3- Söu taàm hình aûnh tö lieâäu veà thôøi ñaïi nguyeân thuyû. *************  *************** Ruùt kinh nghieäm giôø daïy ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Tuaàn:3 Ngaøy soaïn: 26/08/2014 Tieát:3 Ngày dạy: 03/09/2014 Baøi 3: CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG ÑOÂNG(TIẾT 1) I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc : - Nhöõng ñaëc ñieåm ñieàu kieän töï nieân caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø söï phaùt trieån ban ñaàu cuûa caùc ngaønh kinh teá; töø ñoù thaáy ñöôïc aûnh höôûng cuûa ñieàu kieän töï töï nhieân vaø neàn taûng kinh teá ñeán quaù trình hình thaønh nhaø nöôùc, cô caáu xaõ hoäi, theå cheá chính trò... ôû khu vöïc naøy. 8
 • 9. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa quaù trình hình thaønh xaõ hoäi coù giai caáp vaø nhaø nöôùc, cô caáu xaõ hoäi cuûa xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng. - Thoâng qua vieäc tìm hieâåu veà cô caáu boä maùy nhaø nöôùc vaø quyeàn löïc cuûa nhaø vua, hoïc sinh hieåu theá naøo laø cheá ñoä chuyeân cheá coå ñaïi. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: - Boài döôõng loøng töï haøo veà truyeàn thoáng lòch söû cuûa caùc daân toäc phöông Ñoâng trong ñoù coù Vieät Nam. 3. Veà kyõ naêng : - Bieát söû duïng baûn ñoà ñeå phaân tích nhöõng thuaän lôïi khoù khaên vaø vai troø cuûa caùc ñieàu kieän ñòa lyù ôû caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng. II– Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: - Baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi. - Baûn ñoà theá giôùi hieän nay. - Tranh aûnh veà caùc thaønh töïu vaên hoaù cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñeå minh hoaï. III– Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1. Oån ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ: Nguyeân nhaân tan raõ cuûa xaõ hoäi nguyeân thuyû? Bieåu hieän? 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Treân löu vöïc caùc soâng lôùn ôû chaâu AÙ, Chaâu Phi töø thieân nieân kyû IV TCN, cö daân phöông Ñoâng ñaõ bieát tôùi luyeän kim, laøm noâng nghieäp vaø chaên nuoâi gia suùc. Hoï ñaõ xaây döïng caùc quoác gia ñaàu tieân cuûa mình, ñoù laø xaõ hoäi coù giai caáp ñaàu tieân, trong ñoù thieåu soá quí toäc thoáng trò ña soá noâng daân coâng xaõ vaø noâ leä. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån nhaø nöôùc ôû caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng khoâng gioáng nhau, nhöng theå cheá chung laø cheá ñoä quaân chuû chuyeân cheá – vua laø ngöôøi naém moïi quyeàn haønh vaø ñöôïc cha truyeàn con noái. Qua baøi hoïc naøy chuùng ta coøn bieát ñöôïc phöông Ñoâng laø caùi noâi cuûa vaên minh nhaân loaïi, nôi maø laàn ñaàu tieân con ngöôøi bieát saùng taïo ra chöõ vieát, vaên hoïc vaø nhieàu tri thöùc khoa hoïc. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng caù nhaân - GV cho hoïc sinh xem baûn ñoà “caùc nöôùc treân theá giôùi”, “töï nhieân chaâu AÙ, Phi”, hoûi: + Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng naèm ôû 1. Ñieàu kieän töï töï nhieân vaø söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh kinh teá:a) Ñieàu kieän töï nhieân: - Thuaän lôïi: Được hình thành trên lưu vực các con sông lớn,đaát phuø sa maøu môõ, gaàn nguoàn nöôùc töôùi, thuaän lôïi cho saûn 9
 • 10. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 ñaâu? ÑKTN coù nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên gì? Cö daân phöông Ñoâng caàn phaûi laøm gì ñeå khaéc phuïc khoù khaên ñoù? - HS traû lôøi, GV cho hoïc sinh khaùc boå sung vaø choát yù, neâu baät nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên vaø nhu caàu laøm thuyû lôïi laø nguyeân nhaân laøm con ngöôøi gaén boù vôùi nhau trong caùc toå chöùc xaõ hoäi. - GV hoûi tieáp: trong ñieàu kieän töï nhieân nhö vaäy, neàn kinh teá chính cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng laø gì? - HS traû lôøi, GV choát yù: noâng nghieäp töôùi nöôùc laø chuû ñaïo taïo ra saûn phaåm thöøa thöôøng xuyeân. Hoaït ñoäng :caù nhaân vaø taäp theå - Giaùo vieân ñaët vaán ñeà: taïi sao chæ vôùi coâng cuï baèng goã ñaù cö daân treân caùc löu vöïc soâng lôùn ôû AÙ, phi ñaõ sôùm xaây döïng thaønh quoác gia nhaø nöôùc cuûa mình? - Cho hoïc sinh thaûo luaän roài traû lôøi: do ÑKTN thuaän lôïi khoâng ñôïi ñeán khi coù coâng cuï saét, saûn xuaát phaùt trieån, xaõ hoäi phaân hoaù giaøu ngheøo => nhaø nöôùc ra ñôøi. - GV hoûi: caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng hình thaønh sôùm nhaát ôû ñaâu? Thôøi gian naøo? - HS döïa vaøo kieán thöùc SGK traû lôøi, chæ treân baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi; lieân heä vôùi Vieät Nam beân löu vöïc soâng Hoàng. -Hoaït ñoäng theo nhoùm - GV cho HS quan saùt sô ñoà: + Noâng daân coâng xaõ + Noâ leä + Quí toäc -GVgiao nhieäm vuï cho töøng nhoùm: xuaát vaø sinh soáng. - Khoù khaên: luõ luït gaây maát muøa, aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng. - Do nhu caàu laøm thuyû lôïi, ngöôøi ta ñaõ soáng quaàn tuï thaønh nhöõng trung taâm quaàn cö lôùn gaén boù vôùi nhau trong toå chöùc coâng xaõ, nhôø ñoù nhaø nöôùc sôùm hình thaønh. b) Söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh kinh teá: - Noâng nghieäp töôùi nöôùc laø goác, ngoaøi ra coøn bieát laøm caùc ngheà thuû coâng, chaên nuoâi. 2. Söï hình thaønh caùc quoác gia coå ñaïi:a) Cô sôû hình thaønh: Söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát daãn tôùi söï phaân hoaù giai caáp, töø ñoù nhaø nöôùc ra ñôøi. b) Caùc quoác gia coå ñaïi ñaàu tieân: ôû Ai Caäp, Löôõng Haø, AÁn Ñoä, Trung Quoác vaøo khoaûng thieân nieân kyû thöù IV – III TCN. 3. Xaõ hoäi coù giai caáp ñaàu tieân: - Noâng daân coâng xaõ: chieám soá ñoâng trong xaõ hoäi. Hoï töï nuoâi soáng baûn thaân vaø gia ñình, noäp thueá cho nhaø nöôùc vaø laøm caùc nghóa vuï khaùc. - Quí toäc: goám caùc quan laïi ñòa phöông, caùc thuû lónh quaân söï vaø nhöõng ngöôøi phuï traùch nghi leã toân giaùo. Hoï soáng 10
 • 11. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 + N1: nguoàn goác, vai troø cuûa noâng daân coâng xaõ. + N2: nguoàn goác cuûa quí toäc. + N3: nguoàn goác, vai troø cuûa noâ leä. + N4: giaûi thích sô ñoà cô caáu giai caáp cuûa xaõ hoäi coå ñaïi phöông Ñoâng. - Caùc nhoùm döïa vaøo SGK thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm trình baøy; caùc nhoùm boå sung; GV ñuùc keát laïi. döïa vaøo söï boùc loät noâng daân. - Noâ leä: laø tuø binh hoaëc nhöõng thaønh vieân coâng xaõ bò maéc nôï hoaëc bò phaïm toäi. Hoï phaûi laøm vieäc naëng nhoïc vaø haàu haï quí toäc. 5.Cũng cố, dặn dò: - Cũng cố: Kieåm tra hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh, yeâu caàu naém ñöôïc kieán thöùc cô baûn: - Ñieàu kieän töï nhieân vaø neàn kinh teá cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng. - Theå cheá chính trò vaø vai troø cuûa caùc taàng lôùp trong xaõ hoäi. - . Daën doø - Söu taàm tranh aûnh veà chöõ vieát, kieán truùc, ñieâu khaéc cuûa phöông Ñoâng coå ñaïi. - Ñoïc tröôùc phần 4 và5. *************  *************** Ruùt kinh nghieäm giôø daïy ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Tuaàn:4 Ngaøy soaïn:06/09/2014 Tieát: 4 Ngày dạy: 10/09/2014 Baøi 3: CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG ÑOÂNG(TIẾT 2) I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc : -Trình bày được một số thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông - Thoâng qua vieäc tìm hieâåu veà cô caáu boä maùy nhaø nöôùc vaø quyeàn löïc cuûa nhaø vua, hoïc sinh hieåu theá naøo laø cheá ñoä chuyeân cheá coå ñaïi. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: - Boài döôõng loøng töï haøo veà truyeàn thoáng lòch söû cuûa caùc daân toäc phöông Ñoâng trong ñoù coù Vieät Nam. 3. Veà kyõ naêng : - Bieát söû duïng baûn ñoà ñeå phaân tích nhöõng thuaän lôïi khoù khaên vaø vai troø cuûa caùc ñieàu kieän ñòa lyù ôû caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng. II– Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: - Baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi. 11
 • 12. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - Baûn ñoà theá giôùi hieän nay. - Tranh aûnh veà caùc thaønh töïu vaên hoaù cuûa caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ñeå minh hoaï. III– Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1. Oån ñònh lôùp 2. Kieåm tra baøi cuõ: Em hày trình bày kết cấu xá hội của các quốc gia cổ đại phương Đông? 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về sự ra đời, tình hình xã hội của các quốc gia cổ đạ phương Đông.Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về thể chế chính trị và các thành tựu văn hóa của các nước này 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng taäp theå vaø caù nhaân - GV neâu vaán ñeà ñeå thaûo thuaän: nhaø nöôùc phöông Ñoâng hình thaønh nhö theá naøo? Theá naøo laø cheá ñoä chuyeân cheá coå ñaïi? Theá naøo laø vua chuyeân cheá? Vua döïa vaøo ñaâu ñeå trôû thaønh chuyeân cheá? - Goïi töøng hoïc sinh traû lôøi, cho caùc hoïc sinh khaùc boå sung; GV choát yù: do nhu caàu thuyû lôïi, caùc boä laïc lieân keát vôùi nhau -> lieân minh boä laïc, caùc lieân minh boä laïc lieân keát vôùi nhau -> nhaø nöôùc ra ñôøi ñeå ñieàu haønh quaûn lyù xaõ hoäi. Quyeàn haønh taäp trung vaøo nhaø vua -> cheá ñoä chuyeân cheá coå ñaïi – vua chuyeân cheá. Hoaït ñoäng theo nhoùm - GV ñaët caâu hoûi cho caùc nhoùm: + N1: caùc tính lòch cuûa ngöôøi phöông Ñoâng? Taïi sao hai ngaønh lòch vaø thieân vaên laïi ra ñôøi sôùm nhaát ôû phöông Ñoâng? + N2: chöõ vieát ñaõ ra ñôøi nhö theá naøo? Taùc duïng cuûa chöõ vieát? 1. Ñieàu kieän töï töï nhieân vaø söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh kinh teá:2. Söï hình thaønh caùc quoác gia coå ñaïi: 3. Xaõ hoäi coù giai caáp ñaàu tieân: 4. Cheá ñoä chuyeân cheá coå ñaïi: - Là chế dộ nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương đông trong đó vua là người đứng đầu có quyền lực tối cao: nắm cả pháp quyền lẫn thần quyền - Bên dưới là bộ máy hàng chính quan liêu đứng đầu là thừa tướng,có chức năng thu thuế, trông coi và xây dựng các công trình công cộng và chỉ huy quân đội . 5. Vaên hoaù coå ñaïi phöông Ñoâng:a) Söï ra ñôøi cuûa lòch vaø thieân vaên: - Thieân vaên hoïc vaø lòch laø hai ngaønh khoa hoïc ra ñôøi sôùm nhaát, gaén vôùi nhu caàu saûn xuaát noâng nghieäp. - Nông lịch có 365 ngày được chia làm 12 tháng,tuần ngày và mùa - Vieäc tính lòch chæ ñuùng töông ñoái nhöng noù coù taùc duïng ngay ñoái vôùi vieäc gieo troàng. b) Chöõ vieát: 12
 • 13. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 + N3: nguyeân nhaân ra ñôøi cuûa toaùn hoïc? Nhöõng thaønh töïu cuûa toaùn hoïc phöông Ñoâng vaø taùc duïng cuûa noù? + N4: giôùi thieäu nhöõng coâng trình kieán truùc coå ñaïi phöông Ñoâng? Nhöõng coâng trình naøo coøn laïi ñeán ngaøy nay? - GV cho ñaïi dieän nhoùm traû lôøi, boå sung, giaûi thích môû roäng, cho xem tranh aûnh, CD (neáu coù ñieàu kieän). - GV ñi saâu giôùi thieäu veà kieán truùc Kim töï thaùp, Vaïn lyù tröôøng thaønh ñeå thaáy söï huøng vó cuûa caùc coâng trình coå ñaïi => taøi naêng, söùc saùng taïo cuûa con ngöôøi cuõng nhö söï aùp böùc cuûa cheá ñoä coù giai caáp ñaàu tieân con loaøi ngöôøi. - Cư dân phương đông là người đầu tiên phát ming ra chữ viết, vào khoảng thiên niên kỷ IV TCN.là phát minh lớn của loài người - Ban ñaàu laø chöõ töôïng hình, sau ñoù laø töôïng yù, töôïng thanh. - Nguyên liệu: giấy papirut, đất sét, mai rùa, thể tre.. c) Toaùn hoïc: - Do nhu caàu tính ruoäng ñaát, xaây döïng, tính toaùn maø toaùn hoïc ra ñôøi. - Thaønh töïu: Phát minh ra hệ đếm thập phân,các chữ số từ 0 đến 9, tính được diện tích các hình tròn,tam giác..,tính được số pi bằng 3,16 - Gía trị: là những phát minh quan trọng, có ảnh hưởng đến thành tựu văn minh nhân loại. d) kieán truùc: - Do uy quyeàn cuûa nhaø vua maø haøng loaït coâng trình kieán truùc vó ñaïi ñaõ ra ñôøi: Kim Töï Thaùp Ai Caäp, vöôøn treo Babilon, Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh... - Gía trị: là những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng thế giới, thể hiện sức lao động và tài năng sáng tạo vĩ đại của con người. 5. Củng cố, dặn dò: - Cũng cố - Em hãy cho biết thể chế chính trị ở các nước cổ đại phương Đông ? - Em hãy miêu tả về một công trình kiến trúc độc đáo ở phương Đông cổ đại mà em biết ? - Dặn dò - Các em về nhà học bài trong vổ ghi và tham khảo thêm trong sgk. - Lập bảng hệ thống kiến thức về các thành tựu văn hóa cổ đại phương Đông. - Đọc trước nội dung bài 4 Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 13
 • 14. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 Tuaàn 5 Ngaøy soaïn:10/09/2014 Tiết 5 Ngày dạy: 17/09/2014 Baøi 4: CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG TAÂY HY LAÏP VAØ ROÂ-MA I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc : - Ñieàu kieän töï nhieân cuûa vuøng Ñòa Trung Haûi vôùi söï phaùt trieån cuûa thuû coâng nghieäp vaø thöông nghieäp ñöôøng bieån vaø sự xuất hiện nền văn minh Hi Lạp ,và Rô ma. - Trình bày được sự hình thành các thành bang, những hoạt động kinh tế vả thể chế chính trị. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: Giaùo duïc cho hoïc sinh thaáy ñöôïc maâu thuaãn giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp maø tieâu bieåu laø nhöõng cuoäc ñaáu tranh cuûa noâ leä vaø daân ngheøo trong xaõ hoäi chieám noâ. Töø ñoù giuùp caùc em thaáy ñöôïc vai troø cuûa quaàn chuùng nhaân daân trong lòch söû. 3. Veà kyõ naêng : - Reøn luyeän kyõ naêng söû duïng baûn ñoà ñeå phaân tích ñöôïc nhöõng thuaän lôïi khoù khaên vaø vai troø cuûa ñieàu kieän töï nhieân ñoái vôùi söï phaùt trieån moïi maët cuûa caùc quoác gia coå ñaïi Ñòa Trung Haûi. - Bieát khai thaùc noäi dung tranh aûnh. II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: - Baûn ñoà caùc quoác gia coå ñaïi. - Tranh aûnh veà moät soá coâng trình ngheä thuaät theá giôùi coå ñaïi. III – Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1. Ổ ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ : Caâu 1: Ñieâàn vaøo choã troáng: - Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng hình thaønh ôû ..................................................................................... - Thôøi gian hình thaønh nhaø nöôùc ôû caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ...................................................... - Ñaëc ñieåm kinh teá ôû caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng ........................................................................... - Giai caáp chính trong xaõ hoäi .................................................................................................................... - Theå cheá chính trò .................................................................................................................................... Caâu 2: Cö daân phöông Ñoâng ñaõ coù ñoùng goùp gì veà maët vaên hoùa cho nhaân loaïi? 14
 • 15. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Hy laïp vaø Roâ-ma goàm nhieàu ñaûo vaø baùn ñaûo nhoû, naèm treân bôø Ñòa Trung Haûi. Ñòa Trung Haûi troâng gioáng nhö moät caùi hoà lôùn, taïo neân söï giao thoâng thuaän lôïi giöõa caùc nöôùc vôùi nhau, do ñoù töø raát sôùm ñaõ coù nhöõng hoaït ñoäng haøng haûi, thöông nghieäp, ngö nghieäp. Treân cô sôû ñoù Hy -laïp vaø Roâ-ma ñaõ phaùt trieån raát cao veà kinh teá vaø xaõ hoäi laøm cô sôû cho moät neàn vaên hoùa röïc rôõ. Ñeå hieåu ñöôïc ñieàu kieän töï nhieân ñaõ chi phoái söï phaùt trieån kinh teá vaø xaõ hoäi caùc quoác gia coå ñaïi Hy laïp vaø Roâ-ma nhö theá naøo? Theá naøo laø thò quoác? Söï hình thaønh theå cheá nhaø nöôùc daân chuû ra sao? Nhöõng thaønh töïu vaên hoùa tieâu bieåu cuûa ngöôøi Hy laïp, Roâ- ma coå ñaïi? So saùnh noù vôùi caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng? Chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay ñeå traû lôøi cho nhöõng caâu hoûi treân. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng 1: laøm vieäc caù nhaân - GV hoûi: ñieàu kieän töï nhieân ôû vuøng Ñòa Trung Haûi coù thuaän lôïi vaø khoù khaên gì? - HS traû lôøi, GV nhaän xeùt vaø choát yù. Phaân tích cho hoïc sinh thaáy vôùi ñieàu kieän töï nhieân nhö vaäy, coâng cuï baèng ñoàng khoâng theå khai phaù vaø phaùt trieån thaønh xaõ hoäi coù giai caáp vaø nhaø nöôùc ñöôïc. - GV hoûi: yù nghóa cuûa coâng cuï baèng saét ñoái vôùi khu vöïc Ñòa Trung Haûi? - HS traû lôøi, GV nhaän xeùt vaø keát luaän: Coâng cuï baèng saét ra ñôøi môû ra moät trình ñoä kyõ thuaät cao hôn, toaøn dieän hôn (saûn xuaát thuû coâng vaø kinh teá haøng hoùa tieàn teä). Hoaït ñoäng 2: HS laøm vieäc theo nhoùm - N1: nguyeân nhaân ra ñôøi cuûa thò quoác? Ngheà chính cuûa thò quoác? 1. Thieân nhieân vaø ñôøi soáng con ngöôøi: - Hy - laïp, Roâ-ma naèm ôû ven bieån Ñòa Trung Haûi, nhieàu ñaûo, ñaát canh taùc ít, khoâ cöùng, ñaõ taïo ra nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên: + Thuaän lôïi: Coù bieån nhieàu haûi caûng, giao thoâng treân bieån deã daøng, ngheà haøng haûi sôùm phaùt trieån. + Khoù khaên: Ñaát ít vaø xaáu chæ thích hôïp vôùi nhöõng caây coâng nghieäp laâu naêm, thieáu löông thöïc luoân phaûi nhaäp. - Nền văn minh Hi Lạp và Rô ma. + Xuất hiện muộn hơn so với phương Đông vào thiên niên kỉ I TCN + Hình thành trên cơ sở trình độ phát triển cao của sức sản xuất đồ sắt đã khá phổ biến và nền tảng kinh tế công thương. 2. Thò quoâác Ñòa Trung Haûi: - Nguyeân nhaân hình thaønh thò quoác: tình traïng ñaát ñai phaân taùn nhoû vaø ñaëc ñieåm cö daân soáng baèng ngheà thuû coâng vaø thöông nghieäp neân ñaõ hình thaønh caùc thò quoâác. 15
 • 16. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - N2: toå chöùc cuûa thò quoác? HS thaûo luaän vaø trình baøy, GV nhaän xeùt choát yù. Cho HS tìm hieåu veà thaønh thò Aten (ñoïc saùch giaùo khoa). - GV hoûi: theå cheá daân chuû bieåu hieän ôû choã naøo? So saùnh vôùi phöông Ñoâng? - HS traû lôøi vaø boå sung. - Hoûi: coù phaûi ai cuõng coù quyeàn coâng daân hay khoâng? Vaäy baûn chaát cuûa neàn daân chuû ôû ñaùy laø gì? - HS suy nghó traû lôøi, GV choát yù - Hoạt động kinh tế. + Thủ công nghiệp phát triển: làm gốm,chế tác kim loại, làm rượu, dầu oliu… + Thương nghiệp :chủ yếu là thương mại đương biển,xuất đi hàng thủ công , nhập chủ yếu là lương thực, tơ lụa và hương liệu - Thể chế chính trị : + Dân chủ của chủ nô Aten :biểu hiện là không có vua,Đại hội công dân có quyền tối cao,bầu ra hội đồng để điều hành đất nước. + Cộng hòa quý tộc Rô ma : biểu hiện là không có vua Đại hội công dân bầu ra 2 chấp chính quan để điều hành đất nước, nhưng viện nhuyên lão của các đại quý tộc vẫn có quyền lực tối cao. + Bản chất :dù là dân chủ hay cộng hòa vẫn là bước tiến lờn so với chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông, xong bản chất đó là nền dân chủ của chủ nô , bóc lột và đàn áp nô lệ 5. Cũng cố, dặn dò: - Cũng cố: Vì sao caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây ra ñôøi muoän hôn caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng haøng ngaøn naêm? (döïa vaøo yeáu toá töï nhieân ñeå traû lôøi). - Nhuõng yeáu toá naøo ñaõ giuùp cho neàn kinh teá thuû coâng nghieäp, haøng hoùa, tieàn teä ôû khu vöïc naøy phaùt trieån nhö vaäy? - Thò quoác laø gì? Neâu nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa thò quoác (toå chöùc, tính daân chuû cuûa thò quoác). - Daën doø: - Hoïc baøi cuõ, traû lôøi caùc caâu hoûi trong saùch giaùo khoa. - Laøm baøi taäp sau: so saùnh caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng vaø caùc quoác gia coå ñaïi phöông Taây theo nhöõng tieâu chí sau: Khí haäu/ Ñaát ñai/ Coâng cuï saûn xuaát/ Ngaønh saûn xuaát chính/ Löïc löôïng lao ñoäng chính - Ñoïc phaàn vaên hoùa coå ñaïi Hy laïp- Roâ-ma; söu taàm tranh aûnh veà vaên hoùa Hy laïp- Roâ-ma. *************  *************** Ruùt kinh nghieäm giôø daïy ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Tuaàn 6: Ngaøy soaïn: 20/09/2014 Tieát 6: Ngàydạy:24/09/2014 Baøi 4: CAÙC QUOÁC GIA COÅ ÑAÏI PHÖÔNG TAÂY 16
 • 17. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 HY LAÏP VAØ ROÂ-MA ( TT) I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc : - Phân tích những thành tựu văn hóa phương Tây liên hệ với các thành tựu văn hóa phương Đông. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: Giaùo duïc cho hoïc sinh thái độ trân trọng những thành tựu văn hóa của nhân loài. 3. Veà kyõ naêng : - Bieát khai thaùc noäi dung tranh aûnh. II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: - Tranh aûnh veà moät soá coâng trình ngheä thuaät theá giôùi coå ñaïi III.Tiến trình dạy – học 1 Oån ñònh lôùp 2. Kieåm tra 15 phút Đề bài Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về văn hóa cho nhân loại ? Đáp án Vaên hoaù coå ñaïi phöông Ñoâng: a) Söï ra ñôøi cuûa lòch vaø thieân vaên: - Thieân vaên hoïc vaø lòch laø hai ngaønh khoa hoïc ra ñôøi sôùm nhaát, gaén vôùi nhu caàu saûn xuaát noâng nghieäp. - Nông lịch có 365 ngày được chia làm 12 tháng,tuần, ngày và mùa b) Chöõ vieát: - Cư dân phương đông là người đầu tiên phát ming ra chữ viết, vào khoảng thiên niên kỷ IV TCN.là phát minh lớn của loài người - Ban ñaàu laø chöõ töôïng hình, sau ñoù laø töôïng yù, töôïng thanh. - Nguyên liệu: giấy papirut, đất sét, mai rùa, thể tre.. c) Toaùn hoïc: - Do nhu caàu tính ruoäng ñaát, xaây döïng, tính toaùn maø toaùn hoïc ra ñôøi. - Thaønh töïu: Phát minh ra hệ đếm thập phân,các chữ số từ 0 đến 9, tính được diện tích các hình tròn,tam giác..,tính được số pi bằng 3,16 - Gía trị: là những phát minh quan trọng, có ảnh hưởng đến thành tựu văn minh nhân loại. d) kieán truùc: - Do uy quyeàn cuûa nhaø vua maø haøng loaït coâng trình kieán truùc vó ñaïi ñaõ ra ñôøi: Kim Töï Thaùp Ai Caäp, vöôøn treo Babilon, Vaïn Lyù Tröôøng Thaønh... - Gía trị: là những di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng thế giới, thể hiện sức lao động và tài năng sáng tạo vĩ đại của con người. 3. Giôùi thieäu baøi môùi:Trong tiết học trước chúng ta dã cùng nhau tìm hiểu điều kiện tự nhiên,tình hình kinh tế và chình trị của các quốc gia cổ đại phương Tây. Vậy các quốc gia này đã có những đóng góp về văn hóa chúng ta cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay 4. Tiến trình dạy học 17
 • 18. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng 1:laøm vieäc theo nhoùm - GV cho HS söu taàm tröôùc veà vaên hoùa coå ñaïi Hy-Lap, Roâ-ma vaø trình baøy theo nhoùm. - GV: ñaët vaán ñeà: nhöõng hieåu bieát cuûa cö daân Ñòa Trung Haûi veà lòch vaø chöõ vieát? So vôùi cö daân phöông Ñoâng coù gì tieán boä? YÙ nghóa cuûa vieäc phaùt minh ra chöõ vieát? - N1 trình baøy, nhoùm khaùc boå sung vaø choát yù, gôïi môû cho Hs traû lôøi môû roäng nhö: quan nieäm veà traùi ñaát, maët trôøi cuûa ngöôøi Ñòa Trung Haûi? Chöõ vieát coù deã ñoïc hôn khoâng so vôùi chöõ töôïng hình? Chöõ vieát treân Khaûi Hoaøn Moân Trai - an coù gì gioáng vôùi chöõ chuùng ta söû duïng ngaøy nay? - Hoûi: Nhöõng hieåu bieát cuûa nhoùm em veà lónh vöïc khoa hoïc? Taïi sao noùi: “khoa hoïc ñaõ coù töø laâu nhöng ñeán Hy laïp-Roâ-ma khoa hoïc môùi thöïc söï trôû thaønh khoa hoïc”? - N2 trình baøy, nhoùm khaùc boå sung veà caùc thaønh töïu toaùn lyù söû ñòa, caùc nhoùm khaùc boå sung. - GV: yeâu caàu N3 trình baøy nhöõng thaønh töïu veà vaên hoïc ngheä thuaät cuûa cö daân Ñòa Trung Haûi? Coù theå keå moät caâu chuyeän vaø nhaän xeùt veà giaù trò ngheä thuaät. - GV giôùi thieäu veà taùc phaåm ngheä thuaät laøm noåi baät giaù trò ngheä thuaät cuûa töôïng vaø keát thuùc Hy laïp - Roâ-ma 3. Vaên hoùa coå ñaïi Hy laïp vaø Roâ- ma:a) Lòch vaø chöõ vieát: - Lòch: Ngöôøi coå ñaïi Ñòa Trung Haûi ñaõ tính ñöôïc lòch moät naêm coù 365 ngaøy vaø ¼, moãi thaùng laàn löôït coù 30 vaø 31 ngaøy, rieâng thaùng 2 coù 28 ngaøy. - Chöõ vieát: phaùt minh ra heä thoáng chöõ caùi A, B, C,...luùc ñaàu coù 20 chöõ, sau theâm 6 chöõ ñeå thaønh heä thoáng chöõ caùi hoaøn chænh nhö ngaøy nay. - YÙ nghóa: ñaây laø coáng hieâán to lôùn cho nhaân loaïi. b) Söï ra ñôøi cuûa khoa hoïc: chuû yeáu treân caùc lónh vöïc toaùn, lyù, söû, ñòa Khoa hoïc ñeán thôøi ñaïi Hy laïp môùi thöïc söï trôû thaønh khoa hoïc vì coù ñoä chính xaùc cuûa khoa hoïc, ñaït tôùi trình ñoä khaùi quaùt thaønh ñònh lyù-lyù thuyeát vaø ñöôïc thöïc hieän bôûi nhöõng nhaø baùc hoïc coù teân tuoåi, ñaët neàn moùng cho ngaønh khoa hoïc ñoù. c) Vaên hoïc: - Văn học viết phát triển cao, hình thành các thể loại văn học :tiểu thuyết, thơ trữ tình, bi kịch. hài kịch - Moät soá nhaø vieát kòch tieâu bieåu: Soâ- phoác, EÙt-sin, Ôpirit... - Giaù trò cuûa kòch: ca ngôïi caùi ñeïp, caùi thieâän, coù tính nhaân ñaïo saâu saéc. d) Ngheä thuaät: - Ngheä thuaät taïc töôïng thaàn vaø xaây döïng ñeàn thôø thaàn ñaït ñeán ñænh cao.công trình nổi tiếng đền Pác te nong , đấu trường Colide... - Văn hóa phương Tây phát triển cao có ảnh hưởng sau rộng đến sự phát triển của nền văn minh nhân 18
 • 19. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 loài e . Nguyên nhân phát triển - Do sự phát triển cao của nền kinh tế công thương. - chủ nô không phải lao động chân tay - do giao lưu, tiếp thu văn hóa phương Đông 5.Cũng cố , dặn dò: - Củng cố - Cho töøng hoïc sinh trình baøy coâ ñoïng töøng thaønh töïu vaên hoùa, giaùo vieân boå sung, söûa chöõa khaùi quaùt thaønh nhöõng giaù trò nhaân vaên cuûa nhaân loaïi. -Dặn dò:. Baøi taäp: - Laäp baûng so saùnh caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng phöông Taây theo nhöõng tieâu chí sau: * Ñieàu kieän töï nhieân * Neàn taûng kinh teá *Thôøi gian hình thaønh nhaø nöôùc * Cô caáu xaõ hoäi * Theå cheá chính trò * Thaønh töïu vaên hoùa - Ñoïc tröôùc baøi 5 *************  *************** Ruùt kinh nghieäm giôø daïy ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Tuaàn: 7 Ngaøy soaïn:28/09/2014 Tieát: 7 Ngaøy daïy: 01/10/2014 Chöông III: TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN Baøi 5: TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc: - Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán Trung Quoác vaø caùc quan heä trong xaõ hoäi. - Boä maùy chính quyeàn phong kieán ñöôïc hình thaønh, cuûng coá töø thôøi Taàn – Haùn cho ñeán thôøi Minh – Thanh. Chính saùch xaâm löôïc chieám ñaát ñai cuûa hoaøng ñeá Trung Hoa. - Nhöõng ñaëc ñieåm veà kinh teá Trung Quoác thôøi phong kieán: noâng nghieäp laø chuû yeáu, höng thònh theo chu kyø, maàm moáng kinh teá tö baûn chuû nghóa ñaõ xuaát hieän nhöng yeáu . - Vaên hoùa Trung Quoác phaùt trieån röïc rôõ. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: 19
 • 20. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - Thaáy ñöôïc tính chaát phi nghóa cuûa caùc cuoäc xaâm löôïc cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán Trung Quoác. - Quyù troïng caùc di saûn vaên hoùa, hieåu ñöôïc aûnh höôûng cuûa vaên hoùa Trung Quoác ñoái vôùi Vieät Nam. 3. Veà kyõ naêng : - Treân cô sôû phaân tích söï kieän lòch söû, bieát phaân tích vaø ruùt ra keát luaän. - Bieát veõ sô ñoà hoaëc töï veõ ñöôïc löôïc ñoà ñeå hieåu ñöôïc baøi giaûng. II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: - Baûn ñoà caùc Trung Quoác coå ñaïi. - Tranh aûnh tö lieäu veà vaên hoùa Trung Quoác. - Sô ñoà veà söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán Trung Quoác, boä maùy nhaø nöôùc thôøi Minh – Thanh. III– Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1/OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Caâu 1: Neâu nhöõng thaønh töïu chính cuûa vaên hoùa coå ñaïi Hy laïp, Roâ-ma? - Caâu 2: Taïi sao noùi khoa hoïc ñaõ coù töø laâu nhöng ñeán thôøi Hy laïp, Roâ-ma khoa hoïc môùi trôû thaønh khoa hoïc? 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Trung Quoác laø moät nöôùc lôùn ôû chaâu AÙ vaø treân theá giôùi. Trung Quoác böôùc vaøo thôøi ñaïi phong kieán sôùm vaø cheá ñoä phong kieán Trung Quoác toàn taïi laâu daøi ngoùt 20 theá kyû. Cheá ñoä phong kieán Trung Quoác traûi qua nhieàu böôùc thaêng traàm, coù thôøi thònh trò vöôn leân ñænh cao theá giôùi nhö thôøi Ñöôøng, coù thôøi loaïn laïc haøng maáy traêm naêm nhö thôøi Tam Quoác, coù thôøi bò ngoaïi bang cai trò nhö thôøi Nguyeân, Thaønh. Cuøng vôùi beà daøy lòch söû nhaân daân Trung Quoác cuõng ñaõ ñeå laïi cho loaøi ngöôøi nhieàu thaønh töïu vaên hoùa röïc rôõ. Lòch söû phong kieán Trung Quoác coù aûnh höôûng ñeán lòch söû phong kieán chaâu AÙ. Baøi naøy giuùp chuùng coù caùi nhìn khaùi quaùt veà Trung Quoác thôøi trung ñaïi ñeå deã daøng hôn trong vieäc tìm hieåu cheá ñoä phong kieán ôû caùc nöôùc khaùc. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng 1: Caù nhaân -GV gôïi nhaéc laïi caùc giai caáp trong xaõ hoäi phöông Ñoâng coå ñaïi vaø ñaët caâu hoûi: -Vieäc söû duïng coâng cuï baèng saét ôû Trung Quoác 1. Cheá ñoä phong kieán thôøi Taàn – Haùna) Söï hình thaønh nhaø Taàn – Haùn: - Naêm 221 TCN, nhaø Taàn thoáng nhaát Trung Quoác, vua Taàn töï xöng laø Taàn Thuûy Hoaøng. 20
 • 21. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 vaøo khoaûng theá kyû V TCN coù taùc duïng gì? - GV veõ sô ñoà vaø yeâu caàu hoïc sinh giaûi thích söï chuyeån hoùa giai caáp töø thôøi coå ñaïi ñeán thôøi phong kieán. Giaùo vieân giaûi thích söï hình thaønh quan heä saûn xuaát phong kieán – quan heä giöõa ñòa chuû vaø noâng daân lónh canh. - GV hoûi: nhaø Taàn – Haùn ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? -HS traû lôøi. GV hoûi tieáp: taïi sao nhaø Taàn coù theå thoáng nhaát ñöôïc Trung Quoác ? Giaùo vieân löôïc thuaät tình hình Trung Quoác töø theá kyû Iv TCN cho ñeán khi nhaø Taàn thoáng nhaát ñöôïc Trung Quoác, tieáp ñeán nhaø Haùn thay theá nhaø Taàn. - GV trình baøy toå chöùc nhaø nöôùc thoâng qua sô ñoà. - GV hoûi: veà ñoái ngoaïi nhaø Taàn – Haùn sôùm coù tham voïng baønh tröôùng laõnh thoå nhö theá naøo? Laáy daãn chöùng ôû Vieät Nam. Hoaït ñoäng 1: Theo nhoùm -GV löôïc thuaät tình hình Trung Quoác töø sau thôøi Haùn cho ñeán khi nhaø Ñöôøng ñöôïc thieát laäp. Neâu caâu hoûi cho töøng nhoùm. -N1,2: Thôøi Ñöôøng kinh teá phaùt trieån hôn nhöõng thôøi tröôùc nhö theá naøo? Noäi dung cuûa chính saùch quaân ñieàn? Taùc duïng cuûa noù? -N3,4: Boä maùy phong kieán thôøi Ñöôøng coù gì khaùc so vôùi trieàu ñaïi tröôùc? -N5,6: Nguyeân nhaân noå ra caùc cuoäc khôûi nghóa noâng daân vaøo cuoái thôøi Ñöôøng? - Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän trình baøy, caùc nhoùm boå sung. GV nhaän xeùt vaø choát yù , nhaán maïnh: kinh teá thôøi Ñöôøng coù böôùc - Löu Bang laäp ra nhaø Haùn 206 TCN – 220. ñeán ñaây cheá ñoä phong kieán Trung Quoác ñaõ xaùc laäp. b) Toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc thôøi Taàn – Haùn: - Chính quyeàn trung öông: coù hoaøng ñeá vôùi quyeàn löïc tuyeät ñoái, coù thöøa töôùng ñuùng ñaàu quan vaên, thaùi uùy ñöùng ñaàu quan voõ. - Chính quyeàn ñòa phöông: coù hai caáp: + Quaän coù thaùi thuù + Huyeän coù huyeän leänh - Chính saùch xaâm löôïc cuûa nhaø Taàn – Haùn: xaâm löôïc caùc vuøng chung quanh, Trieàu Tieân, Vaên Lang – AÂu Laïc. 2. Söï phaùt trieån cheá ñoä phong kieán döôùi thôøi Ñöôønga) Veà kinh teá: - Noâng nghieäp: nhaø nöôùc thöïc hieän chính saùch quaân ñieâàn, coù tieâán boä trong kyõ thuaät canh taùc, naêng suaát lao ñoäng taêng... - Thuû coâng nghieäp vaø thöông nghieäp phaùt trieån thònh ñaït coù nhieàu xöôûng thuû coâng lôùn, nhieàu ngaønh ngheà... => kinh teá thôøi Ñöôøng phaùt trieån cao hôn so vôùi caùc trieàu ñaïi tröôùc. b) Veà chính trò: - Hoaøn thieâän chính quyeàn töø trung öông ñeán ñòa phöông, coù chöùc tieát ñoä söù. - Tuyeån quan laïi qua thi cöû beân caïnh söû duïng ngöôøi thaân trong hoaøng toäc. - Tieáp tuïc chính saùch xaâm löôïc môû roäng laõnh thoå. - Maâu thaãn xaõ hoäi daãn tôùi khôûi nghóa 21
 • 22. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 phaùt trieån vöôït baäc hôn tröôùc. Chính quyeàn phong kieán ñöôïc hoaøn thieän. Chính nhöõng maâu thuaãn daãn ñeán khôûi nghóa noâng daân laøm cho trieàu Ñöôøng suïp ñoå. noâng daân theá kyû X khieán nhaø Ñöôøng suïp ñoå. 5. Cũng cố, dặn dò: - Döïa vaøo sô ñoà trình baøy söï chuyeån bieán xaõ hoäi Trung Quoác töø thôøi coå ñaïi sang thôøi phong kieán. - Veà kinh teá , chính trò tuø thôøi Taàn – Haùn ñeán thôøi Ñöôøng coù söï chuyeån bieán nhö theá naøo? Giaùo vieân gôïi yù ñeå hoïc sinh traû lôøi. Giaùo vieân choát yù cuûng coá. -. Daën doø : - Veõ sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc phong kieán Trung Quoác thôøi Taàn – Haùn. - Ñoïc tröôùc muïc 3,4. - Söu taàm nhöõng thaønh töïu vaên hoùa Trung Quoác . Tuaàn: 8 Ngaøy soaïn:05/10/2014 Tieát: 8 Ngaøy daïy: 08/10/2014 Chöông III: TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN Baøi 5: TRUNG QUOÁC THÔØI PHONG KIEÁN I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc: - Söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán Trung Quoác vaø caùc quan heä trong xaõ hoäi. - Boä maùy chính quyeàn phong kieán ñöôïc hình thaønh, cuûng coá töø thôøi Taàn – Haùn cho ñeán thôøi Minh – Thanh. Chính saùch xaâm löôïc chieám ñaát ñai cuûa hoaøng ñeá Trung Hoa. - Nhöõng ñaëc ñieåm veà kinh teá Trung Quoác thôøi phong kieán: noâng nghieäp laø chuû yeáu, höng thònh theo chu kyø, maàm moáng kinh teá tö baûn chuû nghóa ñaõ xuaát hieän nhöng yeáu . - Vaên hoùa Trung Quoác phaùt trieån röïc rôõ. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: 22
 • 23. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - Thaáy ñöôïc tính chaát phi nghóa cuûa caùc cuoäc xaâm löôïc cuûa caùc trieàu ñaïi phong kieán Trung Quoác. - Quyù troïng caùc di saûn vaên hoùa, hieåu ñöôïc aûnh höôûng cuûa vaên hoùa Trung Quoác ñoái vôùi Vieät Nam. 3. Veà kyõ naêng : - Treân cô sôû phaân tích söï kieän lòch söû, bieát phaân tích vaø ruùt ra keát luaän. - Bieát veõ sô ñoà hoaëc töï veõ ñöôïc löôïc ñoà ñeå hieåu ñöôïc baøi giaûng. II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: - Baûn ñoà caùc Trung Quoác coå ñaïi. - Tranh aûnh tö lieäu veà vaên hoùa Trung Quoác. - Sô ñoà veà söï hình thaønh xaõ hoäi phong kieán Trung Quoác, boä maùy nhaø nöôùc thôøi Minh – Thanh. III– Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1OÅn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Caâu 1: Veõ sô ñoà toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc phong kieán Trung Quoác? - Caâu 2: Nhöõng bieåu hieän cuûa söï thònh trò kinh teá thôøi Ñöôøng? 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Cuoái thôøi Ñöôøng maâu thuaãn xaõ hoäi phaùt trieån gay gaét, khôûi nghóa noâng daân laøm cho trieàu Ñöôøng suïp ñoå. Trung Quoác bò nöôùc Kim vaø Moâng Coå xaâm löôïc laäp ra nhaø Nguyeân. Cuoäc khôûi nghóa noâng daân do Chu Nguyeân Chöông ñuùng ñaàu ñaõ laät ñoå trieàu Nguyeân, laäp ra nhaø Minh. Nhaø minh toàn taïi ñeán 1368 thì bò cuoäc khôûi nghóa Lyù Töï Thaønh laät ñoå. Ngöôøi Maõn Thanh ñaõ ñaùnh baïi Lyù Töï Thaønh, laäp ra nhaø Thanh keùo daøi ñeán 1911. Chuùng ta cuøng tìm hieåu veà tình hình kinh teá, chính trò Trung Quoác qua hai trieàu ñaïi Minh, Thanh. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng taäp theå vaø caù nhaân: - GV hoûi: nhaø Minh vaø nhaø Thanh ñöôïc thaønh laäp nhö theá naøo? -HS traû lôøi. Giaùo vieân choát yù, toùm taét löôïc söû Trung Quoác töø cuoái thôøi Ñöôøng cho tôùi thôøi nhaø Thanh. - GV hoûi: veà kinh teá, thôøi nhaø Minh coù gì khaùc bieät so vôùi caùc trieàu ñaïi tröôùc? Bieåu hieän nhö theá naøo? -HS traû lôøi. Giaùo vieân gôïi yù ñeå hoïc 3. Trung Quoác thôøi Minh – Thanh: a) Söï thaønh laäp nhaø Minh, nhaø Thanh: - Nhaø Minh thaønh laäp 1638, ngöôøi saùng laäp laø Chu Nguyeân Chöông. - Nhaø Thaønh thaønh laäp 1644 keùo daøi tôùi 1911. b) Söï phaùt trieån kinh teá döôùi trieàu Minh: Töø theá kyû XVI ñaõ xuaát hieän maàm moáng kinh teá tö baûn: - Thuû coâng nghieäp: xuaát hieän coâng 23
 • 24. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 sinh nhaän bieát maàm moáng kinh teá tö baûn ñaõ naûy sinh döôùi thôøi Minh. - GV hoûi: söï thònh cuûa nhaø Minh coøn bieåu hieän veà maët chính trò nhö theá naøo? Boä maùy nhaø nöôùc quaân ñoäi ñöôïc hoaøn thieän nhö theá naøo? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù - GV hoûi: taïi sai neàn kinh teá, chính trò nhaø Minh thònh ñaït nhö vaäy laïi suïp ñoå? -HS traû lôøi. Giaùo vieân nhaän xeùt vaø phaân tích caùc chính saùch veà kinh teá, chính trò, xaâm löôïc cuûa nhaø Minh... daãn ñeán maâu thuaãn giai caáp vaø cuoäc khôûi nghóa Lyù Töï Thaønh ñaõ laøm cho nhaø Minh suïp ñoå. - GV hoûi: khi cai trò Trung Quoác, nhaø Thaønh ñaõ thöïc hieän chính saùch ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi nhö theá naøo? Nhöõng chính saùch ñoù daãn ñeán haäu quaû nhö theá naøo? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø phaân tích nguyeân nhaân suïp ñoå cuûa nhaø Thanh. Hoaït ñoäng theo nhoùm: Giaùo vieân chia lôùp laøm hai nhoùm vaø giao vieäc: -N1: tìm hieåu veà lónh vöïc tö töôûng, toân giaùo. -N2: nhöõng thaønh töïu treân lónh vöïc söû hoïc, vaên hoïc, khoa hoïc kyõ thuaät. - Ñaïi dieâän moãi nhoùm trình baøy, boå sung cho nhau. GV nhaän xeùt vaø choát yù, neâu qua veà Khoång Töû, phaân tích vai troø cuûa Nho giaùo ñoái vôùi xaõ hoäi phong kieán Trung Quoác; chæ roõ tính chaát baûo thuû, laïc haäu cuûa noù. Neâu yù nghóa cuûa boä söû kyù Tö Maõ tröôøng thuû coâng, quan heä chuû – ngöôøi laøm thueâ. - Thöông nghieäp phaùt trieån, thaønh thò môû roäng vaø phoàn thònh. c) Veà chính trò döôùi trieàu Minh: -Boä maùy nhaø nöôùc phong kieán ngaøy caøng taäp quyeàn. Quyeàn löïc ngaøy caøng taäp trung trong tay nhaø vua. - Môû roäng laõnh thoå, baønh tröôùng ra beân ngoaøi trong ñoù coù xaâm löôïc Ñaïi Vieâät nhöng ñaõ thaát baïi naëng neà. d) Chính saùch cuûa nhaø Thanh: - Ñoái noäi: aùp böùc daân toäc, mua chuoäc caùc ñòa chuû ngöôøi Haùn. - Ñoái ngoaïi: thi haønh chính saùch “beá quan toûa caûng”. Cuoäc caùch maïng Taân Hôïi 1911 ñaõ laät ñoå cheá ñoä phong kieán Thanh. 4. Vaên hoùa Trung Quoác: a) Tö töôûng: - Nho giaùo: giöõ vai troø quan troïng trong heä tö töôûng phong kieán, laø coâng cuï tinh thaàn baûo veä cheá ñoä phong kieán. Caøng veà sau Nho giaùo caøng baûo thuû, kìm haõm söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. - Phaät giaùo cuõng thònh ñaït nhaát laø döôùi thôøi Ñöôøng b) Söû hoïc: coù boä söû kyù cuûa Tö Maõ Thieân. c) Vaên hoïc: - Thô phaùt trieån maïnh döôùi thôøi Ñöôøng. - Tieåu thuyeát phaùt trieån maïnh döôùi thôøi Minh – Thanh. d) Khoa hoïc kyõ thuaät: ñaït ñöôïc nhieàuäu thaønh töïu : cheá la baøn, laøm giaáy, goám, deät, luyeän saét, xaây döïng cung ñieän... 24
 • 25. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 Thieân, nhöõng thaønh töïu veà thô Ñöôøng, tieåu thuyeát..., khoa hoïc kyõ thuaät 5. Cũng cố, dặn dò: Giaùo vieân kieåm tra hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh: - Nhaø Minh vaø nhaø Thanh ñöôïc thaønh laäp nhö theá naøo? - Maàm moáng kinh teá tö baûn ñaõ xuaát hieän döôùi thôøi minh nhö theá naøo? - Nhaø Thanh ñaõ thi haønh nhöõng chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi phaûn ñoäng nhö theá naøo? -. Daën doø: - Ñoïc tröôùc baøi 6. - Laøm baøi taäp: 1/ Laäp baûng thoáng keâ veà caùc trieàu ñaïi phong kieán Trung Quoác qua caùc noäi dung: kinh teá, toå chöùc boä maùy nhaø nöôùc, chính saùch ñoái noäi, ñoái ngoaïi. 2/ Tìm hieåu taùc phaåm söû kyù cuûa Tö Maõ Thieân. *************   *************** Ruùt kinh nghieäm giôø daïy ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Tuaàn: 9 Ngaøy soaïn:05/10/2014 Tieát: 9 Ngaøy daïy:15/10/2014 Baøi 6 CAÙC QUOÁC GIA AÁN VAØ VAÊN HOAÙ TRUYEÀN THOÁNG AÁN ÑOÄ I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc : - Giuùp hoïc sinh nhaän thöùc ñöôïc Aán Ñoä laø quoác gia coù neàn vaên minh laâu ñôøi, phaùt trieån cao, cuøng vôùi Trung Quoác coù aûnh höôûng saâu roäng ñeán chaâu AÙ theá giôùi. - Thôøi Guùp-ta ñònh hình vaên hoaù truyeàn thoáng Aán Ñoä. - Noäi dung cuûa vaên hoaù truyeàn thoáng AÁn Ñoä. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: Vaên hoaù Aán Ñoä coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán Vieät Nam, taïo neân moái quan heä kinh teá vaên hoaù maät thieát giuõa hai nöôùc. Ñoù laø cô sôû ñeå taêng cöôøng söï hieåu bieát, quan heä thaân tình, toân troïng laãn nhau giöõa hai nöôùc. 3. Veà kyõ naêng : Reøn luyeän kyõ naêng phaân tích toång hôïp. II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: 25
 • 26. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - Baûn ñoà töï nhieân Aán Ñoä. - Löôïc ñoà coå ñaïi Aán Ñoä (theo saùch giaùo khoa). III– Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1. Ổn định lớp 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Maàm moáng kinh teá tö baûn chuû nghóa xuaát hieän ôû Trung Quoác khi naøo? Bieåu hieän cuûa noù? Taïi sao noù khoâng tieáp tuïc phaùt trieån? - Neâu nhöõng thaønh töïu chính cuûa vaên hoaù Trung Quoác. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Cho hoïc sinh xem baûn ñoà töï nhieân Aán Ñoä, giôùi thieäu khaùi quaùt ñieàu kieän töï nhieân Aán Ñoä; neàn vaên minh soâng Aán gaén vôùi teân goïi Aán Ñoä; neàn vaên minh soâng Haèng vôùi söï hình thaønh vaên hoaù truyeàn thoáng Aán Ñoä. 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng caù nhaân - GV cho hoïc sinh xem baûn ñoà töï nhieân vaø löôïc ñoà Aán Ñoä coå ñaïi, löôïc thuaät söï hình thaønh nhöõng quoác gia coå treân ñoàng baèng soâng Haèng; söï ra ñôøi cuûa vöông quoác Magaña; nhaán maïnh thôøi ñaïi Asoâka. - GV hoûi: Asoâka ñaõ ñeå laïi daáu aán nhö theá naøo trong lòch söû Aán Ñoä coå ñaïi? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù, chuyeån ñoaïn sang thôøi ñaïi Guùp-ta. Hoaït ñoäng 1: caù nhaân -GV cho hoïc sinh ñoïc saùch trình baøy söï hình thaønh vöông trieàu Guùp-ta. GV nhaän xeùt vaø choát yù => - GV hoûi: vöông trieàu Guùp-ta coù vai troø veà chính trò nhö theá naøo ñoái vôùi Aán Ñoä thôøi kyø naøy? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù=> Hoaït ñoäng 2: theo nhoùm -GV giao vieäc cho töøng nhoùm: -Nhoùm 1: tìm hieåu Phaät giaùo vaø vaên hoaù Phaät giaùo. 1. Thôøi kyø caùc quoác gia ñaàu tieân: Giảm tải 2. Thôøi kyø vöông trieàu Guùp-ta vaø söï phaùt trieån cuûa vaên hoaù truyeàn thoáng Aán Ñoä: a) Söï hình thaønh vöông trieàu Guùp-ta vai troø veà maët chính trò cuûa noù: - Ñaàu coâng nguyeân, vöông trieàu Gup-ta (319-467) ñaõ thoáng nhaát mieàn Baéc Aán Ñoä, laøm chuû mieàn Trung, khoâng cho ngöôøi Taây AÙ xaâm laán mieàn taây baéc. b) Vaên hoaù thôøi Guùp-ta: + Ñaïo Phaät: ñöôïc phaùt trieån khaép Aán Ñoä. Kieán truùc Phaät giaùo phaùt trieån: chuøa hang, töôïng Phaät baèng ñaù. + Aán Ñoä giaùo (Hinñu) ra ñôøi vaø phaùt trieån. Kieán truùc ñeàn thôø thaàn ñöôïc xaây döïng nhieàu. + Chöõ vieát: töø chöõ vieát coå Brahmi, ngöôøi Aán Ñoä saùng taïo ra chöõ Phaïn laøm cô sôû cho chöõ vieát Aán Ñoä ngaøy nay. + Neàn vaên hoïc coå ñieån Aán Ñoä ra ñôøi 26
 • 27. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù => -Nhoùm 2: tìm hieåu Hin-ñu giaùo vaø vaên hoaù Hin-ñu giaùo. -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù => -Nhoùm 3: tìm hieåu veà chöõ vieát vaø vaên hoïc. -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù => -Nhoùm 4: tìm hieåu aûnh höôûng cuûa vaên hoaù Aán Ñoä ra beân ngoaøi. -Hoïc sinh thaûo luaän vaø trình baøy. GV nhaän xeùt vaø choát yù => - GV hoûi: Vieät Nam coù aûnh höôûng vaên hoaù Aán Ñoä khoâng? Nhöõng bieåu hieän? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù => mang ñaäm tinh thaàn Aán Ñoä giaùo. - Aûnh höôûng cuûa vaên hoaù Aán Ñoä ra beân ngoaøi: + Ñoâng Nam AÙ aûnh höôûng saâu saéc nhaát. + Vieät Nam cuõng aûnh höôûng vaên hoaù Aán Ñoä: thaùp Chaøm, ñaïo Phaät, ñaïo Hinñu. 5Cũng cố, dặn dò: -Cũng cố Kieåm tra hoaït ñoäng nhaän thöùc cuûa hoïc sinh baèng caùc caâu hoûi: - Khoaûng 1500 TCN, ôû Ñoàng baèng soâng Haèng ñaõ hình thaønh caùc quoác gia coå ñaïi nhö theá naøo? - Vöông trieàu Guùp-ta coù vai troø nhö theá naøo ñoái vôùi söï phaùt trieån vaên hoaù truyeàn thoáng Aán Ñoä? Bieåu hieän cuûa neàn vaên hoaù ñoù? - Vieät Nam ñaõ chòu aûnh höôûng vaên hoùa Aán Ñoä nhö theá naøo? - Daën doø: - Học bài cũ - Söu taàm tranh aûnh veà vaên hoaù Aán Ñoä. - Ñoïc tröôùc baøi 7. *************   *************** Ruùt kinh nghieäm giôø daïy ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ......................................................................... 27
 • 28. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 Tuaàn: 10 Ngaøy soaïn:10/10/2014 Tieát: 10 Ngày dạy: 22/10/2014 Baøi 7 : SÖÏ PHAÙT TRIEÅN LÒCH SÖÛ VAØ NEÀN VAÊN HOAÙ ÑA DAÏNG AÁN ÑOÄ I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc : Hoïc sinh hieåu moác noäi dung cuûa ba thôøi kyø lòch söû: - Aán Ñoä trong caùc theá kyû VII - XII. - Vöông trieàu Hoài giaùo Ñeâli. - Vöông trieàu Moâgoân. - Nhöõng bieán ñoåi trong lòch söû vaên hoaù Aán Ñoä. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: Treân cô sôû nhöõng hieåu bieát vaø khaâm phuïc nhöõng thaønh quaû cuûa vaên hoaù truyeàn thoáng Aán Ñoä, giaùo duïc yù thöùc toân troïng vaø giöõ gìn nhöõng di saûn vaên hoaù cuûa daân toäc mình. 3. Veà kyõ naêng : Reøn luyeän kyõ naêng trình baøy keát hôïp vôùi moâ taû. II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: - Baûn ñoà töï nhieân Aán Ñoä. - Löôïc ñoà coå trung ñaïi Aán Ñoä (theo saùch giaùo khoa). - Tranh aûnh veà vaên hoaù Aán Ñoä: hình cổng lăng Acơ ba, lăng Ta – giơ- ma – han…. III– Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1. Ổn định lớp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Söï hình thaønh caùc quoác gia ñaàu tieân ôû Aán Ñoä? 28
 • 29. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - Vai troø cuûa vöông trieàu Guùp-ta veà chính trò vaø vaên hoaù ñoái vôùi lòch söû coå trung ñaïi Aán Ñoä? 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Aán Ñoä coù lòch söû truyeàn thoáng laâu ñôøi laø nôi khôûi nguoàn cuûa Aán Ñoä Hin-ñu giaùo. Lòch söû Aán Ñoä coù nhöõng böôùc thaêng traàm vôùi nhieàu thôøi kyø lòch söû vaø caùc vöông trieàu khaùc nhau. Ñeå hieåu söï phaùt trieån cuûa lòch söû vaên hoùa truyeàn thoáng Aán Ñoä nhö theá naøo? Qua caùc vöông trieàu naøo? Baøi hoïc hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi caùc caâu hoûi treân? 4. Tiến trình dạy học Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng caù nhaân Hoaït ñoäng 1 caù nhaân - GV hoûi: hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa vöông trieàu Hoài giaùo Ñeâ-li? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù. => - GV hoûi: quaù trình ngöôøi Thoå xaâm chieám Aán Ñoä dieãn ra nhö theá naøo? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø phaân tích quaù trình ngöôøi Thoå ñaùnh chieám Baùt-ña döïng caùc vöông quoác Hoài giaùo caû vuøng trung AÙ. Hoaït ñoäng 2 theo nhoùm _GV chia lôùp thaønh 4 nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho töøng nhoùm: -Nhoùm 1: neâu chính saùch thoáng trò cuûa vöông quoác Hoài giaùo Ñeâ-li? -Nhoùm 2: neâu chính saùch veà toân giaùo. -Nhoùm 3: neâu chính saùch veà vaên hoaù. -Nhoùm 4: tìm hieåu thaønh töïu kieán truùc. Caùc nhoùm thaûo luaän traû lôøi vaø boå sung. GV nhaän xeùt vaø choát yù: söï khaùc nhau giöõa hai neàn vaên minh ñaëc saéc laø Aán Ñoä Hin-ñu giaùo vaø Hoài giaùo A-raäp böôùc ñaàu taïo ra söï giao löu vaên hoaù ñoâng - taây==> 1. Söï phaùt trieån cuûa lòch söû vaø vaên hoaù truyeàn thoáng treân toaøn laõnh thoå Aán Ñoä: Giảm tải 2. Vöông trieàu Hoài giaùo Ñeâ-li: - Hoaøn caûnh ra ñôøi: söï phaân taùn ñaõ khoâng laøm cho Aán Ñoä ñuû söùc maïnh choáng laïi söï xaâm löôïc cuûa ngöôøi Hoài giaùo goác Thoå. - Qúa trình hình thành :1206 ngöôøi Hoài giaùo- xaâm chieám Aán Ñoä, laäp neân vöông quoác Hoài giaùo goïi laø Ñeâ-li. - Chính saùch thoáng trò: truyeàn baù, aùp ñaët Hoài giaùo, töï daønh cho mình quyeàn öu tieân ruoäng ñaát, ñòa vò trong boä maùy quan laïi. - Veà toân giaùo: thi haønh chính saùch meàm moûng, song phaân bieät toân giaùo. - Veà vaên hoaù: vaên hoaù Hoài giaùo du nhaäp vaøo Aán Ñoä. - Veà kieán truùcù: xaây döïng moät soá coâng trình mang daáu aán kieán truùc Hoài 29
 • 30. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 ------------------------------------------------------------ Hoaït ñoäng caù nhaân vaø caû lôùp -GV löôïc thuaät söï hình thaønh vöông trieàu Moâ-goân. -GV hoûi: em nhaän xeùt gì veà vöông trieàu Moâ- goân? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù.=> - GV hoûi: taùc ñoäng cuûa nhöõng chính saùch cuûa vua Acôba ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa Aán Ñoä? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù: Aán Ñoä oån ñònh, kinh teá phaùt trieån, vaên hoaù coù nhieàu thaønh töïu môùi, ñaát nöôùc thònh vöôïng. Hoaït ñoäng 2 caù nhaân -GV trình baøy vaø phaân tích giai ñoaïn suy vong cuûa Aán Ñoä do nhöõng chính saùch haø khaéc cuûa nhöõng oâng vua cuoái trieàu Moâ-goân, ñaët Aán Ñoä tröôùc nguy cô xaâm löôïc cuûa phöông Taây.=> Giôùi thieäu hình 18 laêng moä Ta-giô Ma- han giaùo, xaây döïng kinh ñoâ Ñeâ-li trôû thaønh thaønh phoá lôùn nhaát theá giôùi. ------------------------------------------------------------ 3. Vöông trieàu Moâ-goân: - Naêm 1398 thuû lónh - vua Ti-mua Leng theo doøng doõi Moâng Coå taán coâng Aán Ñoä, ñeán naêm 1526 laäp ra vöông trieàu Moâ-goân. - Caùc vua trieàu Moâ-goân ñeàu ra söùc xaây döïng ñaát nöôùc Aán Ñoä theo höôùng Aán Ñoä hoaù, ñöa Aán Ñoä phaùt trieån leân moät böôùc môùi döôùi thôøi vua A-cô-ba (1556-1605).với nhiều chính sách tích cực (hòa hợp dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa.....) - Giai ñoaïn cuoái do chính saùch thoáng trò haø khaéc, Aán Ñoä laâm vaøo tình traïng khuûng hoaûng. - Aán Ñoä ñöùng tröôùc thaùch thöùc xaâm löôïc cuûa thöïc daân phöông Taây (Boà Ñaøo Nha vaø Anh). 5. Cũng cố, dặn dò: - Neâu khaùi quaùt söï phaùt trieån cuûa vaên hoaù Aán Ñoä qua caùc trieàu ñaïi (giaùo vieân gôûi yù baèng nhöõng caâu hoûi nhoû). - Nhöõng neùt chính cuûa vöông trieàu Hoài giaùo Ñeâ-li vaø vöông trieàu Moâ-goân? - Vò trí cuûa hai vöông trieàu naøy trong lòch söû Aán Ñoä? - Daën doø: - Laäp baûng thoáng caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa lòch söû Aán Ñoä? - So saùnh vöông trieàu Hoài giaùo Ñeâ-li vaø vöông trieàu Moâ-goân. - Về nhà học bài cũ, ôn tập theo đề cương tiết sau kiểm tra một tiết …………………………………………………………………. Rút kinh nghiệm 30
 • 31. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….... Tuaàn: 11 Ngaøy soaïn:20/10/2014 Tieát: 11 Ngày dạy: 29/10/2014 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN : LỊCH SỬ LỚP 10 Thời gian : 45 phút I. MỤC TIÊU : - Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu và vận dung kiến thức phần lịch sử thế giới cổ, trung đại của học sinh so với yêu cầu của chương trình. Từ kết quả kiểm tra giúp các em tự đánh giá và điều chỉnh hoạt động học tập bộ môn. - Thực hiện yêu cầu theo phân phối chương trình môn học của Bộ giáo dục. - Giúp giáo viên nắm được năng lực học tập và khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết những yêu cầu của đề kiểm tra, từ đó điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học bộ môn. + Về kiến thức : - Cần hiểu được cuộc cách mạng đá mới diễn ra như thế nào - Thế nào là thị tộc, bộ lạc? thị tộc và bộ lạc tan rã khi nào - Cần hiểu rỏ được Văn hóa cổ đại Phương Đông với văn hóa cổ đại Phương Tây + Về kỹ năng : - Rèn luyện cho học sinh kỹ năng : trình bày vấn đề, kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc so sánh, phân tích, giải thích các sự kiện lịch sử. II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA : - Hình thức : Tự luận 100% Câu1: Cuộc cách mạng đá mới diễn ra như thế nào ? ( 2 điểm) Câu 2: Thế nào là thị tộc, bộ lạc? thị tộc và bộ lạc tan rã khi nào? (3 điểm) Câu 3: Trình bày thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây? Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học? (5 điểm) 31
 • 32. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 ĐÁP ÁN CHẤM ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ - LỚP 10 NĂM HỌC :2014-2015 : Câu Nội dung đáp án Điểm Câu 1 Hàng vaïn naêm tröôùc ñaây thôøi kyø ñaù môùi baét ñaàu. - Cuoäc soáng con ngöôøi ñaõ coù nhöõng thay ñoåi lôùn lao, con ngöôøi bieát: + Troàng troït, chaên nuoâi. + Laøm saïch taám da thuù che thaân. + Laøm coâng cuï. - => Cuoäc soáng no ñuû hôn vaø vui hôn, bôùt leä thuoäc vaøo thieân nhieân. 2 điểm Câu 2 a) Thò toäc: - Thò toäc laø nhoùm hôn 10 gia ñình coù chung moät doøng maùu. - Quan heä trong thò toäc coâng baèng bình ñaúng, cuøng laøm cuøng höôûng. Lôùp treû toân troïng cha meï, oâng baø vaø cha meï oâng baø thöông yeâu chaêm soùc taát caû con chaùu cuûa thò toäc. b) Boä laïc: - Boä laïc laø taäp hôïp moät soá thò toäc soáng cuøng nhau vaø coù cuøng moät nguoàn goác toå tieân. - Quan heä giöõa caùc thò toäc trong boä laïc laø thöông yeâu gaén boù, giuùp ñôõ laãn nhau. 2 điểm - Moät soá ngöôøi lôïi duïng chöùc quyeàn chieám ñoaït cuûa chung => tö höõu xuaát hieän. - Gia ñình phuï heä thay theá cho thò toäc. - Do quá trình chiếm hữu của cải dư thừa và khả năng lao động của mỗi gia đình khác nhau làm xuất hiện kẻ giàu người nghèo, xã hộ nguyên thủy chuyển dần 1 điểm 32
 • 33. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 sang xã hộ có giai cấp – thôøi coå ñaïi. Câu 3 Văn hóa cổ đại Hilap và Rôma đã phát triển như sau: * Lịch và chữ viết: - Dùng dương lịch:1 năm có 365 ngày và ¼, chính xác hơn - Hệ chữ cái Rôma (chữ Latinh) gồm 26 chữ cái; hòn chỉnh, đơn giả và rất linh hoạt, được dùng phổ biến hiện nay. * Sự ra đời của khoa học: - Đã đạt tới trình độ khái quát hóa và trìu tượng hóa, trở thành nền tảng của các KH - Một số nhà KH nổi tiếng: + Toán học, Vật lí, Triết học, Sử học,Thiên văn học… * Văn học: - Văn học phát triển cao, hình thành các thể loại văn học: tiểu thuyết, thơ trữ tình, bi kịch, hài kịch… - Một số tác phẩm và nhà văn, nhà thơ nổi tiếng: I-li-át và Ô-đi-xê; Xô-phốc-lơ… * Nghệ thuật: (Kiến trúc, điêu khắc, hội họa ) - Nghệ thuật hoàn mĩ, đậm tính hiện thực và tính dân tộc - Kiến trúc: một số công trình tiêu biểu như: đền Pác-tê-nông, đấu trường Rôma - Điêu khắc: một số tác phẩm tiêu biểu như: tượng lực sĩ ném đĩa, tượng nữ thàn A- tê-na, tượng thần Dớt, tượng thần Vệ nữ Mi-lô… (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) * Các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học: - Phát triển cao, đạt tới trình độ khái quát hóa và trìu tượng. - Có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài tới quá trình phát triển của lịch sử vănh minh nhân loại. (0,5đ) (0,5đ) Thống kê điểm Lớp Tổng số bài KT Giáo viên dạy ĐIỂM KIỂM TRA Điểm >= 5 Điểm từ 8 đến 10 Điểm dưới 5 Điểm từ 0 đến 3 Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 10 A1 32 LÊ XUÂN TRƯỜNG 31 96.9 9 28.1 1 3.1 0.0 10A2 28 25 89.3 7 25.0 1 10.7 0.0 CỘNG : 60 56 93.3 16 26.7 4 6.7 0 0.0 1. Nhận xét đánh giá ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. V. Rút kinh nghiệm 33
 • 34. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. Tuaàn: 12 Ngaøy soaïn:01/11/2014 Tieát: 12 Ngày dạy: 05/11/2014 Chöông V: ÑOÂNG NAM AÙ THÔØI PHONG KIEÁN Baøi 8: SÖÏ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CAÙC VÖÔNG QUOÁC ÑOÂNG NAM AÙ I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc : - Nhöõng neùt chính veà ñieàu kieän hình thaønh vaø söï ra ñôøi cuûa caùc vöông quoác coå Ñoâng Nam AÙ. - Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån và suy thoái cuûa caùc quoác gia phong kieán Ñoâng Nam AÙ. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: 34
 • 35. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 Giuùp hoïc sinh bieát quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa caùc daân toäc trong khu vöïc, qua ñoù giaùo duïc caùc em tình ñoaøn keát vaø traân troïng nhöõng giaù trò lòch söû. 3. Veà kyõ naêng : Reøn luyeän kyõ naêng khaùi quaùt hoaù söï hình thaønh vaø phaùt trieån caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ, kyõ naêng laäp baûng thoáng keâ veà phaùt trieån cuûa caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ qua caùc thôøi kyø lòch söû. II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: - Tranh aûnh con ngöôøi ñaát nöôùc Ñoâng Nam AÙ thôøi coå vaø thôøi phong kieán. - Löôïc ñoà chaâu AÙ, löôïc ñoà caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ. III– Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1. Ổn định tổ chức: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Boû qua phaàn naøy vì vöøa kieåm tra moät Tieát. 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Ñoâng Nam AÙ töø laâu ñaõ ñöôïc coi laø khu vöïc lòch söû - ñòa lyù - vaên hoaù rieâng bieät treân cô sôû phaùt trieån ñoà saét vaø kinh teá noâng nghieäp troàng luùa nöôùc, töø nhöõng theá kyû ñaàu coâng nguyeân, caùc vöông quoác coå ñaàu tieân ñaõ ñöôïc hình thaønh ôû Ñoâng Nam AÙ. Tieáp ñoù, khoaûng theá kyû IX-X caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ ñöôïc xaùc laäp vaø phaùt trieån thònh ñaït vaøo theá kyû X-XV. Ñeå hieåu ñieàu kieän hình thaønh caùc vöông quoác coå Ñoâng Nam AÙ? Söï hình thaønh vaø phaùt trieån caùc vöông quoác phong kieán Ñoâng Nam AÙ nhö theá naøo? Baøi hoïc hoâm nay seõ traû lôøi caùc caâu hoûi treân. 4. Tiến trình dạy học: Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng 1: caû lôùp vaø caù nhaân -Cho hoïc sinh xem baûn ñoà hieän nay caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ. Yeâu caàu hoïc sinh nhaän dieän töøng nöôùc. -GV nhaän xeùt vaø giôùi thieäu 11 nöôùc Ñoâng Nam AÙ. - GV hoûi: neâu nhöõng neùt chung veà ñieàu kieän töï nhieân cuûa caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù veà ñaëc ñieåm ñieàu kieän töï nhieân, tình hình phaùt trieån cuûa saûn xuaát vaø buoân baùn - GV hoûi: veà vaên hoaù khu vöïc Ñoâng Nam AÙ chòu aûnh höôûng bôûi neàn vaên hoaù naøo? Yù 1.Söï ra ñôøi cuûa caùc vöông quoác coå ÑoângNamAÙ:a) Ñieàu kieän ra ñôøi caùc vöông quoác coå Ñoâng Nam AÙ: - Đieàu kieän töï nhieân öu ñaõi, gioù muøa thuaän lôïi cho vieäc phaùt trieån cuûa caây luùa nöôùc vaø caùc loaïi caây troàng khaùc. - Địa hình bị chia cắt, nhỏ, manh mún b)Söï hình thaønh caùc vöông quoác coå: - Điều kiện hình thành :sự xuất hiện kỹ thuật kuyện kim, sự phát triển của nông nghiệp trồng lúa nước, ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa - Qúa trình hình thành: một số vương quốc đã hình thành trong giai đoạn này : Cam pa, Phù Nam, Tu ma sic…. - kinh tế và chính trị 35
 • 36. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 nghóa cuûa söï aûnh höôûng ñoù? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø choát yù Hoaït ñoäng 2: caû lôùp -GV trình baøy treân löôïc ñoà teân goïi, vò trí thôøi gian ra ñôøi cuûa caùc vöông quoác coå Ñoâng Nam AÙ Hoaït ñoäng 1: caû lôùp -GV trình baøy khoaûng thôøi gian töø theá kyû VII ñeán X ñaõ hình thaønh moät soá quoác gia laáy moät daân toäc ñoâng nhaát laøm noøng coát goïi laø quoác gia phong kieán daân toäc. - Giôùi thieäu treân löôïc ñoà vò trí töøng nöôùc: Campuchia - ngöôøi Khôme, caùc vöông quoác cuûa ngöôøi Moân, ngöôøi Mieán, ngöôøi Inñoâneâxia. - GV hoûi: caùc quoác gia phong kieán Ñoâng Nam AÙ phaùt trieån nhaát vaøo khoaûng thôøi gian naøo? Ñoù laø nhöõng nöôùc naøo? -HS traû lôøi. GV nhaän xeùt vaø phaân tích nhaán maïnh nhöõng thôøi kyø, nhöõng trieàu ñaïi phaùt trieån maïnh nhaát cuûa töøng quoác gia nhö Inñoâneâxia, Ñaïi vieät, Champa, Campuchia, Thaùi Lan, Mianma, Lan Xang… Hoaït ñoäng 2: theo nhoùm GV chia lôùp laøm 4 nhoùm vaø neâu caâu hoûi: - Nhoùm 1: tìm hieåu söï phaùt trieån kinh teá? - Nhoùm 2: tìm hieåu söï phaùt trieån chính trò? - Nhoùm 3: tìm hieåu söï phaùt trieån vaên hoaù? Chòu aûnh höôûng beân ngoaøi nhö theá naøo? - Nhoùm 4: yù nghóa cuûa vieäc aûnh höôûng bôûi vaên hoaù beân ngoaøi ñoái vôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ? + Kỹ thuật luyện kim xuất hiện. nông nghiệp là ngành kinh tế chính, ngoài ra họ còn dệt vải, làm gốm + Là những quốc gia nhỏ, phân tán trên những địa bàn nhỏ hẹp 2. Söï hình thaønh vaø phaùt trieån caùc quoác gia phong kieán Ñoâng Nam AÙ: a) Söï hình thaønh: - Quốc gia phong kiến dân tộc là quốc gia hình thành trên cơ sở lấy một bộ tộc đông, phát triển nhất làm nòng cốt - Thời gian töø theá kyû VII ñeán X - Các quốc gia tiêu biểu: vöông quoác Campuchia cuûa ngöôøi Khô me, caùc vöông quoác cuûa ngöôøi Moân vaø ngöôøi Mieán ôû haï löu soâng Meâ Nam, ngöôøi Inñoâneâxia treân ñaûo Xumatôra vaø Giava. b. Giai đoạn phát triển - Thời gian töø nöûa sau theá kyû X ñeán ñaàu theá kyû XVIII - Các quốc gia tiêu biểu : Đại Việt, Ăng Co, Su kho thay, Lan xang…. - Những nét chính : kinh tế phát triển cung caáp moät khoái löôïng lôùn luùa gaïo, saûn phaåm thuû coâng, saûn vaät thieân nhieân, nhieàu laùi buoân treân theá giôùi ñeán buoân baùn. Chính trị ổn định c. Thời kỳ suy thoái - Thời gian : từ nửa sau thế kỷ XVIII – giữa thế kỷ XIX, - Những nét chính: kinh tế, chính trị khủng hoảng, sự xâm nhập của thực dân phương Tây 36
 • 37. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 - Caùc nhoùm thaûo luaän traû lôøi, boå sung. GV nhaän xeùt vaø choát yù. Giaûng theâm: töø nöûa cuoái theá kyû XVIII caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ böôùc vaøo thôøi kyø suy thoaùi vaø bò caùc nöôùc tö baûn phöông Taây xaâm löôïc. 5. Cũng cố dặn dò: - Cũng cố - Ñieàu kieän ra ñôøi cuûa caùc vöông quoác coå Ñoâng Nam AÙ? - Söï hình thaønh caùc vöông quoác phong kieán Ñoâng Nam AÙ? Nhöõng bieåu hieän cuûa söï phaùt trieån cuûa caùc vöông quoác phong kieán Ñoâng Nam AÙ ? - Daën doø: - Hoïc baøi cuõ vaø ñoïc tröôùc baøi 9 - Söu taàm tranh aûnh veà ñaát nöôùc con ngöôøi Laøo, Campuchia. - Veõ löôïc ñoà Laøo, Campuchia. Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. Tuaàn: 13 Ngaøy soaïn:08/11/2014 Tieát: 13 Ngày dạy: 12/11/2014 Baøi 9: VÖÔNG QUOÂÙC CAM-PU-CHIA VAØ VÖÔNG QUOÂÙC LAØO I – Muïc tieâu baøi hoïc: 1. Veà kieán thöùc : -Naém ñöôïc những chặng đường lịch sử và những thành tựu văn hóa của Campuchia và Lào. 2. Veà tö töôûng, tình caûm: - Boài döôõng tình caûm yeâu quí traân troïng nhöõng giaù trò lòch söû truyeàn thoáng cuûa hai daân toäc laùng gieàng gaàn guõi vôùi Vieät Nam. - Hieåu roõ moái quan heä maät thieát cuûa ba nöôùc töø xa xöa, töø ñoù giuùp hoïc sinh hieåu roõ moái quan heä laùng gieàng toát, ñoaøn keát giuùp ñôõ laãn nhau laø cô sôû töø lòch söû vaø caàn thieát cho caû ba daân toäc treân baùn ñaûo Ñoâng Döông. 3. Veà kyõ naêng : - Toång hôïp, phaân tích caùc söï kieän lòch söû veà caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa hai vöông quoác Laøo vaø Campuchia. - Laäp baûng nieân bieåu veà caùc giai ñoaïn phaùt trieån cuûa hai vöông quoác Laøo vaø Campuchia. 37
 • 38. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 II – Thieát bò, taøi lieäu daïy – hoïc: Baûn ñoà caùc khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. III– Tieán trình toå chöùc daïy – hoïc: 1. Ổn định lớp 2. Kieåm tra baøi cuõ: Söï phaùt trieån thònh ñaït cuûa caùc quoác gia phong kieán Ñoâng Nam AÙ theá kyû X-XVIII ñöôïc bieåu hieän nhö theá naøo? 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Campuchia vaø Laøo laø hai quoác gia laùng gieàng gaàn guõi vôùi Vieät Nam, ñaõ coù lòch söû truyeàn thoáng laâu Ñoâng Döông vaø moät neàn vaên hoaù ñaëc saéc. Ñeå tìm hieåu vöông quoác Laøo vaø vöông quoác Campuchia phaùt trieån qua caùc thôøi kyø nhö theá naøo, tình hình kinh teá xaõ hoäi, nhöõng neùt vaên hoaù ñaëc saéc ra sao? Noäi dung baøi hoïc hoâm nay seõ traû lôøi caùc caâu hoûi treân. 4. Tiến trình dạy học: Hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troø Noäi dung kieán thöùc cô baûn Hoaït ñoäng 1 caù nhaân vaø caû lôùp - GV giôùi thieäu treân löôïc ñoà hai Laøo vaø Campuchia vaø neâu Caâu hoûi: ngöôøi Campuchia laø ai? Hoï soáng ôû ñaâu? -HS traû lôøò. GV nhaän xeùt vaø choát yù => - GV hoûi: quaù trình laäp nöôùc dieãn ra nhö theá naøo? -HS traû lôøò. GV nhaän xeùt vaø choát yù => Hoaït ñoäng 2: caù nhaân - GV hoûi: Campuchia phaùt trieån thònh ñaït nhaát vaøo giai ñoaïn naøo? Nhöõng bieåu hieän cuûa söï thònh ñaït? -HS traû lôøò. GV nhaän xeùt vaø choát yù => - GV hoûi: neâu nhöõng neùt phaùt trieån ñoäc ñaùo cuûa vaên hoaù Campuchia? -HS traû lôøò. GV nhaän xeùt vaø choát yù => Hoaït ñoäng 1: caû lôùp vaø caù nhaân -GV giôùi thieäu vò trí Laøo treân baûn ñoà nhöõng neùt cô baûn veà ñóa hình soâng nuùi. 1. Vöông quoác Campuchia: -Các giai đoạn phát triển + Từ thế kỷ VI đến năm 802 : nước Chân Lạp + Thôøi Aêng-co (802-1432) laø thôøi kyø phaùt trieån cao nhaát cuûa vöông quoác Campuchia: Bieåu hieän cuûa söï phaùt trieån: . Kinh teá: noâng-ngö-thuû coâng nghieäp ñeàu phaùt ñaït. . Xaây döïng nhieàu coâng trình kieán truùc lôùn. . Chinh phuïc caùc nöôùc laùng gieàng, trôû thaønh cöôøng quoâùc huøng maïnh. +Từ năm 1432 – 1863 : thời kỳ Phnong Penh là thời suy thoái , sau đó trở thành thuộc địa của pháp - Vaên hoaù: saùng taïo ra chöõ vieát rieâng treân cô sôû chöõ Phaïn. Vaên hoïc daân gian vaø vaên hoïc vieát vôùi nhöõng caâu chuyeän coù giaù trò ngheä thuaät. + Kieán truùc noåi tieáng laø quaàn theå Aêng-co. 2. Vöông quoác Laøo: - Các giai đoạn lịch sử + Trước thế kỷ XIV : các mường lào cổ 38
 • 39. Tröôøng THCS - THPT Taø Nung Giaùo Aùn Lòch Söû 10 Naêm Hoïc 2014- 2015 Öu theá cuûa con soâng meâ coâng. - GV trình baøy vaø phaân tích nguoàn goác daân toäc Laøo: ngöôøi Laøo Thông vaø ngöôøi Laøo Luøm vaø söï thaønh laäp nöôùc Laøo. - GV hoûi: Laøo phaùt trieån thònh ñaït nhaát vaøo giai ñoaïn naøo? Nhöõng bieåu hieän cuûa söï thònh ñaït? -HS traû lôøò. GV nhaän xeùt vaø choát yù => Hoaït ñoäng 2: caù nhaân - GV hoûi: nhöõng neùt chính veà vaên hoaù cuûa Laøo? -HS traû lôøò. GV nhaän xeùt vaø choát yù => - GV hoûi: nhaän xeùt veà söï phaùt trieån vaên hoaù cuûa hai vöông quoác Laøo Campuchia? -HS traû lôøò. –GV: keát luaän => + 1353, Pha Ngöøm thoáng nhaát nöôùc Laøo leân ngoâi vua ñaët teân nöôùc laø Lan Xang. - Thôøi kyø thònh vöôÀabel\u0031

Related Documents