NASYONALIS
MO
(NATIONALISM)
Kahulugan:
• Galing sa salitang Latin na “natio” na ang
ibig sabihin ay:
-“pagpapangkat ng mga taong may iisang lahi
na ma...
• Itinuturing na pananaw ng isang
indibidwal bilang kasapi ng isang
bansa o kaya ay pagnanasa ng isang
indibidwal na paunl...
• Nagmula sa salitang “nasyon”
- Isang katawagan sa samahan o
pangkat ng mga taong may iisang
mithiin at layunin sa buhay ...
• Isang damdaming makabansa ng
mga taong nagpapakita ng
katapatan sa kanilang bayan, hindi
sa pangulo o sa ilang pinuno
la...
NASYONALISMO
NG INDIAN
• Nalinang ang Nasyonalismong
Indian nang makapag-aral ang mga
maykayang Indian sa mga paaralang
British at nagkaroon ng k...
• Government of the Indian Act ng 1919
- nagbigay ng kaunting karapatan
lamang sa mga Indian
• Rowlatt Act
- ang pamahalaa...
MOHANDAS “MAHATMA”
GANDHI
- Mahatma- nangangahulugang
“Dakilang Kaluluwa” (Great Soul)
- nagpasimula ng prinsipyong
satyag...
MOHANDAS “MAHATMA”
GANDHI
- naging pinuno ng Indian
National Congress
- nagsagawa ng patakarang
“non-cooperation” o hindi
...
Naisasagawa ang civil disobedience sa
pamamagitan ng mga sumusunod:
• Iwasang bumili ng anumang gawa sa
Britain
• Iwasan a...
AMRITSAR MASSACRE
- Ang mga Muslim at Hindu ay
natipon sa Amritsar, Punjab
- layon sana ng mga Indian sa
pagtitipong ito n...
HENERAL REGINALD
DYER
- naniniwalang lantarang
sinalungat ng mga Indian ang pag-
uutos ng pamahalaang British
- pinagbabar...
SALT ACT
- sa pamahalaan lamang
maaaring bumili ng asin ang
mga Indian at kinakailangang
magbayad sila ng kaukulang
buwis ...
SALT MARCH
- demonstrasyong
inilunsad ni Gandhi bilang
pagsaway sa Salt Act na
ipinatupad ng mga British
GOVERNMENT OF INDIA
ACT
- pinasimulan ang tuwirang halalan
na nilahukan ng 35 milyong Indian
- sa batas na ito inaasahan n...
of 16

Nasyonalismong Indian

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nasyonalismong Indian

 • 1. NASYONALIS MO (NATIONALISM)
 • 2. Kahulugan: • Galing sa salitang Latin na “natio” na ang ibig sabihin ay: -“pagpapangkat ng mga taong may iisang lahi na mas mataas kaysa pamilya ngunit mas maliit kaysa sambayanan” - “pangkat ng mga indibidwal na nagkaroon ng magkakatulad na katangian dahil sa palagian nilang interaksyon sa isa’t isa”
 • 3. • Itinuturing na pananaw ng isang indibidwal bilang kasapi ng isang bansa o kaya ay pagnanasa ng isang indibidwal na paunlarin at palakasin ang isang bansa. • Mapapahayag sa pamamagitan ng Pagmamahal sa bayan at Pagiging Makabayan
 • 4. • Nagmula sa salitang “nasyon” - Isang katawagan sa samahan o pangkat ng mga taong may iisang mithiin at layunin sa buhay at pinagbubuklod ng iisang lahi, wika, relihiyon, kaugalian at tradisyon.
 • 5. • Isang damdaming makabansa ng mga taong nagpapakita ng katapatan sa kanilang bayan, hindi sa pangulo o sa ilang pinuno lamang. • Higit na binibigyang-diin dito ang pagkakaisa ng mga taong naniniwala na kabilang sila sa iisang bansa at handang ipagtanggol at pangalagaan ito.
 • 6. NASYONALISMO NG INDIAN
 • 7. • Nalinang ang Nasyonalismong Indian nang makapag-aral ang mga maykayang Indian sa mga paaralang British at nagkaroon ng kaalaman tungkol sa nasyonalismo at demokrasya. • Naging bunga nito ang pagkatatag ng Indian National Congress (1885) at Muslim League (1906).
 • 8. • Government of the Indian Act ng 1919 - nagbigay ng kaunting karapatan lamang sa mga Indian • Rowlatt Act - ang pamahalaang British ay pinagkalooban ng karapatang supilin at ikulong ng dalawang taon ng walang paglilitis ang sinumang tututol sa patakarang British
 • 9. MOHANDAS “MAHATMA” GANDHI - Mahatma- nangangahulugang “Dakilang Kaluluwa” (Great Soul) - nagpasimula ng prinsipyong satyagraha (walang karahasang pagtutol ng mamamayan sa anumang hindi makatarungang batas o civil disobedience)
 • 10. MOHANDAS “MAHATMA” GANDHI - naging pinuno ng Indian National Congress - nagsagawa ng patakarang “non-cooperation” o hindi pakikiisa sa pamahalaang British
 • 11. Naisasagawa ang civil disobedience sa pamamagitan ng mga sumusunod: • Iwasang bumili ng anumang gawa sa Britain • Iwasan ang pagpasok sa mga paaralang pampubliko • Tutulan ang pagbabayad ng buwis • Iwasan ang pakikiisa sa halalan • Iboycott ang kasuotang yaring Britain
 • 12. AMRITSAR MASSACRE - Ang mga Muslim at Hindu ay natipon sa Amritsar, Punjab - layon sana ng mga Indian sa pagtitipong ito na mag-ayuno, manalangin at makinig sa mga talumpating pampolitikal ng kanilang mga nasyonalistang lider
 • 13. HENERAL REGINALD DYER - naniniwalang lantarang sinalungat ng mga Indian ang pag- uutos ng pamahalaang British - pinagbabaril ng riple ang mga Indian sa Amritsar
 • 14. SALT ACT - sa pamahalaan lamang maaaring bumili ng asin ang mga Indian at kinakailangang magbayad sila ng kaukulang buwis sa pagbili nito
 • 15. SALT MARCH - demonstrasyong inilunsad ni Gandhi bilang pagsaway sa Salt Act na ipinatupad ng mga British
 • 16. GOVERNMENT OF INDIA ACT - pinasimulan ang tuwirang halalan na nilahukan ng 35 milyong Indian - sa batas na ito inaasahan ng mga Indian na matamo ang kasarinlan - ilan sa mga nakasaad sa batas na ito ay hindi napagkasunduan ng mga Muslim at Hindu

Related Documents