A4 Amsterdam
Door Hedwig Wiebes
J
e bent als Amsterdammer bijna gek
als je geen Museumjaarkaart hebt.
Menig cultuurliefheb...
of 1

Nachtwachtjurken, feesten en High Tea

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nachtwachtjurken, feesten en High Tea

  • 1. A4 Amsterdam Door Hedwig Wiebes J e bent als Amsterdammer bijna gek als je geen Museumjaarkaart hebt. Menig cultuurliefhebber likt zijn vin- gers af bij het wereldaanbod in de hoofdstad, dat zeker sinds de hero- pening van het Stedelijk Museum en het Rijksmuseum rijker is dan ooit. Maar liefst eenderde van de toeristen zegt zelfs speciaal daarvoor naar Amsterdam te ko- men. Sowieso is er in musea tegenwoordig nog veel meer te beleven dan enkel genie- ten van kunst, historische collectie of over- zichtstentoonstelling: een uitgebreide High Tea in het Tassenmuseum, tussen hippe hebbedingen snuffelen in de winkel van de Hermitage of feesten in Het Scheep- vaartmuseum. Om van de uiterst lucratie- ve, want permanent van toeristen uitpui- lende museumwinkels van met name het Van Gogh en het Rijks nog maar te zwijgen – de koffiemokken met zonnebloemen, on- derzetters met het Melkmeisje en de Nacht- wachtjurk voorzien duidelijk in een be- hoefte. Al lijkt het soms wel alsof musea drukker zijn met dergelijke bijzaken dan met de tentoonstellingen zelf. Zo verkoopt het Van Gogh Museum sinds deze zomer hoogwaardige 3D-reproduc- ties van topwerken, niet van echt te onder- scheiden. Voor 25.000 euro heb je een ‘echte’ Van Gogh aan de muur, met exact hetzelfde reliëf van verfstreken als het ori- gineel. De verkoop van deze replica’s moet een nieuwe entree aan de Museumpleinzij- de mede financieren. De reproducties ko- men voort uit een samenwerking tussen het museum en Fujifilm; dat had dankzij een nieuwe, geavanceerde 3D-printtech- niek ideeën over ‘perfecte’ kopieën en zag in de meesterwerken een uitgelezen moge- lijkheid. Een mooi project, vindt sectorma- nager publiekszaken Milou Halbesma van het Van Gogh, evengoed als het museum níét op zoek was geweest naar extra in- komsten. Bezuinigingen Toch is het geld mooi meegenomen in een tijd dat de subsidiekraan steeds verder wordt v dichtgedraaid. De economische malaise noopt tot bezuinigingen en daar- om hameren zowel het Rijk als de gemeen- te in haar jongste subsidieplannen stevig op cultureel ondernemerschap. Het doel: minder afhankelijkheid van financiële overheidssteun. Het ministerie van Onder- wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt als financieringsvoorwaarde zelfs min- stens 17,5 procent aan eigen inkomsten te- genover iedere 1.000 euro subsidie. Voor musea werd deze eis nooit eerder gesteld. Steeds vaker toveren musea dus origine- le plannen op tafel om de kas te spekken. Maar verkopen ze zo niet een beetje hun ziel, bijvoorbeeld in het geval van het Van Gogh? Zeker niet, zegt Milou Halbesma. De 3D-replica’s verschijnen in een zeer be- perkte oplage en alle exemplaren ontvan- gen een nauwkeurige inspectie van de we- tenschappelijke staf, zodat zowel exclusivi- teit als kwaliteit gewaarborgd is. Kortom: hier wil het Van Gogh zijn naam wel aan verbinden. Het museum probeert overi- gens al langer zoveel mogelijk op eigen be- nen te staan, vertelt Halbesma: op dit mo- ment komt 75 procent van hun inkomsten al tot stand zonder overheidssteun. Dat dankt het onder meer aan de kaart- verkoop van de anderhalf miljoen bezoe- kers in 2012: het Van Gogh Museum is al ja- renlang topfavoriet in Amsterdam én Ne- derland. Maar ook op het gebied van mer- chandising toont het museum zich een grootmacht: niet alleen in de museumwin- kel aan het Museumplein, maar ook ver buiten de landsgrenzen koop je tegen- woordig amandelbloesem-shawls en zon- nebloemmokken. Daar komen nu dus de Relievo’s bij, zoals de 3D-reproducties he- ten. Toch is het resultaat betrekkelijk. Hal- besma: „Voor de bouw van de grote nieuwe ingang in 2015 komen we nog 4,5 van de 15 miljoen euro tekort. Het zou mooi zijn, maar de verkoop van de Relievo’s gaat dat op zo’n korte termijn niet opbrengen. Daarvoor vertrouwen we nog veel op gif- ten en fondswerving.” Maar dat was dan ook niet de enige reden voor dit project, benadrukt ze: de reproducties hebben ook een belangrijke educatieve waarde. De schilderijen gaan mogelijk op toer langs scholen: „Kinderen vinden het geweldig de schilderijen aan te kunnen raken.” Subsidie In de huidige kabinetsperiode, die loopt tot en met 2016, ontvangen twintig musea in Amsterdam subsidie. Dat krijgen ze vanuit het gemeentelijk Kunstenplan óf van OCW – met als uitzondering filminstituut EYE, dat als enige subsidie ontvangt van allebei. De grootste steun komt van OCW, dat jaar- lijks bijna eenderde van het landelijke mu- seumbudget van 150,9 miljoen euro inves- Nachtwachtjurken, feesten en High Tea Amsterdamse musea Een museum moet tegenwoordig vooral ook ondernemer zijn, op zoek naar nieuwe geldbronnen. Over knalfeesten ter ere van kitscherige jachten, Van Gogh-replica’s en sponsorkleding. En wat heeft het Tropenmuseum te maken met zakjes kroepoek? We moeten onszelf opnieuw uitvinden en dat zorgt voor een hoop creativiteit Jan Willem Sieburgh directeur Tropenmuseum MUSEUMNACHT Tot 2.00 uur ’s nachts in het museum Advertentie CHANEL DE LEGENDE KOOP UW TICKET ONLINE Deze zaterdag vindt in Amsterdam de veertiende Muse- umnacht plaats. Vijftig musea ope- nen voor deze keer hun deuren tot twee uur ’s nachts en bieden naast hun reguliere ten- toonstelling een speciaal program- ma gericht op ‘nieuw publiek’ tus- sen de 18 en 35 jaar. De organisatie ligt in handen van Stichting Museum- nacht en krijgt me- dewerking van alle musea in de stad. Inkomsten uit en- treebewijzen ont- vangen musea daarvoor niet, maar wel een bijdrage voor het organise- ren van een leuk aanvullend pro- gramma, vertelt projectmanager Sa- rah Berckenkamp. Vorig jaar was de Museumnacht met 27.500 kaartjes vol- ledig uitverkocht. Dit jaar zijn er 30.000 kaarten beschikbaar. www.museum- nachtamsterdam.nl De Nachtwacht Art Dress van LaDress, verkrijgbaar in het Rijksmuseum en via LaDress.com. VRIJDAG 1 NOVEMBER 2013 A5NRCHANDELSBLAD teert in zeven Rijksmusea in de hoofdstad (naast het Van Gogh en het Rijks zijn dat Het Scheepvaartmuseum, het Joods Histo- risch Museum, Nederlands Persmuseum, Amstel 218 en EYE). Daarnaast ontvangen nog veertien musea financiële steun uit de gemeentekas. De gemeente Amsterdam presenteert iedere vier jaar een nieuw Kunstenplan op basis van adviezen van de Amsterdamse Kunstraad (AKr). Het gaat om jaarlijks 82,6 miljoen euro voor alle kunst en cultuur, waarvan ruim een kwart voor musea. Ook het Kunstenplan legt sterk de nadruk op commerciële inspan- ningen: iedere instelling moet eind 2016 minimaal 25 procenteigen inkomsten heb- ben (exclusief de kosten voor collectiebe- houd en -beheer). Ook hier is de toeken- ning van subsidie in de volgende periode daarvan afhankelijk. Voorzitter van de AKr Gerard de Kleijn ziet het allemaal gebeuren: meer aandacht voor marketing, crowdfunding en andere commerciële initiatieven die musea een tijdje terug wellicht nog een vieze smaak in de mond hadden bezorgd. Wie echter denkt dat deze nieuwe manier van werken afbreuk doet aan de inhoud heeft het mis, stellen de musea zelf. Zo vertelt De Kleijn verheugd over een unicum in de Amster- damse museumwereld: het Amsterdam Museum, het Bijbels Museum en Ons’ Lie- ve Heer op Solder maken sinds kort ge- bruik van stukken uit elkaars depot, die daar anders maar zouden liggen te verstof- fen zonder dat ook maar een bezoeker ze ziet. Deze intensieve samenwerking is het gevolg van het anticiperen op de bezuini- gingen: gemiddeld verloren de drie 16 pro- cent subsidie. Een ander voorbeeld is het Tropenmuseum, dat zich klaarmaakt voor een opmerkelijke fusie met twee instellin- gen buiten de stad. Het museum is onder- deel van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, dat na 2015 niet langer financie- ring ontvangt van het ministerie van Bui- tenlandse Zaken. OCW was bereid dit over te nemen, mits het museum zou fuseren met het Museum voor Volkenkunde in Lei- den en het Afrikamuseum in Berg en Dal. Dat leidt nu tot één instituut met drie loca- ties, legt directeur van het Tropenmuseum Jan Willem Sieburgh uit. Vanaf 2017 moe- ten zij dan gezamenlijk subsidie aanvra- gen. Deze zal zeker lager uitpakken dan ze eerder opgeteld ontvingen, maar bang voor verschraling is Sieburgh niet. „We moeten onszelf opnieuw uitvinden en dat zorgt voor een hoop creativiteit. Daar kun- nen zomaar hele mooie dingen uit voortko- men.” Feest Wie de kunstig met glas overkoepelde bin- nenplaats van Het Scheepvaartmuseum kent kan niet anders dan hopen daar ooit een feest te geven. Of in ieder geval te gast zijn bij eentje. Die kans is overigens vrij groot, want er vinden bijna vaker wél eve- nementen plaats dan niet. Bij de verbou- wing van het voormalig Zeemagazijn uit 1656 is daar zelfs bewust rekening mee ge- houden. Of het nu gaat om feesten en par- tijen of vergaderingen en congressen; van MUSEUMBEZOEK Fenomenaal museumjaar HetAmsterdamse jubileumjaar2013 (400jaargrachten- gordel)isfenome- naalwatbetreft museumbezoek, aldusdeNederland- seMuseumvereni- ging.Deheropening vanhetStedelijkMu- seumenhetRijks- museummagdan voorvertekening zorgenindenaar verwachtinggiganti- schebezoekersaan- tallen,hetmuseum- bezoekzitsowieso aljarenindelift. Daarnaasthadden nooiteerderzoveel Nederlanderseen Museumjaarkaart, ruimeenmiljoen,on- danksdatdeprijsin dezomernogmet5 eurosteegtot49,95 perjaar.Datzoude verenigingnaarei- genzeggenbest eenstedankenkun- nenhebbenaande economischecrisis: mensengaanvaker opvakantieineigen landenbezoeken hiervakermuseahier endaar.Vooriedere jaarkaartbezoeker ontvangteenmuse- um60tot70procent vandegemiddelde toegangsprijs. de uitreiking van de AKO Literatuurprijs tot het afscheid van Akzo-topman Hans Wijers: met de exploitatie voorziet het mu- seum voor een substantieel deel in zijn in- komsten. Maar wat te denken van het spraakmakende feest van een Amerikaan- se hedgefondsbaas ter ere van de doop van diens megajacht? Het schip lag dagenlang opzichtig voor anker voor het historische gebouw. Doet zoiets geen afbreuk aan de reputatie van Het Scheepvaartmuseum? Zakelijk directeur Karin Brandt maakt zich daar geen zorgen over en licht toe dat de Amerikaan met zijn entourage ook uitge- breid het museum bezocht. „Die diepgang stimuleren we, we willen geen platte loca- tie zijn waar je simpelweg een zaaltje af- huurt”, aldus Brandt. Wat ze bijvoorbeeld wel zou weigeren zijn lawaaierige studen- tenfeesten die overlast kunnen veroorza- ken voor de omgeving. Het allergrootste gevaar voor belangen- verstrengeling schuilt misschien nog wel in de gulle sponsoren uit het bedrijfsleven. Zeker zij kunnen met opportune voor- waarden de inhoudelijke kwaliteit van een museum ter discussie stellen, zou je den- ken. Dat is in de praktijk echter niet het ge- val, zegt Jan Willem Sieburgh van het Tro- penmuseum. Hij is tevens voorzitter van de SponsorRing: een vakprijs voor succes- volle sponsoring in onder meer de kunst- en cultuurwereld. Vooral in deze categorie is het aantal aanmeldingen dit jaar enorm toegenomen. Commercie en inhoud hoe- ven elkaar niet te bijten, is zijn mening. Sie- burgh geeft als voorbeeld de samenwer- king tussen zijn Tropenmuseum en de pro- ducent van Oosterse kookproducten Go- Tan, dat gevonden Indonesische fotoal- bums onder de aandacht bracht door die af te drukken op hun verpakkingen. Vijftien albums vonden zo hun weg terug naar de oorspronkelijke families. „Of neem Philips, dat met een nieuw soort led-licht zorgt dat de Nachtwacht er nog mooier uitziet”, al- dus Sieburgh, eerder zakelijk directeur van het Rijksmuseum. Lachend: „Maar sup- poosten met shirtsponsors zie ik nog niet zo snel rondlopen bij ons.” Al komt daar wellicht toch een keer verandering in: bij Het Scheepvaartmuseum dragen mede- werkers immers wél al speciaal ontworpen kleding van zeilmerk Gaastra, een van de hoofdsponsors. Wie ook geen gevaar ziet in de commer- ciële ondernemingen van musea is AKr- voorzitter Gerard de Kleijn. „Als je echt geld wilt verdienen begin je sowieso geen museum”, stelt hij. De Kleijn beschouwt het publieksgericht denken juist als een goede stap voorwaarts, na een tijd waarin musea te veel in zichzelf gekeerd waren. En ook OCW vraagt instellingen „de ban- den met het publiek te versterken”, ook al blijft inhoud het belangrijkste criterium. Dat laatste is niet meer dan logisch, vindt Milou Halbesma van het Van Gogh Muse- um: „Ons bestaansrecht is het zo goed mo- gelijk conserveren van de collectie van Vincent van Gogh en deze te laten zien aan geïnteresseerden. Alle overige inspan- ningen bestaan slechts bij de gratie daar- van.” In het Scheepvaart- museum vinden bijna vaker wél feesten plaats dan niet Advertentie Herenstraat 11 Amsterdam tel: 020-6206240 www.juweliergort.nl Op eigen benen Dat je ook prima een museum kunt runnen zonder overheidssubsidie toont Tassen- museum Hendrikje, zeventien jaar gele- den ontstaan uit een privéverzameling. Di- recteur Sigrid Ivo weet niet beter dan dat het museum zijn eigen geld verdient: „Juist door ons relatief kleine budget zijn we heel creatief.” Toch deed ze een subsidieaan- vraag: het Tassenmuseum wil meer doen op educatief vlak, maar dat is commercieel gezien nu eenmaal weinig interessant. Ivo: „We hebben één van de grootste tassencol- lecties ter wereld, die kan een hoop bete- kenen voor bijvoorbeeld studenten aan de modeacademie.” De AKr oordeelde echter negatief: de plannen zouden onder andere te weinig vraaggericht zijn. Anders verliep het bij Museum Het Schip, gewijd aan de Amsterdamse School-bouwstijl en al elf jaar het hoofd boven water houdend zon- der subsidie. Het museum trekt een sterk groeiend aantal bezoekers, waarvan op- merkelijk veel uit het buitenland. Ook is Het Schip handig met marketingcampag- nes en werkt het strategisch samen met vermogende woningcorporaties. Een droommuseum dus, in overheidsogen. De AKr beloonde dit cultureel ondernemer- schap dan ook met de eerste subsidiëring ooit, voor verdere professionalisering. Strijkt de gemeente zichzelf daarmee niet tegen de haren in? Feit blijft dat subsi- diepotjes eerder krimpen dan groeien en dus kunnen musea maar beter leren op ei- gen benen te staan, vindt Karin Brandt van Het Scheepvaartmuseum. Al erkent ze meteen dat het wellicht makkelijk praten is, met een toplocatie aan haar zijde. Brandt: „Natuurlijk hebben niet alle musea zo’n mooi gebouw, maar commerciële plannen hoeven ook niet altijd groots en meeslepend te zijn. Musea hebben zoveel mooie verhalen te vertellen; ze moeten ge- woon zoeken naar de juiste manier om de- ze te verzilveren.” Het Tropenmuseum werkte samen met oosterse levensmiddelenproducent Go-Tan en in Tassenmuseum Hendrikje kun je onder meer genieten van een Fashion High Tea.

Related Documents