Násilí z nenávisti a mládež –
zdroje informací, stereotypy,
mýty a (ne)snášenlivost
VÝZKUMNÁ ZPRÁVA I
26. listopadu 2014
Z...
- 2 -
Metodologie výzkumu
Velikost vzorku 1000 respondentů ve věku 15-25 let
Termín dotazování 5-19.11.2014
Metoda sběru d...
- 3 -
Intenzita užívání internetu
Denně 90 %
Méně často či vůbec 10 %
Struktura vzorku
Věk
15 – 20 let 49 %
21 – 25 let 51...
NÁSILÍ Z NENÁVISTI
- 5 -
Co je a není násilí z nenávisti
Mladí lidé jsou citliví k projevům násilí jako takovému (všechny výroky většina resp...
- 6 -
Postoje a názory ohledně
násilí z nenávisti
Celkem 88 % respondentů uvádí, že útok na jedince kvůli jeho příslušnost...
ZDROJE INFORMACÍ A DŮVĚRA ZDROJŮM
- 8 -
Zdroje informací o společenských
problémech a menšinách
M4. Z jakých zdrojů získáváte informace o soužití s menšinam...
- 9 -
Důvěra zdrojům informací v otázce
soužití s menšinami
Důvěra ve zdroje ne vždy odpovídá struktuře, jakou se podílejí...
- 10 -
Celková informační hodnota zdrojů
v otázce soužití s menšinami
Ukazatel vychází z kombinace odpovědí, zda je daný k...
- 11 -
Vlastní negativní zkušenosti s
příslušníkem menšiny
Negativní zkušenost s příslušníkem některé minority uvádí 31 % ...
- 12 -
Osobní známost s Romy
Počet respondentů, kteří mají v rodině Roma / Romku, zhruba odpovídá odhadovanému zastoupení ...
DŮVĚRA ZKRESLENÝM INFORMACÍM A HOAXŮM
- 14 -
Důvěřování zkresleným informacím a hoaxům
TESTOVANÉ VÝROKY
Výrok
Je fakticky
pravdivý?
Mezi Romy ze sociálně vylouč...
- 15 -
74
68
44
43
39
27
18
7
6
34
29
20
32
28
19
26
22
28
41
41
54
Děti romských rodin ze soc. vyloučených oblastí často ...
- 16 -
Důvěřování zkresleným informacím a hoaxům
RŮZNÉ SKUPINY OBYVATEL
Graf ukazuje průměrný počet hoaxů, které daná skup...
- 17 -
Důvěřování zkresleným informacím a hoaxům
DLE DŮVĚRY INFORMAČNÍM ZDROJŮM
Nejzranitelnější z hlediska hoaxů jsou lid...
POCIT DOSTATKU INFORMACÍ A DŮVĚRA HOAXŮM
- 19 -
Pocit informační saturovanosti
U 5 ze 7 zkoumaných minorit a skupin společnosti má většina mladých respondentů poci...
- 20 -
Pocit informační saturovanosti o Romech
a důvěra hoaxům
Pocit informační saturovanosti (má dostatek informací) nemu...
HODNOCENÍ SOUŽITÍ S MENŠINAMI
- 22 -
Hodnocení soužití s menšinami
Zkoumané skupiny společnosti a minority lze rozdělit na dvě skupiny. U důchodců, LGBT...
- 23 -
Hodnocení soužití s menšinami
VLIV NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI
Menšina respondentů, která deklarovala vlastní negativní zk...
- 24 -
Hodnocení soužití s menšinami
LIDÉ BEZ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI – DLE DŮVĚRY HOAXŮM
Mezi lidmi, kteří deklarují, že nemaj...
- 25 -
Hodnocení soužití s menšinami
LIDÉ BEZ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI – DLE DŮVĚRY HOAXŮM
Lidi, kteří lépe / osobně znají lépe ...
- 26 -
INFORMACE O REALIZÁTOROVI
VÝZKUMU
MEDIAN, s.r.o je
nezávislá soukromá
společnost pro výzkum
trhu, médií a veřejného...
of 26

Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #1

Souhrn výstupů reprezentativního výzkumu mezi mladými lidmi v ČR na téma násilí z nenávisti. Výzkum provedla agentura MEDIAN pro projekt HateFree Culture realizovaný Agenturou pro sociální začleňování. Projekt je podpořen fondy zemí EHP a Norska.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Government & Nonprofit      


Transcripts - Mladí a Násilí z nenávisti 2014 - výzkumná zpráva #1

 • 1. Násilí z nenávisti a mládež – zdroje informací, stereotypy, mýty a (ne)snášenlivost VÝZKUMNÁ ZPRÁVA I 26. listopadu 2014 ZPRACOVÁNO EXKLUSIVNĚ PRO: PODPOŘENO GRANTEM Z ISLANDU, LICHTENŠTEJNSKA A NORSKA
 • 2. - 2 - Metodologie výzkumu Velikost vzorku 1000 respondentů ve věku 15-25 let Termín dotazování 5-19.11.2014 Metoda sběru dat CAWI (on-line dotazování na panelu MEDIAN): n=650 CASI (computer assisted self-interviewing): n=350* *Metoda CASI (respondent vyplňuje dotazník off-line samostatně na počítači, který mu doručí tazatel) byla do sběru zařazena, aby došlo k pokrytí volnějších uživatelů internetu nezasažitelných on-line sběrem na panelu respondentů. Výběr respondentů kvótní výběr Reprezentativita vzorek je reprezentativní pro populaci ČR 15-25 let podle kategorií: pohlaví, kraj, věk (2 kategorie), velikost místa bydliště (3 kategorie), intenzita využívání internetu Reprezentativita datového souboru byla primárně dosažena plněním kvótního předpisu a v dodatečným dovážením dat. Statistická odchylka činí u daného vzorku +/- 1,5 procentní bod (p.b.) u méně zastoupených postojů až +/- 3 procentní body u postojů zastávaných polovinou respondentů. Viz tabulka: Kolik respondentů zastává postoj Statistická odchylka při úsudku na populaci 5 % +/- 1,5 p.b. 20 % +/- 2,5 p.b. 50 % +/- 3 p.b. 20 % +/- 2,5 p.b. 5 % +/- 1,5 p.b.
 • 3. - 3 - Intenzita užívání internetu Denně 90 % Méně často či vůbec 10 % Struktura vzorku Věk 15 – 20 let 49 % 21 – 25 let 51 % Pohlaví muži 51 % ženy 49 % Kraje Praha 12 % Středočeský 12 % Jihočeský 6 % Plzeňský 5 % Karlovarský 3 % Ústecký 8 % Liberecký 4 % Královéhradecký 5 % Pardubický 5 % Vysočina 5 % Jihomoravský 11 % Olomoucký 6 % Zlínský 6 % Moravskoslezský 12 % *Údaje o struktuře po vážení, zaokrouhlena na celá procenta. Zdrojem teoretických četnosti jsou data ČSU a v případě užívání internetu aktuální data MEDIA PROJEKT. Velikost místa bydliště (počet obyvatel) do 4 999 39 % 5 000 – 99 999 41 % 100 000 a více 20 %
 • 4. NÁSILÍ Z NENÁVISTI
 • 5. - 5 - Co je a není násilí z nenávisti Mladí lidé jsou citliví k projevům násilí jako takovému (všechny výroky většina respondentů považuje za násilí z nenávisti). Velká většina si uvědomuje, že toto násilí nemusí mít jen fyzické formy. Část lidí ale termín „násilí z nenávisti“ slučuje i s osobní nenávistí k danému jedinci (Bývalý přítel jedné ženy v hospodě udeří v hospodě jejího současného přítele) či s trestným činem vykonaným příslušníkem minority, ačkoli je dle popisu motivován krádeží nikoli příslušností oběti k jiné specifické skupině (Rom napadne a okrade taxikáře). Odpovědi nejsou celkově příliš závislé na vzdělání respondentů (studovaná / dostudovaná škola) a dalších faktorech, což odráží obecně spíše nízkou znalost termínu „násilí z nenávisti“ v ČR. Hodnocení, že situace Rom napadne a okrade taxikáře je násilím z nenávisti, není častější u lidí s osobními negativními zkušenostmi s menšinami (ANO = 55 % oproti 66 % mezi lidmi bez zkušenosti). Je ale častější mezi lidmi, kteří důvěřují hoaxům o Romech, či mezi lidmi, kteří v otázce soužití s menšinami informačně vychází a zcela důvěřují např. televizi (ANO = 73 %). Viz níže. P02. Je podle Vás projevem násilí z nenávisti, když … 70 60 57 47 42 37 38 38 28 26 25 30 29 31 36 40 32 24 33 30 4 7 10 17 16 18 19 26 28 26 1 2 4 5 6 5 11 12 11 19 Neonacista napadne mladého Roma na zastávce autobusu Skupina mladých Romů se na ulici porve se skupinou neonacistů Někdo nastříkal sprejem na zeď domu obývaného romskou rodinou nápis Cikáni do plynu Hudební skupina na veřejně přístupném koncertě hraje písničku s textem Zabijte Žida,… Známá na Facebooku napíše, že cikáni jsou jako štěnice a měli by být vyhubeni Někdo plivne na bezdomovce Bývalý přítel jedné ženy v hospodě udeří v hospodě jejího současného přítele Rom napadne a okrade taxikáře Někdo jinému člověku nadává, že je úchylný buzerant Lidé pochodují městem a křičí Cikáni do práce 0% 20% 40% 60% 80% 100% Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne *Seřazeno podle určitě ano + spíše ano
 • 6. - 6 - Postoje a názory ohledně násilí z nenávisti Celkem 88 % respondentů uvádí, že útok na jedince kvůli jeho příslušnosti ke skupině, negativně postihuje i další členy skupiny, k níž oběť náleží. To naznačuje, že přes omezenou znalost termínu „násilí z nenávisti“ (viz slide výše) existuje mezi mladými lidmi citlivost ke jevu násilí z nenávisti jako takovému a jeho možným důsledkům. Mladí lidé také nejsou k násilí z nenávisti lhostejní – jen 28 % z nich jej považuje za „věc útočníka a oběti“. Varujícím zjištěním je naopak to, že 46 % respondentů je přístupných argumentům, které zodpovědnost za napadení rozkládají mezi útočníky a oběti (mohly si to zavinit svým oblékáním, příslušností k určité skupině apod. ) a násilí z nenávisti pocházející od jakékoli skupiny útočníků tím mohou legitimizovat. O18. Uveďte, nakolik souhlasíte či nesouhlasíte s následujícím tvrzením: 39 31 33 34 23 18 11 9 49 57 51 47 39 42 35 19 11 10 15 16 32 32 34 41 2 3 2 4 6 8 21 32 Násilí z nenávisti znamená velké nebezpečí pro celou společnost Útok na jedince kvůli jeho příslušnosti ke skupině negativně postihuje i další členy skupiny, k níž oběť náleží. Útočník si zaslouží tvrdší trest, pokud motivem jeho jednání bylo násilí z nenávisti Jedinec má právo být chráněn před nenávistnými projevy (např. na internetu) i za cenu omezení projevu (např. smazáním komentáře, případně i postihem) Každý má právo na svůj názor, za jeho publikování (na internetu apod.) nesmí být jakkoli postižen či trestán Verbální projev nenávisti (na internetu nebo třeba na náměstí) je mnohem méně nebezpečný, než fyzické napadení z nenávisti. Oběti si napadení často mohou zavinit samy (tím jak se oblékají, k jaké skupině patří apod.) Násilí z nenávisti je jen věc útočníka a oběti 0% 20% 40% 60% 80% 100% Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne *Seřazeno podle určitě ano + spíše ano
 • 7. ZDROJE INFORMACÍ A DŮVĚRA ZDROJŮM
 • 8. - 8 - Zdroje informací o společenských problémech a menšinách M4. Z jakých zdrojů získáváte informace o soužití s menšinami (např. Romové, homosexuálové, muslimové)? V informačních zdrojích mladých lidí (15-25 let) výraznou roli hrají elektronická a nová média (televize, on-line zpravodajství, sociální sítě) a tzv. word of mouth (osobní rozhovory s rodinou a známými). V otázce soužití s menšinami klade část mladých lidí důraz na vlastní zkušenost. To může vycházet z faktu, že vlastní zkušenosti (pozitivní i negativní) jsou zde u mladých lidí skutečně častější než např. korupce a nezaměstnanost (velká část ještě studuje). U části respondentů však může docházet k propojení s mediálními či jinými typy informací. Např. soužití s Romy, bezdomovci a Muslimy totiž označuje za problematické většina respondentů, kteří uvádí, že nejčastějším zdrojem informace je „vlastní zkušenost“ a zároveň deklarují, že žádnou osobní negativní zkušenost s příslušníkem menšin nemají (viz otázka níže). 25 23 12 9 6 5 4 3 1 1 1 60 56 60 74 55 59 63 52 28 27 17 Televize On-line zpravodajství Sociální sítě Rodina a známí – osobní rozhovory Škola Vlastní zkušenosti Tisk (noviny a časopisy) Rodina a známí – elektr. komunikace Úřady, instituce Nevládní organizace Aktivisté 0 20 40 60 80 100 Nejčastější zdroj Častý zdroj 27 18 10 8 5 12 2 2 1 1 0 57 58 60 67 49 56 62 45 21 24 20 Televize On-line zpravodajství Sociální sítě Rodina a známí – osobní rozhovory Škola Vlastní zkušenosti Tisk (noviny a časopisy) Rodina a známí – elektr. komunikace Úřady, instituce Nevládní organizace Aktivisté 0 20 40 60 80 100 Nejčastější zdroj Častý zdroj M3. Z jakých zdrojů získáváte informace o společenských problémech (nezaměstnanost, chudoba, korupce, kriminalita, atd.) a událostech, které s nimi souvisí?
 • 9. - 9 - Důvěra zdrojům informací v otázce soužití s menšinami Důvěra ve zdroje ne vždy odpovídá struktuře, jakou se podílejí na informovanosti v otázce společenských problémů a soužití s menšinami (viz slide výše). Velkou důvěru mají mladí lidé v nemediované zkušenosti – osobní i předávané od známých a rodiny. Důvěryhodnost školy a úřadů / institucí spíše převyšuje míru, nakolik jsou pro mladé lidi informačním zdrojem, což naznačuje, že jejich informační potenciál může brzdit i forma předávání informací mladým lidem. Naopak u sociálních sítí si část respondentů, kteří je chápou jako informační zdroj, uvědomuje omezenou spolehlivost některých informací. Aktivismus je pak zřejmě velkou částí mladých lidí chápán jako prosazování neobjektivních postojů. 56 35 20 18 15 20 13 18 13 6 4 21 38 35 35 37 28 33 27 29 25 15 16 21 29 32 33 32 35 33 35 40 35 4 4 10 9 10 13 13 14 13 19 27 3 3 6 6 6 7 6 8 10 10 19 Vlastní zkušenosti Rodina a známí – osobní rozhovory Rodina a známí – email a jiná elektronická komunikace Škola On-line zpravodajství Televize Tisk (noviny a časopisy) Úřady, instituce (jejich webové stránky apod) Nevládní organizace věnující se těmto tématům Sociální sítě (postované články a zkušenosti) Aktivisté 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1=velmi důvěryhodné 2 3 4 5=zcela nedůvěryhodné M5. Nakolik důvěřujete informacím o společenských problémech a soužití s menšinami, které se dozvíte z následujících zdrojů? 1,8 2,0 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 3,0 3,4 průměr
 • 10. - 10 - Celková informační hodnota zdrojů v otázce soužití s menšinami Ukazatel vychází z kombinace odpovědí, zda je daný kanál informací pro respondenta častým informačním zdrojem v oblasti soužití s menšinami a nakolik respondent informacím z tohoto zdroje důvěřuje. Potvrzuje se, že celkově největší informační hodnotu mají dílčí zkušenosti (osobní ale i sdílené) a elektronická média (televize, on-line zpravodajství). Ze sociálních sítí mladí lidé často vychází, ale nedůvěřují jim vždy stoprocentně. Celková informační hodnota nevládních organizací a úřadů / institucí je primárně omezena tím, že se informace od nich k respondentům vůbec nedostanou. M5. Nakolik důvěřujete informacím o společenských problémech a soužití s menšinami, které se dozvíte z následujících zdrojů? 28 19 13 43 9 5 15 13 6 5 2 45 53 56 24 49 51 37 30 17 15 14 28 29 31 33 43 45 49 58 78 81 84 Rodina a známí – osobní rozhovory Televize On-line zpravodajství Vlastní zkušenosti Tisk (noviny a časopisy) Sociální sítě (postované články a zkušenosti) Škola Rodina a známí – email a jiná elektronická komunikace Nevládní organizace věnující se těmto tématům Úřady, instituce (jejich webové stránky apod.) Aktivisté 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Vychází ze zdroje + zcela důvěřuje Vychází ze zdroje + relativně důvěřuje Nevychází ze zdroje / nedůvěřuje M4. Z jakých zdrojů získáváte informace o soužití s menšinami (např. Romové, homosexuálové, muslimové)? Vychází ze zdroje = nejčastěji či často (M4). Relativně důvěřuje = známky 2 a 3 z 5. Zcela důvěřuje = známka 1 z 5.
 • 11. - 11 - Vlastní negativní zkušenosti s příslušníkem menšiny Negativní zkušenost s příslušníkem některé minority uvádí 31 % respondentů, přičemž zhruba 25 % z nich ji detailněji popsalo a 6 % neodpovědělo či popsalo obecné problémy (nepřizpůsobivost, jiná kultura, nepracování). Mezi nejčastější popsané osobní negativní zkušenosti patří verbální vulgarita či napadání či okradení. Je však třeba upozornit, že ne všechny popisované negativní zkušenosti nelze slučovat s dlouhodobou negativní zkušeností lidí žijících poblíž některých sociálně vyloučených oblastí – mezi jmenovanými menšinami se objevují i jiné (viz výše) a necelá polovina respondentů s negativní zkušeností uvedla, že Romy nepotkává vůbec (10%) či jen zřídka (37 %) 25 6 69M6A. Máte Vy osobně osobní negativní zkušenost s příslušníkem nějaké menšiny? 0% 20% 40% 60% 80% 100% ANO - popsal(a) ANO - nepopsal(a) NE 10% 9% 6% 3% 0% 2% 4% slovní napadání, agresivita, nadávky, vulgarita, vyhrožování okradení, podvod rvačka, napadení, zbití nevhodné, hlučné, nepříjemné chování jiné konkrétní věci obecné - nepřizpůsobivost a problémy soužití, jiná kultura, nepracování bez ovpovědi / nepopsal 0% 20% 40% 60% 80% 100% Popište jakou (spontánní odpovědi): Jen cca 20 respondentů jmenovalo konkrétní menšinu, s jejichž příslušníkem mají negativní zkušenost. Z toho 59 % jmenovalo Romy a zbytek další menšiny (homosexuálové, Vietnamci, Arabové, neonacisti, atd.)
 • 12. - 12 - Osobní známost s Romy Počet respondentů, kteří mají v rodině Roma / Romku, zhruba odpovídá odhadovanému zastoupení romské menšiny v české populaci (2-3 %). Některé kategorie v grafu se mohou překrývat (Roma mám mezi kamarády a zároveň mezi spolužáky). Z podrobnější analýzy dat však vyplývá, že povrchní či větší osobní známost s některým příslušníkem romské menšiny (mezi známými / spolužáky, mezi kamarády, v rodině) deklaruje okolo 40 % respondentů. Častěji to jsou lidé mezi 15-20 lety, kteří jsou ještě ve škole. Nadpoloviční většina (52 %) Romy jen zřídka potkává nebo je nepotkává vůbec. Zbytek, tedy 8 % kteří nepatří ani do jedné z výše uvedených skupin, Romy potkává pravidelně, ale žádného z nich osobně nezná. S10. Nakolik se vy osobně znáte s nějakým Romem / Romkou či Romy? 3% 16% 36% 44% 35% 17% Je členem mé rodiny Mám mezi kamarády Mám mezi známými / spolužáky Potkávám pravidelně Potkávám zřídka Nepamatuji si, kdy jsem ho/ji naposledy potkal 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% *SUMA odpovědí je vyšší než 100 % (respondent může mít Roma v rodině i mezi kamarády / spolužáky apod.)
 • 13. DŮVĚRA ZKRESLENÝM INFORMACÍM A HOAXŮM
 • 14. - 14 - Důvěřování zkresleným informacím a hoaxům TESTOVANÉ VÝROKY Výrok Je fakticky pravdivý? Mezi Romy ze sociálně vyloučených oblastí je vyšší nezaměstnanost než je v ČR běžné ANO Romové dostávají důchody, i když nesplní podmínky na minimum odpracovaných let NE Romská domácnost má nárok na vyšší dávky než Neromové NE Romové dostávají v rámci státní podpory lékárnách léky za výrazné slevy či zdarma NE Romové mají v některých severočeských městech MHD zdarma. NE Děti romských rodin ze sociálně vyloučených oblastí často nechodí do školky, díky čemuž mohou mít problémy ve škole ANO Většinu českých nezaměstnaných tvoří Romové NE Respondentům výzkumu bylo předloženo 7 výroků o týkajících se Romů v České republice. Pět z nich byly nepravdivé výroky a tzv. hoaxy šířící se v posledních letech sociálními sítěmi. Dva z nich fakticky pravdivé výroky týkající se nezaměstnanosti a předškolní výchovy, které hrají roli kontrolních proměnných. Zkoumána byla schopnost respondentů odlišit pravdivý (byť kritický) výrok od smyšleného.
 • 15. - 15 - 74 68 44 43 39 27 18 7 6 34 29 20 32 28 19 26 22 28 41 41 54 Děti romských rodin ze soc. vyloučených oblastí často nechodí do školky, díky čemuž mohou mít problémy ve škole Mezi Romy ze soc. vyloučených oblastí je vyšší nezaměstnanost než je v ČR běžné Romská domácnost má nárok na vyšší dávky než Neromové Většinu českých nezaměstnaných tvoří Romové Romové dostávají důchody, i když nesplní podmínky na minimum odpracovaných let Romové dostávají v rámci státní podpory lékárnách léky za výrazné slevy či zdarma Romové mají v některých severočeských městech MHD zdarma. 0% 20% 40% 60% 80% 100% PRAVDA NEPRAVDA Nevím Důvěra zkresleným informacím a hoaxům ODPOVĚDI RESPONDENTŮ Respondenti správně častěji označovali za pravdivé výroky ty, které fakticky odpovídají realitě. Relativně vysoká část respondentů ovšem věří také hoaxům a zkresleným informacím. Nejvíce lidé věří informacím, že Romové mají nárok na vyšší dávky, tvoří většinu českých nezaměstnaných a dostávají důchody, i když nesplní legální podmínky – těmto výrokům věří 39-44 % lidí a platí u nich, že více lidí je považuje za pravdivé, než nepravdivé. Menší ale podstatná část mladých lidí považuje za pravdivé i informace, že Romové dostávají léky zdarma či s výraznými slevami (27 %) či mají v severočeských městech MHD zdarma (18 %). Podstatné je také zjištění, že u všech nepravdivých výroků je jen menšina lidí (20-34 %) schopna přímo identifikovat nepravdivost. Častěji uvádějí, že neví / nedokáží posoudit, takže existuje další potenciál šíření hoaxů, které mohou mladé lidi přesvědčovat svým opakováním, přenosem do jiných forem komunikace (šeptanda) apod. C5. Na internetu a sociálních sítích se šíří pravdivé zprávy, které upozorňují na věci, o kterých se běžně nepíše, ale i zkreslené informace. Které z následujících věcí jsou podle vás pravdivé a které ne: % respondentů, kteří alespoň občas používají některé sociální sítě (n=861)
 • 16. - 16 - Důvěřování zkresleným informacím a hoaxům RŮZNÉ SKUPINY OBYVATEL Graf ukazuje průměrný počet hoaxů, které daná skupina respondentů uvedla jako pravdivé. V celkovém zkoumaném vzorku to bylo v průměru 1,7 hoaxu z 5 testovaných. Mírně častěji věří hoaxům mladí lidé a lidé ze středních škol (zejména z učilišť a SOŠ bez maturity). To lze připisovat menší osobní zkušenosti v některých oblastech (mladší lidé) či rozdílům v informovanosti a kritickém čtení informací apod. (jiná výuka na školách). Lidé, kteří uvádí vlastní negativní zkušenost s menšinami, hoaxům věří o trochu častěji. Vztah zde ale může působit oběma směry: a) člověk s osobní negativní zkušeností má vyšší šanci následně věřit negativní informaci, byť je zkreslená či nepravdivá; b) celkově negativně orientovaní lidé častěji důvěřují i zkresleným informacím a zároveň ve výzkumu častěji uvádí epizodické a méně významné negativní zkušenosti s příslušníky minorit (vulgarita, negativní zkušenost bez popisu). C5. Na internetu a sociálních sítích se šíří pravdivé zprávy, které upozorňují na věci, o kterých se běžně nepíše, ale i zkreslené informace. Které z následujících věcí jsou podle vás pravdivé a které ne: 1.7 1.9 1.5 1.9 2.2 1.9 1.6 1.4 1.9 1.6 Celkem 15-20 let 21-25 let ZŠ učiliště / SOŠ bez maturity gymnázium / SOŠ s maturitou VOŠ / konzervatoř / nadstavby vysoká škola vlastní negativní zkušenost bez vlastní negativní zkušenosti 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Průměrný počet hoaxů uvedených jako pravdivé Věk Poslední studovaná škola Osobní negativní zkušenost s menšinami
 • 17. - 17 - Důvěřování zkresleným informacím a hoaxům DLE DŮVĚRY INFORMAČNÍM ZDROJŮM Nejzranitelnější z hlediska hoaxů jsou lidé obecně informačně silně závislí na elektronické komunikaci – tedy lidé, kteří v otázkách soužití s menšinami informačně vycházejí a plně důvěřují sociálním sítím či elektronické komunikace se známými či on-line zpravodajství. Důležitá přitom může být právě forma komunikace, která ovlivňuje obsahy a způsoby jejich šíření, nikoli nutně to, od koho informace pocházejí. To naznačuje fakt, že hoaxům významně častěji důvěřují lidé, kteří informačně vycházejí z elektronické komunikace se známými a rodinnými příslušníky (přeposílané emaily, apod.), zatímco osobní komunikace se známými a rodinnými příslušníky o tématu menšin s důvěrou v hoaxy významně nesouvisí. M4 a M5. Informační zdroje, z kterých respondent vychází v otázce soužití s menšinami a zcela jim důvěřuje (viz slide 10) C5. [...] Které z následujících věcí jsou podle vás pravdivé a které ne 1.7 1.6 1.8 1.8 2.0 2.1 1.7 1.8 2.2 1.8 1.2 1.4 Celkem ŠKOLA TISK TELEVIZE ON-LINE ZPRAVODAJSTVÍ SOCIÁLNÍ SÍŤE VLASTNÍ ZKUŠENOSTI RODINA A ZNÁMÍ - OSOBNÍ ROZHOVORY RODINA A ZNÁMÍ - EMAIL A EL. KOMUNIKACE ÚŘADY A INSTITUCE NEVLÁDNÍ ORGANIZACE AKTIVITSTÉ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Průměrný počet hoaxů uvedených jako pravdivé Vychází v otázce menšin z daného ZDROJE a zcela mu důvěřuje:
 • 18. POCIT DOSTATKU INFORMACÍ A DŮVĚRA HOAXŮM
 • 19. - 19 - Pocit informační saturovanosti U 5 ze 7 zkoumaných minorit a skupin společnosti má většina mladých respondentů pocit relativní informační saturovanosti – tj. deklaruje, že má určitě či spíše dostatek informací o jejich životě v ČR. Výjimkou jsou jen náboženské skupiny – Muslimové a Židé – hypoteticky díky spojitosti právě s náboženskou naukou, u níž si respondenti uvědomují omezené znalosti. Pocit informační saturovanosti o životě důchodců a Romů je srovnatelný, ačkoli člověka v důchodovém věku má v rodině či mezi známými většina respondentů (prarodiče) a Romy jen malá menšina respondentů (viz slide 12). Pocit informační saturovanosti o Romech a jejich životě v ČR má totiž i 80 % lidí, kteří je nepotkávají vůbec či jen zřídka – lze tak předpokládat, že se většinově zakládají na zprostředkovaných a medializovaných informacích. 36 34 22 18 15 9 8 50 49 45 45 45 26 24 12 15 27 33 33 46 46 2 3 6 4 7 20 23 Důchodci Romové Gayové a lesby Bezdomovci Vietnamci Muslimové Židé 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Určitě dostatek Spíše dostatek Spíše nedostatek Určitě nedostatek P02. Kolik máte informací o následujících skupinách společnosti a jejich životě v ČR?
 • 20. - 20 - Pocit informační saturovanosti o Romech a důvěra hoaxům Pocit informační saturovanosti (má dostatek informací) nemusí vždy odpovídat skutečnému dostatku fakticky správných informací. Naopak, existuje pozitivní vztah mezi tím, kolika testovaným nepravdivým informacím respondent věří a jeho pocitem informovanosti. Lidé, kteří neoznačili ani jeden z 5 testovaných hoaxů o Romech za pravdivý, odpověděli jen ve 23 % případů, že mají „určitě dostatek“ informací o jejich životě v ČR. Naopak lidé, kteří za pravdivé označily 3 a více hoaxů z 5 odpověděli ve 49 % případů, že mají „určitě dostatek“ informací. Pocit dostatku informací tedy spíše vychází z koherentního negativního obrazu Romů, který ovlivňuje důvěru v negativní byť zkreslené a nepravdivé informace i pocit informační saturovanosti. 23 27 36 49 53 51 53 41 20 17 11 8 4 4 1 2 Věří 0 hoaxům z 5 Věří 1 hoaxu z 5 Věří 2 hoaxům z 5 Věří 3 a více hoaxům z 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Určitě dostatek Spíše dostatek Spíše nedostatek Určitě nedostatek P02. Kolik máte informací o následujících skupinách společnosti a jejich životě v ČR? – ROMOVÉ
 • 21. HODNOCENÍ SOUŽITÍ S MENŠINAMI
 • 22. - 22 - Hodnocení soužití s menšinami Zkoumané skupiny společnosti a minority lze rozdělit na dvě skupiny. U důchodců, LGBT komunity, Židů a Vietnamců je soužití vnímáno většinou jako zcela či spíše bezproblémové, ačkoli lze namítat, že sami příslušníci těchto skupin (např. LGBT, důchodci) se často potýkají s méně viditelnými typy diskriminace, ageismu a znevýhodnění díky nimž by někteří jejich zástupci hodnotili situaci méně příznivě. Naopak kriticky je vnímáno soužití s Muslimy (dle odhadů cca 20 tisíc v ČR, z toho zhruba desetina praktikujících), bezdomovci a zejména Romy. Ze srovnání s výzkumy CVVM vyplývá, že vnímání „problémovosti“ soužití s Romy je mezi mladými respondenty (15-25 let) spíše intenzivnější než v dospělé populaci. P01. Jak hodnotíte soužití většinové společnosti s následujícími skupinami společnosti? 51 53 55 29 12 6 2 41 38 34 54 37 36 7 6 8 8 15 32 46 35 1 2 3 3 20 13 57 Důchodci Gayové a lesby Židé Vietnamci Muslimové Bezdomovci Romové 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zcela bezproblémové Spíše bezproblemové Spíše problémové Velmi problémové
 • 23. - 23 - Hodnocení soužití s menšinami VLIV NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI Menšina respondentů, která deklarovala vlastní negativní zkušenosti s příslušníkem některé minority, hodnotí hůře soužití s Muslimy a Romy. V případě Romů je ovšem soužití hodnoceno jako velmi problémové i polovinou respondentů, kteří žádné negativní osobní zkušenosti s příslušníkem žádné minoritou (ani romské) nemají. P01. Jak hodnotíte soužití většinové společnosti s následujícími skupinami společnosti? 25 73 2 4 15 2 4 18 50 2 2 12 1 2 Muslimové Romové Gayové a lesby Vietnamci Bezdomovci Důchodci Židé 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % respondentů, kteří hodnotí soužití s danou menšinou jako VELMI PROBLÉMOVÉ Má osobní negativní zkušenost s příslušníkem nějaké minority Nemá osobní negativní zkušenost s příslušníkem nějaké minority
 • 24. - 24 - Hodnocení soužití s menšinami LIDÉ BEZ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI – DLE DŮVĚRY HOAXŮM Mezi lidmi, kteří deklarují, že nemají žádnou negativní osobní zkušenost s příslušníkem minority (69 % respondentů), hodnocení soužití s Romy významně souvisí s tím, zda člověk věří / nevěří testovaným hoaxům. Mezi lidmi, kteří neoznačili ani jeden z testovaných hoaxů za pravdivý, hodnotí soužití jako velmi problematické 41 % lidí. Lidé, kteří věří 3 či více hoaxům z 5 testovaných, hodnotí soužití jako velmi problematické v 68 % případů. Vztah může být výsledkem více působení: a) někteří lidé jsou zkreslenými informacemi ovlivněni a usuzují z nich na problematické soužití, b) lidé s velmi negativní obrazem o soužití s Romy častěji důvěřují negativním informacím včetně těch nepravdivých a zkreslených. Reálné působení je zřejmě cyklická kauzalita (upevňování negativního obrazu). Je však nutno poznamenat, že lidé, kteří hoaxům nevěří, sice mají méně kritické vnímání, přesto však považují soužití majority a Romů většinou za problematické. P01. Jak hodnotíte soužití většinové společnosti s následujícími skupinami společnosti? ROMOVÉ 41 46 53 68 Věří 0 hoaxům z 5 Věří 1 hoaxu z 5 Věří 2 hoaxům z 5 Věří 3 a více hoaxům z 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % respondentů, kteří hodnotí soužití s Romy jako VELMI PROBLÉMOVÉ JEN Z RESPONDENTŮ BEZ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S PŘÍSLUŠNÍKEM MENŠINY
 • 25. - 25 - Hodnocení soužití s menšinami LIDÉ BEZ VLASTNÍ ZKUŠENOSTI – DLE DŮVĚRY HOAXŮM Lidi, kteří lépe / osobně znají lépe nějakého Roma či Romku (je členem jejich rodiny, mají jej mezi kamarády, známi či spolužáky) hodnotí soužití většinové společnosti s Romy významně pozitivněji. Opět se může jednat o kombinaci více vlivů: a) osobní zkušenost s jednotlivými lidmi umožňuje překonávat obecné pojetí o nemožnosti soužití majority a Romů, b) osobní známost mají spíše lidé v oblastech a částech majoritní společnosti, kde soužití reálně není tak problematické. Každopádně se však potvrzuje, že jednoznačný a výrazně negativní obraz soužití s Romy může kromě negativních osobních zkušeností menšiny mladých lidí posilovat sama segregace Romů od většinové společnosti a šíření zkreslených a nepravdivých zpráv. P01. Jak hodnotíte soužití většinové společnosti s následujícími skupinami společnosti? ROMOVÉ 57 27 46 51 57 56 62 Celkem Je členem mé rodiny Mám mezi kamarády Mám mezi známými / spolužáky Potkávám pravidelně Potkávám zřídka Nepamatuji si, kdy jsem ho/ji naposledy potkal 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % respondentů, kteří hodnotí soužití s Romy jako VELMI PROBLÉMOVÉ ZnáteosobněnějakéhoRoma
 • 26. - 26 - INFORMACE O REALIZÁTOROVI VÝZKUMU MEDIAN, s.r.o je nezávislá soukromá společnost pro výzkum trhu, médií a veřejného mínění & vývoj analytického a marketingového software. Společnost působí na trhu od roku 1993 a realizuje všechny typy kvalitativních i kvantitativních výzkumů trhu a veřejného mínění, včetně oficiálních mediálních měření a MML- TGI O nás MEDIAN s.r.o. je členem odborných sdružení: SIMAR (www.simar.cz) ESOMAR (www.esomar.org) TGI Network (www.tgisurveys.com) American Marketing Association Garance kvality Daniel Prokop Daniel.Prokop@median.cz 608 333 902 MEDIAN Národních hrdinů 73 Praha 9, 190 12 www.median.cz Tel: + 420 225 301 111 Kontakt

Related Documents