Jak popularyzować wiedzę o Pomorzu?
Projekty, działania, instytucje, ludzie
Józef Borzyszkowski
Cezary Obracht-Prondzyńsk...
Dlaczego temat: popularyzacja wiedzy?
• Jesteśmy przekonani, że brakuje refleksji
nad istotą, celem, formami oraz zadania...
Popularyzacja wiedzy – czyli co i KTO?
• Pytanie podstawowe – rola NAUKI oraz
rola UCZONEGO
• Nauka akademicka a nauka pu...
Obowiązki spoczywające na uczonych
(poza gromadzeniem WIEDZY):
• - formułowanie opinii i dokonywanie ocen
• - wyrażanie st...
Czy to się opłaca? Czy warto to robić?
•
Kluczowa sprawa – ocena parametryczna (ROZPORZĄDZENIE
MNiSW z dnia 13 lipca 2012...
Gdzie popularyzacja wiedzy?
•
•
•
•
•
•
•
•
15. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH JEDNOSTKI W OKRESIE, KTÓREGO
...
Skutek?
• Zbyt mała aktywność znacznej części
środowiska akademickiego i w związku z tym
obniżanie jego znaczenia w dyskur...
Przykład?
Z naszego podwórka:
• W strategii UG: „Przekazywaniu
i popularyzacji najnowszej wiedzy poznawczej
i utylitarnej...
No końcu Strategii UG napisano:
9. UMOCNIENIE WIĘZI UCZELNI Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM
I SPOŁECZNYM POMORZA
• Ścisła współp...
Nie dziwią tedy oceny:
• Nie widać i nie słychać
Uniwersytetu/Akademii/Uczonych w
debacie publicznej
• Nie środowisko akad...
Cele popularyzacji wiedzy, czyli po co?
• Funkcje popularyzacji:
•
•
•
•
•
A) edukacyjna
B) tożsamościowa
C) integracyjna...
Tradycje popularyzacji wiedzy
o Pomorzu na Pomorzu
• Specyfika Pomorza: działania niemieckie, polskie,
kaszubskie
• Rola p...
Kto, w jakiej formie, w jaki sposób i dla kogo?
Analiza sieci popularyzacji wiedzy na Pomorzu
INSTYTUCJONALNY
REALNY
WYM...
Analiza instytucjonalna
akademickie
pozakademickie
• uczelnie
• instytuty badawcze
• agendy PAN
• instytucje:
• a) kult...
Narzędzia, instrumenty, procedury, działania
• Czasopisma: naukowe i popularnonaukowe; regionalne i lokalne
• Wydawnictwa...
Jednocześnie:
• - powstawaniu wielu nowych instytucji
(ECS, MIIWŚw, Swołowo, Centrum Kultury Morskiej, Żuławski Park
Hist...
Kwestia finansowania
• - Granty zagraniczne (np. fundusze norweskie)
w tym unijne (np. na faktorię w Pruszczu,
Swołowo) cz...
Infrastruktura intelektualna, czyli jak się
przedstawia Pomorze, jakie są tendencje,
wątki, sposoby, CECHY
charakterystycz...
Jak to robimy?
• - wizualność oraz multimedialność: albumy,
filmy, „pocztówkowy szał”, zdjęcia, nagrania
dźwiękowe…
• - wi...
Jak opowiadamy?
•
•
•
•
•
•
•
•
- ujawniona wielokulturowość
- prymat lokalności (perspektywy lokalnej) nad regionalnoś...
Czego za dużo, czego za mało?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- Nadmierna koncentracja na historii ze szkodą dla innych obszarów
akty...
Pomorska pamięć
• Czy i kto realizuje „politykę pamięci” na
Pomorzu?
• Czy mamy do czynienia z pomorskim
konfliktem pamięc...
Paradoksy:
• Mówimy, że ciągle niewiele się o Pomorzu
pisze, a jednocześnie choćby doroczne
noty w „Actach Cassubiana” pok...
Przykłady (tylko hasłowo):
• Wydawnictwa encyklopedyczne: jest encyklopedia Gdańska,
cała seria bedekerów, (ale nie udało ...
Deficyty i problemy…
• - horyzontalność (demokratyzacja): uwiąd autorytetu
naukowego a więc „pisać każdy może”
• - brak kr...
Pytanie o rolę mediów i sieci?
• Jak jest z popularyzacją wiedzy o Pomorzu w
rozgłośniach radiowych oraz w gdańskiej TVP?
...
Potrzeby – rekomendacje:
• - źródła informacji (brakuje nam porządnego centrum
informacji naukowej o Pomorzu!!!)
• - potrz...
Cd. 1
• - potrzebny jest portal poświęcony popularyzacji
wiedzy o Pomorzu (to co mamy to…) – ale być może
takie coś nigdy ...
Cd. 2
• - potrzebne są serie wydawnictw popularyzatorskich (wzór
– Wielkopolska)
• - potrzebujemy krytyki (publicystyki o ...
Pytanie o politykę władz regionalnych
• Wiemy, że to nie jest ich zadanie ustawowe, ale
władze regionalne mają obowiązek b...
of 30

Prezentacja debata iii

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacja debata iii

 • 1. Jak popularyzować wiedzę o Pomorzu? Projekty, działania, instytucje, ludzie Józef Borzyszkowski Cezary Obracht-Prondzyński
 • 2. Dlaczego temat: popularyzacja wiedzy? • Jesteśmy przekonani, że brakuje refleksji nad istotą, celem, formami oraz zadaniami popularyzacji wiedzy • Nie mogliśmy sobie przypomnieć kiedy temat popularyzacji wiedzy o Pomorzu był przedmiotem środowiskowej refleksji, czy też debaty
 • 3. Popularyzacja wiedzy – czyli co i KTO? • Pytanie podstawowe – rola NAUKI oraz rola UCZONEGO • Nauka akademicka a nauka publiczna (obywatelska): na ile Akademia jest obecna w życiu publicznym? • Obowiązki uczonych: uprawianie nauki czy także jej popularyzacja? • Opowiadamy się za aktywną rolą uczonych w życiu publicznym
 • 4. Obowiązki spoczywające na uczonych (poza gromadzeniem WIEDZY): • - formułowanie opinii i dokonywanie ocen • - wyrażanie stanowisk i komentowanie zjawisk • - wyjaśnianie co i dlaczego dzieje się w nauce (dbanie o legitymizację nauki i wiedzy naukowej w demokratycznym społeczeństwie) • - kształtowanie poglądów pokolenia • - obowiązek krytyki (sprawdzian rzetelności i uczonych, i dyskursu publicznego) • - rola ekspercka, doradcza, edukacyjna (czy OŚWIECENIE PUBLICZNE to już tylko mit?) • Pytanie: jak się z tego wywiązujemy • I jakie są zagrożenia (przykładów nadużycia wiedzy i nauki w debacie publicznej jest aż nadto…)
 • 5. Czy to się opłaca? Czy warto to robić? • Kluczowa sprawa – ocena parametryczna (ROZPORZĄDZENIE MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym). Co się tu liczy: • • • • • • ZATRUDNIENIE PRZY REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH DANE O PUBLIKACJACH I MONOGRAFIACH NAUKOWYCH PATENTY I WDROŻENIA DOROBEK ARTYSTYCZNY UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH ORAZ STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE PROJEKTY OBEJMUJĄCE BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE CZŁONKOSTWO WE WŁADZACH I PEŁNIONE FUNKCJE W ZAGRANICZNYCH LUB MIĘDZYNARODOWYCH TOWARZYSTWACH, ORGANIZACJACH I INSTYTUCJACH NAUKOWYCH ORAZ KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM NAUKOWYCH O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM LABORATORIA BADAWCZE Z POŚWIADCZENIEM UPRAWNIEŃ I WDROŻONE MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY JAKOŚCI PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH NAKŁADY FINANSOWE NA INFRASTRUKTURĘ BADAWCZĄ INNE EFEKTY PRAKTYCZNE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ (np. technologie, ekspertyzy, licencje…) KONFERENCJE NAUKOWE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA WYKAZ WYDAWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ NAUKOWĄ CZASOPISM NAUKOWYCH • • • • • • • •
 • 6. Gdzie popularyzacja wiedzy? • • • • • • • • 15. INFORMACJA O NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘCIACH JEDNOSTKI W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY ANKIETA, W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE SZTUKI Opis (do 900 znaków ze spacjami każdy) nie więcej niż 10 najważniejszych osiągnięd o znaczeniu ogólnospołecznym lub gospodarczym w okresie objętym ankietą; muszą to byd wyłącznie osiągnięcia ściśle związane z działalnością naukową i twórczą. (…) Do osiągnięd zalicza się: 1) zastosowanie wyników badao naukowych lub prac rozwojowych o dużym znaczeniu społecznym, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony porządku i bezpieczeostwa publicznego, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, ochrony miejsc pracy, jakości i bezpieczeostwa żywności, lub gospodarczym, w szczególności w zakresie nowych technologii i wyrobów, wdrożeo, licencji oraz działao zwiększających innowacyjnośd; 2) efekty wynikające z rozwoju infrastruktury badawczej o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym i jej wykorzystania wykraczającego poza daną instytucję, w tym naukowych baz danych; 3) organizację lub współorganizację konferencji krajowych, w których biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek naukowych, i konferencji międzynarodowych, w których co najmniej 1/3 czynnych uczestników prezentujących referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe; 4) upowszechnianie wiedzy (festiwale nauki i inne formy promocji i popularyzowania nauki) oraz działalności popularno- naukowej, w tym organizację lub współorganizację imprez popularnonaukowych i artystycznych (festiwale, konkursy, wystawy); 5) publikację lub monografię naukową o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego albo rozwoju kultury lub nauki.
 • 7. Skutek? • Zbyt mała aktywność znacznej części środowiska akademickiego i w związku z tym obniżanie jego znaczenia w dyskursie publicznym • Przy utrzymującym się jednak oczekiwaniu i potrzebie, aby taki głos był słyszalny! • Uwiąd wielu towarzystw naukowych (pytanie o rolę regionalnych towarzystw naukowych oraz generalni społecznego ruchu naukowego – brak uwzględnienia tego aspektu w reformie nauki, ale… może to i dobrze) • Brak integracji środowiska popularyzatorskiego • Marginalizacja tego problemu w działalności uczelni
 • 8. Przykład? Z naszego podwórka: • W strategii UG: „Przekazywaniu i popularyzacji najnowszej wiedzy poznawczej i utylitarnej będą służyły nieustannie modernizowane i rozwijane studia podyplomowe oraz kursy adresowane do osób z regionalnych oraz krajowych kręgów gospodarczych i instytucjonalnych. Oddziaływanie Uczelni na pomorską społeczność będzie realizowane poprzez unowocześnianie i poszerzanie kształcenia w formie Uniwersytetu Otwartego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
 • 9. No końcu Strategii UG napisano: 9. UMOCNIENIE WIĘZI UCZELNI Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM I SPOŁECZNYM POMORZA • Ścisła współpraca Uniwersytetu z otoczeniem gospodarczym i społecznym Pomorza będzie zorientowana na obopólne korzyści w wymiarze intelektualnym, kulturowym, gospodarczym i społecznym. • Uniwersytet, stając się ośrodkiem integrującym interdyscyplinarną działalność naukowo-badawczą, będzie służył regionowi swoim kapitałem intelektualnym i zasobami badawczymi. Będzie dbał o rozwój i promowanie nauki wśród mieszkańców Pomorza. Włączy się w inicjatywy prowadzące do uczynienia z Pomorza jednego z wiodących w kraju regionów pod względem innowacyjności. Będzie kształtował swą ofertę edukacyjną pod kątem regionalnego rynku pracy i potrzeb instytucji Pomorza. • Działania integrujące Uczelnię z Pomorzem będą prowadzone przez Konwent Uniwersytetu Gdańskiego i poprzez aktywny jej udział w Klastrze Uczelni Pomorza. Komunikowanie się ze społecznością pomorską będzie się odbywało w takich formach, jak Targi Akademia, cykliczne konferencje i imprezy naukowe poświęcone Pomorzu, interaktywne strony internetowe i nowe formy praktyk studenckich.
 • 10. Nie dziwią tedy oceny: • Nie widać i nie słychać Uniwersytetu/Akademii/Uczonych w debacie publicznej • Nie środowisko akademickie nadaje ton w dyskusjach o Pomorzu (z nielicznymi wyjątkami…) Akademia Obywatele
 • 11. Cele popularyzacji wiedzy, czyli po co? • Funkcje popularyzacji: • • • • • A) edukacyjna B) tożsamościowa C) integracyjna (na Pomorzu szczególnie ważna i… trudna) D) krytyki / zmiany/buntu E) wyzwalająca – emancypacyjna (przykład kaszubski…) • Różna perspektywa – międzynarodowa, krajowa, regionalna i lokalna (a nawet rodzinna – np. badania genealogiczne…) • Popularyzacja wiedzy a edukacja dorosłych i ustawiczna
 • 12. Tradycje popularyzacji wiedzy o Pomorzu na Pomorzu • Specyfika Pomorza: działania niemieckie, polskie, kaszubskie • Rola prasy (od dodatków do prasy codziennej do „Zapisków Historycznych) • Muzea (nie tylko Gulgowscy…) • Towarzystwa: • A) niemieckie (Copernicus Verein…) • B) polskie (TNT, GTPNiS…) • C) kaszubskie • D) „mieszane” (Verein für Kaschubische Volkskunde) • Instytucje (np. Instytut Bałtycki) • Uczeni – zawodowi i amatorzy (rola Pelplina) • Skutki braku ośrodka akademickiego na Pomorzu!!!
 • 13. Kto, w jakiej formie, w jaki sposób i dla kogo? Analiza sieci popularyzacji wiedzy na Pomorzu INSTYTUCJONALNY REALNY WYMIAR: INTELEKTUALNY WIRTUALNY
 • 14. Analiza instytucjonalna akademickie pozakademickie • uczelnie • instytuty badawcze • agendy PAN • instytucje: • a) kultury (biblioteki, muzea, ośrodki kultury, np. NCK) • b) edukacyjne (szkoły, CEN, ODN) • c) inne: ECS, IPN • struktury urzędowe: • a) samorządy • b) agendy adm.centr. (np. oddział Inst. Dziedz. Narodowego) • organizacje społeczne • a) naukowe: oddziały ogólnopolskich (np. PTH, PTL, PTS), regionalne (GTN, TNT), etniczne (IK), lokalne (CHTPN, ZTN) • społeczno-kulturalne, artystyczne, literackie
 • 15. Narzędzia, instrumenty, procedury, działania • Czasopisma: naukowe i popularnonaukowe; regionalne i lokalne • Wydawnictwa • Portale internetowe (np. miłośnicze, hobbystyczne) • Konkursy, olimpiady • Nagrody
 • 16. Jednocześnie: • - powstawaniu wielu nowych instytucji (ECS, MIIWŚw, Swołowo, Centrum Kultury Morskiej, Żuławski Park Historyczny, Faktoria Rzymska w Pruszczu, Hevelianum, Stacja Morska w Helu, parki naukowo-technologiczne, IKM etc.), • zalewowi publikacji różnego typu, • organizacji wielu imprez (BFN)… • towarzyszy silne odczucie ciągłej dezintegracji, izolacji środowisk i instytucji, braku więzi, nikłej współpracy, wymiany informacji…
 • 17. Kwestia finansowania • - Granty zagraniczne (np. fundusze norweskie) w tym unijne (np. na faktorię w Pruszczu, Swołowo) czy też fundacje (np. FWPN) • - Ministerstwa: MNiSW (granty, dotacje dla uczelni), MAiC, MKiDN, Min.Pracy • - Samorząd regionalny i lokalne • - Bardzo słabo jeśli idzie o środki prywatnego biznesu (czasami jest to sponsoring jakiegoś wydarzenia, wystawy czy wsparcie dla książki, ale niewiele jest działań systemowych, długookresowych…)
 • 18. Infrastruktura intelektualna, czyli jak się przedstawia Pomorze, jakie są tendencje, wątki, sposoby, CECHY charakterystyczne, problemy, ograniczenia, zagadki, spory…
 • 19. Jak to robimy? • - wizualność oraz multimedialność: albumy, filmy, „pocztówkowy szał”, zdjęcia, nagrania dźwiękowe… • - wielonarzędziowość: wydawnictwa książkowe, e-booki, filmy, płyty, muzyka, wystawy, działania performatywne (np. rekonstrukcje), … • - ogromny postęp w dostępie do źródeł (edycje tekstów źródłowych, ale także wirtualne biblioteki cyfrowe, archiwa, mapy…), a jednocześnie selektywność, braki umiejętności odczytywania i interpretacji (krytyki) źródeł
 • 20. Jak opowiadamy? • • • • • • • • - ujawniona wielokulturowość - prymat lokalności (perspektywy lokalnej) nad regionalnością - ważność perspektywy indywidualnej, osobistej – silny nacisk na wspomnienia, pamięć, relacje - ale to często prowadzi do ckliwego sentymentalizmu, nadmiernej emocjonalności, koncentracji na przeżyciach – - efektem jest prymat zdarzeniowości, przyczynkarstwa, epizodyczności (nawet w pracach mających ambicje syntezy – np. w monografiach wsi…); kolekcjonowanie faktów bez selekcji, „wszystkoizm” źródłowy – cokolwiek wynotujesz - podajesz… - a jednocześnie unikanie konfliktów, odchodzenie od tematów drażliwych, przy czym na drugim biegunie – unikanie ujmowania spraw kontekstowo, rozumienia, interpretacji - najgorzej jest, gdy popularyzacja nie jest popularyzacją tylko osądzaniem, wymierzaniem razów, dzieleniem racji (nadmierna perswazyjność i skłonność do manipulacji czy wręcz kłamstwa)
 • 21. Czego za dużo, czego za mało? • • • • • • • • • - Nadmierna koncentracja na historii ze szkodą dla innych obszarów aktywności naukowej i wiedzy o Pomorzu (naszą specyfiką jest język, więc o tym też sporo się pisze, ale już gorzej jest z wiedzą np. o muzyce, sztukach plastycznych..). Skutkiem jest słaba wiedza o współczesnym społeczeństwie pomorskim - W obrębie historii koncentracja na historii najnowszej oraz na historii politycznej (z silnymi akcentami ideologicznymi). Tymczasem umyka to co dla Pomorza niezwykle ważne: A) specyfika prawna i ustrojowa, B) zróżnicowane dziedzictwo kulturowe, C) historia gospodarcza i społeczna, w tym dziedzictwo techniczne i technologia… Koncentracja na historii współczesnej odbywa się ze szkodą dla nowożytności i głównie XIX wieku, który to wiek dla Pomorza był kluczowy w każdym wymiarze: politycznym, cywilizacyjnym – modernizacja!, etnicznym, językowym etc. Liczy się także klimat duchowy. Tymczasem duch romantyzmu stereotypowo pojmowany słabo do Pomorza pasuje. Musi on być uwzględniany w lokalnym kontekście („trzeźwi romantycy”). Ciągle za mało o tradycji organicznikowskiej, spółdzielczej (tradycji współpracy), przedsiębiorczości…
 • 22. Pomorska pamięć • Czy i kto realizuje „politykę pamięci” na Pomorzu? • Czy mamy do czynienia z pomorskim konfliktem pamięci? (między Łupaszką a „dziadkiem z Wehrmachtu”) • Praktyki upamiętniające
 • 23. Paradoksy: • Mówimy, że ciągle niewiele się o Pomorzu pisze, a jednocześnie choćby doroczne noty w „Actach Cassubiana” pokazują jak ogromny jest przyrost publikacyjny • Z drugiej strony im więcej jest zabiegów promocyjnych, popularyzatorskich (np. dodatków do czasopism etc.) tym więcej utyskiwania, że z popularyzacją jest słabo…
 • 24. Przykłady (tylko hasłowo): • Wydawnictwa encyklopedyczne: jest encyklopedia Gdańska, cała seria bedekerów, (ale nie udało się doprowadzić do końca Leksykonu kultury Pomorza) • Wydawnictwa biograficzne (np. SBPN) • Monografie miast i wsi… • Śladami Żydów na Kaszubach i to co się dzieje wokół tematyki żydowskiej • „Treichel” • Główczyce • Nekropolie Pomorza • Ruch rekonstruktorów (Malbork, Gniew, bitwa napoleońska, Gdańsk – Francuzi, Brzeźno Szlacheckie, ruch rycerski) • Bytów 4 kultur • I wiele, wiele innych…
 • 25. Deficyty i problemy… • - horyzontalność (demokratyzacja): uwiąd autorytetu naukowego a więc „pisać każdy może” • - brak krytyki i niski poziom krytycyzmu (albo też: krytycyzm nie tam gdzie trzeba i nie wtedy, kiedy trzeba) • - izolacjonizm (branż, dyscyplin, lokalnych środowisk, kręgów, grup hobbystycznych…) • - brak wymiany informacji • - internet paradoksalnie nie ułatwia, ale wręcz mnoży problemy z powodu zalewu informacji i „informacji” (trudność w ocenie jakości, a w konsekwencji upowszechnianie mitów, rzeczy mało wiarygodnych) • - Między kiczem a dezinformacją: CEPR
 • 26. Pytanie o rolę mediów i sieci? • Jak jest z popularyzacją wiedzy o Pomorzu w rozgłośniach radiowych oraz w gdańskiej TVP? • Czy i na ile popularyzowanie wiedzy o Pomorzu jest obecne na łamach codziennej prasy regionalnej? • Na ile uderza tam proces tabloidyzacji, czyli nastawienie na skandal, dziwaczność, kontrowersyjność… (przy pomijaniu tematów trudnych, złożonych) • Czy w prasie lokalnej jest lepiej? • Niestety, słabo jest z dziennikarstwem naukowym poświęconym Pomorzu • Czy są blogi naukowe o Pomorzu?
 • 27. Potrzeby – rekomendacje: • - źródła informacji (brakuje nam porządnego centrum informacji naukowej o Pomorzu!!!) • - potrzebujemy bibliografii bieżącej i retrospektywnej • - brakuje MUZEUM POMORSKIEGO - mamy ogromne obszary „nieprzedstawione”: gdybyśmy chcieli gdzieś u nas obejrzeć wystawę o historii Pomorza, o pomorskiej wielokulturowości dawniej i dziś, o różnorodności pomorskiej kultury, o pomorskim pograniczu (sąsiedztwie polsko-niemieckim na Pomorzu), nie mamy nawet wystawy o historii i kulturze Kaszubów wykraczającej poza horyzont etnograficznego opisu… • - musimy dokończyć syntezę dziejów Pomorza (Labuda) • - a przede wszystkim napisać popularną historię Pomorza (ostatnia – 1978 rok) – powinna być uniwersalna tj. wielotematyczna, wieloetniczna, budująca równowagę między epokami
 • 28. Cd. 1 • - potrzebny jest portal poświęcony popularyzacji wiedzy o Pomorzu (to co mamy to…) – ale być może takie coś nigdy nie powstanie, bo to musi być w sieci rozproszone? • - potrzebne jest animowanie akcji odczytowej (prelekcje, wykłady, spotkania dyskusyjne), także przy wykorzystaniu technologii informacyjnych • - ale też potrzeba krytycznej refleksji nad debatą publiczną - z jednej strony słyszymy: tego jest mnóstwo, prawdziwy zalew, inflacja…, ale z drugiej jest utyskiwanie, że wiele tematów nie zostało poddanych debacie publicznej.
 • 29. Cd. 2 • - potrzebne są serie wydawnictw popularyzatorskich (wzór – Wielkopolska) • - potrzebujemy krytyki (publicystyki o książkach, wystawach muzealnych…) • - ciągle za mało popularyzacji wiedzy o Pomorzu w ramach np. Bałtyckiego Festiwalu Nauki • - potrzebujemy akcji popularyzującej książki regionalne o Pomorzu oraz wsparcia dla czytelnictwa • - czy swoją rolę odgrywają takie wydarzenia jak: Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa i czy do nich się ograniczać • - rola nagród naukowych – czy doceniamy popularyzatorów? • brak nam filmów edukacyjnych o Pomorzu i słabo generalnie z filmami dokumentalnymi
 • 30. Pytanie o politykę władz regionalnych • Wiemy, że to nie jest ich zadanie ustawowe, ale władze regionalne mają obowiązek budowania regionalnej wspólnoty obywatelskiej. I mają ku temu wiele narzędzi: muzea, biblioteki, instytucje kultury (NCK i nie tylko). Mają system grantów, nagrody, stypendia… • Pytanie jak ten system działa? Oraz czy i jakie zadania związane z popularyzacją wiedzy o Pomorzu są traktowane jako priorytety w polityce regionalnej??? • I na ile instytucje/podmioty regionalne budują sieć kooperacji? Integracja pomysłów i środków samorządowych mogłaby dać bardzo pozytywne efekty (vide: podręcznik bytowski)

Related Documents