Cezary Obracht-Prondzyński
Pamięcią zbiorową nazywamy, to
„co pozostaje z przeszłości w przeżyciach członków grupy lub co czynią swoją przeszłością ...
Pamięć, tożsamość, wspólnota
•Pamięć związana jest ściśle z budowaniem społecznej tożsamości
•Mówimy o „socjalizacji pam...
ALE…
•Współczesne procesy: indywidualizacji, pluralizacji, demokratyzacji, globalizacji, regionalizacji etc. powodują, że...
Skutki:
•Spór, konflikt, kontestacja, „bunt pamięci”, „rewanż pamięci” etc. dotyczą szczególnie grup, które dotychczas by...
Reakcje…
•Taki „bunt pamięci” wywołuje silne reakcje i „kontr- akcje” (emocjonalne, polityczne, edukacyjne itd.) ponieważ...
Współczesna pamięć jest:
•Dynamiczna, zmienna
•Dyskursywna i „zmediatyzowana”
•Opiera się na mechanizmach negocjacji ko...
Pamięć a praktyka życia społecznego
•Kwestie pamięciologiczne mają zasadnicze znaczenie dla życia społecznego, bowiem pam...
Kultura pamięci
•Daje się zdefiniować poprzez funkcje, rodzaje (typy) i praktyki
Ad. 1 Funkcje:
•Budowanie tożsamości
...
Ad. 2 Rodzaje pamięci
•Przekazywana ustnie i poprzez nośniki (pismo, fotografie, przedmioty…)
•Przekazywana z pokolenia ...
Ad. 3 Praktyki…
•Praktyki są nierozerwalnie związane z nośnikami pamięci: język, przestrzeń, krajobraz, miejsca, obiekty,...
Specyfika Pomorza i konsekwencje dla kultury pamięci
•Wpływ procesów transformacji i ich zróżnicowanie…
•Powiaty „dawne”...
Paradygmaty – metafory – narracje
•Autochtoniczny
•Wielokulturowy (reaktywacja, „ujawnienie”, rewitalizacja…)
•Wielorel...
10 problemów pomorskiej pamięci
•Obecni – nieobecni (np. Żydzi)
•Dominacja II w.św. i jej skutków – pozostałe epoki blad...
Tematy do dyskusji:
1. Jak prezentują się lokalne zróżnicowania pamięci. I to zarówno w skali ogólnopomorskiej (np. czy i...
of 15

Pomorska kultura pamięci

debata 1
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Pomorska kultura pamięci

 • 1. Cezary Obracht-Prondzyński
 • 2. Pamięcią zbiorową nazywamy, to „co pozostaje z przeszłości w przeżyciach członków grupy lub co czynią swoją przeszłością – zbiór wspomnień o zdarzeniach (rzeczywistych lub zmyślonych) przeżytych bezpośrednio lub takich, o którym wiedza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie w tradycji ustnej, pisanej oraz za pośrednictwem kanałów informacyjnych” •(T. Kwiatkowski, A.Szpociński, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006, s.12)
 • 3. Pamięć, tożsamość, wspólnota •Pamięć związana jest ściśle z budowaniem społecznej tożsamości •Mówimy o „socjalizacji pamięciowej” (mnemonic sozialization), dzięki której zbiorowości zyskują cechy „wspólnoty pamięci” (community of memory) •Cechą takiej wspólnoty jest podzielanie tego samego obrazu przeszłości •Dzieje się tak dzięki wspólnej „przestrzeni narracyjnej”, w ramach której wspólnota interpretuje podobnie przeszłość, wykorzystując to do konstruowania własnej tożsamości •Głównym narzędziem budowania takiej „przestrzeni narracyjnej” była szkoła oraz tworzone i zarządzane przez państwo instytucje kultury (w tym media)
 • 4. ALE… •Współczesne procesy: indywidualizacji, pluralizacji, demokratyzacji, globalizacji, regionalizacji etc. powodują, że pamięć uwalnia się spod nadzoru państwa (nadzór ten nigdy zresztą nie był do końca konsekwentny i pełny bo wymagałoby to w pełni totalitarnego państwa) •W miejsce „wspólnoty narracji” powstają zróżnicowane, spluralizowane i konkurencyjne „narracje pamięci” •Co więcej – pamięć i jej symboliczne instrumentarium stają się narzędziami i obszarami sporu
 • 5. Skutki: •Spór, konflikt, kontestacja, „bunt pamięci”, „rewanż pamięci” etc. dotyczą szczególnie grup, które dotychczas były marginalizowane, zapominane, pomijane, dyskryminowane, pomniejszane, zwyciężane… Które miały problem z „przebiciem się”, dostępem do głównych nurtów dyskursu pamięciologicznego i tożsamościowego •W ostatnich latach w ramach „rewanżu pamięci” do głosu dochodzą „banici pamięci”. Ci, którzy MILCZELI (wspólnoty plemienne, „ludy niepiśmienne”, mniejszości, kobiety, grupy pograniczne, kraje peryferyjne, niższe klasy społeczne…) •Grupy te mówią: MAMY PRAWO DO SWOJEJ INNEJ PAMIĘCI •M. Foucault używał terminu „przeciw-pamięci” (countermemory). To pamięć: nieuprzywilejowana, „defaworyzowana”, krytykowana jako fragmentaryczna, naiwna, nieadekwatna, „niezgodna z nauką”
 • 6. Reakcje… •Taki „bunt pamięci” wywołuje silne reakcje i „kontr- akcje” (emocjonalne, polityczne, edukacyjne itd.) ponieważ: a)KONTESTUJE ukształtowaną wspólnotową tożsamość i poddaje ją reinterpretacji b)burzy dotychczasową hierarchię dyskursów i przekracza ustalone granice c)narusza różnego rodzaju tabu społeczne oraz ujawnia „prawdy niewygodne” d)wprowadza „wątki nieuprawnione” e)i NIEMAL ZAWSZE prowadzi do konfliktów ponieważ podważa PRAWO DO WŁADZY grup dominujących
 • 7. Współczesna pamięć jest: •Dynamiczna, zmienna •Dyskursywna i „zmediatyzowana” •Opiera się na mechanizmach negocjacji konfrontowanych z mechanizmami władzy i podporządkowania •Zróżnicowana, fragmentaryczna, selektywna, polifoniczna i policentryczna (coraz bardziej też sprywatyzowana) •Nasycona emocjonalnie
 • 8. Pamięć a praktyka życia społecznego •Kwestie pamięciologiczne mają zasadnicze znaczenie dla życia społecznego, bowiem pamięć jest (bywa) „aktywna” i „aktywizująca”: „pamięcią społeczną jest wszystko to, co z przeszłości trwa w teraźniejszości, i wszystko to, co w teraźniejszości czyni się wyobrażeniami o przeszłości” (M. Golka, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009, s.7) •Wynika to z tego, że pamięć związana jest z: a)wartościami i ocenami b)symbolami c)praktykami czerpiącymi z zasobów: wiedzy, tradycji oraz ideologii
 • 9. Kultura pamięci •Daje się zdefiniować poprzez funkcje, rodzaje (typy) i praktyki Ad. 1 Funkcje: •Budowanie tożsamości •Wybór symboli •Przekaz wiedzy i interpretacje własnej historii •Potwierdzanie wartości grupy i przekazywanie wartości uznanych przez grupę za ważne •Tworzenie i podtrzymywanie autorytetów grupowych •Przekazywanie kompetencji kulturowych •Budowanie granicy międzygrupowej i określanie relacji międzygrupowych •Zasób ideologiczny •Uprawomocnianie władzy lub uprawomocnianie buntu przeciwko niej
 • 10. Ad. 2 Rodzaje pamięci •Przekazywana ustnie i poprzez nośniki (pismo, fotografie, przedmioty…) •Przekazywana z pokolenia na pokolenie lub też „zapominana” •Pamięć świadków i „przekazywana” (pośrednia) •„Uśpiona” (bierna, dyskretna, rzadko przywoływana, potencjalna…) i aktywna •Pamięć archiwalna (pełna) i selektywna •Spójna i niejednorodna •Uniwersalna i lokalna, środowiskowa •Pamięć grup dominujących i zdominowanych •Pamięć „nabożna” i „ironiczna” •Pamięć spraw wyjątkowych i „banalnych”, wydarzeń i codzienności •Pamięć kreowana i „spontaniczna”, inscenizowana i autentyczna
 • 11. Ad. 3 Praktyki… •Praktyki są nierozerwalnie związane z nośnikami pamięci: język, przestrzeń, krajobraz, miejsca, obiekty, pomniki, cmentarze, pismo, archiwa, biblioteki, sztuka, media, fotografie… •M. Kula: „Przeszłość odzwierciedla się praktycznie w każdym przedmiocie i zjawisku, które trwa do dziś. W konsekwencji nośnikiem pamięci o przeszłości, przynajmniej potencjalnym, jest dosłownie wszystko”. (Nośniki pamięci historycznej, Wwa 2002, s. 7-8)
 • 12. Specyfika Pomorza i konsekwencje dla kultury pamięci •Wpływ procesów transformacji i ich zróżnicowanie… •Powiaty „dawne” i nowe” •Podziały w okresie międzywojennym (w tym WMG) •Długotrwałość niemieckiej obecności państwowej •Tradycje Prus Królewskich •Reformacja •Księstwa pomorskie i Krzyżacy
 • 13. Paradygmaty – metafory – narracje •Autochtoniczny •Wielokulturowy (reaktywacja, „ujawnienie”, rewitalizacja…) •Wieloreligijny •Mniejszościowy (autochtoniczny i postmigracyjny) •Pionierski •„Przeniesiony” – repatriacyjny (Kresowy) •„Wypełnianie pustki” – zagospodarowujący Ziemie Odzyskane •„Atlantyda Północy” •Zakorzeniający •Pomorze – „trudna ojczyzna”? •Pogranicze •Odpominający •Śladami… •Transnarodowy •Emigracyjny / wysiedleniowy •Genius loci – renesans małych ojczyzn •Uobywatelniający •Integracyjny •„Prywatyzujący” historię (rodzinne genealogie) •Martyrologiczny •Pozytywistyczny
 • 14. 10 problemów pomorskiej pamięci •Obecni – nieobecni (np. Żydzi) •Dominacja II w.św. i jej skutków – pozostałe epoki bladym tłem (tu też najwięcej kontrowersji: Splett, Gryf Pomorski, Spanner, Łupaszka, „dziadek z Wermachtu”…) •Ale są próby ich „rewitalizowania” w nawiązaniu do lokalnych i środowiskowych kontekstów (np. książęta gdańscy, miejska republika, WMG…) •Brak wiedzy i wynikający z tego brak zrozumienia dla pomorskiej specyfiki (vide syndrom „dziadka z Wehrmachtu) •Rywalizacja ofiar, czyli: „kto miał gorzej”? •To wypływa z różnych doświadczeń – „pęknięć” pamięci •Są też różnice pokoleniowe •„Rozejście się” edukacji historycznej i pamięci społecznej •Problemy z pamięcią o PRL (czy tylko wersja heroiczna – oporu i opozycji? Co zrobić z… odbudową?) •Medialna fala…
 • 15. Tematy do dyskusji: 1. Jak prezentują się lokalne zróżnicowania pamięci. I to zarówno w skali ogólnopomorskiej (np. czy i jakie są elementy różnicujące pamięć pomiędzy różnymi subregionami pomorskimi). Ale także to czy i jakie są różnice pamięci w samych społecznościach lokalnych (co być może jest najciekawsze). 2. Z tym związane jest pytanie o źródła tych różnic, napięć, konfliktów... a)Czy to jest związane (tylko?) z powojenną socjogenezą pomorskich społeczności lokalnych (ludzie przyszli z różnych stron i z różnymi doświadczeniami, a to oznacza, że przynieśli ze sobą różną pamięć miejsc, z których się wywodzą?) b)Czy może też ma to związek z lokalnymi wariantami najnowszej historii w tych społecznościach (np. z podziałami politycznymi, etnicznymi, ideologicznymi?) c)A może jest uzależnione od jakości edukacji, aktywności instytucji kultury, sposobu prezentowania przeszłości przez media? d)A może… wcale różnic między i w tych społecznościach nie ma, a jeśli są jakieś podziały to one są tylko (?) „odpryskiem” ogólnopolskich podziałów/sporów o pamięć? 3. W tym kontekście niezwykle ważna jest kwestia: "pamięć a wielokulturowość". a)Nie tylko jednak na zasadzie: ci pamiętają tak, a tamci inaczej... Idzie tu raczej o pytanie o to, czy są takie wspomnienia (jakie?) różnych grup (jakich?), które są wykluczane, marginalizowane, eliminowane (np. z praktyk edukacyjnych czy kulturowych)? A może są też takie, które są „nadmiernie" waloryzowane pozytywnie (np. pokazywane jako heroiczne, bohaterskie, a więc nie podlegające krytyce)? b)Idzie tu nie tylko o napięcie między Polakami a innymi społecznościami zamieszkującymi Pomorze (np. Niemcami czy Ukraińcami), ale także o złożoną sytuację wśród samych Polaków, choćby z racji różnicy pochodzenia regionalnego i różnicy doświadczeń najnowszej historii. 4. Bardzo istotne w tym kontekście dla każdego z nas na Pomorzu jest zagadnienie: Niemcy i niemieckie dziedzictwo kulturowe a pamięć współczesnych Pomorzan. Wszystko to, co się dzieje z tymże dziedzictwem i to jak ono jest: instrumentalizowane, wykorzystywane, zapominane, reinterpretowane... 5. No i wreszcie kwestia praktyk pamięci, a więc: upamiętnienia, obchody, rytuały pamięci, dyskursy pamięci, praktyki edukacyjne, wystawiennicze, publikacyjne...