P r e s e n t a c i ó
EL BARÒMETRE DEL CLIMA
DE CONFIANÇA DEL SECTOR
DE L’HABITATGE
21 d’octubre de 2010
Jornades
Tècnique...
Actitud en front la compra i el lloguer
• De la moda del lloguer al replantejament de la compra
• Les dades indiquen que e...
Actitud en front la compra i el lloguer
• És un fenomen a nivell global
Evolució dels contractes de
lloguer a Catalunya
Font: Secretaria d’habitatge; Baròmetre clima
confiança sector habitatge
C...
Normalització del temps per llogar
• L’increment d’oferta i la reducció de preus són elements percebuts pel sector i
refle...
HPO FINALITZAT
segons règim de protecció
HPO INICIAT
segons règim de protecció
S’ha fet un esforç en l’HPO de lloguer
• En...
Evolució i perspectives del mercat de lloguer
Lloguer
Normalització
de la
dinàmica
Oferta alta i
preus
moderats
Habitatge ...
Numància 185 08034 Barcelona Tel 932802323 Fax 932801166 Diego de León, 30 28006 Madrid Tel 915 639 572
www.icerda.es
of 8

Ponència BMP 2010 - lloguer.pdf

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Ponència BMP 2010 - lloguer.pdf

  • 1. P r e s e n t a c i ó EL BARÒMETRE DEL CLIMA DE CONFIANÇA DEL SECTOR DE L’HABITATGE 21 d’octubre de 2010 Jornades Tècniques BMP2010 Evolució i perspectives del mercat de lloguer www.icerda.es
  • 2. Actitud en front la compra i el lloguer • De la moda del lloguer al replantejament de la compra • Les dades indiquen que el segment d’edat de més de 30 anys es decanta per la compra per davant del lloguer Total Compra Lloguer No arriben 44,3 3,8 57,2 Menor despesa econòmica 34,2 8,4 42,5 Cost mensual elevat 14,9 4,9 18,1 És una inversió a mig/llarg plaç 12,1 43,3 2,1 Lloguer significa llençar els diners 10,9 40,2 1,5 Lloguer fins a trobar un habitatge de compra 6,7 3,1 7,8 Hi ha molta oferta de lloguer 3,2 1,5 3,8 Bones expectatives laborals personals/familiars 2,8 6,2 1,7 Hi ha molta oferta de compra 1,9 5,7 0,6 Menys temps pera trovar l'habitatge cercat 1,0 0,0 1,3 Altres 6,0 6,9 5,7 Ns/Nc 0,8 2,1 0,4 Base 800 187 583 Quins són els motius d'aquesta elecció? Font: Baròmetre clima confiança sector habitatge - Maig 2008 72,9 23,3 3,7 Lloguer Compra Ns/Nc Opció preferida del joves per emancipar-se Font: Baròmetre clima confiança sector habitatge - Maig 2008
  • 3. Actitud en front la compra i el lloguer • És un fenomen a nivell global
  • 4. Evolució dels contractes de lloguer a Catalunya Font: Secretaria d’habitatge; Baròmetre clima confiança sector habitatge Confiança envers l’oferta d’habitatge de lloguer Fonts: Baròmetre clima confiança sector habitatge, Secretaria d’habitatge Increment de la oferta d’habitatge de lloguer • El canvi d’actitud té un efecte directe sobre el nombre de lloguers i preus de lloguer mitjans. • Els agents, com els administradors de finques, veuen en el preu un element clau per a la disponibilitat i dinàmica del mercat del lloguer.
  • 5. Normalització del temps per llogar • L’increment d’oferta i la reducció de preus són elements percebuts pel sector i reflectits en les seves opinions. • El temps necessari per llogar un pis, s’ha incrementat en els darrers mesos, tornant als valors que havien estat habituals. 64,9 44,4 35,1 53,8 1,8 APIs Administradors de finques Ns/Nc No Si En l’últim any, ha incrementat la seva oferta d’habitatges de lloguer? Font: Baròmetre clima confiança sector habitatge 12,1 9,1 15,5 23,4 25,9 36,7 25,9 36,7 6,7 13,8 3,5 2,4 APIs Administradors de finques Ns/Nc S'ha incrementat notablement S'ha incrementat S'ha mantingut S'ha disminuit moderadament S'ha disminuit notablement A l’últim any, creu que el termini per realitzar un contracte de lloguer? Font: Baròmetre clima confiança sector habitatge
  • 6. HPO FINALITZAT segons règim de protecció HPO INICIAT segons règim de protecció S’ha fet un esforç en l’HPO de lloguer • En el darrers anys l’augment d’HPO de lloguer iniciat s’ha incrementat • Des del 2008 el nombre d’HPO de lloguer i de venda acabats han estat similars. Promoure l’habitatge protegit de lloguer actuant en els següents fronts: • Afavorir la disponibilitat de sol públic i el desenvolupament de promocions per a la creació d’habitatge protegit de lloguer • Promoure la conversió d’habitatge lliure en habitatge protegit de lloguer en opció a compra. • Alleugerir la càrrega financera de la posta en marxa de promocions d’habitatge protegit de lloguer • Establir convenis de finançament d’habitatge protegit de lloguer amb l’Institut Català de finances • Ajuts a la promoció d’habitatges protegits de lloguer mitjançant subvencions a fons perdut i subsidiacions d’interessos dels préstecs hipotecaris 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Venda Lloguer Remodelació de barris 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Venda Lloguer Remodelació de barris
  • 7. Evolució i perspectives del mercat de lloguer Lloguer Normalització de la dinàmica Oferta alta i preus moderats Habitatge de lloguer de protecció oficial
  • 8. Numància 185 08034 Barcelona Tel 932802323 Fax 932801166 Diego de León, 30 28006 Madrid Tel 915 639 572 www.icerda.es

Related Documents