P r e s e n t a c i ó
Evolució i perspectives
del sector de
l’habitatge
EL BARÒMETRE DEL CLIMA
DE CONFIANÇA DEL SECTOR
DE ...
Evolució del sector
• L’evolució dels preus dels habitatges i dels tipus d’interès, ha provocat una
davallada pel que fa l...
Estabilització de preus
• La variació dels preus de l’habitatge als darrers anys ha tingut un impacte directe
en la percep...
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
2,5
2,7
2,9
3,1
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
2007 1r.
semestre
200...
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2...
Evolució i perspectives del sector de
l’habitatge
Evolució
del
sector
Recolzament
financer
Expectativa
de preus
més establ...
Numància 185 08034 Barcelona Tel 932802323 Fax 932801166 Diego de León, 30 28006 Madrid Tel 915 639 572
www.icerda.es
of 7

Ponència BMP 2010 - evolució.pdf

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Ponència BMP 2010 - evolució.pdf

  • 1. P r e s e n t a c i ó Evolució i perspectives del sector de l’habitatge EL BARÒMETRE DEL CLIMA DE CONFIANÇA DEL SECTOR DE L’HABITATGE 21 d’octubre de 2010 Jornades Tècniques BMP2010 www.icerda.es
  • 2. Evolució del sector • L’evolució dels preus dels habitatges i dels tipus d’interès, ha provocat una davallada pel que fa la confiança de agents • Increment del pessimisme en l’evolució del sector, excepte constructors Confiança en l’evolució del sector als propers mesos 8,9 5,4 5,4 4,3 14,7 5,4 3,7 5,8 3,8 16,7 7,3 1,8 1,8 1,5 50,5 49,7 46,4 58,6 41,1 37,4 51,2 45 44,7 35,6 20,8 18,1 18,3 13,6 16,9 21,3 19,4 21,2 16,9 22,2 26,4 29,1 25,8 21,9 23,2 16,9 14,3 20,4 25,7 27,7 14,4 19,0 20,7 16,9 17,0 19,8 12,1 19,1 24,2 29 25 49,4 32,3 28,3 28,5 2,0 5,4 4,7 1,2 4,6 8,5 2,6 3,8 3,9 12,2 8,3 7,3 24,9 22,7 23,5 3,0 1,1 1,6 2,1 0,4 2,5 1,3 0,5 1,5 12,2 3,5 2,4 7,8 1,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Promotors APIs Administradors Finques Municipis S.Socials Ciutadà NS/ NC Molt baix Baix Mitjà Alt Molt alt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Font: Baròmetre d’habitatge, Constructors Promotors APIs Arquitectes Aparelladors i Arq. Tècnics 2,4 1,5 1,8 1,2 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,2 2,9 1,2 0,4 1,2 38,4 28,1 17,3 10,5 6,1 15,3 4,3 15,3 25,3 18,4 17,2 7,5 8,1 17,8 25,0 13,1 24,9 21,1 28,2 8,1 15,1 15,1 19,8 21,6 36,4 30,9 27,3 16,1 15,7 8,6 18,6 23,2 29,8 32,9 19,2 13,4 11,5 12,6 8,7 11,9 23,3 25,1 22,7 12,8 15,6 26,3 18,9 13,1 20,0 27,6 33,1 43,9 39,1 38,3 53,2 38,9 35,9 34,6 40,0 37,0 39,2 43,0 50,6 48,9 31,6 37,6 29,5 43,0 44,8 44,8 49,9 41,2 2,8 10,0 20,9 27,7 37,9 37,9 23,9 22,6 7,9 13,5 23,6 41,6 40,2 26,6 15,2 26,0 20,2 14,9 16,7 36,1 23,3 12,5 11,0 22,9 5,3 4,7 3,8 3,1 2,6 2,7 2,9 3,4 4,5 4,0 3,3 2,4 2,5 3,1 3,7 3,1 3,8 4,0 4,3 2,6 3,3 3,8 3,9 3,5 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Constructors Promotors APIs 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 41,1 31,0 13,8 5,9 11,6 8,8 2,1 4,9 18,7 16,9 12,9 12,7 6,5 13,5 11,2 10,0 33,6 22,8 8,6 6,9 14,4 13,4 8,7 29,0 20,5 13,6 13,1 6,9 12,5 18,8 12,7 23,1 18,6 13,9 20,4 12,5 10,5 16,7 18,8 24,8 22,7 14,8 12,6 26,9 10,7 12,0 28,0 39,7 54,1 53,8 37,6 46,6 45,9 45,9 51,1 50,0 50,8 41,3 59,0 54,8 58,7 50,9 39,1 35,9 43,0 41,7 43,8 53,8 49,8 1,9 8,8 18,5 26,3 43,9 32,1 33,2 36,5 7,2 14,5 22,4 25,6 22,0 21,1 13,4 18,5 2,4 17,1 33,7 38,8 14,9 22,1 29,5 4,9 4,3 3,4 2,8 2,4 2,7 2,5 2,3 4,0 3,7 3,1 3,1 2,8 3,2 3,4 3,4 4,7 3,9 2,8 2,4 3,6 3,0 2,7 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Arquitectes Entitatsfinanceres AparelladorsiArq.TècnicsEntitats Financeres 1-07 2-07 1-08 2-08 1-09 2-09 1-10 2-10 1-07 2-07 1-08 2-08 1-09 2-09 1-10 2-10 1-07 2-07 1-08 2-08 1-09 2-09 1-10 2-10 1-07 2-07 1-08 2-08 1-09 2-09 1-10 2-10 1-07 2-07 1-08 2-08 1-09 2-09 1-10 2-10 2-07 1-08 2-08 1-09 2-09 1-10 2-10 -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 % variació confiança mitja (dades globals)
  • 3. Estabilització de preus • La variació dels preus de l’habitatge als darrers anys ha tingut un impacte directe en la percepció dels agents més directament afectats pel preu. • La corva en el cas del ciutadà és especialment significativa. Satisfacció amb el preu de l’habitatge Font: Baròmetre de l’habitatge 1,2 1,2 4,3 4,2 1,1 1,2 0,0 2,2 1,1 1,1 0,0 1,1 3,0 3,5 2,1 2,8 1,0 26,0 20,6 28,1 27,6 21,9 41,0 39,3 20,6 22,0 21,5 28,9 17,9 39,7 31,5 45,2 36,0 9,6 8,3 10,7 12,0 19,9 26,4 25,7 20,6 27,2 40,5 28,5 29,3 29,7 17,9 32,1 24,4 28,3 25,0 18,5 26,5 23,5 28,2 25,3 30,2 11,0 15,4 14,3 16,0 26,0 25,0 28,0 27,9 33,8 26,3 18,1 18,5 24,5 33,2 21,4 35,6 42,2 39,3 39,6 42,3 32,9 24,6 22,7 27,2 31,1 29,8 33,8 33,6 29,2 30,0 31,1 35,1 11,7 11,3 21,1 24,6 19,8 7,9 6,0 18,2 7,5 12,0 11,8 12,2 3,9 13,4 4,9 5,5 45,4 43,0 39,0 23,0 16,3 13,2 15,4 4,3 4,3 4,4 3,9 4,3 4,6 5,0 4,0 4,4 4,1 4,4 4,0 4,9 4,5 5,2 4,9 2,4 2,6 2,7 3,0 3,8 4,2 4,3 4,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% APIs Entitats financeres Ciutadà
  • 4. -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 2007 1r. semestre 2007 2n. semestre 2008 1r. semestre 2008 2n. Semestre 2009 1r. Semestre 2009 2n. Semestre 2010 1r. Semestre 2010 2n. Semestre Ciutadà Variació preus -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 2007 1r. semestre 2007 2n. semestre 2008 1r. semestre 2008 2n. Semestre 2009 1r. Semestre 2009 2n. Semestre 2010 1r. Semestre 2010 2n. Semestre API Variació preus El preu de venda mantindrà una tendència estable • El ciutadà és plenament conscient de que els preus de venda s’estan estabilitzant. Aquesta tendència ha portat a que el ciutadà moderi les seves expectatives. • Malgrat l’API té un comportament inversament proporcional al de l’evolució dels preus excepte quan la rebaixa és considerada excessiva segons la seva percepció API Ciutadà
  • 5. 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 Saitsfacció preu hipoteques (Ciutadà) Euribor L’entorn econòmic i financer és encara un factor limitant de la recuperació • La sensibilitat del ciutadà a l’evolució de l’euribor és extraordinària i una pujada excessiva d’aquest indicador pot esdevenir un factor limitant del mercat. • L’accés al finançament també ha esdevingut, i continua essent, un dels principals factors limitants de la recuperació del sector. • En un context de contenció pressupostària de l’administració, deixa en mans privades la capacitat de finançar el desenvolupament del sector. Satisfacció amb el preu de les hipoteques
  • 6. Evolució i perspectives del sector de l’habitatge Evolució del sector Recolzament financer Expectativa de preus més estables Factors externs: euribor...
  • 7. Numància 185 08034 Barcelona Tel 932802323 Fax 932801166 Diego de León, 30 28006 Madrid Tel 915 639 572 www.icerda.es

Related Documents