Pismena priprema za realizaciju nastavnog časa
(Ogledni čas u O.Š.“Hamdija Kreševljaković“ –Kakanj)
Nastavnik: Hasija Adem...
Cilj i zadaci nastavnog časa:
CILJ: Pomoći učenicima da shvate zbog ćega Allah iskušava ljude, Njegovu ljubav
prema svojim...
ARTIKULACIJA ČASA
Uvodni dio (5')
FRONTALNI OBLIK RADA
Emocionalna i psihološka priprema za čas i intrigiranje svijesti uč...
Glavni dio (30')
GRUPNI OBLIK RADA
Učenici su prethodno raspoređeni u četiri grupe. Grupe su imenovane velikim
slovima A,B...
U
Na koji način I čme je Allah uzvišeni iskušao Ejjuba a.s.? – prepisati tekst koji govori o tome na
str.48.
Navedi jedan ...
Allah iskušava one koje voli, Njegovu ljubav prema svojim stvorenjima ali I opravdanost
iskušenja.
Učenici će pogledati vi...
of 6

Nastavna priprema iz islamske vjeronauke za 6 razred

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nastavna priprema iz islamske vjeronauke za 6 razred

  • 1. Pismena priprema za realizaciju nastavnog časa (Ogledni čas u O.Š.“Hamdija Kreševljaković“ –Kakanj) Nastavnik: Hasija Ademi Predmet: Vjeronauka Razred: VI, odjeljenje b. Nastavna oblast / područje: Strpljivost kao vrlina Nastavna jedinica: Allah iskušava one koje voli Tip nastavnog časa: Obrada novog gradiva Oblici rada: Frontalni, grupni I individualni. Nastavne metode: Verbalne metode; usmeno izlaganje (monološka),razgovor I diskusija (dijaloška), rad na tekstu (tekst metoda), vizuelne metode, demonstarcija, samostalni radovi učenika. Nastavna sredstva i pomagala: Osnovna nastavna sredstva, auditivna; živa riječ nastavnika i učenika, tekstualna; udžbenik, knjiga, video zapis,laptop, projektor, tabla, A4 papiri, magneti, markeri i samoljepljivi stikeri. Međupredmetna korelacija: Bosanski jezik, geografija i muzička kultura. Lokacija rada: U školi, učionica. Plan table: Napisati bismilu na arapskom jeziku,naslov na vrhu ALLAH ISKUŠAVA ONE KOJE VOLI, datum. Samostalni radovi učenika na A4 papirima, pričvršćeni magnetima. Datum realizacije: 20.12.2012. Literatura: Emina Grabus i Muamera Bašić, Vjeronauka, udžbenik za šesti razred osnovne škole, El-Kalem, 2009., Kur'an s prijevodom, preveo Besim Korkut I internet.
  • 2. Cilj i zadaci nastavnog časa: CILJ: Pomoći učenicima da shvate zbog ćega Allah iskušava ljude, Njegovu ljubav prema svojim stvorenjima ali I opravdanost iskušenja.Potaknuti učenike na razmišljanje zašto se strpljivost ogleda pri prvom udarcu, te da je strpljivost vrlina koja je ključ uspjeha na ovom ali I budućem svijetu. Na primjeru iz života o Ejjubu a.s. pomoći da shvate smisao iskušenja. ZADACI: Obrazovni: Upoznavanje učenika sa islamskim stavom o strpljivosti. Stjecanje znanja o kur”anskim porukama I Poslanikovim savjetima koji govore o strpljivosti. Razumijevanje I upotreba pojmova strpljivost-sabur kroz tekst iz udžbenika. Funkcionalni: Razvijanje psihofizičkih osobina i sposobnosti: perceptivnih (senzornih, uočavanje i prepoznavanje), mentalnih (intelektualnih, pamćenje i reprodukcija naučenog) i komunikativnih (izražajnih, bogaćenje učeničkog vokabulara-rječnika). Pospješivanje i unapređenje analitičkog, kritičkog, uzročno-posljedičnog i sintetičkog mišljenja, kooperativnosti, kreativnosti i originalnosti kroz timske oblike rada, multimedijalne sadržaje, motivacija i pobuđivanje pažnje, radoznalosti i interesa putem zadataka interesantnog i kreativnog karaktera. Odgojni: Izgrađivanje I njegovanje pozitivnih osobina, te poticaj na ljubav I zahvaljivanje Allahu Uzvišenom. Izgrađivanje uvjerenja da je strpljivost vrlina koja je spas na oba svijeta.Formiranje i razvoj emocija, osjećanja, interesa, temperamenta, karaktera i sl. Formiranje i razvoj osjećaja za rad, red i disciplinu, za harmoniju kao i smisla za lijepo i njegovanje lijepog.
  • 3. ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio (5') FRONTALNI OBLIK RADA Emocionalna i psihološka priprema za čas i intrigiranje svijesti učenika. Nastavnik će uz osmijeh poselamiti učenike, kao I goste. Učenicima objasniti zašto su gosti na času. Zatim će, na zahtjev nastavnika, neko od učenika proučiti suru Asr I prevod, te kroz razgovor sa učenicima skrenuti pažnju na jednu vrlinu(sabur) o kojoj Uzvišeni Allah govori u ovoj suri. Nastavnik prepušta učenicima da sami anticipiraju, predvide današnju nastavnu jedinicu. “ Tako mi vremena, čovjek doista gubi, samo ne oni koji vjeruju I dobra djela čine I koji jedni drugima preporučuju istinu I koji jedni drugima preporučuju strpljenje.” Asr,1-3. Objašnjenje cilja lekcije; Allah iskušava one koje voli, Njegovu ljubav prema svojim stvorenjima ali I opravdanost iskušenja. Najava i zapis nastavne jedinice na tabli, iznad naslova napisati bismilu na arapskom jeziku,na desnoj strani u vrhu datum. Učenici, također, zapisuju naslov u svoje sveske. Nastavnik će nalijepiti A4 papir na tabli sa početnim slovom S na kojem je ispisan ajet sa I hadis koji govore o strpljivosti. S “ Oni koji su izdrzljivi u neimaštini, I u bolesti, I u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici I oni se Allaha boje I ružnih postupaka klone.” Bekare,177. “ Kada Allah zavoli svoga roba, On mu dadne neku kušnju da bi iskušao njegovu pokornost I pobožnost.” (hadis)
  • 4. Glavni dio (30') GRUPNI OBLIK RADA Učenici su prethodno raspoređeni u četiri grupe. Grupe su imenovane velikim slovima A,B,U,R. Prije izrade nastavnik objašnjava učenicima osnovne principe i pravila za rad u grupi. (Uključenost i neophodan doprinos svih učenika, saradnja, tiha komunikacija, određivanje zaduženja; vođa grupe, izvještač, kontrolor discipline i raspoloživog vremena). Zatim će podijeliti za svaku grupu papire A4 formata, napisani I objašnjeni zadaci, upustvo za rad I potreban pribor. Tokom izrade zadataka nastavnik može pustiti tihu, relaksirajuću ilahiju u pozadini. Nastavnik kontinuirano prati i kontroliše rad učenika, ohrabruje ih i pomaže im davajući eventualne sugestije i smjernice. Zadaci u grupama: A Na str.52. pronadji odgovore na pitanja: 1. Šta je strpljivost ? 2. U čemu čovjek može pokazivati strpljivost I objasni jednu situaciju? 3. Kada naiđemo na teška iskušenja kojeg Božijeg poslanika se trebamo sjetiti ? B Koje blagodati su date Ejjubu a.s. ? - prepisati tekst koji govori o tome na str. 48. Navedi jedan ajet koji govori o strpljivosti.
  • 5. U Na koji način I čme je Allah uzvišeni iskušao Ejjuba a.s.? – prepisati tekst koji govori o tome na str.48. Navedi jedan hadis koji govori o strpljivosti. R Pročitaj tekst iz udzbenika pod naslovom “ Strpljivost kao vrlina”, na str. 48.-49- I izdvoji pouke iz života Ejjuba a. s Napiši nekoliko stihova o strpljivosti. Nakon isteka vremena predviđenog za ovaj dio časa,tj. za rad u grupama I izrade svojih zadataka, nastavnik sugeriše učenicima da ostave olovke I papir, da se naslone I pažljivo slušaju izlaganje grupa. Svaka grupa ima svog izvještača koji će da prezentira rad svoje grupe. Na kraju izlaganja nastavnik postavlja pitanja za sve učenike podstičući ih na interakciju I kako bi utvrdio stepen usvojenosti nastavnog gradiva. Nastavnik će nastojati da, usmjeravajući i pospješujući interakciju i diskusiju, upućuje pozitivne komentare i pohvale svim učenicima. Završni dio (8') INDIVIDUALNI OBLIK RADA Učenici će, na kraju, u svoje sveske, pokušati odgovoriti na sljedeća pitanja prikazana preko projektora: Šta sam naučio - ponovio o temi današnje nastavne jedinice? Moj odnos prema strpljivosti-kako I zbog čega? Slijedi komentar nastavnika. Ponoviti cilj i temeljnu poruku časa:
  • 6. Allah iskušava one koje voli, Njegovu ljubav prema svojim stvorenjima ali I opravdanost iskušenja. Učenici će pogledati video spot na projektoru “Strpljivost” – koji će biti ujedno I zadatak za zadaču - Kako bih ja postupio/la u sličnoj situaciji? Mišljenje o današnjem času, šta mi se posebno svidjelo? (Odgovor na ovo pitanje učenici pišu na ponuđeni stiker i po izlasku, lijepe ga na vrata učionice). Vrednovati učenike. Na kraju, poselamiti i pohvaliti sve učenike i izraziti zahvalnost na pažnji i saradnji. Ukoliko iz tehničkih razloga uptreba laptopa I projektora ne bude realizovana slijedit će razgovor uz pitanja: 1. S čime se povezuje strpljivost? 2. Da li je strpljivost osobina s kojom se rađamo ? 3. Da li plačem u bolesti ?

Related Documents