samkuTxedebi
xaTuna maraneli 15 dekemberi 2009 weli
prezentaciis mizani: <ul><li>moswavleTaTvis samkuTxedis ganmartebis micema. </li></ul><ul><li>moswavleTaTvis samkuTxedebis...
samkuTxedi samkuTxedi aris geometriuli figura,romelic Sedgeba sibrtyis sami,erT wrfeze aramdebare wertilisa da maTi Semaer...
samkuTxedis ZiriTadi elementebi: <ul><li>A,B da C wertilebs samkuTxedis wveroebi ewodeba. </li></ul><ul><li>AA AB,BC d...
samkuTxedis saxeobebi kuTxeebis mixedviT : <ul><li>kuTxeebis mixedviT ganirCeva sami saxis </li></ul><ul><li>samkuTxedi: <...
maxvilkuTxa samkuTxedi <ul><li>maxvilkuTxa ewodeba samkuTxeds,romel-sac samive kuTxe maxvili aqvs. </li></ul>
marTkuTxa samkuTxedi <ul><li>marTkuTxa ewodeba iseT samkuTxeds,romel-sac erTi kuTxe marTi aqvs . </li></ul>
blagvkuTxa samkuTxedi <ul><li>blagvkuTxa ewodeba iseT samkuTxeds,romel-sac erTi kuTxe blagvi aqvs. </li></ul>
samkuTxedis saxeobebi gverdebis mixedviT <ul><li>gverdebis mixedviT ganirCeva sami saxis samkuTxedi: </li></ul><ul><li>Tol...
tolferda samkuTxedi <ul><li>Tolferda ewodeba iseT samkuTxeds,romel-sac ori gverdi toli aqvs . </li></ul><ul><li>AB=BC </li...
tolgverda samkuTxedi <ul><li>Tolgverda ewodeba iseT samkuTxeds,romelsac samive gverdi toli aqvs. </li></ul><ul><li>AB=BC=A...
gansxvavebul gverdebiani samkuTxedi <ul><li>gansxvavebul gverdebiani ewodeba iseT samkuTxeds,romel-sac samive gverdi gansx...
samkuTxedis sxva elementebze da maT Tvisebebze visaubrebT mogvianebiT,imedia dagainteresebT.
madlobas mogaxsenebT yuradRebisTvis. momaval Sexvedramde.
of 15

Prezentacia Samkutxedebi

ეს არის პრეზენტაცია სამკუთხედების შესახებ.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      


Transcripts - Prezentacia Samkutxedebi

 • 1. samkuTxedebi
 • 2. xaTuna maraneli 15 dekemberi 2009 weli
 • 3. prezentaciis mizani: <ul><li>moswavleTaTvis samkuTxedis ganmartebis micema. </li></ul><ul><li>moswavleTaTvis samkuTxedebis saxeebis gacnoba. </li></ul>
 • 4. samkuTxedi samkuTxedi aris geometriuli figura,romelic Sedgeba sibrtyis sami,erT wrfeze aramdebare wertilisa da maTi SemaerTebeli sami monakveTisagan.
 • 5. samkuTxedis ZiriTadi elementebi: <ul><li>A,B da C wertilebs samkuTxedis wveroebi ewodeba. </li></ul><ul><li>AA AB,BC da AC monakveTebs samkuTxedis gverdebi ewodeba. </li></ul>A A A B C
 • 6. samkuTxedis saxeobebi kuTxeebis mixedviT : <ul><li>kuTxeebis mixedviT ganirCeva sami saxis </li></ul><ul><li>samkuTxedi: </li></ul><ul><li>maxvilkuTxa </li></ul><ul><li>marTkuTxa </li></ul><ul><li>blagvkuTxa </li></ul>
 • 7. maxvilkuTxa samkuTxedi <ul><li>maxvilkuTxa ewodeba samkuTxeds,romel-sac samive kuTxe maxvili aqvs. </li></ul>
 • 8. marTkuTxa samkuTxedi <ul><li>marTkuTxa ewodeba iseT samkuTxeds,romel-sac erTi kuTxe marTi aqvs . </li></ul>
 • 9. blagvkuTxa samkuTxedi <ul><li>blagvkuTxa ewodeba iseT samkuTxeds,romel-sac erTi kuTxe blagvi aqvs. </li></ul>
 • 10. samkuTxedis saxeobebi gverdebis mixedviT <ul><li>gverdebis mixedviT ganirCeva sami saxis samkuTxedi: </li></ul><ul><li>Tolferda </li></ul><ul><li>Tolgverda </li></ul><ul><li>gansxvavebul gverdebiani </li></ul>
 • 11. tolferda samkuTxedi <ul><li>Tolferda ewodeba iseT samkuTxeds,romel-sac ori gverdi toli aqvs . </li></ul><ul><li>AB=BC </li></ul>A B C
 • 12. tolgverda samkuTxedi <ul><li>Tolgverda ewodeba iseT samkuTxeds,romelsac samive gverdi toli aqvs. </li></ul><ul><li>AB=BC=AC </li></ul>A B C
 • 13. gansxvavebul gverdebiani samkuTxedi <ul><li>gansxvavebul gverdebiani ewodeba iseT samkuTxeds,romel-sac samive gverdi gansxvavebuli aqvs. </li></ul>
 • 14. samkuTxedis sxva elementebze da maT Tvisebebze visaubrebT mogvianebiT,imedia dagainteresebT.
 • 15. madlobas mogaxsenebT yuradRebisTvis. momaval Sexvedramde.