ZARZĄDZ ANIE PRO JEKTEM WG WYMAG AŃ KOMISJ I EUROPE JSKIEJ aspekty praktyczne
PROJEKT sekwencja powiązanych ze sobą działań , które przebiegają w pewnym określonym czasie oraz są ukierunkowane n...
<ul><li>CECHY PROJEKTU </li></ul><ul><li>zorientowanie na cel </li></ul><ul><li>koordynacja powiązanych ze sobą działań </...
<ul><li>CO ma być rezultatem projektu ? </li></ul><ul><li>DLACZEGO należy zrealizować projekt - jakie są powody , korz...
NIE MA PROBLEMU – NIE MA PROJEKTU <ul><li>planowanie projektu obejmuje zarówno </li></ul><ul><li>dokładne zgłębienie p...
<ul><li>PLANOWANIE PROJEKTU </li></ul><ul><ul><li>jakie działania są potrzebne (opis działań)? </li></ul></ul><ul><ul><li...
PROJEKTY UE - O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ OD POCZĄTKU (1) <ul><li>Instytucje finansujące nie wyasygnują żadnych środków, do...
<ul><li>Znajomość kryteriów przyznawania pomocy stosowanych przez różne źródła finansowania i programy </li></ul><ul><li>Z...
<ul><li>Dodatkowość – pomoc przyznawana kwalifikującym się projektom, których wnioskodawca nie może zrealizować bez teg...
<ul><li>Równość szans – jest to temat „poziomy”, przewijający się we wszystkich programach. Komisja Europejska przywiązuj...
<ul><li>Realność ekonomiczna – wnioskodawcy muszą przedstawić rzetelny biznesplan i/lub strategię wyjścia wskazujące, że...
PUŁAPKI W PLANOWANIU PROJEKTU <ul><li>Chęć osiągnięcia wszystkiego w ramach jednego projektu ( NIEREALNE) </li></ul><...
DOBRZE PRZYGOTOWANE PROJEKTY <ul><li>Jasne , proste i łatwo zrozumiałe </li></ul><ul><li>Możliwe do zrealizowania, tzn. r...
 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY <ul><li>„ Otocz się najlepszymi ludźmi, jakich możesz znaleźć, oddeleguj władzę i nie przeszkadzaj.” R....
<ul><li>CO TO JEST ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTOWYM (PCM)? </li></ul><ul><ul><li>Zestaw narzędzi do tworzenia i zarządzania...
 
<ul><li>GŁÓWNE ZASADY PCM </li></ul><ul><ul><li>Wykorzystanie do analizy problemu metodologii struktury logicznej </li></u...
<ul><li>ETAPY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU </li></ul><ul><li>Etap analiz </li></ul><ul><ul><li>Analiza zainteresowanych (interes...
ANALIZA INTERESARIUSZY Analiza wszelkich osób, grup osób, instytucji i firm, które mają lub mogą mieć relacje z programem/...
ANALIZA PROBLEMÓW (DRZEWO PROBLEMÓW) <ul><li>Wszystkie projekty zaczynają się od problemu. Nie ma problemu, nie ma projek...
ANALIZA PROBLEMÓW (DRZEWO PROBLEMÓW) PROBLEM GŁÓWNY PROBLEM 1 PROBLEM 2 PROBLEM 3 PROBLEM 2.1 PROBLEM 2.2 PROBLEM 2.3 PROB...
DRZEWO PROBLEMÓW <ul><li>Wypisz wszystkie problemy </li></ul><ul><li>Ustal zależności pomiędzy nimi i związki przyczynowo-...
ANALIZA CELÓW (DRZEWO CELÓW) <ul><li>Przekształcenie negatywnej sytuacji w pozytywne wyniki </li></ul><ul><li>Odzwierc...
MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU <ul><li>Jest to narzędzie do zarządzania poszczególnymi fazami cyklu projektowego, a zarazem „me...
MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU <ul><li>Dlaczego realizuje się projekt? (Logika aktywności) </li></ul><ul><li>Co projekt ma osią...
MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU <ul><li>Gdzie szukać informacji koniecznych do oceny powodzenia projektu? (Źródła weryfikacji) <...
Matryca Logiczna Projektu
MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
MATRYCA LOGICZNA relacje przyczynowo-skutkowe - - - Założenia Założenia Założenia Cel szerszy Cel bezpośredni Rezultaty Dz...
 
Hierarchia Celów przykład Działania 1.1. Zwiększona liczba miejsc na studiach nauczycielskich 1.2. Przeprowadzona rekrut...
CELE PROJEKTU Cele projektu powinny być SMART (bystre, mądre): S pecific - konkretne, szczegółowe M easurable - mierzaln...
Wskaźniki - Liczba przeszkolonych kierowców - Liczba pojazdów utrzymywanych w odpowiednim stanie technicznym - Liczba ...
MATRYCA LOGICZNA wskaźniki osiągnięć (OVI)  ustal wskaźnik wyjściowy, a następnie dodaj wskaźniki ilości, jakości i czasu...
USTALANIE ZAŁOŻEŃ Założenie Przeszkoleni kierowcy pozostaną w firmie. Wyniki - Przeszkolenie kierowców - Wprowadzenie do ...
MONITORING I OCENA Regularnie, kilka razy do roku. Kiedy? Wewnętrznie i zewnętrznie (pracownicy, kontrolerzy). Kto? Szybka...
MONITORING I OCENA Raz lub dwa – koniecznie po zakończeniu projektu, ale także w trakcie jego realizacji. Kiedy? Kontroler...
Kategorie wskaźników <ul><li>Komisja Europejska zaleca rozdzielanie danych monitoringowych na: </li></ul><ul><li>wskaźn...
Przykłady wskaźników: projekt budowy drogi <ul><li>Nasilenie ruchu drogowego </li></ul><ul><li>Zróżnicowanie produkcji </...
Monitoring Ocena <ul><li>System monitoringu stanowi podstawę oceny. </li></ul><ul><li>Ocena służy rozpatrzeniu wielu kw...
of 41

Prezentacja Pcm 1

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      


Transcripts - Prezentacja Pcm 1

 • 1. ZARZĄDZ ANIE PRO JEKTEM WG WYMAG AŃ KOMISJ I EUROPE JSKIEJ aspekty praktyczne
 • 2. PROJEKT sekwencja powiązanych ze sobą działań , które przebiegają w pewnym określonym czasie oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu
 • 3. <ul><li>CECHY PROJEKTU </li></ul><ul><li>zorientowanie na cel </li></ul><ul><li>koordynacja powiązanych ze sobą działań </li></ul><ul><li>skończony czas trwania: początek i koniec </li></ul><ul><li>wyjątkowość, niepowtarzalność </li></ul><ul><li>element niepewności i ryzyka </li></ul><ul><li>trwała zmiana w otoczeniu </li></ul><ul><li>projekty wdrażają ludzie dla ludzi </li></ul>
 • 4. <ul><li>CO ma być rezultatem projektu ? </li></ul><ul><li>DLACZEGO należy zrealizować projekt - jakie są powody , korzyści i przesłanki ekonomiczne ? </li></ul><ul><li>JAK projekt jest / będzie realizowany ? </li></ul><ul><li>KTO powinien być zaangażowany ? </li></ul><ul><li>KIEDY projekt będzie realizowany / zakończony? </li></ul><ul><li>JAK DŁUGO potrwa realizacja projektu ? </li></ul><ul><li>ILE będzie kosztował ? </li></ul><ul><li>JAKIE dodatkowe środki będą potrze b ne ? </li></ul><ul><li>CO może mieć wpływ na rezultat projektu ? </li></ul><ul><li>JAKIE są pozostałe ryzyka ? </li></ul>FUNDAMENTALNE PYTANIA
 • 5. NIE MA PROBLEMU – NIE MA PROJEKTU <ul><li>planowanie projektu obejmuje zarówno </li></ul><ul><li>dokładne zgłębienie problemu , który dany projekt ma rozwiązać ( cel projektu wynika z problemu) i sposobów jego rozwiązania </li></ul><ul><li>oraz </li></ul><ul><li>zasobów dostępnych dla zaradzenia temu problemowi: </li></ul><ul><li>- finansowych (wraz ze źródłami finansowania) </li></ul><ul><li>- ludzkich (zespół projektowy) </li></ul><ul><li>- rzeczowych </li></ul><ul><li>- innych (organizacyjnych, czasowych, itp.) </li></ul>
 • 6. <ul><li>PLANOWANIE PROJEKTU </li></ul><ul><ul><li>jakie działania są potrzebne (opis działań)? </li></ul></ul><ul><ul><li>kiedy się rozpoczną i kiedy się zakończą </li></ul></ul><ul><ul><li>(harmonogram)? </li></ul></ul><ul><ul><li>kto je wykona (personel)? </li></ul></ul><ul><ul><li>jakie urządzenia, materiały i narzędzia są potrzebne do ich realizacji (zasoby materialne)? </li></ul></ul><ul><ul><li>ile to będzie kosztowało (budżet)? </li></ul></ul>
 • 7. PROJEKTY UE - O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ OD POCZĄTKU (1) <ul><li>Instytucje finansujące nie wyasygnują żadnych środków, dopóki nie zobaczą w pełni dojrzałej propozycji projektowej </li></ul><ul><li>Opracowanie takiej propozycji wymaga czasu i pieniędzy </li></ul><ul><li>Nie wszystkie propozycje otrzymują fundusze – GŁÓWNIE dlatego, że nie spełniają obowiązujących norm lub kryteriów przyznawania pomocy </li></ul>
 • 8. <ul><li>Znajomość kryteriów przyznawania pomocy stosowanych przez różne źródła finansowania i programy </li></ul><ul><li>Zrozumienie struktury programowej </li></ul><ul><li>Uwzględnienie ogólnych zasad przyznawania pomocy z Funduszy Strukturalnych </li></ul>PROJEKTY UE - O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ OD POCZĄTKU ( 2 )
 • 9. <ul><li>Dodatkowość – pomoc przyznawana kwalifikującym się projektom, których wnioskodawca nie może zrealizować bez tego dodatkowego wsparcia. Fundusze Strukturalne mogą finansować tylko takie działania, które w innym razie nie miałyby miejsca </li></ul><ul><li>Partnerstwo – współpraca pomiędzy instytucjami i innymi zainteresowanymi może zaowocować wartością dodaną podczas realizacji programu </li></ul>
 • 10. <ul><li>Równość szans – jest to temat „poziomy”, przewijający się we wszystkich programach. Komisja Europejska przywiązuje wielką wagę do kwestii równości szans, zwłaszcza w odniesieniu do płci. </li></ul><ul><li>Zrównoważony rozwój – to również jest temat „poziomy” obecny we wszystkich programach. Wszystkie trzy aspekty - gospodarczy, środowiskowy i społeczny (według Traktatu Amsterdamskiego) – muszą być brane pod uwagę. </li></ul>
 • 11. <ul><li>Realność ekonomiczna – wnioskodawcy muszą przedstawić rzetelny biznesplan i/lub strategię wyjścia wskazujące, że rozważono działanie projektu w dłuższej perspektywie (zapewniono trwałość projektu). </li></ul><ul><li>Innowacyjność – Jest to czynnik kluczowy dla opracowania skutecznych polityk gospodarczych, coraz bardziej uznawany przez Komisję za fundamentalną zasadę. Innowacja oznacza nie tylko badania i rozwój, lecz także nowe umiejętności zdobyte dzięki nauce i szkoleniom oraz wspieranie kreatywności. </li></ul>
 • 12. PUŁAPKI W PLANOWANIU PROJEKTU <ul><li>Chęć osiągnięcia wszystkiego w ramach jednego projektu ( NIEREALNE) </li></ul><ul><li>Niewłaściwe PRZEDSTAWIENIE SPRAWY (niewystarczające uzasadnienie) </li></ul><ul><li>Nieuwzględnienie w przygotowaniach wszystkich zainteresowanych stron (tzw. interesariuszy) </li></ul><ul><li>Brak wskazania, jak i na ile projekt pasuje do istniejących strategii, programów, itd. </li></ul>
 • 13. DOBRZE PRZYGOTOWANE PROJEKTY <ul><li>Jasne , proste i łatwo zrozumiałe </li></ul><ul><li>Możliwe do zrealizowania, tzn. realne/wykonalne </li></ul><ul><li>Oparte na RZECZYWISTYM zrozumieniu potrzeby/problemu </li></ul><ul><li>Wykazują się zrozumieniem kryteriów przyznawania pomocy </li></ul><ul><li>Przedstawiają świeże podejście do problemu </li></ul><ul><li>Na ogół zawierają elementy zrównoważonego rozwoju </li></ul>
 • 15. ZESPÓŁ PROJEKTOWY <ul><li>„ Otocz się najlepszymi ludźmi, jakich możesz znaleźć, oddeleguj władzę i nie przeszkadzaj.” R. Reagan </li></ul><ul><li>struktura zespołu </li></ul><ul><li>tożsamość zespołu projektowego </li></ul><ul><ul><ul><li>efektywne wykorzystanie spotkań </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>wspólne miejsce pracy (war room) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nadanie nazwy/logo </li></ul></ul></ul><ul><li>system wynagrodzeń </li></ul><ul><li>osobiste zaangażowanie kierownika, styl zarządzania </li></ul>
 • 16. <ul><li>CO TO JEST ZARZĄDZANIE CYKLEM PROJEKTOWYM (PCM)? </li></ul><ul><ul><li>Zestaw narzędzi do tworzenia i zarządzania projektem w oparciu o strukturę logiczną jako metodę analizy </li></ul></ul><ul><ul><li>Odzwierciedlenie procesu decyzyjnego i wdrożeniowego </li></ul></ul><ul><ul><li>Próba postawienia jasnych i realistycznych celów poszczególnych projektów i programów oraz zapewnienia spójności z „nadrzędnymi celami polityki” </li></ul></ul>
 • 18. <ul><li>GŁÓWNE ZASADY PCM </li></ul><ul><ul><li>Wykorzystanie do analizy problemu metodologii struktury logicznej </li></ul></ul><ul><ul><li>Ustrukturyzowany i oparty na rzetelnych danych proces decyzyjny </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsultacje i udział głównych zainteresowanych na wszystkich etapach </li></ul></ul><ul><ul><li>Skupienie się na celu projektu i trwałych korzyściach dla grupy docelowej </li></ul></ul><ul><ul><li>Włączenie do prac projektowych najważniejszy kwestii jakościowych </li></ul></ul>
 • 19. <ul><li>ETAPY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU </li></ul><ul><li>Etap analiz </li></ul><ul><ul><li>Analiza zainteresowanych (interesariuszy) – kogo projekt będzie dotyczył? </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza problemów (drzewo problemów) </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza celów (drzewo celów) </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza i wybór strategii </li></ul></ul><ul><li>Etap planowania </li></ul><ul><ul><li>Stworzenie struktury logicznej (matryca logiczna) </li></ul></ul><ul><ul><li>Harmonogram działań (wykres Gantt’a) </li></ul></ul><ul><ul><li>Budżet </li></ul></ul>
 • 20. ANALIZA INTERESARIUSZY Analiza wszelkich osób, grup osób, instytucji i firm, które mają lub mogą mieć relacje z programem/projektem z punktu widzenia: <ul><li>charakterystyki społeczno-ekonomicznej </li></ul><ul><li>interesów, celów, oczekiwań, itp. </li></ul><ul><li>wrażliwości na zagadnienia powiązane z działalnością projektu </li></ul><ul><li>potencjału, wiedzy, doświadczenia – dla potrzeb projektu (potencjalny wkład) </li></ul><ul><li>implikacji i wniosków dla projektu </li></ul>
 • 21. ANALIZA PROBLEMÓW (DRZEWO PROBLEMÓW) <ul><li>Wszystkie projekty zaczynają się od problemu. Nie ma problemu, nie ma projektu. </li></ul><ul><li>Drzewa problemowe dają całościowy obraz istniejącej złej sytuacji. </li></ul><ul><li>Drzewa są narzędziem służącym ustaleniu faktycznych „wąskich gardeł”, które zainteresowani uważają za priorytetowe i próbują przezwyciężyć. </li></ul><ul><li>Celem jest ustalenie głównego problemu , do którego program/projekt powinien się odnieść. </li></ul>
 • 22. ANALIZA PROBLEMÓW (DRZEWO PROBLEMÓW) PROBLEM GŁÓWNY PROBLEM 1 PROBLEM 2 PROBLEM 3 PROBLEM 2.1 PROBLEM 2.2 PROBLEM 2.3 PROBLEM 1 PROBLEM 2 WĄSKIE GARDŁO PRZYCZYNY SKUTKI PROBLEM 3
 • 23. DRZEWO PROBLEMÓW <ul><li>Wypisz wszystkie problemy </li></ul><ul><li>Ustal zależności pomiędzy nimi i związki przyczynowo-skutkowe: w drzewie problemowym przyczyny umieszczane są na dole, a ich skutki – - na górze </li></ul><ul><li>Przykład: eksploatacja przestarzałych autobusów ( przyczyna ) prowadzi do wypadków ( skutek ). </li></ul>
 • 24. ANALIZA CELÓW (DRZEWO CELÓW) <ul><li>Przekształcenie negatywnej sytuacji w pozytywne wyniki </li></ul><ul><li>Odzwierciedlenie stosunku pomiędzy środkami, a celami (działania prowadzące do rezultatów) </li></ul><ul><li>Odzwierciedlenie w hierarchii – drzewo celów </li></ul><ul><li>Nie wszystkie cele można osiągnąć w ramach pojedynczego projektu </li></ul>
 • 25. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU <ul><li>Jest to narzędzie do zarządzania poszczególnymi fazami cyklu projektowego, a zarazem „metanarzędzie” do tworzenia innych narzędzi, takich jak szczegółowy budżet, harmonogram wdrażania i plan monitoringu </li></ul><ul><li>Jest to zatem narzędzie służące do planowania projektu, jednak samo w sobie nie gwarantujące jego powodzenia – sukces zależy od danych wejściowych </li></ul><ul><li>Jakość struktury logicznej zależy od umiejętności zespołu projektowego, dostępnych informacji i wcześniejszych doświadczeń </li></ul>
 • 26. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU <ul><li>Dlaczego realizuje się projekt? (Logika aktywności) </li></ul><ul><li>Co projekt ma osiągnąć? (Logika aktywności plus wskaźniki) </li></ul><ul><li>Jak projekt ma to osiągnąć? (Działania, środki) </li></ul><ul><li>Jakie czynniki zewnętrzne są kluczowe dla powodzenia projektu? (Założenia) </li></ul>
 • 27. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU <ul><li>Gdzie szukać informacji koniecznych do oceny powodzenia projektu? (Źródła weryfikacji) </li></ul><ul><li>Jakie środki są konieczne? (Środki) </li></ul><ul><li>Ile projekt będzie kosztował? (Koszt) </li></ul><ul><li>Jakie warunki wstępne muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem projektu? (Warunki wstępne) </li></ul>
 • 28. Matryca Logiczna Projektu
 • 29. MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU
 • 30. MATRYCA LOGICZNA relacje przyczynowo-skutkowe - - - Założenia Założenia Założenia Cel szerszy Cel bezpośredni Rezultaty Działania 1 4 jeżeli jeżeli jeżeli oraz oraz oraz to to to
 • 32. Hierarchia Celów przykład Działania 1.1. Zwiększona liczba miejsc na studiach nauczycielskich 1.2. Przeprowadzona rekrutacja i przeszkolenie nowych nauczycieli 1.3. Nowi nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych dla dziewcząt Rezultaty 1. Zwiększona liczba nauczycieli w szkołach podstawowych dla dziewcząt 2. Zbudowane i w pełni wyposażone nowe klasy szkolne 3. Opracowane i efektywnie wdrożone programy motywacyjne dla rodziców Cel bezpośredni Proporcje wśród dziewcząt w wieku 10 - 15 lat, które ukończyły 3 klasy szkoły podstawowej do ogółu dziewcząt w tym wieku podniesione z A% do B% Cel szerszy Analfabetyzm wśród kobiet zredukowany z X% do Y% do roku 2005
 • 33. CELE PROJEKTU Cele projektu powinny być SMART (bystre, mądre): S pecific - konkretne, szczegółowe M easurable - mierzalne A ffirmative - akceptowane, doceniane R ealistic - realistyczne T imeframed - określone w czasie
 • 34. Wskaźniki - Liczba przeszkolonych kierowców - Liczba pojazdów utrzymywanych w odpowiednim stanie technicznym - Liczba nowych autobusów Założenie Przeszkoleni kierowcy pozostaną w firmie. Wyniki - Przeszkolenie kierowców - Wprowadzenie do eksploatacji x nowych autobusów - Lepsze wyposażenie warsztatów naprawczych Wskaźniki - Mniej niż x wypadków po roku - Poniżej y poważnych obrażeń po roku Założenie Jakość dróg zostanie podniesiona. Cel bezpośredni Spadek częstości wypadków Wskaźniki - 90% odjazdów z najwyżej 5-minutowym opóźnieniem - Wzrost udziału firmy w rynku Założenie Pasażerowie nadal będą korzystać z autobusów Cel nadrzędny Wysokiej jakości transport autobusowy dla pasażerów USTALANIE WSKAŹNIKÓW
 • 35. MATRYCA LOGICZNA wskaźniki osiągnięć (OVI)  ustal wskaźnik wyjściowy, a następnie dodaj wskaźniki ilości, jakości i czasu: rozbudowana sieć dróg wskaźnik wyjściowy krok 1 sieć dróg rozbudowana o 5000 km – - z 5000 do 10000 km dodaj ilość: ILE? krok 2 sieć dróg bitumicznych rozbudowana z 1000 do 2000 km, sieć dróg bocznych – z 4000 do 8000 km dodaj jakość: JAKIE? krok 3 sieć dróg bitumicznych rozbudowana z 1000 do 2000 km do grudnia 2002 , sieć dróg bocznych - z 4000 do 8000 km do maja 2003 dodaj czas: KIEDY? krok 4  rozważ dodanie wskaźników: grupy docelowej (KOMU?), miejsca (GDZIE?) oraz kosztu (ZA ILE?)
 • 36. USTALANIE ZAŁOŻEŃ Założenie Przeszkoleni kierowcy pozostaną w firmie. Wyniki - Przeszkolenie kierowców - Wprowadzenie do eksploatacji x nowych autobusów - Lepsze wyposażenie warsztatów naprawczych Założenie Jakość dróg zostanie podniesiona. Cel bezpośredni Spadek częstości wypadków Założenie Pasażerowie nadal będą korzystać z autobusów. Cel nadrzędny Wysokiej jakości transport autobusowy dla pasażerów
 • 37. MONITORING I OCENA Regularnie, kilka razy do roku. Kiedy? Wewnętrznie i zewnętrznie (pracownicy, kontrolerzy). Kto? Szybka i bieżąca analiza. Przydatna od zaraz do usprawniania trwających działań. Ma zasadnicze znaczenie dla poprawy wyników. Jak? Głównie analiza wydajności i skuteczności (pomiar faktycznie osiągniętych wyników oraz porównanie ich z planowanymi) – systematyczne działania kierownictwa. Co? Monitoring
 • 38. MONITORING I OCENA Raz lub dwa – koniecznie po zakończeniu projektu, ale także w trakcie jego realizacji. Kiedy? Kontrolerzy zewnętrzni. Kto? Pogłębiona analiza. Jak? Głównie analiza wydajności, skuteczności, wpływu, odpowiedniości i trwałości działań. Co? Ocena
 • 39. Kategorie wskaźników <ul><li>Komisja Europejska zaleca rozdzielanie danych monitoringowych na: </li></ul><ul><li>wskaźniki wyników – bezpośrednie konsekwencje projektu (np. liczba MŚP, którym udzielono pomocy); </li></ul><ul><li>rezultaty – osiągnięcia, które można przypisać projektowi (np. liczba nowo założonych firm); </li></ul><ul><li>wpływ – szersze i bardziej długofalowe konsekwencje (np. liczba uczestników szkoleń, którzy znaleźli pracę). </li></ul>
 • 40. Przykłady wskaźników: projekt budowy drogi <ul><li>Nasilenie ruchu drogowego </li></ul><ul><li>Zróżnicowanie produkcji </li></ul><ul><li>Wzrost liczby miejsc pracy </li></ul><ul><li>Wyższy dochód w regionie: na osobę i na pracownika </li></ul>- Większe bezpieczeństwo - Większy przepływ osób/towarów - Wzrost aktywności społ.- gosp. Wpływ <ul><li>Dostępność </li></ul><ul><li>Oszczędność czasu w minutach </li></ul><ul><li>Oszczędność pieniędzy (%) </li></ul>- Skrócony czas dojazdu - Niższe koszty transportu Rezultat - Finansowe: koszt, stopień zaawansowania - Fizyczne: liczba zbudowanych km, stopień zaawansowania Zbudowana droga Wynik Wskaźniki Opis Kategoria wskaźnika
 • 41. Monitoring Ocena <ul><li>System monitoringu stanowi podstawę oceny. </li></ul><ul><li>Ocena służy rozpatrzeniu wielu kwestii związanych z wynikami programów. </li></ul><ul><li>W ramach oceny należy badać jakość oraz odpowiedniość wskaźników monitoringowych. </li></ul>