---::: OKUNUŞU :::---
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik
ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük
(ve celle senâük *) ve lâ ilâhe
ğayr...
lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne
Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.
---::: OKUNUŞU :::---
Allâhümme innâ nesteînüke ve
nestağfi...
of 2

Namaz Dualari

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Business      


Transcripts - Namaz Dualari

  • 1. ---::: OKUNUŞU :::--- Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- OKUNUŞU :::--- ---------------------------------------::: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Allâhümme --------------------------------------------------------------------- bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. ---::: OKUNUŞU :::--- Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en
  • 2. lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh. ---::: OKUNUŞU :::--- Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük. Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

Related Documents