<ul><li>Slovenská akademická informačná agentúra </li></ul><ul><li>Štipendiá, granty 2009/2010, 2010/2011 </li></ul><ul><l...
POSLANIE SAIA, n. o. <ul><li>Slovenská akademická informačná agentúra - </li></ul><ul><li>mimovládna nezisková organizá...
SAIA, n. o. a jej regionálne pracoviská <ul><li>www.saia.sk </li></ul>
Programy SAIA I. CEEPUS Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá NÁRODNÁ KANCELÁRIA www.saia.sk AKCIA RAKÚS...
Programy SAIA II. FOND NIL NA PODPORU INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA www.saia.sk STREDOEURÓPSKA UNIVERZITA/ CENTRAL EUROP...
AKADEMICKÉ MOBILITY <ul><li>SAIA poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium na zahraničných vzdelávacích i...
AKADEMICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM <ul><li>zhromažďuje, spracováva a zverejňuje informácie o možnostiach štúdia v zahraničí </...
AKADEMICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM <ul><li>zhromažďuje, spracováva a zverejňuje informácie o možnostiach štúdia v zahraničí </...
BULLETIN SAIA <ul><li>štipendiá </li></ul><ul><li>na základe bilaterálnych dohôd vlád o spolupráci v oblasti školstva, kul...
 
BULLETIN SAIA - témy
NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE <ul><li>publikácie o štúdiu v zahraničí </li></ul><ul><li>Kanada, Nemecko, Maďarsko, Ukrajina, Rus...
 NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE <ul><li>sprievodcovia pre slovenských a zahraničných študentov vysokých škôl, doktorandov, pedag...
SAIA, n. o. <ul><li>ŠTIPENDIÁ </li></ul><ul><li>NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD VLÁD O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VZDELÁVANIA A ...
<ul><li>ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE </li></ul><ul><li>väčšinu týchto štipendií pre MŠ SR administratívne zabezpečuje SAI...
<ul><li>Západná Európa: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Island, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rak...
<ul><li>Francúzsko – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku www.france.sk / ifb / </li></ul><ul><li>Portugalsk...
<ul><li>TYPY PROGRAMOV </li></ul><ul><li>semestrálne študijné pobyty </li></ul><ul><li> samostatný výber inštitúcie ! </...
<ul><li>semestrálne (ročné) študijné pobyty 20 10 /20 11 </li></ul><ul><li> samostatný výber inštitúcie ! </li></ul><ul...
<ul><li>jazykové kurzy vo vybraných krajinách (letné a počas školského roka) </li></ul><ul><li>arabsky, bielorusky, bul...
<ul><li>Štipendium sa zväčša poskytuje na pokrytie: cestovných nákladov, pobytových - životných nákladov, v niektorých pr...
<ul><li>cieľovú skupinu, ktorej je ponuka určená (študenti, absolventi, doktorandi, výskumní a pedagogickí pracovníci a p...
<ul><li>Zahraničná prihláška – štrukturovaný životopis </li></ul><ul><li> - motivačný list </li></ul><ul><li> - akcept...
ŠTIPENDIJNÁ PONUKA Dánsko <ul><li>3. február </li></ul><ul><li>2010 </li></ul>Typ pobytu Cieľová skupina Podmienky MŠ SR ...
ŠTIPENDIÁ DAAD DO NEMECKA 2010/2011 15. november 200 9 <ul><li>10-mesačný študijný pobyt pre absolventov VŠ na postgraduá...
<ul><li>Belgicko – Poľsko College of Europe - 10 mesiacov </li></ul><ul><li>India – bakalárske až doktorandské štúdiu...
 
CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
<ul><li>Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti s...
<ul><li>Študijné programy a akademické tituly : ·        </li></ul><ul><li>   Ekonómia (MA, PhD)·    </li></ul><ul><li>En...
<ul><li>Požiadavky na uchádzačov: · </li></ul><ul><li>         </li></ul><ul><li>ukončené vysokoškolské štúdium v čase nás...
<ul><li>Štipendiá: </li></ul><ul><li>Full CEU Scholarship - pokrýva školné, ubytovanie, stravu, vreckové a poistenie </li>...
CEU HOUSING Accommodation at the modern, hotel-type complex of the CEU Residence Center is included as part of the Full...
Podávanie online žiadostí 26. január 2010 (inštitucionálne testy) 16. marec 2010 www.ceu.hu
Stredoeurópska univerzita <ul><ul><ul><ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>www.sai...
 
 
<ul><li>Nadácia Beatrice a Rochus Mummert pre ekonomické a technické disciplíny </li></ul><ul><li>študenti 3. a 4. ročníka...
Akcia Rakúsko – Slovensko Spolupráca vo vede a vzdelávaní (štipendiá a granty)
Základné informácie <ul><li>Akciu financuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Spolkové ministerstvo pre vedu...
1. Podpora doktorandov <ul><li>1.1. Konferencie, semináre a školenia pre doktorandov </li></ul><ul><ul><li>konferencie...
2. Spolupráca v oblasti výučby <ul><li>2.1. Prednášky a blokové semináre vedené hosťujúcimi profesormi </li></ul><ul><li>...
3. Projekty na bilaterálne témy <ul><li>prioritu majú projekty zo spoločenských disciplín </li></ul><ul><li>projekty s c...
4. Výskumné štipendiá <ul><li>4.1. Štipendiá pre postdoktorandov (6 mesiacov) </li></ul><ul><ul><li>Postdoktorandi, v ča...
5. Letné školy <ul><li>5.1. Organizovanie letných škôl (Sommerkolleg) </li></ul><ul><ul><li>Sommerkollegs sú bilateráln...
 Akcia Rakúsko - Slovensko Michal Fed ák SAIA, n. o. Námestie slobody 23 812 20 Bratislava [email_address] www.saia.sk
NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovní...
O programe <ul><li>Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských ...
Program podporuje mobilitu <ul><li>slovenských študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov ...
Štipendiá pre občanov SR <ul><li>štipendiá pre študentov slovenských vysokých škôl na študijný pobyt počas magistersk...
Cestovné granty pre občanov SR <ul><li>cestovný grant sa môžu uchádzať študenti slovenských vysokých škôl v súvislosti s ...
Štipendiá nie sú určené : <ul><li>študentom a doktorandom prijatým na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v zahr...
Štipendium a cestovný grant: <ul><li>štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný, resp. výskumný pobyt...
Podávanie žiadostí 2009/2010 <ul><ul><li>Registrácia na www.stipendia.sk a vytvorenie on-line žiadosti </li></ul></ul>...
Podávanie žiadostí 2009/2010 <ul><ul><li>do 31. októbra 2009 do 16.00 hod. – na pobyty v letnom semestri 2009/2010 </li>...
Úhrada štipendia <ul><li>Štipendium sa uhrádza v mesačných platbách, vždy k 5. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, a to...
Úhrada cestovných nákladov <ul><li>Cestovné náklady sa refundujú maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na zákla...
Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia <ul><li>štipendiá pre zahraničných vysokoškolských študentov na časť magisterskéh...
O štipendiá sa môžu uchádzať: <ul><li>Členské krajiny Európskej únie </li></ul><ul><li>ďalšie krajiny, ktoré sa prihlási...
Výška mesačného štipendia pre zahraničného štipendistu v SR : <ul><li>vysokoškolský študent 240 EUR </li></ul><ul><li...
Podávanie žiadostí na šk. rok 2009/2010 <ul><li>Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk do 31. ...
Podávanie žiadostí na školský rok 2009/2010 <ul><ul><li>do 31. októbra 2009 do 16.00 hod . – na pobyty v letnom semestri ...
 
www.stipendia.sk www.scholarships.sk
Bližšie informácie: <ul><li>SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>Námestie slobody 23 </li></ul><ul><li>812 20 Bratislava 1 </li><...
CEEPUS <ul><li>Stredoeurópsky výmenný </li></ul><ul><li>program pre univerzitné </li></ul><ul><li>štúdiá </li></ul><ul>...
CEEPUS - členské krajiny programu : Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, ...
Program CEEPUS podporuje : <ul><li>vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl z členských krajín programu, </li></ul>...
CEEPUS podporuje: <ul><li>semestrálne pobyty študentov </li></ul><ul><li>(min. 3 mesačné pobyty), </li></ul><ul><li>krátko...
Kto sa môže uchádzať o štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS <ul><li>1. Uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapoj...
Uzávierka on-line prihlášok na mobility <ul><li>Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká ško...
<ul><li>Mgr. Monika Brečková </li></ul><ul><li>Národná kancelária programu CEEPUS </li></ul><ul><li>SAIA, n. o. </li></ul>...
 
 
 
SAIA, n.o. <ul><li>Nám. slobody 23 </li></ul><ul><li>812 20 Bratislava 1 </li></ul><ul><li>tel.: 02/5441 1426, 5441 1436 <...
of 76

Prezentacia Bratislava

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Business      


Transcripts - Prezentacia Bratislava

 • 1. <ul><li>Slovenská akademická informačná agentúra </li></ul><ul><li>Štipendiá, granty 2009/2010, 2010/2011 </li></ul><ul><li>Marcela Gro šeková </li></ul><ul><li>Jana Rehorovská </li></ul><ul><li>Bratislava, 13. október 2009 </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>SAIA, n. o.
 • 2. POSLANIE SAIA, n. o. <ul><li>Slovenská akademická informačná agentúra - </li></ul><ul><li>mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku </li></ul><ul><li>SAIA, n. o. v súčasnosti pôsobí v 6 slovenských mestách </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 • 3. SAIA, n. o. a jej regionálne pracoviská <ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 • 4. Programy SAIA I. CEEPUS Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá NÁRODNÁ KANCELÁRIA www.saia.sk AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ www.saia.sk AKADEMICKÉ MOBILITY štipendiá na základe bilaterálnych dohôd www.saia.sk
 • 5. Programy SAIA II. FOND NIL NA PODPORU INTERNACIONALIZÁCIE VZDELÁVANIA www.saia.sk STREDOEURÓPSKA UNIVERZITA/ CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY www.ceu.hu NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM NA PODPORU MOBILÍT www.stipendia.sk
 • 6. AKADEMICKÉ MOBILITY <ul><li>SAIA poskytuje informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium na zahraničných vzdelávacích inštitúciách </li></ul><ul><li>organizuje verejné konkurzy na štipendijné pobyty v zahraničí a na Slovensku </li></ul><ul><li>organizuje semináre a informačné dni </li></ul><ul><li>zúčastňuje sa na vzdelávacích veľtrhoch doma a v zahraničí </li></ul><ul><li> www.saia.sk </li></ul>
 • 7. AKADEMICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM <ul><li>zhromažďuje, spracováva a zverejňuje informácie o možnostiach štúdia v zahraničí </li></ul><ul><li>zverejňuje informácie o aktuálnych zahraničných štipendiách </li></ul><ul><li>poskytuje prihlášky jazykových a odborných štandardizovaných testov -TOEFL, GMAT, IELTS, GRE, SAT, ACT, USMLE a iné </li></ul><ul><li>poskytuje poradenstvo študentom, učiteľom, odborným a vedeckým pracovníkom pri uchádzaní sa o štipendium </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 • 8. AKADEMICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM <ul><li>zhromažďuje, spracováva a zverejňuje informácie o možnostiach štúdia v zahraničí </li></ul><ul><li>zverejňuje informácie o aktuálnych zahraničných štipendiách </li></ul><ul><li>poskytuje prihlášky jazykových a odborných štandardizovaných testov -TOEFL, GMAT, IELTS, GRE, SAT, ACT, USMLE a iné </li></ul><ul><li>poskytuje poradenstvo študentom, učiteľom, odborným a vedeckým pracovníkom pri uchádzaní sa o štipendium </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 • 9. BULLETIN SAIA <ul><li>štipendiá </li></ul><ul><li>na základe bilaterálnych dohôd vlád o spolupráci v oblasti školstva, kultúry </li></ul><ul><li>priame ponuky jednotlivých vlád </li></ul><ul><li>ďalšie ponuky </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul><ul><ul><li> </li></ul></ul>
 • 11. BULLETIN SAIA - témy
 • 12. NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE <ul><li>publikácie o štúdiu v zahraničí </li></ul><ul><li>Kanada, Nemecko, Maďarsko, Ukrajina, Ruská federácia, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, Luxembursko, Holandsko, Belgicko </li></ul><ul><li>Ako napísať životopis, sprievodný list v slovenskom jazyku </li></ul><ul><li>Ako napísať životopis, sprievodný list v anglickom jazyku </li></ul><ul><li>Ako napísať životopis, sprievodný list v francúzskom jazyku </li></ul><ul><li>Ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 • 13. NEPERIODICKÉ PUBLIKÁCIE <ul><li>sprievodcovia pre slovenských a zahraničných študentov vysokých škôl, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov </li></ul><ul><li> </li></ul>www.saia.sk
 • 14. SAIA, n. o. <ul><li>ŠTIPENDIÁ </li></ul><ul><li>NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD VLÁD O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VZDELÁVANIA A PONÚK JEDNOTLIVÝCH KRAJÍN </li></ul><ul><li>2010/2011 </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>
 • 15. <ul><li>ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČENIE </li></ul><ul><li>väčšinu týchto štipendií pre MŠ SR administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>niektoré štipendiá zabezpečujú veľvyslanectvá alebo iné inštitúcie na Slovensku alebo v zahraničí </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 • 16. <ul><li>Západná Európa: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Island, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko , Švajčiarsko, Švédsko , </li></ul><ul><li>Stredná a východná Európa: Bielorusko, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Moldavsko , Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina </li></ul><ul><li>Blízky Východ: Izrael, Turecko </li></ul><ul><li>Afrika: Egypt </li></ul><ul><li>Ázia: Čína, India , Japonsko, Taiwan </li></ul><ul><li>Amerika: Mexiko, USA </li></ul><ul><li>Austrália, Nový Zéland. </li></ul><ul><li>Krajiny, ktoré sú písané kurzívou, nezabezpečuje SAIA </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 • 17. <ul><li>Francúzsko – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku www.france.sk / ifb / </li></ul><ul><li>Portugalsko – Inštitút Camoes www.instituto-camoes.pt / </li></ul><ul><li>Španielsko – Ministerstvo zahraničných vecí a spolupráce Španielska www.becasmae.es </li></ul><ul><li>Taiwan – Ministerstvo školstva Čínskej republiky (Taiwan) www.edu.tw </li></ul><ul><li>USA – Fulbrightova komisia na Slovensku www.fulbright.sk </li></ul><ul><li>Austrália - Australian Education International www.endeavour.dest.gov.au </li></ul><ul><li>Nový Zéland - Education New Zealand www.newzealandeducated.com / scholarships / </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 • 18. <ul><li>TYPY PROGRAMOV </li></ul><ul><li>semestrálne študijné pobyty </li></ul><ul><li> samostatný výber inštitúcie ! </li></ul><ul><li>študijné a výskumné štipendiá 1-10 mesiacov samostatný výber inštitúcie! </li></ul><ul><li>jazykové kurzy vo vybraných krajinách (3 – 4 týždne) </li></ul><ul><li>postgraduálne pobyty </li></ul><ul><li>Uzávierky podávania prihlášok 20 10 /20 11: na stránke www.saia.sk ( október 2009 – august 2010) </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 • 19. <ul><li>semestrálne (ročné) študijné pobyty 20 10 /20 11 </li></ul><ul><li> samostatný výber inštitúcie ! </li></ul><ul><li>Belgicko ( 19.2.2010) Bielorusko (19.3.2010), </li></ul><ul><li>Bulharsko (5.2.2010), Česká republika (2.3.2010), Čierna Hora (2.3.2010), Čína (2.2.2010), </li></ul><ul><li>Dánsko (3.2..2010), Egypt (3.3.2010), </li></ul><ul><li>Grécko (19.2.2010) Chorvátsko (26.2.2010), </li></ul><ul><li>Izrael (12.11.2010), Litva (2.3.2010), </li></ul><ul><li>Maďarsko (5.3.2010), Poľsko (26. 2.2010), </li></ul><ul><li>Rumunsko (5.2.2010), Ruská federácia (12.2.2010), Srbsko (26.2.2010), Ukrajina (18.3.2010) </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 • 20. <ul><li>jazykové kurzy vo vybraných krajinách (letné a počas školského roka) </li></ul><ul><li>arabsky, bielorusky, bulharsky, čínsky, česky, dánsky,grécky, hebrejsky, chorvátsky, </li></ul><ul><li>litovsky, maďarsky, moldavsky, nemecky, poľsky, rumunsky, rusky, slovinsky, srbsky, turecky, ukrajinsky </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 • 21. <ul><li>Štipendium sa zväčša poskytuje na pokrytie: cestovných nákladov, pobytových - životných nákladov, v niektorých prípadoch príplatok k štipendiu (rezort školstva) </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE BILATERÁLNYCH DOHÔD A NOTIFIKÁCIÍ
 • 22. <ul><li>cieľovú skupinu, ktorej je ponuka určená (študenti, absolventi, doktorandi, výskumní a pedagogickí pracovníci a pod.) </li></ul><ul><li>typ štipendijného pobytu (študijný, výskumný, postgraduálny, jazykový) </li></ul><ul><li>dĺžku pobytu </li></ul><ul><ul><li>krátkodobé (jazykové kurzy, vedecké stáže) </li></ul></ul><ul><ul><li>strednodobé (niekoľkomesačné, semestrálne, ročné pobyty) </li></ul></ul><ul><ul><li>dlhodobé pobyty (celé vysokoškolské štúdium, celé bakalárske / magisterské / doktorandské štúdium) </li></ul></ul><ul><li>podmienky (vek, jazykové znalosti, a pod.) </li></ul><ul><li>výšku štipendia </li></ul><ul><li>termín uzávierky prihlášok </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>KAŽDÁ KRAJINA V ŠTIPENDIJNEJ PONUKE STANOVUJE
 • 23. <ul><li>Zahraničná prihláška – štrukturovaný životopis </li></ul><ul><li> - motivačný list </li></ul><ul><li> - akceptačný ( pozývací list) </li></ul><ul><li> - odborný program </li></ul><ul><li> - odporúčanie od školiteľa </li></ul><ul><li> - doklady o vzdelaní </li></ul><ul><li>- ďalšie prílohy </li></ul><ul><li>Žiadosť o štipendium </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Prihláška
 • 24. ŠTIPENDIJNÁ PONUKA Dánsko <ul><li>3. február </li></ul><ul><li>2010 </li></ul>Typ pobytu Cieľová skupina Podmienky MŠ SR hradí Prijímajúca strana hradí ● stravu, ubytovanie, školné  a vreckové ● cestovné náklady  do miesta pobytu a späť ● základy dánčiny a anglický jazyk ● ukončené minimálne 2 semestre ● študent VŠ ● doktorand < letný kurz dánskeho  jazyka a kultúry  (3 týždne)   ● štipendium 5 000 DKK/mes. ● zdravotnú starostlivosť pri  pobyte nad 3 mesiace ● cestovné náklady  do miesta pobytu a späť ● akceptačný list ● dánsky jazyk, v prípade pobytu na báze anglického jazyka  sa vyžaduje súhlas prijímajúcej strany ● študent minimálne posledného ročníka bakalárskeho štúdia ● študent VŠ ● doktorand ● mladý vedecký pracovník 3 až 10-mesačný  študijný alebo  výskumný pobyt PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ MŠ SR HRADÍ PODMIENKY v čase podávania žiadosti CIEĽOVÁ SKUPINA TYP ŠTIPENDIA
 • 25. ŠTIPENDIÁ DAAD DO NEMECKA 2010/2011 15. november 200 9 <ul><li>10-mesačný študijný pobyt pre absolventov VŠ na postgraduálne štúdium </li></ul>15. november 2009 <ul><li>štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty </li></ul><ul><li>(1 - 6 mesiacov) </li></ul>15. november 2009 <ul><li>štipendiá na celé doktorandské štúdium </li></ul>15. november 2009 <ul><li>štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty (7 - 10 mesiacov) </li></ul>15. november 2009 <ul><li>jazykové kurzy nemeckého jazyk </li></ul>Uzávierka prihlášok v SAIA Typ štipendijného programu
 • 26. <ul><li>Belgicko – Poľsko College of Europe - 10 mesiacov </li></ul><ul><li>India – bakalárske až doktorandské štúdium </li></ul><ul><li>Island – 8-mesačné štúdium jazyka </li></ul><ul><li>Japonsko – 1,5 až 2-ročný pobyt </li></ul><ul><li>Ruská federácia, Kórea, Mexiko, Nemecko, Švajčiarsko, Turecko </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Postgraduálne štúdium
 • 28. CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY
 • 29. <ul><li>Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia ďalšieho vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied </li></ul><ul><li>Vyučovacím jazykom je angličtina   </li></ul><ul><li>CEU je registrovaná v štáte New York a akreditovaná jednou zo šiestich základných regionálnych akreditačných agentúr v USA (Middle States Association of Colleges and Schools – www.msche.org ).   </li></ul><ul><li>V roku 2005 získala univerzita štátnu akreditáciu a bola uznaná ako súkromná inštitúcia v Maďarskej republike. </li></ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Stredoeur ópska univerzita v Budapešti
 • 30. <ul><li>Študijné programy a akademické tituly : ·        </li></ul><ul><li>   Ekonómia (MA, PhD)·    </li></ul><ul><li>Enviromentálne vedy (MS, PhD)·         </li></ul><ul><li>Rodové štúdiá (MA, PhD)· </li></ul><ul><li>História (MA, PhD)·         </li></ul><ul><li>Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá (MA, PhD)·         </li></ul><ul><li>Právne vedy (LLM, MA, SJD)·          </li></ul><ul><li>Aplikovaná matematika (PhD)· </li></ul><ul><li>Stredoveké štúdiá (MA, PhD)·          </li></ul><ul><li>Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD) , </li></ul><ul><li>  Filozofia (PhD) , </li></ul><ul><li>Politické vedy (MA, PhD) , </li></ul><ul><li>Sociológia a sociáln a antropológia (MA, PhD)·           </li></ul><ul><li>Verejná správa (MA) , </li></ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Stredoeur ópska univerzita v Budapešti
 • 31. <ul><li>Požiadavky na uchádzačov: · </li></ul><ul><li>         </li></ul><ul><li>ukončené vysokoškolské štúdium v čase nástupu na študijný pobyt,·    </li></ul><ul><li>        </li></ul><ul><li>znalosť anglického jazyka (TOEFL, IELTS, CPE, CAE v stanovenom počte bodov, resp. absolvovanie testu TOEFL, administrovaného CEU v Bratislave      </li></ul><ul><li>      </li></ul><ul><li>splnenie špecifických podmienok pre jednotlivé programy. </li></ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Stredoeur ópska univerzita v Budapešti
 • 32. <ul><li>Štipendiá: </li></ul><ul><li>Full CEU Scholarship - pokrýva školné, ubytovanie, stravu, vreckové a poistenie </li></ul><ul><li>Pa r tial CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, príspevok na stravu a poistenie </li></ul><ul><li>Tuition Waiver – odpustenie celého školného alebo jeho časti </li></ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul>Stredoeur ópska univerzita v Budapešti
 • 33. CEU HOUSING Accommodation at the modern, hotel-type complex of the CEU Residence Center is included as part of the Full and Partial Master’s Fellowships packages.
 • 34. Podávanie online žiadostí 26. január 2010 (inštitucionálne testy) 16. marec 2010 www.ceu.hu
 • 35. Stredoeurópska univerzita <ul><ul><ul><ul><ul><li>www.ceu.hu </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 • 38. <ul><li>Nadácia Beatrice a Rochus Mummert pre ekonomické a technické disciplíny </li></ul><ul><li>študenti 3. a 4. ročníka </li></ul><ul><li>magisterské štúdium na Univerzite v Kolíne 2010 - 2011 </li></ul><ul><li>www.uni-koeln.de </li></ul><ul><li>Podávanie prihlášok: 1. septembra do 30. novembra 2009 </li></ul><ul><li>www.bosch-stiftung.de </li></ul>
 • 39. Akcia Rakúsko – Slovensko Spolupráca vo vede a vzdelávaní (štipendiá a granty)
 • 40. Základné informácie <ul><li>Akciu financuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky. </li></ul><ul><li>Cieľom programu je zintenzívniť spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti, vzdelávania, vedy a výskumu. </li></ul><ul><li>Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium , pri paritnom zastúpení oboch krajín (5 členov menuje minister školstva Slovenskej republiky a 5 spolkový minister pre vedu a výskum Rakúskej republiky). </li></ul>
 • 41. 1. Podpora doktorandov <ul><li>1.1. Konferencie, semináre a školenia pre doktorandov </li></ul><ul><ul><li>konferencie, semináre a školenia budú organizované pre slovenských a rakúskych doktorandov s rovnakým vedným zameraním (prírodovedné, spoločenské, technické, humanitné disciplíny, ...) </li></ul></ul><ul><ul><li>školenia na témy písanie a predkladanie projektov, príprava prezentácii na konferencie a semináre a pod. </li></ul></ul><ul><ul><li>termíny na podávanie žiadostí budú zverejňované priebežne v dostatočnom predstihu na www.saia.sk </li></ul></ul><ul><li>1.2. Štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty (1 - 4 mesiacov) </li></ul><ul><ul><li>Doktorandi, ktorí majú v čase podávania žiadosti ukončený minimálne jeden semester (všetky študijné odbory). </li></ul></ul><ul><ul><li>Štipendium zahŕňa školné, 940 eur/mes. a cestovné náklady do miesta pobytu a späť (vlak 2. triedy). </li></ul></ul><ul><ul><li>Žiadosti sa podávajú elektronicky na www.scholarships.at </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka: 15. máj a 15. september </li></ul></ul>
 • 42. 2. Spolupráca v oblasti výučby <ul><li>2.1. Prednášky a blokové semináre vedené hosťujúcimi profesormi </li></ul><ul><li>alebo docentmi </li></ul><ul><ul><li>prednášky a semináre musia byť súčasťou riadneho študijného plánu </li></ul></ul><ul><ul><li>prednášajúci musia byť profesori alebo docenti (habilitácia je podmienka), ktorých prijímajúca vysoká škola pozve ako hosťujúcich profesorov, resp. docentov </li></ul></ul><ul><ul><li>z prostriedkov Akcie Rakúsko - Slovensko je možné hradiť honorár a cestovné náklady (nie pobytové náklady) </li></ul></ul><ul><ul><li>uzávierka žiadostí o finančnú podporu: 15. marec, 15. máj, 30. november </li></ul></ul><ul><li>2.2. Spoločné študijné programy, ktorých výsledkom je uznávaný spoločný dvojitý diplom (len na úrovni magisterského štúdia) </li></ul><ul><ul><li>2.2.1. Semestrálne štipendiá pre študentov </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2.2. Financovanie prednášok a seminárov vedených hosťujúcimi vyučujúcimi </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2.3. Pokrytie finančných nákladov stretnutí koordinátorov </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí o finančnú podporu: 15. marec, 15. máj, 30. november </li></ul></ul><ul><ul><li>Predkladanie projektov elektronicky na: http://akciars.saia.sk/ </li></ul></ul>
 • 43. 3. Projekty na bilaterálne témy <ul><li>prioritu majú projekty zo spoločenských disciplín </li></ul><ul><li>projekty s cieľom pripraviť spoločné bilaterálne, regionálne a európske projekty v oblasti vzdelávania a vedy – maximálne do výšky 5 000 EUR </li></ul><ul><li>podporujú sa aktivity na nadviazanie nových partnerstiev, ktoré sú v záujme Rakúska a Slovenska </li></ul><ul><li>pozitívne sa hodnotí zapojenie mladých vedeckých pracovníkov do projektov </li></ul><ul><li>maximálna dĺžka projektu: 12 mesiacov (nie je možné požiadať o predĺženie) </li></ul><ul><li>Predkladanie projektov elektronicky na: http://akciars.saia.sk/ </li></ul><ul><li>Termíny predkladania projektov: 15. marec, 15. máj, 30. november </li></ul>
 • 44. 4. Výskumné štipendiá <ul><li>4.1. Štipendiá pre postdoktorandov (6 mesiacov) </li></ul><ul><ul><li>Postdoktorandi, v čase podávania žiadosti o štipendium maximálne 10 rokov po dizertácii (nehabilitovaní) pôsobiaci na slovenských VŠ alebo SAV sa môžu uchádzať o štipendium na 6-mesačný výskumný pobyt v Rakúsku. </li></ul></ul><ul><ul><li>Súčasťou výberu bude osobný pohovor. Tieto štipendiá sú určené pre vynikajúcich vedcov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Štipendium zahŕňa 1 040 eur/mes. a cestovné náklady do miesta pobytu a späť. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí na www.scholarships.at </li></ul></ul><ul><ul><li>Termíny podávania žiadostí: 15. máj </li></ul></ul><ul><li>4.2. Mesačné štipendiá pre bývalých štipendistov Akcie Rakúsko - Slovensko </li></ul><ul><ul><li>Vysokoškolskí učitelia alebo pracovníci SAV, ktorí boli štipendistami Akcie (absolvovali štipendijný pobyt v rozsahu minimálne troch mesiacov) sa môžu uchádzať každé dva roky o jednomesačné štipendium. Takéto jednomesačné štipendium je možné udeliť maximálne trikrát. Veková hranica je 45 rokov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Štipendium zahŕňa 1040 eur/mes. a cestovné náklady do miesta pobytu a späť. </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí na www.scholarships.at </li></ul></ul><ul><ul><li>Termíny podávania žiadostí: 15. máj, 30. november </li></ul></ul>
 • 45. 5. Letné školy <ul><li>5.1. Organizovanie letných škôl (Sommerkolleg) </li></ul><ul><ul><li>Sommerkollegs sú bilaterálne jazykové kurzy, v rámci ktorých sa rakúski študenti učia po slovensky, a zároveň slovenskí študenti po nemecky. Voľný čas je organizovaný spoločne s cieľom precvičenia jazykových znalostí získaných počas vyučovania. </li></ul></ul><ul><ul><li>Od účastníkov sa očakáva vlastný finančný príspevok (Slováci 1 500,- Sk; Rakúšania 200,- EUR), ktorý by mal byť využitý na pokrytie nákladov na organizáciu letnej školy.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Predkladanie projektov elektronicky na: http://akciars.saia.sk/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí o finančnú podporu: 15. marec, 30. november </li></ul></ul><ul><li>5.2. Štipendiá na letné jazykové kurzy v Rakúsku </li></ul><ul><ul><li>Uchádzať sa môžu študenti vysokých škôl, ktorí ukončili minimálne prvý ročník štúdia, a doktorandi. Každý rok sa vypisujú štipendiá na vybrané študijné odbory. Jazykový kurz trvá 3 – 4 týždne. O mieste a termíne kurzu budú informovaní úspešní uchádzači po výbere. </li></ul></ul><ul><ul><li>Štipendium zahŕňa poplatok za kurz, ubytovanie, vreckové a cestovné náklady do miesta pobytu a späť (vlak 2. triedy). </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzávierka žiadostí na www.scholarships.at </li></ul></ul><ul><ul><li>Termín predkladanie žiadostí: 15. marec </li></ul></ul>
 • 46. Akcia Rakúsko - Slovensko Michal Fed ák SAIA, n. o. Námestie slobody 23 812 20 Bratislava [email_address] www.saia.sk
 • 47. NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov www.stipendia.sk www.scholarships.sk www.saia.sk
 • 48. O programe <ul><li>Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005 </li></ul><ul><li>Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva SR </li></ul><ul><li>Program administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. </li></ul>
 • 49. Program podporuje mobilitu <ul><li>slovenských študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do zahraničia </li></ul><ul><li>zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Slovensko </li></ul>
 • 50. Štipendiá pre občanov SR <ul><li>štipendiá pre študentov slovenských vysokých škôl na študijný pobyt počas magisterského štúdia </li></ul><ul><li>letný semester 2009/2010 </li></ul><ul><li>štipendiá pre doktorandov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV </li></ul><ul><li>1-10 mesiacov na zahraničných vysokých školách, resp. výskumných pracoviskách </li></ul>
 • 51. Cestovné granty pre občanov SR <ul><li>cestovný grant sa môžu uchádzať študenti slovenských vysokých škôl v súvislosti s ich plánovaným študijným pobytom počas magisterského štúdia v zahraničí v trvaní min. 1 semester </li></ul><ul><li>interní doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným výskumným pobytom v zahraničí v trvaní min. 1 mesiac </li></ul><ul><li>cestovný grant nie je určený na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách </li></ul>
 • 52. Štipendiá nie sú určené : <ul><li>študentom a doktorandom prijatým na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v zahraničí , </li></ul><ul><li>občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách, </li></ul><ul><li>študentom a doktorandom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných programov (napr. Erasmus, Višegrádsky fond, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod .), vrátane študentov, ktorí v rámci programu Erasmus absolvujú pobyt s nulovým grantom, </li></ul><ul><li>študentom a doktorandom, ktorí už absolvovali trojmesačný a dlhší štipendijný pobyt v rámci Národného štipendijného programu SR. </li></ul>
 • 53. Štipendium a cestovný grant: <ul><li>štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. </li></ul><ul><li>výška štipendia na mesiac je stanovená v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách </li></ul><ul><li>napr. EU 600 – 800 EUR </li></ul><ul><li>cestovný grant je finančný príspevok na cestovné </li></ul><ul><li>jedna cesta do miesta pobytu a jedna cesta z miesta pobytu </li></ul>
 • 54. Podávanie žiadostí 2009/2010 <ul><ul><li>Registrácia na www.stipendia.sk a vytvorenie on-line žiadosti </li></ul></ul><ul><ul><li>Vyplnenie on-line žiadosti a pripojenie všetkých požadovaných príloh (systém neumožní odoslať žiadosť ak nie sú vyplnené všetky povinné polia a pripojené všetky povinné prílohy) </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Odoslanie on-line žiadosti </li></ul></ul><ul><ul><li>4. Vytlačenie on-line formuláru žiadosti </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Doručenie vytlačeného a podpísaného formuláru s fotkou do SAIA (bez príloh) </li></ul></ul><ul><ul><li>do 31. októbra 2009 do 16.00 hod </li></ul></ul>
 • 55. Podávanie žiadostí 2009/2010 <ul><ul><li>do 31. októbra 2009 do 16.00 hod. – na pobyty v letnom semestri 2009/2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>www.stipendia.sk </li></ul></ul>
 • 56. Úhrada štipendia <ul><li>Štipendium sa uhrádza v mesačných platbách, vždy k 5. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, a to na bankový účet štipendistu (výnimkou je platba za mesiac január, ktorá bude uhradená až vo februári). </li></ul><ul><li>Prvá platba štipendia bude vyplatená až po tom, ako štipendista doručí písomné potvrdenie príslušnej vysokej školy/výskumného pracoviska o začatí štipendijného pobytu. </li></ul><ul><li>Štipendista predloží najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia štipendijného pobytu záverečnú správu o pobyte, prílohou záverečnej správy o pobyte bude potvrdenie príslušnej vysokej školy/ príslušného výskumného pracoviska o skončení štipendijného pobytu. </li></ul>
 • 57. Úhrada cestovných nákladov <ul><li>Cestovné náklady sa refundujú maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených originálov cestovných dokladov (autobus, železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej triedy). Cestovný doklad musí byť v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu. </li></ul><ul><li>Všetky náležitosti týkajúce sa pobytu (zdravotné poistenie, víza, ubytovanie, prijatie na vysokú školu/výskumné pracovisko) si štipendista zabezpečuje sám. </li></ul>
 • 58. Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia <ul><li>štipendiá pre zahraničných vysokoškolských študentov na časť magisterského štúdia v rozsahu jeden až dva semestre (5 až 10 mesiacov) na slovenských vysokých školách </li></ul><ul><li>štipendiá pre zahraničných doktorandov na časť interného doktorandského štúdia v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na slovenských vysokých školách a pracoviskách </li></ul><ul><li>štipendiá pre zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na absolvovanie prednáškového, resp. výskumného pobytu na slovenskej vysokej škole, výskumnom pracovisku a v mimovládnych organizáciách na základe pozvania </li></ul><ul><li>www.scholarships.sk </li></ul>
 • 59. O štipendiá sa môžu uchádzať: <ul><li>Členské krajiny Európskej únie </li></ul><ul><li>ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k Bolonskému procesu ( menované len tie krajiny, ktoré nie sú uvedené v bode a) – Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, </li></ul><ul><li>Bielorusko, </li></ul><ul><li>Kanada, Mexiko, USA, krajiny Latinskej Ameriky a Strednej Ameriky, </li></ul><ul><li>Austrália, Čína, Egypt, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, Nový Zéland, Taiwan, Thajsko, Vietnam. </li></ul><ul><li>www.scholarships.sk </li></ul>
 • 60. Výška mesačného štipendia pre zahraničného štipendistu v SR : <ul><li>vysokoškolský študent 240 EUR </li></ul><ul><li>doktorand 470 EUR </li></ul><ul><li>vysokoškolský učiteľ: </li></ul><ul><ul><li>odborný asistent (bez alebo s titulom PhD.) 670 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>docent 835 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>profesor 1 000 EUR </li></ul></ul><ul><li>výskumný pracovník: </li></ul><ul><ul><li>mladý výskumný pracovník (< 4 roky praxe) 670 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>s titulom PhD. (alebo > 4 roky praxe) 835 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>skúsený výskumný pracovník (> 10 rokov praxe) 1 000 EUR </li></ul></ul><ul><ul><li>www.scholarships.sk </li></ul></ul>
 • 61. Podávanie žiadostí na šk. rok 2009/2010 <ul><li>Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk do 31. októbra 2009 do 16.00 hod. – na pobyty v roku 2009/2010 </li></ul><ul><li>Do uvedenej uzávierky prihlášok musí uchádzač: </li></ul><ul><ul><li>odoslať on-line žiadosť o štipendium a zároveň </li></ul></ul><ul><ul><li>doručiť originál akceptačného / pozývacieho list a potvrdenia o návšteve školy, resp. doktorandskom štúdiu na adresu: SAIA, n. o., Nám. slobody 23, 821 20 Bratislava 1, Slovensko (neplatí dátum poštovej pečiatky, ale deň doručenia). </li></ul></ul>
 • 62. Podávanie žiadostí na školský rok 2009/2010 <ul><ul><li>do 31. októbra 2009 do 16.00 hod . – na pobyty v letnom semestri 2009/2010 </li></ul></ul>
 • 64. www.stipendia.sk www.scholarships.sk
 • 65. Bližšie informácie: <ul><li>SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>Námestie slobody 23 </li></ul><ul><li>812 20 Bratislava 1 </li></ul><ul><li>Mgr. Michal Fedák </li></ul><ul><li>Koordinátor NŠP pre slovenských uchádzačov </li></ul><ul><li>m [email_address] </li></ul><ul><li>Mgr. Silvia Kotuličová </li></ul><ul><li>koordinátorka NŠP pre uchádzačov zo zahraničia </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>tel. 02-544 11 426, fax 02-544 11 429, www.saia.sk </li></ul>
 • 66. CEEPUS <ul><li>Stredoeurópsky výmenný </li></ul><ul><li>program pre univerzitné </li></ul><ul><li>štúdiá </li></ul><ul><li>NÁRODNÁ KANCELÁRIA </li></ul><ul><li>2009/2010 </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul><ul><li>http://www.ceepus.info/ </li></ul>
 • 67. CEEPUS - členské krajiny programu : Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko http://www. ceepus . info / www.saia.sk
 • 68. Program CEEPUS podporuje : <ul><li>vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl z členských krajín programu, </li></ul><ul><li>štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov, </li></ul><ul><li>študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl. </li></ul>
 • 69. CEEPUS podporuje: <ul><li>semestrálne pobyty študentov </li></ul><ul><li>(min. 3 mesačné pobyty), </li></ul><ul><li>krátkodobé pobyty študentov a doktorandov denného štúdia (spojené s vypracovaním diplomových a dizertačných prác), (1-2 mesačné pobyty), </li></ul><ul><li>prednáškové pobyty učiteľov VŠ (1 mesačné pobyty). </li></ul><ul><li>www.saia.sk </li></ul><ul><li>http://www. ceepus . info / </li></ul>
 • 70. Kto sa môže uchádzať o štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS <ul><li>1. Uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v danom akademickom roku (zoznam zapojených vysokých škôl a kontaktných osôb je </li></ul><ul><li>na www.saia.sk v časti „Štipendiá na mobility“). </li></ul><ul><li>2. Uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v danom akademickom roku (kategória freemover ). </li></ul>
 • 71. Uzávierka on-line prihlášok na mobility <ul><li>Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS: </li></ul><ul><li>– štipendijné pobyty v zimnom semestri 2009/2010 </li></ul><ul><li>30. novembra 200 9 http://www. ceepus . info / </li></ul><ul><li>www. saia.sk </li></ul>
 • 72. <ul><li>Mgr. Monika Brečková </li></ul><ul><li>Národná kancelária programu CEEPUS </li></ul><ul><li>SAIA, n. o. </li></ul><ul><li>Nám. slobody 23 </li></ul><ul><li>812 20 Bratislava 1 </li></ul><ul><li>tel.: 02/5441 1426, 5441 1436 </li></ul><ul><li>fax: 02/5441 1429 </li></ul><ul><li>m onika.breckova @ saia.sk </li></ul><ul><li> www.saia.sk </li></ul>
 • 76. SAIA, n.o. <ul><li>Nám. slobody 23 </li></ul><ul><li>812 20 Bratislava 1 </li></ul><ul><li>tel.: 02/5441 1426, 5441 1436 </li></ul><ul><li>fax: 02/5441 1429 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li> www.saia.sk </li></ul>

Related Documents