Ruby on Rails Gabriel Ščerbák
Ruby <ul><li>Objektovo orientovaný jazyk založený na posielaní správ:
class XML
def method_missing (msg, *args, &block)
puts &quot;< #{msg} > #{args[ 0 ]}</ #{msg} >&quot;
end
end
document = XML . new
document. title “New document“ </li></ul>
Ruby <ul><li>Prky funkcionálneho programovania - closures
of 10

Prezentácia: Ruby on RAils

Moja prezentácia o webovej platforme Ruby on RAils na Pokročilé webové systémy.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentácia: Ruby on RAils

 • 1. Ruby on Rails Gabriel Ščerbák
 • 2. Ruby <ul><li>Objektovo orientovaný jazyk založený na posielaní správ:
 • 3. class XML
 • 4. def method_missing (msg, *args, &block)
 • 5. puts &quot;< #{msg} > #{args[ 0 ]}</ #{msg} >&quot;
 • 6. end
 • 7. end
 • 8. document = XML . new
 • 9. document. title “New document“ </li></ul>
 • 10. Ruby <ul><li>Prky funkcionálneho programovania - closures
 • 11. class XML
 • 12. def method_missing (msg, *args, &block)
 • 13. args. each do |value|
 • 14. puts &quot;< #{msg} > #{value }</ #{msg} >&quot;
 • 15. end
 • 16. end
 • 17. end
 • 18. XML . new.name “John“, “Jack“, “Joe“, “Justin“, “Julian“ </li></ul>
 • 19. Ruby <ul><li>Dynamické typovanie
 • 20. Metaprogramovanie, otvorené triedy, symboly,...
 • 21. Key Value Coding pomocou asociatívnych polí
 • 22. Minimalistická syntax, nepovinné zátvorky, nepovinné bodkočiarky, end na konci bloku kódu namiesto zložených zátvoriek okolo,... </li></ul>
 • 23. Rails <ul><li>Konvencia pred konfiguráciou, scaffolding
 • 24. Architektúra MVC s podporou štýlu REST
 • 25. $ ruby script/generate scaffold Recipe title:string
 • 26. chef:string instructions:text
 • 27. Views pre index, show, new a edit operácie
 • 28. Layout a CSS pre Recipes
 • 29. Controller, Helper, funkčný test a presmerovanie URL adries v štýle REST pre Recipes
 • 30. Model, migrácia, unit test a testovacie dáta pre Recipe </li></ul>
 • 31. Rails <ul><li>Množina interných doménovo špecifických jazykov
 • 32. # routes.rb
 • 33. map. resources :projects
 • 34. map. task_archive ' tasks/ :year / :month', :controller => 'tasks', :action => 'archive'
 • 35. map. home '', :controller => ' projects ', :action => ' index ' </li></ul>
 • 36. Rails <ul><li>Vzor Active Record spolu s migráciami a rake db:* úlohami úplne abstrahujú od databázu
 • 37. $ruby script/generate model Folder
 • 38. class Folder < ActiveRecord :: Base
 • 39. acts_as_tree
 • 40. belongs_to :user
 • 41. has_many :messages, :class_name => &quot; Message &quot;
 • 42. end
 • 43. $rake db:migrate </li></ul>
 • 44. Ekosystém <ul><li>Runtime platformy: MRI, JRuby, IronRuby, MacRuby, MagLev, Rubinius
 • 45. Konzultácie, tréning, konferencie, knihy, ...
 • 46. Ukladanie dát: MySQL, Oracle, MongoDB, Redis
 • 47. Možnosti nasadenia: Engine Yard, Heroku,...
 • 48. Hosting projektov: GitHub, RubyForge,...
 • 49. IDE: TextMate, Netbeans, Eclipse, Aptana RadRails, </li></ul>
 • 50. Ruby on Rails v praxi Basecamp Twitter Shopify Yellow pages Baseamp GitHub Lighthouse
 • 51. Ďakujem za Vašu pozornosť!

Related Documents