RPO WZ 2014-2020
1. Gospodarka – Innowacje – Technologie
2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej
4. Do...
Oś 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej
Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególnoś...
Oś 5. Rozwój naturalnego środowiska człowieka
Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej , ochrona i rekultywacja g...
Oś 6. Zrównoważony transport
Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych
z ...
Oś 9. Infrastruktura społeczna i rewitalizacja
Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekulty...
Narzędzia i instrumenty terytorialnego wymiaru
interwencji w nowym okresie programowania
• Obszary Strategicznej Interwenc...
Kontrakt samorządowy
Umowa na realizację projektów rozwiązujących problem/y lub
wzmacniających potencjał/y na danym obszar...
Stronami kontraktu byłby Zarząd Województwa oraz
związek/stowarzyszenie jst.
Konieczność przygotowania wspólnej strategii/...
Nie wszystkie środki w ramach RPO WZ będą rozdysponowane w
ramach kontraktów samorządowych. Przewiduje się wydzielenie
pri...
Pod koniec 2013 r. Instytucja Zarządzająca ogłosi nabór na propozycję
kontraktów samorządowych. Termin zakończenia naboru ...
Z uwagi na fakt, iż realizowanie projektów w ramach kontraktów
samorządowych nie jest najłatwiejszym sposobem na realizacj...
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
(ZIT)
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT):
• są nowym instrumentem rozwoju ter...
Zgodnie z zapisami KSRR 2020 i KPZK 2030 dotyczącymi
rozwoju miast, ZIT powinien zostać wykorzystany na:
• zwiększanie udz...
Wsparcie w ramach ZIT z wykorzystaniem środków WRS w ramach RPO
skoncentrowane będzie na wielu kierunkach interwencji , kt...
Dziękuję za uwagę
of 16

Prezentacja rpo wz 2014 2020

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentacja rpo wz 2014 2020

 • 1. RPO WZ 2014-2020
 • 2. 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego środowiska człowieka 6. Zrównoważony transport 7. Rynek pracy 8. Rozwój społeczny 9. Infrastruktura społeczna i rewitalizacja 10. Edukacja 11. Infrastruktura edukacyjna Osie priorytetowe
 • 3. Oś 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.   Wsparcie wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej dla poszczególnych typów obszarów, stanowiące uzupełnienie projektów realizowanych z poziomu krajowego. W przypadku miast wojewódzkich ich obszarów funkcjonalnych projekty realizowane mogą być w formule ZIT. – Zrównoważona mobilność miejska – zrównoważona mobilność miejska – budowa, przebudowa uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast np. Park & Ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, inteligentne Systemy Transportowe, ścieżki rowerowe, itp.
 • 4. Oś 5. Rozwój naturalnego środowiska człowieka Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej , ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej infrastruktury   •projekty dotyczące działalności gospodarczej wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze wraz z promocją np. stawy widokowe, tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne w tym obszary nadmorskie i przybrzeżne dla ich zagospodarowania na cele turystyczne
 • 5. Oś 6. Zrównoważony transport Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T    Budowa, przebudowa dróg wojewódzkich oraz ewentualnie powiatowych i gminnych w sieci kompleksowej TEN-T oraz stanowiących połączenie do sieci TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (ITS). Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego   Zakup i modernizacja taboru kolejowego dla połączeń wojewódzkich (w tym przystosowanie do przewozu rowerów).
 • 6. Oś 9. Infrastruktura społeczna i rewitalizacja Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia powietrza   Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, udostępnienie terenów dla mieszkańców (np. dla celów rekreacyjnych). Rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym: likwidowanie izolacji tych obszarów od pozostałych przestrzeni miejskich. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Kompleksowa rewitalizacja dotycząca wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru.
 • 7. Narzędzia i instrumenty terytorialnego wymiaru interwencji w nowym okresie programowania • Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) • Kontrakt Terytorialny • Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) = Community-Led Local Development (CLLD) • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) = Integrated Territorial Investment (ITI)
 • 8. Kontrakt samorządowy Umowa na realizację projektów rozwiązujących problem/y lub wzmacniających potencjał/y na danym obszarze zawierana przez Samorząd Województwa ze związkami/stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa zachodniopomorskiego w celu realizacji polityki rozwoju regionu. Kluczową ideą kontraktu jest realizacja pewnych założeń płynących ze strategii rozwoju województwa oraz programu strategicznego, a nie tylko realizowanie potrzeb samorządów.
 • 9. Stronami kontraktu byłby Zarząd Województwa oraz związek/stowarzyszenie jst. Konieczność przygotowania wspólnej strategii/diagnozy obszaru lub przedstawienia wspólnej sentencji z dotychczasowych istniejących strategii dla poszczególnych gmin jednego lub kilku projektów, które mają rozwiązać zdiagnozowany problem/problemy lub wzmocnić istniejące potencjał/y. Grupa projektów przedstawionych w kontrakcie ma stanowić bazę do rozwoju, który powinien być wzmacniany przez projekty realizowane w ramach konkursów.
 • 10. Nie wszystkie środki w ramach RPO WZ będą rozdysponowane w ramach kontraktów samorządowych. Przewiduje się wydzielenie priorytetów inwestycyjnych w ramach wszystkich celów tematycznych, które będą rozdysponowane jedynie w formie konkursów. Główne kryteria wyboru kontraktów samorządowych: - realizacja działań z programów strategicznych (zgodnie z ich hierarchią), - realizacja działań rozwiązujących problemy/wzmacniających potencjały wskazane w wybranych OSI, -cena za osiągnięcie jednostki rezultatu, -wskazanie innych niż RPO źródeł sfinansowania zadań komplementarnych, -harmonogram realizacji projektów.
 • 11. Pod koniec 2013 r. Instytucja Zarządzająca ogłosi nabór na propozycję kontraktów samorządowych. Termin zakończenia naboru sierpień 2014 r. Wrzesień – grudzień 2014 r. negocjacje kontraktów. Styczeń 2015 r. podpisanie pierwszych kontraktów samorządowych. Podczas tworzenia propozycji kontraktów samorządowych oraz negocjacji powinna zostać zachowana ścisła współpraca pomiędzy zainteresowanymi jst oraz IZ.
 • 12. Z uwagi na fakt, iż realizowanie projektów w ramach kontraktów samorządowych nie jest najłatwiejszym sposobem na realizację zadań gmin, zachętę do realizacji kontraktów samorządowych mogłyby stanowić poniższe kwestie: 1.Jako pierwsze podpisywane byłyby kontrakty samorządowe, gwarantujące środki RPO. W konkursach rozdysponowana byłaby jedynie część środków. 2.Do 85% dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach kontraktów, 50% dla pozostałych projektów (konkursy).
 • 13. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT): • są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego, przyczyniającym się do realizacji zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych, pod warunkiem, że wymaga to wykorzystania wsparcia z polityki spójności pochodzącego z więcej niż 1 osi priorytetowej 1 lub więcej programów operacyjnych, • służą zwiększeniu zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE
 • 14. Zgodnie z zapisami KSRR 2020 i KPZK 2030 dotyczącymi rozwoju miast, ZIT powinien zostać wykorzystany na: • zwiększanie udziału miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu programami operacyjnymi, • sprzyjanie rozwoju współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast, przede wszystkim tam gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa.
 • 15. Wsparcie w ramach ZIT z wykorzystaniem środków WRS w ramach RPO skoncentrowane będzie na wielu kierunkach interwencji , których ostateczny dobór dokona się na etapie negocjacji kontraktu terytorialnego oraz ustalania zawartości programów operacyjnych: Jednym z kierunków interwencji jest: • Zrównoważony, sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny – realizacja projektów m.in. w zakresie systemów usprawniających komunikację w obszarze funkcjonalnym miasta: wprowadzenia zintegrowanych kart miejskich, udogodnienia dla podróży multimodalnych (m.in. budowa systemu „parkuj i jedź”, centra przesiadkowe, parkingi rowerowe), innowacyjne sygnalizacje świetlne, ograniczenie i uspokajanie ruchu samochodowego w centrach miast, budowa ścieżek rowerowych dla celów komunikacyjnych (dojazd do pracy), promowanie strategii niskoemisyjnych w miastach - rozwój przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych systemów transportu itp. (cele tematyczne nr 4 i 7).
 • 16. Dziękuję za uwagę