RAPORT Z REALIZACJI POLITYKI EKOLOGICZNEJ
PAOSTWA W LATACH 2009-2012
Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 ROKU
WARSZAWA, lipiec 2014 r.
2 | S t r o n a
SPIS TREŚCI
Streszczenie 7
1. Wstęp 21
2. Ogólna ocena zmian zachodzących w okresie 2009-2012 oraz dynamik...
3 | S t r o n a
4.16. Gospodarka odpadami ...................................................................................
4 | S t r o n a
WYKAZ SKRÓTÓW
ANR Agencja Nieruchomości Rolnych
AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
AKPOŚK Aktualizacja Krajo...
5 | S t r o n a
Kpa Kodeks postępowania administracyjnego
Kpgo Krajowy plan gospodarki odpadami
KPOŚK
KPZK
Krajowy Program...
6 | S t r o n a
PWŚK Program wodno - środowiskowy kraju
PZO Plan Zadao Ochronnych
PZRP Plan zarządzania ryzykiem powodziow...
7 | S t r o n a
STRESZCZENIE
Podstawowym celem raportu jest dokonanie oceny realizacji Polityki ekologicznej paostwa w lat...
8 | S t r o n a
W okresie 2009-2012 nastąpił nieznaczny wzrost emisji zanieczyszczeo gazowych z zakładów
szczególnie uciąż...
9 | S t r o n a
rocznie w cenach bieżących. Terminowa realizacja założeo akcesyjnych wymagałaby do roku 2015
około 2-krotn...
10 | S t r o n a
Obszar Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska obejmował wielokierunkowe działania
mające na celu r...
11 | S t r o n a
pozarządowymi, a także kampanie społeczne opisane w obszarze Aktywizacja rynku na rzecz ochrony
środowisk...
12 | S t r o n a
zdegradowanych, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska. Na realizację projektów ze
środków fundus...
13 | S t r o n a
Łącznie na realizację projektów ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE
przeznaczono w okresi...
14 | S t r o n a
wodną od funkcji administracyjnych i planistycznych, systemowe rozwiązanie problemu
niedofinansowania zad...
15 | S t r o n a
NFOŚiGW projekty: Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2
wraz z ic...
16 | S t r o n a
(12,6%). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 12,4 mld PLN, z czego ponad 40% przeznaczono na
działania z...
17 | S t r o n a
Celami średniookresowymi w obszarze Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych były
ocena narażenia ...
18 | S t r o n a
W rozdziale 4 wskazano również na występowanie komplementarności pomiędzy kierunkami działao
w ramach pos...
19 | S t r o n a
W dziedzinie gospodarki odpadami podstawowym obszarem problemowym, w którym zobowiązania
akcesyjne nie zo...
20 | S t r o n a
Wpływ PEP 2009-2012 jako osobnego dokumentu strategicznego na realizację kluczowych działao w
obszarze oc...
21 | S t r o n a
1. WSTĘP
Podstawowym celem dokumentu jest dokonanie oceny realizacji Polityki ekologicznej paostwa w
lata...
22 | S t r o n a
Raport zawiera również ocenę, jaki wpływ na realizację założeo zawartych w Polityce ekologicznej
paostwa ...
23 | S t r o n a
 Analiza zgodności w oparciu o macierz krzyżową
W celu oceny efektywności (spójności) interwencji finans...
24 | S t r o n a
2. OGÓLNA OCENA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OKRESIE 2009-2012 ORAZ DYNAMIKI
WIELOLETNICH PROCESÓW W OBSZARZE OCH...
25 | S t r o n a
w ciągu roku
Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w %
ścieków wymagających oczyszczania
% 92,9 93,5...
26 | S t r o n a
W okresie 2009-2012 nastąpił wzrost dynamiki procesów związanych z budową sieci kanalizacyjnych,
zwiększe...
27 | S t r o n a
Tabela 2. Stan oraz dynamika zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu ludności)
w posz...
28 | S t r o n a
Wykres 2. Udział ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu ludności) w powiatach poszczególnych
wojew...
29 | S t r o n a
Wykres 3. Dynamika zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji w powiatach poszczególnych
wojewódz...
30 | S t r o n a
Mapa 1. Udział ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu ludności) w powiatach w roku 2008 oraz
dynam...
31 | S t r o n a
Przy założeniu utrzymania tendencji dla wielolecia (2002-2011) udział ludności korzystającej
z kanalizacj...
32 | S t r o n a
Porównanie dynamiki procesów związanych z innymi krajami UE jest utrudnione, gdyż dane
publikowane przez ...
33 | S t r o n a
Nazwa wskaźnika Jednostka
Stan w roku
bazowym oraz
docelowym
Dynamika zmiany
wartości wskaźnika
(średnio ...
34 | S t r o n a
2.2. GOSPODARKA ODPADAMI
W obszarze gospodarki odpadami w okresie 2009-2012 nastąpił wzrost ilości wytwor...
35 | S t r o n a
Tabela 6. Stan oraz dynamika zmian udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie
w poszczególnych woj...
36 | S t r o n a
Odwołując się do danych EUROSTAT należy stwierdzid, że na przestrzeni wielolecia następuje stały
spadek u...
37 | S t r o n a
Pozytywną tendencją jest również utrzymanie na stałym poziomie ilości wytworzonych odpadów
komunalnych pe...
38 | S t r o n a
2.3. OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU
W rozdziale przedstawiono wybrane wskaźniki dotyczące emisji zanieczyszc...
39 | S t r o n a
ogółem ton/rok 76 750 52 381 -11 608 -6 092
nie zorganizowana ton/rok 3 531 1 969 -215 -391
ze spalania p...
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
Polityka ekologiczna ms
of 272

Polityka ekologiczna ms

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Polityka ekologiczna ms

 • 1. RAPORT Z REALIZACJI POLITYKI EKOLOGICZNEJ PAOSTWA W LATACH 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 ROKU WARSZAWA, lipiec 2014 r.
 • 2. 2 | S t r o n a SPIS TREŚCI Streszczenie 7 1. Wstęp 21 2. Ogólna ocena zmian zachodzących w okresie 2009-2012 oraz dynamiki wieloletnich procesów w obszarze ochrony środowiska na tle innych krajów UE .......................................................... 24 2.1. Ochrona wód, zaopatrzenie w wodę i gospodarka wodna........................................... 24 2.2. Gospodarka odpadami .................................................................................................. 34 2.3. Ochrona powietrza i klimatu......................................................................................... 38 2.4. Ochrona przyrody i leśnictwo........................................................................................ 50 3. Dynamika zmian poziomu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w skali kraju oraz województw. ..................................................................................... 58 3.1. Ogólne wydatki na ochronę środowiska na tle innych krajów Unii Europejskiej.......... 58 3.2. Nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód..................... 59 3.3. Nakłady na środki trwałe służące gospodarce odpadami ............................................. 61 3.4. Nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza i klimatu................................... 63 3.5. Nakłady na środki trwałe służące oszczędzaniu energii................................................ 65 4. Ocena stopnia realizacji założeo PEP 2009-2012........................................................................ 67 4.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych........................ 67 4.2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska .......................................................... 70 4.3. Zarządzanie środowiskowe ........................................................................................... 77 4.4. Udział społeczeostwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska .............................. 82 4.5. Rozwój badao i postęp techniczny ................................................................................ 89 4.6. Odpowiedzialnośd za szkody w środowisku.................................................................. 96 4.7. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym ..................................................... 102 4.8. Ochrona przyrody........................................................................................................ 110 4.9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów...................................................................... 124 4.10. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi ....................................................... 132 4.11. Ochrona powierzchni ziemi......................................................................................... 143 4.12. Gospodarowanie zasobami geologicznymi ................................................................. 148 4.13. Środowisko a zdrowie.................................................................................................. 156 4.14. Jakośd powietrza.......................................................................................................... 161 4.15. Ochrona wód............................................................................................................... 175
 • 3. 3 | S t r o n a 4.16. Gospodarka odpadami ................................................................................................ 186 4.17. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych .................................................... 198 4.18. Substancje chemiczne w środowisku .......................................................................... 204 4.19. Występowanie efektów komplementarności oraz synergii pomiędzy priorytetami, obszarami i kierunkami działao PEP................................................................................................ 211 5. Wpływ interwencji finansowej na realizację celów PEP 2009-2012......................................... 215 5.1. Ocena spójności założeo programów wdrażanych w okresie 2007-2013 z założeniami pep 2009-2012 oraz wkładu interwencji finansowej w realizację założeo pep 2009-2012............ 215 5.2. Ogólna charakterystyka wpływu funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków ue na realizację celów PEP 2009-2012...................................... 217 5.3. Zaangażowanie środków poszczególnych funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków ue w realizację założeo PEP 2009-2012 .................................... 219 6. Ocena spójności celów PEP 2009-2012 z założeniami kluczowych dokumentów strategicznych 225 6.1. Ogólne założenia analizy spójności ............................................................................. 225 6.2. Spójnośd celów Polityki ekologicznej paostwa 2009-2012 z ustaleniami krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych ..................................................................................... 227 6.3. Spójnośd celów horyzontalnych oraz celów określonych na poziomie regionalnym.. 231 7. Ocena stopnia spełnienia przez Polskę wymogów traktatowych............................................. 235 7.1. Gospodarka ściekowa.................................................................................................. 235 7.2. Ochrona różnorodności biologicznej........................................................................... 239 7.3. Gospodarka odpadami ................................................................................................ 243 7.4. Ochrona powietrza i klimatu....................................................................................... 256 7.5. Efektywnośd energetyczna.......................................................................................... 260 7.6. Odnawialne źródła energii .......................................................................................... 261 8. Ocena wpływu realizowanych działao na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym............... 262 8.1. Wpływ projektów na realizację założeo polityki klimatycznej – adaptacja do zmian klimatycznych.................................................................................................................................. 262 8.2. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych...................................................................................................................... 265 9. Dokumenty źródłowe................................................................................................................ 268
 • 4. 4 | S t r o n a WYKAZ SKRÓTÓW ANR Agencja Nieruchomości Rolnych AGH Akademia Górniczo - Hutnicza AKPOŚK Aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania Ścieków Komunalnych BaP Benzo(a)piren BEiŚ Strategia Bezpieczeostwo Energetyczne i Środowisko BIP Biuletyn Informacji Publicznej CAFE Directive on ambient air quality and cleaner air for Europe / Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CATI Computer Assisted Telephone Interview / komputerowo wspomagany wywiad telefoniczny CAWI Computer Assisted Web Interview / komputerowo wspomagany wywiad internetowy CCS Carbon capture and storage / Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla CLP Classification, Labelling and Packaging – rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin CO2 Dwutlenek węgla CTW Czyste technologie węglowe ECHA European Chemicals Agency / Europejska Agencja Chemikaliów EIA Environmental Impact Assessment EKG ONZ Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości ETV System Weryfikacji Technologii Środowiskowych EUROSTAT European Statistical Office / Europejski Urząd Statystyczny EWT Europejska Współpraca Terytorialna GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska GIOŚ GIS Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Geographic Information System / System Informacji Geograficznej GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii GUS / BDL Główny Urząd Statystyczny / Bank Danych Lokalnych GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych IDI Individual In-Depth Interview / indywidualny wywiad pogłębiony IED Industrial Emissions Directive / Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych IGiZP Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk IH Inspekcja Handlowa IŁ-PIB Instytut Łączności - Paostwowy Instytut Badawczy IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej IOB Instytucja otoczenia biznesu IOŚ Inspekcja Ochrony Środowiska ISOK Informatyczny System Osłony Kraju ISWK Informatyczny System Wspomagania Kontroli ITEP Instytut Technologiczno-Przyrodniczy IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Jst Jednostki samorządu terytorialnego KE Komisja Europejska kgoe kilogram oleju ekwiwalentnego KKOOŚ Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • 5. 5 | S t r o n a Kpa Kodeks postępowania administracyjnego Kpgo Krajowy plan gospodarki odpadami KPOŚK KPZK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju KPZL Krajowy Program Zwiększania Lesistości KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej LCP Large Combustion Plants Directive / Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji z dużych obiektów energetycznego spalania LKP Leśne kompleksy promocyjne LZO Lotne Związki Organiczne MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji MŚ Ministerstwo Środowiska MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa MZ Ministerstwo Zdrowia NCBiR Narodowe Centrum Badao i Rozwoju NEC National Emission Ceilings Direcvtive /Dyrektywa 2001/81/WE w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczeo powietrza NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NMF Norweski Mechanizm Finansowy NOKE Narodowy Operator Kopalin Energetycznych OOŚ Ocena Oddziaływania na Środowisko OSN Obszary Szczególnie Narażone OSO Obszary specjalnej ochrony ptaków OZE Odnawialne Źródła Energii PAN Polska Akademia Nauk PCA Polskie Centrum Akredytacji PCB Polichlorowane bifenyle PE PEP Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Polityka ekologiczna paostwa PGG Prawo geologiczne i górnicze PGL LP Paostwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Paostwowe PGW Plan gospodarowania wodami PIG-PIB Paostwowy Instytut Geologiczny - Paostwowy Instytut Badawczy PIS Paostwowa Inspekcja Sanitarna PKB Produkt krajowy brutto PLN Polski Nowy - symbol walutowy złotego PMŚ Paostwowy Monitoring Środowiska POH Program ochrony przed hałasem POIG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki POPW Program Operacyjny Polska Wschodnia Poś Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 poz. 1232 z p.z.) PPK Przejściowy Plan Krajowy PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 6. 6 | S t r o n a PWŚK Program wodno - środowiskowy kraju PZO Plan Zadao Ochronnych PZRP Plan zarządzania ryzykiem powodziowym RCB Rządowe Centrum Bezpieczeostwa RDW Ramowa Dyrektywa Wodna REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów RM Rada Ministrów RP Rzeczypospolita Polska RPO Regionalny Program Operacyjny RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej SEA Strategic Environmental Assessment / Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko SEVESO II Seveso II Directive, Dyrektywa 96/82/WEw sprawie kontroli niebezpieczeostwa poważnych awarii z substancjami niebezpiecznymi SIDOM System Integracji Danych o Mogilnikach SIEG Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” SIGW System Informatyczny Gospodarki Wodnej SK System Kontroli SMGP Szczegółowa mapa geologiczna Polski SOO Specjalne obszary ochrony siedlisk SOOŚ Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko SOPO System Osłony Przeciwoosuwiskowej SPA 2020 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 2020 roku SRK Strategia Rozwoju Kraju 2020 SRT Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku SRWDśl Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 SRWMał Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego do roku 2020 SRWMaz Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 SRWŚl Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego do roku 2020 SRWWlk Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 SZRWRiR Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 TS UE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE Unia Europejska UGW Urząd Gospodarki Wodnej Ustawa OOŚ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) WE Wspólnota Europejska WFOŚiGW wfośigw Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska WORP Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami WWF World Wide Fund for Nature/ Światowy Fundusz na rzecz Przyrody ZD Zarząd Dorzecza ZSEE Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • 7. 7 | S t r o n a STRESZCZENIE Podstawowym celem raportu jest dokonanie oceny realizacji Polityki ekologicznej paostwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, w tym określenie, w jakim stopniu i w jakim zakresie zostały zrealizowane priorytety, cele i kierunki działao zaplanowane w tym dokumencie. Dokument zawiera również ocenę, jaki wpływ na realizację założeo zawartych Polityce ekologicznej paostwa w latach 2009-2012 miały programy współfinansowane ze środków UE oraz fundusze ekologiczne (NFOŚiGW i wfośigw), jak również analizę zobowiązao Polski w obszarze środowiska w perspektywie 2020 roku oraz aktualnego stanu ich realizacji. Analiza dynamiki zmian na podstawie danych statystycznych Wstępem do oceny stopnia realizacji założeo PEP 2009-2012 była analiza dostępnych danych statystycznych w kluczowych obszarach tematycznych: gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, ochronie powietrza, ochronie przyrody i leśnictwie. W rozdziale 2 przedstawiono wybrane dane obrazujące ogólną dynamikę zmian w okresie 2009-2012 na tle poprzedniego czterolecia oraz innych krajów członkowskich UE. Dla wybranych wskaźników przedstawiono również charakterystyki dotyczące dynamiki zmian zachodzących na poziomie poszczególnych województw oraz powiatów. W rozdziale 3 przedstawiono dynamikę zmian poziomu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w skali kraju oraz województw. W przypadku większości aspektów związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych w okresie 2009-2012 występowały korzystne tendencje. W porównaniu z okresem 2005-2008 szczególnie zauważalny był wzrost dynamiki procesów związanych z budową sieci kanalizacyjnych, zwiększenia liczby ich użytkowników oraz liczby oczyszczalni ścieków, jak również ilości oczyszczanych ścieków komunalnych. Spadła natomiast dynamika redukcji zanieczyszczeo w ściekach. W województwach, w których przed 2009 r. udział ludności korzystającej z kanalizacji był najniższy, odnotowano w latach 2009-2012 najwyższą dynamikę w zakresie zwiększenia liczby ludności korzystającej z kanalizacji, co świadczy o tendencji zmniejszania dysproporcji pomiędzy województwami. Stwierdzono również istotny postęp w ilości przekształcanych termicznie osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych. Z danych GUS wynika, że w okresie wieloletnim występuje stała tendencja zniżkowa w zużyciu wody z wodociągu na użytkownika. W okresie 2009-2012 dynamika tego procesu była nieco wyższa w stosunku do poprzedniego czterolecia. Odwrotna tendencja wystąpiła w obszarze zużycia wody w przemyśle: tendencja zniżkowa obserwowana w okresie 2005-2008 została zastąpiona tendencją zwyżkową w okresie 2009-2012. W okresie 2009-2012 nastąpił wzrost ilości wytworzonych odpadów ogółem, a więc odwrócenie tendencji z poprzedniego czterolecia. Jednocześnie zaobserwowano korzystne zmiany w obszarze gromadzenia odpadów komunalnych: zmniejszenie ilości zebranych odpadów zmieszanych oraz wzrost ilości i udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ciągu roku mimo, że dynamika tego procesu była niższa w stosunku do wcześniejszego czterolecia. Dynamika spadku udziału odpadów komunalnych poddawanych składowaniu w Polsce w latach 2009-2011 była wyższa niż w przypadku całej Unii Europejskiej. Pomimo wzrostu poziomu życia ilośd produkowanych odpadów komunalnych per capita utrzymuje się w Polsce na stałym poziomie i jest to poziom dużo niższy niż średnia dla UE.
 • 8. 8 | S t r o n a W okresie 2009-2012 nastąpił nieznaczny wzrost emisji zanieczyszczeo gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych, jednak dynamika tego procesu była niższa niż w poprzednim czteroleciu. Spadła emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla, a wzrosła emisja niezorganizowana oraz emisja podtlenku azotu i dwutlenku węgla. W przypadku emisji metanu po wzroście w latach 2005-2008, w okresie 2009-2012 nastąpił spadek. W okresie 2009-2012, jak również w perspektywie wielolecia, notowany jest stały spadek emisji zanieczyszczeo pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych. W oparciu o dane EUROSTAT można stwierdzid, że emisja gazów (wyrażonych w ekwiwalencie CO2) utrzymuje się w Polsce od roku 2008 na stałym poziomie, z wyjątkiem roku 2009, gdy była o nieco niższa. Do najistotniejszych problemów należy emisja powierzchniowa (tzw. niska emisja), stanowiąca główną przyczynę niedotrzymania standardów jakości powietrza, określonych prawodawstwem unijnym (dyrektywa 2008/50/WE oraz dyrektywa 2004/107/WE). W 2012 r., zdecydowanie największy udział (tj. ok. 92%) w całkowitej emisji PM10, PM2,5 oraz B(a)P miały emisje pochodzące z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni (sektor bytowo- komunalny). Zgodnie z raportem Ocena jakości powietrza za 2012 r.i , wykonanym przez Inspekcję Ochrony Środowiska, z wykorzystaniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia, ocena obejmowała 12 substancji: dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył PM10, ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren (B(a)P) w pyle PM10 oraz pył PM2,5. Zgodnie z wynikami Oceny jakości powietrza za 2012 r. stwierdzone zostały przekroczenia: 38 strefy ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM10, 22 strefy ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji pyłu PM2,5 oraz 42 strefy ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)piranu, ponadto notowane są pojedyncze strefy z przekroczeniami norm dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, arsenu raz benzenu. W roku 2012, podobnie jak w latach poprzednich, utrzymywał się negatywny trend przekroczeo następujących zanieczyszczeo powietrza: pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 oraz B(a)P. W okresie 2009-2011, jak również w ujęciu wielolecia, występował wzrost zużycia energii, także w przeliczeniu na mieszkaoca. Pozytywnym zjawiskiem w ujęciu wielolecia jest niemal stały spadek zużycia energii elektrycznej w przeliczaniu na jednostkę PKB, chod nadal wskaźnik ten dla Polski jest dużo wyższy niż średnia UE. W okresie 2009-2011 nastąpił prawie dwukrotny wzrost udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej - z 4,3% w roku 2008 do 8% w roku 2011, mimo to Polska pozostaje nadal w gronie paostw UE o najniższym udziale energii ze źródeł odnawialnych. W latach 2009-2012 nastąpił niewielki przyrost całkowitej powierzchni obszarów chronionych o około 0,5% w stosunku do roku 2008. W okresie 2009-2012 nastąpił ogólny wzrost powierzchni gruntów leśnych, kontynuowano program zalesieo gruntów nieleśnych, lecz w porównaniu do okresu 2005-2008 dynamika zalesieo gruntów nieleśnych uległa znacznemu zmniejszeniu zarówno na gruntach prywatnych, jak i gruntach w zarządzie Lasów Paostwowych. W roku 2012 ogólnokrajowa lesistośd osiągnęła poziom 29,3% - w stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost o 0,3 p.p. Nakłady na ochronę środowiska per capita, bez uwzględnienia siły nabywczej ludności w Polsce kształtują się na ponad trzykrotnie niższym poziomie niż średnia dla UE. Niemniej w okresie 2009- 2011 w Polsce nastąpił dośd duży wzrost tych nakładów, z 39 do 51 EUR per capita w skali roku. W okresie 2002-2009 nakłady na środki trwałe służące gospodarce ściekowej i ochronie wód wykazywały stałą tendencję wzrostową - w latach 2009-2011 osiągnęły poziom około 6,5 mld PLN
 • 9. 9 | S t r o n a rocznie w cenach bieżących. Terminowa realizacja założeo akcesyjnych wymagałaby do roku 2015 około 2-krotnego wzrostu rocznego poziomu nakładów. Dysproporcje w poziomie nakładów na środki trwałe służące ochronie wód ponoszonych w województwach zostały w latach 2009-2011 w dużym stopniu wyrównane, głównie dzięki środkom UE. Nakłady na środki trwałe służące gospodarce odpadami utrzymywały się w latach 2009-2011 na stałym poziomie około 850 mln PLN rocznie w cenach bieżących. Biorąc pod uwagę prognozowane potrzeby inwestycyjnie dot. zagospodarowania odpadów komunalnych, w okresie 2012-2020 powinien nastąpid przynajmniej dwukrotny wzrost poziomu tych nakładów. W okresie 2005-2011 nastąpił ponad dwukrotny wzrost nakładów na środki trwałe służące ochronie powietrza i klimatu z 0,86 mld PLN do 2,03 mld PLN (w cenach stałych z roku 2000), na co znaczący wpływ miała dostępnośd środków UE. W okresie 2009-2011 nakłady na środki trwałe służące oszczędzaniu energii utrzymywały się na zbliżonym poziomie ok. 340 mln PLN rocznie (w cenach bieżących). Biorąc pod uwagę założenia dotyczące przyszłej perspektywy finansowej, jak również planowane zmiany legislacyjne w obszarze wymagao energetycznych w stosunku do budynków, można spodziewad się tendencji zwyżkowej w perspektywie do roku 2018-2020. Obszary tematyczne PEP - ocena stopnia realizacji, wkład funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE, perspektywa dalszych działao. W rozdziale 4 opisano działania podejmowane w latach 2009-2012 w ramach kierunków i celów wyznaczonych przez PEP oraz dokonano oceny stopnia ich realizacji w skali pięciostopniowej (działania zakooczone, działania w trakcie realizacji - nie wymagające kontynuacji, działania nie zakooczone - do kontynuacji, zadania ciągłe, nie zidentyfikowano realizacji działao). W rozdziale 5 oceniono potencjalne znaczenie i rzeczywisty wkład funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE w realizację celów zdefiniowanych w poszczególnych obszarach PEP. Poniżej zestawiono najważniejsze wnioski wynikające z ww. rozdziałów w odniesieniu do poszczególnych obszarów tematycznych PEP. Cele i kierunki działao zdefiniowane w obszarze Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych zrealizowane zostały wraz z wejściem w życie ustawy OOŚ, która wprowadziła obowiązek poddania strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektów wszystkich dokumentów o charakterze strategicznym, w tym dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym oraz polityk, planów i strategii, których realizacja może spowodowad znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000. W latach 2009-2012 prowadzone były liczne szkolenia z zakresu OOŚ. GDOŚ wydał też szereg publikacji dot. kwestii proceduralnych związanych z wejściem w życie nowych przepisów. Realizacja celu oraz kierunków działao określonych w omawianym obszarze była częściowo uzależniona od wsparcia finansowego, a największy wkład w tym obszarze (blisko 90% z 15 mln PLN łącznej wartości podpisanych umów) miał NFOŚiGW. Dofinansowane projekty nie koncentrowały się jednak na procedurze oceny dokumentów strategicznych, a dotyczyły w głównej mierze oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięd, więc ich wpływ na realizację PEP miał charakter pośredni. Najważniejszym kierunkiem działao w perspektywie 2020 r. wydaje się stworzenie wytycznych metodycznych dla sooś w celu zapewnienia odpowiedniej ich jakości.
 • 10. 10 | S t r o n a Obszar Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska obejmował wielokierunkowe działania mające na celu rozwój proekologicznej produkcji towarów i świadomych postaw konsumenckich. Udział zamówieo publicznych (zawierających kryteria o charakterze środowiskowym) wzrósł z 4% w roku 2006 do 12% w roku 2012. Promowane były „zielone” miejsca pracy przy wsparciu funduszy UE w ramach POKL. Na zdecydowanie większą skalę niż w latach poprzednich prowadzone były w latach 2009-2012 r. działania promujące zrównoważone wzorce konsumpcji – Minister Środowiska zrealizował liczne ogólnopolskie kampanie. Kampanie informacyjne prowadzone były także przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne różnego szczebla. Finansowe wsparcie uzyskiwały projekty dot. transferu do polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska. W 2009 r. Minister Środowiska uruchomił projekt GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, wspierający promocję krajowych firm zaangażowanych w rozwój zielonych technologii na rynkach międzynarodowych. Na realizację projektów związanych z aktywizacją rynku na rzecz ochrony środowiska ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE przeznaczono w okresie 2007- 2012 około 500 mln PLN, z czego ok. 50% w ramach POIG, 21% - RPO, a 15% - POIiŚ. Blisko 90% wartości podpisanych umów dotyczyło wsparcia wdrożenia innowacyjnych technologii przez przedsiębiorstwa (głównie POIG1 i RPO), a 9% - kampanii promujących zrównoważone wzorce konsumpcji (głównie NFOŚiGW i POIiŚ). W perspektywie 2020 r. za najistotniejsze uznad należy tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji, m.in. poprzez kształtowanie świadomości społecznej, a także wsparcie dla rozwoju polskich innowacyjnych technologii środowiskowych. Przy opracowaniu danych dotyczących POIG firma Fundeko korzystała z zestawienia podpisanych umów, które publikowane jest cyklicznie na stronach MRR (Krajowy System Informatyczny, KSI SIMIK 07-13. Zestawienie wartości umów/decyzji o dofinansowanie - m.in. w podziale na województwa, powiaty i gminy). Skala działao podjętych w obszarze Zarządzanie środowiskowe była niewielka. W latach 2009-2012 w systemie EMAS zarejestrowanych zostało 26 nowych przedsiębiorstw, a na koniec 2012 r. łączna liczba wyniosła 39 organizacji. Zrealizowano 1 kampanię informacyjną nt. EMAS dla przedsiębiorców. Nie zidentyfikowano postępów w tworzeniu korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie EMAS. Potencjalne korzyści dla firm posiadających certyfikat zarządzania środowiskowego wynikad mogą z preferowania takich firm w systemie zamówieo publicznych, jednak brak jest informacji o stosowaniu tego kryterium na szerszą skalę. Organizacje posiadające certyfikat zarządzania środowiskowego mogą natomiast liczyd na mniejszą częstotliwośd kontroli przeprowadzanych przez IOŚ. Na realizację projektów związanych z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego w sektorze prywatnym i publicznym przeznaczono w okresie 2007-2012 stosunkowo niewielką kwotę około 2 mln PLN, głównie w ramach POIiŚ oraz RPO. Najważniejszym kierunkiem działao w perspektywie 2020 r. jest stworzenie systemu rozwiązao legislacyjnych i finansowych zachęcających oraz wspierających wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego. Realizacji głównego celu sformułowanego w obszarze Udział społeczeostwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska służyły działania z zakresu udoskonalania metod udostępniania informacji o środowisku, rozwoju edukacji ekologicznej oraz współpracy z mediami i organizacjami 1 Przy opracowaniu danych dotyczących POIG firma Fundeko korzystała z zestawienia podpisanych umów, które publikowane jest cyklicznie na stronach MRR (Krajowy System Informatyczny, KSI SIMIK 07-13. Zestawienie wartości umów/decyzji o dofinansowanie - m.in. w podziale na województwa, powiaty i gminy).
 • 11. 11 | S t r o n a pozarządowymi, a także kampanie społeczne opisane w obszarze Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska. W obszarze legislacji najbardziej istotny postęp osiągnięty został dzięki wejściu w życie ustawy OOŚ oraz ustawy z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej. W latach 2009-2012 nastąpiło znaczące udoskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez instytucje publiczne, przede wszystkim poprzez tworzenie baz danych w postaci elektronicznej, powszechnie dostępnych za pośrednictwem Internetu (np. ekoportal.gov.pl), w tym danych przestrzennych (np. geoserwis.gdos.gov.pl; geoportal.gov.pl; ikar2.pgi.gov.pl; geoportal.kzgw.gov.pl). Wartośd projektów w latach 2007-2012 wyniosła ok. 500 mln PLN, z czego blisko 30% to udział środków wfośigw, po ok. 27% przypada na - POKL i NFOŚiGW. Ok. 65% środków wydatkowanych zostało na działania związane z edukacją ekologiczną, a blisko 13% - na rozwój platform informacyjnych i baz danych związanych z ochroną środowiska. Kluczowy wkład w finansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe miały środki NFOŚiGW oraz POIiŚ. Do najważniejszych kierunków działao w perspektywie 2020 r. zaliczyd należy edukację ekologiczną społeczeostwa, ze szczególnym naciskiem na edukację szkolną. Działania realizowane w obszarze Rozwój badao i postęp techniczny obejmowały projekty i programy badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, m.in.: Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych - wspólna inicjatywa NFOŚiGW oraz NCBiR, wspierająca rozwój polskich technologii proekologicznych poprzez dofinansowanie badao naukowych, prac rozwojowych i wdrożeo; strategiczny program badao naukowych i prac rozwojowych NCBiR Zaawansowane technologie pozyskiwania energii, strategiczny projekt badawczy NCBiR Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków. Prowadzono także prace nad stworzeniem systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET przy wsparciu finansowym NFOŚiGW. Na realizację projektów związanych z rozwojem badao i postępu technicznego w obszarze ochrony środowiska przeznaczono w okresie 2007-2012 około 1,3 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki POIG2 (37,5%), POKL (19,8%), POIiŚ (18,8%) oraz RPO (14,4%). Największą częśd środków (ponad 50% wartości podpisanych umów) przeznaczono na doposażenie w nowoczesną aparaturę instytutów i uczelni oraz wsparcie specjalistycznego kształcenia na kierunkach związanych z ochroną środowiska. Ponad 30% środków przeznaczonych zostało na innowacje prośrodowiskowe, prace badawczo- rozwojowe i wdrożenia. Najważniejszym kierunkiem działao w perspektywie 2020 r. powinno byd wspieranie rozwoju i wdrożeo ekoinnowacji. Działania realizowane w obszarze Odpowiedzialnośd za szkody w środowisku objęły stworzenie rejestru szkód i działao naprawczych przez GIOŚ, przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie oraz szkolenia dla RDOŚ, GDOŚ i straży leśnej. Nie zidentyfikowano działao mających na celu stworzenie zoperacjonalizowanego systemu mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku, a w szczególności sygnalizującego możliwośd wystąpienia szkody. W latach 2009-2012 nastąpiło istotne wzmocnienie sprzętowe Inspekcji Ochrony Środowiska dzięki projektom finansowanym z funduszy UE w ramach POIiŚ i RPO, a także przy wsparciu NFOŚiGW oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2010 r. z inicjatywy GIOŚ i NFOŚiGW powstał program „bomby ekologiczne” mający na celu rekultywacje terenów 2 Przy opracowaniu danych dotyczących POIG firma Fundeko korzystała z zestawienia podpisanych umów, które publikowane jest cyklicznie na stronach MRR (Krajowy System Informatyczny, KSI SIMIK 07-13. Zestawienie wartości umów/decyzji o dofinansowanie - m.in. w podziale na województwa, powiaty i gminy).
 • 12. 12 | S t r o n a zdegradowanych, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska. Na realizację projektów ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE (POIiŚ i RPO) wydano w okresie 2007-2012 około 100 mln PLN, przy czym niemal 99% tej kwoty przeznaczone zostało na wzmocnienie aparaturowe Inspekcji Ochrony Środowiska. Najważniejszymi kierunkami działao w omawianym obszarze perspektywie 2020 r. powinno byd stworzenie rozwiązao systemowych w zakresie zapobieganiu szkodom w środowisku oraz poszerzenie programu i grupy odbiorców szkoleo (po wejściu w życie nowelizacji przepisów dot. szkód w środowisku). Nie zidentyfikowano istotnych postępów w przywracaniu właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju, co było celem głównym zdefiniowanym w obszarze Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. Po 2008 r. miało miejsce znaczne osłabienie dynamiki przyrostu powierzchni kraju objętej miejscowymi planami zagospodarowania (poniżej 1 p.p. na rok). Znaczące wzmocnienie egzekwowania obowiązku uwzględniania wymagao ochrony środowiska w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła ustawa OOŚ, która nałożyła obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów planistycznych wszystkich szczebli. Regionalny dyrektor ochrony środowiska został także włączony do procesu uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Rozpoczęte zostały prace nad wdrożeniem koncepcji korytarzy ekologicznych, jednak ich zasadnicza cześd planowana jest do realizacji w latach 2014-2016. W latach 2009-2012 przeprowadzono zasadniczą częśd uzupełniania sieci Natura 2000 na terenie Polski – obejmuje ona 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 845 specjalnych obszarów ochrony siedlisk. W wyniku seminarium biogeograficznego uznano, iż do kompletności sieci brakuje kilku obszarów, których zgłoszenie jest na koocowym etapie procedury, dzięki czemu Polska uniknie konsekwencji procedury naruszeniowej wszczętej przez KE. Plany zadao ochronnych dla części tych obszarów są w trakcie opracowywania. Poza kontynuacją tego zadania w perspektywie 2020 r. wskazane jest także podjęcie działao systemowych w kierunku objęcia jak największej powierzchni kraju miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wyznaczenie sieci korytarzy ekologicznych i zapewnienie im ochrony poprzez stworzenie odpowiednich instrumentów prawnych. Realizacji podstawowego celu sformułowanego w obszarze Ochrona przyrody, a więc zachowaniu bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody sprzyjały działania podejmowane w ramach realizacji Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Programu działao na lata 2007-2013. Działania dotyczące przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów realizowane były przede wszystkim w ramach projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ, NFOŚiGW oraz w mniejszym stopniu RPO, PROW i LIFE+ (łącznie ok. 440 mln PLN). Istotne znaczenie z punktu widzenia ochrony przyrody miał także program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013 - w ramach pakietów Ekstensywne trwałe użytki zielone, Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Strefy buforowe zrealizowano płatności na łączną kwotę ponad 680 mln PLN.
 • 13. 13 | S t r o n a Łącznie na realizację projektów ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE przeznaczono w okresie 2007-2012 kwotę 2,2 mld PLN, z czego ok. 31% w ramach PROW3 , 19,5% - NFOŚiGW, 17,4% - PO RYBY (płatności na rzecz tymczasowego zaprzestawania działalności połowowej w celu odbudowy populacji ryb) oraz 13,2% - POIiŚ. Za najważniejsze kierunki w perspektywie 2020 r. należy uznad sporządzenie i realizację planów ochrony i planów zadao ochronnych obszarów chronionych oraz dostosowanie działao krajowych Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej do „Strategicznego Planu Ochrony Różnorodności Biologicznej na lata 2011-2020”, (zgodnie z Decyzją CBD Nr X/2 COP10 w Nagoya) oraz do strategii unijnej „Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 roku”. W roku 2009 Minister Środowiska zaproponował białowieskim gminom realizację pilotażowego programu zrównoważonego rozwoju pt. “Białowieski Program Rozwoju”, związany z propozycją powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. Program zawierał szereg projektów, które znacząco podniosłyby konkurencyjnośd obszaru wokół Puszczy Białowieskiej, ale również pozytywnie wpłynęły na jakośd życia mieszkaoców. Na realizację szerokiego wachlarza przedsięwzięd zagwarantowano 70 mln zł. z NFOŚiGW. Gminy regionu Puszczy Białowieskiej odmówiły udziału w Programie i automatycznie nie wyraziły zgody na powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego. Jednym z głównych kierunków działao w obszarze Ochrona i zrównoważony rozwój lasów była realizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. Z powodu niskiej podaży gruntów pod zalesienia plan na lata 2009-2012 zrealizowany został zaledwie w ok. 15%, zarówno na gruntach PGL LP, jak i prywatnych. W omawianym okresie utworzono 6 nowych Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Plany Urządzenia Lasu oraz wszystkie zalesienia planowane na obszarach Natura 2000 poddawane były strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Kontynuowane były prace nad przebudową drzewostanów zmierzającą do zwiększenia udziału gatunków liściastych i zróżnicowania struktury wiekowej i gatunkowej, a także programy restytucji jodły pospolitej w Sudetach oraz ochrony i restytucji cisa pospolitego. Od 2009 r. wprowadzono w Lasach Paostwowych system certyfikacji PEFC (poza dotychczas stosowanym FSC). Fundusze ekologiczne i programy współfinansowane ze środków UE miały szczególne znaczenie w przypadku realizacji programu zalesieo na gruntach nienależących do PGL LP (PROW) oraz realizacji programów małej retencji leśnej (POIiŚ) – łącznia kwota dofinansowania wyniosła ok. 1,2 mld PLN. Dla pozostałych kierunków działao kluczową rolę odgrywały środki własne Lasów Paostwowych. W perspektywie 2020 r. wskazana jest kontynuacja działao z lat 2009-2012, ze szczególnym naciskiem na tworzenie korytarzy ekologicznych i spójnych kompleksów leśnych. Realizacji celów i kierunków zdefiniowanych w obszarze Racjonalne gospodarowanie zasobami wody służyły głównie działania podejmowane w sferze legislacji i planowania. Wdrożono dyrektywę powodziową, elementy RDW, dyrektywę o środowiskowych normach jakości oraz ramową dyrektywę w sprawie strategii morskiej. Procedowana jest nowelizacja Prawa wodnego obejmująca pełne dostosowanie polskiego prawa do prawa UE we wszystkich stwierdzonych przez KE naruszeo. W 2012 r. opracowano założenia do reformy systemowej, która zakłada przede wszystkim rozdzielenie kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania mienia Skarbu Paostwa związanego z gospodarką 3 W opracowaniu firma Fundeko opierała się na Sprawozdaniu z realizacji PROW 2007-2013, które również jest publikowane cyklicznie na stronach MRiRW. O wybrane dane występowano też do MRiRW.
 • 14. 14 | S t r o n a wodną od funkcji administracyjnych i planistycznych, systemowe rozwiązanie problemu niedofinansowania zadao z zakresu gospodarki wodnej oraz zapewnienie komplementarności polityce opłat za wodę z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów za usługi wodne. Opracowane i zatwierdzone zostały Plany Gospodarowania Wodami dla 10 obszarów dorzeczy oraz Program wodno-środowiskowy kraju. W 2011 r. dokonano Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego w obszarach dorzeczy (w ramach projektu ISOK). Prowadzone były prace nad wdrożeniem Systemu Informatycznego Gospodarki Wodnej, dokumentowanie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz działania edukacyjno-promocyjne dot. racjonalnego gospodarowania wodami. Na realizację projektów ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE przeznaczono w okresie 2007- 2012 ponad 4,8 mld PLN. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji celu miały środki NFOŚiGW (ok. 40% ogólnej wartości podpisanych umów), POIiŚ (26,3%) i PROW4 (21,1%). Interwencja finansowa miała istotny wpływ na realizację założeo PEP dotyczących rozwoju infrastruktury przeciwpowodziowej i wprowadzania mechanizmów zapobiegawczych. W pozostałych obszarach wpływ funduszy ekologicznych i programów współfinansowanych ze środków UE należy uznad za mało znaczący ze względu na niewielką skalę realizowanych działao (mała retencja, działania edukacyjne) lub niewielki związek z realizacją założeo PEP (melioracje w rolnictwie). W perspektywie 2020 r. kluczowe będzie przeprowadzenie reformy systemowej w zaplanowanym kształcie oraz aktualizacja i realizacja Planów Gospodarowania Wodami i Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Główny nurt działao w obszarze Ochrona powierzchni ziemi skupiał się na upowszechnianiu dobrych praktyk rolnych i rolnictwa ekologicznego (głównie w ramach płatności bezpośrednich i PROW), a także promocji zdrowej żywności. Skala przeprowadzanej w latach 2009-2012 rekultywacji gruntów zdegradowanych była niewielka w stosunku do potrzeb. Projekty rekultywacyjne dofinansowane były głównie ze środków NFOŚiGW, a także przy wsparciu ze środków UE w ramach POIiŚ, RPO oraz LIFE+. Nie powstała odrębna strategia ochrony gleb, natomiast tematyka ta została włączona do strategii Bezpieczeostwo Energetyczne i Środowisko oraz do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020. Ogólna wartośd podpisanych umów dla przedsięwzięd, które miały bezpośredni lub pośredni wpływ na realizację założeo PEP w omawianym obszarze, wyniosła 2,3 mld PLN, z czego 56% stanowił wkład PROW, a 21 % NFOŚiGW. Płatności związane ze wsparciem rolnictwa ekologicznego oraz ochroną gleb i wód stanowiły ponad 56% wartości podpisanych umów, natomiast rekultywacja terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk – 40 %. W perspektywie 2020 r. wskazana jest kontynuacja działao mających na celu ochronę gleb użytkowanych rolniczo oraz inwentaryzację i rekultywację terenów zdegradowanych. W obszarze Gospodarowanie zasobami geologicznymi w latach 2009-2012 nastąpił znaczny postęp odnośnie doskonalenia prawodawstwa – w 2012 r. weszła w życie ustawa Prawo geologiczne i górnicze, zawierająca m.in. szczegółowe rozwiązania prawne odnośnie trybu udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. Ustawa wprowadza obowiązkową procedurę przetargową na koncesje poszukiwania lub rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów. Procedowane są 2 nowelizacje PGG – wdrążająca dyrektywę CCS oraz wprowadzająca nowy model nadzoru i zarządzania przez Paostwo wydobywania węglowodorów. Realizowane były dofinansowane przez 4 W opracowaniu firma Fundeko opierała się na Sprawozdaniu z realizacji PROW 2007-2013, które również jest publikowane cyklicznie na stronach MRiRW. O wybrane dane występowano też do MRiRW.
 • 15. 15 | S t r o n a NFOŚiGW projekty: Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania, Monitoring Zagrożenia Sejsmicznego Obszaru Polski, System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). W latach 2009-2012 nastąpił istotny postęp w dostępie do map i danych geologicznych dzięki narzędziom internetowym. Kontynuowano prace nad mapą geośrodowiskową Polski oraz atlasami geologiczno-inżynierskimi dla największych miast, tworzone były geostanowiska i geoparki. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia realizacji działao w omawianym obszarze miały środki NFOŚiGW (61,5%) i POIiŚ (30,2%), a łączna kwota dofinansowania wyniosła 1,3 mld PLN. Większośd środków (blisko 59%) w przeznaczono na realizację przedsięwzięd polegających na wykonaniu badao, dokumentacji, map oraz baz danych geologicznych i hydrogeologicznych. W perspektywie 2020 r. do istotnych kierunków działao należed będą prawdopodobnie rozwój wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (gaz i ropa łupkowa) oraz zwiększenie efektywności wydobycia węgla. Cele i działania ujęte w obszarze Środowisko a zdrowie związane były przede wszystkim z kwestią przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. W 2010 r. zakooczono implementację dyrektywy SEVESO II do prawa polskiego. IOŚ przeprowadziła liczne szkolenia dotyczące problematyki poważnych awarii - dla przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz innych instytucji. W okresie 2009-2012 nastąpiła znaczna poprawa w wyposażeniu Inspekcji Ochrony Środowiska i Paostwowej Straży Pożarnej w nowoczesny sprzęt pomiarowy i sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, co było możliwe dzięki wsparciu finansowym ze środków UE w ramach POIiŚ i RPO oraz ze środków NFOŚiGW. Zaangażowanie środków publicznych w realizację celów omawianego obszaru wyniosło ok. 700 mln PLN, z czego 52% w ramach RPO. Ponad 77% środków przeznaczonych zostało na wyposażenie jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt gaśniczo – ratowniczy oraz sprzęt do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W perspektywie 2020 r. najistotniejszym zadaniem w omawianym obszarze będzie wdrożenie dyrektywy SEVESO III. Działania podejmowane w okresie 2009-2012 w obszarze Jakośd powietrza związane były w dużej mierze z koniecznością wypełnienia przez Polskę zobowiązao akcesyjnych. Wymogi dyrektywy NEC zostały spełnione w pełni – w latach 2009-2012 nie przekroczono rocznych limitów emisji SO2, NOx, NMLZO i NH3, natomiast wymogi dyrektywy LCP realizowane były w stopniu zadowalającym, chod odnotowywano niewielkie przekroczenia limitów. Wdrożenie Dyrektywy CAFE nastąpiło przez nowelizację ustawy Poś z dnia 13 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 460) oraz odpowiednie akty wykonawcze do niej. Programy ochrony powietrza zostały opracowane przez zarządy województw i wdrożone uchwałami sejmików województw, dla stref, w których odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza. W latach 2009 – 2011 nastąpiła redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii, jednak jej tempo było wolniejsze niż w latach 2006-2008. W 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę energetyczną Polski do 2030 roku”, która zawierała ustalenia dotyczące stymulacji oszczędności energii i promowania odnawialnych źródeł energii. Przewidziany na 2010 r. indykatywny poziom 7,5% udziału energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w użyciu energii elektrycznej brutto nie został osiągnięty (6,67%), lecz wdrożony system wsparcia stworzył solidne podstawy dla stabilnego rozwoju energetyki odnawialnej w kolejnych latach. Realizowane były także działania modernizacyjne w sektorze energetyki, związane m.in. z dostosowaniem do wymogów ochrony środowiska (finansowane głównie ze środków własnych). Z punktu widzenia realizacji celów zdefiniowanych w analizowanym obszarze kluczowe znaczenie miały środki wfośigw (47,2%), POIiŚ (22,4%) oraz NFOŚiGW (15,9%) i RPO
 • 16. 16 | S t r o n a (12,6%). Łączna kwota dofinansowania wyniosła 12,4 mld PLN, z czego ponad 40% przeznaczono na działania związane z podniesieniem efektywności energetycznej budynków, a 33,6% - na budowę instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Priorytetem w perspektywie 2020 r. powinna byd poprawa jakości powietrza (głównie w zakresie PM10, PM2,5 i benzoalfapirenu), a także znoszenie barier administracyjnych i tworzenie zachęt ekonomicznych dla rozwoju OZE. Istotnym wyzwaniem będzie także spełnienie wymogów dyrektywy IED. Główny nurt działao w obszarze Ochrona wód polegał na realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Oszacowana redukcja całkowitego ładunku zanieczyszczeo biodegradowalnych pochodzących z aglomeracji w 2011 r. wyniosła 76%. W 2014 r. planowane jest przyjęcie ustawy – Prawo wodne, która wprowadzid ma nową definicję aglomeracji oraz przejście z wdrażania dyrektywy 97/271/EWG w trybie art. 5.4 na tryb wskazany w art. 5.2. Dla wyznaczonych 19 obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego (OSN), stanowiących 1,48% powierzchni kraju, opracowano programy działao. System monitoringu wód przechodził w latach 2009-2012 przekształcenia – zredukowano liczbę punktów pomiarowych oraz poszerzono zakres prowadzonych pomiarów (m.in. o substancje priorytetowe). W latach 2009-2012 nastąpił spadek ilości składowanych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków, natomiast ilośd osadów przekształcanych termicznie znacznie wzrosła i w 2012 r. była po raz pierwszy większa od ilości odpadów składowanych. Łączna kwota dofinansowania projektów ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE w obszarze ochrony wód wyniosła 26,8 mld PLN, z czego 44% w ramach POIiŚ, 17,7% NFOŚiGW, a 15,6% wfośigw. Blisko 97% środków przeznaczono na rozwój systemu odbioru i oczyszczania ścieków w aglomeracjach (KPOŚK). Za najważniejsze zadanie w perspektywie 2020 r. należy uznad wypełnienie zobowiązao akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej (pełna realizacja KPOŚK). W latach 2009-2012 utrzymany został w Polsce ogólny trend oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, co było jednym z podstawowych celów PEP w obszarze Gospodarka odpadami. W 2012 r. wprowadzono reformę systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych, której zasadniczym elementem było przeniesienie obowiązku zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na gminy. Podjęto działania w celu budowy 6 spalarni odpadów komunalnych o łącznych mocach przerobowych ok. 1 mln ton. Składowiska niespełniające standardów UE zostały zamknięte lub wszczęto procedurę ich zamykania. Ich rekultywacja jest w toku, jednak postępuje powolnie. Poziom zbierania odpadów ZSEE w 2012 r. wyniósł 3,88 kg/os/rok, a poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów w 2011 r. – 34,2%. System zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji należy ocenid jako nieskuteczny, głównie z powodu braku wiarygodnych i kompletnych danych w zakresie liczby samochodów zarejestrowanych i wyrejestrowanych. W latach 2009-2012 nastąpiła intensyfikacja edukacji ekologicznej dotycząca właściwego postępowania z odpadami. Na ukooczeniu jest akcja likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin oraz akcja likwidacji PCB z transformatorów i kondensatorów. Na realizację projektów ze środków funduszy ekologicznych oraz programów UE przeznaczono w okresie 2007-2012 ponad 7,1 mld PLN. Kluczowe znaczenie miały środki POIiŚ (47%) oraz NFOŚiGW (30,4%). Ponad 80% środków przeznaczono na budowę, rozbudowę lub modernizację zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych i medycznych, w tym spalarni. W perspektywie 2020 r. najważniejszymi kierunkami wydaje się dalsze usprawnienie gospodarki odpadami komunalnymi w celu wypełnienia zobowiązao akcesyjnych oraz edukacja społeczna w zakresie ograniczania wytwarzania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych.
 • 17. 17 | S t r o n a Celami średniookresowymi w obszarze Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych były ocena narażenia społeczeostwa na ponadnormatywny hałas oraz nadmierne oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz podjęcie kroków w celu zmniejszenia tych zagrożeo. W zakresie mapowania akustycznego oraz sporządzania i realizacji programów ochrony przed hałasem wystąpiły znaczne opóźnienia w stosunku do terminów wyznaczonych dyrektywą 2002/49/WE. Wyniki monitoringu hałasu dowodzą, że narażenie na nadmierny poziom hałasu w środowisku jest coraz silniej odczuwane, zwłaszcza w środowisku miejskim, a podstawową przyczyną jest transport samochodowy. Wyniki monitoringu pól elektromagnetycznych z lat 2008-2010 wykazały, że mimo rosnącej liczby instalacji stacji bazowych radiokomunikacji ruchomej nie obserwuje się wzrostu średnich poziomów radiowych pól elektromagnetycznych. Instalacje radiokomunikacyjne, w tym większośd instalacji telefonii komórkowej, podlegają obowiązkowi zgłoszenia do organów ochrony środowiska zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Na realizację projektów w omawianym obszarze przeznaczono w okresie 2007-2012 ok. 18 mln PLN, z czego 42% w ramach RPO, 30,9% NFOŚiGW, 27,2% wfośigw. Ponad połowa środków przeznaczona została na tworzenie map akustycznych, a ponad 40% na rozwój systemu monitoringu hałasu. W perspektywie 2020 r. priorytetem powinna byd realizacja programów ochrony przed hałasem. Cele i działania ujęte w obszarze Substancje chemiczne w środowisku dotyczyły przede wszystkim realizacji przepisów rozporządzenia REACH. W 2009 r. wprowadzono do prawa polskiego regulacje odnoszące się do właściwości organów w zakresie przydzielonych rozporządzeniem REACH zadao, warunków i sposobu przestrzegania obowiązków z niego wynikających (organ właściwy - Inspektor do spraw Substancji Chemicznych; organy nadzoru – PIS, IOŚ, PIP, IH, PSP, organy celne). Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach włączyła do polskiego porządku prawnego przepisy rozporządzenia CLP oraz doprecyzowała kompetencje organów nadzoru i zakresu sprawowanej przez nie kontroli. Działania informacyjne i edukacyjne z zakresu REACH i CLP prowadzone były przez Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH i Krajowe Centrum Informacyjne ds. CLP, będące w Biurze ds. Substancji Chemicznych oraz Punkt Konsultacyjny ds. REACH i CLP Ministerstwa Gospodarki. Biuro do spraw Substancji Chemicznych prowadziło aktywną współpracę z Europejska Agencją Chemikaliów (ECHA) i Komisją Europejską w zakresie REACH i CLP. W latach 2009- 2012 tempo usuwania wyrobów zawierających azbest było niewielkie – ok. 156 tys. mg rocznie. Zaangażowanie środków funduszy ekologicznych oraz programów UE w realizację celów określonych w omawianym obszarze wyniosło ok. 200 mln PLN, z czego 57,5% – wfośigw, 33% – NFOŚiGW. Kluczowe znaczenie w ujęciu ilościowym i wartościowym miały projekty dotyczące usuwania i utylizacji azbestu (92% środków). Priorytetem w perspektywie 2020 r. powinno byd sprawowanie skutecznego nadzoru nas substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek. Największy wkład w realizację założeo PEP 2009-2012 miały środki POIiŚ (33,7%), NFOŚiGW (21,2%), wfośigw (18,5%), PROW5 (11%) oraz RPO (11,1%). Komplementarnośd działao oraz spójnośd PEP z dokumentami strategicznymi 5 W opracowaniu firma Fundeko opierała się na Sprawozdaniu z realizacji PROW 2007-2013, które również jest publikowane cyklicznie na stronach MRiRW. O wybrane dane występowano też do MRiRW.
 • 18. 18 | S t r o n a W rozdziale 4 wskazano również na występowanie komplementarności pomiędzy kierunkami działao w ramach poszczególnych obszarów tematycznych (działania o charakterze legislacyjnym, promocyjnym, informacyjnym, edukacyjnym, prawno-organizacyjnym – uzupełniające się i prowadzące do osiągnięcia celu strategicznego w danym obszarze) oraz w skali całego dokumentu, pomiędzy różnymi obszarami. Zidentyfikowano także wiele podobnych działao, wymienionych w różnych obszarach i służących osiągnięciu różnych celów np. działania dotyczące poprawy funkcjonowania monitoringu środowiska czy edukacji ekologicznej. Analiza krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych w aspekcie zgodności z celami nakreślonymi w Polityce Ekologicznej Paostwa 2009-2012, przedstawiona w rozdziale 6, wykazała dużą spójnośd w obszarze środowiskowym. Najlepiej reprezentowane w strategiach krajowych i regionalnych są obszary Racjonalne gospodarowanie zasobami wody, Ochrona powierzchni ziemi i Ochrona przyrody, najsłabiej zaś Substancje chemiczne w środowisku oraz Odpowiedzialnośd za szkody w środowisku. Ocena stopnia spełnienia przez Polskę wymogów traktatowych W rozdziale 7 przedstawiono ocenę stopnia spełnienia przez Polskę zobowiązao akcesyjnych. W obszarze gospodarki ściekowej przewidziany w Traktacie Akcesyjnym stopieo redukcji zanieczyszczeo biodegradowalnych wynoszący 86% nie został uzyskany – w 2011 roku redukcja wyniosła 76%. Łącznie wymagany stopieo obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi został osiągnięty w 406 aglomeracjach, co stanowi tylko 23% wszystkich aglomeracji, a 1322 (77%) nie osiągnęło jeszcze wymaganych stopni obsługi. Polska wdrażała dotąd dyrektywę ściekową w trybie art. 5.4 podczas gdy zapisany w Traktacie Akcesyjnym okres przejściowy (do kooca 2015 r.) dotyczy art. 5.2 (oraz art. 4). Zaistniała więc koniecznośd dostosowania działao do art. 5.2 dyrektywy, tj. oczyszczanie ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów w aglomeracjach powyżej 10 000, a nie jak dotychczas przyjęto – 15 000 RLM. Do kooca 2012 r. nakłady na realizację KPOŚK wyniosły blisko 46,3 mld PLN. Szacuje się, że koszt realizacji IV AKPOŚK do roku 2015 wyniesie blisko 29,4 mld PLN. W obszarze ochrony różnorodności biologicznej kluczowe znaczenie ma wdrożenie dyrektyw: siedliskowej i ptasiej. W związku z niepełną ich transpozycją m.in. w zakresie obowiązku ochrony na terenie całego kraju kormorana, czapli siwej i wydry, KE wszczęła przeciwko Polsce postępowania, które zakooczyły się skazującymi wyrokami ETS. Problemem w wypełnianiu wymogów traktatowych jest też fakt, iż większośd parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów nie ma planów ochrony, mimo iż są one ustawowo wymagane. Dla obszarów Natura 2000 w przygotowywaniu są plany zadao ochronnych – realizowane obecnie i planowane na kolejne lata projekty dofinansowane w ramach POIiŚ umożliwią wywiązanie się Polski z zobowiązao względem UE w tym zakresie. W ramach PMŚ realizowane są: monitoring ptaków (w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000) oraz monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wg aktualnych szacunków, w okresie 2014-2020 na realizację zobowiązao akcesyjnych w zakresie wypełnienia przepisów dyrektyw siedliskowej i ptasiej wymagane są nakłady finansowe rzędu 1968 mln EUR. Istotne działania w zakresie ochrony różnorodności biologicznej , które umożliwią wykonywanie zobowiązao akcesyjnych w dłuższej perspektywie oraz realizacja ochrony czynnej siedlisk wymagad będą nakładów rzędu 1 mld EUR.
 • 19. 19 | S t r o n a W dziedzinie gospodarki odpadami podstawowym obszarem problemowym, w którym zobowiązania akcesyjne nie zostały zrealizowane, jest gospodarka odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie poziomów masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, które mogą byd kierowane na składowiska odpadów. W celu realizacji zobowiązao akcesyjnych przeprowadzono reformę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, która weszła w życie w 2013 r. Nakłady inwestycyjne w dziedzinie gospodarki odpadami na lata 2011-2020 szacowane są na od 7 do 20 mld PLN. Akty prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony powietrza i klimatu, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii były wdrażane do polskiego prawa z opóźnieniem. KE miała również zastrzeżenia odnośnie do niepełnego wdrożenia części przepisów UE. Ze względu na specyfikę sektora energetycznego oraz sektora bytowo-komunalnego Polska ma problem z osiągnięciem standardów jakości powietrza, określonych dyrektywą CAFE w odniesieniu do pyłu PM10 oraz dyrektywą 2004/107/WE odnośnie do benzo(a)pirenu. Szacuje się, iż koszt dostosowania Polski do prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony powietrza będzie wynosił kilkadziesiąt mld PLN, największe nakłady związane będą z wdrożeniem działao naprawczych określonych w programach ochrony powietrza oraz dostosowaniem do wymagao dyrektywy IED. Oszacowania kosztów wdrożenia pakietu energetyczno-klimatycznego wahają się między 0,5 a 4% PKB rocznie. Według szacunków zawartych w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja 6.2), roczne koszty realizacji celu 15% udziału OZE w koocowym zużyciu energii brutto, wyniosą od 3,7 do 4,1 mld zł (w zależności od roku). Ocena wpływu realizowanych działao na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym W rozdziale 8 przedstawiono analizę wpływu projektów na realizację założeo polityki klimatycznej w oparciu o wskaźniki OECD – Rio Markers. Na realizację przedsięwzięd, w przypadku których adaptacja do skutków zmian klimatycznych stanowi główny element projektu przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie 4,9 mld PLN, co stanowi 9,8% wartości podpisanych umów, przy czym najwięcej środków przeznaczono na działania związane z rozwojem i modernizacją infrastruktury przeciwpowodziowej, doskonalenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym, jak również ochrony brzegów morskich i stabilizacji osuwisk. Z kolei na realizację przedsięwzięd, w przypadku których adaptacja do skutków zmian klimatycznych stanowi dodatkowy element projektu, przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie 2,0 mld PLN, co stanowi 4,0% wartości podpisanych umów. Na realizację przedsięwzięd, w przypadku których redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowiła główny efekt projektu przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie około 2,3 mld PLN, co stanowi 4,6% wartości podpisanych umów, przy czym najwięcej środków wydatkowano na działania związane z rozwojem instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności energetyki wiatrowej, biogazowej i słonecznej. Na realizację przedsięwzięd, w przypadku których redukcja emisji gazów cieplarnianych stanowiła dodatkowy efekt projektu lub wpływ ma charakter pośredni, przeznaczono w okresie 2007-2012 łącznie około 9,2 mld PLN, co stanowi 18,4% wartości umów podpisanych w ramach NFOŚiGW oraz programów współfinansowanych ze środków UE. Kluczowe wnioski dla systemu realizacji polityki ochrony środowiska
 • 20. 20 | S t r o n a Wpływ PEP 2009-2012 jako osobnego dokumentu strategicznego na realizację kluczowych działao w obszarze ochrony środowiska był ograniczony. Motorem zmian w obszarze ochrony środowiska były inne dokumenty strategiczne oraz operacyjne obowiązujące na poziomie kraju oraz regionów (województw), w szczególności KPOŚK, KPGO, WPGO oraz wymogi wynikające z prawa Unii Europejskiej. PEP 2009-2012 miał także niewielki wpływ na kształt krajowych i regionalnych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w okresie 2007-2014, które stanowiły istotne źródło finansowania działao w ochronie środowiska. PEP 2009-2012 odgrywał natomiast rolę w obszarach, które nie były szczegółowo definiowane w innych dokumentach strategicznych, stanowiąc m.in. wytyczną dla finansowania istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony środowiska działao przez NFOŚiGW. Realizacja założeo PEP była w znacznym stopniu uzależniona od realizacji przedsięwzięd finansowanych lub współfinansowanych ze środków programów UE, NFOŚiGW i wfośigw. Kluczowe znaczenie w ujęciu wartościowym miały środki POIiŚ, NFOŚiGW, wfośigw, RPO i PROW. Mechanizm oddziaływania był jednak zróżnicowany. Analiza stopnia realizacji założeo PEP 2009-2012 prowadzi do następujących ogólnych wniosków:  dla 14 kierunków nie zidentyfikowano działao, które przyczyniają się do realizacji przyjętych założeo,  dla 112 kierunków podjęto działania, które przyczyniają się do realizacji przyjętych założeo, jednak konieczna jest ich kontynuacja, w tej grupie 37 kierunków działao ma charakter ciągły,  w przypadku 8 kierunków dzięki podjętym działaniom założenia zostały w pełni zrealizowane. Formułując założenia przyszłej polityki ochrony środowiska w perspektywie do roku 2020 wskazane wydaje się:  ograniczenie liczby celów, a przede wszystkim kierunków działao do najistotniejszych z punktu widzenia kluczowych problemów ochrony środowiska,  unikanie dublowania celów i zadao w stosunku do innych dokumentów strategicznych,  określenie oczekiwanych mierzalnych efektów planowanych działao,  precyzyjne określenie podmiotów odpowiedzialnych za realizację działao oraz realnego horyzontu czasowego, oraz źródeł finansowania. Powyższe postulaty, w szczególności dotyczące koncentracji na ograniczonej liczbie celów, zostały częściowo zrealizowane poprzez opracowanie nowego systemu dokumentów strategicznych. Kluczowe cele w obszarze ochrony środowiska w perspektywie do roku 2020 zostały zdefiniowane w SRK, BEiŚ, SZRWRiR, SIEG, a ich uzupełnieniem i uszczegółowieniem w obszarze adaptacji do zmian klimatycznych jest SPA 2020. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, jak również wysoki poziom zaawansowania prac nad krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi na lata 2014- 2020, opracowanie odrębnej Polityki ekologicznej paostwa wydaje się mało zasadne, gdyż jej rola oraz możliwośd oddziaływania będzie znikoma.
 • 21. 21 | S t r o n a 1. WSTĘP Podstawowym celem dokumentu jest dokonanie oceny realizacji Polityki ekologicznej paostwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rady Ministrów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), w tym określenie, w jakim stopniu i w jakim zakresie zostały zrealizowane priorytety, cele i kierunki działao zaplanowane w tym dokumencie. Raport zawiera również ocenę, jaki wpływ na realizację założeo zawartych Polityce ekologicznej paostwa w latach 2009-2012 miały programy współfinansowane ze środków UE oraz fundusze ekologiczne (NFOŚiGW i wfośigw), jak również analizę zobowiązao Polski w obszarze środowiska w perspektywie 2020 roku oraz aktualnego stanu ich realizacji. Historia polityki ekologicznej paostwa sięga 1991 r., w którym weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686 i 688) dla wdrożenia jednolitego systemu kontroli przestrzegania tego prawa i w tymże roku wydano pierwszą politykę ekologiczną paostwa, jako dokument strategiczny dla rozwoju kraju. W dniu 8 maja 2003 r. Sejm RP przyjął dokument „Polityka ekologiczna paostwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Ze względu na nadmierną ogólnikowośd, a także nieaktualnośd wielu istotnych elementów, szczególnie w odniesieniu do prawodawstwa Unii Europejskiej konieczna stała się jego aktualizacja. Opracowano wówczas dokument będący przedmiotem niniejszego raportu. Polityka ekologiczna paostwa wyznacza cele średniookresowe polityki do 2016 roku, a dla nich kierunki działao na lata 2009-2012 w ramach następujących dziedzin:  uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,  aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,  zarządzanie środowiskowe,  udział społeczeostwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,  rozwój badao i postęp techniczny,  odpowiedzialnośd za szkody w środowisku,  aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym,  aochrona przyrody,  ochrona i zrównoważony rozwój lasów,  racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,  ochrona powierzchni ziemi,  gospodarowanie zasobami geologicznymi,  środowisko a zdrowie,  jakośd powietrza,  ochrona wód,  gospodarka odpadami,  oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,  substancje chemiczne w środowisku.
 • 22. 22 | S t r o n a Raport zawiera również ocenę, jaki wpływ na realizację założeo zawartych w Polityce ekologicznej paostwa w latach 2009-2012 miały programy współfinansowane ze środków UE, oraz fundusze ekologiczne (NFOŚiGW i wfośigw), jak również analizę zobowiązao Polski w obszarze środowiska w perspektywie 2020 roku oraz aktualnego stanu ich realizacji. Analiza została przeprowadzona w oparciu o następujące metody i narzędzia badawcze:  Analiza danych wtórnych (desk research) Kluczowym źródłem informacji były bazy danych statystycznych (GUS, EUROSTAT), analizy, raporty i opracowania instytucji ustawowo zobowiązanych do monitorowania stanu środowiska oraz informacje generowane przez instytucje zaangażowane w realizację polityki ochrony środowiska, jak również wdrażanie funduszy europejskich w Polsce – np. bazy danych dofinansowanych przedsięwzięd i sprawozdania z działalności NFOŚiGW, sprawozdania z działalności wfośigw, System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK).  Ankieta CAWI/CATI Zindywidualizowana ankieta internetowa CAWI została skierowana do wszystkich gmin i urzędów marszałkowskich. Otrzymano zwrot 420 ankiet. Badaniem CAWI zostały objęte także inne podmioty, które związane są z realizacją założeo PEP (zwrot 184 ankiet). Badaniem telefonicznym CATI zostali objęci przedstawiciele przedsiębiorstw. Wykonano łącznie 116 ankiet telefonicznych.  Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami instytucji kluczowych z punktu widzenia wdrażania PEP 2009-2012 W ramach przygotowania raportu przeprowadzono 15 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji kluczowych z punktu widzenia wdrażanie założeo PEP 2009-2012, tj. z przedstawicielami: poszczególnych departamentów Ministerstwa Środowiska, GDOŚ, GIOŚ, KZGW oraz DGLP. Celem wywiadów było m.in. uzyskanie wstępnych opinii nt. przyjętych założeo metodycznych oraz analizowanych zagadnieo, w tym przede wszystkim stopnia osiągnięcia celów poszczególnych PEP. Jako uzupełnienie IDI przeprowadzono telefoniczne wywiady pogłębione (TDI) z przedstawicielami instytucji, zaangażowanych w realizację działao zapisanych w PEP 2009-2012.  Analiza wskaźnikowa Przygotowując dokument, zebrano odpowiednie wskaźniki, a następnie skonstruowano relacyjną bazę danych wskaźników dotyczących stanu środowiska, wielkości presji na środowisko, stopnia rozwoju podstawowej infrastruktury związanej z ochroną środowiska, nakładów na działania związane z ochroną środowiska oraz cech obszarów funkcjonalnych. Relacyjna baza danych pozwoliła na szybką analizę oraz zestawianie i porównanie danych w dowolnych konfiguracjach.  Studia przypadku W raporcie przytoczono przykłady różnych projektów finansowanych ze środków publicznych, które można uznad za dobrą praktykę. Opisane projekty mogą stanowid punkt odniesienia lub przykład dla realizacji działao w obszarze ochrony środowiska po roku 2012.
 • 23. 23 | S t r o n a  Analiza zgodności w oparciu o macierz krzyżową W celu oceny efektywności (spójności) interwencji finansowej6 , w tym środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej w realizacji celów PEP 2009-2012 przeprowadzono ogólną analizę dotyczącą zgodności realizowanych działao z priorytetami, celami i kierunkami działao zaplanowanymi w PEP. W tym celu skonstruowano matrycę zawierającą informację nt. wpływu działao (projektów) na realizację danego celu.  Analiza wpływu na klimat w oparciu o Rio Markers Przeprowadzono ocenę wpływu projektów na realizację założeo polityki klimatycznej w oparciu o wskaźniki OECD – Rio Markers, na podstawie której zostały przygotowane zestawienia zbiorcze, pokazujące, jaka częśd środków finansowych (ogółem oraz w ramach poszczególnych instrumentów finansowych) została przeznaczona na działania, które przyczyniają się do lepszej adaptacji do zmian klimatycznych, lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym.  Analizy przestrzenne GIS Wykorzystano narzędzia przestrzenne GIS w celu oceny zróżnicowania przestrzennego badanych procesów i zjawisk. 6 Rozumiana jako wkład (znaczenie oraz istotnośd) finansowanych działao w realizację celów PEP 2009-2012
 • 24. 24 | S t r o n a 2. OGÓLNA OCENA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W OKRESIE 2009-2012 ORAZ DYNAMIKI WIELOLETNICH PROCESÓW W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA NA TLE INNYCH KRAJÓW UE Wstępem do oceny stopnia realizacji założeo PEP 2009-2012 była analiza dostępnych danych statystycznych, przede wszystkim publikowanych przez GUS. W celu przedstawiania tendencji występujących w Polsce na tle innych krajów UE odwołano się również do wybranych danych publikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny (EUROSTAT). Wyniki analiz oraz opracowane na ich podstawie tabele, wykresy i schematy zostały wykorzystane w rozdziale dotyczącym stopnia realizacji założeo PEP. W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane dane obrazujące ogólną dynamikę zmian w okresie 2009-2012 na tle poprzedniego czterolecia oraz innych krajów członkowskich UE. Dla wybranych wskaźników przedstawiono również charakterystyki dotyczące dynamiki zmian zachodzących na poziomie poszczególnych województw oraz powiatów. Dostępne zasoby danych statystycznych nie pozwalają na pełne pokazanie wieloletnich tendencji zachodzących we wszystkich obszarach, do których odwołuje się PEP 2009-2012. W ramach analizy skoncentrowano się na kluczowych obszarach tematycznych, w tym: gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, ochronie powietrza, ochronie przyrody i leśnictwa. 2.1. OCHRONA WÓD, ZAOPATRZENIE W WODĘ I GOSPODARKA WODNA W okresie 2009-2012 w przypadku większości aspektów związanych z oczyszczaniem ścieków komunalnych występowały korzystne tendencje. Jednocześnie dynamika pożądanych procesów związanych ze zmniejszeniem presji na środowisko była wyższa w porównaniu z okresem 2005-2008 (Tabela 1). Tabela 1. Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących gospodarki ściekowej w okresie obowiązywania PEP 2009-2012 korzystna zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na środowisko niekorzystna zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na środowisko zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, w stosunku do okresu 2005-2008 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009- 2012, w stosunku do okresu 2005-2008 Nazwa wskaźnika Jednostka Stan w roku bazowym oraz docelowym Dynamika zmiany wartości wskaźnika (średnio w skali roku) Porównanie dynamiki w stosunku do okresu 2005-20082008 2012 (2011*) 2005- 2008 2009- 2012 ŚCIEKI OGÓŁEM Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi dam 3 2 236 585 2 199 285 25 427 -9 325
 • 25. 25 | S t r o n a w ciągu roku Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane w % ścieków wymagających oczyszczania % 92,9 93,5 0,5 0,2 ŚCIEKI KOMUNALNE Długośd czynnej sieci kanalizacyjnej km 94 792 125 581 5 231 7 697 Ludnośd korzystająca z sieci kanalizacyjnej (ogółem) tys. osób 23 249 24 487* 221 413 Ludnośd korzystająca z sieci kanalizacyjnej w miastach tys. osób 19 908 20 279* 39 124 Ludnośd korzystająca z oczyszczalni komunalnych tys. osób 24 056 26 438 380 596 Ludnośd korzystająca z kanalizacji % ogółu ludności 61,0 63,5* 0,6 0,8 Ludnośd korzystająca z kanalizacji w miastach % ogółu ludności 85,5 86,7* 0,3 0,4 Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych szt. 3 090 3 191 54 25 Ścieki oczyszczane w ciągu roku w komunalnych oczyszczalniach ścieków dam 3 1 169 364 1 220 788 4 274 12 856 Ładunki zanieczyszczeo w ściekach komunalnych odprowadzonych do wód lub do ziemi: BZT5 tys. ton/rok 13,3 10,0 -3,3 -0,8 ChZT tys. ton/rok 74,4 68,0 -43,3 -1,6 zawiesina ogólna tys. ton/rok 18,6 14,7 -4,5 -1,0 azot ogólny tys. ton/rok 21,3 17,2 -2,2 -1,0 fosfor ogólny tys. ton/rok 1,7 1,1 -0,3 -0,2 Nieoczyszczone ścieki wymagające oczyszczenia odprowadzone siecią kanalizacyjną do wód lub ziemi dam 3 85 009 27 979 -14 080 -14 258 OSADY ŚCIEKOWE Osady wytworzone w ciągu roku w oczyszczalniach ścieków komunalnych: stosowane w rolnictwie tys. ton 112,0 115,0 11,3 0,8 stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne tys. ton 105,8 50,3 -1,2 -13,9 stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu tys. ton 27,5 33,3 -0,6 1,5 przekształcone termicznie tys. ton 6,0 56,6 1,2 12,7 składowane razem tys. ton 91,6 46,8 -17,8 -11,2 ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE Liczba oczyszczalni przemysłowych szt. 1 154,0 1 093,0 -46 -15 Ścieki przemysłowe odprowadzone w ciągu roku tys. dam 3 7 659,0 7 970,0 -75,3 77,8 Nieoczyszczone ścieki wymagające oczyszczenia odprowadzone z zakładów przemysłowych do wód lub ziemi dam 3 74 625 116 137 6 036 10 378 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL)
 • 26. 26 | S t r o n a W okresie 2009-2012 nastąpił wzrost dynamiki procesów związanych z budową sieci kanalizacyjnych, zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, jak również ilości oczyszczanych ścieków komunalnych. W przypadku liczby oczyszczalni ścieków oraz redukcji ładunku zanieczyszczeo w ściekach komunalnych odprowadzonych do wód lub do ziemi, w okresie 2009-2012 występowały korzystne tendencje w tych obszarach, jednak dynamika procesów była niższa w stosunku do wcześniejszego czterolecia. Korzystne tendencje występują również w przypadku zagospodarowania osadów ściekowych. W okresie 2009-2012 najbardziej dynamiczny wzrost wystąpił w przypadku ilości termicznego zagospodarowania osadów ściekowych, jednocześnie uległa zmniejszeniu ilośd osadów poddawanych składowaniu, przy czym dynamika procesu redukcji była nieco niższa niż w okresie 2005-2008. Odwrotna tendencja występuje w przypadku ścieków przemysłowych. W okresie 2009-2012 zmniejszyła się liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych. Jednocześnie zwiększyła się objętośd produkowanych ścieków przemysłowych, jak również nieoczyszczonych ścieków wymagających oczyszczenia odprowadzonych z zakładów przemysłowych do wód lub ziemi. Dynamika redukcji liczby oczyszczalni ścieków była w okresie 2009-2012 niższa niż w okresie 2005-2008. Ogólne tendencje w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych dobrze charakteryzuje poniższy schemat (Wykres 1). Wykres 1. Udział ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do wód lub gleby z zakładów przemysłowych oraz siecią kanalizacyjną Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL) Kluczowe z punktu widzenia realizacji założeo PEP są procesy dotyczące rozwoju systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. W roku 2008 poprzedzającym wdrożenie PEP 2009-2012 udział ludności korzystającej z kanalizacji w poszczególnych województwach był dośd zróżnicowany. Wskaźnik ten kształtował się na najniższym poziomie w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim. Te same województwa charakteryzują się najwyższą dynamiką w zakresie zwiększenia liczby ludności korzystającej z kanalizacji, co świadczy o tendencji zmniejszania dysproporcji pomiędzy województwami (Tabela 2).
 • 27. 27 | S t r o n a Tabela 2. Stan oraz dynamika zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu ludności) w poszczególnych województwach (kolory odzwierciedlają stan rozwoju infrastruktury oraz dynamikę zmian w poszczególnych województwach) Ludnośd korzystająca z kanalizacji (%ogółu ludności) 2008 2011 ZMIANA 2006-2008 (p.p.) ZMIANA 2009-2011 p.p. % Polska=1 POLSKA 61,0 63,5 1,80 2,50 4,1% 1,00 ŁÓDZKIE 58,4 59,8 1,00 1,40 2,4% 0,58 MAZOWIECKIE 60,1 63,1 2,30 3,00 5,0% 1,22 MAŁOPOLSKIE 51,1 54,5 2,30 3,40 6,7% 1,62 ŚLĄSKIE 68,4 70,1 1,10 1,70 2,5% 0,61 LUBELSKIE 46,2 48,5 1,30 2,30 5,0% 1,21 PODKARPACKIE 53,8 60,7 3,40 6,90 12,8% 3,13 PODLASKIE 59,5 61,0 1,70 1,50 2,5% 0,62 ŚWIĘTOKRZYSKIE 46,4 50,0 1,90 3,60 7,8% 1,89 LUBUSKIE 62,4 64,4 1,30 2,00 3,2% 0,78 WIELKOPOLSKIE 59,7 62,6 1,70 2,90 4,9% 1,19 ZACHODNIOPOMORSKIE 74,2 76,0 0,90 1,80 2,4% 0,59 DOLNOŚLĄSKIE 67,5 69,3 1,40 1,80 2,7% 0,65 OPOLSKIE 58,4 60,8 4,80 2,40 4,1% 1,00 KUJAWSKO-POMORSKIE 63,1 65,2 1,70 2,10 3,3% 0,81 POMORSKIE 74,6 76,5 1,50 1,90 2,5% 0,62 WARMIOSKO-MAZURSKIE 65,4 66,8 1,00 1,40 2,1% 0,52 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL) Podobna tendencja występuje na poziomie powiatów. Największa dynamika zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji występuje w województwach charakteryzujących się najniższą wartością analizowanego wskaźnika w roku 2008 (Wykres 2, Wykres 3, Mapa 1).
 • 28. 28 | S t r o n a Wykres 2. Udział ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu ludności) w powiatach poszczególnych województwo w roku 2008 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL)
 • 29. 29 | S t r o n a Wykres 3. Dynamika zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji w powiatach poszczególnych województw w latach 2009-2011 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL)
 • 30. 30 | S t r o n a Mapa 1. Udział ludności korzystającej z kanalizacji (% ogółu ludności) w powiatach w roku 2008 oraz dynamika zmian udziału ludności korzystającej z kanalizacji w latach 2009-2011 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL)
 • 31. 31 | S t r o n a Przy założeniu utrzymania tendencji dla wielolecia (2002-2011) udział ludności korzystającej z kanalizacji osiągnie w roku 2020 poziom około 68% dla ogółu obszarów (90% dla obszarów miejskich i 39% dla obszarów wiejskich). Biorąc pod uwagę dynamikę dla okresu 2009-2011, która była wyższa niż dla całego analizowanego okresu, wartośd wskaźnika może osiągnąd wartośd nieco wyższą – 71% dla ogółu obszarów, około 90,5% dla obszarów miejskich i 44% dla obszarów wiejskich (Wykres 4) Wykres 4.Prognoza dotyczącą zmiany udziału ludnośd korzystająca z kanalizacji na podstawie tendencji z wielolecia (% ogółu ludności) przerywana linia zielona – lina trendu na podstawie dynamiki zmian dla okresu 2002-2011 przerywana linia pomaraoczowa – linia trendu na podstawie dynamiki zmian z okresu 2009-2011 W MIASTACH NA WSI Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL)
 • 32. 32 | S t r o n a Porównanie dynamiki procesów związanych z innymi krajami UE jest utrudnione, gdyż dane publikowane przez EUROSTAT są niepełne. Na podstawie danych dostępnych dla wybranych krajów UE można stwierdzid, że dynamika procesów związanych z poprawą dostępu ludności do zbiorczych systemów kanalizacji w okresie 2004-2009 była zbliżona do Czech i Bułgarii (ok. 5 p.p.), niższa niż w Belgii i Estonii (18 i 8 p.p.) i wyższa niż w Rumunii (2 p.p.) (Wykres 5). Wykres 5. Ludnośd korzystająca z systemu kanalizacji (% ogółu ludności) Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych EUROSTAT Interesujące z punktu widzenia oceny sytuacji w obszarze gospodarki ściekowej są również podstawowe wskaźniki dotyczące konsumpcji wody. Wzrost poziomu życia, jak również poziomu zwodociągowania, a co za tym idzie zwiększenie liczby użytkowników sieci wodociągowej, może pośrednio przyczyniad się do zwiększenia konsumpcji wody, a także zwiększenia ilości produkowanych ścieków komunalnych. Z danych prezentowanych przez GUS wynika, że wzrostowi poziomu zwodociągowania nie towarzyszy zwiększenie zużycia wody na użytkownika. W okresie wieloletnim występuje w tym zakresie stała tendencja zniżkowa. W okresie 2009-2012 dynamika tego procesu była nieco wyższa w stosunku do poprzedniego czterolecia. Wpływ na to może mied zwiększenie ogólnych kosztów użytkowania wody, wynikające głównie ze wzrostu kosztów jednostkowych oczyszczania ścieków w gminach – co stymuluje tendencje oszczędnościowe. Odwrotna tendencja wystąpiła w obszarze zużycia wody w przemyśle, tendencja zniżkowa w okresie 2005-2008 została zastąpiona tendencją zwyżkową w okresie 2009-2012. Tabela 3. Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących zaopatrzenia i wykorzystania wody w okresie obowiązywania PEP 2009-2012 korzystna zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na środowisko niekorzystna zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na środowisko zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, w stosunku do okresu 2005-2008 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009- 2012, w stosunku do okresu 2005-2008
 • 33. 33 | S t r o n a Nazwa wskaźnika Jednostka Stan w roku bazowym oraz docelowym Dynamika zmiany wartości wskaźnika (średnio w skali roku) Porównanie dynamiki w stosunku do okresu 2005-20082008 2012 (2011*) 2005- 2008 2009- 2012 ZAOPATRZENIE I WYKORZYSTANIE WODY Długośd czynnej sieci wodociągowej km 262 687 283 103 5 877 5 104 Ludnośd korzystająca z sieci wodociągowej % ogółu ludności 87,0 87,6* 0,3 0,2 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku ogółem mln dam 3 /rok 10,2 10,3 -0,1 0,0 przemysł mln dam 3 /rok 7,5 7,7 -0,1 0,1 rolnictwo i leśnictwo mln dam 3 /rok 1,1 1,1 0,0 0,0 bez istotnych zmian Zużycie wody z wodociągów na 1 użytkownika m 3 /rok 36,5 35,6* -0,2 -0,3 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL) W okresie 2009-2011 można zidentyfikowad również wzrost dynamiki działao związanych z budową i modernizacją obwałowao przeciwpowodziowych, stacji pomp na zawalach, jak również regulacją i zabudową rzek i podków. Liczba obiektów oddanych do użytku w okresie 2009-2011 była wyższa niż w okresie poprzedzającego trzylecia (Tabela 4). Tabela 4. Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących gospodarki wodnej. Efekty rzeczowe inwestycji gospodarki wodnej oddane w roku sprawozdawczym w okresie obowiązywania PEP 2009-2012 Nazwa Wskaźnika 2006-2008 (OGÓŁEM) 2009 2010 2011 2009-2011 OGÓŁEM ZMIANA w stosunku do okresu 2006-2011 Obwałowania przeciwpowodziowe - długośd (km) 446 60 110 305 475 7% Stacje pomp na zawalach i obszarach depresyjnych obiekty (szt.) 19 8 3 16 27 42% Regulacja i zabudowa rzek i potoków łącznie z zabudową potoków górskich - długośd (km) 963 246 299 654 1 199 24% Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL)
 • 34. 34 | S t r o n a 2.2. GOSPODARKA ODPADAMI W obszarze gospodarki odpadami w okresie 2009-2012 nastąpił wzrost ilości wytworzonych odpadów (ogółem), nastąpiło więc odwrócenie tendencji z poprzedniego czterolecia. Jednocześnie można zaobserwowad korzystne zmiany w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. W okresie 2009-2012 nastąpiło zmniejszenie ilości zebranych odpadów zmieszanych. Jednocześnie wzrosła ilośd oraz udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ciągu roku, jednak dynamika tego procesu była dośd niska w stosunku do oczekiwao, jak również niższa w stosunku do wcześniejszego czterolecia. Tabela 5. Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących gospodarki odpadami w okresie obowiązywania PEP 2009-2012 korzystna zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na środowisko niekorzystna zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na środowisko zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, w stosunku do okresu 2005-2008 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009- 2012, w stosunku do okresu 2005-2008 Nazwa wskaźnika Jednostka Stan w roku bazowym oraz docelowym Dynamika zmiany wartości wskaźnika (średnio w skali roku) Porównanie dynamiki w stosunku do okresu 2005-20082008 2012 (2011*) 2005- 2008 2009- 2012 ODPADY Odpady wytworzone w ciągu roku ogółem mln ton 114,9 123,1 -2,3 2,1 Zmieszane odpady komunalne zebrane w ciągu roku tys. ton 9 354 8843* 99 -170 Odpady komunalne zebrane selektywnie w ciągu roku tys. ton 683 984* 129 101 Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ciągu roku % 6,8 10* 1,2 1,1 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL) Kluczowy z punktu widzenia realizacji założeo PEP jest wskaźnik dotyczący udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ciągu roku. W roku 2008 poprzedzającym wdrożenie PEP 2009-2012 udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w poszczególnych województwach był dośd zróżnicowany. Wskaźnik ten kształtował się na najniższym poziomie w województwach: podlaskim, opolskim, lubelskim i świętokrzyskim. Dwa z wymienionych województw – lubelskie i opolskie - charakteryzują się najwyższą dynamiką w zakresie zwiększenia udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie, nie można jednak zidentyfikowad wyraźnej tendencji zmniejszania dysproporcji pomiędzy województwami.
 • 35. 35 | S t r o n a Tabela 6. Stan oraz dynamika zmian udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie w poszczególnych województwach (kolory odzwierciedlają poziom udziału odpadów komunalnych zebranych selektywnie oraz dynamikę zmian w poszczególnych województwach) Udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ciągu roku (%) 2008 2011 ZMIANA 2006-2008 (wartośd) ZMIANA 2009-2011 wartośd % Polska=1 POLSKA 6,8 10,0 3,6 3,2 47,1% 1,00 ŁÓDZKIE 7,4 10,0 4,9 2,6 35,1% 0,75 MAZOWIECKIE 7,2 11,1 3,6 3,9 54,2% 1,15 MAŁOPOLSKIE 8,9 15,2 5,0 6,3 70,8% 1,50 ŚLĄSKIE 7,1 10,2 3,5 3,1 43,7% 0,93 LUBELSKIE 4,9 9,3 1,4 4,4 89,8% 1,91 PODKARPACKIE 8,5 11,7 5,2 3,2 37,6% 0,80 PODLASKIE 4,5 6,0 2,7 1,5 33,3% 0,71 ŚWIĘTOKRZYSKIE 4,8 8,0 2,5 3,2 66,7% 1,42 LUBUSKIE 5,7 7,8 3,7 2,1 36,8% 0,78 WIELKOPOLSKIE 8,9 11,2 5,4 2,3 25,8% 0,55 ZACHODNIOPOMORSKIE 6,2 10,2 3,5 4,0 64,5% 1,37 DOLNOŚLĄSKIE 6,6 7,2 4,4 0,6 9,1% 0,19 OPOLSKIE 4,7 8,1 -1,5 3,4 72,3% 1,54 KUJAWSKO-POMORSKIE 5,2 9,6 2,3 4,4 84,6% 1,80 POMORSKIE 5,2 7,9 2,3 2,7 51,9% 1,10 WARMIOSKO-MAZURSKIE 5,1 8,6 2,3 3,5 68,6% 1,46 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL) Przy założeniu utrzymania tendencji dla wielolecia (2005-2011) udział odpadów zbieranych selektywnie osiągnie w roku 2020 poziom około 20%. Biorąc pod uwagę dynamikę dla okresu 2009- 2011, która kształtowała się na nieco niższym poziomie, niż dla całego analizowanego okresu, wartośd wskaźnika może osiągnąd wartośd nieco niższą – 19,5% (Wykres 6). Biorąc jednak pod uwagę zmiany legislacyjne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, jak również fakt realizacji licznych przedsięwzięd dotyczących usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach programów UE, których efekty zostaną w pełni osiągnięte dopiero w okresie 2014-2016, należy spodziewad się, że zmiany w analizowanym obszarze będą charakteryzowały się wyższą dynamiką. Na podstawie dostępnych danych trudno jednak określid, jaka będzie rzeczywista dynamika zmian w obszarze gromadzenia odpadów w sposób selektywny. Wykres 6. Prognoza dotyczącą zmiany udziału odpadów zbieranych selektywnie przerywana linia zielona – lina trendu na podstawie dynamiki zmian dla okresu 2002-2011 przerywana linia pomaraoczowa – linia trendu na podstawie dynamiki zmian z okresu 2009-2011 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL)
 • 36. 36 | S t r o n a Odwołując się do danych EUROSTAT należy stwierdzid, że na przestrzeni wielolecia następuje stały spadek udziału odpadów komunalnych poddawanych składowaniu. Wskaźnik ten w okresie 2009- 2011 uległ zmniejszeniu z 71% (stan dla roku 2008) do 57% (2011), co daje około 4,6% w skali roku. Dynamika tego procesu w Polsce była wyższa niż w przypadku całej Unii Europejskiej (EU 27), jak również innych krajów regionu – Węgry i Czechy. Wykres 7. Odpady komunalne. Składowanie pod ziemią i na powierzchni ziemi (%) Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych EUROSTAT Przy założeniu utrzymania tendencji dla wielolecia (2002-2011, jak również 2009-2011) udział odpadów komunalnych poddawanych składowaniu powinien osiągnąd w roku 2020 poziom około 15%. Wykres 8. Prognoza dotycząca udziału odpadów komunalnych składowanych pod ziemią i na powierzchni ziemi (%) przerywana linia zielona – lina trendu na podstawie dynamiki zmian dla okresu 2002-2011 przerywana linia pomaraoczowa – linia trendu na podstawie dynamiki zmian z okresu 2009-2011 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych EUROSTAT
 • 37. 37 | S t r o n a Pozytywną tendencją jest również utrzymanie na stałym poziomie ilości wytworzonych odpadów komunalnych per capita. Poziom ten jest dużo niższy niż średnia dla Unii Europejskiej (EU 27) i większości starych krajów UE i utrzymuje się w okresie 2005-2011 na niemal niezmiennym poziomie pomimo wzrostu poziomu życia, z czym może wiązad się wzrost konsumpcji oraz ilości wytworzonych odpadów (Wykres 9). Można więc stwierdzid, że wzrostowi dobrobytu i rozwojowi ekonomicznemu społeczeostwa w Polsce nie towarzyszy wzrost ilości wytworzonych odpadów per capita. Wykres 9. Odpady komunalne. Ogólny poziom produkcji odpadów (kg per capita) Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych EUROSTAT
 • 38. 38 | S t r o n a 2.3. OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU W rozdziale przedstawiono wybrane wskaźniki dotyczące emisji zanieczyszczeo do powietrza, konsumpcji energii oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W okresie 2009-2012 nastąpił niewielki wzrost emisji zanieczyszczeo gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych (poziom emisji w roku 2012 był wyższy w stosunku do roku 2008 o około 0,1%), jednak dynamika tego procesu była niższa niż w poprzednim czteroleciu. Dynamika zmian poszczególnych zanieczyszczeo jest dośd zróżnicowana. W okresie 2009-2012 nastąpił spadek emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla oraz wzrost poziomu emisji niezorganizowanej, podtlenku azotu i dwutlenku węgla. W przypadku emisji metanu po wzroście w latach 2005-2008, w okresie 2009-2012 nastąpił spadek. Tabela 7. Dynamika zmian kluczowych wskaźników dotyczących ochrony powietrza w okresie obowiązywania PEP 2009-2012 korzystna zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na środowisko niekorzystna zmiana, z punktu widzenia poprawy stanu środowiska lub zmniejszenia presji na środowisko zwiększenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009-2012, w stosunku do okresu 2005-2008 zmniejszenie dynamiki pożądanych procesów w obszarze ochrony środowiska w okresie 2009- 2012, w stosunku do okresu 2005-2008 Nazwa wskaźnika Jednostka Stan w roku bazowym oraz docelowym Dynamika zmiany wartości wskaźnika (średnio w skali roku) Porównanie dynamiki w stosunku do okresu 2005-20082008 2012 (2011*) 2005- 2008 2009- 2012 OCHRONA POWIETRZA Emisja zanieczyszczeo gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych: ogółem ton/rok 216 319 016 216 513 740 676 294 48 681 ogółem (bez dwutlenku węgla) ton/rok 1 785 371 1 626 634 -58 725 -39 684 nie zorganizowana ton/rok 99 873 156 018 5 550 14 036 dwutlenek siarki ton/rok 603 600 468 532 -65 901 -33 767 tlenki azotu ton/rok 331 070 316 416 -4 541 -3 664 tlenek węgla ton/rok 348 233 334 302 -6 024 -3 483 dwutlenek węgla ton/rok 214 533 645 214 887 106 735 019 88 365 metan ton/rok 474 267 460 403 16 295 -3 466 podtlenek azotu ton/rok 2 055 11 739 511 2 421 Emisja zanieczyszczeo pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych:
 • 39. 39 | S t r o n a ogółem ton/rok 76 750 52 381 -11 608 -6 092 nie zorganizowana ton/rok 3 531 1 969 -215 -391 ze spalania paliw ton/rok 56 024 36 878 -10 644 -4 787 cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych ton/rok 2 845 2 370 -14 -119 krzemowe ton/rok 817 783 -161 -9 nawozów sztucznych ton/rok 1 587 1 534 12 -13 środków powierzchniowo czynnych ton/rok 18 24 -4 2 węglowo-grafitowe, sadza ton/rok 862 620 -25 -61 Emisja zanieczyszczeo powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeo - zanieczyszczenia gazowe tys. ton/rok 2 177,60 2 296,70 60 30 Emisja zanieczyszczeo powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeo - zanieczyszczenia pyłowe tys. ton/rok 19 160,70 19 263,80 145 26 Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL) Wskaźnik emisji zanieczyszczeo gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych wykazuje w okresie wielolecia stałą tendencję wzrostową i jednocześnie charakteryzuje się dużą zmiennością w poszczególnych latach oraz województwach (Wykres 10, Tabela 8). Wykres 10. Emisja zanieczyszczeo gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych - ogółem (ton/rok) Źródło: Opracowanie FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. na podstawie danych GUS (BDL) Tabela 8. Emisja zanieczyszczeo gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwach (ton/rok) (kolory odzwierciedlają dynamikę zmian w poszczególnych województwach) Emisja zanieczyszczeo gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych (ton/rok) 2008 2012 ZMIANA 2005-2008 (wartośd) ZMIANA 2008-2012 wartośd % Polska=1 POLSKA 216 319 016 216 513 740 2 705 174 194 724 0,1% 1,00 ŁÓDZKIE 36 284 730 40 843 590 -389 368 4 558 860 12,6% 139,57 MAZOWIECKIE 27 802 403 27 841 946 1 660 681 39 543 0,1% 1,58 MAŁOPOLSKIE 13 292 185 10 581 600 223 565 -2 710 585 -20,4% -226,54 ŚLĄSKIE 42 672 053 40 845 924 431 171 -1 826 129 -4,3% -47,54 LUBELSKIE 4 905 337 5 325 389 -382 601 420 052 8,6% 95,13 PODKARPACKIE 3 432 347 3 360 437 -204 610 -71 910 -2,1% -23,27 PODLASKIE 1 602 796 1 480 002 -271 319 -122 794 -7,7% -85,11 ŚWIĘTOKRZYSKIE 11 692 581 12 692 797 1 201 223 1 000 216 8,6% 95,03 LUBUSKIE 1 842 330 2 054 163 -268 300 211 833 11,5% 127,73 WIELKOPOLSKIE 18 264 665 16 746 326 974 338 -1 518 339 -8,3% -92,35

Related Documents