prevald : kennis, ideeën, ontdekkingen <ul><li>verzamelen </li></ul><ul><li>opslaan en ordenen </li></ul><ul><li>bewerken ...
verzamelen: vijf vragen bij probleemoplossen <ul><li>waar bestaande oplossing? </li></ul><ul><li>wie heeft bestaande oplos...
opslaan en ordenen kennis, ideeën, ontdekkingen <ul><li>onlosmakelijk van mensen </li></ul><ul><li>netwerk van mensen </li...
3 implementatie-levels <ul><li>binnen project </li></ul><ul><ul><li>shared mental model </li></ul></ul><ul><ul><li>rating ...
randvoorwaarden prevald <ul><li>internetaansluiting </li></ul><ul><li>gering capaciteitsbeslag </li></ul><ul><ul><li>(vgl...
prevald op het web <ul><li>knowwhoknowswhat.com </li></ul><ul><li>prevald.ghvernuft.nl </li></ul><ul><li>en white labels <...
of 6

prevald-09-04-24

Know who knows what in your organisation. Record discoveries, ideas, knowledge while they are created.
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - prevald-09-04-24

  • 1. prevald : kennis, ideeën, ontdekkingen <ul><li>verzamelen </li></ul><ul><li>opslaan en ordenen </li></ul><ul><li>bewerken en verspreiden </li></ul><ul><li>benutten </li></ul><ul><li>in wordingsproces </li></ul><ul><li>vraagt kort aandacht, maar wel vaak </li></ul>
  • 2. verzamelen: vijf vragen bij probleemoplossen <ul><li>waar bestaande oplossing? </li></ul><ul><li>wie heeft bestaande oplossing? </li></ul><ul><li>voorwaarden </li></ul><ul><li>beschikbaarheid </li></ul><ul><li>toepassing </li></ul>
  • 3. opslaan en ordenen kennis, ideeën, ontdekkingen <ul><li>onlosmakelijk van mensen </li></ul><ul><li>netwerk van mensen </li></ul><ul><ul><li>crowdsourcing en ‘source crowding’ </li></ul></ul><ul><li>netwerk van gebleken expertises </li></ul><ul><ul><li>(doel-middelhierarchie – tagging – semantische webtechnieken) </li></ul></ul><ul><li>prevald brengt erkenning </li></ul><ul><li>(empowering favour and pride) </li></ul>
  • 4. 3 implementatie-levels <ul><li>binnen project </li></ul><ul><ul><li>shared mental model </li></ul></ul><ul><ul><li>rating van deeloplossingen </li></ul></ul><ul><ul><li>voortgang van deeloplossingen </li></ul></ul><ul><li>tussen projecten </li></ul><ul><ul><li>mensen weten elkaar sneller te vinden </li></ul></ul><ul><ul><li>dus minder dubbel werk </li></ul></ul><ul><li>organisatie </li></ul><ul><ul><li>zicht op (werkelijke) kerncompetenties </li></ul></ul><ul><ul><li>neue kombinationen = innovativiteit </li></ul></ul>
  • 5. randvoorwaarden prevald <ul><li>internetaansluiting </li></ul><ul><li>gering capaciteitsbeslag </li></ul><ul><ul><li>(vgl Sociale Software als Linkedin) </li></ul></ul><ul><li>eenmalige training werkt bevorderlijk </li></ul><ul><li>gratis entree </li></ul><ul><li>tarieven afhankelijk van omvang database </li></ul>
  • 6. prevald op het web <ul><li>knowwhoknowswhat.com </li></ul><ul><li>prevald.ghvernuft.nl </li></ul><ul><li>en white labels </li></ul>

Related Documents