IItt''ss nnoott iinn tthhee GGeenneess::
SSuuiicciiddaalliittyy iinn CChhiillddrreenn,, aanndd iittss
PPrreevveennttiioo...
PPrreeffaaccee
II wwoouulldd lliikkee ttoo ssiinncceerreellyy tthhaannkk::
MMiicchheellllee aanndd hheerr tteeaamm ffoo...
II aamm rreemmiinnddeedd……
DDaattaa iiss nnoott nneecceessssaarriillyy iinnffoorrmmaattiioonn
IInnffoorrmmaattiioonn i...
SSeerreenniittyy PPrraayyeerr
GGoodd ggrraanntt mmee
tthhee sseerreenniittyy ttoo aacccceepptt tthhee tthhiinnggss II
c...
CChhiilldd SSuuiicciiddee
 QQuueeeennssllaanndd CChhiilldd DDeeaatthh CCaassee RReevviieeww CCoommmmiitttteeee
((CCDDCC...
TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199
((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144))
 AA ttoottaal...
TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199
((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144))
IInn 22001122...
TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199
((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144))
TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199
((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144))
OOff tthhee 22...
TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199
((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144))
1111 wweerree...
TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199
((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144))
 11 being kno...
WWeellll--rreesseeaarrcchheedd RRiisskk FFaaccttoorrss
 MMaallee ggeennddeerr
 LLooww ssoocciioo--eeccoonnoommiicc sst...
NHMRC literature review oonn RRiisskk FFaaccttoorrss ffoorr yyoouutthh
ssuuiicciiddee ((CCoommmmoonnwweeaalltthh,, 119999...
TThhee NNaattiioonnaall SScceennee ((AABBSS,, 22001144))
Table 5.1 Suicide, Number and age-specific rates of death by
ag...
TThhee NNaattiioonnaall SScceennee ((AABBSS,, 22001144))
hhttttpp::////wwwwww..aabbss..ggoovv..aauu//aauussssttaattss//aa...
TThhee NNaattiioonnaall SScceennee ((AABBSS,, 22001144))
WWee hhaavvee ssoommee pprroobblleemmss……
 CChhiilldd ssuuiicciiddee ((aaggeess 99--1144)) mmaayy wweellll bbee iinnccrr...
FFiinnddiinngg rreeaall ffiigguurreess
 GGrreeaatt rreeppoorrtt bbyy WWAA OOmmbbuuddssmmaann ((OOmmbbuuddssmmaann--
WWA...
KKiidd’’ss HHeellpplliinnee IInnffoorrmmaattiioonn
((hhttttpp::////wwwwww..kkiiddsshheellpp..ccoomm..aauu//uuppllooaadd//...
KKiidd’’ss HHeellpplliinnee IInnffoorrmmaattiioonn
((hhttttpp::////wwwwww..kkiiddsshheellpp..ccoomm..aauu//uuppllooaadd//...
Martin, G., Swannell, S., HHaazzeellll,, PP..,, HHaarrrriissoonn,, JJ..,, &&
TTaayylloorr,, AA..,, 22001100.. SSeellff--I...
FFaammiillyy MMaatttteerrss 22001111
IIssssuuee NNoo.. 8899 ((AAIIFFSS))
CCaallllss ffoorr PPrreevveennttiioonn
 TToonnyy JJoorrmm rreecceennttllyy ccaalllleedd ffoorr aa nnaattiioonnaall MMHH ...
AA MMooddeell ooff PPrreevveennttiioonn
NNIIHH -- PPaattrriicciiaa MMrraazzeekk && RRoobbeerrtt HHaaggggeerrttyy,, 119999...
AAuussttrraalliiaann NNaattiioonnaall MMeennttaall
HHeeaalltthh SSttrraatteeggyy
EEnnddoorrsseedd iinn AApprriill 119999...
AAuussttrraalliiaann NNaattiioonnaall MMeennttaall
HHeeaalltthh SSttrraatteeggyy
TThhee llaatteesstt ppllaann iiss ccoom...
AAuussttrraalliiaann NNaattiioonnaall MMeennttaall
HHeeaalltthh SSttrraatteeggyy –– tthhee pprroobblleemm
 IInn tthhee ...
MMaatteess iinn CCoonnssttrruuccttiioonn
 FFoorr iinnddiivviidduuaallss 1155––6644 yyeeaarrss,, tthhee ggrreeaatteesstt ...
MMaatteess iinn CCoonnssttrruuccttiioonn
 MMIICC bbeeggaann iinn 22000088 aass aa mmuullttiimmooddaall pprreevveennttiio...
MMaatteess iinn CCoonnssttrruuccttiioonn
MMIICC iiss aann iinndduussttrryy-bbaasseedd,, bbuutt wwoorrkkppllaaccee-ffooccu...
MMIICC HHeellpp-sseeeekkiinngg
 WWee nnootteedd ((GGuulllleessttrruupp eett aall..,, 22001111)) tthhaatt aa ttoottaall
...
MMIICC PPrreesseennttiinngg iissssuueess
MMaatteess iinn CCoonnssttrruuccttiioonn ((QQlldd))
 A current 22001133 uuppddaattee ssuuggggeessttss 3388,,111155
wwoo...
MMIICC ((QQlldd))
AAccccuummuullaatteedd TTrraaiinniinngg
PPaatttteerrnn ooff UUssaaggee ooff AAfftteerr-hhoouurrss
EEmmeerrggeennccyy lliinnee
MMIICC OOuuttccoommeess ((QQlldd MMaalleess))
MMIICC OOuuttccoommeess ((QQlldd))
((MMaalleess -- pprreelliimmiinnaarryy))
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
Prevention of Child Suicide
of 48

Prevention of Child Suicide

This ppt of an invited address to an annual national child psychiatry conference reflects on recent child suicides (aged 9-14) in Australia. It builds a case for a prevention paradigm building on a current national assessment of education scores (NAPLAN). The ppt argues that adding a national assessment process for mental health in all schools (WELLPLAN), could drive competitive adoption of mental wellness programs in schools.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Prevention of Child Suicide

 • 1. IItt''ss nnoott iinn tthhee GGeenneess:: SSuuiicciiddaalliittyy iinn CChhiillddrreenn,, aanndd iittss PPrreevveennttiioonn GGrraahhaamm MMaarrttiinn OOAAMM MMDD,, MMBBBBSS,, FFRRAANNZZCCPP,, DDPPMM PPrrooffeessssoorr EEmmeerriittuuss CChhiilldd PPssyycchhiiaattrryy,, UUQQ
 • 2. PPrreeffaaccee II wwoouulldd lliikkee ttoo ssiinncceerreellyy tthhaannkk:: MMiicchheellllee aanndd hheerr tteeaamm ffoorr bbrriinnggiinngg ttooggeetthheerr ssuucchh aa ggrreeaatt bbuunncchh ooff ssttiimmuullaattiinngg iinntteerrnnaattiioonnaall//nnaattiioonnaall ssppeeaakkeerrss.. SSuuee BBaaiilleeyy ffoorr ffoorr rreemmiinnddiinngg uuss tthhaatt wwee ccaann,, aanndd sshhoouulldd,, bbee cclleeaarr aanndd ssttrroonngg wwiitthh ppoolliittiicciiaannss iiff wwee wwaanntt ttoo aacchhiieevvee oouuttccoommeess.. AAnndd aallssoo ffoorr hheerr aaddvvooccaaccyy ooff mmeennttaall hheeaalltthh pprrooggrraammss iinn sscchhoooollss.. MMiicchhaaeell HHaalllliiddaayy aanndd RRiicchhaarrdd RRoossee aanndd ootthheerrss ffoorr ddeessccrriibbiinngg ssoo eexxqquuiissiitteellyy tthhee ttrraauummaattiisseedd kkiiddss wwhhoo oofftteenn eenndd uupp aass ssuuiicciiddeess.. NNaaoommii WWrraayy aanndd BBrreetttt MMccDDeerrmmootttt ffoorr tthheeiirr eexxppoossiittiioonn ooff ggeenneettiiccss ttoo ddaattee –– ssoo II ddoonn’’tt hhaavvee ttoo..
 • 3. II aamm rreemmiinnddeedd…… DDaattaa iiss nnoott nneecceessssaarriillyy iinnffoorrmmaattiioonn IInnffoorrmmaattiioonn iiss nnoott nneecceessssaarriillyy kknnoowwlleeddggee KKnnoowwlleeddggee iiss nnoott nneecceessssaarriillyy wwiissddoomm AAnndd nnoonnee ooff tthhee aabboovvee iiss aaccttiioonn OOrr……  WWhheenn aallll iiss ssaaiidd aanndd ddoonnee,, tthheerree iiss aa lloott mmoorree ssaaiidd tthhaann ddoonnee.. ((AAeessoopp 62200--55644 BBCC))
 • 4. SSeerreenniittyy PPrraayyeerr GGoodd ggrraanntt mmee tthhee sseerreenniittyy ttoo aacccceepptt tthhee tthhiinnggss II ccaannnnoott cchhaannggee;; tthhee ccoouurraaggee ttoo cchhaannggee tthhee tthhiinnggss II ccaann;; aanndd tthhee wwiissddoomm ttoo kknnooww tthhee ddiiffffeerreennccee.. RReeiinnhhoolldd NNiieebbuuhhrr
 • 5. CChhiilldd SSuuiicciiddee  QQuueeeennssllaanndd CChhiilldd DDeeaatthh CCaassee RReevviieeww CCoommmmiitttteeee ((CCDDCCRRCC)) ((ssttaattuuttoorryy ppaarrtt ooff tthhee CCoommmmiissssiioonn ffoorr CChhiillddrreenn aanndd YYoouunngg PPeeooppllee aanndd CChhiilldd GGuuaarrddiiaann))..  MMoonntthhllyy rreevviieeww ooff ddeeaatthhss wwiitthhiinn DDeepptt.. CChhiilldd SSaaffeettyy aanndd ccoonnnneecctteedd ssyysstteemmss..  BBeettwweeeenn 33 aanndd 1122 ccaasseess ppeerr mmoonntthh,, ooff wwhhiicchh 11--22 aa mmoonntthh wweerree ssuuiicciiddeess..  CCoommmmiissssiioonneerr hhaadd ppoowweerr ttoo ddeemmaanndd cchhaannggee iinn ssyysstteemmss pprraaccttiiccee..
 • 6. TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199 ((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144))  AA ttoottaall 11699 ssuuiicciiddee ddeeaatthhss ooff cchhiillddrreenn aanndd yyoouunngg ppeeooppllee wweerree rreeggiisstteerreedd iinn QQuueeeennssllaanndd bbeettwweeeenn 11 JJuullyy 22000044 aanndd 3300 JJuunnee 22001133 ((99 yyrrss))..  OOff tthheessee 112244 ((7733..44%%)) wweerree aaggeedd 1155––1177 yyeeaarrss ((aavveerraaggee 1133..88 ssuuiicciiddeess ppeerr yyeeaarr))..  4444 ssuuiicciiddeess ((226..00%%)) wweerree ooff cchhiillddrreenn aaggeedd 1100–– 1144 yyeeaarrss ((aavveerraaggee 44..99 ssuuiicciiddeess ppeerr yyeeaarr))..  OOnnee wwaass aa cchhiilldd aaggeedd 99 yyeeaarrss ((22001111)).. Source: Queensland Child Death Register (2004–13)
 • 7. TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199 ((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144)) IInn 22001122--1133,, ffoorr yyoouunngg ppeeooppllee aaggeedd 1155––1177 yyeeaarrss,, wwiitthh 1100 ddeeaatthhss,, ssuuiicciiddee wwaass tthhee sseeccoonndd--lleeaaddiinngg eexxtteerrnnaall ccaauussee ooff ddeeaatthh ((55..55 ppeerr 110000,,000000)).. SSuuiicciiddee wwaass tthhee lleeaaddiinngg eexxtteerrnnaall ccaauussee ooff ddeeaatthh ffoorr cchhiillddrreenn aaggeedd 1100––1144 yyeeaarrss ((1122 ddeeaatthhss,, 44..11 ppeerr 110000,,000000 cchhiillddrreenn)),, aanndd tthhee rraattee wwaass tthhee hhiigghheesstt ssiinnccee 22000044..
 • 8. TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199 ((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144))
 • 9. TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199 ((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144)) OOff tthhee 2222 22001122--1133 ssuuiicciiddeess ((jjuusstt oonnee yyeeaarr)):: 1155 ((688%%)) wweerree mmaallee aanndd 77 ffeemmaallee OOnnllyy 6 ((2277%%)) wweerree ffrroomm aann iinnddiiggeennoouuss bbaacckkggrroouunndd ((1177..11 ppeerr 110000,,000000)),, bbuutt tthhiiss rraattee wwaass 55..55 ttiimmeess hhiigghheerr tthhaann tthhee nnoonn-- IInnddiiggeennoouuss ((33..11 ppeerr 110000,,000000)).. OOnnllyy 11 wwaass ffrroomm aa rreemmoottee bbaacckkggrroouunndd,, wwiitthh 77 ffrroomm rreeggiioonnaall QQuueeeennssllaanndd,, aanndd tthhee rreesstt ((1144)) ffrroomm mmeettrrooppoolliittaann bbaacckkggrroouunnddss..
 • 10. TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199 ((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144)) 1111 wweerree ffrroomm aa llooww ttoo vveerryy llooww ssoocciiooeeccoonnoommiicc bbaacckkggrroouunndd,, wwiitthh 55 ffrroomm mmooddeerraattee,, aanndd 6 ffrroomm hhiigghh oorr vveerryy hhiigghh 1111 ((5500%%)) wweerree kknnoowwnn ttoo tthhee cchhiilldd pprrootteeccttiioonn ssyysstteemm TThheerree wweerree 1188 hhaannggiinnggss,, 11 gguunnsshhoott,, 11 jjuummppiinngg ffrroomm hheeiigghhtt,, 11 iinn ffrroonntt ooff aa ttrraaiinn,, aanndd 11 ppooiissoonniinngg
 • 11. TTrreennddss aanndd IIssssuueess PPaappeerr NNoo 1199 ((CCCCYYPPCCGG,, QQlldd,, JJaannuuaarryy 22001144))  11 being known ttoo CChhiilldd PPrrootteeccttiioonn ((77..11 ppeerr 110000,,000000)) wwaass 33..99 ttiimmeess mmoorree tthhaann eexxppeecctteedd..  TThhee CCoommmmiissssiioonneerr ssuuggggeesstteedd tthhiiss wwaass bbeeccaauussee tthheessee cchhiillddrreenn oofftteenn ““lliivvee iinn cciirrccuummssttaanncceess cchhaarraacctteerriisseedd bbyy ssuubbssttaannccee mmiissuussee,, mmeennttaall hheeaalltthh pprroobblleemmss,, llaacckk ooff aattttaacchhmmeenntt ttoo ssiiggnniiffiiccaanntt ootthheerrss,, bbeehhaavviioouurraall aanndd ddiisscciipplliinnaarryy iissssuueess oorr aa hhiissttoorryy ooff aabbuussee oorr vviioolleennccee””..
 • 12. WWeellll--rreesseeaarrcchheedd RRiisskk FFaaccttoorrss  MMaallee ggeennddeerr  LLooww ssoocciioo--eeccoonnoommiicc ssttaattuuss  PPaarreennttaall mmeennttaall ddiissoorrddeerr  EExxppeerriieennccee ooff lloossss  PPaarreennttaall sseeppaarraattiioonn//ddiivvoorrccee  SSuuiicciiddeess iinn tthhee ffaammiillyy oorr llooccaall ccoommmmuunniittyy oorr PPaarreennttaall ddeeaatthh  FFaammiillyy hhiissttoorryy ooff ssuuiicciiddaall bbeehhaavviioouurr  RReessttrriicctteedd eedduuccaattiioonnaall aacchhiieevveemmeenntt  AAddvveerrssee cchhiillddhhoooodd eexxppeerriieenncceess lliikkee nneegglleecctt  PPhhyyssiiccaall,, sseexxuuaall aanndd//oorr eemmoottiioonnaall aabbuussee  BBeeiinngg bbuulllliieedd  MMeennttaall ddiissoorrddeerr ((ddeepprreessssiioonn,, aannxxiieettyy,, AADDHHDD,, AAssppeerrggeerr’’ss)  IImmppuullssiivviittyy  IInntteerrppeerrssoonnaall ddiiffffiiccuullttiieess  SSuubbssttaannccee mmiissuussee  HHiissttoorryy ooff sseellff--hhaarrmm
 • 13. NHMRC literature review oonn RRiisskk FFaaccttoorrss ffoorr yyoouutthh ssuuiicciiddee ((CCoommmmoonnwweeaalltthh,, 11999999)),, CCoonncceeppttuuaall MMooddeell,, AAnnnneettttee BBeeaauuttrraaiiss ((ppaaggee 112233))
 • 14. TThhee NNaattiioonnaall SScceennee ((AABBSS,, 22001144)) Table 5.1 Suicide, Number and age-specific rates of death by age group and sex, 2008-2012 (5 years) Males Females Persons Males Females Persons Cause of Death and ICD- 10 code Self-harm No. No. No. Rate Rate Rate 5-14 29 28 57 0.4 0.4 0.4 15-24 1119 410 1529 14.2 5.5 10.0 Both ages 1148 438 1586 16.8 5.1 11.0
 • 15. TThhee NNaattiioonnaall SScceennee ((AABBSS,, 22001144)) hhttttpp::////wwwwww..aabbss..ggoovv..aauu//aauussssttaattss//aabbss@@..nnssff//LLooookkuupp//33330033..00AAppppeennddiixx 1122001111 Table 5.2 Suicide, Number of deaths by age group and state or territory of usual residence, 2008-2012 (5 years) NSW Vic QLD SA WA Tas NT ACT Age group no. no. no. no. no. no. no. no. 5-14 12 14 14 2 7 3 4 1 Compare: Queensland 2008-2012 9–14 years (25 deaths)
 • 16. TThhee NNaattiioonnaall SScceennee ((AABBSS,, 22001144))
 • 17. WWee hhaavvee ssoommee pprroobblleemmss……  CChhiilldd ssuuiicciiddee ((aaggeess 99--1144)) mmaayy wweellll bbee iinnccrreeaassiinngg  DDiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn ssttaattee aanndd tteerrrriittoorryy aanndd AABBSS rreeppoorrttiinngg mmaayy oobbssccuurree tthhee ssiizzee ooff tthhee pprroobblleemm  TThhee AABBSS wwoorrkkss oonn IICCDD 1111,, wwhhiicchh ddeemmaannddss ‘‘pprrooooff’’ tthhaatt iitt wwaass aa ssuuiicciiddee.. SSttaattee aanndd NNaattiioonnaall ffiigguurreess ddiiffffeerr bbyy aa lloott!!  TThhee NNaattiioonnaall CCoorroonniiaall IInnffoorrmmaattiioonn SSyysstteemm ((NNCCIISS)) hhaass bbeeeenn pprroobblleemmaattiicc,, aanndd ddeeppeennddss oonn aa ccoorroonneerr hhaavviinngg ssuubbssttaannttiivvee iinnffoorrmmaattiioonn  SSoommee ccoorroonneerrss mmaayy ssttiillll bbee llooaatthh ttoo ffiinnaallllyy jjuuddggee aa cchhiilldd ddeeaatthh ‘‘ssuuiicciiddee’’  BBuutt iiff tthhee pprroobblleemm iiss hhiiddddeenn,, wwee ccaannnnoott pprreevveenntt iitt……
 • 18. FFiinnddiinngg rreeaall ffiigguurreess  GGrreeaatt rreeppoorrtt bbyy WWAA OOmmbbuuddssmmaann ((OOmmbbuuddssmmaann-- WWAA--SSuuiicciiddee--bbyy--YYoouunngg--PPeeooppllee--IInnvveessttiiggaattiioonn-- RReeppoorrtt--22001144..ppddff)).. PPaarrrroottss AABBSS ffiigguurreess  NNaattiioonnaall MMeennttaall HHeeaalltthh CCoommmmiissssiioonn,, 22001122:: AA CCoonnttrriibbuuttiinngg LLiiffee,, tthhee 22001122 hhttttpp::////wwwwww..mmeennttaallhheeaalltthhccoommmmiissssiioonn..ggoovv..aauu// mmeeddiiaa//3399227733//NNMMHHCC__RReeppoorrttCCaarrdd__LLoo--rreess..ppddff IInnssppiirraattiioonnaall.. NNoo ffiigguurreess  NNaattiioonnaall CCoommmmiitttteeee ffoorr SSttaannddaarrddiisseedd RReeppoorrttiinngg oonn SSuuiicciiddee ((NNCCSSRRSS)) iiss wwoorrkkiinngg oonn tthhiiss pprroobblleemm
 • 19. KKiidd’’ss HHeellpplliinnee IInnffoorrmmaattiioonn ((hhttttpp::////wwwwww..kkiiddsshheellpp..ccoomm..aauu//uuppllooaadd//2222991133..ppddff)) ((22001122)) 1177%% ((oonnee--iinn--ssiixx)) ooff aallll ssuuiicciiddee--rreellaatteedd ccaallllss ccaammee ffrroomm yyoouunngg ppeeooppllee aaggeedd bbeettwweeeenn 1100 ttoo 1144 yyeeaarrss..
 • 20. KKiidd’’ss HHeellpplliinnee IInnffoorrmmaattiioonn ((hhttttpp::////wwwwww..kkiiddsshheellpp..ccoomm..aauu//uuppllooaadd//2222991133..ppddff)) ((22001122))
 • 21. Martin, G., Swannell, S., HHaazzeellll,, PP..,, HHaarrrriissoonn,, JJ..,, && TTaayylloorr,, AA..,, 22001100.. SSeellff--IInnjjuurryy IInn AAuussttrraalliiaa:: aa ccoommmmuunniittyy ssuurrvveeyy.. MMeeddiiccaall JJoouurrnnaall ooff AAuussttrraalliiaa,, 119933:: 99,, 550066--551100..  IInn oouurr nnaattiioonnaall ssttuuddyy ooff sseellff--iinnjjuurryy ooff 1122,,000066 AAuussttrraalliiaannss ((AANNEESSSSII)),, 3322 ooff 339966 cchhiillddrreenn aaggeedd 1100 –– 1122 ((88..0088%%)) ccllaaiimmeedd ttoo hhaavvee ‘‘eevveerr sseellff--iinnjjuurreedd’’ ((aaccccoorrddiinngg ttoo oouurr ssppeecciiffiicc ddeeffiinniittiioonn)).. OOnnllyy 1122 ((33%%)) ccllaaiimmeedd sseellff--iinnjjuurryy iinn tthhee mmoonntthh pprriioorr ttoo ssuurrvveeyy,, bbuutt 2299 ((77..22%%)) ccllaaiimmeedd sseellff--iinnjjuurryy iinn tthhee 1122 mmoonntthhss pprriioorr ttoo ssuurrvveeyy.. WWiitthhiinn tthhiiss,, 2211..22%% ((1122)) hhaadd ddeelliibbeerraatteellyy ccuutt tthheemmsseellvveess,, 1177..77%% ((1100)) hhaadd ssccrraattcchheedd,, 1177..77%% ((1100)) hhaadd bbiitttteenn tthheemmsseellvveess,, 2211..22%% ((1122)) hhaadd hhiitt aa ppaarrtt ooff tthhee bbooddyy oonn aa hhaarrdd ssuurrffaaccee,, 1133..44%% ((88)) hhaadd ppuunncchheedd oorr hhiitt tthheemmsseellvveess..
 • 22. FFaammiillyy MMaatttteerrss 22001111 IIssssuuee NNoo.. 8899 ((AAIIFFSS))
 • 23. CCaallllss ffoorr PPrreevveennttiioonn  TToonnyy JJoorrmm rreecceennttllyy ccaalllleedd ffoorr aa nnaattiioonnaall MMHH pprreevveennttiioonn ssttrraatteeggyy ((AANNZZJJPP,, 22001144.. 4488((99)),, 779955--880011..  HHee mmaaddee ssoommee eexxcceelllleenntt ssuuggggeessttiioonnss ffoorr ssttrraatteeggiieess ffooccuusseedd oonn ffaammiilliieess,, sscchhoooollss aanndd wwoorrkkppllaacceess..  EEmmbbaarrrraassssiinnggllyy,, hhee iiggnnoorreedd tthhee ffaacctt tthhaatt wwee hhaavvee hhaadd aa nnaattiioonnaall mmeennttaall hheeaalltthh ssttrraatteeggyy wwiitthh aa ppoolliiccyy aanndd ppllaann ssiinnccee 11999922,, aanndd eevveerryy ssttaattee && tteerrrriittoorryy hhaass eemmuullaatteedd tthhiiss..  PPaaiinnffuullllyy,, hhee aallssoo iiggnnoorreedd aallll tthhee wwoorrkk ddoonnee uunnddeerr tthhee nnaattiioonnaallllyy ffuunnddeedd ‘‘AAuusseeiinneett’’ bbeegguunn iinn 11999966,, bbuutt ssaaddllyy ddeeffuunnddeedd iinn 22000099,, mmiiddwwaayy tthhrroouugghh aa nnaattiioonnaall wwoorrkkffoorrccee ttrraaiinniinngg pprrooggrraamm..
 • 24. AA MMooddeell ooff PPrreevveennttiioonn NNIIHH -- PPaattrriicciiaa MMrraazzeekk && RRoobbeerrtt HHaaggggeerrttyy,, 11999944
 • 25. AAuussttrraalliiaann NNaattiioonnaall MMeennttaall HHeeaalltthh SSttrraatteeggyy EEnnddoorrsseedd iinn AApprriill 11999922,, aaffffiirrmmeedd iinn 11999988 aanndd 22000033 wwiitthh mmeennttaall hheeaalltthh ppllaannss,, rreevviisseedd iinn 22000088,, aanndd wwiitthh aa 44tthh nnaattiioonnaall mmeennttaall hheeaalltthh ppllaann rreelleeaasseedd iinn NNoovveemmbbeerr 22000099)) tthhee ssttrraatteeggyy aaiimmss ttoo:: PPrroommoottee tthhee mmeennttaall hheeaalltthh ooff tthhee AAuussttrraalliiaann ccoommmmuunniittyy WWhheerree ppoossssiibbllee,, pprreevveenntt tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff mmeennttaall ddiissoorrddeerr RReedduuccee tthhee iimmppaacctt ooff mmeennttaall ddiissoorrddeerrss oonn iinnddiivviidduuaallss,, ffaammiilliieess aanndd tthhee ccoommmmuunniittyy,, aanndd AAssssuurree tthhee rriigghhttss ooff ppeeooppllee wwiitthh mmeennttaall iillllnneessss.. hhttttpp::////wwwwww..hheeaalltthh..ggoovv..aauu//iinntteerrnneett//mmaaiinn//ppuubblliisshhiinngg..nnssff//CCoonntteenntt//((aacccceesssseedd JJuullyy 77tthh 22001144))
 • 26. AAuussttrraalliiaann NNaattiioonnaall MMeennttaall HHeeaalltthh SSttrraatteeggyy TThhee llaatteesstt ppllaann iiss ccoommpprreehheennssiivvee,, pprroovviiddiinngg 55 aaccttiioonn aarreeaass:: SSoocciiaall iinncclluussiioonn aanndd rreeccoovveerryy;; PPrreevveennttiioonn aanndd eeaarrllyy iinntteerrvveennttiioonn;; SSeerrvviiccee aacccceessss,, ccoooorrddiinnaattiioonn aanndd ccoonnttiinnuuiittyy ooff ccaarree;; QQuuaalliittyy iimmpprroovveemmeenntt aanndd iinnnnoovvaattiioonn,, aanndd…… AAccccoouunnttaabbiilliittyy - mmeeaassuurriinngg aanndd rreeppoorrttiinngg pprrooggrreessss.. EEaacchh ooff tthheessee hhaass aa cclleeaarr sseett ooff oouuttccoommeess,, wwiitthh aaccttiioonn ssttaatteemmeennttss.. TThhiiss ccaann bbee ddoowwnnllooaaddeedd aass aa ppddff ffrroomm:: hhttttpp::////wwwwww..hheeaalltthh..ggoovv..aauu//iinntteerrnneett//mmaaiinn//ppuubblliisshhiinngg..nnssff//CCoonntteenntt//((aacccceesssseedd JJuullyy 77tthh 22001144))
 • 27. AAuussttrraalliiaann NNaattiioonnaall MMeennttaall HHeeaalltthh SSttrraatteeggyy –– tthhee pprroobblleemm  IInn tthhee aaccttiioonnss ttoo ssuuppppoorrtt tthhiiss,, tthheerree aarree tteerrmmss lliikkee ‘‘DDeevveelloopp’’,, ‘‘IImmpplleemmeenntt’’,, ‘‘EExxppaanndd’’,, ‘‘CCoooorrddiinnaattee’’ aanndd ‘‘WWoorrkk wwiitthh’’,, aanndd aa ffooccuuss oonn iinnccrreeaasseedd eedduuccaattiioonn aanndd wwoorrkkiinngg ttooggeetthheerr aaccrroossss jjuurriissddiiccttiioonnss..  EEvveenn iinn tthhee ddeettaaiilleedd eexxaammiinnaattiioonn ooff tthheessee llaatteerr,, tthheerree iiss lliittttllee gguuiiddaannccee aass ttoo hhooww ttoo ‘‘DDeevveelloopp’’,, ‘‘IImmpplleemmeenntt’’,, ‘‘EExxppaanndd’’,, ‘‘CCoooorrddiinnaattee’’ aanndd ‘‘WWoorrkk wwiitthh’’.. TThheerree aarree nnoo gguuiiddeess ttoo wwhhaatt wwoorrkkss bbeesstt,, nnoo eexxaammpplleess ooff wwhhaatt iiss mmoosstt ccoosstt-eeffffeeccttiivvee..
 • 28. MMaatteess iinn CCoonnssttrruuccttiioonn  FFoorr iinnddiivviidduuaallss 1155––6644 yyeeaarrss,, tthhee ggrreeaatteesstt rriisskk ooff ssuuiicciiddee wwaass iinn QQuueeeennssllaanndd aaggrriiccuullttuurraall,, ttrraannssppoorrtt aanndd ccoonnssttrruuccttiioonn iinndduussttrriieess - aallll ssuuiicciiddeess bbyy ccoonnssttrruuccttiioonn wwoorrkkeerrss wweerree mmaallee..  SSuuiicciiddee rraatteess ffoorr ccoonnssttrruuccttiioonn wwoorrkkeerrss,, aatt 4400..33 ppeerr 110000,,000000,, wweerree ssiiggnniiffiiccaannttllyy aabboovvee tthhee oovveerraallll nnaattiioonnaall rraattee ffoorr mmaalleess ((1166..88 ppeerr 110000,,000000)).. IInn ppaarrttiiccuullaarr,, tthhee rraattee ffoorr 1155––2244 yyeeaarr oollddss ((5588..66 ppeerr 110000,,000000 ppeeooppllee)) rreepprreesseenntteedd aa tthhrreeee-ffoolldd iinnccrreeaasseedd rriisskk ooff ssuuiicciiddee ccoommppaarreedd wwiitthh mmaallee AAuussttrraalliiaannss ooff tthhaatt aaggee ggrroouupp ggeenneerraallllyy,, aanndd iinn QQuueeeennssllaanndd.. ((AAIISSRRAAPP rreeppoorrtt,, 22000066))
 • 29. MMaatteess iinn CCoonnssttrruuccttiioonn  MMIICC bbeeggaann iinn 22000088 aass aa mmuullttiimmooddaall pprreevveennttiioonn aanndd eeaarrllyy iinntteerrvveennttiioonn pprrooggrraamm,, ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee AAuussttrraalliiaann NNaattiioonnaall SSuuiicciiddee PPrreevveennttiioonn SSttrraatteeggyy ((LLiivviinngg IIss FFoorr EEvveerryyoonnee ‘‘LLIIFFEE’’,, DDeeppaarrttmmeenntt ooff HHeeaalltthh aanndd AAggeeiinngg,, 22001122)),, aanndd rreefflleeccttiinngg MMrraazzeekk aanndd HHaaggggeerrttyy’’ss ((11999944)) ssppeeccttrruumm ooff pprreevveennttiioonn aanndd iinntteerrvveennttiioonn –– ppaarrttiiccuullaarrllyy tthhee aarreeaass ooff UUnniivveerrssaall,, SSeelleeccttiivvee aanndd IInnddiiccaatteedd pprreevveennttiioonn..  IItt iiss aa pprrooggrraamm tthhaatt wwoorrkkss!!  MMIICC hhaass wwoonn 55 ccoonnsseeccuuttiivvee nnaattiioonnaall SSPPAA aawwaarrddss,, aanndd 22 iinndduussttrryy ssaaffeettyy aawwaarrddss
 • 30. MMaatteess iinn CCoonnssttrruuccttiioonn MMIICC iiss aann iinndduussttrryy-bbaasseedd,, bbuutt wwoorrkkppllaaccee-ffooccuusseedd,, pprrooggrraamm wwiitthh ccoommppoonneennttss ddeelliivveerreedd aatt ccoonnssttrruuccttiioonn ssiitteess oorr ccoommppaannyy ooffffiicceess,, eexxcceepptt ffoorr SSuuiicciiddee FFiirrsstt AAiidd ttrraaiinniinngg,, wwhhiicchh iiss ddeelliivveerreedd iinn aa ttrraaiinniinngg ffaacciilliittyy.. IItt iiss ttiieerreedd:: GGeenneerraall AAwwaarreenneessss TTrraaiinniinngg CCoonnnneeccttoorr TTrraaiinniinngg SSuuiicciiddee FFiirrsstt AAiidd –– AASSIISSTT WWoorrkkeerrss FFiieelldd OOffffiicceerrss CCaassee MMaannaaggeemmeenntt MMIICC SSuuiicciiddee PPrreevveennttiioonn HHoottlliinnee
 • 31. MMIICC HHeellpp-sseeeekkiinngg  WWee nnootteedd ((GGuulllleessttrruupp eett aall..,, 22001111)) tthhaatt aa ttoottaall 667744 wwoorrkkeerrss aacccceesssseedd ccaassee mmaannaaggeemmeenntt ffrroomm MMAATTEESS iinn CCoonnssttrruuccttiioonn bbeettwweeeenn AApprriill 22000088 aanndd NNoovveemmbbeerr 22001100 ((77%% ooff MMIICC ppaarrttiicciippaannttss)).. OOff tthheessee,, 4444%% wweerree sseellff-rreeffeerrrreedd ((nn == 228877)),, wwiitthh rreeffeerrrraallss aallssoo mmaaddee bbyy uunniioonnss ((nn == 9944)),, CCoonnnneeccttoorrss ((nn == 7744)),, eemmppllooyyeerrss ((nn == 6677)),, ootthheerr sseerrvviiccee pprroovviiddeerrss ((nn == 5577)),, ffaammiillyy ((nn == 2233)),, ttrraaiinniinngg oorrggaanniissaattiioonnss ((nn == 1155)) oorr dduuee ttoo aa ccrriittiiccaall iinncciiddeenntt rreessppoonnssee ((nn == 77))..
 • 32. MMIICC PPrreesseennttiinngg iissssuueess
 • 33. MMaatteess iinn CCoonnssttrruuccttiioonn ((QQlldd))  A current 22001133 uuppddaattee ssuuggggeessttss 3388,,111155 wwoorrkkeerrss hhaavvee ccoommpplleetteedd GGAATT,, 22886666 hhaavvee ccoommpplleetteedd CCoonnnneeccttoorr ttrraaiinniinngg,, aanndd 339922 hhaavvee ccoommpplleetteedd AASSIISSTT ttrraaiinniinngg..  AAss ooff AAuugguusstt 22001133,, MMaatteess iinn CCoonnssttrruuccttiioonn wwaass aaccttiivvee oonn 558822 ddiiffffeerreenntt ssiitteess wwiitthh 5599 ssiitteess bbeeiinngg ccllaasssseedd aass ‘‘MMIICC aaccccrreeddiitteedd’’..  SSiinnccee 22000088,, tthhee nnuummbbeerr ooff CCaassee MMaannaaggeemmeenntt cclliieennttss hhaass ggrroowwnn ffrroomm aann aavveerraaggee 44 ppeerr mmoonntthh ttoo aann aavveerraaggee ooff nneeaarrllyy 4400 ppeerr mmoonntthh,, wwiitthh oovveerr 116600 ccaassee mmaannaaggeemmeenntt hhoouurrss ppeerr mmoonntthh ttoottaall..
 • 34. MMIICC ((QQlldd)) AAccccuummuullaatteedd TTrraaiinniinngg
 • 35. PPaatttteerrnn ooff UUssaaggee ooff AAfftteerr-hhoouurrss EEmmeerrggeennccyy lliinnee
 • 36. MMIICC OOuuttccoommeess ((QQlldd MMaalleess))
 • 37. MMIICC OOuuttccoommeess ((QQlldd)) ((MMaalleess -- pprreelliimmiinnaarryy))

Related Documents