Kultura, navike i neznanje
0 Nema „copy / paste“ procesa
0 Dijalog je osnovna strategija demokratije
0 Znanje je osnov dij...
Spoznajni nesklad
posmatrača
O smenjivosti vlasti
0 Prva „mirna“ i proceduralno uređena primopredaja
vlasti u Srbiji dogodila se 4.03.2004. (Vlada Srbi...
O institucijama
0 Procedura je kultura
0 Procedure neosetljive na „političke volje“
0 Otvorenost
0 Javnost
0 Kontrola
0 Na...
Nezavisna i regulatorna tela
0 Zaštitinik građana
0 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu
podataka o ličnos...
Budžet
0 Fiskalna i monetarna politika
0 Javne finansije, javni dug, kontrola i makroekonomski
parametri
0 Fondovi
0 Javna...
Građani su početak i kraj
političkog sistema
0 Dostupnost je važna
0 Informacija je važna
0 Čitati je važno
Držati mozak
u...
Hvala!
Politički sistem, a šta je to
Politički sistem, a šta je to
of 10

Politički sistem, a šta je to

CMV, javni čas, komunikacija
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Politički sistem, a šta je to

  • 1. Kultura, navike i neznanje 0 Nema „copy / paste“ procesa 0 Dijalog je osnovna strategija demokratije 0 Znanje je osnov dijaloga 0 Ne možeš ni menjati ni graditi ono što ne umeš dobro i proverljivo da – „izmeriš“ 0 Ocena i procena o tome „šta-je-šta-u-političkom- sistemu“ valja samo ako upoređuješ sam sebe na vremenskoj skali ili ako se upoređuješ sa drugima
  • 2. Spoznajni nesklad posmatrača
  • 3. O smenjivosti vlasti 0 Prva „mirna“ i proceduralno uređena primopredaja vlasti u Srbiji dogodila se 4.03.2004. (Vlada Srbije) 0 Prva „mirna“ i proceduralno uređena primopredaja vlasti (na određen način) dogodila se maja 2012 (Predsednik Srbije) 0 Za 23 godine od uvođenja višepartijskog sistema dogodilo se 5 ili 6 promena Ustavnog suda 0 Za 13 (od 2000) godina bilo je 5 parlamentarnih izbora (a ukupno 21 na raznim nivoima)
  • 4. O institucijama 0 Procedura je kultura 0 Procedure neosetljive na „političke volje“ 0 Otvorenost 0 Javnost 0 Kontrola 0 Nadzor 0 Znanje i veštine za dijalog
  • 5. Nezavisna i regulatorna tela 0 Zaštitinik građana 0 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti 0 Poverenik za ravnopravnost 0 Revizor 0 Agencija za borbu protiv korupcije 0 Mediji i tela 0 Upravljanje sudstvom i tužilaštvom 0 Agencije ...
  • 6. Budžet 0 Fiskalna i monetarna politika 0 Javne finansije, javni dug, kontrola i makroekonomski parametri 0 Fondovi 0 Javna preduzeća 0 Lokalne samouprave i autonomna pokrajina 0 Narodna banka
  • 7. Građani su početak i kraj političkog sistema 0 Dostupnost je važna 0 Informacija je važna 0 Čitati je važno Držati mozak uključenim stalno
  • 8. Hvala!

Related Documents