НАЦРТ
ЗАКОН
О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
ДЕО ПРВИ
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ И ОСНОВНА НАЧЕЛА УПРАВНОГ ПОСТУПКА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Управн...
Орган може да ограничи право странке или да утиче на њен правни
интерес само поступањем које је прикладно да се њиме оства...
Странци мора да се пружи прилика да се изјасни о чињеницама које су од
значаја за поступање у управној ствари.
Од тога се ...
Управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни правни акт којим
орган, непосредно примењујући прописе из одговарајућ...
Право на накнаду штете
Члан 22.
Ако орган не изда управни акт сагласно гарантном акту, а по закону је био
дужан да то учин...
Члан 28.
Странка може захтевати накнаду штете коју јој је орган нанео
неиспуњавањем уговорних обавеза, неоправданим раскид...
друге исправе. И овај захтев може да се одбије решењем. Ако орган у року од
осам дана не измени издато уверење или другу и...
Ако се стварна надлежност тако не одреди, а не може да се одреди ни
према природи управне ствари, стварно надлежан је орга...
Он може да уступи предмет органу који је постао месно надлежан ако то
знатно олакшава поступак, нарочито странци.
Просторн...
Орган на погодан начин објављује која су службена лица овлашћена за
решавање у управним стварима, а која за предузимање ра...
изузећу овлашћеног службеног лица.
О изузећу записничара одлучује овлашћено службено лице које води
поступак.
3. Сарадња и...
Службена помоћ иностраним органима пружа се под условом узајамности.
У случају сумње у постојање узајамности, објашњење да...
Дужност органа
Члан 57.
Орган пази по службеној дужности у току целог поступка да ли је странка
заступана сагласно закону....
Начин давања пуномоћја
Члан 62.
Пуномоћје се даје писмено или усмено на записник. Странка која није
писмена или не може да...
Дужност органа
Члан 66.
Орган пази по службеној дужности у току целог поступка да ли је лице
које се појављује као пуномоћ...
Код доношења типских решења електронски потпис на електронском
документу не мора да се заснива на квалификованом сертифика...
Поднесак може да се преда дипломатско-конзуларном представништву
Републике Србије на чијем подручју странка борави.
Лица к...
што је записник закључен, то се уноси у записник, са разлозима због којих је
одбијено потписивање записника.
Ако се записн...
Ограничавање права на разгледање списа
Члан 82.
Не смеју да се разгледају записници о већању и гласању.
На списе који садр...
Адвокат се обавештава у његовој канцеларији, при чему обавештавање
може да се изврши и лицу запосленом у канцеларији.
Обав...
Обавезе пуномоћника за пријем обавештења
Члан 94.
Пуномоћник за пријем обавештења одмах прослеђује странци примљено
писмен...
Достављање
Начини достављања
Члан 99.
Достављање се састоји од личног, посредног и јавног достављања.
Лично и посредно дос...
Друго лице коме је писмено уручено потписује доставницу и прихвата
обавезу да га уручи примаоцу. Достављач уноси у доставн...
Ако рокови нису одређени законом или другим прописом, одређује их, с
обзиром на околности случаја, овлашћено службено лице...
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015
of 76

NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015

NACRT Zakona o opštem upravnom postupku, u javnoj raspravi je do 26.06.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - NACRT Zakona o opštem upravnom postupku finalna verzija 28052015

 • 1. НАЦРТ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ДЕО ПРВИ УВОДНЕ ОДРЕДБЕ И ОСНОВНА НАЧЕЛА УПРАВНОГ ПОСТУПКА I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Управни поступак Члан 1. Управни поступак јесте скуп правила која државни органи, органи територијалне аутономије, органи јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења (у даљем тексту: органи) примењују када поступају у управним стварима. Управна ствар Члан 2. Управна ствар, у смислу овог закона, јесте појединачна ситуација у којој орган, непосредно примењујући законе и друге прописе, правно или фактички утиче на положај странке тако што доноси управне акте, закључује управне уговоре, предузима управне радње и пружа јавне услуге. Управна ствар је и свака друга ситуација која је законом одређена као управна ствар. Општи и посебан управни поступак Члан 3. Овај закон примењује се на поступање у свим управним стварима. Поједина питања управног поступка могу посебним законом друкчије да се уреде ако је то у појединим управним областима неопходно, није супротно основним начелима одређеним овим законом и не смањује ниво заштите права и правних интереса странака зајемчених овим законом. II. ОСНОВНА НАЧЕЛА УПРАВНОГ ПОСТУПКА Начело законитости и предвидивости Члан 4. Орган одлучује и поступа у управној ствари на основу закона, других прописа и општих аката. Када је законом овлашћен да одлучује по дискреционој оцени, орган поступа у границама овлашћења и сагласно циљу због кога је овлашћење дато. Када одлучује и поступа у управној ствари, орган води рачуна и о ранијим одлукама донетим у истим или сличним управним стварима. Начело сразмерности Члан 5.
 • 2. Орган може да ограничи право странке или да утиче на њен правни интерес само поступањем које је прикладно да се њиме оствари сврха прописа и само ако та сврха не може да се оствари друкчијим поступањем којим се мање ограничавају права или утиче на правни интерес странке. Када се странци и другом учеснику у поступку налаже обавеза, орган је дужан да примени оне од прописаних мера које су по њих повољније ако се и њима остварује сврха прописа. Начело заштите права странака и заштите јавног интереса Члан 6. Орган је дужан да омогући странци да што лакше заштити и оствари своја права и правне интересе, али не на штету права и правних интереса трећих лица, нити јавног интереса. Кад орган, с обзиром на чињенично стање, сазна или оцени да странка и други учесник у поступку има основа за остварење неког права или правног интереса, упозорава их на то. Орган по службеној дужности пази да незнање и неукост странке и другог учесника у поступку не буде на штету права која им припадају. Начело делотворности и економичности поступка Члан 7. Орган је дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе. Поступак се води без одуговлачења и уз што мање трошкова по странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања. Орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у чињенице о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује податке о њима. Орган може од странке да захтева само податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција. Начело истине Члан 8. Орган је дужан да правилно и потпуно утврди све чињенице које су од значаја за законито и правилно поступање у управној ствари. Начело самосталности и слободне оцене доказа Члан 9. Орган поступа у управној ствари самостално, у оквиру својих овлашћења. Овлашћено службено лице самостално утврђује чињенично стање и на основу тога примењује законе и друге прописе на управну ствар. Овлашћено службено лице одлучује по свом уверењу које чињенице узима као доказане, на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка. Право странке на изјашњавање Члан 10. - 2 -
 • 3. Странци мора да се пружи прилика да се изјасни о чињеницама које су од значаја за поступање у управној ствари. Од тога се одступа само када је то овим или посебним законом дозвољено. Начело забране злоупотребе права Члан 11. Орган је дужан да спречи сваку злоупотребу права странке и другог учесника у управном поступку. Право на жалбу и приговор Члан 12. Против решења донесеног у првом степену, односно ако орган у управној ствари није решио у прописаном року, странка има право на жалбу, ако законом није друкчије прописано. Странка има право на приговор у случајевима утврђеним овим законом. Јавни тужилац, надлежни правобранилац и други државни орган могу да изјаве жалбу и приговор када су на то овлашћени законом. Начело правноснажности решења Члан 13. Решење против кога не може да се изјави жалба, нити покрене управни спор (правноснажно решење) а којим је странка стекла одређена права односно којим су јој одређене обавезе, може да се поништи, укине, измени или огласи ништавим само у случајевима који су законом одређени. Начело приступа информацијама и заштите података Члан 14. Орган је дужан да омогући приступ информацијама од јавног значаја у складу са законом. Тајни и лични подаци у поступку штите се у складу са законом. Употреба језика и писма Члан 15. Орган поступа на српском језику и користи ћириличко писмо, а латиничко писмо у складу са законом. На подручјима на којима је у службеној употреби и језик националне мањине поступак се води и на њеном језику, уз коришћење њеног писма. Ако се поступак не води на језику странке или другог учесника у поступку, а они не разумеју српски језик, преводи им се, на њихов захтев, ток поступка и омогућава обавештавање на њиховом језику и писму, односно језику и писму који разумеју. Особа са инвалидитетом има право да општи и прати ток поступка преко тумача, или на други одговарајући начин. Лицу са оштећеним видом, на његов захтев, обезбеђује се достављање писмена у облику који му омогућава да само сазна њихову садржину. ДЕО ДРУГИ УПРАВНО ПОСТУПАЊЕ I. УПРАВНИ АКТ Појам Члан 16. - 3 -
 • 4. Управни акт, у смислу овог закона, јесте појединачни правни акт којим орган, непосредно примењујући прописе из одговарајуће управне области, одлучује о праву, обавези или правном интересу странке, или о процесним питањима. Врсте управних аката Члан 17. Управни акти су решења и закључци. Почетак правних дејстава управног акта Члан 18. Управни акт почиње да производи правна дејства од када је странка обавештена о њему, ако њиме није одређено да правна дејства почињу касније. ГАРАНТНИ АКТ Појам Члан 19. Гарантни акт доноси се кад је то посебним законом одређено. Гарантним актом орган се обавезује да на одговарајући захтев странке донесе управни акт одређене садржине. Гарантни акт има писмени облик. Недоношење управног акта сагласно гарантном акту Члан 20. Странка има право жалбе против управног акта зато што није донет сагласно гарантном акту. Орган није дужан да донесе управни акт сагласно гарантном акту: 1) ако захтев за доношење управног акта не буде поднет у року од годину дана од дана издавања гарантног акта или другом року одређеном посебним законом; 2) ако се чињенично стање на коме се заснива захтев за доношење управног акта битно разликује од оног описаног у захтеву за доношење гарантног акта; 3) ако је измењен правни основ на основу кога је гарантни акт донет; 4) када постоје други разлози одређени посебним законом. Жалба против гарантног акта Члан 21. Гарантни акт не сме бити противан јавном интересу, нити интересу трећих лица. Лице које сматра да би му доношењем управног акта сагласно гарантном акту била повређена права или правни интереси има право на жалбу против донетог гарантног акта. Јавни тужилац може да изјави жалбу ако сматра да је гарантни акт донет противно закону а на штету јавног интереса. Подносилац захтева за доношење гарантног акта не може да поднесе жалбу, нити да покрене управни спор против гарантног акта. - 4 -
 • 5. Право на накнаду штете Члан 22. Ако орган не изда управни акт сагласно гарантном акту, а по закону је био дужан да то учини, странка има право на накнаду штете у парничном поступку. Примена овог закона Члан 23. На гарантни акт сходно се примењују одредбе овог закона о управном акту. II. УПРАВНИ УГОВОР Управни уговор и његова дозвољеност Члан 24. Управни уговор је двостранообавезан писмени акт који, кад је то законом одређено, закључују орган и странка и којим се ствара, мења или укида правни однос у управној ствари. Садржина управног уговора не сме бити противна јавном интересу, нити правима трећих лица. Измена управног уговора због промењених околности Члан 25. Ако би, због околности насталих после закључења управног уговора које се нису могле предвидети у време закључења уговора, испуњење обавезе за једну уговорну страну постало битно отежано, она може од друге уговорне стране захтевати да се уговор измени и прилагоди насталим околностима. Орган решењем одбија захтев странке ако нису испуњени услови за измену уговора или ако би измена уговора изазвала штету по јавни интерес која би била већа од штете коју би претрпела странка. Право органа да раскине уговор Члан 26. Орган може да раскине управни уговор ако изостане сагласност странке да се уговор измени због промењених околности. Орган може да раскине управни уговор и ако странка не испуњава уговорне обавезе. Орган може да раскине управни уговор и ако је то неопходно да би се отклонила тешка и непосредна опасност по живот и здравље људи и јавну безбедност, јавни мир и јавни поредак или ради отклањања поремећаја у привреди, а то не може успешно да се отклони другим средствима којима се мање дира у стечена права. Орган раскида управни уговор решењем у коме изричито наводи и јасно образлаже разлоге за раскид. Приговор странке због неиспуњења уговорних обавеза Члан 27. Ако орган не испуњава уговорне обавезе, странка не може да раскине управни уговор, али може да изјави приговор. Право на накнаду штете у парничном поступку - 5 -
 • 6. Члан 28. Странка може захтевати накнаду штете коју јој је орган нанео неиспуњавањем уговорних обавеза, неоправданим раскидом уговора или неоправданим одбијањем захтева за измену уговора. Орган може да захтева од странке накнаду штете због неиспуњења уговорних обавеза. О захтеву за накнаду штете решава се у парничном поступку. Примена овог закона и закона којим се уређују облигациони односи Члан 29. На управне уговоре сходно се примењују остале одредбе овог закона и супсидијарно одредбе закона којим се уређују облигациони односи. III. УПРАВНЕ РАДЊЕ 1. Појам Члан 30. Управне радње су материјални акти органа који утичу на права, обавезе или правне интересе странака, као што су вођење евиденција, издавање уверења, пружање информација, примање изјава, радње физичке принуде и друге радње којима се извршавају правни акти. 2. Приговор против управне радње Члан 31. Против управне радње може да се изјави приговор. Приговор може да се изјави и ако орган не предузме управну радњу коју је по закону дужан да предузме. У оба случаја, приговор је дозвољен само ако управна радња није повезана са доношењем управног акта. 3. Издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција Члан 32. Органи издају странкама, на усмени или писмени захтев, уверења и друге исправе (сертификате, потврде итд.) о чињеницама о којима воде службену евиденцију у складу са законом. Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се сагласно подацима из службене евиденције, и имају доказну вредност јавнe исправe. Уверења и друге исправе издају се, по правилу, истог дана кад је странка поставила захтев, а најкасније у року од осам дана, ако прописом није одређен краћи рок. Захтев странке за издавањем уверења и друге исправе може да се одбије решењем. Ако орган у року од осам дана не изда уверење или другу исправу, нити решење којим одбија захтев, странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен. Странка која сматра да уверење или друга исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција нису издати сагласно подацима из службене евиденције, може да захтева њихову измену или издавање новог уверења или - 6 -
 • 7. друге исправе. И овај захтев може да се одбије решењем. Ако орган у року од осам дана не измени издато уверење или другу исправу или не изда ново уверење или другу исправу, нити изда решење којим одбија захтев – странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен. 4. Издавање уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција Члан 33. Органи издају странкама, на усмени или писмени захтев, уверења и друге исправе о чињеницама о којима не воде службену евиденцију, када је то прописом одређено и пошто претходно потребне чињенице утврде у доказном поступку. Уверење или друга исправа или решење којим се одбија захтев странке издају се у року од 30 дана од подношења захтева, ако прописом није одређен краћи рок. У супротном, странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен. Орган који води поступак у коме су уверење или друга исправа поднети као доказ, није везан њиховом садржином и може самостално да утврђује чињенице које су у њима садржане. IV. ПРУЖАЊЕ ЈАВНИХ УСЛУГА Појам Члан 34. Под пружањем јавних услуга сматра се обављање привредне и друштвене делатности односно послова за које је законом утврђено да се врше у општем интересу, којима се обезбеђује остваривање права и правних интереса односно задовољавање потреба субјеката који могу имати својство странке у управном поступку, а који не представљају други облик управног поступања. Под пружањем јавних услуга сматра се и обављање делатности односно послова државне управе којима се обезбеђује остваривање права и правних интереса односно задовољавање потреба субјеката који могу имати својство странке у управном поступку, а који не представљају други облик управног поступања Јавне услуге пружају се тако да обезбеде уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права и правних интереса субјеката који могу имати својство странке у управном поступку и задовољавање њихових потреба. Приговор због начина пружања јавних услуга Члан 35. Приговор може да се изјави ако орган или организација не пружа услуге тако да обезбеди уредно и квалитетно, под једнаким условима, остваривање права грађана и организација и задовољавање потреба корисника. ДЕО ТРЕЋИ ОСНОВНА ПРАВИЛА ПОСТУПКА . I. УЧЕСНИЦИ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 1. Надлежност органа Стварна надлежност Члан 36. Стварна надлежност органа одређује се прописима који уређују одређену управну област или надлежност појединих органа. - 7 -
 • 8. Ако се стварна надлежност тако не одреди, а не може да се одреди ни према природи управне ствари, стварно надлежан је орган у чијем су делокругу послови опште управе. Месна надлежност Члан 37. Месна надлежност органа се одређује: 1) у управним стварима које се тичу непокретности – према месту где се налази; 2) у управним стварима које се тичу пословне или друге делатности странке – према седишту странке или месту где се делатност обавља или би требало да се обавља; 3) у управним стварима које се тичу послова из надлежности органа – према седишту органа, односно седишту његове подручне јединице ако се ствар односи на послове подручне јединице; 4) у управним стварима које се тичу брода или ваздухоплова или у којима је повод за вођење поступка настао на броду или ваздухоплову – према луци уписа брода или матичном аеродрому ваздухоплова; 5) у осталим управним стварима – према пребивалишту странке, а ако странка нема пребивалиште у Републици Србији – према њеном боравишту, а ако она нема ни боравиште у Републици Србији – према њеном последњем пребивалишту или боравишту у Републици Србији. Ако месна надлежност не може да се одреди према изложеним правилима одређује се према месту у коме је настао повод за вођење управног поступка. Месна надлежност више органа Члан 38. Ако је истовремено месно надлежно више органа, надлежан је онај пред којим је прво покренут поступак. Месно надлежни органи могу да се споразумеју који ће од њих да води поступак. Сваки месно надлежан орган мора на свом подручју да предузме радње које не трпе одлагање. Обавезност правила о стварној и месној надлежности Члан 39. Стварна и месна надлежност органа не могу да се мењају договором органа, органа и странака или самих странака. Орган пази по службеној дужности у току целог поступка на своју стварну и месну надлежност и, ако нађе да није надлежан, уступа списе надлежном органу. Орган може да преузме поступање у одређеној управној ствари из надлежности другог органа или да поступање у одређеној управној ствари пренесе на други орган, само кад је то законом одређено. Задржавање месне надлежности Члан 40. Орган пред којим је покренут поступак задржава месну надлежност и ако у току поступка настану чињенице због којих месно надлежан постане други орган. - 8 -
 • 9. Он може да уступи предмет органу који је постао месно надлежан ако то знатно олакшава поступак, нарочито странци. Просторно ограничење надлежности Члан 41. Сваки орган предузима службене радње на свом подручју. Изван свог подручја орган може да предузме само службену радњу чије би одлагање изазвало опасност, о чему одмах обавештава орган на чијем је подручју ту радњу предузео. Посебна ограничења надлежности Члан 42. Службене радње које се тичу лица која уживају дипломатски имунитет и службене радње на екстериторијалном подручју предузимају се преко министарства надлежног за спољне послове, ако друкчије није одређено међународним правом. Службене радње у зградама и другим објектима које користи Војска Србије предузимају се када их орган пријави надлежном војном органу. Службене радње у зградама и другим објектима за посебне намене које се користе за војне потребе у министарству надлежном за послове одбране или Војсци Србије предузимају се по одобрењу министра надлежног за послове одбране. Сукоб надлежности Члан 43. Сукоб надлежности настаје кад се два органа изјасне да јесу или да нису надлежни у истој управној ствари. Предлог за решавање сукоба надлежности подноси орган који се последњи изјаснио да је надлежан или да није надлежан, а може га поднети и странка. Одлучивање о сукобу надлежности Члан 44. О сукобу надлежности између органа и судова одлучује Уставни суд. О осталим сукобима надлежности одлучује орган који је прописом одређен. Он одређује који је орган надлежан и како се отклањају последице радњи ненадлежног органа, па списе доставља надлежном органу. Против решења којим се одлучује о сукобу надлежности не може се изјавити посебна жалба нити водити управни спор. 2. Овлашћено службено лице Овлашћено службено лице и делегација овлашћења Члан 45. Орган поступа у управној ствари преко овлашћеног службеног лица. Овлашћено службено лице јесте оно које је распоређено на радно место које чине и послови вођења поступка и одлучивања у управној ствари, или само вођење поступка или предузимања појединих радњи у поступку. Ако се службено лице на овај начин не може одредити, овлашћено службено лице је сам руководилац органа. - 9 -
 • 10. Орган на погодан начин објављује која су службена лица овлашћена за решавање у управним стварима, а која за предузимање радњи у поступку пре доношења решења. Колегијални орган може да овласти свог члана да води поступак и припреми одлуку. Изузеће овлашћеног службеног лица Члан 46. Овлашћено службено лице мора бити изузето: 1) ако је у поступку странка, сведок, вештак или законски заступник или пуномоћник странке; 2) ако је са странком, законским заступником или пуномоћником странке крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена закључно, супружник или ванбрачни партнер или сродник по тазбини до другог степена закључно, па и када је брачна заједница престала; 3) ако је са странком у односу старатеља, усвојитеља, усвојеника или хранитеља; 4) ако је са законским заступником или пуномоћником странке у односу усвојитеља или усвојеника; 5) ако је учествовало у првостепеном поступку; 6) ако остварује накнаду или друга примања од странке или је ангажовано у управном одбору, надзорном одбору или радном или стручном телу странке; 7) ако исход поступка може да му донесе директну корист или штету; 8) ако постоје друге чињенице које доводе у сумњу његову непристрасност. Чим сазна да постоји неки разлог за изузеће из става 1. тач. 1) - 7) овог члана, овлашћено службено лице застаје с поступком и о разлогу за изузеће одмах обавештава лице или орган који одлучује о изузећу. Кад сазна да постоји разлог за изузеће из тачке 8) оно о томе само обавештава лице или орган који одлучује о изузећу. Изузеће овлашћеног службеног лица може да захтева странка, у ком случају овлашћено службено лице поступа као да је оно сазнало да постоји неки разлог за изузеће. Странка је дужна да у захтеву наведе чињенице због којих сматра да постоји разлог за изузеће. Одлучивање о изузећу овлашћеног службеног лица Члан 47. О изузећу овлашћеног службеног лица одлучује руководилац органа, о изузећу руководиоца органа одлучује орган који је прописом одређен, а ако то није случај – другостепени или надзорни орган. О изузећу члана колегијалног органа одлучује председавајући колегијалног органа, а о изузећу председавајућег – колегијални орган. О изузећу се одлучује у року од пет дана од пријема обавештења овлашћеног службеног лица или захтева за изузеће. Ако се овлашћено службено лице изузме, одређује се друго лице које уместо њега води поступак, одлучује или предузима поједине радње у поступку. Колегијални орган чији је члан изузет наставља поступак без њега. Изузеће записничара Члан 48. На изузеће записничара сходно се примењују одредбе овог закона о - 10 -
 • 11. изузећу овлашћеног службеног лица. О изузећу записничара одлучује овлашћено службено лице које води поступак. 3. Сарадња и службена помоћ Јединствено управно место Члан 49. Ако је у некој управној ствари потребно поступање више органа странка се обраћа једном од органа надлежних за поступање (у даљем тексту: јединствено управно место). На јединственом управном месту врши се: 1) поучавање подносиоца захтева, онако како би га поучавао надлежни орган, о томе шта је све органима потребно да би поступили по захтеву; 2) примање захтева за признавање права или друго поступање у управној ствари, мишљења, објашњења, коментара, као и докумената и правних средстава, сагласно пропису, и њихово достављање надлежним органима, и 3) обавештавање подносиоца захтева о томе које је радње предузео надлежни орган и правним актима које је донео. Ове радње могу се вршити у просторијама јединственог управног места, електронским путем, путем поште, или на други погодан начин. Рокови за одлучивање о захтеву странке пред надлежним органима почињу да теку од када је поднет уредан захтев на јединственом управном месту. Успостављањем јединственог управног места се не утиче на надлежност органа нити, ако друкчије није прописано, на право странке да се директно обраћа надлежном органу. Службена помоћ у управном поступку Службена помоћ између органа Члан 50. Орган који поступа у управној ствари (орган молилац) ће за предузимање радње изван свог подручја замолити орган на чијем подручју радњу треба предузети (замољени орган). Орган молилац може да тражи службену помоћ и кад су му потребна сазнања о чињеницама, исправе или подаци којима располаже замољени орган. Службена помоћ тражи се службеном замолницом. Замољени орган је дужан да пружи службену помоћ у року од 15 дана од пријема замолнице, ако друкчије није прописано, иначе орган молилац може да се обрати органу који надзире рад замољеног органа. Кад се тражени подаци могу добити електронским путем замољени орган пружа службену помоћ у најкраћем року. Службена помоћ од суда Члан 51. Орган може замолити суд да предузме радњу у управном поступку, сагласно посебним прописима. Орган, изузетно, може да замоли суд да му достави списе потребне за вођење управног поступка, а суд удовољава ако то не омета судски поступак. Суд може да одреди рок у коме списи морају бити враћени. Међународна службена помоћ Члан 52. - 11 -
 • 12. Службена помоћ иностраним органима пружа се под условом узајамности. У случају сумње у постојање узајамности, објашњење даје министарство надлежно за послове правосуђа. Домаћи орган пружа службену помоћ иностраном органу како је то законом одређено, или како инострани орган затражи ако то није супротно домаћем јавном поретку. Ако међународним уговорима није предвиђено непосредно општење, домаћи орган општи са иностраним органом преко министарства надлежног за спољне послове. 4. Странка у управном поступку и њено заступање Странка у управном поступку Члан 53. Странка у управном поступку је физичко или правно лице чија је управна ствар предмет управног поступка и свако друго физичко или правно лице на чија права, обавезе или правне интересе може да утиче исход управног поступка. Странка у управном поступку може да буде и орган, организација, насеље, група лица и други који нису правна лица, под условима под којима физичко или правно лице може да буде странка. Јавни тужилац, надлежни правобранилац и други органи и организације који штите јавни интерес и јавну својину имају, у границама овлашћења утврђених законом, својство странке у управном поступку. Заступници колективних интереса и заступници ширих интереса јавности, који су организовани сагласно прописима, имају својство странке у управном поступку ако исход управног поступка може да утиче на интересе које заступају. Обустављање поступка због престанка постојања странке Члан 54. Ако наступи смрт физичког лица или правно лице престане да постоји, а права, обавезе и правни интереси о којима се одлучује не могу да пређу на правне следбенике, поступак се обуставља. Процесна способност и заступање странке Процесна способност Члан 55. Странка која је потпуно пословно способна може сама да предузима радње у поступку (процесна способност). Странка којој је ограничена пословна способност процесно је способна у границама пословне способности. Законски заступник и овлашћени представник странке Члан 56. Странку која није процесно способна заступа законски заступник. Правно лице предузима радње у поступку преко законског заступника или овлашћеног представника који је одређен општим актом правног лица. Орган као странка у поступку предузима радње преко овлашћеног представника, организација која није правно лице преко лица које је одређено њеним актом, а насеље, група лица и друге странке које нису правна лица – преко лица које овласте, ако друкчије није прописано. - 12 -
 • 13. Дужност органа Члан 57. Орган пази по службеној дужности у току целог поступка да ли је странка заступана сагласно закону. Привремени заступник Члан 58. Орган поставља странци привременог заступника ако није процесно способна а нема законског заступника, ако правно лице, организација, насеље и друга странка која није правно лице нема овлашћеног представника, ако странку заступа законски заступник чији су интереси супротни интересима странке, ако противне странке заступа исти законски заступник или ако радњу треба предузети према странци чије пребивалиште или боравиште није познато, а нема пуномоћника – све под условом да је ствар хитна, а поступак мора да се спроведе. Привремени заступник поставља се и када радња не трпи одлагање, а странка, њен законски заступник, овлашћени представник или пуномоћник не могу бити благовремено позвани да присуствују радњи. Остале одредбе о привременом заступнику Члан 59. Привремени заступник може да одбије заступање само из разлога одређених посебним прописима. О постављању привременог заступника странци која није процесно способна одмах се обавештава орган старатељства. Радње које привремени заступник предузме у границама овлашћења имају правна дејства као да их је предузела странка. Привремени заступник учествује само у поступку у коме је постављен и предузима само радње за које је постављен и док не престану разлози због којих је постављен. Пуномоћник Појам Члан 60. Странка или законски заступник странке може да овласти пуномоћника да заступа странку, изузев код изјава које само странка може дати. Постојање пуномоћника не спречава странку да сама предузима радње у поступку. Радње које пуномоћник предузме у границама пуномоћја имају правна дејства као да их је предузела странка. Пуномоћник може бити свако ко је потпуно пословно способан, изузев лица које се бави надриписарством. Жалба против решења којим се надриписару ускраћује заступање не одлаже извршење решења. Сукоб изјава странке и пуномоћника Члан 61. Странка која је присутна када њен пуномоћник даје усмену изјаву, може непосредно после тога да је измени или опозове. Ако се усмене или писмене изјаве странке и пуномоћника о чињеницама не слажу, орган их цени применом начела самосталности и слободне оцене доказа (члан 9). - 13 -
 • 14. Начин давања пуномоћја Члан 62. Пуномоћје се даје писмено или усмено на записник. Странка која није писмена или не може да се потпише, ставља отисак кажипрста на писмено пуномоћје или пуномоћје усмено саопштава. Орган који посумња у истинитост пуномоћја налаже странци да поднесе оверено пуномоћје. Радње лица које није приложило пуномоћје Члан 63. Орган може дозволити да поједине радње у поступку предузме у име странке лице које није приложило пуномоћје, под условом да пуномоћје приложи у року који орган одреди. Док не истекне тај рок, орган не може да оконча поступање у управној ствари, а ако тај рок буде пропуштен – предузете радње остају без правног дејства. Обим пуномоћја Члан 64. Обим пуномоћја процењује се из садржине пуномоћја. Пуномоћје се даје за цео поступак или поједине радње, а и временски може да се ограничи. Ако странку заступа адвокат, а пуномоћје није ограничено, нити су у њему наведене радње које адвокат сме да предузме, адвокат може да предузме све радње, посебно да поднесе захтев или предлог и одустане од њих, да закључи поравнање, изјави приговор или жалбу, прими трошкове поступка од противне странке, поднесе предлог за извршење и пренесе пуномоћје у целини или за поједине радње на другог адвоката. Ако странку не заступа адвокат, а пуномоћје није ограничено, нити су у њему наведене радње које пуномоћник сме да предузме, он може да предузме све радње, али му је потребно посебно овлашћење за одустанак од захтева, за закључивање поравнања, за преношење пуномоћја у целини или за поједине радње, за захтев за понављање поступка, поништавање решења по основу службеног надзора, оглашавање решења ништавим и укидање законитог решења. Престанак пуномоћја Члан 65. Пуномоћје не престаје смрћу или губитком процесне способности странке, смрћу, губитком процесне способности или променом законског заступника странке и смрћу или губитком процесне способности пуномоћника, али правни следбеник странке, односно њен нови законски заступник може опозвати раније дато пуномоћје. Пуномоћје престаје престанком правног лица. Странка може увек опозвати пуномоћје, а пуномоћник може увек отказати пуномоћје изузев док траје нека радња у поступку. Опозив и отказ пуномоћја саопштавају се органу писмено или усмено на записник. - 14 -
 • 15. Дужност органа Члан 66. Орган пази по службеној дужности у току целог поступка да ли је лице које се појављује као пуномоћник овлашћено за заступање. Ако није, орган поступа као кад се лицу које није приложило пуномоћје дозвољава предузимање појединих радњи у поступку (члан 63). Заједнички представник и заједнички пуномоћник странака Члан 67. Две или више странака могу у истом поступку, ако друкчије није прописано, одредити која од њих иступа као заједнички представник или узети заједничког пуномоћника. Орган може, ако друкчије није прописано, наложити странкама са истим захтевима да у одређеном року одреде која их представља или да узму заједничког пуномоћника. Ако странке то пропусте, орган може да им постави заједничког представника или пуномоћника, чија овлашћења трају док странке не одреде другог. Жалба против решења којим је постављен заједнички представник или пуномоћник не одлаже извршење решења. Странке задржавају самосталност у поступку упркос постојању заједничког пуномоћника или представника. Стручни помагач Члан 68. Странци је дозвољено да у поступку у коме је потребно стручно познавање управне ствари доведе стручно лице које јој даје објашњења и савете (стручни помагач). Стручни помагач није заступник странке. Орган забрањује присуство стручном помагачу који је пословно неспособан или надриписар, о чему доноси решење. II. ОПШТЕЊЕ ОРГАНА И СТРАНАКА 1. Начини општења Основне одредбе Члан 69. Општење органа и странака мора да буде брзо и ефикасно, али и да омогући правну сигурност и економичност поступка. Органи и странке опште у писменом или усменом облику, ако друкчије није прописано. Општење у писменом облику Члан 70. Општење у писменом облику обухвата општење папирним и електронским путем. Папирни документ потписује се ручно, ако пропис то налаже, а електронски документ потписује се сагласно закону. Електронски потпис на електронском документу органа заснива се на квалификованом сертификату. - 15 -
 • 16. Код доношења типских решења електронски потпис на електронском документу не мора да се заснива на квалификованом сертификату. Посебне одредбе о електронском општењу Члан 71. Странка може електронским путем општити са органом ако се претходно о томе сагласе или ако је то посебним прописом одређено. Орган објављује на својој веб презентацији обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе документа у електронском облику и електронска документа и да орган упућује странци документа у електронском о блику и електронска документа, као и о начину на који то чини. Ако документ који је послат странци није читљив, она може да захтева да јој орган упути тај документ у другом погодном облику. Ако није читљив електронски документ који је послат органу, он захтева да странка поднесе тај документ у другом погодном облику у року који одреди, иначе се сматра да странка није ни поднела документ. 2. Поднесци Облик и садржина поднеска Члан 72. Поднесци су захтеви, предлози, обрасци, пријаве, молбе, жалбе, представке, приговори, обавештења, саопштења и друге врсте писменог обраћања странке органу. Поднесак мора да буде разумљив и да садржи све што је потребно да би по њему могло да се поступа, а пре свега: ко га подноси и коме, управну ствар која је предмет поступка, сврху поднеска и потпис подносиоца поднеска. Поднесак може имати и друкчију садржину, ако је то прописом одређено. Неуредан поднесак Члан 73. Поднесак је неуредан ако има недостатке који орган спречавају да поступа по њему, ако није разумљив или ако није потпун. У том случају орган у року од осам дана од пријема поднеска налаже подносиоцу да уреди поднесак у року који не може бити краћи од осам дана. Ако поднесак буде уређен у року, сматра се да је од почетка био уредан. Ако поднесак не буде уређен у року, орган решењем одбацује поднесак. Предаја поднесака Члан 74. Поднесци се предају органу коме су насловљени, ако неки други орган није овлашћен да прими поднесак. Поднесци се предају непосредно органу, преко поште, електронским путем у складу са законом или се саопштавају усмено на записник. Кратке и хитне изјаве странке могу, ако друкчије није прописано, да се саопште телефоном, телеграмом и на други погодан начин, ако је то могуће по природи ствари. Овлашћено службено лице о томе сачињава службену белешку. Посебни случајеви предаје поднеска Члан 75. - 16 -
 • 17. Поднесак може да се преда дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије на чијем подручју странка борави. Лица која се налазе у Војсци Србије могу да предају поднесак надлежној команди. Лица која су лишена слободе могу да предају поднесак управи установе у којој се налазе. Управа установе је дужна, на усмени захтев, да њима изда потврду о пријему поднеска, на коју се не плаћа такса. Евидентирање и потврда о пријему поднеска Члан 76. Орган је дужан да евидентира поднесак који је примио, према редоследу пријема. Орган издаје потврду о пријему поднеска, на усмени или писмени захтев подносиоца поднеска. Потврда о пријему поднеска послатог електронским путем шаље се подносиоцу одмах, на исти начин на који је поднесак послат. У потврду о пријему поднеска уноси се да је поднесак примљен, време када је примљен, предмет поднеска и списак пратећих докумената. За издавање потврде о пријему поднеска не плаћа се такса. Подношење поднеска ненадлежном органу Члан 77. Ако орган није надлежан да прими поднесак који му се непосредно предаје или саопштава усмено, он са тиме усмено упознаје подносиоца поднеска и саопштава му који је орган надлежан да прими поднесак. Ако упркос томе подносилац тражи да поднесак буде примљен, орган прима поднесак и после тога без одлагања решењем одбацује поднесак због ненадлежности. Ако орган није надлежан да прими поднесак предат преко поште или електронским путем, прослеђује га надлежном органу и о томе обавештава подносиоца поднеска, а ако не може да утврди који је орган надлежан – без одлагања решењем одбацује поднесак због ненадлежности. 3. Записници Састављање и садржина записника Члан 78. Записник се саставља о усменој расправи, другој важнијој радњи у поступку и о важнијим усменим изјавама странака, других учесника у поступку и трећих лица. У записник се уноси назив органа, радња која се предузима, место, дан и час када се радња предузима, управна ствар која је предмет поступка, лична имена овлашћених службених лица, присутних странака, њихових заступника и других лица и опис тока и садржине предузете радње и датих изјава као и податак о исправама које су коришћене. Пре закључења, записник се чита лицима која су учествовала у предузимању радње, а она имају право и сама да прочитају записник. На крају записника уноси се да је записник прочитан и да није било примедаба, а ако јесте − уноси се кратка садржина примедаба. Записник потписују лица која су учествовала у предузимању радње и потом овлашћено службено лице и записничар. Лица која су дала изјаве потписују се испод дела записника у коме су садржане њихове изјаве и на крају сваке странице која садржи њихову изјаву. Ако лице одбије да потпише записник или оде са места предузимања радње пре него - 17 -
 • 18. што је записник закључен, то се уноси у записник, са разлозима због којих је одбијено потписивање записника. Ако се записник састоји од више листова они се означавају редним бројевима, а сваки лист на крају потписује овлашћено службено лице и лице које је учествовало у предузимању радње која је описана на том листу. Ако лице које треба да потпише записник није писмено или не може да се потпише ставља отисак кажипрста на лист записника на коме је описана радња у којој је то лице учествовало. У потписаном и закљученом записнику не сме ништа да се мења, брише или додаје. Допуна закљученог записника уноси се као додатак записнику, који потписују овлашћено службено лице и лице на чији предлог је допуна унета. Записник који је сачињен сагласно закону јесте јавна исправа и доказ о току и садржини предузетих радњи и датих изјава, изузев у деловима на које је стављена примедба. Записник о већању и гласању колегијалног органа Члан 79. О већању и гласању колегијалног органа саставља се посебан записник. У њега се уносе подаци о члановима колегијалног органа и управној ствари, кратка садржина одлуке и издвојена мишљења. Записник потписују председавајући и записничар. Записник о већању и гласању се не саставља ако колегијални орган, поступајући по жалби, једногласно донесе одлуку. У том случају ставља се само забелешка на спису. 4. Разгледање списа и обавештавање о току поступка Право на разгледање списа Члан 80. Право на разгледање списа састоји се од права странке да разгледа списе у присуству службеног лица, и да о свом трошку препише или добије копију списа, у просторијама органа који чува списе. У оправданим случајевима, списи могу да се разгледају у просторијама другог органа или дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије. Странка има право да јој се копија списа достави преко поште, о њеном трошку. Право на разгледање списа има и треће лице које докаже свој правни интерес. Ако се документи чувају у електронском облику, орган омогућава разгледање и преузимање докумената у електронском или штампаном облику. Захтев за разгледање списа Члан 81. Захтев за разгледање списа подноси се писмено или усмено. Орган може од трећег лица да затражи да писмено или усмено образложи свој правни интерес. Орган је дужан да у року од пет дана од пријема захтева обавести странку или треће лице о томе како могу да разгледају и препишу списе и добију копију списа, или да решењем одбије захтев. Ако орган дотле ништа не предузме, странка и треће лице могу да изјаве жалбу као да је захтев одбијен. - 18 -
 • 19. Ограничавање права на разгледање списа Члан 82. Не смеју да се разгледају записници о већању и гласању. На списе који садрже тајне податке примењује се закон којим се уређује заштита тајних података. Обавештавање о току поступка Члан 83. Странка, заинтересовани орган и треће лице које учини вероватним правни интерес, имају право да буду обавештени о току поступка. III. ОБАВЕШТАВАЊЕ 1. Основне одредбе Појам обавештавања Члан 84. Обавештавање је радња којом орган извештава странку и другог учесника о поступању у управној ствари. На обавештавање других учесника у поступку примењују се одредбе овог закона о обавештавању странке, ако законом друкчије није одређено. Избор начина обавештавања Члан 85. Ако друкчије није прописано, орган бира начин обавештавања, водећи рачуна о правној заштити странке, јавности обавештавања, економичном трошењу средстава и једноставности у поступку. Обавештавање присутне странке Члан 86. Присутна странка обавештава се усменим путем или на други погодан начин. Обавештавање одсутне странке Члан 87. Одсутна странка обавештава се путем поште, електронским путем, достављањем или на други погодан начин. Кратка и хитна обавештења могу да се дају телефоном или на други погодан начин, о чему се сачињава службена белешка. Обавештавање странке непосредно или преко заступника Члан 88. Орган обавештава саму странку, изузев ако она има законског заступника, пуномоћника или пуномоћника за пријем обавештења, када се они обавештавају. Обавештавање законског заступника, пуномоћника или пуномоћника за пријем обавештења сматра се као обавештавање странке. Места на којима се врши обавештавање Члан 89. Странка се, по правилу, обавештава у стану, пословној просторији или на радном месту. - 19 -
 • 20. Адвокат се обавештава у његовој канцеларији, при чему обавештавање може да се изврши и лицу запосленом у канцеларији. Обавештавање је могуће и на другом месту, ако се прималац обавештења с тим сагласи. Међународно обавештавање и обавештавање у иностранству Члан 90. Стране државе, међународне организације и лица која уживају дипломатски имунитет обавештавају се преко министарства надлежног за спољне послове, ако међународним правом друкчије није одређено. Физичка и правна лица која се налазе у иностранству обавештавају се непосредно или дипломатским путем, ако међународним правом друкчије није одређено. Обавештавање у посебним случајевима Члан 91. Лица која се налазе у Војсци Србије обавештавају се преко надлежне команде, а припадници специјалних јединица министарства надлежног за унутрашње послове преко њихове команде. Лица која су лишена слободе обавештавају се преко управе установе у којој се налазе. У свим тим случајевима обавештавање је извршено када писмено буде предат примаоцу. Пуномоћник за пријем обавештења Основне одредбе Члан 92. Странка може да одреди пуномоћника коме се упућују сва писмена која су насловљени на странку (пуномоћник за пријем обавештења). Орган почиње да њему упућује писмена кад га странка о њему писмено или усмено извести. Ако се странка или законски заступник странке налазе у иностранству, а немају пуномоћника у Републици Србији, орган њима, при упућивању првог писмена, оставља рок да одреде пуномоћника за пријем обавештења. При томе, упозорава их да ће, ако то пропусте, он поставити, о њиховом трошку, пуномоћника за пријем обавештења. Сматра се да је странка примила писмено у часу када га прими пуномоћник за пријем обавештавања. Заједнички пуномоћник за пријем обавештења Члан 93. Више од пет странака у истом поступку које немају супротне интересе и заједничког пуномоћника дужне су да на захтев органа одреде заједничког пуномоћника за пријем обавештења, у року који орган одреди. Ако то пропусте, орган им, о њиховом трошку, поставља заједничког пуномоћника за пријем обавештења. У писмену упућеном заједничком пуномоћнику за пријем обавештења наводи се које се све странке обавештавају. - 20 -
 • 21. Обавезе пуномоћника за пријем обавештења Члан 94. Пуномоћник за пријем обавештења одмах прослеђује странци примљено писмено. Он је овлашћен да изјави правно средство у име странке ако странци не може да проследи писмено, а она може да пропусти рок за изјављивање правног средства. Промена пребивалишта, боравишта или седишта Члан 95. Странка и законски заступник странке дужни су да одмах обавесте орган о томе да су променили пребивалиште, боравиште или седиште. Ако то пропусте, а службено лице не може да ступи у контакт с њима, странка се даље обавештава јавним достављањем (члан 105). Кад пуномоћник или пуномоћник за пријем обавештења промене пребивалиште или боравиште, а о томе не обавесте орган, обавештавање се даље одвија као да пуномоћник није одређен. Грешке у обавештавању Члан 96. Ако је при обавештавању начињена грешка, сматра се да је обавештавање извршено на дан када је стварно извршено. 2. Поступци обавештавања Обавештавање путем поште Члан 97. Обавештавање путем поште врши се обичном или препорученом поштом. Сматра се да је писмено које је упућено обичном поштом прималац примио седмог дана од када је предато пошти, ако је упућено на адресу у Републици Србији, односно петнаестог дана од када је предато пошти ако је упућено на адресу у иностранству. Прималац може да доказује да је писмено касније примио. Сматра се да је писмено које је упућено препорученом поштом примљено на дан који стоји у потврди примаоца о пријему пошиљке. Обавештавање препорученом поштом изједначава се са достављањем. Обавештавање електронским путем Члан 98. Обавештавање електронским путем може да буде неформално и формално. Неформално обавештавање врши се преко портала на начин који се уређује посебним прописима. Странци у поступку може се доставити документ у електронском облику на адрресу електронске поште или другим електринским путем сагласно пропису. Формално обавештавање електронским путем одвија се сагласно пропису и обавезно укључује потврду којом се доказује пријем документа. Формално обавештавање електронским путем изједначава се са достављањем. - 21 -
 • 22. Достављање Начини достављања Члан 99. Достављање се састоји од личног, посредног и јавног достављања. Лично и посредно достављање врши орган преко свог службеног лица или се врши преко поште. Прималац писмена може бити само изузетно позван да преузме писмено, ако то налажу природа или значај писмена. Достављање правном лицу Члан 100. Достављање правном лицу врши се предајом писмена у просторијама правног лица запосленом лицу у правном лицу, односно заступнику правног лица на адресу из јавног регистра, односно на адресу његовог пребивалишта. Време достављања Члан 101. Достављање се врши радним даном од 8 до 20 сати. Орган може из нарочито важних разлога одлучити да се достављање изврши у дан када се не ради, од 8 до 20 сати. Само ако је то неодложно потребно, орган може одлучити да се достављање изврши и после 20 сати. Лично достављање Члан 102. Лично достављање је обавезно када од дана достављања почиње да тече рок који не може да се продужи, ако друкчије није законом одређено. Лично достављање је обавезно и онда кад је то законом одређено. Лично достављање састоји се од уручења писмена лицу коме је оно насловљено (прималац). Ако прималац писмена није пронађен на адреси на којој је требало да му се уручи писмено или одбије уручење, достављач о томе сачињава писмену белешку и потом оставља обавештење на месту на коме је пимено требало да буде уручено, у коме назначава лично име примаоца, податке којим се писмено идентификује, просторију унутар органа у којој писмено може да се преузме, рок у коме се преузимање може извршити и датум када је обавештење остављено. Сматра се да је лично достављање извршено када истекне осам дана од кад је обавештење остављено на месту на коме је писмено требало да буде уручено. Посредно достављање Члан 103. Ако лично достављање није обавезно, а прималац није пронађен на адреси на којој је требало да му се уручи писмено, оно може да буде уручено другом лицу које прихвати да га потом уручи примаоцу и то, ако је могуће, најпре сваком одраслом члану домаћинства примаоца или суседу примаоца или лицу које ради са примаоцем ако писмено треба да се преда на радном месту примаоца. Писмено не може бити уручено лицу које је противна странка у истом поступку . - 22 -
 • 23. Друго лице коме је писмено уручено потписује доставницу и прихвата обавезу да га уручи примаоцу. Достављач уноси у доставницу и везу другог лица са примаоцем и датум када је другом лицу писмено уручено. Ако друго лице не прихвати да му се писмено уручи, оно се оставља на месту на коме је требало да буде уручено примаоцу, а време и датум остављања писмена и рок после кога се сматра да је достављање извршено назначавају се на коверти и у доставници. Сматра се да је посредно достављање извршено кад истекне осам дана од кад је писмено уручено другом лицу или од кад је оно остављено на месту на коме је требало да буде уручено примаоцу. Доставница Члан 104. Доставница је потврда о томе да је лично или посредно достављање извршено. Потписују је достављач и прималац или друго лице коме је писмено уручено. Поред тога они бројевима и словима на доставници уносе датум када им је писмено уручено. Ако прималац или друго лице коме је писмено уручено није писмен или не може да се потпише, достављач назначава на доставници његово лично име и датум уручења писмена и ставља напомену о томе зашто доставница није потписана. Ако прималац или друго лице коме је писмено уручено одбије да потпише доставницу, достављач то бележи на доставници и бројевима и словима исписује датум уручења писмена, чиме се сматра да је достављање уредно извршено. Доставница садржи и податке којим се идентификује уручено писмено. Јавно достављање Члан 105. Јавно достављање врши се: 1) ако ни један други начин достављања није могућ; 2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће; 3) у другим случајевима одређеним законом. Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин. Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне десет дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Датум објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа, и датум кад се сматра да је јавно достављање извршено, наводе се у писмену. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење. IV. РОКОВИ Одређивање рокова Члан 106. За предузимање појединих радњи у поступку могу да буду одређени рокови. - 23 -
 • 24. Ако рокови нису одређени законом или другим прописом, одређује их, с обзиром на околности случаја, овлашћено службено лице које води поступак. Продужење рока Члан 107. Рок који је одредило овлашћено службено лице, као и рок одређен прописима за који је предвиђена могућност продужења, може се продужити на захтев заинтересованог лица који је поднет пре истека рока, ако постоје оправдани разлози за продужење. Рачунање рокова Члан 108. Рокови се рачунају на дане, месеце и године, а могу и на сате. Ако је рок одређен на дане, дан када је обавештавање извршено, односно дан у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока, не урачунава се у рок, већ се почетак рока рачуна од првог наредног дана. Рок који је одређен на месеце, односно на године завршава се истеком оног дана, месеца, односно године који по свом броју одговара дану када је обавештавање извршено, односно дану у који пада догађај од ког се рачуна трајање рока. Ако тог дана нема у последњем месецу, рок истиче последњег дана у том месецу. Истек рока може се означити и календарским даном. Почетак и ток рокова не спречавају дани у којима орган не ради. Ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан. Одржање рока Члан 109. Поднесак је предат у року ако надлежни орган прими поднесак пре него што рок истекне. Ако се рок у коме може да се предузме нека радња рачуна у данима, месецима или годинама, сматра се да је рок одржан ако је радња предузета пре истека последњег дана рока. Ако је поднесак предат препорученом поштом, као дан пријема поднеска сматра се дан када је предат пошти. Време када се сматра да је примљен поднесак који је упућен електронским путем уређује се посебним прописом. Ако је поднесак предат дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије као дан пријема поднеска сматра се дан кад је предат дипломатско-конзуларном представништву. За лица која се налазе у Војсци Србије, као дан пријема поднеска сматра се дан предаје поднеска надлежној команди. За лица лишена слободе, као дан пријема поднеска сматра се дан предаје поднеска установи у којој се налазе. Враћање у пређашње стање Разлози за враћање у пређашње стање Члан 110. Странци која из оправданог разлога пропусти рок за предузимање радње у поступку па изгуби право да је предузме, дозвољава се, на њен предлог, враћање у пређашње стање. Враћање у пређашње стање дозвољава се и кад је из незнања или очигледне грешке поднесак предат благовремено, али ненадлежном органу. - 24 -

Related Documents