НАЦРТ ЗАКОНА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ
Члан 1
У Закону о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 3...
2
У тачки 5) речи: „а код послодавца код кога није образован синдикат од
представника кога одреде запослени,“ бришу се, а ...
3
3) трајање уобичајеног дневног и недељног радног времена.
Уговор о раду не мора да садржи елементе из става 2. овог члан...
4
3) са страним држављанином, на основу дозволе за рад у складу са законом,
најдуже до истека рока на који је издата дозво...
5
Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца обухвата рад
на даљину и рад од куће.
Уговор о раду који се за...
6
Став 6. мења се и гласи:
„Уговор из ст. 2. и 4. овог члана са директором закључује у име послодавца
надлежни орган утврђ...
7
неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран (у даљем тексту:
прековремени рад).
Прековремени рад не...
8
Члан 23
Члан 60. брише се.
Члан 24
Члан 61. мења се и гласи:
„Члан 61
Послодавац може запосленом коме је радни однос пре...
9
Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље непрекидно, само уз
његову писану сагласност.“
Члан 27
После члан...
10
Члан 34
Члан 73. мења се и гласи:
„Члан 73.
Годишњи одмор користи се једнократно или у два или више делова, у
складу с...
11
накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини основне зараде увећане за
минули рад, сразмерно броју дана неискориш...
12
Запослена жена за време трудноће и запослена која доји дете не може да ради
прековремено и ноћу, ако би такав рад био ш...
13
Одлука послодавца или споразум са запосленим који нису у складу са ставом
2. овог члана - ништави су.
У случају повреде...
14
„При обрачуну минулог рада рачуна се и време проведено у радном односу
код послодавца претходника из члана 147. овог за...
15
„Члан 113.
Одлука о висини минималне цене рада из члана 112. овог закона објављује се у
„службеном гласнику Републике С...
16
1) за долазак и одлазак са рада, ако ово право није обезбеђено на други начин;
2) за време проведено на службеном путу ...
17
„Члан 125.
Запослени има право на исплату:
1) зараде и накнаде зараде за време одсутности са рада због привремене
спреч...
18
Члан 67
Члан 144. мења се и гласи:
„Члан 144.
Ако је потраживање из члана 125. овог закона исплаћено у потпуности или
...
19
У члану 167. став 1. после речи: „раду“ додају се речи: „или изрекне другу
меру у складу са овим законом“ а речи: „ тач...
20
Члан 78
После члана 172. додаје се члан 172А који гласи:
„Ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, за...
21
2)
ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са
радом;
3)
ако се не врати на рад код послодавца ...
22
„Мере за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радних обавеза
Члан 179а
Послодавац може запосленом за непоштова...
23
Члан 88
У члану 182. став 1. речи: „тачка 9)“ замењују се речима: „став 4. тачка 1)“ а
речи: „шест месеци“ замењују се ...
24
Члан 93
После члана 189. додаје се члан 189а који гласи:
„189а
Запослени чији је радни однос престао има право да од по...
25
У ставу 6. речи: „За време трајања“ замењују се речима: „До окончања“.
У ставу 8. после речи: „запосленог“ додају се ре...
26
Послодавац није у обавези да омогући остваривање права синдиката, односно
његовог представника док не буде обавештен о ...
27
„Члан 216.
Удружење послодаваца могу да оснују најмање пет послодаваца у
одређеној грани, односно на територији одређен...
28
„Репрезентативним синдикатом код послодавца сматра се и синдикат у грани,
односно на територији одређене територијалне ...
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu
of 122

Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o radu
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Nacrt zakona o izmen. i dopun.zakona o radu

 • 1. НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ Члан 1 У Закону о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), члан 3. мења се и гласи: „Члан 3. Колективним уговором код послодавца, у складу са законом, уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа и међусобни односи учесника колективног уговора. Правилником о раду, односно уговором о раду, у складу са законом, уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа: 1) ако код послодавца није основан синдикат или ниједан синдикат не испуњава услове репрезентативности или није закључен споразум о удруживању у складу са овим законом; 2) ако ниједан учесник колективног уговора не покрене иницијативу за почетак преговора ради закључивања колективног уговора; 3) ако учесници колективног уговора не постигну сагласност за закључивање колективног уговора у року од 60 дана од дана започињања преговора; 4) ако синдикат, у року од 15 дана од дана достављања позива за почетак преговора за закључивање колективног уговора, не прихвати иницијативу послодавца. У случају из става 2. тачка 3) овог члана, послодавац је дужан да правилник о раду достави репрезентативном синдикату у року од седам дана од дана његовог ступања на снагу. У случају из става 2. тачка 3) овог члана учесници колективног уговора дужни су да наставе преговоре у доброј вољи. Послодавац који не прихвати иницијативу репрезентативног синдиката за приступање преговорима за закључење колективног уговора, не може правилником о раду да уреди права и обавезе из радног односа. Правилник о раду доноси надлежни орган код послодавца, утврђен законом, односно оснивачким или другим општим актом послодавца, а код послодавца који нема својство правног лица доноси овлашћено лице у складу са законом или лице које он овласти. Правилник о раду јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: јавно предузеће) и друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће, доноси се уз претходну сагласност оснивача. Правилник о раду престаје да важи даном ступања на снагу колективног уговора из става 1. овог члана.“ Члан 2 У члану 16. став 1. тачка 3) после речи: „здравља на раду“ додаје се запета и речи: „као и да запосленом на његов захтев омогући увид у општи акт“.
 • 2. 2 У тачки 5) речи: „а код послодавца код кога није образован синдикат од представника кога одреде запослени,“ бришу се, а тачка се замењује тачком и запетом. После тачке 5) додаје се тачка 6) која гласи: „6) запосленом, на писани захтев, изда потврду о оствареној просечној заради и друге потврде које се односе на радноправни статус запосленог, ради остваривања права пред другим органима и организацијама.“ Члан 3 У члану 24. ст. 2-4. мењају се и гласе: „Правилником се утврђују организациони делови код послодавца, назив и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, а може да се утврди и број извршилаца. Правилник доноси надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца или лице које они овласте. Обавеза доношења правилника не односи се на послодавца који има мање од десет запослених.“ Члан 4 У члану 30. ст. 3. и 4. мењају се и гласе: „Уговор о раду закључује се најмање у два примерка од којих један задржава запослени и сматра се закљученим кад га потпишу запослени и послодавац. Уговор о раду у име и за рачун послодавца закључује надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца или лице које они овласте.“ Члан 5 Члан 33. мења се и гласи: „Члан 33. Уговор о раду садржи: 1) назив и седиште послодавца; 2) лично име запосленог, место пребивалишта, односно боравишта запосленог; 3) врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог, који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду; 4) назив и опис послова које запослени треба да обавља; 5) место рада; 6) врсту радног односа (на неодређено или одређено време); 7) трајање уговора о раду на одређено време и основ за заснивање радног односа на одређено време; 8) дан почетка рада; 9) радно време (пуно, непуно или скраћено); 10) новчани износ основне зараде на дан закључења уговора о раду. Поред елемената из става 1. овог члана, уговор о раду садржи и: 1) елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и друга примања запосленог; 2) рокове за исплату зараде и других примања на која запослени има право;
 • 3. 3 3) трајање уобичајеног дневног и недељног радног времена. Уговор о раду не мора да садржи елементе из става 2. овог члана ако су они утврђени законом, колективним уговором, правилником о раду или другим актом послодавца у складу са законом, у ком случају у уговору мора да се назначи акт којим су та права утврђена у моменту закључења уговора о раду. На права и обавезе која нису утврђена уговором о раду примењују се одговарајуће одредбе закона и општег акта.“ Члан 6 Члан 35. мења се и гласи: „Члан 35. Ако запослени, односно друго радно ангажовано лице ступи на рад пре подношења пријаве на обавезно социјално осигурање, послодавац је дужан да уговор о раду, односно други уговор у складу са овим законом или њихову копију држи у седишту или другој пословној просторији послодавца или на другом месту, у зависности од тога где запослени или радно ангажовано лице ради.“ Члан 7 У члану 36. став 1. мења се и гласи: „Уговором о раду може да се уговори пробни рад за обављање једног или више повезаних, односно сродних послова.“ Став 3. мења се и гласи: „Пре истека времена за који је уговорен пробни рад, послодавац или запослени могу да откажу уговор о раду са отказним роком који не може бити краћи од пет радних дана. Послодавац треба да образложи отказ уговора о раду.“ Члан 8 Члан 37. мења се и гласи: „Члан 37. Уговор о раду може се закључити на одређено време, за заснивање радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком или извршењем одређеног посла или наступањем одређеног догађаја, за време трајања тих потреба. Послодавац може закључити један или више уговора о раду из става 1. овога члана, на основу којих се радни однос са истим запосленим заснива за период који са прекидима или без прекида не може бити дужи од 24 месеца. Прекид краћи од 30 дана не сматра се прекидом периода из става 2. овога члана. Изузетно од става 2. овога члана, уговор о раду на одређено време може трајати дуже од 24 месеца: 1) ако је то потребно због замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка; 2) за рад на пројекту чије је време унапред одређено, најдуже до завршетка пројекта;
 • 4. 4 3) са страним држављанином, на основу дозволе за рад у складу са законом, најдуже до истека рока на који је издата дозвола. Уговор о раду може се закључити на најдуже 36 месесци без навођења објективних разлога: 1) са запосленим старијим од 52 године; 2) са лицем које је пре закључења уговора о раду најмање 12 месеци непрекидно имало статус незапосленог у складу са законом; 3) за рад на пословима код новооснованог послодавца, чији упис у регистар код надлежног органа није старији од од пет година. Ако је уговор о раду на одређено време закључен супротно одредбама овог закона и ако запослени остане да ради код послодавца најмање пет радних дана и после истека времена за које је уговор закључен, сматра се да је радни однос заснован на неодређено време.“ Члан 9 Члан 40. мења се и гласи: „Члан 40. Запослени који ради са непуним радним временом има право на зараду, друга примања и друга права из радног односа сразмерно времену проведеном на раду, осим ако за поједина права законом, општим актом и уговором о раду није друкчије одређено. Послодавац је дужан да запосленом са непуним радним временом обезбеди исте услове рада као и запосленом са пуним радним временом који ради на истим или сличним пословима. Послодавац треба да благовремено обавести запослене о доступности послова са пуним и непуним радним временом. Послодавац је дужан да размотри захтев запосленог са непуним радним временом за прелазак на пуно радно време, као и запосленог са пуним радним временом за прелазак на непуно радно време. Колективним уговором може да се уреди сарадња и информисање синдиката о пословима са непуним радним временом.“ Члан 10 У члану 41. додају се ст. 2. и 3. који гласе: „Пре закључивања уговора о раду са непуним радним временом запослени је дужан да обавести послодавца о раду са непуним радним временом код другог послодавца. Запослени који заснује радни однос у смислу ст. 1. и 2 . овог члана, остварује права и обавезе из радног односа код сваког послодавца сразмерно времену проведеном на раду.“ Члан 11 Члан 42. мења се и гласи: „Члан 42. Радни однос може да се заснује за обављање послова ван просторија послодавца.
 • 5. 5 Радни однос за обављање послова ван просторија послодавца обухвата рад на даљину и рад од куће. Уговор о раду који се закључује у смислу става 1. овог члана, поред одредаба из члана 33. овог закона, садржи и: 1) трајање радног времена према нормативима рада; 2) начин вршења надзора над радом и квалитетом обављања послова запосленог; 3) средства за рад за обављање послова које је послодавац дужан да набави, инсталира и одржава; 4) коришћење и употребу средстава за рад запосленог и накнаду трошкова за њихову употребу; 5) накнаду других трошкова рада и начин њиховог утврђивања; 6) друга права и обавезе. Основна зарада запосленог из става 1. овог члана не може бити утврђена у мањем износу од основне зараде запосленог који ради на истим пословима у просторијама послодавца. Одредбе овог закона о распореду радног времена, прековременом раду, прерасподели радног времена, ноћном раду одморима и одсуствима примењују се и на уговор о раду из става 1. овог члана ако друкчије није одређено општим актом или уговором о раду. Количина и рокови за извршење послова који се обављају по основу уговора из става 1. овог члана не могу одредити на начин којим се запосленом онемогућава да користи права на одмор у току дневног рада, дневни, недељни и годишњи одмор, у складу са законом и општим актом.“ Члан 12 Члан 43. брише се. Члан 13 У члану 45. после става 6. додају се ст. 7. и 8. који гласе: „Уговор из става 1. овог члана не може да се закључи са чланом супружником, крвним сродником у правој линији без обзира на степен сродства и у побочној линији до другог степена сродства, и са тазбинским сродником до другог степена сродства. Уговор о раду из става 1. овог члана може да закључи само физичко лице које има финансијских могућности да запосленом исплати уговорену зараду и друга примања из радног односа.“ Члан 14 У члану 46. став 1. мења се и гласи: „Уговор о раду из чл. 42. и 45. овог закона послодавац је дужан да пријави министарству надлежном за послове рада (у даљем тексту: министарство), у року од 15 дана од дана његовог закључења.“ Члан 15 У члану 48. став 5. речи: „која има карактер зараде и друга права, обавезе и одговорности у складу са уговором“ бришу се.
 • 6. 6 Став 6. мења се и гласи: „Уговор из ст. 2. и 4. овог члана са директором закључује у име послодавца надлежни орган утврђен законом или општим актом послодавца, односно овлашћено лице послодавца.“ После става 6. додаје се став 7. који гласи: „Директор, односно предузетник не може да закључи уговор у смислу овог члана са самим собом, нити са лицем кога он овласти.“ Члан 16 Наслов изнад члана 50. и члан 50. мењају се и гласе: „1. Појам радног времена Радно време је временски период у коме је запослени дужан, односно расположив да обавља послове према налозима послодавца, на месту где се послови обављају или другом месту које одреди послодавац. Запослени и послодавац се могу споразумети да један период радног времена у оквиру уговореног радног времена запослени послове обавља од куће. Радним временом не сматра се време у коме је запослени приправан да се одазове на позив послодавца да обавља послове ако се укаже таква потреба, при чему се запослени не налази на месту где се његови послови обављају нити на другом месту које је одредио послодавац. Време приправности и висина накнаде за исту уређује се законом, општим актом или уговором о раду. Време које запослени проведе у обављању послова по позиву послодавца сматра се радним временом.“ Члан 17 У наслов изнад члана 51. и члан 51. мењају се и гласе: „2. Пуно и непуно радно време Члан 51. „Пуно радно време износи 40 часова недељно, ако овим законом није друкчије одређено. Општим актом може да се утврди да пуно радно време буде краће од 40 часова недељно, али не краће од 36 часова недељно. Запослени из става 2. овог члана остварује сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом. Непуно радно време, у смислу овог закона, јесте радно време краће од пуног радног времена.“ Члан 18 Члан 53. мења се и гласи: „Члан 53 На захтев послодавца, запослени је дужан да ради дуже од пуног радног времена у случају, изненадног повећања обима посла и у другим случајевима када је
 • 7. 7 неопходно да се у одређеном року заврши посао који није планиран (у даљем тексту: прековремени рад). Прековремени рад не може да траје дуже од осам часова недељно, нити дуже од 12 часова дневно укључујући и редовно радно време запосленог. Прековремени рад може изузетно, да траје дуже од осам часова недељно у случају више силе (елементарна непогода и др) или других непредвиђених околности када је угрожена безбедност, здравље и општи интерес грађана.” Члан 19 Члан 54. брише се. Члан 20 Члан 55. мења се и гласи: „Члан 55. Радна недеља, по правилу, траје пет радних дана. Распоред радног времена у оквиру радне недеље утврђује послодавац. Радни дан, по правилу, траје осам часова. Послодавац код кога се рад обавља у сменама, ноћу или кад природа посла и организација рада то захтева - радну недељу и распоред радног времена може да организује на други начин. Запосленом млађем од 18 година живота распоред пуног радног времена се не може утврдити дуже од осам часова дневно. Ако природа посла и организација рада дозвољава, почетак и завршетак радног времена може се утврдити, односно уговорити у одређеном временском интервалу (клизно радно време).“ Члан 21 Члан 56. мења се и гласи: „Члан 56 Послодавац је дужан да обавести запосленог о распореду и промени распореда радног времена најмање пет дана унапред, осим у случају увођења прековременог рада. Изузетно послодавац може да обавести запосленог о распореду и промени распореда радног времена у краћем року од пет дана али не краћем од два дана у случају потребе посла услед наступања непредвиђених околности. Код послодавца код кога је рад организован у сменама или то захтева организација рада, пуно или непуно радно време запосленог не мора бити распоређено једнако по радним недељама, већ се утврђује као просечно недељно радно време на месечном нивоу. У случају из става 3. овога члана, запослени може радити најдуже 12 часова дневно, одноносно 48 часова недељно.“ Члан 22 У члану 57. став 2. реч: „шест“ замењује се речима: „12“, а речи: „у току календарске године“ замењују се речју: „непрекидно“.
 • 8. 8 Члан 23 Члан 60. брише се. Члан 24 Члан 61. мења се и гласи: „Члан 61 Послодавац може запосленом коме је радни однос престао пре истека времена за које се врши прерасподела радног времена да часове рада дужег од пуног радног времена остварене у прерасподели радног времена прерачуна у пуно радно време и одјави га са обавезног социјалог осигурања по истеку тог времена или да му те часове рада обрачуна и исплати као часове прековременог рада.“ Члан 25 Члан 62. мења се и гласи: „Члан 62. Рад који се обавља у времену од 22,00 часа до 6,00 часова наредног дана сматра се радом ноћу. Запосленом који ради ноћу најмање три часа сваког радног дана или трећину пуног радног времена у току једне радне недеље послодавац је дужан да обезбеди: 1) преглед код надлежног здравственог органа који претходи ступању запосленог на рад ноћу и редовне здравствене прегледе, који се врше на начин, у роковима и по поступку прописаном за претходне и периодичне прегледе запослених на радним местима са повећаним ризиком; 2) обављање послова у току дана ако би, по мишљењу надлежног здравственог органа, такав рад довео до погоршања његовог здравственог стања. Послодавац је дужан да запосленом који ради ноћу на пословима са повећаним ризиком, утврђеним у складу са законом, утврди распоред радног времена тако да не ради више од осам часова ноћу у периоду од 24 часа. Послодавац може пре увођења ноћног рада да затражи мишљење синдиката код послодавца о мерама безбедности и здравља на раду запослених који рад обављају ноћу.“ Члан 26 Члан 63. мења се и гласи: „Члан 63. „Рад у сменама је организација рада код послодавца према којој се запослени на истим пословима смењују према утврђеном распореду, при чему измена смена може да буде континуирана или са прекидима током одређеног периода дана или недеља. Запослени који ради у сменама је запослени који код послодавца код кога је рад организован у сменама у току месеца посао обавља у различитим сменама најмање трећину свог радног времена. Ако је рад организован у сменама које укључују и ноћни рад, послодавац је дужан да обезбеди измену смена, тако да запослени не ради непрекидно више од једне радне недеље ноћу.
 • 9. 9 Запослени може да ради ноћу дуже од једне радне недеље непрекидно, само уз његову писану сагласност.“ Члан 27 После члана 63. додаје се члан који гласи: „Члан 63А Послодавац је дужан да води евиденцију о присутности запослених на раду. Запослени има право на увид у евиденцију из става 1. овог члана.“ Члан 28 Члан 66. мења се и гласи: „Члан 66. Запослени има право на дневни одмор у трајању од најмање 12 часова непрекидно за сваких 24 часа, ако овим законом није друкчије одређено.“ Члан 29 У члану 67. став 1. на крају става додају се речи: „којем се додаје време одмора из члана 66. овог закона, ако законом није друкчије одређено.“ После става 3. додаје се став 4. који гласи: „Изузетно од става 1. овог члана, запослени који због обављања посла у различитим сменама или у прерасподели радног времена не може да користи одмор из става 1. овог члана, има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно.“ Досадашњи став 4. постаје став 5. Члан 30 У члану 68. став 2. мења се и гласи: „Запослени има право на пун годишњи одмор после шест месеци непрекидног рада у календарској години у којој је засновао радни однос или у којој је имао прекид радног односа дужи од 30 дана.“ Члан 31 У члану 69. став 2. речи: „стручне спреме“ замењују се речима: „сложености послова“. После става 2. додаје се став 3. који гласи: „Општим актом може да се утврди максимално трајање годишњег одмора.“ Члан 32 У члану 70. став 3. после речи: „настави коришћење годишњег одмора“ додају се речи: „у договору са послодавцем“. Члан 33 У члану 72. на крају тачке 2) тачка се замењује тачком и запетом и додаје се тачка 3) која гласи: „3) ако му радни однос престаје пре 1. јула.“
 • 10. 10 Члан 34 Члан 73. мења се и гласи: „Члан 73. Годишњи одмор користи се једнократно или у два или више делова, у складу са овим законом. Ако запослени користи годишњи одмор у деловима, први део користи у трајању од најмање две радне недеље непрекидно у току календарске године, а остатак најкасније 31. августа наредне године. Запослени има право да годишњи одмор користи у два дела, осим ако са послодавцем споразуме да годишњи одмор користи у више делова. Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета - има право да тај одмор искористи до 31. децембра наредне године. Изузетно од става 2. овог члана, годишњи одмор може да се користи најкасније до 31. децембра наредне године, у складу са условима утврђеним колективним уговором.“ Члан 35 Наслов изнад члана 74. и члан 74. бришу се. Члан 36 У члану 75. став 3. мења се и гласи: „Изузетно, ако се годишњи одмор користи на захтев запосленог, решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити и непосредно пре коришћења годишњег одмора.“ После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе: „У случају коришћења колективног годишњег одмора код послодавца или у организационом делу послодавца, послодавац може да донесе решење о годишњем одмору у коме наводи запослене и организационе делове којима припадају и да исто истакне на огласној табли, најмање 15 дана пре дана одређеног за коришћење годишњег одмора, чиме се сматра да је решење уручено запосленима. Решење о коришћењу годишњег одмора послодавац може доставити запосленом у електронској форми.“ Члан 37 У наслову изнад члана 76. после речи: „штете“ додају се речи: „за неискоришћени годишњи одмор“, а члан 76. мења се и гласи: „Члан 76 У случају престанка радног односа, послодавац је дужан да запосленом који није искористио годишњи одмор у целини или делимично, исплати новчану
 • 11. 11 накнаду уместо коришћења годишњег одмора, у висини основне зараде увећане за минули рад, сразмерно броју дана неискоришћеног годишњег одмора. Накнада из става 1. овог има карактер накнаде штете.“ Члан 38 Члан 77. мења се и гласи: „Члан 77. Запослени има право на одсуство са рада уз накнаду зараде (плаћено одсуство) у укупном трајању до седам радних дана у току календарске године, у случају склапања брака, порођаја супруге, теже болести члана уже породице, добровољног давања крви и у другим случајевима утврђеним општим актом и уговором о раду. Плаћено одсуство у случају добровољног давања крви користи се два узастопна дана рачунајући и дан давања крви, а у другим случајевима из става 1. овог члана трајање плаћеног одсуства утврђује се општим актом. Поред права на одсуство из става 1. овог члана запослени има право на плаћено одсуство још пет радних дана због смрти члана уже породице. Члановима уже породице у смислу ст. 1. и 3. овог члана сматрају се брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојилац, усвојеник, старатељ. Послодавац може да одобри запосленом одсуство из ст. 1. и 3. овог члана за сроднике који нису наведени у ставу 4. овог члана и друга лица која живе у заједничком породичном домаћинству са запосленим, у трајању утврђеном решењем послодавца. Општим актом и уговором о раду може да се утврди право на плаћено одсуство у трајању дужем трајању од трајања утврђеног у ст. 1. и 3. овог члана.“ Члан 39 После члана 82. додаје се члан 82а и гласи: „Члан 82а Запосленом који ради на пословима на којима је уведено скраћено радно време, у складу са чланом 52. овог закона не може се одредити прековремени рад нити прерасподела радног времена, у смислу овог закона.“ Члан 40 У члану 89. после речи: „трудноће“ додају се речи: „и запослена која доји дете“. После става 1. додаје се став 2. који гласи: „Послодавац је дужан да запосленој из става 1. овог члана обезбеди обављање других одговарајућих послова, а ако таквих послова нема, да је упути на плаћено одсуство.“ Члан 41 Члан 90. мења се и гласи: „Члан 90.
 • 12. 12 Запослена жена за време трудноће и запослена која доји дете не може да ради прековремено и ноћу, ако би такав рад био штетан за њено здравље и здравље детета, на основу налаза надлежног здравственог органа. Запослена за време трудноће има право на плаћено одсуство са рада у току дана ради обављања здравствених прегледа у вези са трудноћом, одређених од стране изабраног лекара у складу са законом, о чему је дужна да благовремено обавести послодавца.” Члан 42 У члану 98. ст. 1. и 2. реч: „скраћеним“ замењује се речју: „непуним“. Члан 43 Наслов изнад члана 101. и члан 101. мењају се и гласе: „7. Заштита особа са инвалидитетом и запосленог са здравственим сметњама Члан 101. „Запосленом - особи са инвалидитетом и запосленом из члана 81. став 2. овог закона послодавац је дужан да обезбеди обављање послова према радној способности, у складу са законом.“ Члан 44 У члану 102. додаје се став 2. и гласи: „Ако послодавац не може запосленом да обезбеди одговарајући посао у смислу члана 101. овог закона, запослени се сматра вишком у смислу члана 179. став 4. тачка 1) овог закона.” Члан 45 У члану 103. после става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе: „Послодавац може на други начин да утврди да је запослени злоупотребио право на одсуство због привремене спречености за рад, с тим што је терет доказивања постојања злоупотребе на послодавцу. Општим актом може да се пропише поступак утврђивања постојања злоупотребе права на одсуство због привремене спречености за рад.“ Досадашњи став 6. постаје став 8. Члан 46 Члан 104. мења се и гласи: „Члан 104. Запослени има право на одговарајућу зараду, која се утврђује у складу са законом, општим актом и уговором о раду. Запосленима се гарантује једнака зарада за рад једнаке вредности који остварују код послодавца. Под радом једнаке вредности подразумева се рад за који се захтева исти степен стручне спреме, односно образовања, знања и способности и рад у коме је остварен једнак радни допринос и одговорност.
 • 13. 13 Одлука послодавца или споразум са запосленим који нису у складу са ставом 2. овог члана - ништави су. У случају повреде права из става 2. овог члана запослени има право на накнаду штете.“ Члан 47 Члан 105. се мења и гласи: „Члан 105. Зарада из члана 104. став 1. овог закона састоји се од основне зараде, зараде за радни учинак, увећане зараде и других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду. Под зарадом у смислу става 1. овог члана сматра се зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде. Под зарадом у смислу става 1. овог члана сматрају се сва примања из радног односа, осим примања из члана 14, члана 42. став 1. тач. 4) и 5), члана 118. тач. 1) - 4), члана 119, члана 120. тачка 1) и члана 158. овог закона, ако законом није друкчије одређено.“ Члан 48 Наслов изнад члана 106. и члан 106. бришу се. Члан 49 Члан 107. мења се и гласи: „Члан 107. Основна зарада одређује се за стандардни учинак запосленог на пословима за које је закључио уговор о раду, на основу услова потребних за рад на уговореним пословима и времена проведеног на раду. Основна зарада запосленог за стандардни учинак не може да буде нижа од минималне зараде утврђене у складу са овим законом. Радни учинак се утврђује на основу квалитета и обима обављеног посла и односа запосленог према радним обавезама, а зарада за радни учинак се одређује умањењем, односно увећањем основне зараде запосленог. Општим актом утврђују се елементи за обрачун и исплату основне зараде и зараде по основу радног учинка из ст. 1. и 3. овог члана. Изузетно, на основу услова утврђених општим актом, основна зарада се може уговорити у већем износу од основне зараде утврђене на основу елемената из општег акта.“ Члан 50 У члану 108. став 1. тачка 2) речи: „и рад у сменама,“ бришу се. У тачки 4) после речи: „односу“ додају се речи: „код послодавца (у даљем тексту: минули рад) – најмање 0,4%“ После става 1. додаје се став 2. који гласи:
 • 14. 14 „При обрачуну минулог рада рачуна се и време проведено у радном односу код послодавца претходника из члана 147. овог закона, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом.“ Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5. Члан 51 Члан 111. мења се и гласи: „Члан 111. Запослени има право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду. Минимална зарада одређује се на основу минималне цене рада донете у складу са овим законом, времена проведеног на раду и пореза и доприноса који се плаћају из зараде. Општим актом, односно уговором о раду утврђују се разлози за доношење одлуке о увођењу минималне зараде. По истеку рока од шест месеци од доношења одлуке о увођењу минималне зараде послодавац је дужан да обавести репрезентативни синдикат о разлозима за наставак исплате минималне зараде. Послодавац је дужан да минималну зараду исплати запосленом у висини која се утврђује на основу одлуке из члана 113. овог закона која важи за месец у којем се врши исплата.“ Члан 52 Члан 112. мења се и гласи: „Члан 112. Минимална цена рада утврђује се одлуком социјално - економског савета основаног за територију Републике (у даљем тексту: социјално - економски савет). Ако социјално - економски савет не донесе одлуку у року од 30 дана од дана почетка преговора, одлуку о висини минималне цене рада доноси Влада. При утврђивању минималне цене рада полази се нарочито од: стопе оствареног раста бруто домаћег производа, кретања потрошачких цена, кретања промета у трговини на мало, нивоа продуктивности, кретања просечне зараде у републици, егзистенцијалних и социјалних потреба запосленог и његове породице, стопе незапослености, кретања запослености на тржишту рада и општег нивоа економске развијености Републике. Минимална цена рада утврђује се по радном часу без пореза и доприноса за календарску годину, најкасније до 31. октобра текуће године, а примењује се од 1. јануара наредне године. Минимална цена рада не може се утврдити у нижем износу од минималне цене рада утврђене за претходну годину.“ Члан 53 Члан 113. мења се и гласи:
 • 15. 15 „Члан 113. Одлука о висини минималне цене рада из члана 112. овог закона објављује се у „службеном гласнику Републике Србије“. Одлука из става 1. овог члана, поред утврђене минималне цене рада, обавезно садржи и износ минималне зараде за просечан месечни фонд часова (174) без пореза и доприноса и износ са порезом и доприносима, на дан доношења одлуке.“ Члан 54 Члан 114. мења се и гласи: „Члан 114. Запослени има право на накнаду зараде, у висини основне зараде, за месец у коме запослени остварује накнаду зараде, увећане за минули рад, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа. Послодавац има право на рефундирање исплаћене накнаде зараде из става 1. овог члана у случају одсуствовања запосленог са рада због војне вежбе или одазивања на позив државног органа, од органа на чији се позив запослени одазвао, односно од другог лица, у складу са законом.“ Члан 55 Члан 115. мења се и гласи: „Члан 115. Запослени има право на накнаду зараде за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана, и то: 1) најмање у висини 65% основне зараде за месец у коме запослени остварује право на накнаду зараде увећане за минули рад, ако је спреченост за рад проузрокована болешћу или повредом ван рада, ако законом није друкчије одређено; 2) у висини 100% основне зараде за месец у коме запослени остварује право на накнаду зараде увећане за минули рад, ако је спреченост за рад проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, ако законом није друкчије одређено. Накнада зараде из става 1. овог члана не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са овим законом.“ Члан 56 У члану 116. став 1. мења се и гласи: „Запослени има право на накнаду зараде најмање у висини 60% основне зараде увећане за минули рад, која не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, за време прекида рада до којег је дошло без кривице запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској години.“ Члан 57 Члан 118. мења се и гласи: „Члан 118. Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, и то:
 • 16. 16 1) за долазак и одлазак са рада, ако ово право није обезбеђено на други начин; 2) за време проведено на службеном путу у земљи; 3) за време проведено на службеном путу у иностранству; 4) смештаја и исхране за рад и боравак на терену, ако послодавац није запосленом обезбедио смештај и исхрану без накнаде; 5) за исхрану у току рада, ако послодавац ово право није обезбедио на други начин; 6) за регрес за коришћење годишњег одмора. Висина трошкова из става 1. тачка 5) овог члана мора бити изражена у новчаном износу.“ Члан 58 У члану 119. став 1. тачка 1) реч: „три“ замењује се речју: „две“. Члан 59 У члану 120. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1А) која гласи: „1а) стимулације, награде, бонусе и сл;“ Члан 60 У члану 121. после става 4. додаје се став 5. који гласи: „Обрачун из става 1. овог члана може се водити и достављати запосленом у електронској форми.“ Члан 61 У члану 122. ст. 3. и 4. бришу се. Став 5. који постаје став 3. мења се и гласи: „Евиденцију потписује лице овлашћено за заступање, или друго лице које оно овласти.“ Члан 62 У члану 124. став 1. мења се и гласи: „Право на исплату неисплаћених потраживања код послодавца над којим је отворен стечајни поступак (у даљем тексту: потраживање) у складу са овим законом, има запослени коме су потраживања утврђена у складу са законом којим се уређује стечајни поступак и који испуњава услове за остваривање права у складу са овим законом.“ После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе: „Право на исплату потраживања из става 1. овог члана нема предузетник и оснивач, односно члан привредног друштва и другог привредног субјекта, осим ако је засновао радни однос у складу са законом. Права на исплату потраживања из става 1. овог члана нема запослени ако је донето решење о усвајању плана реорганизације послодавца над којим је отворен стечај.“ Члан 63 Члан 125. мења се и гласи:
 • 17. 17 „Члан 125. Запослени има право на исплату: 1) зараде и накнаде зараде за време одсутности са рада због привремене спречености за рад по прописима о здравственом осигурању коју је био дужан да исплати послодавац у складу са овим законом, као и доприноса за обавезно социјално осигурање ако послодавац није извршио уплату доприноса у складу са прописима о обавезном социјалном осигурању, за последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка; 2) накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор у складу са законом, за календарску годину у којој је отворен стечајни поступак, ако је то право имао пре отварања стечајног поступка; 3) отпремнине при одласку у пензију коју је био дужан да исплати послодавац, ако је право на пензију остварио у периоду последњих девет месеци пре отварања стечајног поступка; 4) накнаде штете због повреде на раду или професионалног обољења на основу правноснажне одлуке суда или решења послодавца, ако је повреда наступила у периоду од две године пре отварања стечајног поступка.“ Члан 64 Члан 126. мења се и гласи: „Члан 126. Зарада и накнада зараде из члана 125. тачка 1) овог закона исплаћује се у висини минималне зараде утврђене у складу са законом, а ако нису плаћени само доприноси за обавезно социјално осигурање исти се уплаћују на најнижу месечну основицу доприноса, у складу са прописима о обавезном социјалном осигурању. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор из члана 125. тачка 2) овог закона исплаћује се у висини утврђеног износа, а највише у висини минималне зараде. Отпремнина при одласку у пензију из члана 125. тачка 3) овог закона исплаћује се у висини две просечне зараде у републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Накнада штете из члана 125. тачка 4) овог закона исплаћује се у висини накнаде утврђене одлуком суда или послодавца, а највише у висини петоструког износа просечне зараде у републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.“ Члан 65 У члану 139. став 2. број: „15“ замењује се бројем: „45“, а реч: „правноснажне“ брише се Члан 66 Члан 143. мења се и гласи: „Члан 143. Захтев за остваривање права пред Фондом може поднети само лице коме наведено право припада, лично или преко пуномоћника. Ако у току поступка остваривања права пред Фондом наступи смрт странке, право на наставак поступка има наследник странке у складу са законом.“
 • 18. 18 Члан 67 Члан 144. мења се и гласи: „Члан 144. Ако је потраживање из члана 125. овог закона исплаћено у потпуности или делимично у складу са прописима којима је уређен стечајни поступак, пре извршења решења из члана 142. овог закона, Фонд ће по службеној дужности поништити решење и донети одлуку о захтеву у складу са новим чињеничним стањем. На поступак пред Фондом који није посебно уређен овим законом, примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује управни поступак.“ Члан 68 Члан 152. брише се. Члан 69 У члану 155. став 3. мења се и гласи: „Програм у име и за рачун послодавца доноси надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца или лице које они овласте.“ Члан 70 Члан 158. мења се и гласи: „Члан 158. Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду, у смислу члана 179. став 4. тач. 1) и 3) овог закона, запосленом исплати отпремнину у висини утврђеној општим актом или уговором о раду, с тим што отпремнина не може да се исплати за исти период за који је исплаћена код истог или другог послодавца. Отпремнина из става 1. овог члана не може бити нижа од збира трећине основне зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину. За утврђивање висине отпремнине рачуна се и време проведено у радном односу код послодавца претходника из члана 147. овог закона, као и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом.“ Члан 71 Члан 159. брише се. Члан 72 У члану 165. став 1. тачка 1) мења се и гласи: „1) ако је против њега започето кривично гоњење у складу са законом због кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом или ако непоштовањем радне дисциплине или повредом радне обавезе угрожава имовину веће вредности утврђене општим актом или уговором о раду;“ У тачки 2) речи: „и члана 181. став 2.“ бришу се. Члан 73
 • 19. 19 У члану 167. став 1. после речи: „раду“ додају се речи: „или изрекне другу меру у складу са овим законом“ а речи: „ тач. 2) - 4)“ замењују се речима: „став 2.“ После става 1. додаје се став 2. који гласи: „Ако је против запосленог започето кривично гоњење због кривичног дела учињеног на раду или у вези са радом, удаљење може да траје до правоснажног окончања тог кривичног поступка.“ Члан 74 У члану 169. став 2. тачка 2) мења се и гласи: „2) ако се не утврди одговорност запосленог за повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине из члана 179. став 2. овог закона.“ Члан 75 Члан 170. брише се. Члан 76 У члану 171. став 1. тачка 1) после речи: „рада“ додају се речи: „или промене правилника“. Тачка 5) мења се и гласи: „5) елементе за утврђивање основне зараде, радног учинка, накнаде зараде, увећане зараде и других примања запослених из члана 33. став 2. тачка 1) овог закона;“ После тачке 5) додаје се тачка 5А) која гласи: „5А) за рад са непуним радним временом али не краћим од половине пуног радног времена због потребе процеса и организације рада или у складу са чланом 155. став 1. тачка 5) овог закона;“ После става 2. додаје се став 3. који гласи: „На иницијативу послодавца или запосленог могу да се мењају или допуњују други уговорени елементи уговора о раду из члана 33. овог закона.“ Члан 77 Члан 172. мења се и гласи: „Члан 172. Уз анекс уговора послодавац је дужан да запосленом достави писмено обавештење које садржи разлоге за понуђени анекс уговора, рок у коме запослени треба да се изјасни а који не може бити краћи од осам радних дана и правним последицама које могу да настану непотписивањем анекса уговора (у даљем тексту: понуда анекса). Ако запослени прихвати понуду анекса уговора у остављеном року, задржава право да пред надлежним судом оспорава законитост тог анекса. Запослени који одбије понуду анекса уговора у остављеном року, задржава право да у судском поступку поводом отказа уговора о раду у смислу члана 179. став 4. тачка 2) овог закона, оспорава законитост анекса уговора. Сматра се да је запослени одбио понуду анекса уговора ако се не изјасни у року из става 1. овог члана.“
 • 20. 20 Члан 78 После члана 172. додаје се члан 172А који гласи: „Ако је потребно да се одређени посао изврши без одлагања, запослени може бити привремено премештен на друге одговарајуће послове на основу решења, без понуде анекса у смислу члана 172. овог закона, најдуже 30 радних дана у периоду од 12 месеци. У случају премештаја из става 1. овог члана запослени задржава основну зараду утврђену за посао са кога се премешта ако је то повољније за запосленог. Процедуре из члана 172. овог закона не примењују се и у случају закључивања анекса уговора о раду на иницијативу запосленог. Измена личних података о запосленом и послодавцу и других података којима се не мењају услови рада може да се констатује анексом уговора о раду, на основу одговарајуће документације, без спровођења поступка за понуду анекса у смислу члана 172. овог закона. Уговор о раду са анексима који су саставни део тог уговора могу да се замене пречишћеним текстом уговора о раду, који потписују послодавац и запослени.“ Члан 79 У члану 174. став 5. брише се. Досадашњи став 6. постаје став 5. Члан 80 У члану 175. после тачке 2) додаје се тачка 2А) која гласи: „2А) кад наврши услове за пензију снижавањем опште старосне границе, по основу рада на радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју;“ Члан 81 У члану 178. став 2. после речи: „односа“ додају се речи: „(отказни рок)“. Став 2. мења се и гласи: „Општим актом или уговором о раду може да се утврди дужи отказни рок али не дужи од 30 дана.“ Члан 82 Изнад члана 179. додаје се поднаслов који гласи: „Разлози за отказ“. Члан 83 Члан 179. мења се и гласи: „Члан 179. Послодавац може запосленом да откаже уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог који се односи на радну способност запосленог и његово понашање и то: 1) ако не остварује резултате рада или нема потребна знања и способности за обављање послова на којима ради;
 • 21. 21 2) ако је правноснажно осуђен за кривично дело на раду или у вези са радом; 3) ако се не врати на рад код послодавца у року од 15 дана од дана истека рока мировање радног односа из члана 79. овог закона, односно неплаћеног одсуства из члана 100. овог закона. Послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину или учини повреду радне обавезе, и то: 1) ако неблаговремено, несавесно и немарно извршава радне обавезе; 2) ако злоупотреби положај или прекорачи овлашћења; 3) ако ода пословну, службену или другу тајну утврђену законом, општим актом или уговором о раду; 4) ако неоправдано одбије да обавља послове у складу са овим законом; 5) ако нецелисходно и неодговорно користи средства рада; 6) ако не достави потврду о привременој спречености за рад у смислу члана 103. овог закона; 7) ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа; 8) због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе алкохола или других опојних средстава у току радног времена, које има или може да има утицај на обављање посла; 9) ако злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад; 10) ако је његово понашање представља радњу кривичног дела учињеног на раду и у вези са радом, независно од тога да ли је против запосленог поднета кривична пријава за кривично дело; 11) ако учини другу повреду радне обавезе утврђену општим актом, односно уговором раду; 12) ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца или ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца. Послодавац може запосленог да упути на одговарајућу анализу у здравствену установу коју одреди послодавац, о свом трошку, ради утврђивања околности из става 2. тач. 8) и 9) овог члана. одбијање запосленог да се одазове на позив послодавца да изврши анализу сматра се непоштовањем радне дисциплине у смислу става 2. тачка 12) овог члана. Запосленом може да престане радни однос ако за то постоји оправдан разлог који се односи на потребе послодавца и то: 1) ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења обима посла; 2) ако одбије закључење анекса уговора у смислу члана 171. став 1. тач. 1) - 5) овог закона; 3) ако одбије закључење анекса уговора о раду којим се запосленом нуди прелазак са пуног на непуно радно време у смислу члана 171. став 1. тачка 5а) овог закона.“ Члан 84 После члана 179. додаје се наслов и члан 179а који гласе:
 • 22. 22 „Мере за непоштовање радне дисциплине, односно повреду радних обавеза Члан 179а Послодавац може запосленом за непоштовање радне дисциплине или повреду радне обавезе у смислу члана 179. став 2. овог закона да, ако сматра да постоје олакшавајуће околности или да повреда радне обавезе, односно непоштовање радне дисциплине, није такве природе да запосленом треба да престане радни однос, уместо отказа уговора о раду, изрекне једну од следећих мера: 1) привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од једног до петнаест радних дана; 2) новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три месеца, која се извршава обуставом од зараде, административним путем, на основу решења послодавца о изреченој мери; 3) опомену пред отказ која садржи упозорење да ће послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног обавештења из члана 180. овог закона, ако у наредном року од шест месеци учини исту или сличну повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине.“ Члан 85 Изнад члана 180. додаје се наслов који гласи: „Поступак пре престанка радног односа или изрицања друге мере“ Члан 180. мења се и гласи: „Члан 180. Послодавац је дужан да пре отказа уговора о раду у случају из члана 179. став 2. овог закона, запосленог писаним путем обавести о постојању разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање пет радних дана од дана достављања обавештења да се изјасни на наводе из обавештења. У обавештењу из става 1. овог члана послодавац је дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на обавештење.“ Члан 86 После члана 180. додаје се члан 180А који гласи: „Послодавац може запосленом из члана 179. став 1. тачка 1) овог закона да откаже уговор о раду или изрекне неку од мера из члана 179а овог закона, ако му је претходно дао одговарајућа упутства и писано обавештење у вези са недостацима у његовом раду, а запослени настави да извршава послове на незадовољавајући начин након протека примереног рока.“ Члан 87 Члан 181. мења се и гласи: „Члан 181. На захтев запосленог синдикат чији је запослени члан, може да се изјасни на обавештење из члана 180. овог закона, у року који је остављен запосленом. Послодавац је дужан да размотри мишљење синдиката достављено у року из става 1. овог члана.“
 • 23. 23 Члан 88 У члану 182. став 1. речи: „тачка 9)“ замењују се речима: „став 4. тачка 1)“ а речи: „шест месеци“ замењују се речима: „три месеца“. Члан 89 Члан 184. мења се и гласи: „Члан 184. Отказ уговора о раду из члана 179. став 1. тачка 1) и став 2. овог закона послодавац може дати запосленом у року од шест месеци од дана сазнања за чињенице које су основ за давање отказа, односно у року од годину дана од дана наступања чињеница које су основ за давање отказа. Отказ уговора о раду из члана 179. став 1. тачка 2) овог закона послодавац може дати запосленом најкасније до истека рока застарелости утврђеног законом за кривично дело.“ Члан 90 У члану 187. став 1. после речи: „раду“ додаје се запета и речи: „осим ако су се стекли услови из члана 179. став 1. тачка 2) овог закона“. Став 3. се мења и гласи: „Решење о отказу уговора о раду супротно ст. 1. и 2. овог члана ништаво је ако је на дан отказа уговора о раду послодавцу било познато постојање околности из става 1. овог члана или ако запослени, у року од 30 дана од дана престанка радног односа, односно пријема решења о отказу ако је решење достављено после престанка радног односа, обавести послодавца о постојању околности из става 1. овог члана и о томе достави одговарајућу потврду овлашћеног лекара или другог надлежног органа.“ Члан 91 Члан 188. мења се и гласи: „Члан 188. Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на други начин да стави у неповољан положај запосленог због његовог статуса или активности у својству представника запослених, чланства у синдикату или учешћа у синдикалним активностима, ако запослени поступа у складу са законом, општим актом и уговором о раду.“ Члан 92 У члану 189. став 1. мења се и гласи: „Запослени коме је уговор о раду отказан зато што не остварује потребне резултате рада, односно нема потребна знања и способности у смислу члана 179. став 1. тачка 1) овог закона, има право на отказни рок који се утврђује општим актом или уговором о раду, у зависности од стажа осигурања, а који не може бити краћи од осам нити дужи од 30 дана.” Став 4. брише се.
 • 24. 24 Члан 93 После члана 189. додаје се члан 189а који гласи: „189а Запослени чији је радни однос престао има право да од послодавца захтева потврду која садржи датум заснивања и престанка радног односа и врсту, односно опис послова на којима је радио . На захтев запослног послодавац може дати и оцену његовог понашања и резултата рада у потврди из става 1. овог члана или посебној потвди.“ Члан 94 Наслов изнад члана 191. и члан 191. мењају се и гласе: „8. Правне последице незаконитог престанка радног односа Члан 191. Ако суд донесе правноснажну одлуку којом је утврђено да је запосленом незаконито престао радни однос из разлога непостојања основа за престанак радног односа, суд ће одлучити да се запослни врати на рад, да му се исплати накнада штете која не може бити већа од 18 основних зарада које би запослени остварио да ради и да се уплате доприноси за обавезно социјално осигурање за период за који запослени није био осигуран. Накнада штете из става 1. овог члана умањује се за износ прихода које је запослени остварио по основу рада, по престанку радног односа. У случају из става 1. овог члана, запосленом који не захтева да се врати на рад суд ће досудити исплату накнаде штете и уплату доприноса за обавено социјалног осигурања, у складу са ст. 1. и 2. овог члана, без обавезивања послодавца да запосленог врати на рад. Ако суд донесе правноснажну одлуку којом је утврђено да је постојао основ за престанак радног односа, али да је послодавац поступио супротно одредбама закона којима је прописан поступак за престанак радног односа, досудиће запосленом накнаду штете у износу од шест основних зарада запосленог у тренутку престанка радног односа, без враћања на рад.“ Члан 95 У члану 192. став 1. мења се и гласи: „О правима, обавезама и одговорностима из радног односа одлучује: 1) у правном лицу - надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом послодавца или лице које они овласте; 2) код послодавца који нема својство правног лица - предузетник или лице које он овласти.“ Члан 96 У члану 194. став 4. мења се и гласи: „Рок за покретање поступка пред арбитром у случају отказа уговора о раду је 10 дана од дана достављања писменог предлога запосленог из члана 185. став 6. овог закона.“ У ставу 5. речи: „подношења захтева за споразумно решавање спорних питања“ замењују се речима: „одређивања арбитра“.
 • 25. 25 У ставу 6. речи: „За време трајања“ замењују се речима: „До окончања“. У ставу 8. после речи: „запосленог“ додају се речи: „и има снагу извршне исправе“. Члан 97 У члану 195. став 2. број: „90“ замењује се бројем: „60“. Став 3. брише се Члан 98 У члану 198. речи: „и које није старије од 30 година“ замењују се речима: „у складу са прописима о задругама“. Члан 99 Наслов изнад члана 200. и члан 200. бришу се. Члан 100 Наслов изнад члана 203. и члан 203. бришу се. Члан 101 У члану 204. став 4. речи: „на дан“ замењују се речима: „најкасније 15 дана од дана“. Члан 102 Члан 207. мења се и гласи: „Члан 207. Запослени приступа синдикату потписивањем приступнице. приступница синдикату обавезно садржи назив синдиката којем запослени приступа, име и презиме запосленог, назив послодавца, датум потписивања приступнице и потпис запосленог. Послодавац може запосленом који је члан синдиката, на основу његове писмене изјаве, да одбије износ од зараде на име синдикалне чланарине и да тај износ уплати на одговарајући рачун синдиката. Писменом изјавом запосленог у смислу става 3. овог члана сматра се и сагласност запосленог дата на приступници синдикату да се одређени износ његове зараде одбије на име синдикалне чланарине. Послодавац не може забранити нити спречити оснивање синдиката.“ Члан 103 Члан 208. мења се и гласи: „Члан 208. Синдикат је дужан да достави послодавцу акт о упису у регистар синдиката и одлуку о лицу овлашћеном за заступање и представљање чланова синдиката код послодавца.
 • 26. 26 Послодавац није у обавези да омогући остваривање права синдиката, односно његовог представника док не буде обавештен о синдикату, односно његовом представнику на начин из става 1. овог члана.“ Члан 104 У члану 210. став 1. мења се и гласи: „Послодавац је дужан да синдикату код послодавца обезбеди техничко просторне услове, у складу са просторним и финансијским могућностима, као и да му омогући приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности.“ Члан 105 Члан 211. мења се и гласи: „Члан 211. Колективним уговором или споразумом између послодавца и синдиката код послодавца, може се утврдити право на плаћено одсуство представницима синдиката, ради обављања синдикалне функције. Ако колективни уговор или споразум из става 1. овог члана није закључен, лице овлашћено за заступање и представљање репрезентативног синдиката код послодавца, за обављање синдикалне функције има право: 1) на 40 плаћених часова рада месечно ако синдикат има најмање 200 чланова код тог послодавца и по један час месечно за сваких следећих 100 чланова; 2) на сразмерно мање плаћених часова ако синдикат има мање од 200 чланова.“ Члан 106 У члану 214. став 1. мења се и гласи: „Синдикални представник који одсуствује са рада у складу са чл. 211-213. овог закона има право на накнаду зараде која не може бити већа од основне зараде запосленог одређене у складу са општим актом и уговором о раду.“ Члан 107 Члан 215. мења се и гласи: „Члан 215. Синдикат може да се оснује код послодавца, у грани и на територији одређене територијалне јединице. Синдикат код послодавца је синдикат који се оснива и делује код послодавца и може да га оснује најмање 10 запослених код тог послодавца. Синдикат у грани је синдикат који се оснива на нивоу једне или више сродних делатности за територију одређене територијалне јединице. Синдикат на територији одређене територијалне јединице је синдикат који се оснива за територију Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.“ Члан 108 Члан 216. мења се и гласи:
 • 27. 27 „Члан 216. Удружење послодаваца могу да оснују најмање пет послодаваца у одређеној грани, односно на територији одређене територијалне јединице. Послодавци и њихова пословна удружења приступају удружењу послодаваца у смислу овог закона потписивањем приступнице од стране лица овлашћеног за заступање и представљање привредног субјекта или пословног удружења.“ Члан 109 Члан 217. мења се и гласи: „Члан 217. Синдикат и удружење послодаваца уписују се у регистар у складу са законом и другим прописом и делују у складу са законом и њиховим општим актом. Општим актом синдиката, односно удружења послодаваца обавезно се уређује: назив и седиште; циљеви ради којих се оснива; унутрашња организација; лице овлашћено за заступање и представљање и други органи, њихов састав, овлашћења, начин избора, трајање мандата и начин одлучивања; поступак за доношење, измене и допуне општих аката; услови и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова; начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима; престанак деловања и начин одлучивања о престанку деловања; поступање са имовином у случају престанка деловања; поступак усвајања финансијских и других извештаја; изглед и садржина печата; друга питања утврђена законом или питања од значаја за рад удружења. Регистар синдиката и удружења послодаваца води министарство. Ближи начин уписа у регистар синдиката и удружења послодаваца прописује министар. Организациони део синдиката у грани, односно на територији одређене територијалне јединице који делује код послодавца се не уписује у регистар. Синдикат води евиденцију организационих делова из става 5. овог члана, у складу са својим општим актом. Члан 110 У члану 218. став 1. тачка 4) речи: „у складу са чл. 219. и 220. овог закона“ бришу се. Став 2. мења се и гласи: „Приликом утврђивања репрезентативности на основу броја чланова рачунају се само приступнице синдикату за који запослени уплаћује чланарину, а ако се чланарина уплаћује за више синдиката, рачуна се приступница потписана сваком синдикату.“ Члан 111 У члану 219. став 1. проценат: „15%“ замењује се процентом: „20%“. Став 2. мења се и гласи:
 • 28. 28 „Репрезентативним синдикатом код послодавца сматра се и синдикат у грани, односно на територији одређене територијалне јединице, у који је непосредно учлањено најмање 20% запослених код тог послодавца.“ Члан 112 Члан 220. мења се и гласи: „Члан 220. Репрезентативним синдикатом за територију одређене територијалне јединице, односно за грану, сматра се синдикат који испуњава услове из члана 218. овог закона и у који је учлањено најмање 10% запослених од укупног броја запослених у грани, односно на територији одређене територЀ

Related Documents