De stad Maastricht bezit vestingwerken
en militaire monumenten uit vrijwel alle
perio­des van haar bestaan. Van de resten
...
is dit de enige locatie waar de muur­hagedis
gedijt. Door de verbossing van muurdelen
raakt de biotoop van de muurhagedis ...
gedis. En tenslotte komt er een ecologische
verbinding onder de Cabergerweg door die
nu de Hoge Fronten afsnijdt van de La...
of 3

Natura_3_2014_lr_Maastricht_thema erfgoed en stadsnatuur_artikel Natuur op de muur

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Natura_3_2014_lr_Maastricht_thema erfgoed en stadsnatuur_artikel Natuur op de muur

  • 1. De stad Maastricht bezit vestingwerken en militaire monumenten uit vrijwel alle perio­des van haar bestaan. Van de resten van het Romeins Castellum en de brug uit de Romeinse tijd, de eerste en tweede stads- muur uit de Middeleeuwen, de vestinglinies en forten uit de zeventiende tot begin negen- tiende eeuw tot aan het NAVO-comman- docentrum van midden vorige eeuw in de Cannerberg. Niet alleen uit cultuurhistorisch oogpunt is dat interessant, ook natuurhisto- risch is er rond die oude stadsmuren, kade- muren, grotten en droge of natte grachten heel wat te beleven aan flora en fauna. Vera Hamers, cultuurhistoricus en beleids­ medewerker monumenten, toont een grote kaart waar de verschillende verdedigings- werken liggen. Zij werkte mee aan de Ves- tingvisie 2010-2025 waarin Maastricht voor het eerst een integraal beleid formuleerde voor de vestingwerken van de stad. Vera Hamers: “Voor 2010 reageerde de gemeente op nieuwe plannen voor woningen, wegen of bedrijvigheid, als het om de vestingwerken ging, nogal ad hoc. Maar met deze visie in de hand kunnen we zowel de cultuurhis- torische als natuurwaarden in samenhang met elkaar bekijken.“ De vestingvisie getuigt van een gedegen besef van de natuurwaarde van de vestingwerken naast de cultuur­ historische waarde. In het rapport worden de diverse vestingdelen minutieus ­beschreven en gekarakteriseerd. En telkens speelt de natuurwaarde een belangrijke rol en zijn er ambities om die waar mogelijk te verbeteren. De oudste muren Aan de west- en zuidkant van de oude stad zijn de Middeleeuwse muren nog steeds grotendeels aanwezig. Bij het Lang Grachtje ligt de oudste en misschien wel de bekend- ste muur van de vesting, ook al omdat de muur is beschreven door Jac. P Thijsse in het Verkade-album De Grote Rivieren. Deze beroemde natuurschrijver was de zoon van een beroepssergeant, geboren te Maastricht. De muurdelen van het Lang Grachtje zijn zeer rijk begroeid. De muur is opgebouwd uit zandsteen, mergel en Naamse steen. Opvallende planten zijn de gele muurbloem, het stengelomvattend havikskruid en varens als eikvaren en steenbreekvaren. Wat zuide- lijker is de tweede Middeleeuwse muur nog goed zichtbaar. Hij is samen met het rivier- tje de Jeker uit natuuroogpunt belangrijk als ecologische verbinding. Hoge en Lage Fronten Aan de westzijde van de stad liggen de Hoge Fronten, vestingwerken uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Het gebied bestaat uit aarden wallen, deels versterkt met muren, met daartussen droge grachten. Ondergronds is een uitgebreid gangenstel- sel aanwezig. De Hoge Fronten hebben een grote waarde als cultuur- en natuurmonu- ment. De vestingmuren zijn een soort kunstmatige rotsen, waar muurplanten en muurfauna zich prima thuis voelen. De gangen zijn ver- gelijkbaar met natuurlijke grotten en worden gebruikt als overwinteringsplaats door vleer- muizen, vlinders en andere dieren. Doordat de muren warmte kunnen vasthouden, als ook door de ligging in het warme Maasdal, komen er veel warmteminnende soorten in Het KNNV-jaarthema van 2014 is ’Natuur in je omgeving’. In een serie van vier arti- kelen belicht NATURA een aantal steden waar veel gebeurt voor de natuur in de stad. In deze derde aflevering Maastricht, één van de oudste vestingsteden van Nederland. Natuur op de muur Maastricht zorgt voor erfgoed en natuur Het vestingwerk Lage Fronten ligt er verwaarloosd bij, maar het is zowel wat betreft natuur- als cultuurhistorische waarde heel belangrijk. Tekst Goos van der Sijde Beelden Gemeente Maastricht Goos van der Sijde (GvdS) 8
  • 2. is dit de enige locatie waar de muur­hagedis gedijt. Door de verbossing van muurdelen raakt de biotoop van de muurhagedis over- woekerd. Muurhagedissen houden niet van een te dichte begroeiing. Als we niets doen, storten de muren uiteindelijk in.“ Het is niet de bedoeling dat de vesting hele- maal in oorspronkelijke staat wordt terug- gebracht. Het moet wel een bepaalde mate van wildheid houden. Saskia Hendricks: “Muurhagedissen en andere dieren houden niet van een kale, steriele muur. Er moet na consolidatie begroeiing terugkomen zodat de dieren er kunnen schuilen en er een rijk insectenleven ontstaat, voedselbronnen waar reptielen als de muurhagedis van kunnen profiteren.” Ingrijpen heeft ook risico’s? Saskia Hendricks: “Consolidatie van deze vesting is onderdeel van een groter plan. Ten noorden van de Lage Fronten ligt een spoorlijn waar nu ook al muurhagedissen leven. Verder maken we de Belvédèreberg, een oude vuilstort ten noorden van de Lage Fronten, geschikt voor muurhagedissen door verstening van de hellingen en het aan- brengen van schanskorven. Dat zijn milieus waar de muurhagedis van houdt. Ook maken we een verbinding met Fort Willem, een ves- tingfort dat grenst aan de Hoge Fronten en ook geschikt leefgebied is voor de muurha- het gebied voor, zoals de zeldzame muur­ hagedis. En vooral omdat die soort daar leeft, werden de Hoge Fronten in 1992 aangewe- zen als Beschermd Natuurmonument. Daar- naast is het gebied bijzonder vanwege de hazelworm, de argusvlinder, verschillende soorten vleermuizen, de wijngaardslak, de vroedmeesterpad, en allerlei bijzondere plan­­ ten. De aangrenzende Lage Fronten met zijn natte grachten zijn (nog) niet beschermd, maar hebben een minstens even grote natuurwaarde. Na opheffing van de vesting Maastricht in 1867 vonden er industriële activiteiten plaats en was het een overslag- plaats met een spoorwegemplacement. De vesting ontwikkelde zich tot een afwisselend en rijk natuurgebied. Naast de muurhagedis voelen allerlei bijzondere planten en dieren zich thuis tussen de stenen, in het water of in de bosjes zoals de hazelworm, de ijsvogel, 18 soorten vissen en een zeldzame plant, de kuifhyacint. Vera Hamers: “Heel actueel op dit moment is de situatie van de Lage Fronten. Het ves- tingwerk ligt er verwaarloosd bij, maar het is zowel wat betreft natuur- als cultuurhisto- rische waarde heel belangrijk. De gemeente Maastricht wil het gebied behouden en ontwikkelen tot een park, het Frontenpark, maar voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren.” Wat is er mis? “Er is achterstallig onderhoud. De muren brokkelen langzaam maar zeker af. Verder raakt het steeds meer bebost. Ook groeien er boomwortels in de muren. Als we niks doen, is het vestingwerk ten dode opgeschreven. Om in de toekomst van dit bijzondere gebied te kunnen blijven genieten, en voor behoud van de cultuurhistorische waarde moeten we ingrijpen. De muren moeten geconsolideerd worden.” Collega Saskia Hendricks, beleidsmedewer- ker natuur van de gemeente Maastricht vult aan: “Ook voor het behoud van de natuur moet er wat gebeuren. Naast de Hoge Fronten Overzichtskaart van de behou­ den en de verdwenen vesting- werken (situatie van 1867). UITLEG BIJ KAART 1. Lage Fronten (met natte grachten). 2. Industriegebied. Verder naar het noorden ligt de Belvédèreheuvel. Deze is op dit kaartje niet te zien. 3. Hoge Fronten (met droge grachten). 4. Fort Willem 5. Dit gedeelte van de vesting bestaat niet meer. Kaart is situatie 1867. 6. Eerste Middeleeuwse muur 7. Tweede Middeleeuwse muur. 8. Riviertje de Jeker. Met dank aan de Stichting Maastricht 1867 GvdSGvdS Links landschapsarchitect Saskia Hendricks, rechts Vera Hamers, beleidsmedewerker monumenten gemeente Maastricht. 2014 jaargang 111 Natura nr. 3 9
  • 3. gedis. En tenslotte komt er een ecologische verbinding onder de Cabergerweg door die nu de Hoge Fronten afsnijdt van de Lage Fronten. Zo krijg je een robuust gebied voor de muurhagedis met verschillende popula- ties die met elkaar in verbinding staan. Zo’n metapopulatie biedt bij uitbraak van ziektes betere overlevingskansen voor de soort.” Tijdens de renovatie van de Lage Fronten zal daar een deel van de ­muurhagedissen worden weggevangen en uitgezet in het ­Belvédère-gebied. Om de risico’s voor de populatie te verkleinen, gebeurt dat in fases. Het hele plan is opgesteld in nauwe samenwerking met deskundigen van het Maastrichtse natuur- en milieucentrum CNME, reptielendeskundigen van RAVON en bureau Arcadis. Uiteindelijk ontstaat een robuust leefgebied voor de muurhagedis. Het Rijk heeft voor deze aanpak een onthef- fing Flora- en Faunawet verleend. Bewoners erbij betrekken Maar ook aan de mens wordt gedacht. Vera Hamers: “Het is belangrijk om de bewoners van de buurt bij dit project te betrekken. Het gebied moet ook van de ­Maastrichtenaren worden. Er is al een wandelverbinding ge­maakt. Het industrieterrein achter de Lage Fronten wordt gesaneerd, en in de oude gas- houder komt wellicht een evenementenhal. Het idee is om het nieuwe Frontenpark te zoneren, dus met drukkere zones waar veel mensen kunnen komen, en rustiger natuur- lijke zones waar het belang van de natuur voorop staat.” Het is een groot project dat ook te maken heeft ingrepen in de infrastructuur van het noordelijk deel van de stad. Vera Hamers: “Het tracé van de Noorderbrugweg wordt verlegd, en dat bood de gemeente de moge- lijkheid om het gebied van de Lage Fronten en het Belvédère-gebied in één keer mee te nemen.” Saskia Hendricks vult aan: “Natuur- lijk speelt ook de speciale verantwoordelijk- heid van Maastricht voor de muurhagedis een grote rol. Deze hagedis is uniek voor Nederland en is een symbool voor zowel de natuur- als de cultuurhistorie van Maastricht met al zijn muren en vestingwerken. Zonder de muurhagedis zou het plan in deze vorm niet van de grond zijn gekomen!” Literatuur - Vestingvisie 2010-2025 Naar een integraal beleid voor de vesting- werken van Maastricht. Uitgave: gemeente Maastricht, 2012. - Reptielen in Maastricht voor de toekomst behouden Naar duurzame metapopulaties binnen het stadsvernieuwingsgebied Belvédère. Een rap- portage van RAVON in opdracht van ARCADIS Nederland BV en gemeente Maastricht. Frank Spikmans Wilbert Bosman, februari 2013, STICHTING RAVON. Langzaam herstel van populatie muurhagedis De muurhagedis Podarcis muralis is een warmteminnende soort. Hij komt voor in Midden- en Zuid-Europa. In het noordelijk deel van het verspreidingsgebied leeft deze hagedis in de relatief warme rivierdalen. Maastricht ligt nog net in het gebied waar de soort kan overleven en zich voortplanten. De ideale habitat is niet te veel beschaduwd, zodat de dieren genoeg zonplaatsen hebben. Spleten en gaatjes in muren zijn belangrijk om er te schuilen, te overwinteren en mis- schien ook - voor de vrouwtjes - om er de eitjes af te zetten. De mannetjes hebben een oranje-rode buik; ze hebben elk een territorium van zo’n 20 m2 dat ze verdedigen tegen andere mannetjes. Het vermoeden bestaat dat de muurhagedis vroeger volop floreerde op de vele kilometers aan oude muren in Maastricht. In 1867 was Maastricht officieel geen vestingstad meer en zijn vele vestingwerken afgebroken: het begin van een gestage daling. Rond 1975 waren er alleen nog populaties over op de Hoge en Lage Fronten. Door een te rigoureuze restauratie bereikte de populatie op de Hoge Fronten in 1980 een diep- tepunt van 34 dieren. Er volgde langzaam herstel - rond 1990 telde men 105 dieren. Ook was er in dat jaar voor het eerst een melding van zonnende dieren langs de spoorlijn ten noorden van de Lage Fronten. In 2007 telde men 384 dieren. Naar schatting leven er nu ongeveer 700 muur- hagedissen in Maastricht. De kuifhyacint is een zeldzame plant die groeit op de Lage Fronten. GvdS GvdS Muurhagedis. De gemeente Maastricht werkt aan het herstel van de populatie van muurhagedissen. In de nieuwe plannen moet een robuust leefgebied ontstaan voor de soort. Kaart is gemaakt door Ravon (in opdracht van ARCADIS) 10

Related Documents