Роля на обществената библиотека в съвременната реалност С бурното навлизане на информационните и комуни...
Функции на информационните икомуникационните технологии в полза на библиотеката като медияИнтернет (уеб страница и ...
Значението на информацията в прессъобщението е в пряка зависимост от следните фактори: Аудиторията, към ...
АвторекламаПоводите за пускане на съобщение към медийнотопространство (интернет и традиционните медии) могат дасе сведат, ...
Фейсбук страницата на РБ “Хр. Смирненски”
Общи функции на обществената библиотека, масмедиите и интернет Общественаинтернет биб...
Изводи Изброеното показва голямото разнообразие от случаи, които позволяват да се информира обществеността за дейността н...
Залог за успех Избор на подходящо време за провеждане на дадена инициатива; Нетрадиционно представяне на изявите; Съвме...
Дигитализацията като медиенинструмент на обществената библиотека
Информационната политика на библиотечния сектор Започна дигитализация на българското културно наследство....
Алиансът на бъдещето Библиотека Образование Информ.Медии те...
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен
of 15

Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentaciya“медии и медийното пространство –”рб христо смирненски плевен

 • 1. Роля на обществената библиотека в съвременната реалност С бурното навлизане на информационните и комуникационните технологии във всички сфери на живота на хората, възниква нова роля на обществената библиотека, свързана с формирането на информационна грамотност. Тези дейности са неразривно свързани с достъпа до глобалната мрежа и ползването на електронни услуги. Библиотеките поемат инициативата на организатори и обучител на гражданите, особено в малките населени места, където други възможности за подобно обучение рядкосъществуват. По такъв начин става възможно пълноценното използване на интернет услугите.
 • 2. Функции на информационните икомуникационните технологии в полза на библиотеката като медияИнтернет (уеб страница и фейсбук) се използва за: популяризиране на библиотечните събития да предупреждават потребителите да информират за допълнения към колекцията да предоставят връзки към статии, видео или уеб съдържание, което се оказва полезно и да осигурява канал за обществена информация.Социалните медии също играят важна роля за насърчаване на отношения с общността, за да се задават въпроси или да се предоставя обратна информация за библиотечните услуги.
 • 3. Значението на информацията в прессъобщението е в пряка зависимост от следните фактори: Аудиторията, към която е насочено; Разбираемост на информацията; Кой организира събитието (институцията от чието име се говори); Какво се предлага - услуга, изложба, среща, конференция, тематична вечер; Кога ще се проведе - точна дата, час; Къде ще се проведе - място на провеждане, точен адрес на библиотеката; Как може да се участва; Защо се прави.
 • 4. АвторекламаПоводите за пускане на съобщение към медийнотопространство (интернет и традиционните медии) могат дасе сведат, съобразно практиката, до следните моменти: нови или промяна в  конференция, семинар, научна съществуващите услуги; сесия; въвеждане на нови типове  приемане на програма за работа с медии; публиката;  юбилеи; изложби;  екстремални събития: бедствия, дарения/нови придобивки; съкращаване на бюджета и т. н.; ден/седмица на книгата, респ.  посещение на видна политическа, ден на отворени врати; културна или обществена фигура (с регионално, национално или лекция, цикъл от лекции; интернационално значение); литературно четене, рецитал;  откриване на нов библиотечен обект - читалня, нова или представяне на книга; реконструирана сграда.
 • 5. Фейсбук страницата на РБ “Хр. Смирненски”
 • 6. Общи функции на обществената библиотека, масмедиите и интернет Общественаинтернет библиотека масмедия Обществена функция Пространство за учене Информационно пространство Културно пространство Социални функции Пространство за младите хора
 • 7. Изводи Изброеното показва голямото разнообразие от случаи, които позволяват да се информира обществеността за дейността на библиотеката. Чрез тази информираност се постига най-добрата реклама. Практиката сочи, че редовното захранване с такива информации влияе благотворно върху известността на библиотеката, укрепва присъствието й в обществения дневен ред, подсилва по посредствен начин доверието в нея, а същевременно популяризира нейни дейности и услуги.
 • 8. Залог за успех Избор на подходящо време за провеждане на дадена инициатива; Нетрадиционно представяне на изявите; Съвместни инициативи с другите културни и образователни институти в региона; Съвместни инициативи с обществени организации, клубове и сдружения; Работа с хора в неравностойно положение; Широко поле за изява на всеки, който желае;
 • 9. Дигитализацията като медиенинструмент на обществената библиотека
 • 10. Информационната политика на библиотечния сектор Започна дигитализация на българското културно наследство. Страната ни се превръща в партньор на Европейската библиотека. Тази дейност е стратегическа, за да свърже българите в страната и тези в чужбина и да поддържа българския дух и идентичност. Стартира програма "Глоб@лни библиотеки-България" на фондация "Бил и Мелинда Гейтс". Ще бъдат подкрепени около 1 200 български публични библиотеки, за да бъдат превърнати в информационни центрове за местното население. От 2009 г. стартира консорциум за национален абонамент за научни бази данни. Положителен факт е и наличието на добро висше образование в областта на библиотечно-информационните науки, съизмеримо с международните стандарти.
 • 11. Алиансът на бъдещето Библиотека Образование Информ.Медии технологии

Related Documents