Добри практики и иновативни услуги с доброволен труд в библиотеката на
Село Черни Осъм“Закътан в Балкана от погледи скрит, цъфти хубавее, край волен, честит. Живеят планинци тук хора добри в...
Ч и т а л и щ н о дел о в Черни Осъм То съществува от 1906 година, когато група видни дейци ...
БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В ЧЕРНИ ОСЪМ Читалищната библиотека e създадена през 1906 г. веднага след осно...
Б И БЛ И О Т Е Ч Н О Д Е Л О В ЧЕРНИ ОСЪМ През 2008 г. стартира програма „Глоб@лни библиотеки”. ...
Д О Б Р О В ОЛ Ч Е С К И И Н И Ц И АТ И В ИОсвен традиционното отдаване на книги, в библиотеката се развиват имножество до...
Дейност 1.1 – Младежки обмени Проект: BG11/A1.1/486/R4“Планината – добро място за опознаване”
Основни цели на проекта:Да събере 23 участници от Испания, Турция и БългарияДа осигури добра среда за осъщест...
Участници в проекта Проекта бе проведен в с.Черни Осъм в периода 13-21 Април, като организирането му бе на изключителн...
Чрез доброволен труд бяха постигнати следните неща:Почистени и освежени пътеките имаркировката до близкитеЗел...
За повече информация и сътрудничество : Н а р од н о Ч и т a л и щ е “ З н а н и е 1 9 0 6 г. ” с. Че...
Благодаря Ви за вниманието !
of 12

Наталия Маркова - с. Черни Осъм

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Наталия Маркова - с. Черни Осъм

 • 1. Добри практики и иновативни услуги с доброволен труд в библиотеката на
 • 2. Село Черни Осъм“Закътан в Балкана от погледи скрит, цъфти хубавее, край волен, честит. Живеят планинци тук хора добри в труд неуморен, в радост тъги...”
 • 3. Ч и т а л и щ н о дел о в Черни Осъм То съществува от 1906 година, когато група видни дейци съставят протокол за създаване на отделно читалище, което“Да способствува за умственото и нравствено учение на селяните”Читалището поддържа сравнително голям брой членове и участва активно в социалното развитие.Ежегодно се участва по различни проекти, чрез които се попълват липси в материалното и инвентарно състояние.И накрая, но не на последно място, трябва да се отбележи, че настоятелство ни се е заело с амбициозната задача ...да запази здравия балканджийски дух на селото...
 • 4. БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО В ЧЕРНИ ОСЪМ Читалищната библиотека e създадена през 1906 г. веднага след основаване на читалище „Знание”. Закупени били книги и поставени в изработения за целта библиотечен шкаф. Днес библиотеката се намира в новата читалищна сграда и заема помещение от 52 квадратни метра. С годините НЧ „Знание 1906 г.” не остана настрана при навлизането на новите технологии. През 2004 г. библиотеката набави първият си компютър. От 2006 г. има достъп до интернет. През 2008 г., библиотека закупува софтуер АБ и започна електронна каталогизация на библиотечния фонд, обработени са всички новопостъпили книги и се извършва ретроконверсия на целия фонд. През 2007 и 2008 г. Библиотека чрез проекти по програмата „Българските библиотеки място за четене и информация” на МК е обновен фонда, което подобри обслужването на читалите и привлече нови ползватели на библиотека.
 • 5. Б И БЛ И О Т Е Ч Н О Д Е Л О В ЧЕРНИ ОСЪМ През 2008 г. стартира програма „Глоб@лни библиотеки”. Ние бяхме сред одобрените на първия етап и така, библиотеката вече притежава три компютърни конфигурации, мултимедиен прожектор, екран, мултифункционално устройство. С проект е закупен и преносим компютър. Изградена е нова LAN мрежа. Днес библиотеката ни се превърна в информационен и интернет – център. След обновяването и разширените библиотечно-информационни възможности посещаемостта в библиотеката нарасна многократно. Освен всички технически придобивки, по програмата бе отпусната и допълнителна щатна бройка за позицията библиотекар.
 • 6. Д О Б Р О В ОЛ Ч Е С К И И Н И Ц И АТ И В ИОсвен традиционното отдаване на книги, в библиотеката се развиват имножество доброволчески дейности. Най-значими такива през последнитегодини са: Среща с писателката Донка Петрунова, с поетесите Цветана Качерилска иЛина БорджиеваС помощта на доброволци, през 2009 г. библиотеката организира и проведенационален поетичен конкурс, а през 2010/11 г. и Фестивал за любителскипланинарски филм “Под небето на Амбарица”. В библиотека редовно се провеждат библиотечни уроци-екскурзии, които сеорганизират съвместно с СОУ „Васил Левски”, индивидуални беседи спосетителите на библиотека, направени са стотици библиотечно-библиографски справки.
 • 7. Дейност 1.1 – Младежки обмени Проект: BG11/A1.1/486/R4“Планината – добро място за опознаване”
 • 8. Основни цели на проекта:Да събере 23 участници от Испания, Турция и БългарияДа осигури добра среда за осъществяване на междуличностен имеждукултурен обменДа подобри диалога и предубежденията на участниците към традициите икултурните особенности на различните народиДа предостави възможност за неформално образование и дискутиране наважни за развитието на района теми Да се извърши обществено полезна дейност, чрез която да се повишиположителното отношение на проектаДа се синтезират идеи и добри практики за развитие на “зелено”предприемаческо отношение от страна ма местнитеДа се повиши младежката ангажираност в сферата на доброволческитедейности и повишаване на интереса за участие в повече подобни инициативи.
 • 9. Участници в проекта Проекта бе проведен в с.Черни Осъм в периода 13-21 Април, като организирането му бе на изключително доброволен принцип от страна наръководителя и участниците му. Без добрата база на Библиотеката, проекта нямаше как да бъде осъществен.
 • 10. Чрез доброволен труд бяха постигнати следните неща:Почистени и освежени пътеките имаркировката до близкитеЗелениковски манастир и х. Плевен.Засадени елови дръвчета вградинката пред Природонаучниямузей.Синтезирани добри практики заулесняване предприемаческоторазвитие на района
 • 11. За повече информация и сътрудничество : Н а р од н о Ч и т a л и щ е “ З н а н и е 1 9 0 6 г. ” с. Черни Осъм Ул . “ С т а р а п л а н и н а ” 8 3 , п.к.: 5620, 00359 879 076 726c h i t a l i s h t e _ z n a n i e @ a b v. b g w w w. z n a n i e . y o l a s i t e . c o m
 • 12. Благодаря Ви за вниманието !

Related Documents