Nailathala ang Noli Me
Tangere (1887)
Dalawang dahilan kung bakit di
malilimutan ni Rizal ang matinding
taglamig ng 1886
 Ito ay isang masakit na bahagi ng kan...
Maximo Viola
 Kaibigan niyang taga
Bulacan at nagmula sa
mayamang pamilya.
Ideya ng Pagsulat ng Isang Nobela
Tungkol sa Pilipinas
 Uncle Tom‟s Cabin ni Harriet Beecher Stowe
Ideya ng Pagsulat ng Isang Nobela
Tungkol sa Pilipinas
 Enero 2, 1884
 Hindi naisakatuparan ang proyekto ni Rizal
Ang Pagsulat ng Noli
 Sinimulan ni Rizal ang pagsulat ng nobela noong
pagtatapos ng 1884
 Ipinagpatuloy niya ito sa Par...
Ang Pagsulat ng Noli
 Isinulat niya ang huling kabanata sa Wilhemsfield
noong Abril- Hunyo 1886
 Pebrero 1886- ginawa a...
Si Viola, Tagapagligtas ng Noli
 Nakatanggap si Rizal ng telegrama mula kay Dr.
Maximo Viola na noo‟y papunta sa Berlin....
Si Viola, Tagapagligtas ng Noli
 Inalis ni Rizal ang ilang bahagi ng manuskrito
 Pebrero 21, 1877 natapos ni Rizal ang N...
Pinagbintangang Espiyang Pranses si
Rizal
 Isang umaga binisita ng hepe ng pulis ng Berlin si
Rizal sa kanyang bahay at ...
Pinagbintangang Espiyang Pranses si
Rizal
 Nagpunta si Rizal sa Alemang hepe ng pulis.
 Inalam kung bakit may utos na de...
Natapos ang pagpapalimbag sa
Noli
Ang Pamagat ng Nobela
 Noli Me Tangere- (latin) “Huwag mo akong Salingin”
 Marso 5, 1887- sumulat si Rizal kay Felix Hi...
Ang Pamagat ng
Nobela
 Nagkamali dito si Rizal.
 Ang parirala ay mula kay San Juan
“Sa Aking Amang Bayan”- Ang
dedikasyon ng Awtor
“Nakatala sa kasaysayan ng pagdurusa ng
sangkatauhan ang isang kanser na m...
Mga Tauhan
Crisostomo
Ibarra
 Nag iisang anak ni
Don Rafael Ibarra.
 Nag- aral sa Europa
Maria Clara
 Anak ni Kapitan Tiago
 Kasintahan ni Ibarra
Padre
Damaso
 Matabang Pransiskong
Prayleng naging Kura
Paroko ng San Diego
Padre Sibyla
 Isang batang
dominikong Prayleng
Binondo
Seńor Guevarra
 Mabuting tenyente ng
Guardia Civil
Don Tiburcio de
Espadańa
 Pekeng Espanyol na
manggagamot , pilay at
sunud- sunurang asawa
ni Dońa Victoria
Kapitan Tiago
 Mabuting ama ni Maria
Clara
Don Rafael
 Mabuti at matapang na
ama ni Ibarra
Padre Salvi
 Pransiskong Kura
Paroko ng San Diego
Pilosopong
Tasio
 Ang kaisipan ng Abante
sa panahong “Tasiong
Baliw”
 Isang progresibong
Guro
Don Filipi Lino
 Tenyente mayor at
pinuno at pangkat na
liberal ng kanilang
bayan
Don Melchor
 Kapitan ng mga Guardia
Civiles
Don Basilio at Don
Valentin
 Mga dating gobernadorsilyo
na iginagalang sa kanilang
bayan
Sisa
 Dating mayaman ngunit
naghirap dahil
nakapangasawa ng
isang sudarol
 Nabaliw dahil nawala
ang dalawang anak na
l...
Crispin
 Nakababata
 Napagbintangan na
nagnakw ng pera kaya
pinarusahan hanggang
sa namatay
Basilio
 sakristan sa simbahan
at nakatakas kaya
walang nagawa habang
naririnig ang palahaw
ng kapatid
Tiya Isabel
 Pinsan ni kapitan
Tiyago na nag- alaga
kay Maria Clara
pagkaraang namatay
ang ina.
Apat na kaibigan ni
Maria Clara
 Sinang- masayahin
 Victoria- suplada
 Iday- maganda
 Neneng- maalalahanin
Elias
 Malakas at maputing
lalaki.
Noli Me Tangere
 63 kabanata at epilogo
Buod ng Noli
 Nagsimula ito sa salu-salong handog ni Kapitan
Tiyago kay Crisostomo Ibarra sa kanyang bahay
sa Kalye Anlo...
 Padre Damaso
 Padre Sybila
 Señor Guevarra
 Don Tiburcio de Espadaña
 Ilang kadalagahan
 Marami ang humanga kay Ibarra sapul nang
dumating siya, liban kay Padre Damaso na
magaspang ang asal sa kanya.
 Habang...
 Pagkaraan ng hapunan, nagpaalam si Ibarra
kay Kapitan Tiyago at nagbalik sa otel.
 Habang naglalakad, kinausap siya ni...
 Nang sumunod na umaga, dinalaw niya si Maria
Clara, ang kasintahan niya mula pagkabata.
 Pagkaraan ng suyuan sa asotea...
 Sa kanyang bayan, maraming interesanteng tao





ang nakilala ni Ibarra.
Pilosopong Tasio- “Tasiong Baliw”
Matal...
 Don Melchor
 Kapitan ng mga Cuadrilleros
 Don Basilio at Don Valentin
 Dating gobernadosilyo na iginagalang sa kanila...
 Isang trahedya sa nobela ang kuwento ni
Sisa, na dati‟y mayaman ngunit naghirap dahil
nakapangasawa ng isang sugarol.
...
 Samantala, nakatakas si Basilio na walang
nagawa habang naririnig ang palahaw ng kapatid
na sinasaktan.
 Sina Kapitan ...
 Naroon sa piknik sina Maria Clara at apat niyang
kaibigan.
 Siñang
 Victoria
 Iday
 Neneng
 Naroon din sina:
 Tiy...
 Ang bangkero ay isang malakas at matipunong
lalaking ang ngalan ay Elias.
 Sa piknik na ito, iniligtas ni Ibarra ang b...
Ang Awit ni Maria Clara
“Matamis ang mga oras sa lupang tinubuan,
Kung saan ang lahat ng minumutya‟t
pinagpala;
Hambog na ...
 Pagkaraan ng insidents sa buwaya at pag-awit ni
Maria Clara, dumaong ang mga nagpipiknik sa
kakahuyan.
 Naroon din sin...
 Kinuha niya ang aklat at
sinira, sinabihan ang mga naglalaro ng
“Gulong ng Kapalaran”
 Dumating isang sarhento at apat...
 Pagkaraay natanggap si Ibarra ng
telegramang nagsasabing inaprubahan
ng mga awtoridad na Espanyol ang
kanyang donasyon ...
“hindi lahat ay natutulog noong gabi
ng ating mga ninuno”
 Hindi sang-ayon si Tasio sa proyekto ni
Ibarra ngunit itinulo...
 Samantala, abala ang San Diego sa
paghahanda para sa pista ng patron ng
bayang si San Diego de
Alcala, Nobyembre 11.
 ...
 Ang musika ay mula sa limang banda
misuko at tatlong orkestra
 Isang misang bayan ang pinamunuan ni
Padre Salvi noong...
 Nilapitan ni Elias si Ibarra at binalaan
siyang maging maingat sa paglalagay
ng panulukang bato ng paaralan.
 Pinagsus...
 Isang malungkot na pangyayari ang naganap
pagkatapos ng masaganang hapunang handog ni
Ibarra.
 Ang hambog na si Padre ...
 Ang kaibigan ni Ibarra na isang liberal ay
nangako na kakausapin ang Arsobispo ng
Maynila at sinabi rin niya kay kapita...
 Don Alfonso Linares de Espadaña
 Pinsan ni Tiburcio
 Walang trabaho
 Naghahanap ng mayamang mapapangasawa
• Naging k...
 Ang kwento ni Elias ay tulad ng kay Sisa,
 Malungkot
 Puno ng trahedya
 Isinalaysay niya ito kay Ibarra.
 Animnapung taon na ang
nakaraan, ang nuno ni Elias ay
napagbintangang nanunog ng
kanilang bodega.
 Ang kanyang asawa, ...
 Ang nakababatang kapatid ni Balat ay
umalis sa kanilang tahanan sa kabundukan
at nagtrabahopara sa isang mayaman sa
Tay...
 Nag-aral si Elias sa isang Heswitang
kolehiyo sa Maynila samantalang sa
kolehiyo ng La Concordia ang babae.
 Naging ma...
 Mula noon, naging lagalag si Elias
hanggang sa nakilala niya si Ibarra.
 Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga
kaaway n...
 Nang malaman ni Elias ang pagkakadakip kay
Ibarra, nagtungo ito sa bahay ng huli at
sinunog ang lahat ng papeles na mag...
 Sinabi niya na pinatatawad na niya si Maria
Clara sa ginawa nito ai sinabi naman ni Maria
Clara na ginawa niya iyon dah...
 Sa ganitong paraan, iisipin ng mga
awtoridad na si Ibarra ang siyang tumakas.
 Tinamaan ng isang punlo si Elias.
 Kah...
 Inutusan niya si Basilio na mangalap ng
mga tuyong sanga nang sa gayo‟y
masigaan ng bata ang kanilang mga
bangkay.
 Tu...
Epilogo
 Si Maria Clara, dahil sa pagiging tapat sa
alaala ni Ibarra, ay pumasok sa kumbento
na Santa Clara.
 Nilisan n...
 Si Doña Victorina na patuloy pa rin sa
pagtrato nang di-mahusay kay Don
Tiburcio ay nagsasalamin na dahil
nanlalabo na ...
Batay sa Katotohanan ang
Noli
 Ang Noli Me Tangere ay isang
totoong kwento ng mga kalagayan
sa Pilipinas noong mga hulin...
 Ang mga tauhan:
 Maria Clara- Leonor Rivera
 Ibarra at Elias- Rizal
 Pilosopong Tasio
 Padre Salvi- Padre Piernavie...
Ang Nawawalang Kabanata ng
Noli
 “Elias at Salome”
 Ang dahilan kung bakit ito inalis ay
pagtitipid.
 Ito ang nawawala...
 Sa may kubo sa may mapayapang
lawa, tinatahi ni Salome, isang
magandang dalagita, ang makulay na
kamisa. Hinihintay niy...
 Inaliw niya ito at pagkaraan, tumayo si Elias at
nagpaalam.
 Napuna niyang lumuluha nag babae at
lumuluha nga si Salo...
 “Mayroon bang nagsalita nang masama laban
sayo? Binigyan ba kita ng mga alalahanin? O
baka naman naaawa ka na sa‟ting
p...
 “Ngunit ano?”
 “Wala. Hindi ako naiinggit sa kanila
hanggang tayo‟y magkaibigan.”
 Ikinuwento ni Elias ang nangyari n...
 Mabigat sa pusong kumawala siya sa
mga bisig ng dalaga, at tinahak niya ang
mapanglaw na landas na tinatanuran ng
mga a...
Pinuri ng mga Kaibigan ni Rizal ang
Noli
 Sa mga liham ng pagbating natanggap ni Rizal
mula sa mga kaibigan, yaong mula ...
 “Kung ang Quixote ang nagbigay ng buhay sa
awtor nito dahil inilahad nito sa buong mundo
ang mga sakit ng Espanya, ang ...
Salama
t
Nailathala ang noli me tangere (1887)
Nailathala ang noli me tangere (1887)
of 82

Nailathala ang noli me tangere (1887)

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nailathala ang noli me tangere (1887)

 • 1. Nailathala ang Noli Me Tangere (1887)
 • 2. Dalawang dahilan kung bakit di malilimutan ni Rizal ang matinding taglamig ng 1886  Ito ay isang masakit na bahagi ng kanyang buhay  Nagdulot din ito ng malaking kasiyahan
 • 3. Maximo Viola  Kaibigan niyang taga Bulacan at nagmula sa mayamang pamilya.
 • 4. Ideya ng Pagsulat ng Isang Nobela Tungkol sa Pilipinas  Uncle Tom‟s Cabin ni Harriet Beecher Stowe
 • 5. Ideya ng Pagsulat ng Isang Nobela Tungkol sa Pilipinas  Enero 2, 1884  Hindi naisakatuparan ang proyekto ni Rizal
 • 6. Ang Pagsulat ng Noli  Sinimulan ni Rizal ang pagsulat ng nobela noong pagtatapos ng 1884  Ipinagpatuloy niya ito sa Paris noong 1885  Sa Alemanya natapos ang huling sangkapat.
 • 7. Ang Pagsulat ng Noli  Isinulat niya ang huling kabanata sa Wilhemsfield noong Abril- Hunyo 1886  Pebrero 1886- ginawa ang huling rebisyon  Nasabi niya ang mga pangyayari kay Fernando Canon
 • 8. Si Viola, Tagapagligtas ng Noli  Nakatanggap si Rizal ng telegrama mula kay Dr. Maximo Viola na noo‟y papunta sa Berlin.  Ikinagulat niya ang paghihirap at pagkakasakit ni Rizal.  Pagkaraan ng kapaskuhan, inayos ni Rizal ang kanyang nobela.
 • 9. Si Viola, Tagapagligtas ng Noli  Inalis ni Rizal ang ilang bahagi ng manuskrito  Pebrero 21, 1877 natapos ni Rizal ang Noli  Berliner Buchdruckrei- Action Gesselshaft
 • 10. Pinagbintangang Espiyang Pranses si Rizal  Isang umaga binisita ng hepe ng pulis ng Berlin si Rizal sa kanyang bahay at hininging makita ang kanyang pasaporte  Kaagad na sinamahan ni Viola si Rizal sa embahada ng Espanya  Hindi tinupad ng embahador ang kanyang pangako
 • 11. Pinagbintangang Espiyang Pranses si Rizal  Nagpunta si Rizal sa Alemang hepe ng pulis.  Inalam kung bakit may utos na deportasyon para sa kanya.  Ulat na si Rizal ay bumisita sa kabayanan at kanayunan kaya naghinala ang pamahalaang Aleman na siya‟y isang espiyang pranses.  Naniwala ang hepe kay Rizal at humanga.
 • 12. Natapos ang pagpapalimbag sa Noli
 • 13. Ang Pamagat ng Nobela  Noli Me Tangere- (latin) “Huwag mo akong Salingin”  Marso 5, 1887- sumulat si Rizal kay Felix Hidalgo at sinabing, “Noli Me Tangere. Mga salitang nagmula sa magandang balita ni San Lucas na nagsasabing huwag mo akong salingin”
 • 14. Ang Pamagat ng Nobela  Nagkamali dito si Rizal.  Ang parirala ay mula kay San Juan
 • 15. “Sa Aking Amang Bayan”- Ang dedikasyon ng Awtor “Nakatala sa kasaysayan ng pagdurusa ng sangkatauhan ang isang kanser na malala na kung kaya‟t saglit lang na nahipo ay maiirita ito at labis na pagkakakasakit. Kaya, ilang ulit na, sa gitna ng modernong sibilisasyon, ginusto kong tawagin ka sa aking harapan, ngayon ay samahan ako sa alaala, ngayon ay inihahambing ka sa ibang bansa, sakaling ang mahal mong imahen ay magpakita ng kanser ng lipunan tulad ng sa iba!”
 • 16. Mga Tauhan
 • 17. Crisostomo Ibarra  Nag iisang anak ni Don Rafael Ibarra.  Nag- aral sa Europa
 • 18. Maria Clara  Anak ni Kapitan Tiago  Kasintahan ni Ibarra
 • 19. Padre Damaso  Matabang Pransiskong Prayleng naging Kura Paroko ng San Diego
 • 20. Padre Sibyla  Isang batang dominikong Prayleng Binondo
 • 21. Seńor Guevarra  Mabuting tenyente ng Guardia Civil
 • 22. Don Tiburcio de Espadańa  Pekeng Espanyol na manggagamot , pilay at sunud- sunurang asawa ni Dońa Victoria
 • 23. Kapitan Tiago  Mabuting ama ni Maria Clara
 • 24. Don Rafael  Mabuti at matapang na ama ni Ibarra
 • 25. Padre Salvi  Pransiskong Kura Paroko ng San Diego
 • 26. Pilosopong Tasio  Ang kaisipan ng Abante sa panahong “Tasiong Baliw”  Isang progresibong Guro
 • 27. Don Filipi Lino  Tenyente mayor at pinuno at pangkat na liberal ng kanilang bayan
 • 28. Don Melchor  Kapitan ng mga Guardia Civiles
 • 29. Don Basilio at Don Valentin  Mga dating gobernadorsilyo na iginagalang sa kanilang bayan
 • 30. Sisa  Dating mayaman ngunit naghirap dahil nakapangasawa ng isang sudarol  Nabaliw dahil nawala ang dalawang anak na lalaki na sina Basilio at Crispin.
 • 31. Crispin  Nakababata  Napagbintangan na nagnakw ng pera kaya pinarusahan hanggang sa namatay
 • 32. Basilio  sakristan sa simbahan at nakatakas kaya walang nagawa habang naririnig ang palahaw ng kapatid
 • 33. Tiya Isabel  Pinsan ni kapitan Tiyago na nag- alaga kay Maria Clara pagkaraang namatay ang ina.
 • 34. Apat na kaibigan ni Maria Clara  Sinang- masayahin  Victoria- suplada  Iday- maganda  Neneng- maalalahanin
 • 35. Elias  Malakas at maputing lalaki.
 • 36. Noli Me Tangere  63 kabanata at epilogo
 • 37. Buod ng Noli  Nagsimula ito sa salu-salong handog ni Kapitan Tiyago kay Crisostomo Ibarra sa kanyang bahay sa Kalye Anloague noong huling araw ng Oktubre.  Kararating lamang ni Ibarra mula sa piyong taong pag-aaral sa Europa.
 • 38.  Padre Damaso  Padre Sybila  Señor Guevarra  Don Tiburcio de Espadaña  Ilang kadalagahan
 • 39.  Marami ang humanga kay Ibarra sapul nang dumating siya, liban kay Padre Damaso na magaspang ang asal sa kanya.  Habang naghahapunan, naisentro ang usapan sa pag-aaral at paglalakbay ni Ibarra sa ibang bansa.
 • 40.  Pagkaraan ng hapunan, nagpaalam si Ibarra kay Kapitan Tiyago at nagbalik sa otel.  Habang naglalakad, kinausap siya ni Tinyente Guevarra at ikinuwento sa kanya ang malungkot na kamatayan ng kanyang ama na si Don Rafael sa San Diego.  Inilibing siya nang maayos ngunit ayon sa mga kaaway niya, hindi ito nararapat para sa isang erehe.
 • 41.  Nang sumunod na umaga, dinalaw niya si Maria Clara, ang kasintahan niya mula pagkabata.  Pagkaraan ng suyuan sa asotea, umuwi si Ibarra sa San Diego para dalawin ang puntod ng ama.  Naghimagsik ang kalooban ni Ibarra sa kuwento ng sepulturere.  Sinabi ni Padre Salvi na wala siyang kinalaman sa nangyari, at si Padre Damaso ang may kagagawan ng lahat.
 • 42.  Sa kanyang bayan, maraming interesanteng tao      ang nakilala ni Ibarra. Pilosopong Tasio- “Tasiong Baliw” Matalino at progresibong guro Ang walang gulugod na gobernadorsilyo Don Filipo Lino Tenyente mayor at pinuno ng pangkat na liberal ng kanilang bayan
 • 43.  Don Melchor  Kapitan ng mga Cuadrilleros  Don Basilio at Don Valentin  Dating gobernadosilyo na iginagalang sa kanilang bayan
 • 44.  Isang trahedya sa nobela ang kuwento ni Sisa, na dati‟y mayaman ngunit naghirap dahil nakapangasawa ng isang sugarol.  Nabaliw siya dahil nawala ang kanyang dalawang anak na lalaki, sina Basilio at Crispin.  Si crispin, ang nakababata, ay napagbintangan ng sakristan mayor na nagnakaw ng pera ng kumbento.
 • 45.  Samantala, nakatakas si Basilio na walang nagawa habang naririnig ang palahaw ng kapatid na sinasaktan.  Sina Kapitan Tiyago, Maria Clara, at Tiya Isabel ay dumating sa San Diego.  Nagbigay ng piknik sa may lawa si Ibarra at kanyang mga kaibigan.
 • 46.  Naroon sa piknik sina Maria Clara at apat niyang kaibigan.  Siñang  Victoria  Iday  Neneng  Naroon din sina:  Tiya Isabel  Kapitana Tika  Andeng  Albino  Ibarra at kanyang mga kaibigan
 • 47.  Ang bangkero ay isang malakas at matipunong lalaking ang ngalan ay Elias.  Sa piknik na ito, iniligtas ni Ibarra ang buhay ni Elias.  Tumugtog ng alpa at umawit si Maria Clara.  Pagkaraan ng insidents sa buwaya at pag-awit ni Maria Clara, dumaong ang mga nagpipiknik sa kakahuyan.
 • 48. Ang Awit ni Maria Clara “Matamis ang mga oras sa lupang tinubuan, Kung saan ang lahat ng minumutya‟t pinagpala; Hambog na nagbibigay-buhay ay laganap, At ang kamataya‟y pinalalambot ng haplos ng pag-ibig.”
 • 49.  Pagkaraan ng insidents sa buwaya at pag-awit ni Maria Clara, dumaong ang mga nagpipiknik sa kakahuyan.  Naroon din sina:  Padre Salvi  Kapitan Basilio  Alperes  Mga opisyal ng bayan  Naglaro ng adheres sina Ibarra at Kapitan Basilio samantalang si Maria Clara at kanyang mga kaibigan ay naglaro ng „Gulong ng Kapalaran”
 • 50.  Kinuha niya ang aklat at sinira, sinabihan ang mga naglalaro ng “Gulong ng Kapalaran”  Dumating isang sarhento at apat ng Gwardya Sibil at hinahanap si Elias dahil:  Sinuntok niya si Pedro Damasco  Inihagis nya ang alperes sa putikan.
 • 51.  Pagkaraay natanggap si Ibarra ng telegramang nagsasabing inaprubahan ng mga awtoridad na Espanyol ang kanyang donasyon para sa isang eskwelahan para sa mga bata ng San Diego  Kinabukasan, binisita ni Ibarra si Tandang Tasio  Napuna niyang nagsulat ang matanda
 • 52. “hindi lahat ay natutulog noong gabi ng ating mga ninuno”  Hindi sang-ayon si Tasio sa proyekto ni Ibarra ngunit itinuloy ang konstruksyon  Arkitektong si ñor Juan.
 • 53.  Samantala, abala ang San Diego sa paghahanda para sa pista ng patron ng bayang si San Diego de Alcala, Nobyembre 11.  Tawanan  Musika  Kwitis  Handaan  Moro- moro
 • 54.  Ang musika ay mula sa limang banda misuko at tatlong orkestra  Isang misang bayan ang pinamunuan ni Padre Salvi noong umaga ng Pista  Mahaba ang naging sermon ni Padre Damasco.
 • 55.  Nilapitan ni Elias si Ibarra at binalaan siyang maging maingat sa paglalagay ng panulukang bato ng paaralan.  Pinagsuspetsahan ni Elias ang lalaking dilaw na siyang binayaran ng mga kaaway ni Ibarra.  Itinulak ni Elias nang palayo si Ibarra, at siyang nagligtas sa kanyang bahay.
 • 56.  Isang malungkot na pangyayari ang naganap pagkatapos ng masaganang hapunang handog ni Ibarra.  Ang hambog na si Padre Damaso ay ininsulto ang alaala ng ama ni Ibarra sa harap ng maraming panauhin.  Nasira ang kasunduang ipakasal sila ni Maria Clara.  Naging exocumunicado rin si Ibarra.
 • 57.  Ang kaibigan ni Ibarra na isang liberal ay nangako na kakausapin ang Arsobispo ng Maynila at sinabi rin niya kay kapitan Titago na tanggapin si Ibarra na maging manugang.  Nagkasakit si Maria clara.  Tiburcio de Espadaña  pekeng doktor na ang asawa ay isang mayabang at bulgar na katutubong babaing may ilusyon na siya‟y isang Espanyol, si Doctora Doña Victorina de los Reyes de De Epadaña.
 • 58.  Don Alfonso Linares de Espadaña  Pinsan ni Tiburcio  Walang trabaho  Naghahanap ng mayamang mapapangasawa • Naging katawa-tawang pangyayari sa nobela ang pag-aaway ng dalawang eskandalosang Señora  Doña Consolacion  Doña Victorina
 • 59.  Ang kwento ni Elias ay tulad ng kay Sisa,  Malungkot  Puno ng trahedya  Isinalaysay niya ito kay Ibarra.
 • 60.  Animnapung taon na ang nakaraan, ang nuno ni Elias ay napagbintangang nanunog ng kanilang bodega.  Ang kanyang asawa, na noo‟y buntis, ay nanlilinos na‟t nagbebenta ng katawan para lamanh masuportahan ang maysakit na asawa at kanilang anak.  Ang panganay na anak na si Balat
 • 61.  Ang nakababatang kapatid ni Balat ay umalis sa kanilang tahanan sa kabundukan at nagtrabahopara sa isang mayaman sa Tayabas.  Umibig siya sa anak ng amo.  Ipinakulong ang lalaki at ito ang tatay ni Elias.  Samantala, ang babae‟y nanganak ng kambal, isang lalaki (Elias) at isang babae.
 • 62.  Nag-aral si Elias sa isang Heswitang kolehiyo sa Maynila samantalang sa kolehiyo ng La Concordia ang babae.  Naging masaya ang kanilang buhay hanggang sa mabunyag ang kanilang lihim.  Umalis ng Tayabas si Elias kasama ang kambal.  Isang araw nawala ang babae.
 • 63.  Mula noon, naging lagalag si Elias hanggang sa nakilala niya si Ibarra.  Hindi nag-aksaya ng panahon ang mga kaaway ni Ibarra. Bago maganap ang pananalakay, binalaan nila ang alperes.  Hinuli si Ibarra.
 • 64.  Nang malaman ni Elias ang pagkakadakip kay Ibarra, nagtungo ito sa bahay ng huli at sinunog ang lahat ng papeles na magiging ebidensya laban sa kaibigan.  Pagkaraan ay nagtungo siya sa kungatn at tinulungan si Ibarra na makatakas.  Sakay ng bangakang puno ng damong sakate, dumaan ang dalawa sa bahay ni Kapitan Tiyago para magpaalam kay Maria Clara.
 • 65.  Sinabi niya na pinatatawad na niya si Maria Clara sa ginawa nito ai sinabi naman ni Maria Clara na ginawa niya iyon dahil ayaw niyang yurakan ang alaala ng ina.  Nagpayuloy sina Elias at Ibarra sa pagbagtas sa Ilog Pasig patungong Laguna de Bay.  Sinabihan ni Elias si Ibarra na magtago sa ilalim ng mga sakate.
 • 66.  Sa ganitong paraan, iisipin ng mga awtoridad na si Ibarra ang siyang tumakas.  Tinamaan ng isang punlo si Elias.  Kahit malala ang sugat, narating din ni Elias ang pampang at nagtuloy siya sa gubat.  Doon niya nakita si Basilio.
 • 67.  Inutusan niya si Basilio na mangalap ng mga tuyong sanga nang sa gayo‟y masigaan ng bata ang kanilang mga bangkay.  Tumingin si Elias sa Silangan at winika: “Mamamatay akong hindi nakikita ang pagliwanag ng bukangliwayway sa aking lupang tinubuan. Kayong mga makasaksi ay malugod niyong tanggapin ito- ngunit huwag ninyong kalimutan ang mga nalugmok noong gabi.!”
 • 68. Epilogo  Si Maria Clara, dahil sa pagiging tapat sa alaala ni Ibarra, ay pumasok sa kumbento na Santa Clara.  Nilisan ni Padre Salvi ang San Diego at naging kapelyan ng Kumbento.  Nilipat sa malayong lalawigan si Padre Damaso.  Si Kapitan Tiyago ay nalulong sa apyan at
 • 69.  Si Doña Victorina na patuloy pa rin sa pagtrato nang di-mahusay kay Don Tiburcio ay nagsasalamin na dahil nanlalabo na ang mga mata.  Si Linares ay namatay sa sakit na disenterya.  Ang alperes ay itinaas ang ranggo sa pagiging komandante.  Ang nobela ay nagwakas kay Maria Clara, na malungkot na madre ng
 • 70. Batay sa Katotohanan ang Noli  Ang Noli Me Tangere ay isang totoong kwento ng mga kalagayan sa Pilipinas noong mga huling dekada ng kolonyalismong Espanyol.
 • 71.  Ang mga tauhan:  Maria Clara- Leonor Rivera  Ibarra at Elias- Rizal  Pilosopong Tasio  Padre Salvi- Padre Piernavieja  Kapitan Tiyago- Kapitan Hilario Sunico ng San Nicolas  Dona Victoria-Dona Agustina Medel  Basilio at Crispin- mga kapatid ni Crisostomo ng Hagonoy  Padre Damasco- tipikal na dominanteng prayle.
 • 72. Ang Nawawalang Kabanata ng Noli  “Elias at Salome”  Ang dahilan kung bakit ito inalis ay pagtitipid.  Ito ang nawawalang kabanata
 • 73.  Sa may kubo sa may mapayapang lawa, tinatahi ni Salome, isang magandang dalagita, ang makulay na kamisa. Hinihintay niya ang pagdating ni Elias.  Dumating si Elias na may dalang panggatong at isang buwig na saging.  Napuna ni Salome na malungkot at tila may malalim na iniisip ang kanyang
 • 74.  Inaliw niya ito at pagkaraan, tumayo si Elias at nagpaalam.  Napuna niyang lumuluha nag babae at lumuluha nga si Salome dahil kailangan na niyang iwan ang kubong kinalakihan niya.  Saglit na di nakaimik si Elias at pagkaraa‟y yinakap si Salome at nagtanong.
 • 75.  “Mayroon bang nagsalita nang masama laban sayo? Binigyan ba kita ng mga alalahanin? O baka naman naaawa ka na sa‟ting pagkapagkaibigan at gusto mong hiwalayan na kita.”  Sumagot si Salome.  “Huwag kang magsalita nang ganyan. Batid ng Diyos na kuntento na ako sa nga nangyari sa‟kin, ang nais ko lang ay kalusugan nang ako‟y makapagtrabaho. Hindi ako naiinggit sa
 • 76.  “Ngunit ano?”  “Wala. Hindi ako naiinggit sa kanila hanggang tayo‟y magkaibigan.”  Ikinuwento ni Elias ang nangyari noong umaga ng piknik; kung paano siya iniligtas ni Ibarra sa bunganga ng buwaya. Bilang pagtanaw ng utang na loob, ipinangako niyang babayaran niya ang kabutihan ni Ibarra, maging katumbas nito‟y sariling buhay.
 • 77.  Mabigat sa pusong kumawala siya sa mga bisig ng dalaga, at tinahak niya ang mapanglaw na landas na tinatanuran ng mga anino ng malulungkot na puno. Sinundan siya ng tingin ni Salome, hanggang sa di na siya maaninag, hanggang sa di na marinig ang kanyang mga yabag.
 • 78. Pinuri ng mga Kaibigan ni Rizal ang Noli  Sa mga liham ng pagbating natanggap ni Rizal mula sa mga kaibigan, yaong mula kay Blumentritt ang pinakamahalaga  Sa London, nabasa ni Dr. Antonio Ma. Regidor ang Noli at totoong humanga siya sa awtor nito.  Si Regidor ay makabayang Pilipino at abogadong ipinatapon dahil sa pagkakasangkot sa pag- alsa ng Cavite noong 1872.  Mayo 3, 1887
 • 79.  “Kung ang Quixote ang nagbigay ng buhay sa awtor nito dahil inilahad nito sa buong mundo ang mga sakit ng Espanya, ang iyong Noli Me Tangere ay magbibigay din sa iyo ng kaukulang kaluwalhatian. Dahil sa iyong mababang-loob at angkop na pagsusuri, tinaga ang matandang punong marungis at nabubulok na. Bawat Pilipinong makabayan ay babasahin ng buong interes ang iyong aklat, at kapag natuklasan sa bawat linya nito ang ideyang makatotohanan at sa bawat salita, ang makabuluhang payo, magkakaroon siya ng inspirasyon at tatanghalin niya ang iyong aklat na obra maestra ng isang Pilipino at ang patunay na yaong
 • 80. Salama t