Георги Ядковдоц. д-р Веселина ПеневскаНагласа на студентитеза учене чрез мобилни технологиив Магистърска програма на Учили...
Колко от вас притежават поне 1 от тези устройства?електронна книгасмартфонтаблет
Какво следваРамка на изследванетоРезултати от изследванетоПрепоръки от изследването
Какво следваРамка на изследването
Рамка на изследването Необходимост отнепрекъснато учене Все по-малкосвободно време Масово навлизане намобилните устройс...
Рамка на изследването Дистанционни програми Уеб-базирани инструменти Стремеж към иновативнаструктура и съдържаниеПредпо...
Рамка на изследванетоДостъп до учебниматериали – въввсяко време и мястоКонтакт с колеги ипреподаватели – въввсяко време и ...
Рамка на изследванетоДа установи нагласатана студентите от МП МОСкъм използванетона мобилни технологиив процеса на ученеПа...
Рамка на изследването ще улеснят ученетоПараметри и методикаПодцел 1Подцел 2Подцел 3Дали и доколкомобилните устройства щ...
Рамка на изследванетоОчакванията на студентитеза ефективността намобилните технологиив процеса на ученеПараметри и методик...
Рамка на изследванетоПараметри и методикаПредмет Комуникация с преподаватели и състуденти Използване на ел. ресурси и съ...
Рамка на изследванетоПараметри и методикаЦелева група  Настоящи и бивши студентив МП МОС (81 души)Извадка  29 души – 36%...
Какво следваРезултати от изследването
Резултати от изследването
Резултати от изследванетоПодцел 1 Дали и доколко мобилнитеустройства ще улеснят ученето“Да” – 90% и над 90% от студентите...
Резултати от изследванетоПодцел 1 Дали и доколко мобилнитеустройства ще улеснят ученетоПолът като фактор Еднакъв брой мъ...
Резултати от изследването
Резултати от изследванетоПодцел 2 Дали и доколко мобилнитеустройстваще повишат качеството на ученето“Да” – 85% от студент...
Резултати от изследванетоПодцел 2 Дали и доколко мобилните устройстваще повишат качеството на ученеПолът като фактор Пов...
Резултати от изследването
Резултати от изследванетоПодцел 3 Дали и доколко мобилнитеустройстваще допринесат за комфорта на учене“Да” – 75 до 80% от...
Резултати от изследванетоПодцел 3 Дали и доколко мобилните устройстваще допринесат за комфорта на ученеПолът като фактор...
Какво следваПрепоръки от изследването
Препоръки от изследването Причини за сдържаните очаквания за ефективността нам-ученето при някои елементи на учебния проц...
Въпроси?Георги ЯдковВеселина Пеневска
of 25

Нагласа на студентите за учене чрез мобилни технологии

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Нагласа на студентите за учене чрез мобилни технологии

 • 1. Георги Ядковдоц. д-р Веселина ПеневскаНагласа на студентитеза учене чрез мобилни технологиив Магистърска програма на Училище по мениджмънт, НБУМениджмънт за организационно съвършенство
 • 2. Колко от вас притежават поне 1 от тези устройства?електронна книгасмартфонтаблет
 • 3. Какво следваРамка на изследванетоРезултати от изследванетоПрепоръки от изследването
 • 4. Какво следваРамка на изследването
 • 5. Рамка на изследването Необходимост отнепрекъснато учене Все по-малкосвободно време Масово навлизане намобилните устройстваПредпоставки – в световен план Повишено търсене надистанционни форми Активно въвличане намобилните технологииобщество университет
 • 6. Рамка на изследването Дистанционни програми Уеб-базирани инструменти Стремеж към иновативнаструктура и съдържаниеПредпоставки – у насЛипсватизследователскиданни
 • 7. Рамка на изследванетоДостъп до учебниматериали – въввсяко време и мястоКонтакт с колеги ипреподаватели – въввсяко време и мястоM-learning:учене (и) чрез мобилни технологии
 • 8. Рамка на изследванетоДа установи нагласатана студентите от МП МОСкъм използванетона мобилни технологиив процеса на ученеПараметри и методикаЦел
 • 9. Рамка на изследването ще улеснят ученетоПараметри и методикаПодцел 1Подцел 2Подцел 3Дали и доколкомобилните устройства ще повишаткачеството на ученето ще допринесат закомфорта на ученето
 • 10. Рамка на изследванетоОчакванията на студентитеза ефективността намобилните технологиив процеса на ученеПараметри и методикаОбект
 • 11. Рамка на изследванетоПараметри и методикаПредмет Комуникация с преподаватели и състуденти Използване на ел. ресурси и съпътстващите ги дейности Участие във виртуален екип / виртуални конференции Самостоятелна работа Подготовка на портфолио Съставяне на рефлексия Индивидуална и групова работа в семинарВъзможност да се повиши удоволствието от ученето спестят ресурси учи в нестандартно време / място
 • 12. Рамка на изследванетоПараметри и методикаЦелева група  Настоящи и бивши студентив МП МОС (81 души)Извадка  29 души – 36%Метод/инструментна изследване Онлайн анкета
 • 13. Какво следваРезултати от изследването
 • 14. Резултати от изследването
 • 15. Резултати от изследванетоПодцел 1 Дали и доколко мобилнитеустройства ще улеснят ученето“Да” – 90% и над 90% от студентите за Комуникация с преподаватели и състуденти Използване на ел. ресурси и съпътстващите ги дейности Участие във виртуален екип / виртуални конференции Самостоятелна работа“Да” – 50% до 70% от студентите за Подготовка на портфолио Съставяне на рефлексия Индивидуална и групова работа в семинар
 • 16. Резултати от изследванетоПодцел 1 Дали и доколко мобилнитеустройства ще улеснят ученетоПолът като фактор Еднакъв брой мъже и жени са позитивни за първатагрупа параметри (около и над 90%) Като брой, повече мъже са озитивни за втората групапараметри (~ 70% при ~ 50% от жените) Като степен, повече жени са с висок ентусиазъмВъзрастта като фактор Групата над 30 е по-позитивна от тази под 30 год. Най-големи различия при: самостоятелна работа,комуникация, индивидуално и групово участие в семинар
 • 17. Резултати от изследването
 • 18. Резултати от изследванетоПодцел 2 Дали и доколко мобилнитеустройстваще повишат качеството на ученето“Да” – 85% от студентите за Комуникация с преподаватели и състуденти Използване на ел. ресурси и съпътстващите ги дейности Участие във виртуален екип / виртуални конференции Самостоятелна работа“Да” – 40-60% от студентите за Индивидуална и групова работа в семинар Подготовка на портфолио Съставяне на рефлексия
 • 19. Резултати от изследванетоПодцел 2 Дали и доколко мобилните устройстваще повишат качеството на ученеПолът като фактор Повече мъже (~ 90%) отколкото жени (~ 80%) са спозитивни очаквания за първата група параметри Приблзително еднакъв брой мъже и жени (40 до 70%) сас позитивна нагласа за втората група параметри Жените са с по-висока степен на ентусиазъмВъзрастта като фактор Групата над 30 години е с по-позитивнанагласа от тази под 30 години
 • 20. Резултати от изследването
 • 21. Резултати от изследванетоПодцел 3 Дали и доколко мобилнитеустройстваще допринесат за комфорта на учене“Да” – 75 до 80% от студентите за Възможността да се учи в нестандартно време /място Възможността да се спестят ресурси“Да” – малко под 50% от студентите за Възможността да се повиши удоволствието от ученето
 • 22. Резултати от изследванетоПодцел 3 Дали и доколко мобилните устройстваще допринесат за комфорта на ученеПолът като фактор Повече мъже (~ 85-90%) отколкото жени (~ 65%) сапозитивни за ново време/място на учене Жените са с по-висока степен на ентусиазъм (~ 60%) отмъжете (~ 30%)Възрастта като фактор Групата над 30 години е много по-позитивнаотносно удоволствието от ученето и слабо по-позитивна относно пестенето на ресурси Групата под 30 години е слабо по-позитвинаотносно ученето в ново време/място
 • 23. Какво следваПрепоръки от изследването
 • 24. Препоръки от изследването Причини за сдържаните очаквания за ефективността нам-ученето при някои елементи на учебния процес:рефлексия, индивидуална и групова работа в семинар Фактори за различните нагласи при двата пола и дветевъзрастови групиВ изследователски план Подходи за повишаване на мотивацията на студентитеза използване на м-ученето Подходи за повишаване на удоволствието от м-ученетоВ приложен план
 • 25. Въпроси?Георги ЯдковВеселина Пеневска