VjñÀ ºÉUÀqÉ
¸ÀºÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
¸ÀºÁå¢ æ PÁ¯ÉÃeï D¥sóï EAf¤Ã0iÀÄjAUï
ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï
G¹gÁl-UÁ½
UÉÆêÀiÁvÉ -
ºÁ®Ä
C£Àß
D±Àæ0iÀÄ
ªÀ¸À£À
¸ÀPÀÌgÉ/¨É®è
ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ
¸ÀÆ0iÉÆðÃzÀ0iÀÄ/¸À
Æ0iÀiÁð¸ÀÛ
ªÁ0iÀÄÄ«ºÁgÀ
£À¢ ¸ÁߣÀ
¤ÃgÀ
Ä
UÁ½
¸ÀÆ0iÀÄð/
CVß
¨sÀÆ« DPÁ±À
¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀ
UÀ¼ÀÄ
vÁ¬Ä - ªÀÄUÀÄ
¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀA§AzsÀ
ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀ-
¥ÀæPÀÈw0iÀÄ
CzsÀÄâvÀ PÉÆqÀÄUÉ
¥ÀæPÀÈw
ªÀÄvÀÄÛ
DgÉÆÃUÀå
DgÉÆÃUÀåPÀgÀ
fêÀ£À ±ÉÊ° ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ
¤0iÀĪÀÄUÀ½UÉ «zsÉÃ0iÀÄvÉ
 ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ ¸Á«Ä¥Àå
 ªÁ0iÀÄÄ«ºÁgÀ
 PÀȶ PÉ®¸À
 D0iÀÄÄ...
¥ÀæPÀÈw
¸ËAzÀ0iÀÄð
beautiful
nature 1.pps
¥ÀæPÀÈw0i
ÀÄ
¥ÉæÃgÀuÉ
¥ÀæPÀÈw0iÀÄ
C£ÀÄPÀgÀuÉ¥ÀQë0iÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉ- «ªÀiÁ£À
«Ää£À C£ÀÄPÀgÀuÉ- d¯ÁAvÀUÁð«
ªÀÄ£ÀĵÀå£À zÉúÀzÀ
C£ÀÄPÀgÀuÉ- gÉÆèÉÆÃmï
¥ÀæPÀÈw0iÀÄ D±ÀÑ0iÀÄð
 G¥ÀÅöà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¹» ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀ®à
 £Á£Á §tÚzÀ DºÁgÀ ¸Éë¹zÀgÀÆ gÀPÀÛzÀ §tÚ
ªÀiÁvÀæ PÉA¥...
¥ÀæPÀÈw0iÉÄÃ
UÀÄgÀÄIĶ-ªÀÄĤUÀ¼À CAvÀgÀAUÀzÀ C£ÉéõÀuÉ.
 £À¢ wÃgÀ
 ªÀÈPÀëzÀ §ÄqÀ
 ¥ÀªÀðvÀzÀ ²RgÀ
 PÁr£À ªÀÄzsÉå
 ¸ÀªÀ...
¥ÀæPÀÈw¬ÄAzÀ UÀÄtUÀ¼À
¥ÉæÃgÀuɨÁ£ÀÄ- «±Á®vÉ
UÁ½ - ¤°ð¥ÀÛvÉ, CzÀȱÀåªÁVzÀÄÝ ±ÀQÛ
vÀÄA§ÄªÀ UÀÄt
¤ÃgÀÄ – PÉÆ¼É vÉƼÉ0iÀÄĪÀ U...
¥Àj¸ÀgÀ £Á±À
PÉƼÀÄî¨ÁPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw (consumerism)
CvÁå±É, zÀÄgÁ±É
¥Á²ÑªÀiÁvÀå ¸ÀA¸ÀÌöÈw0iÀÄ
CAzsÁ£ÀÄPÀgÀuÉ
ªÁ0iÀÄÄ ªÀiÁ...
¥ÀjºÁgÀ K£ÀÄ?
ªÀÄ£À¹ìzÀÝ°è ªÀiÁUÀð
d£À eÁUÀÈw - ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ §UÉÎ
¦æÃw, UËgÀªÀ
ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
±Á¯É – PÁ¯ÉÃdÄUÀ...
£ÀªÀÄUÉ®è EgÀĪÀÅzÀÄ MAzÉÃ
¨sÀÆ«Ä, MAzÉà ¥ÀæPÀÈw
G½¸ÉÆÃt – G½0iÉÆÃt …!!!
Namma prakruthi final1
of 27

Namma prakruthi final1

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Namma prakruthi final1

 • 1. VjñÀ ºÉUÀqÉ ¸ÀºÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ¸ÀºÁå¢ æ PÁ¯ÉÃeï D¥sóï EAf¤Ã0iÀÄjAUï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï
 • 2. G¹gÁl-UÁ½
 • 3. UÉÆêÀiÁvÉ - ºÁ®Ä
 • 4. C£Àß
 • 5. D±Àæ0iÀÄ
 • 6. ªÀ¸À£À
 • 7. ¸ÀPÀÌgÉ/¨É®è
 • 8. ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ
 • 9. ¸ÀÆ0iÉÆðÃzÀ0iÀÄ/¸À Æ0iÀiÁð¸ÀÛ
 • 10. ªÁ0iÀÄÄ«ºÁgÀ
 • 11. £À¢ ¸ÁߣÀ
 • 12. ¤ÃgÀ Ä UÁ½ ¸ÀÆ0iÀÄð/ CVß ¨sÀÆ« DPÁ±À ¥ÀAZÀ¨sÀÆvÀ UÀ¼ÀÄ
 • 13. vÁ¬Ä - ªÀÄUÀÄ ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀA§AzsÀ
 • 14. ªÀiÁ£ÀªÀ zÉúÀ- ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ CzsÀÄâvÀ PÉÆqÀÄUÉ
 • 15. ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆÃUÀå
 • 16. DgÉÆÃUÀåPÀgÀ fêÀ£À ±ÉÊ° ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ ¤0iÀĪÀÄUÀ½UÉ «zsÉÃ0iÀÄvÉ  ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ ¸Á«Ä¥Àå  ªÁ0iÀÄÄ«ºÁgÀ  PÀȶ PÉ®¸À  D0iÀÄĪÉðÃzÀ  ¥ÀæPÀÈw aQvÉì
 • 17. ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀ0iÀÄð beautiful nature 1.pps
 • 18. ¥ÀæPÀÈw0i ÀÄ ¥ÉæÃgÀuÉ ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉ¥ÀQë0iÀÄ C£ÀÄPÀgÀuÉ- «ªÀiÁ£À
 • 19. «Ää£À C£ÀÄPÀgÀuÉ- d¯ÁAvÀUÁð«
 • 20. ªÀÄ£ÀĵÀå£À zÉúÀzÀ C£ÀÄPÀgÀuÉ- gÉÆèÉÆÃmï
 • 21. ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ D±ÀÑ0iÀÄð  G¥ÀÅöà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ¹» ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀ®à  £Á£Á §tÚzÀ DºÁgÀ ¸Éë¹zÀgÀÆ gÀPÀÛzÀ §tÚ ªÀiÁvÀæ PÉA¥ÉÃ..!!!  MAzÉà ªÀÄtÄÚ, UÁ½, ¤Ãj£À D±Àæ0iÀÄzÀ°è ¨É¼ÉzÀgÀÆ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ ºÀtÂÚ£À ¹»0iÀÄ ¸À« ¨ÉgÉ0iÉÄÃ…!!!
 • 22. ¥ÀæPÀÈw0iÉÄà UÀÄgÀÄIĶ-ªÀÄĤUÀ¼À CAvÀgÀAUÀzÀ C£ÉéõÀuÉ.  £À¢ wÃgÀ  ªÀÈPÀëzÀ §ÄqÀ  ¥ÀªÀðvÀzÀ ²RgÀ  PÁr£À ªÀÄzsÉå  ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ £ÀqÀĪÉ
 • 23. ¥ÀæPÀÈw¬ÄAzÀ UÀÄtUÀ¼À ¥ÉæÃgÀuɨÁ£ÀÄ- «±Á®vÉ UÁ½ - ¤°ð¥ÀÛvÉ, CzÀȱÀåªÁVzÀÄÝ ±ÀQÛ vÀÄA§ÄªÀ UÀÄt ¤ÃgÀÄ – PÉÆ¼É vÉƼÉ0iÀÄĪÀ UÀÄt ¨É¼ÀPÀÄ- ªÀiË£ÀªÁV0iÉÄà PÀvÀðªÀå¥ÀgÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¨sÀÆ«Ä- PÀëªÀiÁ UÀÄt
 • 24. ¥Àj¸ÀgÀ £Á±À PÉƼÀÄî¨ÁPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw (consumerism) CvÁå±É, zÀÄgÁ±É ¥Á²ÑªÀiÁvÀå ¸ÀA¸ÀÌöÈw0iÀÄ CAzsÁ£ÀÄPÀgÀuÉ ªÁ0iÀÄÄ ªÀiÁ°£Àå d® ªÀiÁ°£Àå PÁr£À £Á±À ¨sÀÆ ªÀiÁ°£Àå ±À§Ý ªÀiÁ°£Àå... EvÀå¢.
 • 25. ¥ÀjºÁgÀ K£ÀÄ? ªÀÄ£À¹ìzÀÝ°è ªÀiÁUÀð d£À eÁUÀÈw - ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ §UÉÎ ¦æÃw, UËgÀªÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ±Á¯É – PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è vÀgÀ¨ÉÃw PÁ£ÀƤ£À gÀPÀëuÉ VqÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¸ÉÆÃt
 • 26. £ÀªÀÄUÉ®è EgÀĪÀÅzÀÄ MAzÉà ¨sÀÆ«Ä, MAzÉà ¥ÀæPÀÈw G½¸ÉÆÃt – G½0iÉÆÃt …!!!

Related Documents