Aspectes demogràfics, socials i mè dics en larelació edat-reproduccióDr. Ramon Brichs i Pastor
• augment progressiu edat parelles albuscar gestació• fenòmen a tot el mon, especialment azones més desenvolupades
• factors implicats:• augment demanda estudis superiors• incorporació dona al mercat laboral• major inestabilitat de les p...
• edat mitja 1r fill 32.6 anys!!• la mes alta junt amb Suïssa
• envelliment ovaric (disminució reservaovàrica) en relacio directe a edat dona:pitjor qualitat ovocitària• alteració espe...
• major dificultat per aconseguir gestació• augment de les TRA• resultats pobres >35 anys amb òvulspropis
• alternatives• OVODONACIÓ
• pros:• bons resultats gestacionals (60-70%), >90% en CTsuccessius• inmediatesa• contres• origen biològic• problemes étic...
• Alternatives• CRIOPRESERVACIÓOVOCITÀRIA
• Util en:• criopreservació ovocitària per ússocial• prèvia a tractaments gonadotòxics ocirurgia que pugui comprometre laf...
• demanda potencial: 2.4%- 29.9%
• problemes:• resultats futurs no garantits (+/-70%)• ideal pendre la decisió <30 anys• objeccions étiques i morals
Aspectes demogràfics, socials i mèdics en la relació edat-reproducció. Dr. Ramon Brichs
Aspectes demogràfics, socials i mèdics en la relació edat-reproducció. Dr. Ramon Brichs
Aspectes demogràfics, socials i mèdics en la relació edat-reproducció. Dr. Ramon Brichs
Aspectes demogràfics, socials i mèdics en la relació edat-reproducció. Dr. Ramon Brichs
Aspectes demogràfics, socials i mèdics en la relació edat-reproducció. Dr. Ramon Brichs
Aspectes demogràfics, socials i mèdics en la relació edat-reproducció. Dr. Ramon Brichs
Aspectes demogràfics, socials i mèdics en la relació edat-reproducció. Dr. Ramon Brichs
of 19

Aspectes demogràfics, socials i mèdics en la relació edat-reproducció. Dr. Ramon Brichs

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Aspectes demogràfics, socials i mèdics en la relació edat-reproducció. Dr. Ramon Brichs

 • 1. Aspectes demogràfics, socials i mè dics en larelació edat-reproduccióDr. Ramon Brichs i Pastor
 • 2. • augment progressiu edat parelles albuscar gestació• fenòmen a tot el mon, especialment azones més desenvolupades
 • 3. • factors implicats:• augment demanda estudis superiors• incorporació dona al mercat laboral• major inestabilitat de les parelles• incertesa económica i atur• estils de vida no compatibles amb la paternitat• visió social de “joventut permanent”
 • 4. • edat mitja 1r fill 32.6 anys!!• la mes alta junt amb Suïssa
 • 5. • envelliment ovaric (disminució reservaovàrica) en relacio directe a edat dona:pitjor qualitat ovocitària• alteració espermatica en relació a factorsambientals
 • 6. • major dificultat per aconseguir gestació• augment de les TRA• resultats pobres >35 anys amb òvulspropis
 • 7. • alternatives• OVODONACIÓ
 • 8. • pros:• bons resultats gestacionals (60-70%), >90% en CTsuccessius• inmediatesa• contres• origen biològic• problemes étics i morals
 • 9. • Alternatives• CRIOPRESERVACIÓOVOCITÀRIA
 • 10. • Util en:• criopreservació ovocitària per ússocial• prèvia a tractaments gonadotòxics ocirurgia que pugui comprometre lafertilitat
 • 11. • demanda potencial: 2.4%- 29.9%
 • 12. • problemes:• resultats futurs no garantits (+/-70%)• ideal pendre la decisió <30 anys• objeccions étiques i morals

Related Documents