PASAULIO POLITINIS ŽEMĖLAPIS Paruošė geografijos mokytoja K. Raţanienė
Tikslas• Išsiaiškinti Pasaulio politinio ţemėlapio struktūrą, jo raidą, nurodant pagrindinius raidos veiksnius. ...
Suţinosite• Kas yra Pasaulio politinis žemėlapis?• Kas sudaro Pasaulio politinį ţemėlapį?• Kaip keitėsi Pasaulio politinis...
Kas yra Pasaulio politinis ţemėlapis? Free Powerpoint template from 4 www.brainybetty.com
Kas yra Pasaulio politinis ţemėlapis? • Pasaulio politinis žemėlapis yra žmonijos politinės veiklos, glaudţiai susijusio...
Pasaulio politinis ţemėlapis tai -...kartografinis kūrinys,kuriame pažymėtos nepriklausomos valstybėsir kiti politiniai da...
Kas sudaro Pasaulio politinį ţemėlapį? • Nepriklausomos valstybės (~ 200) • Priklausomos valstybės • Priklausomos teritori...
Valstybės• Nepriklausomos valstybės - svarbiausias politinio ţemėlapio subjektas• Priklausomos valstybės- kurių nepripaţį...
Free Powerpoint template from 9 www.brainybetty.com
Taivanas 10
Turkų Kipras(Šiaurės Kipro TurkųRespublika) yra turkų dominuojamateritorija šiaurinėjeKipro salos dalyje.Šią valstybę prip...
• Priklausomos teritorijos:Kolonijos- GibraltarasGlobojamos salos- Puerto RikasUžjūrio departamentai – Prancūzų Gviana, ...
13
Pasaulio politinio ţemėlapio raidą įtakojantys Veiksniai• Socialiniai ( gyventojų migracija )• Ek...
Pasaulio politinio ţemėlapio raidaETAPAI Pradžia Pabaiga Kas vyko Susidariusios Kas vyko ...
Europa 1914m. 16
Europa 1937m. 17
Europa 1989m. 18
19
V etapas (Naujųjų laikų)• Ţlugo komunistinis reţimas (1990m.)• Atgimimas Baltijos šalyse• Susivienija VDR ir VFR (ry...
PAKARTOKIME•Kas yra Pasaulio politinis žemėlapis?•Kas sudaro Pasaulio politinįžemėlapį?•Kaip keitėsi Pasaulio politinisžem...
Pasaulio politinio ţemėlapio subjektai:a) Nepriklausomos valstybėsb) Priklausomos teritorijosc) Neapibr...
Vienintelė oficiali Europos kolonija:a) Grenlandijab) Liuksemburgasc) Gibraltarasd) KiprasGibraltara...
Kuri iš šių valstybių yra laikoma uţjūrio departamentu?a) Vakarų Sacharab) Gibraltarasc) Martinikad) Puerto Ri...
Kuriame politinio ţemėlapioetape ţlugo komunistinė sistema?a) Ib) IIc) IIId) IVe) V•V ...
Dėkoju uţ dėmesį 26
of 26

Politinis zemelapis

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Politinis zemelapis

 • 1. PASAULIO POLITINIS ŽEMĖLAPIS Paruošė geografijos mokytoja K. Raţanienė
 • 2. Tikslas• Išsiaiškinti Pasaulio politinio ţemėlapio struktūrą, jo raidą, nurodant pagrindinius raidos veiksnius. 2
 • 3. Suţinosite• Kas yra Pasaulio politinis žemėlapis?• Kas sudaro Pasaulio politinį ţemėlapį?• Kaip keitėsi Pasaulio politinis ţemėlapis?• Kokie veiksniai įtakoja Pasaulio politinio ţemėlapio raidą?• Kokie nauji pokyčiai vyksta Pasaulio politiniame ţemėlapyje? 3
 • 4. Kas yra Pasaulio politinis ţemėlapis? Free Powerpoint template from 4 www.brainybetty.com
 • 5. Kas yra Pasaulio politinis ţemėlapis? • Pasaulio politinis žemėlapis yra žmonijos politinės veiklos, glaudţiai susijusios su kitomis veiklos sritimis (kultūrine, ūkine), rezultatas tam tikru istorijos laikotarpiu. 5
 • 6. Pasaulio politinis ţemėlapis tai -...kartografinis kūrinys,kuriame pažymėtos nepriklausomos valstybėsir kiti politiniai dariniai, kaip kolonijos,autonomijos, priklausomos teritorijos, uţjūriodepartamentai, šių darinių ribos ir sienos. 6
 • 7. Kas sudaro Pasaulio politinį ţemėlapį? • Nepriklausomos valstybės (~ 200) • Priklausomos valstybės • Priklausomos teritorijos(~ 60): - kolonijos - globojamos salos - autonomijos - uţjūrio departamentai • Neapibrėžto statuso teritorijos 7
 • 8. Valstybės• Nepriklausomos valstybės - svarbiausias politinio ţemėlapio subjektas• Priklausomos valstybės- kurių nepripaţįsta tarptautinė bendruomenė, bet pripaţįsta atskiros šalys. Pvz. Gruzijoje - Abhazija Azerbaidţane-Kalnų Karabachas, Izraelyje-Palestina 8
 • 9. Free Powerpoint template from 9 www.brainybetty.com
 • 10. Taivanas 10
 • 11. Turkų Kipras(Šiaurės Kipro TurkųRespublika) yra turkų dominuojamateritorija šiaurinėjeKipro salos dalyje.Šią valstybę pripaţįstatik Turkija. 11
 • 12. • Priklausomos teritorijos:Kolonijos- GibraltarasGlobojamos salos- Puerto RikasUžjūrio departamentai – Prancūzų Gviana, MartinikaAutonomijos - Grenlandija (Danijos autonomija)• Neapibrėžto statusoteritorijos – Vakarų Sachara, Antarktida 12
 • 13. 13
 • 14. Pasaulio politinio ţemėlapio raidą įtakojantys Veiksniai• Socialiniai ( gyventojų migracija )• Ekonominiai• Kariniai - Politiniai• Integracijos (tautų ir valstybių vienijimosi, valstybių skilimo procesai)• Globalizacijos 14
 • 15. Pasaulio politinio ţemėlapio raidaETAPAI Pradžia Pabaiga Kas vyko Susidariusios Kas vyko PASAULYJE VALSTYBĖS LIETUVOJE IETAPAS IIETAPAS IIIETAPAS IVETAPAS VETAPAS 15
 • 16. Europa 1914m. 16
 • 17. Europa 1937m. 17
 • 18. Europa 1989m. 18
 • 19. 19
 • 20. V etapas (Naujųjų laikų)• Ţlugo komunistinis reţimas (1990m.)• Atgimimas Baltijos šalyse• Susivienija VDR ir VFR (rytų ir vakarų Vokietija)• Išnyko “geleţinė uţdanga”• Subyra Jugoslavija, Čekoslovakija• Konfliktai Kaukazo regione (Gruzijoje, Azerbaidţane)• Išsiplėtoja integracijos procesai (ES, NATO)• Buvusios SSRS respublikos sudaro NVS• Afrikoje susikuria naujos valstybės etniniu pagrindu 20
 • 21. PAKARTOKIME•Kas yra Pasaulio politinis žemėlapis?•Kas sudaro Pasaulio politinįžemėlapį?•Kaip keitėsi Pasaulio politinisžemėlapis?•Kokie veiksniai įtakoja Pasauliopolitinio žemėlapio raidą?•Kokie nauji pokyčiai vyksta Pasauliopolitiniame žemėlapyje? 21
 • 22. Pasaulio politinio ţemėlapio subjektai:a) Nepriklausomos valstybėsb) Priklausomos teritorijosc) Neapibrėţto statuso teritorijosd) Nepriklausomybės siekiančios tautose) Tinka visi išvardinti subjektai e 22
 • 23. Vienintelė oficiali Europos kolonija:a) Grenlandijab) Liuksemburgasc) Gibraltarasd) KiprasGibraltaras 23
 • 24. Kuri iš šių valstybių yra laikoma uţjūrio departamentu?a) Vakarų Sacharab) Gibraltarasc) Martinikad) Puerto Rikas•Martinika 24
 • 25. Kuriame politinio ţemėlapioetape ţlugo komunistinė sistema?a) Ib) IIc) IIId) IVe) V•V 25
 • 26. Dėkoju uţ dėmesį 26

Related Documents