SISTEMI I FORCAVE KONGURENTE NË HAPËSIRË Përbërja e tri forcave rrafshi 2 ...
Përbërja e sistemit të forcave rrafshi 2 rrafshi 2 ...
Zbërthimi forcës në tri komponenteQë forca të zbërthehet në tri komponente drejtimet e të cilave jepën L1, L2, L3,L1, L2, ...
Zbërthimi forcës në drejtim të akseve koordinativeMe aplikimin e metodës së paralelogramit të forcave forca mundë të zbërt...
Projeksionet e forcës në akset koordinative janë: X = Fcos a, ...
Metoda analitike e përbërjes së sistemit të forcave në hapësirë r n rRe...
Ekuilibri i sistemit të forcave kongurente në hapësirëQë sistemi i forcave kongurente në hapësirë të jet në ekuilibërështë...
Kushtet analitike të ekuilibrit të sistemit të forcave kongurente në hapësirë janë: n ...
Qifti i forcave në hapësirëQifti i foarcave në hpësirë është njësia e veprimitmekanik i cili shkakton rrotullimin e trupit...
M = ± Fd. Rrafshi i veprimit të qiftit r r M =Mk Krahu i ...
Përbërja e qifteve në hapësirëDy qifte, të cilët shtrihë në rrafshe të ndryshëm, janë ekuivalentë me një qift momenti itë ...
Ekuilibri i qifteve në hapësirëQë sistemi i qifteve të forcave të jet në ekuilibër duhët që momenti i qiftitrezultues të j...
of 12

Prezentimi 9

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentimi 9

 • 1. SISTEMI I FORCAVE KONGURENTE NË HAPËSIRË Përbërja e tri forcave rrafshi 2 rrafshi 2 rrafshi 1 rrafshi 1Rezultanta e tri forcave mundë të caktohet me metodeen e paralelogramitose të trkëndëshit të forcave: r r r r r r R1 º (F1, F2 ) - rrafshi 1 R1 = F1 + F2 - rrafshi 1 r r r r r r R º (R1, F3 ) - rrafshi 2 R = R1 + F3 - rrafshi 2 r r r r r r r r Þ R º (F1, F2 , F3 ). Þ R = F1 + F2 + F3.Rezultantën e tri forcave që nuk shtrihen në një rrafsh e përfaqëson diagonaljaparalelopipedit i cili është i konstruktuar nga ato forca.
 • 2. Përbërja e sistemit të forcave rrafshi 2 rrafshi 2 rrafshi 1 rrafshi 1r r rR1 º (F1,F2 ) - rrafshi 1 Rezultanta e sistemit të forcave mundë të caktohet mer r r r r rR1 º (F1,F2 ), R1 = F1 + F2 , metoden e trekëndëshit të forcave.r r r r r rR 2 º (R1,F3 ) R 2 = R1 + F3 ,r r r r r rR º (R 2 ,F4 ) R 2 = R 2 + F4 , r r r r r r r r rÞ R º (F1,F2 ,F3 ,F4 ), R = F1 + F2 + F3 + F4 . r r r r r n r R = F1 + F2 + ... + Fn , R = å Fi . i =1
 • 3. Zbërthimi forcës në tri komponenteQë forca të zbërthehet në tri komponente drejtimet e të cilave jepën L1, L2, L3,L1, L2, L3, aplikohet metoda e paralelogramit të forcave: r r r r r r r a) F zbërthehet në rrafshin 2: F º (F3 ,F¢), F = F3 + F¢ r r r r r r r b) F¢ zbërthehet në rrafshin 1: (F¢) º (F1,F2 ), F¢ = F1 + F2 r r r r F º (F1,F2 , F3 ). rrafshi 2 rrafshi 1
 • 4. Zbërthimi forcës në drejtim të akseve koordinativeMe aplikimin e metodës së paralelogramit të forcave forca mundë të zbërthehetnë tri komponente në drejtim të akseve koordinative X, Y, Z: r r r r F º (Fx ,Fy , Fz ), r r r r F = Fx + Fy + Fz . r r r r r r Fx = X i , Fy = Y j, Fz = Zk, r r r r F = X i + Y j + Zk. r r r r r r Fx = X i , Fy = Y j, Fz = Zk, r r r r F = X i + Y j + Zk.
 • 5. Projeksionet e forcës në akset koordinative janë: X = Fcos a, Y = Fcos b, Z = Fcos g. Intenziteti i forcës përmes projeksioneve të sajë jepet me shprehjen: F = X 2 + Y 2 + Z2 X Y Z cos a = , cos b = , cos g = . F F F
 • 6. Metoda analitike e përbërjes së sistemit të forcave në hapësirë r n rRezultanta e sistemit të forcave në hapësirë është: R = å Fi . i =1 Projeksionet e rezultantës në akset koordinative jepen me shprehjet: n n X R = å X i = å Fi cos ai , i =1 i =1 n n YR = å Yi = å Fi cos bi , i =1 i =1 n n ZR = å Zi = å Fi cos g i . i =1 i =1 Intenziteti dhe drejtimi i rezultantës jepen me shprehjet: R = X R 2 + YR 2 + ZR 2 , XR Y ZR cos a = , cos b = R , cos g = . F F F
 • 7. Ekuilibri i sistemit të forcave kongurente në hapësirëQë sistemi i forcave kongurente në hapësirë të jet në ekuilibërështë e nevojshme dhe e mjaftueshme që:- Rezultanta e sistemi të forcave kongurente në hapësirë të jet e barabartë me zerro.- Shuma vektoriale e sistemi të forcave kongurente në hapësirë të jet e barabartë me zerro. r n r R = å Fi = 0 i =1 R = X R 2 + YR 2 + ZR 2 n n X R = å Xi = å Fi cos ai i =1 i =1 2 2 2 X R + YR + ZR = 0 n n YR = å Yi = å Fi cos bi X R = 0, YR = 0, ZR = 0 i =1 i =1 n n ZR = å Zi = å Fi cos g i i =1 i =1
 • 8. Kushtet analitike të ekuilibrit të sistemit të forcave kongurente në hapësirë janë: n å Xi = 0, i =1 n å Yi = 0, i =1 n å Zi = 0. i =1Që sistemi i forcave kongurente në hapësirë të jet në ekuilibërështë e nevojshme dhe e mjaftueshme që:- Shuma vektoriale e projeksioneve të sistemit të forcave kongurente në hapësirë të jet e barabartë me zerro.
 • 9. Qifti i forcave në hapësirëQifti i foarcave në hpësirë është njësia e veprimitmekanik i cili shkakton rrotullimin e trupittë ngurtë rreth aksit të pa levizshëm.Qiftin e foarcave e përbëjnë dy forca paraleleme intenzitet të njëjtë dhe me kahje të kundërt. Forcat e qiftit veprojnë në rrafshin i cili është normal në aksin e rrotullimit.
 • 10. M = ± Fd. Rrafshi i veprimit të qiftit r r M =Mk Krahu i qiftit Kahja e qiftit është pozitive nese Kahja e qiftit trupin e rrotullon në drejtim të kundërt të akrepave të orës.Qifti i forcave mundë të zëvëndësohet me një vektor i cili rquhet momenti i qiftit M
 • 11. Përbërja e qifteve në hapësirëDy qifte, të cilët shtrihë në rrafshe të ndryshëm, janë ekuivalentë me një qift momenti itë cilit eshtë i barabartë me shumën gjeometrike të momenteve të qiftëve të dhëna: r r r M R = M 1 +M 2 . r r r r n r M R = M 1 +M 2 + ... + M n = åM i . i =1
 • 12. Ekuilibri i qifteve në hapësirëQë sistemi i qifteve të forcave të jet në ekuilibër duhët që momenti i qiftitrezultues të jetë i barabartë me zerro. r n r M R = åM i = 0. i=1

Related Documents